Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00419 006932 18460398 na godz. na dobę w sumie
Wgłąb języka C - książka
Wgłąb języka C - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-85701-19-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka przeznaczona jest dla programistów pragnących pogłębić znajomość języka C. W szczegółowy sposób omawia wybrane zagadnienia, charakterystyczne dla C i nie mające odpowiedników w innych językach programowania. Godne uwagi są niebanalne przykłady zastosowań opisywanych konstrukcji. Rozdziały dotyczące programowania współbieżnego i ingerencji w proces powstawania kodu wynikowego, są w całości unikalne.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

62 Wgłąb języka C IV. Programowanie współbieżne Język C nie zawiera oczywiście żadnych mechanizmów umożliwiających progra- mowanie współbieżne (np. takich, jak w języku Ada). W rozdziale niniejszym przedstawię implementację modułu umożliwiającego pseudo-współbieżne wyko- nywanie funkcji w języku C. Termin pseudo-współbieżność jest tutaj bardzo ważny, gdyż w żadnym wypadku zastosowane rozwiązanie nie umożliwia realiza- cji rzeczywistej współbieżności na maszynach wieloprocesorowych. Pomimo tego, dla zwiększenia czytelności opisu, będę w dalszej jego części używał terminów współbieżny oraz pseudo-współbieżny wymiennie. Implementacja wspomnianego modułu będzie pretekstem do zastosowania wielu technik opisanych w poprzednich rozdziałach tej książki. Dlatego też przed przy- stąpieniem do czytania tego rozdziału polecam przeczytanie rozdziałów po- przednich. Z drugiej strony implementacja ta jest przykładem niecodziennego stylu programowania w języku C, charakteryzującego się bardzo intensywnym użyciem preprocesora. lecz na poziomie programu w C, Współbieżne wykonywanie funkcji nie będzie realizowane na poziomie systemu operacyjnego i będzie ono wykonane z wykorzystaniem jedynie elementów języka standardowego. Oznacza to między innymi, że moduł będzie przenośny zarówno na różne kompilatory (należy jed- nak ostrożnie stosować opcje optymalizacji) jak i różne platformy sprzętowe. In- ną konsekwencją realizacji przełączania zadań całkowicie na poziomie języka C jest gruboziarnistość zrealizowanej pseudo-współbieżności. Jeżeli dwa (lub więcej) zadania (funkcje, programy) mają być wykonywane w sposób współ- bieżny na jednym procesorze, to w rzeczywistości na zmianę wykonywane są pewne małe fragmenty tych zadań. Najmniejszą taką cząstką może być instruk- cja procesora, która nie może już być podzielona. Takie rozwiązanie byłoby pseudo-współbieżnością drobnoziarnistą i gwarantowałoby maxymalne złu- dzenie rzeczywistej współbieżności. W przedstawionym poniżej module naj- mniejszą częścią funkcji, która musi być wykonana, zanim sterowanie zostanie przekazane do innej funkcji, jest jedna instrukcja (ang. statement) języka C. 1.Dlaczego współbieżność? Klasyczne programy współbieżne są wykonywane na maszynach wieloprocesoro- wych. Celem zastosowania równoległych komputerów i równoległych programów jest zmniejszenie złożoności czasowej rozwiązywanego zadania. Jest sprawą oczywistą, że w przypadku programu wykonywanego pseudo-współbieżnie na komputerze jednoprocesorowym nie można liczyć na zwiększenie prędkości obli- czeń. Co więcej, wykonanie w takim przypadku kilku zadań musi trwać dłużej niż trwałoby wykonanie tych zadań sekwencyjnie jedno po drugim. Dzieje się tak dlatego, że oprócz kodu zadań procesor musi wykonywać pewien kod związany IV Programowanie współbieżne 63 razie powiedzieć, że pseudo- z ich przełączaniem. Można by w takim współbieżność jest sztuką dla sztuki. Nie jest to prawdą, a najlepszym na to dowo- dem jest popularność programów typu DESQview czy Windows, umożliwiających pseudowspółbieżne wykonywanie programów. Twierdzenie, że wielozadaniowość realizowana na jednym procesorze nie może przynieść zysków czasowych jest prawdą dopóty, dopóki zadania cały czas wymagają pracy procesora. W rzeczywistości częste są sytuacje, gdy większość czasu pracy zadania nie jest zużywana na pracę procesora. Na przykład operacje na pamięci zewnętrznej są zwykle na tyle wolne w porównaniu z szybkością procesora, że mógłby on równo- cześnie wykonywać inną pracę. Jeszcze bardziej skrajnym przypadkiem jest cze- kanie przez zadanie na dane wprowadzane przez użytkownika z klawiatury. Jeżeli jedno z zadań utknęło w takim wąskim gardle, procesor może poświęcić swój czas na wykonanie innych zadań. Można to zrealizować właśnie poprzez pseudo- współbieżność. Zyskiwanie czasu w takich sytuacjach nie jest jednak jedynym motywem zasto- sowania wielozadaniowości. Programy wykonujące kilka zadań na raz mogą być bardzo wygodne dla użytkownika. Przykładem niech będzie edytor tekstów zapi- sujący co jakiś czas redagowany tekst w tle . Jak już wcześniej wspomniałem, realizacja współbieżnego wykonywania funkcji będzie polegała na wykonywaniu na zmianę kolejnych fragmentów każdej z funkcji. Do przekazywania sterowania z jednej funkcji do drugiej posłużą nam funkcje setjmp i longjmp. 2.Funkcje setjmp i longjmp Deklaracje tych funkcji wyglądają następująco: int setjmp(jmp_buf); void longjmp(jmp_buf,int); Są one funkcjami standardowymi. Ich deklaracje, oraz deklaracja typu jmp_buf znajdują się w pliku nagłówkowym setjmp.h . Służą one do zapamiętania, a następnie odtworzenia stanu programu. W praktyce oznacza to, że funkcja lon- gjmp umożliwia wykonanie skoku do jakiegoś miejsca, w którym stan programu został wcześniej zapamiętany przy pomocy funkcji setjmp. Jak wskazuje sama nazwa funkcji, jest to skok daleki, nie ograniczony do wnętrza funkcji (jak skok przy pomocy instrukcji goto(cid:1)  5 jmp_buf definiuje strukturę, w której prze- chowywane są informacje o stanie programu. Wywołanie funkcji setjmp powoduje zapamiętanie w zmiennej typu jmp_buf, przekazanej do niej jako argument, informacji o stanie programu. Funkcja zwraca wartość 0. Funkcję longjmp wywołuje się z dwoma argumentami. Pierwszym jest zmienna, w której wcześniej zapamiętano stan programu przy pomocy funkcji setjmp. Drugi argument jest liczbą całkowitą. Wywołanie funkcji longjmp powoduje 64 Wgłąb języka C odtworzenie stanu programu jaki został zapamiętany w zmiennej typu jmp_buf przekazanej jako pierwszy argument. W wyniku takiego wywołania funkcji lon- gjmp program znajduje się w punkcie powrotu z funkcji setjmp (bo w takim momencie został zapamiętany stan programu), przy czym wartość zwracana przez funkcję setjmp jest równa drugiemu argumentowi funkcji longjmp (lub 1 jeżeli drugi argument był równy 0). Na podstawie wartości funkcji setjmp, program jest w stanie odróżnić czy została ona normalnie wywołana w wyniku zinterpreto- wania kolejnej instrukcji, czy też nastąpił skok przy pomocy funkcji longjmp. Działanie funkcji setjmp i longjmp jest czasami trudne do zrozumienia. Poniż- szy przykład powinien wyjaśnić niejsności. if(setjmp(buf)) /* ciąg instrukcji */ { } /* ... */ longjmp(buf,3); Po wywołaniu funkcji setjmp warunek nie będzie spełniony (setjmp zwróci wartość 0) i ciąg instrukcji nie zostanie wykonany. W efekcie wywołania funkcji longjmp w innej części programu, sterowanie zostanie przekazane do miejsca powrotu z funkcji setjmp, ale tym razem zostanie zwrócona wartość równa 3, a więc warunek będzie spełniony i ciąg instrukcji zostanie wykonany. Ponieważ po powrocie funkcja setjmp zwraca wartość przekazaną jako argu- ment funkcji longjmp, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przy pomocy różnych funkcji longjmp przekazywać różne wartości i na ich postawie identyfikować miejsce, z którego nastąpił daleki skok, na przykład przy pomocy instrukcji swi- tch switch(setjmp(buf)) { } case 1 : /* z punktu 1 */ break; case 2 : /* z punktu 2 */ break; case 3 : /* z punktu 3 */ break; 3.Przełączanie zadań Zastanówmy się na początek, w jaki sposób dokonać przełączenia procesora pomiędzy dwiema funkcjami. Jak wcześniej napisałem, użyjemy pary funkcji setjmp i longjmp do wykonania dalekich skoków pomiędzy procesami (funkcjami). Dla każdego procesu będziemy potrzebować jednej zmiennej typu jmp_buf służącej do zapamiętania stanu programu w momencie przekazania sterowania do drugiego procesu. Obie zmienne mu- szą być globalne, aby obie funkcje mogły się do nich odwołać. jmp_buf buf1,buf2; W celu wykonania skoku do funkcji f1 będziemy używać wywołania IV Programowanie współbieżne 65 longjmp(buf1,1); Analogicznie, żeby skoczyć do funkcji f2 longjmp(buf2,1); Przed wykonaniem skoku do drugiego procesu, każda funkcja musi wywołać funkcję setjmp(buf). Zapamiętane przez tę funkcję informacje o stanie programu będą mogły być w przyszłości wykorzystane do powrotu do miejsca, w którym działanie funkcji zostało zawieszone. Tak więc sekwencje przełączające zadania będą wyglądały mniej więcej tak: if(setjmp(buf1)==0)longjmp(buf2,1); /* w funkcji f1 */ if(setjmp(buf2)==0)longjmp(buf1,1); /* w funkcji f2 */ Funkcja longjmp zostanie wywołana tylko wtedy, gdy setjmp zwróci wartość ze- ro. Nastąpi to więc po wywołaniu setjmp w celu zapamiętania kontekstu programu, a nie nastąpi po powrocie w to miejsce przy pomocy dalekiego skoku. Spróbujmy teraz uogólnić to rozwiązanie na nieznaną z góry ilość procesów. Trzeba zdefiniować jakąś strukturę danych, która zapewniałaby istnienie jednego bufora typu jmp_buf dla każdej funkcji, a także umożliwiałaby określenie jaka jest następna funkcja w łańcuszku . struct el { jmp_buf buf; struct el *next; }; Każdą funkcja będzie posiadała własny element typu struct el. W polu buf tego elementu będzie zapamiętywany kontekst tej funkcji w chwili przełączania stero- wania do kolejnego zadania. Pole next struktury będzie wskazywało element typu struct el skojarzony z funkcją, do której ma być przekazane sterowanie. W ten spo- sób powstanie zapętlona lista o węzłach typu struct el. Lista jest jednokierunkowa, gdyż każdy jej element zawiera tylko pole wskazujące następny element. Do pełnej manipulacji listą jednokierunkową (w tym do usuwania elementów z listy) po- trzebne są co najmniej dwie zmienne, wskazujące na dwa kolejne węzły listy: struct el *cur,*last; Zmienna cur będzie zawsze wskazywać na węzeł odpowiadający aktywnej funkcji, zaś zmienna last - na węzeł odpowiadający poprzedniej funkcji. Sekwencja przełą- czania zadań zapisana przy użyciu tych zmiennych będzie wyglądała następująco: if(setjmp(cur- buf)==0) longjmp((last=cur,cur=(cur- next))- buf,1); Argumentem funkcji longjmp jest dość skomplikowane wyrażenie: (last=cur,cur=(cur- next))- buf Analiza tego wyrażenia rozpocznie się od przypisania zmiennej last wartości zmiennej cur. Następnie zmiennej cur jest przypisywany wskaźnik do następnego 66 Wgłąb języka C węzła listy. Pole buf tego węzła zostaje argumentem funkcji longjmp (zostanie wykonany skok do następnej funkcji). Pola buf w liście muszą być zainicjowane przed pierwszym wywołaniem sekwen- cji przełączającej zadania. Żeby to osiągnąć, umieścimy na początku każdej funk- cji następujący warunek: if(setjmp(cur- buf)==0)return; Jeżeli funkcja zostanie wywołana, to jej kontekst zostanie zapamiętany w polu cur- buf i nastąpi od razu powrót do funkcji wywołującej. Pozostaje jeszcze zastanowić się, co zrobić po zakończeniu działania procesu. Trzeba go oczywiście usunąć z listy, żeby nie był więcej wykonywany. Doko- nuje się tego instrukcją cur=last- next=cur- next; W tym miejscu przydaje się zadeklarowana wcześniej na wyrost zmienna last. Na- stępnie trzeba przekazać sterowanie do kolejnego procesu: longjmp(cur- buf,1); 4.Zapis praktyczny Przedstawione powyżej konstrukcje robią dobry użytek z funkcji setjmp i longjmp umożliwiając przełączanie funkcji - zadań, ale w żadnym wypadku nie nadają się do praktycznego zastosowania w programowaniu. Stosując definicje preprocesora można zapisać te sekwencje w sposób dużo czytelniejszy. Załóżmy, że zapis ten musi spełniać następujące warunki: K zamiana napisanej i uruchomionej wcześniej funkcji na postać, w której mogłaby ona być wykonywana współbieżnie, musi być prosta, prawie automatyczna, K funkcja przystosowana do wykonywania współbieżnego powinna dalej móc być wywoływana w normalny sposób, K jeżeli funkcja jest ostatnim procesem (wszystkie inne zakończyły już działa- nie) to nie powinna być wykonywana sekwencja przełączania zadań. Pierwszym krokiem będzie zastąpienie omówionych w poprzednim podrozdziale sekwencji odpowiednimi definicjami preprocesora: #define BEGIN if(setjmp(cur- buf)==0)return; #define END cur=last- next=cur- next; longjmp(cur- buf,1); if(setjmp(cur- buf)==0) #define _ longjmp((last=cur,cur=(cur- next))- buf,1); IV Programowanie współbieżne 67 Makrodefinicje BEGIN oraz END będą umieszczane odpowiednio na początku i na końcu funkcji. Ostatnie makro jest właściwą sekwencją przełączającą zadania. Ideałem byłaby sytuacja gdyby to makro w ogóle nie było widoczne, dlatego też wybrałem dla niego nazwę jak najmniej rzucającą się w oczy: _ (podkreślenie). Jak już wcześniej ustaliliśmy, wszystkie makrodefinicje mają być przeźroczy- ste gdy funkcja zostanie wywołana w normalny sposób. Do rozróżniania czy funkcja jest wykonywana współbieżnie czy nie, użyjemy lokalnej zmiennej is_a_process. Zmienna ta będzie miała wartość 1 tylko wtedy, gdy funkcja zostanie wywołana przez funkcję inicjującą procesy. Definicje rozbudowane o sprawdzanie, czy funkcja jest wykonywana współbież- nie wyglądają następująco: #define BEGIN { #define END static char is_a_process; if((is_a_process=be_a_process)!=0) if(setjmp(cur- buf)==0)return; if(is_a_process!=0) { } } /* zamyka nawias otwarty w BEGIN */ cur=last- next=cur- next; longjmp(cur- buf,1); #define _ if(is_a_process!=0) if(setjmp(cur- buf)==0) longjmp((last=cur,cur=(cur- next))- buf,1); Zmienna be_a_process jest zmienną globalną. Jej wartość wynosi cały czas zero i jest ustawiana na jeden przez funkcję inicjującą procesy na czas inicjującego wywołania procesu. Funkcja inicjująca przydziela pamięć na strukturę struct el dla procesu i umieszcza ją w liście. void proces(FUNCTION f) { struct el *tmp; _number++ ; tmp=malloc(sizeof(struct el)); if(cur) {tmp- next=cur- next; cur- next=tmp; } else {cur=tmp; cur- next=tmp;} last=cur; cur=tmp; be_a_process=1; (*f)(); be_a_process=0; } FUNCTION jest typem wskazanie do funkcji typu void: typedef void (*FUNCTION)(void); 68 Wgłąb języka C W funkcji proces występuje globalna zmienna _number. Jak wskazuje nazwa, jej wartość będzie określała liczbę żywych procesów. Proces będzie jej używał do sprawdzenia czy nie jest już przypadkiem ostatnim żywym procesem. Po zainicjowaniu wszystkich procesów można rozpocząć ich współbieżne wy- konywanie. W tym celu zdefiniujemy makro RUN: #define RUN if(setjmp(_the_end)==0) longjmp((cur=cur- next)- buf,1); Globalna zmienna _the_end służy do zapamiętania punktu, z którego zostało wy- wołane współbieżne wykonywanie procesów, i do którego należy wrócić gdy wszystkie procesy zakończą działanie. Wyjaśnienia wymaga chyba jeszcze wyrażenie w funkcji longjmp: (cur=cur- next)- buf Zapewnia ono rozpoczęcie pseudo-współbieżnego wykonywania funkcji od tej, która została jako pierwsza zadeklarowana za pomocą funkcji proces. Po wprowadzeniu dwóch dodatkowych zmiennych globalnych, _number i _the_end, wcześniejsze definicje będą wyglądały następująco: #define BEGIN { static char is_a_process; #define END if((is_a_process=be_a_process)!=0) if(setjmp(cur- buf)==0)return; if(is_a_process!=0) if(-- _number!=0) cur=last- next=cur- next; longjmp(cur- buf,1); } /* zamyka nawias otwarty w BEGIN */ longjmp(_the_end,1); { } else #define _ if(is_a_process!=0 _number 0 ) if(setjmp(cur- buf)==0) longjmp((last=cur,cur=(cur- next))- buf,1); Poniżej znajduje się pełna zawartość plików proces.h i proces.c zawierają- cych wszystkie opisane powyżej definicje, a także definicje i deklaracje wszyst- zostało kich używanych zdefiniowane makro ABORT, powodujące zakończenie wszystkich procesów. zmiennych. Dodatkowo w pliku proces.h IV Programowanie współbieżne 69 /* plik proces.c #include proces.h Adam Sapek */ struct el *cur=NULL,*last=NULL; zmiennych globalnych */ jmp_buf _the_end; unsigned char _number=0,be_a_process=0; void proces(FUNCTION f) inicjująca proces */ { struct el *tmp; _number++ ; tmp=malloc(sizeof(struct el)); przydziel pamięć */ if(cur!=NULL) {tmp- next=cur- next; cur- next=tmp; } dopisz do kolejki */ else /* definicje /* funkcja /* /* {cur=tmp; cur- next=tmp;} stwórz kolejkę */ last=cur; cur=tmp; be_a_process=1; (*f)(); jako proces */ be_a_process=0; } /* pierwszy proces - /* inicjuj funkcję /* plik proces.h Adam Sapek */ #ifndef __proces_h #define __proces_h #include setjmp.h /* longjmp i setjmp */ #include stdlib.h /* malloc */ #include stdio.h /* makro BEGIN jest umieszczane na początku funkcji/procesu */ #define BEGIN { static char is_a_process; /* NULL */ if((is_a_process=be_a_process)!=0) if(setjmp(cur- buf)==0)return; /* makro END jest umieszczane na końcu funkcji/procesu #define END */ { } if(is_a_process!=0) if(-- _number!=0) cur=last- next=cur- next; longjmp(cur- buf,1); } /* zamyka nawias otwarty w BEGIN */ longjmp(_the_end,1); else /* makro _ powoduje przekazanie sterowania do następnego procesu w kolejce */ #define _ if( is_a_process!=0 _number 0 ) if(setjmp(cur- buf)==0) 70 Wgłąb języka C longjmp((last=cur,cur=(cur- next))- buf,1); /* makro RUN rozpoczyna wspólbieżne wykonywanie procesów */ #define RUN if(setjmp(_the_end)==0)longjmp((cur=cur- next)- buf,1); /* makro ABORT powoduje natychmiastowe przerwanie WSZYSTKICH procesów */ #define ABORT if(is_a_process!=0) {_number=0; longjmp(_the_end,1);} /* deklaracje obiektów zewnętrznych */ typedef void (*FUNCTION)(void); struct el { jmp_buf struct el *next; buf; }; extern unsigned char _number,be_a_process; extern jmp_buf _the_end; extern struct el *cur,*last; extern void proces(FUNCTION); #endif 5.Program współbieżny Na początek wypada podać kilka ogólnych zasad stosowania zdefiniowanych na- rzędzi. Pisząc program współbieżny najlepiej napisać i uruchomić osobno każdą funkcję, która ma być w programie procesem. Przystosowanie napisanej wcześniej funkcji do pracy współbieżnej jest bardzo łatwe i ogranicza do zmian kosmetycz- nych . Po pierwsze na początku funkcji, po deklaracjach zmiennych, należy umie- ścić makro BEGIN. Drugie makro, END, umieszcza się na końcu funkcji. Teoretycznie ani makro BEGIN nie musi znajdować się na samym początku funk- cji, ani makro END na samym końcu, wymagane jest tylko, aby makro BEGIN poprzedzało makro END. Umieszczając wspomniane makra w innym miejscu na- leży jednak pamiętać, że tylko ta część funkcji, która jest zawarta między nimi, bę- dzie wykonywana w pracy współbieżnej. Kod poprzedzający makro BEGIN wykona się tylko podczas inicjowania procesu funkcją proces, a kod następujący za makrem END nie wykona się w ogóle. Makro o nazwie _ (podkreślenie) umieszcza się w tych punktach, w których pro- ces ma być przerywany, a sterowanie ma być przekazywane do innych proce- sów. Żeby uzyskać najlepszą współbieżność, najlepiej dopisać to makro do każdego średnika kończącego instrukcję. Nie zawsze takie rozwiązanie jest naj- lepsze. Sekwencja przekazania sterowania (makro _) ma swoje koszty, zarówno czasowe jak i pamięciowe. Umieszczając to makro inteligentnie w każdym pro- cesie można w dużym stopniu sterować działaniem programu. Można w ten spo- sób na przykład uprzywilejować niektóre procesy ich fragmenty, lub IV Programowanie współbieżne 71 uniemożliwić przerwanie krytycznych sekcji w procesach. Niektóre zasady wy- boru lokalizacji makra _ zostaną opisane w dalszej części tego rozdziału, przy opisie przykładowego programu. jest przydzielana po wywołaniu funkcji Najbardziej zdradzieckim błędem, jaki można popełnić w programie współbież- nym, jest użycie w procesie zmiennej automatycznej. Pamięć na zmienne auto- matyczne jej zakończeniu. Z tego powodu zmienne automatyczne różnych procesów mogą znaleźć się w tym samym obszarze pamięci (i zwykle tak się właśnie dzieje). Błędy powstałe dzięki temu mogą być bardzo trudne do wykrycia nawet przy pomocy debuggera. Dlatego należy bezwzględnie pamiętać o zamienieniu wszystkich zmiennych automatycznych w funkcjach/procesach na zmienne sta- tyczne. Jest to właściwie jedyna zmiana merytoryczna jakiej należy dokonać w funkcji, żeby mogła stać się procesem współbieżnym. i zwalniania po Programy współbieżne należy konsolidować z modułem proces.obj powsta- łym po skompilowaniu pliku proces.c. Można to zrobić na wiele sposobów, np.: K utworzyć w środowisku Turbo C projekt o zawartości: program.c proces.c K użyć bezpośrednio kompilatora wsadowego Microsoft C poprzez wy- wołanie: cl program.c proces.c Przykładowy program Program demonstracyjny będzie składał się z dwóch procesów. Jeden z nich bę- dzie wczytywał kolejne bajty z podanego pliku i zliczał całkowitą liczbę bitów równych jeden w pliku. Drugi proces na czas pracy pierwszego wygasi ekran i będzie wyświetlał na nim chodzącego węża . Po przeczytaniu całego pliku proces pierwszy przerwie działanie obydwu procesów i wróci do programu głównego, który wyświetli liczbę jedynek w pliku. W wersji klasycznej funkcja zliczająca liczbę jedynek w pliku mogłaby wyglą- dać na przykład tak: void bits(void) { FILE *in; unsigned c; char name[80]; printf( Nazwa pliku : ); scanf( s ,name); if(NULL!=(in=fopen(name, rb ))) while(!feof(in)) { c=getc(in); 72 Wgłąb języka C while(c){ sum+=c 1; c/=2; } } } Funkcja ta pyta o nazwę pliku i próbuje otworzyć do czytania w trybie binarnym plik o podanej nazwie. Jeżeli plik uda się otworzyć, funkcja wczytuje kolejno wszystkie bajty i zlicza kolejne jedynki. Gdzie umieścić poszczególne makra, żeby przystosować naszą funkcję do pracy współbieżnej ? Makro END znajdzie się w standardowym miejscu, na końcu funkcji. Makro BEGIN można umieścić albo bezpośrednio po definicjach zmiennych, albo dopie- ro po wczytaniu nazwy pliku. Wydaje się, że lepiej jest umieścić je w tym drugim miejscu. Pytanie o nazwę pliku pojawi się wtedy w czasie inicjowania procesu funkcją proces. Proszę zauważyć, że nie można makra BEGIN przesunąć jeszcze dalej, za warunek if Gdyby nie udało się otworzyć pliku, makro BEGIN w ogóle nie zostałoby wykonane, a funkcja nie zostałaby poprawnie zainicjowana jako pro- ces. Normalnie, zakończenie działania jednego procesu współbieżnego nie powoduje przerwania działania pozostałych; proces zakończony jest po prostu wyłączany z kolejki. W naszym programie proces czytający plik jest procesem nadrzędnym. Natychmiast po przeczytaniu całego pliku obydwa procesy powinny być prze- rwane, a program główny powinien wypisać wynik. W takim celu zostało w pliku proces.h zdefiniowane makro ABORT. Powoduje ono natychmiastowe przerwanie wszystkich zadań i skok do miejsca, z którego zostały uruchomione makrem RUN. Makro ABORT należy umieścić bezpośrednio przed makrem END. Kolejną zmianą jest nadanie zmiennym lokalnym klasy static  Wystarczy w tym celu przed definicjami umieścić słowo kluczowe static Na koniec zostawiłem sprawę najważniejszą - makro _ (podkreślenie). W tej funkcji istnieją dwa potencjalne miejsca, w których można je umieścić: pętla główna i pętla testująca kolejne bity wczytanego bajtu. Zależy nam oczywiście, żeby funkcja czytająca plik nie została zbytnio spowolniona, a więc najlepiej jest umieścić makro _ tylko w pętli głównej. Powstaje pytanie, czy wystarczy to, że- by drugi proces mógł działać płynnie. Jedyną odpowiedź można uzyskać metodą doświadczalną, uruchamiając program. Stwierdziłem, że umieszczenie makra tylko w pętli głównej jest zupełnie wystarczające. Funkcja bits wygląda po zmianach następująco: void bits(void) { static FILE *in; static unsigned c; static char name[80]; IV Programowanie współbieżne 73 printf( Nazwa pliku : ); scanf( s ,name); BEGIN if(NULL!=(in=fopen(name, rb ))) while(!feof(in)) { c=getc(in); _ while(c){ sum+=c 1; c/=2; } } ABORT END } Zadaniem drugiego procesu, jak wcześniej napisałem, będzie wygaszenie ekranu na czas działania procesu czytającego plik. Proces ten będzie przykładem adap- tacji do pracy współbieżnej funkcji napisanej w zupełnie innym celu. Zostanie tu użyta oryginalna funkcja z rezydentnego programu Screen Saver, zaprezentowa- nego w rozdziale piątym tej książki. W celu zwiększenia czytelności, w funkcji tej dokonałem kilku uproszczeń, a także zamieniłem bezpośrednie odwołania do pamięci video na odpowiednie funkcje biblioteczne. Ponieważ funkcje te nie są zestandaryzowane, ich wersje dla różnych kompilatorów nieco się różnią. Poni- żej przedstawię wersję dla kompilatora Turbo C firmy Borland, a na dołączonej do książki dyskietce znajduje się także wersja dla kompilatora Microsoft C 5.1. Proces wygaszający ekran jest przerywany przez proces pierwszy, gdy ten za- kończy swoją pracę, dlatego też jego główna pętla jest nieskończona. Skoro tak, to wydaje się, że umieszczanie makra END na końcu funkcji, w miejscu, w którym nigdy nie zostanie wykonane, mija się z celem. Proszę jednak jeszcze raz spojrzeć na definicje: makra BEGIN i END stanowią nierozłączną parę. W definicji makra END znajduje się nawias zamykający instrukcję blokową otwartą w definicji BEGIN. W tym miejscu dochodzimy znowu do punktu zasadniczego: gdzie umieścić ma- kro _. Proszę spojrzeć na funkcję ekr i spróbować samemu wybrać najodpowied- niejsze miejsce. void scr(void) { static unsigned direct=3,y,x,a; BEGIN; clrscr(); while(1) { do{ if(rand() 11==0)direct=rand() 8; x=snake[0].x+dx[direct]; y=snake[0].y+dy[direct]; } while(x 1||x =80||y 1||y 25); printf( ██ ); gotoxy(x,y); gotoxy(snake[0].x,snake[0].y); printf( ▓▓ ); gotoxy(snake[1].x,snake[1].y); printf( ▒▒ ); gotoxy(snake[2].x,snake[2].y); printf( ░░ ); gotoxy(snake[3].x,snake[3].y); printf( ); for(a=3;a =1;a--) { 74 Wgłąb języka C snake[a].x=snake[a-1].x; snake[a].y=snake[a-1].y; } snake[0].x=x; snake[0].y=y; a=*(char far *)0x46c; while(*(char far *)0x46c-a 7); } END; } Właściwie umieszczenie tego makra obok każdego średnika nie szkodzi niczym oprócz niepotrzebnego zwiększenia programu i zmniejszenia czytelności zapisu. Kluczem do poprawnego umieszczenia sekwencji przełączającej zadania jest spo- strzeżenie, że funkcja scr praktycznie cały czas spędza w pętli opóźniającej (pro- szę spróbować uruchomić tę funkcję bez tej pętli !): while(*(char far *)0x46c-a 7); Teraz jest już chyba jasne, że wystarczy umieścić makro _ (podkreślenie) w tej pętli, i to nie obok średnika, tylko zamiast niego: while(*(char far *)0x46c-a 7)_ Poniżej przedstawiony jest kompletny program. /* plik bity.c */ #include proces.h #include conio.h unsigned long sum=0; void bits(void) bajtach pliku */ { /* funkcja zlicza ilość jedynek w static FILE *in; static unsigned c; static char name[80]; printf( Nazwa pliku : ); scanf( s ,name); nazwę pliku */ BEGIN współbieżnej */ if(NULL!=(in=fopen(name, rb ))) while(!feof(in)) /* wczytaj /* początek częsci { c=getc(in); _ bajt z pliku */ /* wczytaj kolejny while(c){ sum+=c 1; c/=2; } /* policz jedynki w tym bajcie */ } ABORT współbieżne */ END } struct { reprezentuje jednen*/ /* przerwij procesy /* struktura IV Programowanie współbieżne 75 unsigned char x,y; /* człon węża */ }snake[4]={{4,4},{3,3},{2,2},{1,1}}; /* wąż ma 4 człony */ void scr(void) chodzącego węża */ { /* funkcja wygasza ekran i wyświetla static unsigned direct=3,y,x,a; static char dx[8]={0,1,2,1,0,-1,-2,-1}, dy[8]={-1,-1,0,1,1,1,0,-1}; BEGIN; clrscr(); while(1) { do{ if(rand() 11==0) kierunek węża */ direct=rand() 8; /* średnio co 11 kroków /* losuj nowy */ x=snake[0].x+dx[direct]; y=snake[0].y+dy[direct]; }while(x 1||x =80||y 1||y 25); kierunku ? */ /* czy można w tym węża węża printf( ██ ); gotoxy(x,y); */ gotoxy(snake[0].x,snake[0].y); printf( ▓▓ ); gotoxy(snake[1].x,snake[1].y); printf( ▒▒ ); gotoxy(snake[2].x,snake[2].y); printf( ░░ ); gotoxy(snake[3].x,snake[3].y); printf( ); for(a=3;a =1;a--) /* rysuj /* przesuń */ { snake[a].x=snake[a-1].x; snake[a].y=snake[a-1].y; } snake[0].x=x; snake[0].y=y; a=*(char far *)0x46c; while(*(char far *)0x46c-a 7) _ taktów zegara */ /* odczekaj 7 } END; } void main() { clrscr(); */ proces(scr); procesy proces(bits); RUN; procesy clrscr(); printf( W pliku znaleziono lu jedynek ,sum); */ } */ */ /* wyczyść ekran /* inicjuj /* uruchom /* wypisz wynik 6.Komunikacja między procesami Najprostszym sposobem komunikacji między procesami współbieżnymi jest zasto- sowanie zmiennych globalnych. Metoda ta jest tyleż prosta, co prymitywna. Nie 76 Wgłąb języka C zapewnia ona synchronizacji: proces, który ma czytać jakąś daną ze zmiennej glo- balnej, nie wie, czy została ona tam już zapisana. Podobnie, proces zapisujący daną nie wie, czy poprzednia wartość została już pobrana. Dopisanie odpowiednich wskaźników synchronizujących może na tyle zaciemnić zapis, że warto posłużyć się preprocesorem w celu implementacji w miarę ogólnej metody komunikacji między procesami. Dzięki ukryciu szczegółów w definicjach procesora i zadeklarowaniu funkcji, zmiennych i struktur w osobnym pliku można uzyskać bardzo łatwe w użyciu i elegancko wyglądające narzędzia. Do komunikacji między procesami użyjemy skrytki typu FIFO (ang. First In First Out). Procesy producenci będą deponować w skrytce dane określonego typu, a procesy konsumenci będą je z niej pobierać. Jeżeli skrytka będzie pu- sta, konsumenci będą czekać na dane, jeżeli zaś będzie pełna, producenci będą czekać na wolne miejsce. Niezbędne jest, aby oczekiwanie któregoś procesu (czy to konsumenta, czy producenta) nie powodowało zawieszenia pozostałych pro- cesów. W przeciwnym przypadku czekający proces nigdy nie doczekałby się zmiany stanu skrytki. Typ danych przechowywanych w skrytce (w C++ może to być nie tylko typ standardowy, ale także klasa) oraz rozmiar skrytki będzie mógł być definiowany. W przypadku niezdefiniowania typu i/lub rozmiaru będą przyjmowane wartości domyślne: typ inti rozmiar równy 100 Skrytka będzie strukturą zdefiniowaną jak poniżej: struct { unsigned long pocz,koniec; typ wnetrze[rozmiar]; }_skrytka; Pole pocz będzie wskazywało następny element możliwy do pobrania, a pole ko- niec, pierwsze wolne miejsce w skrytce. Jeżeli skrytka będzie pusta, wartość pola pocz będzie równa wartości pola koniec. Jeżeli skrytka będzie pełna, zajdzie waru- nek: _skrytka.koniec-_skrytka.pocz==rozmiar Warunki sprawdzające, czy skrytka jest pełna czy pusta, mogą przydać się w programowaniu, dlatego zdefiniujemy je w postaci identyfikatorów preprocesora: #define PELNA (_skrytka.pocz-_skrytka.koniec==rozmiar) #define PUSTA (_skrytka.pocz==_skrytka.koniec) Funkcje umieszczająca i usuwająca daną ze skrytki są bardzo proste i nie wyma- gają chyba komentarza: _umiesc(typ x) { if(!PELNA) { IV Programowanie współbieżne 77 _skrytka.wnetrze[(_skrytka.pocz++) rozmiar]=x; return 0; } return 1; } _usun(typ *x) { if(!PUSTA) { } *x=_skrytka.wnetrze[(_skrytka.koniec++) rozmiar]; return 0; return 1; } Są to funkcje wewnętrzne dla modułu komunikacji między procesami; dla pro- gramisty przygotujemy wygodniejsze narzędzie. Jak widać, funkcje _umiesc i _usun zwracają wartość 0 w przypadku sukcesu i wartość 1 w przypadku nie- powodzenia. Wykorzystując tę własność zdefiniujemy makrodefinicje czekające w razie potrzeby na dane lub wolne miejsce w skrytce, ale nie zawieszające przy tym pozostałych procesów. #define put(x) #define get(x) while(_umiesc(x))_ while(_usun( x))_ Makrodefinicje get i put czekają w pętli while aż odpowiednia funkcja zwróci wartość zero, co świadczy o pomyślnym zapisie do skrzynki (put) lub odczycie ze skrytki (get). Jednocześnie w każdym obiegu pętli, wywoływane jest makro _ (podkreślenie), dzięki czemu pozostałe procesy mogą normalnie pracować. Na koniec dygresja dotycząca użycia plików nagłówkowych, włączanych do programu dyrektywą preprocesora #include. Z zasady należy unikać umiesz- czania w tych plikach kodu, a więc definicji zmiennych i funkcji, które należy definiować w osobnym, niezależnie kompilowanym pliku. Natomiast w pliku nagłówkowym powinny znaleźć tylko ich deklaracje. Wystarczy rzut oka na przytoczony poniżej fragment, żeby przekonać się, że w pliku nagłówkowym bufor.h umieściłem zarówno funkcje jak i zmienne. W tym przypadku sytuacja jest jednak wyjątkowa: typ danych deponowanych w skrytce, a więc typ argumentu funkcji _umiesc i _usun jest znany dopiero w momencie kompilacji programu głównego. Podobnie jest z typem i rozmiarem samej skrytki. Oczywiście, można zaimplementować skrytkę tak, żeby mogła być skompilowana wcześniej i akceptowała dane dowolnego typu. Kosztem tego bę- dzie większe skomplikowanie i brak kontroli zgodności typów danych umieszcza- nych i pobieranych ze skrytki. Nie będę przesądzał, które rozwiązanie jest lepsze, zachęcam natomiast gorąco do zaimplementowania tego drugiego samodzielnie. Poniżej przytoczono pełną zawartość pliku bufor.h. Zawiera on jedną nie opi- saną, ale chyba oczywistą funkcję _inicjuj. /* plik bufor.h */ #ifndef __bufor_h Adam Sapek 78 Wgłąb języka C #define __bufor_h #ifndef __proces_h #include proces.h #endif #ifndef rozmiar #define rozmiar 100 skrytki */ #endif #ifndef typ #define typ int skrytce */ #endif #define put(x) skrytki */ #define get(x) skrytki */ struct { FIFO */ /* domyślny rozmiar /* domyślny typ danych w while(_umiesc(x))_ while(_usun(x))_ /* włóż daną do /* pobierz daną ze unsigned long pocz,koniec; typ wnetrze[rozmiar]; typu typ */ }_skrytka; #define PELNA (_skrytka.pocz-_skrytka.koniec==rozmiar) pełna ? */ #define PUSTA (_skrytka.pocz==_skrytka.koniec) pusta ? */ /* skrytka /* dane /* czy /* czy void _inicjuj(void) skrytki */ { _skrytka.pocz=_skrytka.koniec=0; } _umiesc(typ x) skrytce */ { if(!PELNA) /* inicjacja /* funkcja umieszcza daną w { _skrytka.wnetrze[(_skrytka.pocz++) rozmiar]=x; return 0; } return 1; } _usun(typ *x) skrytki */ { if(!PUSTA) /* funkcja usuwa daną ze { *x=_skrytka.wnetrze[(_skrytka.koniec++) rozmiar]; return 0; } return 1; } #endif Zastosowanie skrytki jest bardzo proste. Program, który jej używa powinien za- wierać dyrektywę #include bufor.h IV Programowanie współbieżne 79 poprzedzoną ewentualnymi definicjami rozmiaru skrzynki i/lub typu danych, np.: #define rozmiar 10 #define typ char Do umieszczania danych w skrytce należy stosować makro put, a do ich pobiera- nia makro get. Należy pamiętać, że argumentem makra get jest wskaźnik do zmiennej, w której ma być umieszczona pobrana dana. Poniższy prosty programik ilustruje zastosowanie skrytki. /* plik prod.c */ #define typ char #include bufor.h void producent1(void) umieszcza w skrytce */ { static char c; BEGIN for(c= A ;c = Z ;c++) { put(c); _ } END } void producent2(void) umieszcza w skrytce */ { static char c; BEGIN for(c= z ;c = a ;c--) { put(c); _ } END } void konsument(void) na ekranie */ { static char c,x; BEGIN for(x=0;x 52;x++) { } get( c); _ putchar(c); END } void main() { proces(producent1); proces(producent2); proces(konsument); RUN; */ } /* produkuje duże litery i /* produkuje małe litery i /* pobiera ze skrytki znak i wypisuje /* inicjuj procesy */ /* uruchom procesy współbieżnie Program jest trywialny, niemniej jednak prześledzenie jego działania może być pouczające. Radzę zwłaszcza poeksperymentować zmieniając liczbę makrodefi- nicji _ umieszczonych w jednym z procesów producentów, a także rozmiar skrytki. 80 Wgłąb języka C 7.Współbieżne wejście z klawiatury Wywołanie w procesie współbieżnym funkcji czytającej dane z klawiatuy powo- duje zawieszenie działania pozostałych procesów. Ponieważ wprowadzenie in- formacji z klawiatury zajmuje relatywnie dużo czasu, jest to dosyć poważna uciążliwość. Poza tym wczytywanie z klawiatury w minimalnym stopniu wyko- rzystuje procesor i jest najlepszym momentem do wykonania jakiejś pracy przez inne procesy. Zacznijmy od funkcji najprostszych. Funkcje getch i getche służą do wczyta- nia znaku z klawiatury. Różnica między nimi polega na tym, że getche powoduje wypisanie wczytanego znaku na ekran. Obydwie funkcje czekają na naciśnięcie klawisza i dlatego użyte w procesie współbieżnym powodują zawieszenie działa- nia wszystkich procesów. Zamiast tych funkcji możemy zdefiniować makrodefini- cje preprocesora zwracające kod znaku albo wartość NIC jeżeli w buforze klawiatury nie ma żadnego znaku. #define NIC -1 #define getk() #define getke() (kbhit()?getch():NIC) (kbhit()?getche():NIC) Funkcja kbhit zwraca wartość niezerową jeżeli w buforze klawiatury znajduje się znak gotowy do pobrania. Wszystkie trzy wykorzystane funkcje: kbhit, getch i getche nie są wprawdzie funkcjami standardu ANSI, ale są implementowane za- równo w kompilatorach firmy Borland jak i Microsoft. Bardziej skomplikowane operacje wejścia realizuje się w języku C przy pomocy rodziny funkcji pochodnych od scanf. Rozszerzymy tę rodzinę o makrodefinicję pscanf umożliwiającą realizację formatowanego wejścia z klawiatury w jednym procesie współbieżnym, podczas gdy pozostałe procesy wykonują inna pracę. Po- nieważ musimy ograniczyć się do użycia preprocesora, makro pscanf będzie umożliwiało wczytanie tylko jednej wartości. Będzie to jednak jedyne ogranicze- nie w stosunku do oryginału ; wszystkie sekwencje formatujące wejście akcep- towane w rodzinie scanf będą realizowane przez makro pscanf. Idea rozwiązania jest następująca. Kolejne znaki, aż do naciśnięcia klawisza ENTER, są wczytywane do lokalnego bufora tekstowego. W pętli wczytującej znaki znajduje się wywołanie makra _ , co zapewnia wykonywanie się współbieżnie po- zostałych procesów. Po wczytaniu całego wiersza, jest on interpretowany przy pomocy standardowej funkcji sscanf realizującej formatowane wejście z ciągu znaków. Dzięki zastosowaniu funkcji sscanf, możemy być pewni, że wszystkie sekwencje sterujące zostaną poprawnie zinterpretowane. Definicja makra pscanf wyglądałaby mniej więcej tak: #define pscanf(form,arg) { static char _buf[100],_x; IV Programowanie współbieżne 81 static int _c; _x=0; do{ _c=getke(); if(_c!=NIC) _buf[_x++]=_c; _ }while(_c!= ); sscanf(_buf,form,arg); } Wydaje się konieczne uzupełnienie jej przynajmniej o interpretację klawisza BACKSPACE. Odczytanie naciśnięcia tego klawisza za pomocą funkcji getche po- woduje przesunięcie kursora na ekranie o jeden znak w lewo. Wystarczy więc wy- świetlić w tym miejscu spację i jeszcze raz cofnąć kursor. Ponadto trzeba usunąć ostatni znak z bufora (a więc po prostu dekrementować licznik x). Rozbudowana w opisany powyżej sposób makrodefinicja pscanf znajduje się w pliku procesi.h, którego pełny tekst zamieszczono poniżej. /* plik procesi.h Adam Sapek */ #ifndef __procesi_h #define __procesi_h #ifndef __proces_h #include proces.h #endif #include conio.h #define NIC -1 (kbhit()?getch():NIC) /* czytaj znak z (kbhit()?getche():NIC) #define getk() klawiatury */ #define getke() czytany znak */ /* Makro pscanf umożliwia formatowane wejście z klawiatury bez zawieszania /* procesów współbieżnych. Makro akceptuje sekwencje sterujące rodziny scanf */ /* j.w. + pisz */ #define pscanf(form,arg) {static char _buf[100],_x; static int _c; _x=0; do{ _c=getke(); if(_c==  ) 82 Wgłąb języka C { } putch( ); putch(  ); if(_x 0)_x--; _ }while(_c!= ); sscanf(_buf,form,arg); else if(_c!=NIC) _buf[_x++]=_c; #endif } Makrodefinicji pscanf używa się dokładnie tak, jak funkcji z rodziny scanf. Je- dyną różnicą, o której trzeba pamiętać, jest to, że ma ona ustaloną liczbę argu- mentów: ciąg format i jedna zmienna do wczytania. Poniżej przedstawiam programik ilustrujący ile pracy mogą wykonać inne proce- sy w czasie, gdy jeden czyta z klawiatury. /* plik mult.c */ #include procesi.h unsigned long i; void czytaj(void) pozdrowienie */ { /* funkcja pyta o imię i wypisuje static char name[40]; BEGIN printf( Jak sie nazywasz ? ); pscanf( [^ ] ,name); tablicy name */ printf( Ahoj s ! ,name); ABORT procesy END */ } void licz(void) dwie liczby */ { static float x=3.14, y=1.73, z; BEGIN while(1){ z=y*x; i++; _ } */ licznik END } void main() { proces(licz); */ /* wczytaj wiersz do /* przerwij wszystkie /* funkcja mnoży w petli /* pomnóż x*y i zwieksz /* inicjuj procesy proces(czytaj); RUN współbieżnie */ printf( W miedzyczasie wykonalem ld mnozen ,i); /* uruchom procesy }
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wgłąb języka C
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: