Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00350 006988 18462230 na godz. na dobę w sumie
Wielkie muuu. Nie musisz być perfekcyjny - masz być nadzwyczajny - książka
Wielkie muuu. Nie musisz być perfekcyjny - masz być nadzwyczajny - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0971-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wielka muuuskulatura Twojego umysłu

Genialne pomysły nie rodzą się w próżni

Wybitne osiągnięcia są zwykle efektem zbiorowego doświadczenia. By wznieść się ponad przeciętność, by wprowadzać w życie innowacyjne pomysły, potrzeba inspiracji. Seth Godin jest specjalistą w tej dziedzinie, a drużyna pod jego przywództwem jest gotowa służyć Ci pomocną dłonią, a nawet całą armią dłoni.

W 'Fioletowej krowie' Seth przedstawił nadzwyczajne, immanentne cechy produktów. Podzielił się z Tobą przykładami, wskazówkami i informacjami, z pomocą których łatwiej wyhodować to magiczne zwierzę rynkowe. Teraz przyszedł czas na stworzenie jeszcze skuteczniejszej bestii. 'Wielkie muuu' to skrajna forma fioletowej krowy, nadzwyczajna innowacja, która posiada zdolność zmieniania zasad gry rynkowej i odwracania sytuacji na Twoją korzyść.

Trzydzieści trzy najznakomitsze umysły współczesnego biznesu, wspaniali przywódcy i często również pionierzy w swych specjalizacjach oferują wiedzę i idee, dzięki którym tlące się w Twojej głowie światełko będzie mogło rozbłysnąć jasnym płomieniem. Ich sekretną bronią są fascynujące historie, dzięki którym właśnie za Twoją sprawą firma -- krok po kroku, dział po dziale -- zacznie nabierać rumieńców i rozkwitać. Porusz tryby w smętnie jęczącej maszynerii i wpraw ją w prawdziwy ruch! Sprawdź, co w trawie piszczy, i dowiedz się już teraz:

Dowiedz się, jak na co dzień działają idee warte miliony dolarów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wielkie muuu. Nie musisz by(cid:230) perfekcyjny − masz by(cid:230) nadzwyczajny Autor: Seth Godin T‡umaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-0971-0 Tytu‡ orygina‡u: The Big Moo: Stop Trying to Be Perfect and Start Being Remarkable Format: 122 x 194, stron: 272 Wielka muuuskulatura Twojego umys‡u (cid:149) Odkryj swoj„ nadzwyczajno(cid:156)(cid:230) (cid:149) Sprawd(cid:159), jak potrafisz oddzia‡ywa(cid:230) na (cid:156)wiat (cid:149) Zauwa¿ sw(cid:243)j talent do zmieniania otaczaj„cej CiŒ rzeczywisto(cid:156)ci (cid:149) Znajd(cid:159) swoje miejsce w Grupie Trzydziestu Trzech (cid:149) Genialne pomys‡y nie rodz„ siŒ w pr(cid:243)¿ni Wybitne osi„gniŒcia s„ zwykle efektem zbiorowego do(cid:156)wiadczenia. By wznie(cid:156)(cid:230) siŒ ponad przeciŒtno(cid:156)(cid:230), by wprowadza(cid:230) w ¿ycie innowacyjne pomys‡y, potrzeba inspiracji. Seth Godin jest specjalist„ w tej dziedzinie, a dru¿yna pod jego przyw(cid:243)dztwem jest gotowa s‡u¿y(cid:230) Ci pomocn„ d‡oni„, a nawet ca‡„ armi„ d‡oni. W (cid:132)Fioletowej krowie(cid:148) (Onepress, 2005) Seth przedstawi‡ nadzwyczajne, immanentne cechy produkt(cid:243)w. Podzieli‡ siŒ z Tob„ przyk‡adami, wskaz(cid:243)wkami i informacjami, z pomoc„ kt(cid:243)rych ‡atwiej wyhodowa(cid:230) to magiczne zwierzŒ rynkowe. Teraz przyszed‡ czas na stworzenie jeszcze skuteczniejszej bestii. Wielkie muuu to skrajna forma fioletowej krowy, nadzwyczajna innowacja, kt(cid:243)ra posiada zdolno(cid:156)(cid:230) zmieniania zasad gry rynkowej i odwracania sytuacji na Twoj„ korzy(cid:156)(cid:230). Trzydzie(cid:156)ci trzy najznakomitsze umys‡y wsp(cid:243)‡czesnego biznesu, wspaniali przyw(cid:243)dcy i czŒsto r(cid:243)wnie¿ pionierzy w swych specjalizacjach oferuj„ wiedzŒ i idee, dziŒki kt(cid:243)rym tl„ce siŒ w Twojej g‡owie (cid:156)wiate‡ko bŒdzie mog‡o rozb‡ysn„(cid:230) jasnym p‡omieniem. Ich sekretn„ broni„ s„ fascynuj„ce historie, dziŒki kt(cid:243)rym w‡a(cid:156)nie za Twoj„ spraw„ firma (cid:150) krok po kroku, dzia‡ po dziale (cid:150) zacznie nabiera(cid:230) rumieæc(cid:243)w i rozkwita(cid:230). Porusz tryby w smŒtnie jŒcz„cej maszynerii i wpraw j„ w prawdziwy ruch! Sprawd(cid:159), co w trawie piszczy, i dowiedz siŒ ju¿ teraz: (cid:149) Gdzie rodz„ siŒ inspiracje? (cid:149) Co robi(cid:230), by ponie(cid:156)(cid:230) pora¿kŒ? (cid:149) Jak zarobi(cid:230) na czosnku? (cid:149) Jak dzia‡a potŒga g‡upich pomys‡(cid:243)w? (cid:149) Czego firma mo¿e nauczy(cid:230) siŒ od tancerzy? Dowiedz siŒ, jak na co dzieæ dzia‡aj„ idee warte miliony dolar(cid:243)w! SPIS TREŚCI TO, KIM JESTEŚ, ZALEŻY OD TEGO, CO ROBISZ .................. 9 PRZEDMOWA: NADZWYCZAJNOŚĆ ................................... 11 WPROWADZENIE: AMERYKAŃSKIE SZKOLNE ROZGRYWKI SPORTOWE ............................................... 19 HARRY HOUDINI BYŁ KIEPSKIM ILUZJONISTĄ ................... 25 CO ROBIĆ, BY PONIEŚĆ PORAŻKĘ ...................................... 29 SIEKANIE CEBULI ................................................................ 31 KIEDY WSZYSTKO JEST ZA DARMO ................................... 33 WTORKI Z SHECKYM. SZTUKA W TRZECH DOWCIPACH .... 37 PRAWDZIWY ARTYSTA MUSI SKOŃCZYĆ SWOJE DZIEŁO ....41 TWÓJ PIERWSZY TEST ........................................................ 45 GŁOWA ISAACA NEWTONA ................................................ 49 Z CZYM SIĘ UTOŻSAMIASZ? .............................................. 51 JAK ZAROBIĆ NA CZOSNKU ............................................... 55 BĄDŹ JAK REGGIE .............................................................. 59 DLACZEGO NIE? DLACZEGO TERAZ? .................................. 61 ZAWSZE BRAKUJE CI CZASU? ............................................ 63 „ALE” CZY „I”? .................................................................... 65 PANIKA W NIEODPOWIEDNIM MOMENCIE ......................... 67 6 SPIS TREŚCI ZBURZYĆ MUR .................................................................... 69 MÓWIĄ, ŻE JESTEM EKSTREMISTĄ ................................... 71 NADZWYCZAJNA GERTRUDA BELL .................................... 75 O TRZY KROKI Z PRZODU ................................................... 79 KLIENCI PANA BUTTA ......................................................... 81 CZEGO KONKRETNIE SIĘ BOISZ? ........................................ 85 JEDYNA RZECZ, KTÓREJ NIE MOŻESZ POBRAĆ Z INTERNETU .................................................. 87 KRZYWA GAUSSA ............................................................... 91 STRACH A OBAWA ............................................................. 93 ZBYT BOGATY, ZBYT CHUDY… ZBYT EFEKTYWNY? ............ 95 WYJDŹ! ............................................................................. 101 NIE BĄDŹ JAK PETE! ......................................................... 107 DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ POCZĄTKUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORCY ........................ 111 GOTTA SERVE SOMEBODY ............................................... 115 DAWKA ORYGINALNOŚCI ................................................. 117 CZEGO FIRMA MOŻE SIĘ NAUCZYĆ OD TANCERZY? ........ 119 KAŻDY POTRZEBUJE DACHU NAD GŁOWĄ ...................... 123 GDZIE RODZĄ SIĘ POMYSŁY? ........................................... 125 NASTĘPNY KOD LEONARDA DA VINCI? ............................ 135 CZY ZNASZ ARTHURA RUBINA? ....................................... 137 RON JOHNSON NIE JEST GENIUSZEM… ALE CODZIENNIE ZATRUDNIA GENIUSZY ................... 141 DWA RODZAJE ORGANIZACJI .......................................... 143 ZACZĄĆ TANIO I SZYBKO ................................................. 147 STEVEN SAVAGE NIE JEST BARDZIEJ KREATYWNY NIŻ TY .......................................................................... 149 PROBLEMY Z KOMPROMISEM .......................................... 151 POTĘGA GŁUPICH POMYSŁÓW ......................................... 155 NA ZEWNĄTRZ I DO ŚRODKA ........................................... 163 UCZEŃ, KTÓRY STAŁ SIĘ NAUCZYCIELEM ........................ 169 POZBĄDŹ SIĘ PORTIERÓW ............................................... 173 PRZESTAŃ BYĆ ZWYCZAJNY ............................................ 177 SPIS TREŚCI 7 NADZWYCZAJNOŚĆ WSPOMNIEŃ .................................... 181 POTĘGA MAŁYCH KROKÓW .............................................. 185 ODWAŻNY LOT MAŁEGO MAKSA ..................................... 193 NIE WSZYSTKO WSZĘDZIE JEST TYM SAMYM ................. 197 NUDNE .............................................................................. 201 TRZY PODSTAWOWE ZASADY W ŻYCIU (ZNAJDUJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKIEGO) .... 203 CHEVY CHASE I BILL MURRAY .......................................... 205 TO NIE JEST KOLEJNA HISTORIA O IPODZIE .................... 207 ŻONGLOWANIE JEST W ISTOCIE CZYMŚ INNYM, NIŻ MYŚLISZ ................................................................ 213 POWOLNE PODEJMOWANIE NIEWŁAŚCIWYCH DECYZJI ....215 BOB NOSI RAJSTOPY ........................................................ 217 TROSKA! ........................................................................... 221 POKONAĆ GRAWITACJĘ ................................................... 223 CO MIERZYSZ? .................................................................. 229 HELL’S ANGELS PRZY KAPITAŃSKIM STOLIKU ................. 231 SADŹ KAMIENIE! ............................................................... 233 CZY WIĘKSZE ZNACZY LEPSZE? ....................................... 237 ZABAWA ........................................................................... 239 WERSJA 1.0 ...................................................................... 241 DAWID (I GOLIAT) ............................................................. 243 ŚWIETNE POMYSŁY W ŁÓŻKU ........................................... 245 DLACZEGO PYTAĆ „DLACZEGO”? ..................................... 247 ROZMOWY O POGODZIE ................................................... 251 ŻADNYCH GWARANCJI ..................................................... 255 OKRESOWA TABELA RÓŻNIC ............................................ 257 ZAWSZE GOTOWY! W OBRONIE WŁASNEJ GOTOWOŚCI ...259 CO DALEJ? ........................................................................ 263 O AUTORACH: GRUPA TRZYDZIESTU TRZECH ................. 265 PODZIĘKOWANIA .............................................................. 271 HARRY HOUDINI BYŁ KIEPSKIM ILUZJONISTĄ H istorycy badający dzieje wielkich iluzjonistów są zgod- ni, że Houdini pokazywał znane wszystkim mecha- niczne sztuczki, nie wykazując zbyt wiele talentu, i nie miał charyzmy tak charakterystycznej współczesnym mu wielkim iluzjonistom. Mimo wszystko sądzę, że gdybym poprosił Cię o podanie nazwiska sławnego iluzjonisty, mógłbym z dużym prawdopo- dobieństwem przewidywać, że odpowiesz: Houdini. Jak mu się to udało? W jaki sposób kiepski iluzjonista osiągnął tak spektakularny sukces? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: Houdini nie był ilu- zjonistą. Harry Houdini stworzył zupełnie nowy rodzaj wodewilo- wej atrakcji: zamiast starać się być iluzjonistą, został mistrzem ucieczek. Tłumy przybywające na jego pokazy nie były zainte- resowane widokiem rozcinania przypadkowej kobiety na dwie połowy. Były natomiast zafascynowane tym, jak Houdini drwi 26 WIELKIE MUUU ze śmierci. Publiczność chciała oglądać, jak wykorzystuje swoją osobę jako najważniejszy element całego przedstawienia. Jeden z jego przełomowych występów odbył się w Anglii. Houdiniemu rzucono wyzwanie uwolnienia się z zupełnie nowego zestawu kajdanek, z których podobno nie można było się uwolnić (wyzwanie to rzucił zresztą znany ślusarz — należy zauważyć, żeby była to sytuacja dość niezwykła). Na początku Houdini się wahał, jednak do wyrażenia zgody skłoniły go ostatecznie prośby ze strony publiczności. Houdini spędził pół godziny w umieszczonej na scenie małej izolatce, po czym wyszedł ponownie do publiczności i zapytał, czy można mu zdjąć kajdanki, gdyż chciałby zdjąć z siebie swój ciężki, wełniany płaszcz (na scenie było bardzo gorąco, a kajdanki miały zostać potem ponownie założone). Zebrany tłum zaczął wściekle wykrzykiwać, że nie da się nabrać na sztuczki Houdiniego. Mistrza trudno było jednak wypro- wadzić z równowagi. Ze spokojem, zębami wydobył z płaszcza żyletkę, po czym na oczach tłumu pociął całe okrycie na ka- wałki. Z grymasem na twarzy powrócił do swojej izolatki. Po godzinie wynurzył się z niej triumfujący, trzymając nad głową otwarte kajdanki. Decyzję Houdiniego, że zamiast iluzjonistą zostanie mi- strzem ucieczek, uznano powszechnie za zawodowe samobój- stwo. Nie istniał przecież rynek przedstawień opartych na ucieczkach, nie było na nie popytu. Nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Nikt nie wiedział, ile można na tym zarobić, nikt też nie umiał określić, jak długie powinny być takie przedstawie- nia i jak bardzo będą wymagające. Czyż można było przypuszczać, że Houdini odniesie sukces, spędzając półtorej godziny na wykonywaniu jednej sztuczki, HARRY HOUDINI BYŁ KIEPSKIM ILUZJONISTĄ 27 której istotę skrywały ściany pomieszczenia, a publiczność nie mogła za nie zajrzeć? Czyż istnieje taki podręcznik dla iluzjo- nistów, w którym zaleca się nie tylko udawanie rezultatu tricku, lecz także samej sztuczki? Houdini sam zrobił rzeczone kajdanki i zapłacił ślusarzowi, by ten rzucił mu wyzwanie. Ich otwarcie w najważniejszym momencie zajęło mu minutę. Czasami zdarzają się sytuacje, w których wydaje się, że nie ma już żadnego wyboru — szczególnie trudno jest wówczas pokusić się o oryginalny pomysł. Jednak to właśnie w taki sposób odważne jednostki odnoszą sukces w sytuacjach, w których masy skazane byłyby na porażkę. CO ROBIĆ, BY PONIEŚĆ PORAŻKĘ 29 CO ROBIĆ, BY PONIEŚĆ PORAŻKĘ 1. Trzymaj pewne rzeczy w tajemnicy przed innymi. 2. Trwaj w pewności, że masz rację, i nie zważaj na opinię wszystkich tych, którzy się z Tobą nie zgadzają. 3. Wyznaczaj krótkie terminy na podjęcie decyzji o zaan- gażowaniu się w projekt, jeżeli jednak nie otrzymasz odpowiedzi w terminie, przesuń go. 4. Nie zgadzaj się na praktyczną weryfikację swoich teorii. 5. Skupiaj się bardziej na tym, co myślą inni, niż na tym, czy Twoje pomysły są tak dobre, jak tylko mogą być. 6. Zakładaj zawsze, że warunkiem realizacji pomysłu jest uprzednie zgromadzenie pewnej masy krytycznej. 7. Koncentruj się tylko na takich pomysłach, które wy- magają spełnienia warunku 6. 8. Wyrabiaj w sobie przekonanie, że ludzie, którzy nie od razu są w stanie zrozumieć istotę Twojego pomysłu, to osoby nierozsądne, krótkowzroczne, a może nawet głupie. 30 WIELKIE MUUU 9. Nie trać czasu na próby wprowadzenia istotnych po- prawek do własnego stylu prezentowania swoich kon- cepcji. 10. Przyjmuj za punkt wyjścia, że aby cokolwiek zrobić, trzeba najpierw uzyskać zgodę samego prezesa orga- nizacji. 11. Działaj tylko wtedy, gdy możesz osiągnąć coś naprawdę wielkiego. SIEKANIE CEBULI 31 SIEKANIE CEBULI N iektórzy twierdzą, że to klątwa TV Food Network, fakt jednak pozostaje faktem. W ciągu mniej więcej ostat- nich dziesięciu lat — czyli od czasu, kiedy ten kanał wyemi- tował swój pierwszy program — liczba osób przyjmowanych do szkół gastronomicznych zwiększyła się niemal trzykrotnie. Co się dzieje ze wszystkimi absolwentami, którzy gromad- nie kończą te szkoły? Często z długiem sięgającym 50 tysięcy dolarów zatrudniają się jako pomoc kuchenna i zajmują się obieraniem ziemniaków i krojeniem marchewki. Jak nietrud- no sobie wyobrazić, jest to ciężka praca — ciężka i słabo płatna! Mniej więcej połowa wszystkich absolwentów szkół gastro- nomicznych w ciągu trzech lat od zdobycia dyplomu podej- muje decyzję o rezygnacji z pracy w zawodzie. Uświadamiają sobie, że nie są gwiazdami programów Food Network i że mają niewielkie szanse kiedykolwiek wyrwać się z kieratu kro- jenia i siekania warzyw. Przyczyną tak dramatycznego spadku zainteresowania za- wodem wśród absolwentów jest przyjmowanie przez niedoszłe gwiazdy programów kulinarnych niewłaściwych reguł gry. Jaka 32 WIELKIE MUUU jest tajemnica sukcesu w dzisiejszym świecie? Taka, że zwy- cięstwo w wyścigu do sławy nie ma absolutnie nic wspólnego z ciężką pracą i wywiązywaniem się ze swoich obowiązków. Kiedyś tradycyjne branże przemysłu mogły zaoferować mło- dym pracownikom strukturę przypominającą piramidę. Jeżeli dobrze wykonywałeś swoją pracę i dawałeś się zauważyć, prze- suwałeś się po drabinie kariery w górę. Mniej więcej trzydzie- ści – czterdzieści lat po tym, kiedy po raz pierwszy przekro- czyłeś progi sekretariatu, mogłeś więc znaleźć się na stanowisku wiceprezesa, dyrektora wykonawczego, biskupa czy szefa kuch- ni we własnej restauracji. Tymczasem w naszej współczesnej, zwariowanej i definio- wanej przez media kulturze powszechny stał się zupełnie inny model. Kto dzisiaj może zdobyć sławę, jutro się już nie będzie wyróżniał. Ludzie, którzy postępują zgodnie z zasadami, pozo- stają na zawsze niezauważeni — funkcjonujący system po- zbawia ich ducha walki. Jest mnóstwo pracy dla niczym niewyróżniającego się tłumu, więc możesz bez przeszkód pra- cować tyle, ile tylko chcesz. Popularność i szybką sławę zdo- bywają ludzie kwestionujący autorytety i odmawiający wyko- nywania pracy, którą zawsze się wykonywało. Ten sam system, który przez cały czas wyszukuje i promuje nowe talenty, nowe pomysły i nowe postawy, z wielką radością żeruje na energii wszystkich tych, którzy z przekonaniem pra- cują na samym dole piramidy. KIEDY WSZYSTKO JEST ZA DARMO 33 KIEDY WSZYSTKO JEST ZA DARMO Waszyngton, D.C., kwiecień 2010 (AP). „Nasilająca się konku- rencja ze strony Chin, Indii, Wal-Marta i programistów interne- towych powoduje obniżanie cen do poziomu najniższego od stu lat” — stwierdził wczoraj Departament Handlu Stanów Zjedno- czonych w oficjalnym komunikacie. Na podstawie zgromadzonych przez siebie danych Departament Handlu sformułował nadzwyczajne ostrzeżenie. Z jego treści wynika, że amerykańskie firmy powinny rozważyć zmianę swoich modeli biznesowych na system opierający się na odbieraniu datków. W przeciwnym razie przyszłość tych firm może być niepewna, nale- ży się liczyć nawet z groźbą bankructwa. Z historii opisanej w tym rozdziale wynika, że liczba wniosków o ogłoszenie upadłości osiągnęła w ubiegłym tygodniu rekordowy poziom… O becnie powyższy artykuł można bez obaw rozpatrywać w kategorii opowieści science fiction. Choć wydaje się, że to raczej nie najlepsza opowieść. Ale wyobraźmy sobie, że konkurencja cenowa rzeczywiście osiągnie swój kres, w wyni- ku czego wszystko będzie za darmo. 34 WIELKIE MUUU A przynajmniej prawie za darmo. Co by się stało, gdyby funkcjonowanie Twojej firmy opie- rało się na modelu, o którym jest mowa we wspomnianym wyżej komunikacie? To znaczy co by się stało, gdyby produkty Twojej firmy rozdawane były za darmo? Gdyby jedynym źródłem przychodu dla firmy były datki dobrowolnie przekazywane przez klientów jako wyraz uznania wartości produktów, które dostają? Według takiego modelu funkcjonuje od wielu lat ponad tysiąc amerykańskich publicznych stacji radiowych i telewi- zyjnych. A przecież wielu publicznych nadawców bardzo dobrze prosperuje. Średnie przychody obliczane dla publicz- nych stacji radiowych kształtują się na poziomie najwyższym od wielu lat. Państwowe radio National Public Radio jest naj- szybciej rozwijającą się platformą radiową w Stanach Zjedno- czonych. Joan Kroc, wierna słuchaczka NPR, zostawiła stacji w testamencie otwartym w 2003 roku 200 milionów dolarów. A przecież liczą się nie tylko sponsorzy, oferujący znaczne sumy pieniędzy. W ciągu zaledwie kilku dni ponad dwadzie- ścia pięć tysięcy osób zaprotestowało przeciwko zmianom kadrowym w NPR, podpisując internetową petycję. Skłonie- nie dwudziestu pięciu tysięcy osób do podpisania czegokol- wiek to nie lada wyczyn. Przywiązanie do publicznych nadaw- ców cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Wyrazem tego gorącego przywiązania są datki finansowe oraz działania wolontariuszy. Aktywność słuchaczy pozwala publicznym nadawcom realizować swoje zadania. Model biznesowy wykorzystywany obecnie przez publicz- nych nadawców radiowych i telewizyjnych może się niepo- strzeżenie wkradać także do Twojej firmy. Jest całkiem praw- KIEDY WSZYSTKO JEST ZA DARMO 35 dopodobne, że dzieje się to szybciej, niż byś chciał i mógł sobie wyobrazić. Silna konkurencja cenowa staje się chlebem powszednim producentów mebli, oprogramowania czy sprzętu elektro- nicznego, a także firm prowadzących call center, realizujących usługi księgowe oraz innego rodzaju prace o charakterze biu- rowym, które mogą być wykonywane przez dowolną osobę, wcześniej odpowiednio przeszkoloną. Być może zatem model biznesowy przyjęty przez publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nie jest wcale tak odległą perspektywą, jak mogłoby się wydawać. Model zakładający funkcjonowanie przedsiębiorstwa wyłącznie dzięki otrzymanym datkom i prze- kazywanie swojego produktu za darmo może się wielu wyda- wać nieco obcy, być może jednak jest to najlepsza droga roz- woju także dla Twojej organizacji. Spróbuj sobie teraz wyobrazić, że w związku z nasilającą się globalną konkurencją Twoja firma w ciągu roku zmuszona będzie przejść na system dobrowolnych datków, ponieważ in- aczej musiałaby zakończyć działalność. Jak się do tego przygo- tujesz? W jaki sposób będziesz zmieniać swoje relacje z klien- tami? Czy w ogóle będziesz je zmieniać? Czy zaczniesz traktować swoich klientów jak członków rodziny? Czy wzorem wielu właścicieli rodzinnych przedsię- biorstw postarasz się zaangażować ich w funkcjonowanie firmy? W jaki sposób przyciągniesz i zatrzymasz przy sobie klien- tów, którzy gotowi będą przekazać firmie dodatkową sumę pieniędzy w przypadku, gdyby nie udało jej się zrealizować rocznego planu finansowego? 36 WIELKIE MUUU W jaki sposób zmienisz swój produkt, by stał się on dla klienta tak wartościowy, że klient ten byłby gotów zapłacić za niego rozsądną z Twojego punktu widzenia cenę rok po tym, jak zaczął go za darmo użytkować? Co będziesz robić inaczej, by przetrwać w nowych wa- runkach?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wielkie muuu. Nie musisz być perfekcyjny - masz być nadzwyczajny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: