Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00536 010380 10728206 na godz. na dobę w sumie
Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości - ebook/pdf
Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 402
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5377-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W niniejszej monografii Autor omawia szczegółowo sytuację wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawniczymi (przez które Autor rozumie hipotekę i zastaw we wszystkich jego odmianach) w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego. W postępowaniu tym, postrzeganym przez Autora jako egzekucja generalna, wierzytelności zabezpieczone hipoteką bądź zastawem korzystają ze szczególnej pozycji, będąc wyraźnie uprzywilejowane w stosunku do wierzytelności niezabezpieczonych.

Autor zwraca uwagę na występujący w przypadku wierzytelności zabezpieczonych zastawem bądź hipoteką na majątku upadłego, wyraźny konflikt pomiędzy dwiema ważnymi prawnymi zasadami. Z jednej strony jest to zasada bezpieczeństwa (pewności) obrotu, której istotny element stanowi pewność ustanawianych w obrocie zabezpieczeń wierzytelności, zwłaszcza praw zastawniczych. Z drugiej strony jednak, jedną z naczelnych zasad postępowania upadłościowego jest zasada dominacji grupowego interesu wierzycieli upadłego. Autor wskazuje, iż w obecnym stanie prawnym ustawodawca co do zasady przyznaje prymat interesom wierzycieli zabezpieczonych obciążającymi majątek upadłego prawami zastawniczymi, czego najbardziej widocznym przejawem jest tzw. prawo odrębności. Umożliwia ono ich zaspokojenie z sumy uzyskanej ze zbycia przedmiotu zabezpieczenia w drodze odrębnego podziału, z pierwszeństwem przed resztą wierzycieli upadłego. Autor nie ogranicza się jednak do wskazania szczególnej pozycji wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawniczymi na etapie zaspokojenia wierzycieli upadłego – monografia ma charakter kompleksowy, omawiając ich sytuację w toku całego postępowania upadłościowego prowadzonego w celu likwidacji majątku upadłego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE PRAWAMI ZASTAWNICZYMI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PIOTR  HOROSZ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR HOROSZ • WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE PRAWAMI ZASTAWNICZYMI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Polecamy nasze publikacje: Przemysław Feliga STANOWISKO PRAWNE SYNDYKA W PROCESIE DOTYCZĄCYM MASY UPADŁOŚCI Jarosław Zagrodnik MODEL INTERAKCJI POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO ORAZ POSTĘPOWANIA GŁÓWNEGO W PROCESIE KARNYM Krzysztof Kozłowski PRAWO ŁASKI PREZYDENTA RP. HISTORIA. REGULACJA. PRAKTYKA Paweł Daniluk PRZESTĘPSTWA PODOBNE W POLSKIM PRAWIE KARNYM Maria Magdalena Lewandowicz E-HAZARD. STUDIUM Z KOMPARATYSTYKI PRAWNICZEJ www.ksiegarnia.beck.pl WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE PRAWAMI ZASTAWNICZYMI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ PIOTR HOROSZ WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: Prof. UO dr hab. Rafał Adamus Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach Publikacja dofinansowana przez © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TimPrint Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5376-0 ISBN e-book 978-83-255-5377-7 Spis treści             Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XIII Bibliografia   .................................................................................................................  XII Wykaz wykorzystanych aktów normatywnych   .................................................. XXXII Wykaz orzecznictwa   .................................................................................................  XXXIX Wprowadzenie   ...........................................................................................................  1 Rozdział I. Prawa zastawnicze – ogólna charakterystyka   ...............................  13 13 § 1.  Zagadnienia ogólne  .......................................................................................  13 I.  Prawa zastawnicze jako zabezpieczenia rzeczowe  ........................  15 II.  Istota praw zastawniczych  .................................................................  § 2.  Hipoteka  ..........................................................................................................  19 19 I.  Pojęcie i cel hipoteki  ...........................................................................  23 II.  Przedmiotowy zakres hipoteki  .........................................................  25 III.  Ustanowienie hipoteki  .......................................................................  I.  Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego  ..........................................  26 27 § 3.  Zastaw kodeksowy  .........................................................................................  27 I.  Pojęcie i cel zastawu  ...........................................................................  29 II.  Przedmiotowy zakres zastawu  .........................................................  III.  Powstanie zastawu  ..............................................................................  31 33 I.  Zaspokojenie zastawnika  ...................................................................  36 § 4.  Zastaw rejestrowy  ..........................................................................................  36 I.  Pojęcie i cel zastawu rejestrowego  ....................................................  II.  Przedmiotowy zakres zastawu rejestrowego  ..................................  39 41 III.  Ustanowienie zastawu rejestrowego  ................................................  43 I.  Zaspokojenie zastawnika rejestrowego z przedmiotu zastawu ...  1.  Zagadnienia ogólne  .......................................................................  43 2.  Zaspokojenie zastawnika rejestrowego poprzez przejęcie                  przedmiotu zastawu na własność  ...............................................  46 3.  Zaspokojenie zastawnika rejestrowego poprzez sprzedaż  przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego  ...........   4. Zawiadomienie zastawcy o zamiarze pozaegzekucyjnego  zaspokojenia się przez zastawnika z przedmiotu zastawu  .....  48 50  Spis treści       § 5.  Inne rodzaje zastawu  .....................................................................................  I.  Zastaw skarbowy  .................................................................................  II.  Zastaw finansowy  ...............................................................................  III.  Hipoteka morska  .................................................................................  § 6.  Podsumowanie  ...............................................................................................  Rozdział II. Istota postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego   ...............................................................................................  § 1.  Upadłość likwidacyjna jako egzekucja generalna  ....................................  § 2.  Zakres przedmiotowy i podmiotowy PrUpN oraz jej budowa  ..............  § 3.  Rodzaje postępowań uregulowanych w PrUpN  .......................................  I.  Postępowanie upadłościowe a postępowanie naprawcze  .............  II.  Tryby postępowania upadłościowego  .............................................  § 4.  Funkcje prawa upadłościowego i naprawczego  ........................................  § 5.  Zasada optymalizacji i zasada dominacji grupowego interesu       wierzycieli  .......................................................................................................  I.  Zasada optymalizacji  .........................................................................  II.  Zasada dominacji grupowego interesu wierzycieli      a uprzywilejowanie wierzytelności zabezpieczonych prawami  zastawniczymi  .....................................................................................  § 6.  Sytuacja wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawniczymi na  tle założeń postępowań upadłościowych w wybranych państwach  ......  § 7.  Podsumowanie  ...............................................................................................  Rozdział III. Sytuacja wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawni- czymi na mieniu upadłego w kontekście historyczno-prawnym   .............  § 1.  Zagadnienia ogólne  .......................................................................................  § 2.  Zasady zaspokajania wierzytelności zabezpieczonych prawami  zastawniczymi na majątku upadłego w oparciu o przepisy PrUp  do czasu nowelizacji z 1997 r. .......................................................................      I.  Dopuszczalność kontynuowania egzekucji ze składnika  majątku upadłego obciążonego prawem zastawniczym  ..............  II.  Prawo wierzyciela rzeczowego do zaspokojenia z ceny uzyskanej  ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia przez syndyka  ............  § 3.  Zasady zaspokajania wierzytelności zabezpieczonych prawami  zastawniczymi na majątku upadłego, w oparciu o przepisy PrUp,  po wejściu w życie nowelizacji z 1997 r.  .....................................................      I.  Wyłączenie możliwości kontynuowania egzekucji celem  zaspokojenia wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo  z przedmiotu zabezpieczenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika    II.  Znaczenie art. 113 PrUp dla wierzytelności zabezpieczonych  prawami zastawniczymi  ....................................................................  I 52 52 55 61 64 67 67 70 72 72 74 79 83 83 85 87 97 99 99 101 101 103 106 106 108 Spis treści   III.  Zaspokojenie zastawnika w oparciu o art. 117 PrUp  ....................  1.  Treść art. 117 PrUp  ........................................................................  2.  Zaspokojenie zastawnika rejestrowego  .....................................  I.  Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego  ..........................................  .  Kolejność zaspokajania wierzytelności pod rządami PrUp  ........  § 4. Podsumowanie ..................................................................................................      Rozdział IV. Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi na etapie wszczęcia postępowania upadłościowego   ...................................  § 1.  Zagadnienia ogólne  .......................................................................................  § 2.  Podstawy ogłoszenia upadłości  ...................................................................  § 3.  Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo jako uprawnieni do złożenia  wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika  .................................................  § 4.  Wpływ istnienia wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo  na postanowienie sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości  ................  § 5.  Ogłoszenie upadłości dłużnika  ...................................................................  § 6.  Podsumowanie  ...............................................................................................  Rozdział V. Skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dla wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawniczymi na majątku upadłego   ...........  § 1.  Zagadnienia ogólne  .......................................................................................  § 2.  Masa upadłości  ...............................................................................................  I.  Skład masy upadłości  .........................................................................  II.  Wyłączenie z masy upadłości składników mienia      nienależących do upadłego  ...............................................................      III.  Zakaz dokonywania przez upadłego czynności prawnych  dotyczących mienia wchodzącego do masy upadłości, wobec  którego upadły utracił prawo zarządu  ............................................  I.  Zakaz obciążania masy upadłości  ....................................................  § 3.  Skutki ogłoszenia upadłości dla zobowiązań upadłego w zakresie  dotyczącym wierzytelności zabezpieczonych prawami   zastawniczymi  ................................................................................................      I.  Skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dla wymagalności  zobowiązań pieniężnych upadłego, których spłata została  zabezpieczona prawami zastawniczymi  .........................................  II.  Zaspokajanie z masy upadłości odsetek od wierzytelności  zabezpieczonych prawami zastawniczymi  .....................................  § 4.  Skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dla prowadzonych  w stosunku do upadłego postępowań sądowych  i administracyjnych w zakresie dotyczącym wierzytelności  zabezpieczonych prawami zastawniczymi  ................................................  § 5.  Podsumowanie  ...............................................................................................  110 110 111 113 115 118 121 121 122 124 129 131 133 135 135 137 137 140 141 143 148 148 153 155 159 II Spis treści Rozdział VI. Bezskuteczność czynności upadłego polegających na ustanowieniu prawa zastawniczego   ..........................................................  § 1.  Zagadnienia ogólne  .......................................................................................  § 2.  Pojęcie i rodzaje bezskuteczności czynności upadłego  ...........................  § 3.  Przypadki bezskuteczności ustanowienia przez upadłego zastawu  lub hipoteki z mocy prawa  ............................................................................        I.  Bezskuteczność ustanowienia zastawu bądź hipoteki  na podstawie art. 127 ust. 1 i 2 PrUpN  ............................................  II.  Bezskuteczność ustanowienia zastawu bądź hipoteki  na podstawie art. 127 ust. 3 PrUpN  .................................................  III.  Bezskuteczność ustanowienia zastawu bądź hipoteki  wynikająca z art. 128 PrUpN  ............................................................  1.  Zakres art. 128 PrUpN w relacji do art. 127 PrUpN  ................  2.  Bezskuteczność w stosunku do masy upadłości  ustanowienia przez upadłego zastawu lub hipoteki  wynikająca z art. 128 PrUpN .......................................................  3.  Zastosowanie art. 128 PrUpN w przypadku czynności  prawnych upadłego polegających na obciążeniu jego  majątku prawem zastawniczym  ..................................................  § 4.  Uznanie obciążenia majątku upadłego hipoteką bądź zastawem za        bezskuteczne postanowieniem sędziego-komisarza – art. 130 PrUpN    I.  Treść i zakres art. 130 PrUpN  ...........................................................  II.  Przesłanki uznania obciążenia majątku upadłego prawami  zastawniczymi za bezskuteczne  .......................................................  III.  Uznanie obciążenia majątku upadłego za bezskuteczne przez   sędziego-komisarza  ............................................................................  § 5.  Zaskarżanie czynności upadłego powodujących obciążenie jego  majątku prawami zastawniczymi poprzez skargę pauliańską  ...............  § 6.  Sytuacja wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawniczymi  bezskutecznymi wobec masy upadłości  .....................................................  § 7.  Podsumowanie  ...............................................................................................  Rozdział VII. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawniczymi w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego   ................................................  § 1.  Zagadnienia ogólne  .......................................................................................  § 2.  Lista wierzytelności  .......................................................................................  I.  Znaczenie i treść listy wierzytelności   .............................................  II.  Umieszczenie na liście wierzytelności zabezpieczonej hipoteką      lub wpisem w rejestrze na majątku upadłego położonym   za granicą  .............................................................................................  III 161 161 163 165 165 169 176 176 178 184 186 186 191 198 200 202 204 205 205 206 206 208 Spis treści § 3.  Zgłaszanie i ustalanie wierzytelności zabezpieczonych prawami  zastawniczymi w postępowaniu upadłościowym obejmującym  likwidację majątku upadłego  .......................................................................  § 4.  Zaskarżanie listy wierzytelności  .................................................................  § 5.  Zatwierdzanie, prostowanie i uzupełnianie listy wierzytelności  ..........  § 6.  Przepis art. 264 PrUpN i jego znaczenie dla wierzytelności  zabezpieczonych prawami zastawniczymi w przypadku umorzenia  postępowania upadłościowego  ....................................................................  § 7.  Umorzenie postępowania upadłościowego na podstawie   art. 361 PrUpN  ...............................................................................................  § 8.  Podsumowanie  ...............................................................................................  Rozdział VIII. Wierzytelności zabezpieczone ograniczonymi prawami rzeczowymi na etapie likwidacji masy upadłości   .......................................  § 1.  Zagadnienia ogólne  .......................................................................................  § 2.  Likwidacja masy upadłości  ..........................................................................  I.  Pojęcie likwidacji masy upadłości i czynności przygotowawcze    II.  Przebieg likwidacji masy upadłości – ogólna charakterystyka  ....      § 3.  Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części  a prawa zastawnicze na jego składnikach  ..................................................  I.  Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego  ...............................................  II.  Zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłego  .......  § 4.  Skutki sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia dokonanej  w postępowaniu upadłościowym  ................................................................  I.  Odwołanie do przepisów KPC dotyczących skutków sprzedaży  egzekucyjnej  ........................................................................................  II.  Skutki sprzedaży obciążonej hipoteką nieruchomości   upadłego  ...............................................................................................  III.  Skutki sprzedaży przedmiotu zastawu w postępowaniu   upadłościowym  ...................................................................................                § 5.  Likwidacja masy upadłości a sytuacja wierzytelności  zabezpieczonych zastawem rejestrowym lub finansowym na majątku   upadłego  ..........................................................................................................  I.  Regulacje PrUpN dopuszczające szczególny tryb zaspokojenia  zastawnika rejestrowego  ....................................................................  1.  Zagadnienia ogólne  .......................................................................  2.  Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia zastawnika  rejestrowego przewidziane w art. 327 ust. 1 PrUpN  ................  3.  Sposoby zaspokojenia zastawnika rejestrowego,   przewidziane w art. 327 ust. 1 PrUpN  .......................................  II.  Zaspokojenie zastawnika rejestrowego w trybie  przewidzianym w art. 327 PrUpN ....................................................  1.  Sytuacje wyodrębnione w art. 327 PrUpN  ................................  210 216 218 219 221 224 227 227 228 228 230 232 232 235 237 237 239 244 245 245 245 247 249 253 253 IX Spis treści 2.  Zaspokojenie zastawnika rejestrowego w sytuacji gdy przed-  miot zastawu znajduje się w posiadaniu jego lub osoby trzeciej    3.  Zaspokojenie zastawnika rejestrowego w sytuacji, gdy  przedmiot zastawu znajduje się w posiadaniu syndyka  ..........  4.  Zbieg pozaegzekucyjnych sposobów zaspokojenia  zastawnika rejestrowego  ..............................................................  5.  Obowiązek rozliczenia się z syndykiem w przypadku zaspo-  kojenia zastawnika rejestrowego z przedmiotu zastawu  ........  A. Zagadnienia ogólne  .................................................................  B.  „Rozliczenie się” zastawnika z syndykiem w przypadku  przejęcia przedmiotu zastawu rejestrowego na własność     C. „Rozliczenie się” zastawnika rejestrowego z syndykiem  w przypadku zaspokojenia zastawnika w trybie   art. 24 ZastRejU  .......................................................................    III.  Przepis art. 330 PrUpN, jako lex specialis w stosunku   do art. 327 i 328 PrUpN  .....................................................................  § 6.  Podsumowanie  ...............................................................................................  Rozdział IX. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawniczymi w upadłości likwidacyjnej – prawo odrębności   ..............  § 1.  Fundusze masy upadłości i plan podziału – ogólna charakterystyka ...  § 2.  Prawo odrębności  ..........................................................................................  I.  Zagadnienia ogólne  ............................................................................  II.  Istota prawa odrębności jako przejawu uprzywilejowania      wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawniczymi  ..........      III.  Należności pokrywane z sumy uzyskanej z likwidacji  przedmiotu zabezpieczenia  ...............................................................  I.  Kolejność zaspokajania wierzytelności z sumy uzyskanej  z likwidacji przedmiotu zabezpieczenia w postępowaniu  upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego  .....  1.  Wyłączenie zastosowania przepisu art. 342 PrUpN  ................  2.  Należności podlegające zaspokojeniu z sumy uzyskanej ze  zbycia przedmiotu zabezpieczenia przed wierzytelnościami  zabezpieczonymi prawami zastawniczymi  ...............................  3.  Kolejność zaspokajania wierzytelności zabezpieczonych  prawami zastawniczymi w ramach prawa odrębności  ...........  A. Odwołanie do przepisów prawa cywilnego regulujących  zasady ustalania pierwszeństwa ograniczonych praw   rzeczowych  ................................................................................  B.  Kolejność zaspokajania wierzytelności zabezpieczonych  prawami zastawniczymi według przepisów prawa   cywilnego  ..................................................................................  X 255 259 266 267 267 269 271 274 280 283 283 286 286 287 293 301 301 302 304 304 306 Spis treści C. Kolejność zaspokajania wierzytelności zabezpieczonych  prawami zastawniczymi w ramach prawa odrębności  – podsumowanie  ......................................................................    .  Zbieg praw zastawniczych zabezpieczających jedną  wierzytelność w postępowaniu upadłościowym obejmującym  likwidację majątku upadłego  ............................................................  § 3.  Odrębny plan podziału  .................................................................................  I.  Sporządzenie odrębnego planu podziału  .......................................  II.  Wykonanie odrębnego planu podziału  ...........................................      § 4.  Sytuacja wierzytelności zabezpieczonych prawami zastawniczymi  na majątku upadłego niezaspokojonych w całości z sumy uzyskanej  ze zbycia przedmiotu zabezpieczenia  .........................................................  § 5.  Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej prawami zastawniczymi  w upadłości konsumenckiej  .........................................................................    I.  Upadłość konsumencka jako odrębne postępowanie  upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego  .............    II.  Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej prawami  zastawniczymi w upadłości konsumenckiej  ..................................  1.  Zagadnienia ogólne  .......................................................................  2.  Znaczenie art. 4916 PrUpN dla sytuacji wierzytelności  zabezpieczonych prawami zastawniczymi w upadłości  konsumenckiej  ...............................................................................  § 6.  Podsumowanie  ...............................................................................................  Rozdział X. Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości transgranicznej   ............................................................................  § 1.  Skuteczność zabezpieczeń rzeczowych w transgranicznym  postępowaniu upadłościowym  ....................................................................        § 2.  Rozporządzenie Nr 1346/2000 o międzynarodowym postępowaniu  upadłościowym  ..............................................................................................  I.  Zagadnienia ogólne  ............................................................................  II.  Zakres zastosowania rozporządzenia 1346/2000  ..........................  III.  Prawa rzeczowe osób trzecich – art. 5 rozporządzenia 1346/2000   § 3.  Akty UNCITRAL  ..........................................................................................  § 4.  Podsumowanie  ...............................................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  311 312 315 315 317 318 322 322 325 325 325 328 331 331 339 339 341 344 349 351 353 357 XI Wykaz skrótów 1. Akty prawne dKPC  ...................................  Kodeks postępowania cywilnego powstały z połączenia  rozporządzeń Prezydenta RP z 29.11.1930 r. (Dz.U. Nr 83,  poz. 651) i 27.10.1932 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 803), ogłoszonych  jako tekst jednolity w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości  z 25.8.1950 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 394 ze zm.) dPPM  ..................................  ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe  (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) FundInwU  ..........................  ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.  Nr 146, poz. 1546 ze zm.) InsO  .....................................  Insolvenzordnung z 5.10.1994 r. (BGBL 1994, 1, s. 2866) (nie- mieckie Prawo insolwencyjne) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) KM  .......................................  ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2009 r.  Nr 217, poz. 1689 ze zm.) KPC  .....................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KSH  .....................................  ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.  Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU  ...................................  ustawa  z  6.7.1982  r.  o  księgach  wieczystych  i  hipotece   (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) ObrFinU  .............................  ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi  (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OfertPublU  .........................  ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wpro- wadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sy- stemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r.  Nr 185, poz. 1439 ze zm.) OrdPod  ...............................  ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.  z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PPM  .....................................  ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U.  Nr 80, poz. 432) PrUp  ....................................  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r.  – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512  ze zm.) XIII Wykaz skrótów PrUpN  .................................  ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze  (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) RachU  .................................  ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 330)  rozporządzenie  1346/2000  ...........................  rozporządzenie Nr 1346/2000 Rady (WE) z 29.5.2000 r.  w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 160  z 30.6.2000 r., s. 190 i n.) ZabezpFinU ........................  ustawa z 2.4.2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finanso- wych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 942) ZastRejU  .............................  ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta- wów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZmPrUp (1997)  .................  ustawa z 31.7.1997 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta  Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upad- łościowe i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 117, poz. 751) ZmPrUpN (2009)  ..............  ustawa z 6.3.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe  i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym  oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 53,  poz. 434) ZmKWU (2009)  ................  ustawa z 26.6.2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczy- stych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131,  poz. 1075) 2. Czasopisma i publikatory BSN  ......................................  Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw Gl.  ........................................  Glosa GP  ........................................  Gazeta Prawna KPP  ......................................  Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP  .....................................  Monitor Prawniczy MSiG  ...................................  Monitor Sądowy i Gospodarczy OSAB  ...................................  Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSAwK ................................  Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach OSNC  ..................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich Pal.  .......................................  Palestra PPH  .....................................  Przegląd Prawa Handlowego PB .........................................  Prawo Bankowe Pr. Gosp.  ..............................  Prawo Gospodarcze XI Wykaz skrótów Pr. Sp.  ...................................  Prawo Spółek PS  .........................................  Przegląd Sądowy PUG  .....................................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej.  .......................................  Rejent SC  .........................................  Studia Cywilistyczne SI  ..........................................  Studia Iuridica SP  .........................................  Studia Prawnicze TPP  ......................................  Transformacje Prawa Prywatnego Wok.  ....................................  Wokanda Zb. Orz.  ...............................  Zbiór Orzeczeń ZNUJ  ...................................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3. Organy orzekające SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SN  ........................................  Sąd Najwyższy WSA  ....................................  Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne skróty art.  ........................................  artykuł j.s.t. .......................................  jednostka samorządu terytorialnego n.  ..........................................  następny Nr  .........................................  numer pkt  ........................................  punkt post.  .....................................  postanowienie poz.  ......................................  pozycja s.  ...........................................  strona SN (7)  ..................................  uchwała Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów SP  .........................................  Skarb Państwa  t.j.  .........................................  tekst jednolity uchw.  ...................................  uchwała UE  ........................................  Unia Europejska wyr.  ......................................  wyrok X Bibliografia Nr 1 Adamus R., Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego w prawie upadłościowym  i naprawczym, [w:] A. Witosz (red.), Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego,  Katowice 2006 Adamus R., Dochodzenie roszczeń z tytułu czynności upadłego bezskutecznych z mocy  prawa, MoP 2011, Nr 16 Adamus R., Europejskie postępowanie insolwencyjne, Pr. Sp. 2004, Nr 2 Adamus R., Miejsce prawa upadłościowego i naprawczego w systemie prawa, PUG 2011,  Adamus R., Postępowanie naprawcze w świetle ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze.  Aspekty prawne, układ, wzory pism i dokumentów, Bydgoszcz 2005 Adamus R., Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, Warszawa 2011 Adamus R., Układ likwidacyjny w postępowaniu upadłościowym, [w:] A. Witosz (red.),  Instytucje prawa upadłościowego i naprawczego, t. 2, Katowice 2008 Adamus R., Upadłość a hipoteka na mieniu upadłego, Warszawa 2010 Adamus R., Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie. Komentarz, Warszawa 2010 Adamus R., Wierzytelności banku w upadłości konsumenckiej, Jurysta 2009, Nr 3‒4 Adamus R., Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w upadłości układowej, Rej. 2009,  Adamus R., Zdolność naprawcza i przesłanki dla wszczęcia postępowania naprawczego,  Adamus R., [w:] A. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa  Nr 11 2010 MoP 2003, Nr 22 praktyczny, Warszawa 2009 Warszawa 2009 Adamus R., [w:] R. Adamus, A. J. Witosz, A. Witosz, Upadłość konsumencka. Komentarz  Adamus R., Witosz A.J., Witosz A., Upadłość konsumencka. Komentarz praktyczny,  Allerhand M., Prawo upadłościowe. Komentarz, Bielsko-Biała 1991 Ahlt M., Szpunar M., Prawo europejskie, Warszawa 2011 Altman E. I., Hotchkiss E., Trudności finansowe a upadłość firm, Warszawa 2007 Antoniuk J. R., Horosz P. (red.), Prawne podstawy przedsiębiorczości, wyd. II, Warszawa 2009 Armada-Rudnik P., Prawo hipoteczne po nowelizacji z 26.6.2009 r., MoP 2010, Nr 1 Armatowska M., Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych na podstawie  Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego,  Warszawa 2011 Asłanowicz M., Spółka partnerska, Warszawa 2004 Babiarz-Mikulska K., Status prawny wierzyciela w polskim postępowaniu naprawczym,  Kraków 2006 XII Bibliografia Babiarz-Mikulska K., Wierzyciele w prawie upadłościowym – ogólna charakterystyka i kla- syfikacja na gruncie prawa upadłościowego i naprawczego, Pr. Sp. 2004, Nr 7‒8 Bagan-Kurluta K., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2006 i 2011 Balz M., Das neue Europaische Insolvenzubereinkommen, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht  Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008 Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2004 Barcz J., Swoboda przedsiębiorczości, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej,  Warszawa 2004 Berek M., Datio in solutum w polskim prawie cywilnym, KPP 2012, Nr 3 Bieliński A. K., Pannert M., Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe, Warszawa  1996 2008 2004 2013 2013 Bieniek T., Charakter prawny spółki komandytowo-akcyjnej, Kraków 2005 Biernat S., Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, [w:] J. Barcz (red.),  Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2004 Bodarski R., Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie, Warszawa 2004 Bogdan M., Insolvency Law in European Union, [w:] B. von Hoffman (red.), European  Private International Law, Nijmegen 1998 Borkowski P., Trześniewski-Kwiecień J., Wpisy do ksiąg wieczystych, Warszawa 2002 Boruta I., Swoboda przepływu osób, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, Warszawa  Brol J., Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu – wybrane problemy  prawne, PPH 2003, Nr 12 Brol J., Podstawowe kierunki zmian w postępowaniu upadłościowym, PPH 2003, Nr 8 Brol J., Prawo upadłościowe i układowe, Zielona Góra 1992 Brol J., Prawo upadłościowe po nowelizacji, MoP 1997, Nr 10 Brol J., Z problematyki międzynarodowych aspektów upadłości i postępowania upadłoś- ciowego, PPH 1998, Nr 12 Brol J. (red.), Niemieckie prawo insolwencyjne, Warszawa 1996 Brudziński P., Niektóre zabezpieczenia finansowe. Komentarz, LEX/E1 2010 Brzeszczyńska S., Umowy w obrocie nieruchomościami, Warszawa 2005 Brzozowski A., Kocot W. J., Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa  Buk H., [w:] A. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010 Burian B., [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa  Całus A., Przewodnik po źródłach i podstawowych instytucjach prawa prywatnego (hand- lowego) w systemach prawnych Europy kontynentalnej, Wielkiej Brytanii i USA,  Warszawa 1992 Chilarski T., Prawa osobiste i roszczenia ujawnione w księdze wieczystej, a postępowanie  upadłościowe, PPH 2006, Nr 5 Chilarski T., Upadłość transgraniczna w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2008 Chilarski T., Grzejszczak P., Jurysdykcja krajowa w międzynarodowym postępowaniu upad- łościowym, PPH 2004, Nr 2 XIII Bibliografia Chrapoński D., [w:] A. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz,  Warszawa 2010 Chyczewska J., Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie w świetle prawa upad- łościowego i naprawczego, PPH 2008, Nr 2 Cieślak S., Charakterystyka pojęć wierzytelności upadłościowej, wierzyciela upadłościowe- go oraz sposobu zaspokojenia wierzytelności upadłościowej, PPH 1997, Nr 12 Cieślak S., Fundusze masy upadłości – postępowanie podziałowe. Komentarz, Warszawa  2004 Cieślak S., Podział funduszów masy upadłości, Warszawa 2000 Cieślak S., Stopień sformalizowania postępowania upadłościowego, MoP 2005, Nr 11 Cieślak S., Zdolność upadłościowa w prawie francuskim (podmiotowa przesłanka wszczę- cia postępowania naprawczego i likwidacyjnego), PS 1999, Nr 3 Cieślak S., Przedmiotowe przesłanki wszczęcia postępowania naprawczego i likwidacyjne- go według prawa francuskiego, PS 1999, Nr 4 Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003 Ciszewski J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013 Cyman D., Prawo upadłościowe i naprawcze, Bielsko-Biała 2008 Czajka D., Prawo upadłościowe, Warszawa 2004 Czajka D., Postępowanie naprawcze, Warszawa 2004 Czajkowska-Matosiuk K., Prawo cywilne – część ogólna, prawo rzeczowe i zobowiązania,  Czapliński W., Swoboda przepływu towarów, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej,  Warszawa 2009 Warszawa 2004 Czech T., Hipoteka. Komentarz, Warszawa 2011 Czech T., Hipoteka obejmująca roszczenia o czynsz najmu lub dzierżawy, Rej. 2008, Nr 1 Czech T., Wymagalność zabezpieczonej wierzytelności jako przesłanka wykonania zabez- pieczenia, MoP 2011, Nr 23 Czech T., Zabezpieczenie odsetek od wierzytelności hipotecznej, Rej. 2003, Nr 4 Czech T., Werner A., Bezskuteczność zabezpieczenia i zapłaty długu niewymagalnego na  podstawie art. 127 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego, cz. I, PUG 2010, Nr 1 Czech T., Werner A., Bezskuteczność zabezpieczenia i zapłaty długu niewymagalnego  na podstawie art. 127 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego, cz. II, PUG 2010,  Nr 2 Czerniawski R., Zarząd spółki akcyjnej, Warszawa 2008 Czernik K., Prawo upadłościowe i naprawcze – podstawowe zagadnienia, PPH 2005,  Czerski P., Zastaw skarbowy jako forma zabezpieczenia należności podatkowych, Kraków  Dadańska K. A., [w:] K. A. Dadańska, T. A. Filipiak, A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny.  Komentarz, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2009 Dietrich M., Zastaw rejestrowy – ograniczone prawo rzeczowe szczególnego rodzaju,  MoP 1998, Nr 5 Dragon P., [w:] A. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa  Nr 5 2004 2010 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wierzytelności zabezpieczone prawami zastawniczymi w upadłości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: