Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00437 007759 18454179 na godz. na dobę w sumie
Więcej niż Java - książka
Więcej niż Java - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0329-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj przyszłość języków programowania

Java jest obecna na rynku od ponad 10 lat. Przez ten czas zyskała ogromną popularność i znacznie zmieniła swoje oblicze. Przestała być językiem wykorzystywanym do tworzenia mniej lub bardziej przydatnych apletów na strony WWW. Jest teraz potężną, uniwersalną platformą programistyczną używaną do budowania aplikacji korporacyjnych i finansowych. Jednocześnie istnieją obszary, w których Java nie jest wystarczająco elastyczna, a jej złożoność staje się problemem. Na rynku pojawiły się narzędzia mające uprościć tworzenie rozbudowanych systemów za pomocą Javy, jak na przykład Spring czy Hibernate. Jednak czy opracowanie zupełnie nowych platform programistycznych nie spowolni triumfalnego pochodu Javy? W książce 'Więcej niż Java' Bruce Tate zastanawia się nad przyszłością języków programowania. Przedstawia źródła popularności Javy i ogromne korzyści, jakie wniosła do współczesnej informatyki. Wskazuje problemy, z jakimi borykają się programiści korzystający z Javy. Wreszcie dokonuje przeglądu konkurencyjnych języków programowania, zastanawiając się, w czym są lepsze, a w czym gorsze od Javy i który z nich ma szansę zagrozić jej pozycji na rynku.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakiego języka programowania będziesz używał za 5 lat, przeczytają tę książkę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wiêcej ni¿ Java Autor: Bruce Tate T³umaczenie: Pawe³ Koronkiewicz ISBN: 83-246-0329-8 Tytu³ orygina³u: Beyond Java Format: B5, stron: 180 Java jest obecna na rynku od ponad 10 lat. Przez ten czas zyska³a ogromn¹ popularnoœæ i znacznie zmieni³a swoje oblicze. Przesta³a byæ jêzykiem wykorzystywanym do tworzenia mniej lub bardziej przydatnych apletów na strony WWW. Jest teraz potê¿n¹, uniwersaln¹ platform¹ programistyczn¹ u¿ywan¹ do budowania aplikacji korporacyjnych i finansowych. Jednoczeœnie istniej¹ obszary, w których Java nie jest wystarczaj¹co elastyczna, a jej z³o¿onoœæ staje siê problemem. Na rynku pojawi³y siê narzêdzia maj¹ce uproœciæ tworzenie rozbudowanych systemów za pomoc¹ Javy, jak na przyk³ad Spring czy Hibernate. Jednak czy opracowanie zupe³nie nowych platform programistycznych nie spowolni triumfalnego pochodu Javy? W ksi¹¿ce „Beyond Java” Bruce Tate zastanawia siê nad przysz³oœci¹ jêzyków programowania. Przedstawia Ÿród³a popularnoœci Javy i ogromne korzyœci, jakie wnios³a do wspó³czesnej informatyki. Wskazuje problemy, z jakimi borykaj¹ siê programiœci korzystaj¹cy z Javy. Wreszcie dokonuje przegl¹du konkurencyjnych jêzyków programowania, zastanawiaj¹c siê, w czym s¹ lepsze, a w czym gorsze od Javy i który z nich ma szansê zagroziæ jej pozycji na rynku. • Powody malej¹cej popularnoœci C++ • Rozwój technologii open source • Prawdy i mity zwi¹zane z Jav¹ • Wady Javy • Potencjalni konkurenci Javy • Œrodowisko Ruby on Rails • Przysz³oœæ serwerów kontynuacyjnych Jeœli chcesz wiedzieæ, jakiego jêzyka programowania bêdziesz u¿ywa³ za 5 lat, przeczytaj¹ tê ksi¹¿kê Przedmowa .....................................................................................................................5 1. Sowy i strusie ..................................................................................................................9 10 12 17 19 Ignorancja jako cnota Gotowanie żab Nowe horyzonty Perspektywy 2. Burza doskonała ............................................................................................................21 21 25 29 32 37 38 Znaki nadchodzącej burzy Doświadczenie C++ Oberwanie chmury Żywioły szaleją Skutki Co dalej? 3. Klejnoty koronne ..........................................................................................................39 40 44 46 49 50 Maszyna wirtualna JVM Internet Środowisko korporacyjne Społeczność Koniec mitów 4. Rysa na szkle .................................................................................................................55 55 59 61 69 70 73 Nowe obowiązki Javy Podstawowe problemy języka Java Kontrola typów Prymitywy Na odchodnym Dlaczego po prostu nie poprawić Javy? 3 5. Reguły gry ..................................................................................................................... 75 75 79 81 85 90 Java podnosi poprzeczkę Integracja przedsiębiorstw Przyciąganie uwagi Elementy języka Potencjalni konkurenci 6. Język Ruby .....................................................................................................................95 95 Podstawy Ruby 102 Struktury kodu Podsumowanie 113 7. Ruby on Rails ...............................................................................................................115 115 120 127 130 Gra w numerki Rails w przykładach Rails od środka Podsumowanie 8. Serwery kontynuacyjne .............................................................................................. 133 133 135 139 143 145 149 Problem Kontynuacje Serwery kontynuacyjne Seaside Przykładowa aplikacja Seaside Co z tego wynika? 9. Język przyszłości ..........................................................................................................151 152 Faworyci wyścigu 161 Inni uczestnicy Nowy przebój 166 Skorowidz ................................................................................................................... 169 4 | Spis treści ROZDZIAŁ 1. Znam kajakarzy, których postawa nie pozostawia wątpliwości — chcą zginąć. Lecą w dół od- cinkami klasy V, ignorując wszelkie niebezpieczeństwa1. Wydaje się, że tylko kwestią czasu jest nadejście momentu, w którym wpadną na wodospad, gdzie utknęła kłoda drzewa. Przeszkoda zatrzyma kajak, a ten — przyciskany opadającymi zwałami wody — już nigdy się nie wynurzy. Są oni jak strusie, które szybko zapominają o niebezpieczeństwie po schowaniu głowy w piasek. Jest też inny rodzaj kajakarza. Kiedy ja zająłem się tym sportem, każdy odcinek musiałem naj- pierw dokładnie zbadać, przejść się wzdłuż niego, poznać zagrożenia. Zatrzymywałem się przy każdym, najzwyklejszym przejściu klasy II+ (poziom „dla początkujących”), aby popatrzeć jak wygląda i nierzadko decydowałem się zainstalować zabezpieczenia. Często skutek był taki, że kończył mi się czas i byłem zmuszony z duszą na ramieniu płynąć ostatnim odcinkiem rzeki znacznie szybciej, aby zdążyć przed zmrokiem. Teraz, mając pewne doświadczenie, nie oglą- dam już tak szczegółowo każdego bardziej spienionego przesmyku. W wielu miejscach nie ma to po prostu sensu. Zacząłem natomiast stosować techniki „chase boating”, wypracowane w wąskich i rwących strumieniach południowo-wschodnich stanów USA. Nie oznacza to wca- le, że bardziej polubiłem ryzyko. Można powiedzieć, że koncentruję się bardziej na identyfi- kacji obszarów faktycznego zagrożenia. Dzięki temu zawsze mam czas na przeprowadzenie rozpoznania odcinków, których znajomość jest najbardziej potrzebna. Taki styl kajakarstwa można określić stylem sowy. Podobnie jest w wielu innych dziedzinach. Często decyduję się na zignorowanie zagrożeń wywołujących mało znaczące konsekwencje lub rzadko występujących dlatego, że rozwiązy- wanie związanych z nimi problemów nie jest opłacalne. Szukanie i wdrażanie stuprocentowo poprawnych rozwiązań wymaga zbyt wiele wysiłku, pieniędzy lub czasu i niejednokrotnie prowadzi do powstania zupełnie nowych problemów. Na tym właśnie polega przewaga so- wy nad strusiem. Na ogół te dwie postawy skrajnie różnią się od siebie. Należy jednak przy- znać, że od czasu do czasu sowy również stają się zbyt pewne siebie albo popełniają drobne błędy w ocenie ryzyka. W efekcie kajakarz pokonuje niebezpieczny odcinek bez wstępnego rozpoznania. Mam za sobą takie pamiętne doświadczenie. Pływałem tą samą rzeką setki razy i widziałem zaskakujące zmiany, czy to głębokości, czy układu koryta po powodzi. Różnica między sową a strusiem nie jest tak wielka, jak mogłoby się wydawać. Często wręcz trudno ją wskazać. Jako kajakarz, skoro już zdecydowałem się ignorować pewne rodzaje niebezpie- czeństw na pewnych rzekach i pod pewnymi warunkami, od czasu do czasu muszę wrócić do punktu wyjścia i przeprowadzić ponowną ocenę ryzyka. I o tym jest ta książka. 1 Mowa o rwących górskich potokach — przyp. tłum. 9 Ignorancja jako cnota Można snuć wiele paraleli między kajakarstwem a programowaniem. W którymś momencie nauczyłem się wspaniałej sztuczki — ignorowanie większości problemów pozwala uzyskać niezwykłą produktywność. Przy odrobinie szczęścia wiele z nich z czasem po prostu przestaje istnieć. Oczywiście, taka postawa może być korzystna i skuteczna lub nie. Skuteczność tej techniki odkryli już dawno pracownicy urzędów pocztowych i słabo opłacani ekspedienci fast foodów. Sprawdza się ona w odniesieniu do ich problemów, zwanych najczęściej klienta- mi. Mówimy tu oczywiście o strusiach. Jeżeli jednak przyjrzymy się temu dokładniej, niejedno- krotnie znajdziemy w takim postępowaniu selektywne, mądre zastosowanie ignorancji — znak rozpoznawczy sowy. Praktyka przekonała mnie, że większość „problemów” procesu progra- mowania to w istocie problemy potencjalne. Czytelnik, który zna chociaż jedną z moich wcze- śniejszych książek, pamięta zapewne, że uwielbiam pisać o zagrożeniach wynikających z przed- wczesnej optymalizacji i powtarzać popularną zasadę Agile Programming — YAGNI: „You ain’t gonna need it”, czyli „Nie wykorzystasz tego”. Zazwyczaj też trzymam się z dala od rozbu- dowanych systemów, które obiecują wielkie oszczędności czasu i ułatwione programowanie, a ufam swojemu instynktowi skłaniającemu mnie ku prostszym rozwiązaniom. Wracając do tematu, pewnego dnia stwierdziłem, że Java ma wszystko, czego potrzebuję, i przestałem interesować się światem poza nią. Niewiedza jest słodka. Wiem, że istnieją języ- ki bardziej dynamiczne, czasem też pozwalające na większą produktywność. Jednak, gdy roz- ważam różne aspekty i fragmenty pełnego obrazu, Java okazuje się na dłuższą metę najlepsza. W tym języku napisano już dziesiątki tysięcy najróżniejszych bibliotek i systemów umożliwia- jących stworzenie każdego rozwiązania, począwszy od obsługi reaktora atomowego, na pro- gramowaniu mikrosterownika wbudowanego w elektryczne szczypce do paznokci kończąc. Są one najczęściej określane nazwą framework, co można tłumaczyć jako „platforma” lub po prostu „system”. Wiele z nich można wykorzystywać bezpłatnie. Nie ma też nigdy problemu ze zna- lezieniem programisty języka Java, który napisze nowy fragment programu. Wiem, że jest to ję- zyk sprawdzony, a klienci ufają jego mechanizmom. Krótko mówiąc, środowisko i zakres moż- liwości Javy od wielu lat przewyższają to, co oferuje konkurencja. W końcu przestałem szukać innych dróg. Cieszę się, że taki moment nastąpił, ponieważ zyskałem dzięki temu czas na stwo- rzenie prężnie działającej firmy i dopracowanie oferowanych rozwiązań. Zamiast prowadzić sze- roko zakrojone „badania”, mogłem spokojnie i z należytą uwagą zająć się problemami klientów. Kiedy dominujący język lub technologia osiągają szczyt swojego rozwoju, następuje moment słodkiej ignorancji, prawdziwa sielanka, okres spokojnej pracy, w którym całkowite odrzuce- nie potencjalnych możliwości działa na naszą korzyść. Zilustrowałem to na rysunku 1.1. Kiedy pojawia się nowy język o takich możliwościach i zasięgu, jak Java czy C++, można na pewien czas pozwolić sobie na ignorancję. Problem pojawia się wówczas, gdy przeoczymy koniec ta- kiego okresu. Pewnego dnia konkurencja okazuje się lepsza, osiąga większą wydajność pracy, a co z tym związane wyższą jakość, produktywność i liczbę klientów. Kiedy rozpoczyna się okres przejściowy, niewiedza nie popłaca. Bez wstydu przyznaję, że lubiłem trzymać głowę w piasku. Było to łatwe, produktywne i, w owym czasie, poprawne politycznie. Jestem przekonany, że identycznie postąpiło wielu innych programistów języka Java, choć może nie zawsze z tego samego powodu. Życie pod kloszem jest niewątpliwie łatwiejsze — niepodejmowanie żadnego działania przynosi więcej ko- rzyści niż praca po godzinach. Człowiek ma poczucie bezpieczeństwa — nie zwalnia się za wy- branie marki IBM (choć może Component Broker w OS/2 nie był najlepszym pomysłem…). 10 | Rozdział 1. Sowy i strusie Rysunek 1.1. Przez pewien czas ignorancja jest produktywna, potem jednak jej skutki mogą okazać się dotkliwe Jeżeli zainwestowaliśmy wiele w swoje umiejętności, czerpiemy zyski pełnymi garściami. Jeżeli zainwestowaliśmy mniej, i tak możemy mieć rację. O trwałości związku z Javą mógł zdecy- dować duży, wciąż rozwijany projekt albo to, że pracujemy w pewnej, związanej z językiem, grupie. Powodów mogło być wiele i, podobnie jak moje, doskonale uzasadniały one przyjętą drogę postępowania. Zachwianie w posadach Po ponad pięciu latach słodkiej ignorancji nadszedł wielki wstrząs. Prowadziłem nowy projekt ścieżką, która wymagała zastosowania trzech, moim zdaniem najefektywniejszych, prostych systemów wspomagających tworzenie aplikacji operujących trwałymi danymi w sieci WWW: Hibernate, Spring i Web Work. Wiedziałem, że istnieją też środowiska mogące zaoferować nie- co wyższą wydajność pracy programisty, ale te albo trudno skalować (w kategoriach złożoności lub wydajności), albo są zbyt mało popularne, aby podejmować ryzyko korzystania z nich. Wraz z moim partnerem podjęliśmy jednak decyzję o zaimplementowaniu niewielkiego frag- mentu aplikacji w Ruby on Rails, bardzo efektywnym systemie programowania WWW. Nie wynikało to z życzenia klienta czy szczególnych potrzeb, a jedynie z naszej ciekawości. Rezul- taty były zaskakujące: · Przy przepisywaniu naszego fragmentu w Ruby on Rails pracowaliśmy znacznie szybciej. Justin, główny programista, napisał w cztery dni to, co wcześniej tworzyliśmy przez cztery miesiące w Javie. Wzrost produktywności oceniliśmy w przedziale od 5 do 10 razy. · Kod był czterokrotnie krótszy; pięciokrotnie, jeżeli doliczymy pliki konfiguracyjne. · Wysoka wydajność pracy została zachowana nawet po wyjściu poza etap przepisywania wcześniejszego kodu. · Wersja w Ruby on Rails pracowała szybciej. Trudno oczekiwać, że będzie tak w każdym przypadku, ale w naszym eksperymencie mechanizm aktywnych rekordów RoR pobił na głowę Object Relational Mapping (ORM, odwzorowanie obiektowo-relacyjne), który zapew- nia Hibernate, nawet jeżeli wymagało to minimalnego dostrojenia parametrów roboczych. · Klient był zdecydowanie bardziej zainteresowany naszą wydajnością niż tym, żeby korzy- stać ze sprawdzonej platformy języka Java. Ignorancja jako cnota | 11 Jak łatwo sobie wyobrazić, zachwiało to moim widzeniem świata. Od tego czasu „bycie na bieżąco” stało się dla mnie niemal obsesją. Było to tak, jakby sytuacja na rzece uległa nagłej, nieoczekiwanej zmianie. Musiałem udać się na długi spacer wzdłuż jej brzegów. Gotowanie żab Spójrzmy na to jeszcze inaczej. Czytelnik może słyszał opowieści o tym, że żaba włożona do gorącej wody natychmiast z niej wyskoczy, ale włożona do chłodnej pokornie pozwoli się ugo- tować. Na tego rodzaju zagadnienie chcę zwrócić uwagę w tej książce. Czy woda dookoła nas robi się już gorąca? Przypominam, że gdy pisałem o sowach i strusiach, konsekwencje ich po- stępowania oceniłem jako bardzo podobne. Sami zainteresowani mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, ale ich motywacje mają niewielkie znaczenie. Kiedy woda zacznie się gotować bądź warunki na rzece ulegną zmianie, obaj zginą. Przez ostatni rok wiele czasu poświęciłem badaniu temperatury otaczającej nas wody. Po- znałem w tym czasie między innymi Ruby i programowanie aspektowe (ang. aspect-oriented programming, AOP). Te szczegółowe badania doprowadziły do konkluzji, że woda faktycznie robi się coraz gorętsza. Jeszcze się nie gotuje i nie jestem w stanie stwierdzić, że taki moment z pewnością nastąpi. Wiem jednak, że wciąż będę czujnie obserwował temperaturę. Mam też nadzieję, że przekonam do tego Czytelnika. Już wyjaśniam dlaczego. Sygnały ostrzegawcze W wielu pisanych przez nas aplikacjach łączymy oparty na WWW fronton z bazą danych, cza- sem uzupełniając ten podstawowy schemat o dodatkowe reguły biznesowe. Mimo to, po po- nad pięciu latach rozwiązywania tego problemu w kolejnych systemach, wciąż nie ukształto- wała się technika pozwalająca zrobić to w przestrzeni Javy naprawdę szybko. Co więcej, większość twórców środowisk Java ogranicza się do usprawnień stopniowych, które nie pro- wadzą do prawdziwej rewolucji w programowaniu WWW. Stworzenie całkiem nowego ze- społu, który rozwiąże ten problem, nie jest proste. Powołanie zespołu z programistów, na przy- kład języka COBOL, okazuje się niemalże niemożliwe. Język jest już zbyt mało znany, środowiska rozbudowane, a krajobraz niestabilny. Nawet w gronie doświadczonych programistów zbu- dowanie nawet najprostszej aplikacji wymaga zaskakująco dużej ilości kodu. Jason Hunter „Następca Javy” Autor Java Servlet Programming Jason Hunter pracuje jako główny programista aplikacji w Mark Logic. Jest autorem książki Java Servlet Programming (wyd. O’Reilly). Jako re- prezentant projektu Apache w Komisji Wykonawczej organizacji Java Community Process (Społeczność Języka Java), doprowadził do popisania kluczowej umowy prowadzącej do udostępnienia Javy jako Open Source. Jest właścicielem Servlets.com i XQuery.com, jednym z twórców serwera Apache Tomcat i członkiem grup odpowiedzialnych za rozwój API Servlet, JSP, JAXP i XQJ, należał też do XQuery Working Group (Grupy Roboczej XQuery) w organizacji W3C. Jest również współtwórcą opensour- ce’owej biblioteki JDOM wspomagającej integrację Javy i XML. 12 | Rozdział 1. Sowy i strusie Czy Javie grozi utra- ta obecnej, wiodącej pozycji? Co będzie kolejnym przebojem? JH: Okres królowania Javy już się zakończył. Proces rozpoczął się mniej więcej dwa lata temu, gdy najwybitniejsi specjaliści branży za- częli odchodzić od technologii związanych z tym językiem i skiero- wali swoją uwagę ku innym obszarom. Teraz jest to już zjawisko bardzo wyraźne. Odejście Josha Blocha i Neala Gaftnera do Google to tylko jeden z wielu przykładów. Ktokolwiek robi dzisiaj coś no- wego, nie opiera tego na znaczących innowacjach w Javie. Java może być narzędziem, ale nie jest już rozwijaną platformą. Nie oznacza to, że Java stała się językiem martwym. Nie jest po pro- stu najnowszą, wiodącą technologią. Jest dobrze znana, bardzo stabil- na i doskonale sprawdza się w outsourcingu. JH: Co będzie kolejnym przebojem? Myślę, że nie można mówić o jednym przeboju. Java wciąż jeszcze jest wszędzie. Obszarem in- nowacji są teraz wyższe poziomy. Przykładami ciekawych tematów mogą być: zdalny dostęp do obiektów w sieci WWW (czyli Ajax), wyszukiwanie (czyli Google i XQuery) i folksonomie (czyli znacz- niki flickr.com). Mam własny, praktyczny sposób oceniania, która technologia jest w danym momencie najbardziej „gorąca” — jest to ta, dzięki której znający ją wykładowca może zarobić najwięcej. Java była taką tech- nologią przez wiele lat. Zarabiałem dwa razy więcej niż wykładowcy C++. Nie wynikało to z poziomu trudności, ale z wielkości popytu. Ten, kto uczy obsługi narzędzia, które zdążyło już spowszednieć (jak obecnie C++ i Java), zarabia przeciętnie. Podobnie jest, gdy uczymy czegoś zupełnie nowego. Wtedy klientów może być bardzo mało. Nie dostrzegam teraz żadnego ruchu, który mógłby powtórzyć sce- nariusz Javy. Co robią alpha geeks2, jak nazywa ich Tim O’Reilly? Na przykład James Davidson wszedł po uszy w Macintosha. Nie jest to jednak rynek o wielkim zapotrzebowaniu na specjalistów. Nie ma na nim wielu pieniędzy. Ja poszedłem w stronę XQuery, które zdobyło moją sympatię jako bardzo praktyczny sposób przeniesienia wyszuki- wania „do siebie” i uzyskania pełnej kontroli nad uzyskanymi wyni- kami i ich dalszą obróbką. Mike Clark został specjalistą od auto- matyzacji. Osobom, którym brakuje konkretnego celu, polecałbym dzisiaj zajęcie się nauką pracy z Subversion i przeprowadzenie mi- gracji CVS do SVN. Drogi programistów muszą się rozejść. Zgodziliśmy się co do języka Java jako pewnej podstawy. Czas na zróżnicowanie, głównie w ob- szarze jego zastosowań. W zadawanych pytaniach kurczowo trzymasz się Javy i „alternatywy dla Javy”. Sieć WWW nie była alternatywą dla Windows. Była czym innym. Nie jesteśmy teraz w stadium zastępowania wszędobylskie- go języka. Zajmujemy się czymś zupełnie innym. Java może stać się takim standardem jak procesor komputera; elementem niezbędnym. Java nie jest już magnesem dla pieniądza. Jest naszym chlebem po- wszednim. 2 W wolnym tłumaczeniu „samce alfa informatyki”. Gotowanie żab | 13 Złożoność Język Java wydaje się coraz bardziej odchodzić od swoich korzeni. Rozwiązanie najtrudniejsze- go nawet problemu jest znacznie uproszczone, ale wyzwaniem staje się napisanie prostej apli- kacji WWW. James Duncan Davidson określa ten problem mianem przystępności (ang. appro- achability). W czasach młodości Javy zbudowanie niewielkiego apletu nie wymagało wielkiej wiedzy. Obecnie, aby zbudować prostą aplikację WWW na podstawie jednego z popularnych środowisk, musimy dysponować znacznie większym zasobem informacji i doświadczeniem. Prawdą jest, że narzędzia Open Source nieustannie zmieniają, i to w wielkim stopniu, efektyw- ność pracy w Javie. Jest to kierunek ze wszech miar korzystny. Wspaniałe narzędzia, takie jak Hibernate i Spring, znacznie ułatwiają budowanie aplikacji, które mogą być stosowane w naj- większych firmach. Jednak nauka właściwego i sprawnego korzystania z nich może trwać rok, a nawet dłużej. Programowanie aspektowe również się przydaje, ponieważ umożliwia pisa- nie zwykłych obiektów Java (ang. plain old Java objects, POJO) reprezentujących reguły bizne- sowe i izolowanie usług w takich „aspektach”, jak bezpieczeństwo i transakcje. Tego rodzaju abstrakcje nieustannie podnoszą poprzeczkę, której muszą stawić czoło początkujący. Moje py- tanie brzmi: „Jak wysoko można ją jeszcze podnieść?”. Wydaje mi się, że już teraz jej wyso- kość zaczyna być dla większości świeżo upieczonych adeptów programowania bardzo kłopo- tliwa. Z coraz większą trudnością przychodzi mi mówienie klientom, że każdego programistę COBOL-a można przeszkolić i zrobić z niego programistę Javy. Nauki jest zbyt wiele i zajmuje ona zbyt wiele czasu. W przeszłości złożone problemy prowadziły do tworzenia coraz wyższych poziomów abstrak- cji. Kiedy komputery stały się zbyt rozbudowane, aby programować je bezpośrednio przy uży- ciu odpowiednich połączeń przewodów, specjaliści zaczęli stosować kod maszynowy. Kiedy pisane w nim programy stały się zbyt duże, aby efektywnie z nimi pracować, powstał język asemblera, w którym kody maszynowe i dane oznaczano już za pomocą pewnego systemu symboli. Rosnąca złożoność doprowadziła do powstania języków wysokiego poziomu, pro- gramowania strukturalnego i programowania obiektowego. W moim przeświadczeniu ta na- rastająca rzeka złożoności kiedyś wyleje, co zmusi nas do przyjęcia zupełnie nowego systemu abstrakcji. Co więcej, nastąpi to stosunkowo szybko. Błyskawiczna rewolucja W czasie ostatnich trzech lat byliśmy świadkami niezwykłej ilości otaczających Javę innowacji. Doświadczyliśmy przejścia od rozbudowanych kontenerów, takich jak EJB, do prostych i lek- kich, takich jak Spring. Wielu Czytelników przeszło zapewne od stosowania EJB lub JDBC do iBATIS, JDO lub Hibernate. Wielu też zapewne dostrzega zalety zastąpienia platformy Struts takim rozwiązaniem, jak Tapestry. Moje doświadczenie potwierdza regułę, że matką większości wynalazków jest potrzeba. Zgodnie z moją teorią, koło zmian dostaje wielkiego przyspieszenia, gdy złożoność osiąga pewną granicę. Trudno tu o dowody, ale istnieje wiele wskazujących na to poszlak: · przytłaczająca liczba nowości w dziedzinie systemów zapewniania trwałości danych, · rozpowszechnianie się platform model-widok-kontroler (MVC), · rozwój kontenerów, · gwałtowny rozwój systemów wiązania XML. 14 | Rozdział 1. Sowy i strusie Nowości towarzyszą faktycznym potrzebom. Jeśli dysponujemy produktem, który zaspokaja nasze potrzeby (lub zbliżonym), jak Ant czy Junit, pozostawiamy go w spokoju do czasu, gdy przestanie służyć naszym celom. Doświadczeni programiści nie wykażą się zapewne zrozumieniem dla trudnego procesu ucze- nia się, niezbędnego do napisania najprostszej aplikacji WWW w Javie. Wielu może się nawet skarżyć, że przykładam do tego problemu zbyt wielką wagę. Jeżeli Czytelnik jest jednym z nich, proponuję poszukać inteligentnego, mało doświadczonego programisty języka Java uczącego się dziesiątek różnych aplikacji, których znajomość jest niezbędna do tworzenia aplikacji WWW dla przedsiębiorstw, i porozmawiać z nim. Problem jest dwojaki. Po pierwsze, trudno się tego wszystkiego nauczyć. Po drugie, konsekwencje porażki są dotkliwe. Jeżeli w którymś momen- cie wybierzemy złą drogę albo projekt realizowany przy użyciu starszej technologii uwiąże nas na trzy długie, pracowite lata, to przy kolejnym przedsięwzięciu znajdziemy się znowu w punk- cie wyjścia. Skutki zmian mogą być przytłaczające. Dla mnie oznacza to, że programowanie musi odbywać się na wyższym poziomie abstrakcji, którego próżno szukać w Javie. Nienaturalne rozciąganie Prawdopodobnie już od pewnego czasu Czytelnik wychodzi w swoich programach poza pier- wotne założenia języka Java. Trudno obecnie polemizować ze stwierdzeniem, że obiekty ko- dowane za pomocą podstawowych bibliotek języka praktycznie nigdy nie będą już wystarcza- jące. W książce Better, Faster, Lighter Java dowodziłem, że dążenie do kodowania wszystkich usług i ich zachowań jako obiektów biznesowych jest błędem, a dziedziczenie jest niewystarcza- jące. Musimy uciekać się do sztuczek, takich jak poprawianie kodu bajtowego w czasie kom- pilacji albo generowanie kodu w czasie wykonania. Dopiero wówczas obiekty stają się prze- zroczyste. Rozszerzamy więc możliwości Javy poza pierwotne założenia twórców języka. Nie ma w tym nic złego… ale do czasu. Jednym ze skutków jest narastanie bariery wejścia. Spytaj- my o nią początkującego programistę, który próbował rozwiązywać problemy z opóźnionym ładowaniem Hibernate lub pośrednikami Spring. Zauważyłem też, że inne, bardziej dynamiczne języki rzadko odwołują się do takich metod, jak programowanie aspektowe lub wstrzykiwanie zależności. Pozwalają one rozwiązać bardzo ważne problemy w Javie i na tym tle języki bardziej dynamiczne, na przykład Smalltalk, Python i Ruby, wydają się znacznie wygodniejsze. Nie uważam, że są to techniki złe. Górują one nad innymi rozwiązaniami prostotą i potencjal- nymi możliwościami. Rozwiązują naprawdę trudne problemy. Jedyny kłopot stanowi to, że umysł ludzki ma ograniczone możliwości przyswajania nowej wiedzy i umiejętności. Java co- raz szybciej staje się efektywnym zestawem narzędzi dla elity programistów. Cóż, może wła- śnie taki jest kierunek rozwoju dziedziny programowania. Sądzę tylko, że takie nienaturalne naciąganie możliwości stosowanej platformy jest kolejnym sygnałem, że warto zmierzyć tem- peraturę wody. Ewolucja języka Wielokrotnie zapowiadano, że Java 5 ma być największym krokiem w rozwoju języka na prze- strzeni połowy dekady. Zgadzam się z tym, że znaczenie nowej wersji będzie ogromne. Za- stanawia mnie jednak bardzo, czy jej wpływ będzie pozytywny. Na regularnej konferencji NoFluffJustStuff, której centralnym punktem jest dyskusja panelowa z grupą ekspertów, moje Gotowanie żab | 15 ulubione pytanie dotyczy nowych elementów języka. Wszyscy bez wahania zgadzają się z tym, że generalia, przynajmniej w postaci, w jakiej są implementowane teraz, nie są wcale dobrym pomysłem. Stwierdzenie to jest zazwyczaj szokiem dla dużej części publiczności. Związany z generaliami mechanizm Java Specification Request (JSR, żądanie specyfikacji) wprowadza stosunkowo dużą liczbę elementów składniowych tylko po to, by rozwiązać pro- blem, którego znaczenie jest, ogólnie rzecz biorąc, marginalne. Brak natomiast zmiany w ma- szynie wirtualnej JVM. Wydaje mi się, że przeciętny programista języka Java rzadko ma do czynienia z wyjątkiem rzutowania klasy (ang. class cast), choć okazji nie brakuje. Większość obiektów w typowej aplikacji języka Java jest gromadzonych w kolekcje. Przy każdej operacji dostępu niezbędne jest rzutowanie z klasy Object. W tym momencie bezpieczeństwo typolo- giczne języka pomaga tyle co pas bezpieczeństwa w pikującym Boeingu. Składnia generaliów razi swoją inwazyjnością. Jeszcze mniej dobrego można powiedzieć o implementacji. W czasach, gdy coraz więcej ekspertów przyznaje, że typy dynamiczne pozwalają pisać prostsze aplikacje i skracają czas pracy nad nimi, programiści Javy uczą się, jak budować ściślejszą kontrolę ty- pów statycznych. Dodajmy do tego kontrowersyjne stosowanie skądinąd uzasadnionych mechanizmów, takich jak adnotacje mogące prowadzić do zupełnej zmiany semantyki programu bez użycia konwen- cjonalnego kodu. To kolejne źródło potencjalnych kłopotów. Czy uzyskane korzyści równowa- żą wzrost złożoności i zmniejszenie przejrzystości kodu? Adnotacje to zupełnie nowe narzędzie i niemalże nowy model programowania. Nie potrafię przewidzieć, czy nauczymy się jeszcze stosować adnotacje w sposób właściwy, ale jestem pewny, że zanim to nastąpi, popełnimy jesz- cze liczne błędy. Nie chciałbym w tym miejscu wyczerpywać tematu. O ograniczeniach Javy będę jeszcze pisał w rozdziałach od 3. do 5. Teraz chciałem tylko zwrócić uwagę Czytelnika na to, że Java nie jest już nowym, wspaniałym językiem. Stała się problemem i wyzwaniem. Czy to problemy dojrzewania? A może nieuleczalny reumatyzm starości? Nie wiem, ale temperatura rośnie szyb- ko i lepiej trzymać rękę na pulsie. Co dobre, to DOBRE Nie chciałbym, żeby Czytelnik odniósł wrażenie, że próbuję obwieścić koniec języka Java. Pró- buję raczej zwrócić uwagę tak sów, jak i strusi, że czas już wytężyć wzrok i nieco bardziej uważnie obserwować zmieniającą się sytuację. Moje stanowisko można podsumować stwier- dzeniem, że warunki sprzyjają powstawaniu nowych, wartościowych rozwiązań. W chwili pisania tych słów pozycja Javy jest bardzo silna. W istocie, sprzyjają jej nowe czynniki o ogrom- nym znaczeniu: · „Społeczność” Javy jest niezwykle aktywna. Łatwo znaleźć specjalistów rozwiązujących najtrudniejsze problemy. Łatwo też o nie-programistów, przede wszystkim sprzedawców i menedżerów, którym język Java nie jest obcy. · Większość producentów docenia znaczenie Javy, a przynajmniej pochodzącego od niej języka C#. W efekcie dostępne są najróżniejsze aplikacje, serwery, komponenty, narzę- dzia, usługi, a nawet konsole zarządzania. · Ruch Open Source jest kolejną, ogromną siłą i źródłem pojawiających się już codziennie nowatorskich, godnych uwagi rozwiązań. 16 | Rozdział 1. Sowy i strusie · Instytucje akademickie włączyły programowanie w języku Java do swoich programów na- uczania i podjęły inwestycje związane z wieloma pokrewnymi problemami. Przykładem może być przedsięwzięcie, z którym zetknąłem się ostatnio, zainicjowane właśnie w uni- wersyteckim laboratorium, a mające doprowadzić do stworzenia praktycznego narzędzia szacującego wydajność programu w języku Java na podstawie jego diagramu UML. · Wynalazek JVM zapewnia niepowtarzalny poziom przenośności oprogramowania między różnymi systemami. Niektórzy wierzą, że to właśnie maszyna wirtualna JVM zapisze się w historii jako krok bardziej znaczący niż sam język. Jeszcze do niedawna wierzyłem, że tak wielka prężność i różnorodność środowiska skupio- nego wokół Javy gwarantuje niezachwianą przewagę tego języka nad każdym innym w niemal każdym zastosowaniu. Zresztą, nawet jeżeli Java nie jest w danym przypadku najlepsza, cóż może być porównywalną alternatywą? Już samo skompletowanie większego zespołu progra- mistów innego języka stanowiłoby problem. Czytelnik zapewne myśli teraz: „Spójrzmy praw- dzie w oczy, mamy do wyboru .NET i Javę”. Przejście od Javy do .NET przypominałoby popra- wianie jakości diety przez zmianę restauracji z McDonald’s na Burger King. A porównywalnych rozwiązań praktycznie nie ma. Jest to w dużej mierze prawdą. Jeżeli nie istnieje godna zaufania alternatywa, kurs na Javę za- pewni sukces. W takim przypadku ta książka już jest martwa, a Czytelnik może nie zawracać sobie nią głowy. Zanim jednak tak się stanie, niech jeszcze poświęci swój cenny czas na prze- czytanie tylko kilku kolejnych stron. Nowe horyzonty Muszę zawczasu uprzedzić Czytelnika, że jestem z natury dość cyniczny. Kiedy mowa o tech- nologiach, niełatwo wzbudzić moje uniesienie. Wciąż jeszcze nie napisałem bodaj jednej „usługi WWW” (przynajmniej nie przy użyciu wielkich stosów web services IBM i Microsoftu). Pierw- szy Enterprise Java Bean zakodowałem dopiero w 2003 roku. Nigdy też nie napisałem i nie zamierzam pisać obiektów entity bean (pomijam oczywiście przykłady w wywodach przeciwko ich stosowaniu). Zawsze wolałem prostsze architektury, takie jak REST, programowanie POJO, przezroczystą trwałość i Spring. Samo przekonanie się do nich wymagało czasu. Jeszcze trudniej skłonić mnie do zabawy z nowym językiem. Dave Thomas, znany i szanowany programista oraz utalentowany wykładowca, lubi powtarzać, że powinniśmy uczyć się nowego języka programowania co kilka miesięcy. Moja średnia bliższa jest pięciu lat, a w poznawaniu „nowego języka” rzadko wykraczałem poza zabawę. Dopiero ostatnio moje poszukiwania no- wości doprowadziły do ciekawszych wyników. Nie tylko ciekawszych. Nagle poczułem się jak na terenie zagrożonym trzęsieniem ziemi. Zdecydowałem się poświęcić związanym z nowymi językami programowania nowościom znacznie więcej czasu niż zwykle. W budowaniu stron WWW i serwerów aplikacji moją uwagę niezmiennie przykuwają dwie koncepcje: metaprogramowanie (jak w Ruby on Rails) i serwery ciągłości (jak Seaside w języku Smalltalk). Żadna z nich nie wpłynęła w dużym stopniu na rozwój Javy. Dokładnie zajmiemy się tym tematem w rozdziałach 7. i 8., ale dość powiedzieć, że obie platformy są kilkakrotnie bardziej wydajne niż ich odpowiedniki w Javie. Nowe horyzonty | 17 Języki dynamiczne Java szczególnie zapracowała sobie na miano języka kompromisów. Wiele cech Javy ułatwia budowanie rozszerzeń systemu operacyjnego i oprogramowania middleware, a negatywnie od- bija się na programowaniu aplikacji. Rozważmy prosty fragment w języku Ruby: tekst = Sowy i strusie 4.times {puts tekst} Powoduje on czterokrotne wyświetlenie tekstu Sowy i strusie. Zwróćmy uwagę na potencjał tego języka: · Jeżeli nie chcemy, nie musimy zawracać sobie głowy takimi szczegółami, jak określanie ty- pów. Jeżeli coś wygląda jak kaczka i do tego kwacze, Ruby potraktuje to jako kaczkę. Pozwala to zaoszczędzić więcej czasu, niż mogłoby się wydawać. · 4 to obiekt. Wszystko jest obiektem. Można wywoływać metody obiektu 4 i metody ciągów znakowych. · {puts someting} to blok kodu. Blok kodu można przekazać jako parametr, a metoda może traktować taki parametr jako blok kodu (a nie wartość bloku). Znakomicie ułatwia to takie operacje, jak iterowanie elementów i modyfikowanie wnętrza pętli w bibliotece. Już tych kilka prostych cech pozwala znakomicie zwiększyć wydajność pracy. Dodajmy do te- go inne cechy języka dynamicznego, a okaże się, że mamy do dyspozycji ogromne możliwości i szansę na niezwykle efektywne programowanie. Już jakiś czas temu zauważono, że języki określane jako skryptowe mogą być bardzo wygodne dla programistów aplikacji. Metaprogramowanie W ostatnich latach okres intensywnego rozwoju przechodzą style programowania określane przymiotnikami dynamiczny, przezroczysty i refleksyjny. Ogólnie można je określić mianem metaprogramowania (ang. metaprogramming), ponieważ dotyczą nie tyle obiektów, co klas. Faktycznie, podejście takie umożliwia znaczne usprawnienie pracy. Platformy przezroczystej trwałości, takie jak Hibernate, zapewniają standardowym klasom i kolekcjom ciągłość egzysten- cji. Programowanie aspektowe (AOP) pozwala rozbudować grupę metod o dodatkowy kod, bez modyfikowania tych metod. Tego rodzaju zagadnienia to zagadnienia metaprogramowania. Kiedy ekspert w dziedzinie Javy odkrywa metaprogramowanie, nowa przygoda kończy się często dla niego przejściem do korzystania z zupełnie innego języka. Łatwo o przykłady. David Geary, jeden z najpopularniejszych autorów książek o programowaniu w języku Java i członek grupy JSF, poświęcił się obecnie poznawaniu Ruby on Rails i pisaniu o tym języku. James Duncan Davidson, twórca serwera Tomcat i narzędzia Ant, opuścił społeczność Java, aby pisać programy w Objective C dla platformy Macintosh. Również Justin Gehtland, wraz ze mną, korzysta z Rails przy budowie nowych aplikacji WWW. Metaprogramowanie można rozumieć jako budowanie wysokopoziomowego „kreatora”. Ruby on Rails wykorzystuje zapisane w schemacie bazy danych kolumny i relacje do budowy mo- delu, widoku i kontrolera aplikacji WWW. Cechy środowiska robią wrażenie: 18 | Rozdział 1. Sowy i strusie · Jest niesłychanie wydajne. Istnieje rozległa grupa problemów, w przypadku których można mówić o co najmniej pięciokrotnym wzroście efektywności pracy w porównaniu z podob- nymi narzędziami języka Java. · Jest elastyczne. Istnieją mechanizmy budujące standardową aplikację, którą można później w określony sposób rozbudowywać. Standardową aplikację wygenerowaną przez Rails można rozszerzać z równą swobodą, jak program napisany samodzielnie. · Sprzyja ograniczeniu powtórzeń kodu i prowadzi do większej spójności. Kiedy rozważam programowanie aplikacji korporacyjnych, najważniejszą cechą języka lub śro- dowiska jest dla mnie efektywność wykonywanej pracy. Chcę, żeby każdy wiersz kodu pra- cował możliwie ciężko i żeby korelowało to z produktywnością. Przy tym nie kończę mierzenia wydajności pracy na etapie wdrożenia. Jeżeli pielęgnacja i rozwój malutkiej aplikacji okazują się niemożliwe, tracimy praktycznie wszystko. Takie właśnie podejście sprawiło, że zakochałem się w Ruby on Rails. Do tych zagadnień wrócimy jeszcze w rozdziale 7. Serwery kontynuacyjne Programiści WWW, którzy korzystają z języka Java, tracą niewiarygodną ilość czasu na zaj- mowanie się stanem aplikacji, wątkami i obsługą przycisku Wstecz. Tego rodzaju kwestie stają się naprawdę bardzo trudne, gdy witryna jest złożona i dynamiczna. Mała rewolucja nastąpiła ostatnio w języku Smalltalk, który teraz kojarzy się przede wszystkim z platformą o nazwie Seaside. Wykorzystuje się w niej cechę języka o nazwie kontynuacja (ang. continuation) umożli- wiającą przechowywanie stanu w aplikacjach WWW. Kontynuacje dbają o przechowywanie da- nych stanu aplikacji, dlatego oparte na nich serwery są wolne od problemu zarządzania nimi. Kontynuacje pozwalają też w prosty sposób realizować obsługę przycisków Wstecz oraz wątków. Perspektywy Nie chcę powiedzieć, że Smalltalk czy Ruby zajmą jutro miejsce Javy. Nie jestem nawet prze- konany, że sukces królującego obecnie języka może zostać powtórzony. Nie wierzę jednak, że Java jest wieczna. Przez pięć lat ignorowanie tego, co poza nią, było dobrą strategią. Niestety, żaden język nie utrzyma wiodącej pozycji po wsze czasy. W tym momencie przesłanki zawarte w niniejszej książce powinny być już dość jasne: · Java oddala się od korzeni i swojej pierwotnej bazy użytkowników. Choć rozwiązywanie poważnych problemów aplikacji korporacyjnych jest często łatwiejsze niż kiedykolwiek, rozwiązanie problemów prostych staje się coraz trudniejsze. Co więcej… · Java staje się „językiem z przeszłością”. Ciekawe innowacje coraz częściej pojawiają się poza nią. Zatem… · Czas przywrócić zwyczaj rozważania różnych języków implementacji. Podnieś głowę, otwórz oczy. Rozpocznij od tej książki, a nie pożałujesz. Perspektywy | 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Więcej niż Java
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: