Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00391 007210 14661287 na godz. na dobę w sumie
Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce - ebook/pdf
Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 246
Wydawca: EBOOKOWO Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3785-9798-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-29%), audiobook).
Oto mamy na rynku pierwszą monografię poświęconą kryzysowi rozumianemu wielowymiarowo. Książka omawia zarówno aspekty medyczne kryzysu, jak i jego aspekty socjologiczne oraz ekonomiczne. Ważne jest, że Autorzy szczegółowo opisali rozwiązania prawne i systemowe postępowania w sytuacjach nagłych  i nieprzewidywalnych, wskazując na rolę państwa, samorządu i organizacji pozarządowych.
Monografia napisana jest zrozumiałym językiem. Może być przydatna zarówno dla pracowników służby zdrowia, urzędników, jak i dla przedstawicieli służb mundurowych. Recenzowana książka stanowi cenne uzupełnienie publikacji na temat sytuacji kryzysowych, tak istotnych społecznie z powodu zagrożenia atakami terrorystycznymi i wojną.

Prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Kuna
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WIELOWYMIAROWY ASPEKT KRYZYSU W TEORII I PRAKTYCE Kasper Sipowicz, Edyta Najbert, Tadeusz Pietras WIELOWYMIAROWY ASPEKT KRYZYSU W TEORII I PRAKTYCE Będzin 2017 © Copyright by Kasper Sipowicz, Edyta Najbert, Tadeusz Pietras e-bookowo Recenzent: prof. zw. dr hab. Piotr Kuna Projekt okładki: e-bookowo ISBN e-book 978-83-7859-798-8 ISBN druk 978-83-7859-799-5 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2017 4 e-bookowo Spis treści Wstęp CZĘŚĆ I ASPEKT TEORETYCZNY Rozdział 1 Kryzys - geneza, rodzaje, podstawowe terminy oraz akty prawne Rozdział 2 Metody zarządzania w kryzysie ekonomiczno-gospodarczym oraz kryzysie w przedsiębiorstwie Rozdział 3 Metody zarządzania w kryzysie środowiskowym Rozdział 4 Metody zarządzania w kryzysie politycznym Rozdział 5 Ochrona infrastruktury krytycznej Rozdział 6 Stres jako element kryzysu Rozdział 7 Skutki narażenia na ostry i przewlekły stres - ujęcie według klasyfikacji psychiatrycznych 24 37 7 9 9 50 65 78 CZĘŚĆ II ASPEKT PRAKTYCZNY 90 103 103 Rozdział 8 Planowanie, zarządzanie, reagowanie kryzysowe - rodzaje, podstawowe terminy oraz akty prawne Rozdział 9 Zasady opracowywania planów reagowania kryzysowego Rozdział 10 Gminne i Powiatowe Plany Reagowania Kryzysowego Rozdział 11 Miejskie i Wojewódzkie Plany Reagowania Kryzysowego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 140 Rozdział 12 Główne elementy składowe planów reagowania kryzysowego 115 128 151 5 e-bookowo 166 Rozdział 13 System ochrony ludności – zagrożenia wojenne Rozdział 14 System ochrony ludności – zagrożenia czasu pokoju Rozdział 15 Organizacja obrony cywilnej. Planowanie i organizowanie działań ochrony ludności Rozdział 16 Plany reagowania kryzysowego w raportach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Najwyższej Izby Kontroli. Centralna Aplikacja Raportująca 210 Rozdział 17 Reagowanie kryzysowe w Unii Europejskiej. Dyrektywy, zarządzenia, numer alarmowy 112 194 181 225 242 243 Zakończenie O Autorach 6 e-bookowo Wstęp Naturalnym elementem rozwoju człowieka jest kryzys, który ma charakter rozwojowy. Kryzys taki przyczynia się do transgresji egzystencji człowieka, jego rozwoju i kształto- wania co raz dojrzalszej osobowości. Przypadkowy kryzys, który przekracza możliwości regulacyjne podmiotu, dopro- wadzić może do regresji, nieszczęścia i upadku człowieka. W takim kontekście człowiek jest zarówno źródłem kryzysu, jak i jego uczestnikiem. Kryzys indywidualny podmiotu na- leży ekstrapolować na zjawiska społeczne i polityczne. Celem niniejszej monografii jest ukazanie wielowymiaro- wości kryzysu zarówno w aspekcie jednostkowym, indywidu- alnym, jak i szerszym społecznym oraz politycznym. Naszym zamierzeniem jest ukazanie Czytelnikowi wieloaspektowości różnych rodzajów kryzysu, sposobów zapobiegania kry- zysom oraz sposobów radzenia sobie ze skutkami traumy za- równo w aspekcie jednostkowym, jak i społecznym. Książkę adresujemy do wszystkich osób pracujących w obszarze in- terwencji kryzysowych - lekarzy, psychologów, pracowników służb mundurowych, politologów i polityków. Wymóg or- ganizowania centrów zarządzania kryzysowego przez samo- rządy czyni naszą książkę użyteczną dla działaczy społecz- ności lokalnych oraz samorządowców. Monografia stanowi próbę usystematyzowania wiedzy o kryzysie. Zdajemy sobie sprawę, że choć intuicyjnie wszyscy rozumiemy słowo kryzys, to jest to pojęcie rozmyte i niepre- 7 e-bookowoWielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce cyzyjne. Wielowymiarowość kryzysu oznacza, że nie istnieje jeden kryzys, lecz cała przestrzeń różnych form narażania człowieka na sytuację trudne. Można raczej mówić o kryzy- sach niż o jednym kryzysie. Z punktu widzenia teorii sys- temów, kryzys jest poważnym zaburzeniem w homeostazie pewnego układu. To, czy wyjście z kryzysu okaże się twórcze i rozwojowe, czy też przyczyni się do destrukcji systemu, za- leży po części od przygotowania człowieka i społeczeństwa na ewentualne sytuacje kryzysowe. Mamy nadzieję, że nasza książka, choćby częściowo, może być takim przewodnikiem, ułatwiającym przemianę destrukcyjnego charakteru kryzysu w transgresyjny rozwój po traumie. Książka składa się z 17 rozdziałów i jest podzielona na dwie części. Pierwsza zawiera 7 rozdziałów o charakterze teoretycznym definiujących różne rodzaje kryzysu. Zawarto w niej także omówienie różnych form zarządzania w kry- zysie. W drugiej części przedstawiono praktyczne wskazówki i rozwiązania zarządzania kryzysowego. Nasza monografia stanowi raczej zbiór luźnych i nieza- leżnych artykułów, które mają charakter domknięty i cało- ściowy. Czytelnik zatem może czytać poszczególne rozdziały w dowolnej kolejności. Staraliśmy się jednak tak je ułożyć, by stanowiły logiczną całość, w której poruszane zagadnienia ułożone są w sposób systematyczny. Mamy nadzieję, że książka spotka się z przychylnością Czytelników i łaskawością Recenzentów. Kasper Sipowicz, Edyta Najbert, Tadeusz Pietras 8 e-bookowoWielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce Recenzja wydawnicza Żyjemy w czasach przełomowych, w których zmienia się myślenie strategiczne i globalne. Obserwuje się obecnie procesy globalizacji informacji, polityki oraz gospodarki, z drugiej zaś strony nacjonalizm, ruchy narodowe i separaty- styczne. W tym kontekście kryzys jest naturalnym elementem zmian w życiu społecznym. Kryzys odzwierciedla się także w funkcjonowaniu jedno- stek. Ma on charakter wielowymiarowy - dotyczy zdrowia, aspektów ekonomicznych i socjologicznych oraz egzysten- cjalnych. Zarządzanie kryzysem i sytuacjami kryzysowymi stało się podstawowym obowiązkiem państwa i samorządu. Autorzy kolejno omówili pojęcie kryzysu, zwracając uwagę na jego wielowymiarowość i niejednoznaczność. Ko- lejne rozdziały dotyczą zarządzania kryzysowego ze szcze- gólnym uwzględnieniem aspektów prawnych. W drugiej części książki omówiono dokładnie organizację interwencji kryzysowej na poziomie państwa, województwa, powiatu i gminy. Jako lekarz pragnę podkreślić, że Autorzy opisali rów- nież medyczne uwarunkowania i skutki narażenia na kryzys. Oto mamy na rynku pierwszą monografię poświęconą kryzysowi rozumianemu wielowymiarowo. Książka omawia zarówno aspekty medyczne kryzysu, jak i jego aspekty socjo- logiczne oraz ekonomiczne. Ważne jest, że Autorzy szczegó- łowo opisali rozwiązania prawne i systemowe postępowania w sytuacjach nagłych i nieprzewidywalnych, wskazując na rolę państwa, samorządu i organizacji pozarządowych. 244 e-bookowoWielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce Monografia napisana jest zrozumiałym językiem. Może być przydatna zarówno dla pracowników służby zdrowia, urzędników, jak i dla przedstawicieli służb mundurowych. Recenzowana książka stanowi cenne uzupełnienie publikacji na temat sytuacji kryzysowych, tak istotnych społecznie z po- wodu zagrożenia atakami terrorystycznymi i wojną. Łódź, 13.01.2017 r. Prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Kuna Uniwersytet Medyczny w Łodzi 245 e-bookowoWielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wielowymiarowy aspekt kryzysu w teorii i praktyce
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: