Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 006329 19007562 na godz. na dobę w sumie
Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady - książka
Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady - książka
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3537-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 7
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odkryj moc poleceń tekstowych systemu Windows 7!

Każdy nowoczesny system operacyjny ma charakter graficzny, jednak w każdym można korzystać również z linii poleceń. Za jej pomocą da się przeprowadzić wszystkie operacje dostępne z poziomu interfejsu, a także wiele innych. Tryb tekstowy nie jest zbyt popularny wśród przeciętnych użytkowników Windowsa, ponieważ wymaga znajomości odpowiednich komend, sposobów ich stosowania i parametrów sterujących, a ponadto pewnej wiedzy na temat działania samego systemu operacyjnego. Jest też zwykle uważany za trudniejszy. Jeśli jednak chcesz korzystać z pełni możliwości środowiska i poświęcać mniej czasu na pracę dzięki automatyzacji wykonywania często powtarzanych operacji, nic nie pomoże Ci bardziej niż dogłębna znajomość trybu tekstowego oraz umiejętność pisania programów wsadowych.

Pierwszy krok na drodze do zdobycia odpowiedniej wiedzy ułatwi Ci książka 'Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady'. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem Windowsa, czy też korzystasz z kolejnych wersji tego systemu już od wielu lat, podręcznik ten otworzy przed Tobą zupełnie nowe możliwości, oferując Ci dostęp do potęgi kryjącej się w poleceniach trybu tekstowego. Dzięki niemu poznasz sposoby zarządzania systemem plików, zadaniami, środowiskiem i połączeniami sieciowymi. Nauczysz się kontrolować podstawowe funkcje systemu operacyjnego i praktycznie opanujesz najważniejsze komendy tekstowe. Dowiesz się także, jak tworzyć i wykorzystywać pliki wsadowe, pozwalające z łatwością wykonywać całe sekwencje poleceń i automatyzować pracę. Oszczędź czas i energię!

Przekonaj się, co możesz osiągnąć za pomocą trybu tekstowego Windows 7!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?wi7kpp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Kody źródłowe wybranych przykładów dostępne są pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/wi7kpp.zip ISBN: 978-83-246-3537-5 Copyright © Helion 2011 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 9 W.1. Zalety trybu tekstowego ........................................................................................ 10 W.2. KorzyĞci wynikające ze stosowania programów wsadowych ............................... 11 W.3. Twój podrĊcznik programowania .......................................................................... 12 Rozdziaä 1. System operacyjny — FAQ ............................................................. 13 1.1. Co oznaczają skróty DOS i MS-DOS? .................................................................. 13 1.2. Z jakich elementów skáada siĊ system komputerowy? .......................................... 13 1.3. Co to jest system operacyjny? ............................................................................... 14 1.4. Na czym polega przetwarzanie wsadowe? ............................................................ 15 1.5. Co to jest program wsadowy? ............................................................................... 15 1.6. Co to jest spooling? ............................................................................................... 16 1.7. Na czym polega praca z podziaáem czasu? ............................................................ 16 1.8. Co to jest swapping? ............................................................................................. 16 1.9. Kiedy komputery mogą komunikowaü siĊ ze sobą? .............................................. 17 1.10. Co to jest protokóá sieciowy? ................................................................................ 17 Rozdziaä 2. Tryb tekstowy ................................................................................ 19 Jak pracowaü w trybie konsoli? ............................................................................. 20 Jak pracowaü z programami wsadowymi? ............................................................ 22 cmd ........................................................................................................................ 22 Znaki cudzysáowu w poleceniu ............................................................................. 27 2.3. Co moĪna uzyskaü, wáączając rozszerzenia poleceĔ? ........................................... 28 OpóĨnione rozwijanie zmiennych Ğrodowiskowych ............................................. 30 ĝcieĪki relatywne i bezwzglĊdne ........................................................................... 30 DokaĔczanie nazw plików i katalogów ................................................................. 32 Skróty klawiaturowe ............................................................................................. 34 Dodatkowe informacje o poleceniu ....................................................................... 34 Rozdziaä 3. Operacje na katalogach .................................................................. 35 Jak zakáadaü katalogi? ........................................................................................... 35 md ......................................................................................................................... 35 mkdir ..................................................................................................................... 50 Jak zmieniaü nazwy katalogów? ........................................................................... 50 move ...................................................................................................................... 50 Jak usuwaü katalogi? ............................................................................................. 55 rd ........................................................................................................................... 55 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 3.3. 4 Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykäady 3.4. 3.6. 5.1. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 3.5. 4.2. 4.1. Jak zmieniaü katalogi? .......................................................................................... 59 cd ........................................................................................................................... 59 chdir ...................................................................................................................... 63 Jak wyĞwietlaü graficzną strukturĊ katalogów? .................................................... 63 tree ........................................................................................................................ 63 Jak kopiowaü drzewo katalogów? ......................................................................... 66 xcopy ..................................................................................................................... 66 Rozdziaä 4. Operacje na plikach ....................................................................... 73 Jak wyĞwietlaü zawartoĞü pliku tekstowego? ........................................................ 74 type ........................................................................................................................ 74 Jak wyszukiwaü ciągi znaków? ............................................................................. 77 find ........................................................................................................................ 77 findstr .................................................................................................................... 81 Jak sortowaü wiersze w pliku? .............................................................................. 85 sort ........................................................................................................................ 85 Jak drukowaü pliki tekstowe? ................................................................................ 87 print ....................................................................................................................... 87 Jak przenosiü pliki? ............................................................................................... 88 move ...................................................................................................................... 88 Jak usuwaü pliki? .................................................................................................. 88 del .......................................................................................................................... 89 erase ...................................................................................................................... 92 Jak wyĞwietliü listĊ plików i katalogów? .............................................................. 92 dir .......................................................................................................................... 92 Jak zmieniaü rozszerzenia nazw plików? .............................................................. 96 assoc ...................................................................................................................... 96 ftype ...................................................................................................................... 97 Jak zmieniaü atrybuty plików? .............................................................................. 98 attrib ...................................................................................................................... 98 4.10. Jak ustawiaü listĊ kontroli dostĊpu do plików? ................................................... 100 icacls ................................................................................................................... 100 4.11. Jak porównywaü pliki? ........................................................................................ 106 comp .................................................................................................................... 106 fc ......................................................................................................................... 107 4.12. Jak kopiowaü pliki? ............................................................................................. 109 copy ..................................................................................................................... 109 4.13. Jak zmieniaü nazwy plików? ............................................................................... 112 ren ....................................................................................................................... 112 rename ................................................................................................................. 113 4.14. Jak zamieniaü pliki? ............................................................................................ 113 replace ................................................................................................................. 113 4.15. Jak porównywaü zawartoĞü dyskietek? ............................................................... 114 diskcomp ............................................................................................................. 114 4.16. Jak kopiowaü zawartoĞü dyskietek? .................................................................... 115 diskcopy .............................................................................................................. 115 4.17. Jak rozpakowywaü pliki instalacyjne? ................................................................ 116 expand ................................................................................................................. 116 Rozdziaä 5. Zarzñdzanie zadaniami .................................................................. 117 Jak uruchamiaü polecenia w okreĞlonym czasie? ................................................ 117 at .......................................................................................................................... 117 schtasks ............................................................................................................... 122 4.8. 4.9. Spis treĈci 5 5.2. 5.3. 5.4. 5.8. 5.5. 5.6. 5.7. 5.9. Jak wywoáywaü programy wsadowe? ................................................................. 132 call ....................................................................................................................... 132 Jak wstrzymywaü programy wsadowe? .............................................................. 136 pause ................................................................................................................... 136 Jak wyáączaü przerywanie wykonywania zadaĔ? ................................................ 138 break .................................................................................................................... 138 Jak wyĞwietlaü nowe okno? ................................................................................ 138 start ...................................................................................................................... 138 Jak zmieniü tytuá okna wiersza poleceĔ? ............................................................. 141 title ...................................................................................................................... 141 Jak wyczyĞciü okno wiersza poleceĔ? ................................................................. 142 cls ........................................................................................................................ 142 Jak wykonywaü zadania w pĊtli? ........................................................................ 143 for ........................................................................................................................ 143 Jak przejĞü do instrukcji oznaczonej etykietą? .................................................... 146 goto ..................................................................................................................... 146 5.10. Jak napisaü instrukcjĊ warunkową? ..................................................................... 147 if .......................................................................................................................... 147 5.11. Jak sterowaü wyĞwietlaniem informacji na ekranie? ........................................... 150 more .................................................................................................................... 150 5.12. Jak zachowaü bieĪący katalog dla polecenia POPD? .......................................... 153 pushd ................................................................................................................... 153 5.13. Jak przejĞü do katalogu zachowanego przez polecenie PUSHD? ........................ 153 popd ..................................................................................................................... 153 5.14. Jak definiowaü zmienne Ğrodowiskowe dla plików wsadowych? ....................... 154 setlocal ................................................................................................................ 154 5.15. Jak zmieniü poáoĪenie parametrów w pliku wsadowym? .................................... 157 shift ..................................................................................................................... 157 5.16. Co to jest host skryptów systemu Windows? ...................................................... 159 cscript .................................................................................................................. 159 5.17. Jak koĔczyü pracĊ skryptów wsadowych? .......................................................... 161 exit ...................................................................................................................... 161 5.18. Jak wyszukiwaü i odáączaü otwarte pliki? ........................................................... 162 openfiles .............................................................................................................. 162 tasklist ................................................................................................................. 165 taskkill ................................................................................................................. 166 5.19. Jak zamknąü system? .......................................................................................... 167 shutdown ............................................................................................................. 167 Rozdziaä 6. ćrodowisko .................................................................................. 169 Jak odczytaü wersjĊ systemu operacyjnego? ....................................................... 169 ver ....................................................................................................................... 169 Jak zdefiniowaü tekst zgáoszenia trybu konsoli? ................................................. 170 prompt ................................................................................................................. 170 Jak ustawiü ĞcieĪkĊ wyszukiwania dla plików wykonywalnych? ....................... 172 path ...................................................................................................................... 172 Jak ustawiaü kolor táa i napisów konsoli? ........................................................... 173 color .................................................................................................................... 173 Jak ustawiü stronĊ kodową? ................................................................................ 175 chcp ..................................................................................................................... 175 Jak ustawiü czas i datĊ systemu operacyjnego? ................................................... 176 time ..................................................................................................................... 176 date ...................................................................................................................... 177 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.1. 6.2. 6 Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykäady 6.7. 6.9. 7.8. 7.1. 7.2. 6.8. 7.3. 7.4. Jakie są dodatkowe funkcje wiersza poleceĔ? ..................................................... 178 doskey ................................................................................................................. 178 Jak wyĞwietlaü komunikaty ekranowe? .............................................................. 183 echo ..................................................................................................................... 183 Jak uzyskiwaü informacje o poleceniach systemu Windows? ............................. 185 help ...................................................................................................................... 185 6.10. Jak konfigurowaü urządzenia systemowe? .......................................................... 187 mode .................................................................................................................... 187 6.11. Jak definiowaü zmienne Ğrodowiskowe? ............................................................. 191 set ........................................................................................................................ 191 Podstawianie zmiennej Ğrodowiskowej ............................................................... 193 Obsáuga opóĨnionego rozwijania zmiennych Ğrodowiskowych .......................... 194 Zmienne Ğrodowiskowe ....................................................................................... 194 6.12. Jak wáączyü dysk wirtualny? ............................................................................... 195 subst .................................................................................................................... 195 6.13. Jak wyĞwietliü listĊ sterowników urządzeĔ? ....................................................... 196 driverquery .......................................................................................................... 196 Rozdziaä 7. System plików ............................................................................. 199 Jak formatowaü noĞniki? ..................................................................................... 199 format .................................................................................................................. 199 Jak montowaü woluminy? ................................................................................... 201 mountvol ............................................................................................................. 201 Jak odczytaü dane woluminu? ............................................................................. 203 vol ....................................................................................................................... 203 Jak ustawiü etykietĊ woluminu lub dysku? ......................................................... 203 label ..................................................................................................................... 203 Jak kontrolowaü poprawnoĞü zapisywania plików na dysku? ............................. 204 verify ................................................................................................................... 204 Jak defragmentowaü woluminy? ......................................................................... 205 defrag .................................................................................................................. 205 Jak testowaü i naprawiaü noĞniki? ....................................................................... 206 chkdsk ................................................................................................................. 206 chkntfs ................................................................................................................. 208 Jak odzyskiwaü dane z uszkodzonego dysku? ..................................................... 210 recover ................................................................................................................. 210 Jak kompresowaü dane na partycjach NTFS? ..................................................... 210 compact ............................................................................................................... 210 7.10. Jak konwertowaü system FAT na NTFS? ........................................................... 212 convert ................................................................................................................. 212 7.11. Jak szyfrowaü dane na partycjach NTFS? ........................................................... 214 cipher ................................................................................................................... 214 7.12. Jak mierzyü wydajnoĞü dysków? ......................................................................... 217 diskperf ............................................................................................................... 217 7.13. Zarządzanie przydziaáami dysku z wiersza polecenia ......................................... 218 fsutil .................................................................................................................... 218 Rozdziaä 8. Praca w sieci ............................................................................... 223 Jak odczytaü adres MAC karty sieciowej? .......................................................... 223 getmac ................................................................................................................. 223 Jak skonfigurowaü kartĊ sieciową? ..................................................................... 226 ipconfig ............................................................................................................... 226 Jak usprawniü pracĊ w kilku sieciach? ................................................................ 229 7.7. 7.9. 8.1. 8.2. 8.3. 7.5. 7.6. Spis treĈci 7 8.6. 8.7. 8.4. 8.5. 8.9. 8.8. Jak ustawiü parametry poáączenia sieciowego? ................................................... 231 net ........................................................................................................................ 231 Jak testowaü poáączenie sieciowe? ...................................................................... 257 ping ..................................................................................................................... 257 Jak odczytaü statystykĊ poáączenia TCP/IP? ....................................................... 258 netstat .................................................................................................................. 258 Jak wysyáaü komunikaty do uĪytkowników? ...................................................... 260 msg ...................................................................................................................... 260 Jak pracowaü z terminalem? ................................................................................ 261 tscon .................................................................................................................... 261 Jak zbieraü informacje o systemie? ..................................................................... 261 systeminfo ........................................................................................................... 261 8.10. Statystyki protokoáu i bieĪące poáączenia TCP/IP ............................................... 262 nbtstat .................................................................................................................. 262 8.11. Modyfikowanie konfiguracji sieciowej uruchomionego komputera ................... 263 netsh .................................................................................................................... 263 Polecenia netsh dotyczące usáugi DHCP ............................................................. 265 Jak zresetowaü protokóá TCP/IP? ........................................................................ 267 Jak przypisaü statyczne dane protokoáu TCP/IP? ................................................ 267 Dodatek A Parametry wsadowe, zmienne i filtry ............................................. 269 A.1. Parametry wsadowe ............................................................................................ 269 A.2. Modyfikatory ...................................................................................................... 271 A.3. Stosowanie wielu poleceĔ i symboli przetwarzania warunkowego ..................... 272 A.4. Systemowe i lokalne zmienne Ğrodowiskowe ..................................................... 273 A.5. Ustawianie zmiennych Ğrodowiskowych ............................................................. 276 A.6. Podstawianie wartoĞci zmiennych Ğrodowiskowych ........................................... 277 A.7. Filtry .................................................................................................................... 277 Polecenie more .................................................................................................... 277 Polecenie find ...................................................................................................... 280 Polecenie sort ...................................................................................................... 281 Skorowidz .................................................................................... 283 Rozdziaä 3. Operacje na katalogach Katalogi moĪna porównaü do segregatorów w biurze, a pliki do dokumentów. Aby zaprowadziü porządek w biurze, naleĪy dokumenty pogrupowaü i wpiąü do segregato- rów. W przypadku plików trzeba utworzyü strukturĊ katalogów uáatwiającą zlokalizo- wanie danego pliku i zapisywaü pliki w przeznaczonych do tego celu miejscach. 3.1. Jak zakäadaè katalogi? Katalogi moĪna zakáadaü za pomocą dwóch poleceĔ: md oraz mkdir. md Polecenie md umoĪliwia zaáoĪenie katalogu. Ma ono nastĊpującą skáadniĊ: MD [dysk:]ħcieľka gdzie: dysk — litera napĊdu; ħcieľka — ĞcieĪka dostĊpu do zakáadanego katalogu. Jak utworzyè folder w katalogu bieĔñcym? Poznawanie polecenia md rozpoczniemy od operacji najprostszej. Utworzymy folder w katalogu bieĪącym. Przykäad 3.1. Utwórz na dysku bieĪącym folder a. 36 Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykäady Wpisz w oknie konsoli polecenie md a Na rysunku 3.1 pokazano polecenie wpisane w oknie konsoli. Rysunek 3.1. Polecenie wpisane w oknie konsoli NaciĞnij klawisz Enter (rysunek 3.2). Rysunek 3.2. Polecenie zostaáo wykonane Jak sprawdziè rezultat wykonania polecenia? Tym, co najbardziej mi przeszkadza podczas pracy w Ğrodowisku tekstowym, jest poru- szanie siĊ po omacku. Skąd wiadomo, Īe po wykonaniu poleceĔ pokazanych na rysunku 3.2 utworzony zosta- nie folder o nazwie a? Czy na partycji F jest jeden folder, czy jest ich wiele? Na szczĊĞcie istnieją polecenia trybu tekstowego, które pozwalają na wyĞwietlenie zawartoĞci folderu. Są to dir (rysunek 3.3) oraz tree (rysunek 3.4). Rysunek 3.3. Wynik wykonania polecenia dir Rysunek 3.4. Wynik wykonania polecenia tree JeĪeli w folderze znajduje siĊ wiele plików i podfolderów, informacja o nich nie zmieĞci siĊ w oknie konsoli. ZawartoĞü okna moĪna przewinąü. Rozdziaä 3. i Operacje na katalogach 37 Polecenie dir wywoáane bez parametrów powoduje wyĞwietlenie listy plików i podkata- logów katalogu. Nie dostarcza ono jednak informacji o záoĪonoĞci struktury. Nie wiemy, ile podkatalogów zawierają katalogi. Moim zdaniem do zobrazowania struktury katalogów znacznie lepiej nadaje siĊ pole- cenie tree. Przedstawia ono graficzną strukturĊ plików i folderów na dysku lub w okre- Ğlonej ĞcieĪce. DziĊki temu na rysunku 3.4 widaü, Īe folder a nie zawiera podkatalo- gów, zaĞ folder ftp ma ich trzy. Ale o czym to mówiliĞmy? Aha, wiemy juĪ, Īe w wyniku wykonania poleceĔ poka- zanych na rysunku 3.2 folder a zostaá utworzony. Polecenia dir i tree majñ wiele opcji. Opis ich znajduje siö w dalszej czöĈci ksiñĔki. W tym miejscu wspomniaäem tylko o istnieniu poleceþ, które pozwalajñ sprawdzaè rezultaty wykonania innych poleceþ. Skoro wiemy, jak sprawdziü zawartoĞü folderu, moĪemy powróciü do zakáadania folderów. Jak utworzyè folder we wskazanej lokalizacji? Nie zawsze zachodzi taki szczĊĞliwy zbieg okolicznoĞci, Īe folderem bieĪącym jest ten, w którym chcemy utworzyü podkatalog. MoĪna oczywiĞcie wydaü polecenie zmiany katalogu. Prostszym rozwiązaniem jest uĪycie w charakterze argumentu polecenia ĞcieĪki do tworzonego katalogu. Przykäad 3.2. Utwórz folder b na dysku F. Wpisz w oknie konsoli polecenie: md f:\b NaciĞnij klawisz Enter. Polecenie zostanie wykonane (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. W oknie konsoli nie widaü wyniku wykonania polecenia Czy system sygnalizuje bäñd podczas ponownej próby tworzenia juĔ istniejñcego katalogu? Wiemy juĪ, jak w oknie konsoli wyĞwietliü zawartoĞü katalogu (rysunki 3.3 i 3.4). Fakt utworzenia folderu wykorzystamy do sprawdzenia, czy moĪliwe jest nadpisanie go. 38 Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykäady Przykäad 3.3. Wykonaj polecenia opisane w przykáadzie 3.2. Wpisz w oknie konsoli polecenie: md f:\b NaciĞnij klawisz Enter. Folder nie zostanie utworzony. WyĞwietlona zostanie informacja o przyczynie niewyko- nania polecenia (rysunek 3.6). Rysunek 3.6. Nie jest moĪliwe nadpisanie folderu Czy system zasygnalizuje bäñd podczas próby utworzenia drzewa katalogów w istniejñcym folderze? W przykáadzie 3.3. nie udaáo siĊ utworzyü folderu o nazwie identycznej z juĪ istniejącym. Sprawdzimy, czy uda siĊ utworzyü nie jeden folder, ale caáą strukturĊ. Przykäad 3.4. Na dysku o nazwie F utwórz folder b. W folderze b utwórz folder c. W folderze c utwórz folder d. W folderze d utwórz folder e. Jak wykonaü taką operacjĊ, posáugując siĊ Eksploratorem Windows? NaleĪy wyĞwietliü dysk F, utworzyü folder b, wejĞü do folderu b, utworzyü folder c, wejĞü do folderu c… Zadanie jest mozolne. Wpisz w oknie konsoli polecenie: md f: \b\c\d\e NaciĞnij klawisz Enter. Polecenie zostanie wykonane (rysunek 3.7). Rysunek 3.7. W tym przypadku istnienie folderu b nie byáo przeszkodą w wykonaniu polecenia! Zapisanie w jednej linii polecenia umoĪliwiającego utworzenie wielu folderów jest moĪliwe przy wáączonych rozszerzeniach poleceĔ — domyĞlna opcja pracy konsoli. Rozdziaä 3. i Operacje na katalogach 39 Ostatni przykáad dobitnie pokazuje, Īe moĪliwoĞci, jakie stwarzają polecenia dostĊpne w trybie tekstowym, są wiĊksze niĪ oferowane przez interfejs graficzny. Poleceniem wpisanym w jednej linijce moĪna utworzyü wiele katalogów (rysunek 3.8). OsiągniĊ- cie tego samego rezultatu za pomocą posáugiwania siĊ „okienkami” jest bardziej pra- cocháonne. Rysunek 3.8. Drzewo folderów utworzone przez wykonanie polecenia z rysunku 3.7 Czy w trybie tekstowym moĔna usunñè folder? Do wykonania kolejnego przykáadu potrzebne bĊdzie usuniĊcie drzewa folderów (rysu- nek 3.8. Jak przystaáo na uĪytkowników trybu tekstowego, nie bĊdziemy uciekali siĊ do pracy z Eksploratorem Windows. Wykorzystamy polecenie rd (rysunek 3.9). Szerzej zostaáo ono opisane w dalszej czĊĞci ksiąĪki. Rysunek 3.9. Drzewo folderów zostaáo usuniĊte skutecznie i bez pytania o pozwolenie Pliki usuniöte za pomocñ polecenia wydanego w trybie tekstowym nie sñ przenoszone do Kosza, a usuwane bezpoĈrednio. Jaki wpäyw ma wyäñczenie rozszerzeþ poleceþ na moĔliwoĈci tworzenia drzewa folderów? Po wyáączeniu rozszerzeĔ poleceĔ nie moĪna w jednym wierszu zapisaü polecenia utwo- rzenia wiĊcej niĪ jednego katalogu. Przykäad 3.5. Uruchom okno konsoli z wyáączonymi rozszerzeniami poleceĔ. Utwórz na dysku o na- zwie F folder b. W folderze b utwórz folder c. W folderze c utwórz folder d. W folderze d utwórz folder e. 40 Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykäady Do uruchomienia konsoli z wyäñczonymi rozszerzeniami poleceþ wykorzystaj plik wsa- dowy bezrozsz.bat. :: bezrozsz.bat :: Program uruchamia konsolĊ z wyáączonymi rozszerzeniami poleceĔ. cmd /e:off Znajduje siö on na ftp wydawnictwa Helion. 1. Uruchom okno konsoli, korzystając z pliku bezrozsz.bat. 2. Wpisz w oknie konsoli polecenie md f:\b\c\d\e. 3. NaciĞnij klawisz Enter. 4. Polecenie nie zostanie wykonane (rysunek 3.10). Powodem tego są wyáączone rozszerzenia. Rysunek 3.10. Po wyáączeniu rozszerzeĔ utworzenie struktury podkatalogów jednym poleceniem jest niewykonalne 5. Identyczną strukturĊ katalogów, jaką chcieliĞmy utworzyü w punkcie 2., moĪna zaáoĪyü za pomocą pojedynczych poleceĔ. Wpisz polecenie md f:\b. Utworzony zostanie katalog b. 6. PrzejdĨ do katalogu b, wpisując polecenie cd b. 7. Wpisz polecenie md c. Utworzony zostanie katalog c. 8. PrzejdĨ do katalogu c, wpisując polecenie cd c. 9. Wpisz polecenie md d. Utworzony zostanie katalog d. 10. PrzejdĨ do katalogu d, wpisując polecenie cd d. 11. Wpisz polecenie md e. Utworzony zostanie katalog e. 12. PrzejdĨ do katalogu e, wpisując polecenie cd e. UzyskaliĞmy taką samą strukturĊ katalogów jak w przykáadzie 3.4. Wymagaáo to jednak wpisania duĪo wiĊkszej liczby poleceĔ (rysunek 3.11). Jak program wsadowy moĔe uäatwiè Ĕycie? JeĞli wykonaáeĞ polecenia podane w przykáadzie 3.5, wiesz juĪ, jak Īmudne moĪe byü wpisywanie poleceĔ z klawiatury. A ile przy tej okazji moĪna popeániü pomyáek! Komputer wyĞmienicie nadaje siĊ do wykonywania czynnoĞci powtarzalnych. Nie myli siĊ przy tym i nie mĊczy. Czy jest pracownikiem idealnym? Zdecydowanie NIE! Komputer równieĪ nie myĞli. Wykonuje idealnie tylko to, co zleciá mu programista. Rozdziaä 3. i Operacje na katalogach 41 Rysunek 3.11. Po wyáączeniu rozszerzeĔ drzewo katalogów trzeba tworzyü krok po kroku PamiĊtając o tych ograniczeniach, moĪna wiele prac z komputerem znacznie uproĞciü. Wystarczy zauwaĪyü, Īe coĞ moĪna zapisaü w postaci programu, i napisaü program. W takiej sytuacji jak w przykáadzie 3.5 znacznym uáatwieniem moĪe byü program pozwalający na wpisanie tylko kolejnych nazw folderów. Przykäad 3.6. Napisz program, który bĊdzie zakáadaá drzewo zbudowane z czterech folderów. Polecenie jest wykonywane przez program: :: utwkat.bat :: Program zakáada drzewo zbudowane z czterech folderów. :: Nazwy folderów naleĪy wprowadziü jako parametry programu. @ECHO OFF md 1 cd 1 md 2 cd 2 md 3 cd 3 md 4 cd 4 Pora na wyjaĞnienie, co i jak wykonuje program. Wewnñtrz programu wsadowego argumenty jego wywoäania reprezentowane sñ przez napis n, gdzie n oznacza numer argumentu. Pierwsze trzy linie rozpoczynają siĊ od dwukropka. Oznacza on, Īe wszystko, co znajduje siĊ na prawo od niego, powinno byü traktowane jako komentarz. Nie jest to instrukcja dla komputera, ale informacja dla czáowieka, który bĊdzie uĪywaá programu. Umieszczanie komentarzy w programach jest dobrym zwyczajem, gdyĪ zamiast Ğledziü treĞü programu, by siĊ dowiedzieü, do czego on sáuĪy — wystarczy przeczytaü komentarz. Drugi dwukro- pek uáatwia odnalezienie komentarza w dáugim programie. Po dwukropkach wpisana jest nazwa programu. 42 Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykäady Linia md 1 powoduje utworzenie folderu o nazwie identycznej z pierwszym parametrem wywo- áania polecenia. Linia vd 1 powoduje przejĞcie do folderu o nazwie identycznej z pierwszym parametrem wywo- áania polecenia. Linia md 2 powoduje utworzenie folderu o nazwie identycznej z drugim parametrem wywoáania polecenia. Linia cd 2 powoduje przejĞcie do folderu o nazwie identycznej z drugim parametrem wywoáania polecenia. Roli reszty linii áatwo siĊ domyĞliü. Skoro w ksiąĪce mają znajdowaü siĊ praktyczne przykáady, naleĪy program przetesto- waü w praktyce. 1. Uruchom okno konsoli. 2. PrzejdĨ do folderu, w którym znajduje siĊ plik utwkat.bat. 3. Wpisz w oknie konsoli utwkat a b c d. Litery a b c d są parametrami wywoáania programu (rysunek 3.12). Rysunek 3.12. Parametry wywoáania programu mają postaü ciągu znaków wpisanych po nazwie programu 4. NaciĞnij klawisz Enter. 5. Polecenie zostanie wykonane (rysunek 3.13). Na noĞniku utworzona zostanie struktura katalogów (rysunek 3.14). Rysunek 3.13. Parametry wywoáania programu mają postaü ciągu znaków wpisanych po nazwie programu Rozdziaä 3. i Operacje na katalogach 43 Rysunek 3.14. Drzewo folderów zostaáo utworzone 6. Czy program jest wspaniaáy? UproĞciá pracĊ, ale jest maáo elastyczny. Co siĊ stanie, gdy drzewo katalogów bĊdzie miaáo siĊ skáadaü nie z czterech, a trzech elementów? Uruchom program z parametrami x y z (rysunek 3.15). Rysunek 3.15. Drzewo folderów zostaáo utworzone, ale wyĞwietlony zostaá komunikat o báĊdzie 7. Bez modyfikowania treĞci programu nie uda siĊ równieĪ utworzyü drzewa skáadającego siĊ z wiĊcej niĪ czterech katalogów (rysunek 3.16). Rysunek 3.16. Program utwkat nie zaáoĪy wiĊcej niĪ cztery katalogi Przykäad 3.7. Napisz program, który bĊdzie zakáadaá dowolną liczbĊ folderów. Foldery bĊdą nosiáy nazwy kolejnych liczb naturalnych. Polecenie jest wykonywane przez program: :: utwkat1.bat :: Program zakáada n folderów o nazwach identycznych jak liczby :: naturalne. @ECHO OFF for /L 1 in (1,1,5) do md 1 Pora na wyjaĞnienie, co i jak wykonuje program. Pierwsze trzy linie to komentarz. UĪyta zostaáa pĊtla FOR. Szerzej zostanie ona omówiona w rozdziale dotyczącym zarzą- dzania zadaniami. Teraz wyjaĞniĊ tylko to, co jest niezbĊdne do wykonania polecenia. PĊtla FOR ma nastĊpującą skáadniĊ: FOR /L zmienna IN(start,krok,koniec) DO polecenie [parametry_polecenia] 44 Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykäady gdzie: /L — opcja powoduje iteracjĊ ciągu numerycznego; zmienna — okreĞla jednoliterowy parametr wymienny; start — parametr uĪyty do inicjowania skryptu; krok — wartoĞü, o którą zwiĊkszany jest parametr za kaĪdym wykonaniem pĊtli; koniec — wartoĞü, po osiągniĊciu której pĊtla koĔczy dziaáanie; polecenie [parametry_polecenia] — polecenie wykonywane w pĊtli. Zatem pĊtla generuje ciąg liczb od wartoĞci start do wartoĞci koniec. Zmieniają siĊ one o wartoĞü krok. Tak wiĊc (1,1,5) generuje ciąg 1 2 3 4 5. Skoro w ksiąĪce mają znajdowaü siĊ praktyczne przykáady, naleĪy program przete- stowaü w praktyce: 1. Uruchom okno konsoli. 2. PrzejdĨ do folderu, w którym znajduje siĊ plik utwkat1.bat. 3. Wpisz w oknie konsoli utwkat1. 4. NaciĞnij klawisz Enter. 5. Polecenie zostanie wykonane (rysunek 3.17). Rysunek 3.17. Polecenie zostaáo wykonane 6. Na noĞniku utworzona zostanie struktura katalogów (rysunek 3.18). W przykáadzie utworzonych zostaáo piĊü folderów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby folderów byáo znacznie wiĊcej. Wystarczy tylko wpisaü odpowiednią liczbĊ w programie i wykonaü go. Rysunek 3.18. Utworzone zostaáo piĊü folderów o nazwach odpowiadających kolejnym liczbom Przykäad 3.8 Napisz program, który bĊdzie zakáadaá folder o nazwie identycznej z zapisem bieĪą- cej daty. Rozdziaä 3. i Operacje na katalogach 45 Polecenie jest wykonywane przez program: :: datedir.bat :: Program zakáada katalog o nazwie identycznej jak bieĪąca data. @ECHO OFF MD DATE Pora na wyjaĞnienie, co i jak wykonuje program. Pierwsza linia rozpoczyna siĊ od dwukropka. Oznacza on, Īe wszystko, co znajduje siĊ na prawo od niego, powinno byü traktowane jak komentarz. Druga linia równieĪ zawiera komentarz. Opisana jest w nim funkcja, którą realizuje program. Linia @ECHO OFF rozpoczyna siĊ od znaku @. Zapobiega on wyĞwietleniu na początku polecenia poje- dynczego wiersza z pliku wsadowego. Polecenie echo off powoduje wyáączenie wyĞwietlania na ekranie poleceĔ wydawanych komputerowi przez program. Linia MD DATE zawiera polecenie zaáoĪenia folderu o nazwie identycznej ze zmienną DATE . Zmiennej DATE przypisywana jest bieĪąca data. Folder zakáadany jest w katalogu bieĪącym. Przy wáączonych rozszerzeniach poleceĔ istnieje kilka dynamicznych zmiennych Ğrodo- wiskowych, które są obliczane dynamicznie za kaĪdym razem, gdy wartoĞü zmiennej jest rozwijana: CD — powoduje przypisanie zmiennej ciągu katalogu bieĪącego, DATE — powoduje przypisanie zmiennej aktualnej daty, TIME — powoduje przypisanie zmiennej bieĪącego czasu, RANDOM — powoduje przypisanie zmiennej losowej liczby dziesiĊtnej z przedziaáu od 0 do 32767, ERRORLEVEL — powoduje przypisanie zmiennej wartoĞci ERRORLEVEL, CMDEXTVERSION — powoduje przypisanie zmiennej wersji rozszerzeĔ procesora poleceĔ, CMDCMDLINE — powoduje przypisanie zmiennej oryginalnego wiersza polecenia wywoáanego przez procesor poleceĔ. Wiöcej informacji na temat polecenia set moĔesz uzyskaè, wpisujñc w oknie konsoli polecenie set /?. 46 Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykäady Kolejne uruchomienie programu datedir.bat nie powoduje zastñpienia istniejñcego juĔ folderu. Skoro w ksiąĪce mają znajdowaü siĊ praktyczne przykáady, naleĪy program przetesto- waü w praktyce: 1. Uruchom okno konsoli. 2. PrzejdĨ do folderu, w którym znajduje siĊ plik datedir.bat. 3. Wpisz w oknie konsoli datedir.bat. 4. NaciĞnij klawisz Enter. 5. Polecenie zostanie wykonane (rysunek 3.19). Rysunek 3.19. Polecenie zostaáo wykonane Przykäad 3.9. Napisz program, który bĊdzie zakáadaá folder o nazwie podanej po wyĞwietleniu pytania. Polecenie jest wykonywane przez program: :: kat.bat :: Program zakáada katalog o nazwie wpisanej w odpowiedzi na pytanie. @echo off set /P kat= Wpisz nazwú katalogu: if exist kat echo Katalog kat juľ istnieje! goto :END MD kat :END Pora na wyjaĞnienie, co i jak wykonuje program. Pierwsza linia rozpoczyna siĊ od dwukropka. Oznacza on, Īe wszystko to, co znajduje siĊ na prawo od niego, powinno byü traktowane jak komentarz. Drugi dwukropek uáatwia odnalezienie komentarza w dáugim programie. Po dwukropkach wpisana jest nazwa programu. Druga linia równieĪ rozpoczyna siĊ od dwóch dwukropków. Po niej zapisany jest opis programu. Linia @echo off rozpoczyna siĊ od znaku @. Zapobiega on wyĞwietleniu na początku polecenia poje- dynczego wiersza z pliku wsadowego. Rozdziaä 3. i Operacje na katalogach 47 Polecenie echo off powoduje wyáączenie wyĞwietlania na ekranie poleceĔ wydawa- nych komputerowi przez program. Linia set /P kat= Wpisz nazwú katalogu: zawiera polecenie set. Ma ono nastĊpującą skáadniĊ: SET /P zmienna=[ciæg_monitu] Przeáącznik /P pozwala przypisaü zmiennej ciąg znaków wprowadzony przez uĪyt- kownika. Przed odczytaniem ciągu znaków wyĞwietlany jest komunikat. Ciñg monitu w poleceniu moĔe byè pusty. W analizowanym programie odczytanie powoduje wyĞwietlenie polecenia wpisania nazwy katalogu, a po wpisaniu tej nazwy — przypisanie zmiennej kat. Polecenie if exist kat echo Katalog kat juľ istnieje! goto :END powoduje sprawdzenie, czy istnieje juĪ folder o takiej nazwie, jaka przypisana zostaáa zmiennej kat. JeĪeli folder istnieje, pojawia siĊ komunikat i wykonywany jest skok do etykiety :END. Etykieta :END znajduje siĊ na koĔcu programu. Skok do niej oznacza zakoĔczenie wykonywania programu. JeĪeli wprowadzona nazwa folderu jeszcze nie istnieje, wykonywana jest instrukcja MD kat Rezultatem jej wykonania jest zaáoĪenie katalogu o nazwie przypisanej zmiennej kat . Zmiennej kat moĔna przypisaè nie tylko nazwö pojedynczego katalogu, ale i ĈcieĔkö dostöpu. Po objaĞnieniach przyszáa pora na sprawdzenie dziaáania programu. 1. Uruchom okno konsoli. 2. PrzejdĨ do folderu, w którym znajduje siĊ plik kat.bat. 3. Wpisz w oknie konsoli kat. 4. NaciĞnij klawisz Enter. 5. SprawdĨ, czy folder zostaá utworzony (rysunek 3.20). 48 Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykäady Rysunek 3.20. Polecenie zostaáo wykonane Przykäad 3.10. Napisz program, który raz wywoáany bĊdzie zakáadaá foldery o nazwie podanej po wy- Ğwietleniu pytania. Program bĊdzie dziaáaá aĪ do przerwania jego pracy przez uĪyt- kownika. Polecenie jest wykonywane przez program: :: kat1.bat :: Program zakáada katalogi o nazwie wpisanej w odpowiedzi na pytanie. @echo off :START set /P kat= Wpisz nazwe katalogu: if exist kat echo Katalog kat juľ istnieje! goto :END MD kat :END GOTO START Program z üwiczenia 3.9 byá maáo efektywny. Zawieraá kilka linijek kodu. Pozwalaá na wykonanie tego, do czego wystarczyáo jedno polecenie. Czas poĞwiĊcony na jego napisanie nie byá jednak zmarnowany. Pozwoliá na przetestowanie programu. Po dodaniu pĊtli otrzymamy program, który realizuje zadanie podane na wstĊpie tego üwiczenia. Polecam taką technikĊ pracy. Modyfikowanie programów przez dodawanie jednego ele- mentu pozwala áatwo zlokalizowaü przyczynĊ báĊdu. Znajduje siĊ ona w dodanym frag- mencie lub dodany fragment wytworzyá takie warunki dziaáania programu, Īe ujawniá siĊ báąd istniejący w juĪ przetestowanej czĊĞci. Po objaĞnieniach przyszáa pora na sprawdzenie dziaáania programu. 1. Uruchom okno konsoli. 2. PrzejdĨ do folderu, w którym znajduje siĊ plik kat1.bat. 3. Wpisz w oknie konsoli kat1. 4. NaciĞnij klawisz Enter. 5. Wpisz nazwĊ katalogu, który chcesz utworzyü. NaciĞnij klawisz Enter. Powtarzaj tĊ sekwencjĊ czynnoĞci, aĪ utworzone zostaną wszystkie katalogi, które chcesz zaáoĪyü (rysunek 3.21). 6. Aby zakoĔczyü dziaáanie programu, naciĞnij klawisze Ctrl+C. Rozdziaä 3. i Operacje na katalogach 49 Rysunek 3.21. DziĊki pĊtli program umoĪliwia zaáoĪenie wielu katalogów po jednym ruchomieniu 7. Po wyĞwietleniu pytania o zakoĔczenie pracy w trybie wsadowym naciĞnij klawisz oznaczony literą t. 8. Dziaáanie programu moĪna zakoĔczyü w dowolnej chwili (rysunek 3.22). Rysunek 3.22. Dziaáanie programu moĪna zakoĔczyü, naciskając klawisze Ctrl+C Przykäad 3.11. SprawdĨ, czy w üwiczeniu 3.10 jako nazwĊ folderu moĪna wpisaü peáną ĞcieĪkĊ dostĊpu. 1. Uruchom okno konsoli. 2. PrzejdĨ do folderu, w którym znajduje siĊ plik kat1.bat. 3. Wpisz w oknie konsoli kat1. 4. NaciĞnij klawisz Enter. 5. Wpisz nazwĊ katalogu, który chcesz utworzyü. NaciĞnij klawisz Enter. Powtarzaj tĊ sekwencjĊ czynnoĞci, aĪ utworzone zostaną wszystkie katalogi, które chcesz zaáoĪyü (rysunek 3.23). Rysunek 3.23. Program pozwala na wskazanie peánej ĞcieĪki dostĊpu 6. SprawdĨ, jakie foldery zostaáy utworzone w wyniku wykonania przykáadów 3.10 i 3.11 (rysunek 3.24). Rysunek 3.24. Foldery utworzone w wyniku wykonania przykáadów 3.10 i 3.11 50 mkdir Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykäady Polecenie mkdir umoĪliwia zaáoĪenie katalogu. Ma ono nastĊpującą skáadniĊ: MKDIR [dysk:]ħcieľka gdzie: dysk — litera napĊdu, ħcieľka — ĞcieĪka dostĊpu do zakáadanego katalogu. Przy wäñczonych rozszerzeniach poleceþ polecenie MKDIR tworzy wszystkie poĈrednie katalogi w ĈcieĔce. Przykáady są takie same jak w przypadku polecenia md. Inna jest tylko nazwa polecenia. 3.2. Jak zmieniaè nazwy katalogów? Zmiana nazwy katalogu jest czynnoĞcią identyczną z przeniesieniem zawartoĞci folderu do folderu o innej nazwie. move Polecenie move przenosi pliki oraz zmienia nazwy plików i katalogów. Ma ono nastĊpującą skáadniĊ:  przeniesienie jednego lub wiĊcej plików: MOVE [/Y | /–Y] [dysk:][ħcieľka]nazwa_pliku1[,...] cel  zmiana nazwy katalogu: MOVE [/Y | /–Y] [dysk:][ħcieľka]katalog1 katalog2 gdzie: [dysk:][ħcieľka]nazwa_pliku1 — ĞcieĪka i nazwy plików do przeniesienia. cel — nowa lokalizacja plików; moĪe byü oznaczona literą dysku z dwukropkiem, nazwą katalogu lub ich kombinacją. JeĔeli przenoszony jest tylko jeden plik, w poleceniu moĔna podaè jego nowñ nazwö. [dysk:][ħcieľka]katalog1 — nazwa katalogu, którą chcesz zmieniü. Rozdziaä 3. i Operacje na katalogach 51 katalog2 — nowa nazwa katalogu. /Y — wyáącza monitowanie o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku docelowego. /–Y — wáącza monitowanie o potwierdzenie zastąpienia istniejącego pliku docelowego. Przykäad 3.12. ZmieĔ nazwĊ pliku aaa.txt znajdującego siĊ na dysku F na spis.txt. Aby wykonaü polecenie: 1. Uruchom konsolĊ. 2. Wpisz z klawiatury move f:\aaa.txt f:\spis.txt. 3. NaciĞnij klawisz Enter. 4. Nazwa pliku zostanie zmieniona (rysunek 3.25). Rysunek 3.25. Okno konsoli po zmianie nazwy pliku 5. SprawdĨ, jakie pliki znajdują siĊ w partycji F (rysunek 3.26). Rysunek 3.26. Do wyĞwietlania plików najlepiej nadaje siĊ polecenie dir Przykäad 3.13. ZmieĔ nazwĊ znajdującego siĊ na dysku F folderu ftp na test. Aby wykonaü polecenie: 1. Uruchom konsolĊ. 2. Wpisz z klawiatury move f:\ftp f:\test. 3. NaciĞnij klawisz Enter. 4. Nazwa folderu zostanie zmieniona (rysunek 3.27). 52 Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykäady Rysunek 3.27. Okno konsoli po zmianie nazwy pliku Przykäad 3.14. Napisz program, który bĊdzie przenosiá pliki pomiĊdzy dwoma folderami. Nazwy folde- rów: Ĩródáowego i docelowego bĊdą parametrami wywoáania programu. Zmienne oznaczane sñ w plikach wsadowych cyframi od 0 do 9. Zapisz w pliku wsadowym przenies.bat program: :: przenies.bat :: Program przenosi pliki z katalogu Ĩródáowego do docelowego. @echo off if 2X==X goto pomoc move 1 2 Echo Pliki 1 zostanæ przeniesione do 2 goto koniec Rem --- : pomoc Echo Program powinien byè wywođany z dwoma parametrami pliki do przeniesienia katalog docelowy Rem --- : koniec Echo on Polecenie @echo off wyáącza echo. Od tej pory na ekranie nie bĊdą wyĞwietlane wyda- wane polecenia. Polecenie if 2X==X goto pomoc zawiera instrukcjĊ warunkową. Sprawdza ona, czy pierwszy parametr i drugi parametr wywoáania programu są identyczne. JeĞli tak — wykonywany jest skok do etykiety :pomoc. JeĪeli pierwszy i drugi parametr wywoáania programu są róĪne, wykonywana jest instruk- cja move 1 2. Zmiennej 1 przypisana jest nazwa obiektu Ĩródáowego. Zmiennej 2 przypisana jest nazwa obiektu docelowego. Parametry te zostaáy pobrane z wywoáania programu. Wykonanie polecenia zapisanego w linii Echo Pliki 1 zostanæ przeniesione do 2 powoduje wyĞwietlenie komunikatu o przenoszeniu plików. WyĞwietlenie komunikatu jest ostatnią czynnoĞcią wykonywaną przez program w czĊĞci związanej z przenoszeniem plików. Po wykonaniu kopiowania i wyĞwietleniu komuni- katu wykonywana jest instrukcja goto koniec. Jej rezultatem jest skok do etykiety koniec. Rozdziaä 3. i Operacje na katalogach 53 Linia Rem --- zawiera komentarz. W tym przypadku trzy kreski oddzielają graficznie czĊĞü programu z komunikatem o báĊdzie od reszty kodu. Linie rozpoczynające siĊ od znaku : zawierają etykiety. Są to wyróĪnione miejsca w programie, do których wykonywane są skoki. W programie są dwie etykiety: pomoc i koniec. Po etykiecie : pomoc znajduje siĊ tekst komunikatu: Echo Program powinien byè wywođany z dwoma parametrami pliki do przeniesienia katalog docelowy . WyĞwietlany jest on tylko wtedy, gdy plik Ĩródáowy i docelowy są identyczne. Ostatnim poleceniem jest Echo on. Powoduje ono ponowne wáączenie echa. 1. Utwórz folder o nazwie moje. W folderze moje umieĞü plik notatka.txt (rysunek 3.28). Rysunek 3.28. Dane testowe 2. UmieĞü plik wsadowy z programem w katalogu gáównym. 3. Wpisz w oknie konsoli polecenie przenieħ moje nasze. 4. NaciĞnij klawisz Enter. 5. SprawdĨ, czy nazwa folderu zostaáa zmieniona z moje na nasze, a plik notatka.txt zostaá przeniesiony do nowego folderu (rysunek 3.29). Rysunek 3.29. Nazwa folderu zostaáa zmieniona. ZawartoĞü na tym nie ucierpiaáa Przykäad 3.15. Napisz program, który bĊdzie przenosiá pliki z folderu Ĩródáowego do folderów doce- lowych w zaleĪnoĞci od rozszerzenia pliku. Zmienne oznaczane sñ w plikach wsadowych cyframi od 0 do 9. 54 Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykäady Zapisz w pliku wsadowym sort.bat program: :: sort.bat :: Program sortuje pliki w zaleĪnoĞci od rozszerzenia. @echo off move *.txt pliki_txt\ move *.xls pliki_xls\ move *.bmp pliki_bmp\ Echo on Polecenie @echo off wyáącza echo. Od tej pory na ekranie nie bĊdą wyĞwietlane wyda- wane polecenia. Polecenie move *.txt pliki_txt\ powoduje przeniesienie pliku o rozszerzeniu *.txt do folderu pliki_txt. JeĞli folder pliki_txt nie istnieje, zostanie utworzony. W analogiczny sposób dziaáają polecenia move *.xls pliki_xls\ i move *.bmp pliki_bmp\. Ostatnim poleceniem jest Echo on. Powoduje ono ponowne wáączenie echa. 1. Utwórz pliki o rozszerzeniach *.txt, *.xls, *.bmp. W tym samym folderze umieĞü plik sort.bat (rysunek 3.30). Rysunek 3.30. Dane testowe 2. Wpisz w oknie konsoli polecenie sort. 3. NaciĞnij klawisz Enter. 4. Polecenie zostanie wykonane (rysunek 3.31). Rysunek 3.31. Informacja o przeniesieniu plików 5. SprawdĨ, gdzie zostaáy przeniesione pliki (rysunek 3.32). Rozdziaä 3. i Operacje na katalogach 55 Rysunek 3.32. Pliki trafiáy do odpowiednich folderów 3.3. Jak usuwaè katalogi? JeĪeli piszesz program, który do dziaáania wymaga utworzenia folderów roboczych, przed zakoĔczeniem jego pracy naleĪy foldery usunąü. Istnieje instrukcja, która pozwala na usuniĊcie caáego drzewa katalogów. rd Polecenie rd umoĪliwia usuwanie katalogów. Ma ono nastĊpującą skáadniĊ: RD [/S] [/Q] [dysk:]ħcieľka gdzie: /S — usuwa okreĞlony katalog wraz ze wszystkimi znajdującymi siĊ w nim katalogami i plikami. /Q — nie jest wymagane potwierdzanie usuwania plików i folderów, jeĞli zostaáa uĪyta opcja /S. Jest to tzw. tryb cichy. Identyczne dziaäanie i skäadniö ma polecenie rmdir Przykäad 3.16. Napisz program, który sprawdza istnienie katalogu i w zaleĪnoĞci od tego, czy istnieje, usuwa go lub tworzy. Zapisz w pliku wsadowym kat2.bat program: :: kat2.bat :: Program sprawdza istnienie katalogu i w zaleĪnoĞci od tego, :: czy istnieje, usuwa go bądĨ tworzy. 56 Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykäady @echo off if exist \tmp\nul (rd \tmp) else (md \tmp) Echo on Zasadniczą czĊĞcią programu jest linia z poleceniem if. Nie moĪna go uĪywaü do bezpo- Ğredniego sprawdzenia istnienia katalogu. W kaĪdym katalogu istnieje urządzenie zero- we nul. MoĪna wiĊc sprawdziü, czy istnieje urządzenie zerowe. Stąd bĊdzie wiadomo, czy istnieje katalog. 1. UmieĞü plik kat2.bat w katalogu gáównym napĊdu, w którym chcesz zarządzaü pojawianiem siĊ i znikaniem pliku tmp. 2. SprawdĨ zawartoĞü katalogu gáównego (rysunek 3.33). Rysunek 3.33. W katalogu gáównym nie ma folderów 3. Wpisz z klawiatury kat2. 4. NaciĞnij klawisz Enter. 5. SprawdĨ zawartoĞü katalogu gáównego (rysunek 3.34). Rysunek 3.34. Utworzony zostaá katalog tmp 6. Wpisz z klawiatury kat2. 7. NaciĞnij klawisz Enter. 8. SprawdĨ zawartoĞü katalogu gáównego (rysunek 3.35). Rysunek 3.35. Katalog tmp zostaá usuniĊty Rozdziaä 3. i Operacje na katalogach 57 Przykäad 3.17. Napisz program, który bĊdzie usuwaá z napĊdu wszystkie pliki i foldery wraz z zawarto- Ğcią. Operacja ma nie wymagaü potwierdzenia. Litera napĊdu bĊdzie parametrem uru- chomienia programu. 1. Zapisz w pliku wsadowym usun.bat program: :: usun.bat :: Program usuwa wszystkie dane napĊdu, który jest parametrem :: wywoáania programu. @echo off cls Echo Program usunie wszystkie dane z napúdu 1 Pause rd /s /q 1:\ Echo on Pierwsze dwie linie programu zawierają jego nazwĊ i opis. Polecenie @echo off powoduje wyáączenie wyĞwietlania na ekranie linii programu. Wáączenie wyĞwietlania wykonywanych poleceĔ jest realizowane przez ostatnią liniĊ programu. Polecenie cls ma za zadanie usuniĊcie z okna konsoli wszystkich napisów. Polecenie Echo Program usunie wszystkie dane z napúdu 1 powoduje wyĞwietlenie na ekranie komunikatu, który rozpoczyna siĊ od sáów Program usunie…. Polecenie Pause powoduje wyĞwietlenie na ekranie polecenia Aby kontynuowaè, naciħnij dowolny klawisz.... NoĞnik nie jest jeszcze czyszczony. Usuwanie jego zawartoĞci rozpocznie siĊ po naciĞniĊciu klawisza. Polecenie rd /s /q 1:\ powoduje usuniĊcie wszystkich plików i katalogów znajdujących siĊ w napĊdzie, którego oznaczenie literowe przypisane jest zmiennej 1. Przeáączniki powodują, Īe usuwanie bĊdzie wykonywane wraz z folderami (/s) oraz nie bĊdzie wymagaáo potwierdzania (/q). 2. UmieĞü plik usun.bat w katalogu gáównym napĊdu. 58 Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykäady 3. WyĞwietl okno konsoli. 4. PrzejdĨ do napĊdu, w którym umieszczony jest plik usun.bat. 5. WyĞwietl zawartoĞü napĊdu. 6. Wpisz z klawiatury usun f (rysunek 3.36). Rysunek 3.36. W napĊdzie F znajduje siĊ plik przeznaczony do usuwania plików i folderów 7. NaciĞnij klawisz Enter. 8. Program rozpocznie dziaáanie. Jest to ostatnia szansa na przerwanie jego pracy bez usuwania plików i folderów. Aby wykonaü program, naleĪy nacisnąü dowolny klawisz (rysunek 3.37). Rysunek 3.37. Przerwaü dziaáanie programu moĪna, naciskając klawisze Ctrl+C 9. Program zostanie wykonany (rysunek 3.38). Rysunek 3.38. Nie udaáo siĊ odnaleĨü pliku wsadowego. CóĪ takiego siĊ staáo? 10. WyĞwietl zawartoĞü napĊdu (rysunek 3.39). Rysunek 3.39. Zagadka rozwiązana! Program sprzątaá tak dokáadnie, Īe… posprzątaá równieĪ siebie Program nieodwracalnie oczyszcza noĈnik umieszczony w napödzie. NaleĔy zwróciè uwagö, by przez przypadek nie usunñè ewentualnych waĔnych danych. Przykäad 3.18. Napisz program, który z dyskietek kolejno umieszczanych w napĊdzie A bĊdzie usuwaá wszystkie pliki i foldery wraz z zawartoĞcią. Operacja ma nie wymagaü potwierdzenia. Rozdziaä 3. i Operacje na katalogach 59 W pliku wsadowym usuwacz.bat zapisz program: :: usuwacz.bat :: Program usuwa wszystkie dane z dyskietki umieszczonej w napĊdzie A @echo off : start cls Echo Wđóľ dyskietkú do napúdu. pause cls rd /s /q a:\ Echo Dyskietka zostađa wyczyszczona. pause goto start Program usuwacz.bat jest podobny do usun.bat. Zasadnicza róĪnica polega na tym, Īe usuwacz.bat dziaáa w pĊtli. W czwartej linii widoczna jest etykieta : start. Do niej wykonywany jest skok z ostatniej linii programu. Za wykonanie skoku odpowiedzialna jest instrukcja goto start. Po wyczyszczeniu jednej dyskietki program jest gotowy do wyczyszczenia kolejnej. Nie trzeba go ponownie uruchamiaü. Aby przerwaü dziaáanie programu usuwacz.bat, naleĪy nacisnąü klawisze Ctrl+C. 3.4. Jak zmieniaè katalogi? cd Polecenie cd wyĞwietla nazwĊ bieĪącego katalogu lub powoduje jego zmianĊ. Ma ono nastĊpującą skáadniĊ: CD [/D] [dysk:][ħcieľka] gdzie: [dysk:][ħcieľka] — ĞcieĪka dostĊpu. /D — wraz ze zmianą bieĪącego katalogu na dysku zmieniany bĊdzie bieĪący dysk. Polecenie ma kilka wyjątków: CD .. — przejĞcie do katalogu nadrzĊdnego. CD \ — przejĞcie do katalogu gáównego. CD dysk: — wyĞwietlenie bieĪącego katalogu na wskazanym dysku. CD — bieĪący dysk i katalog. Skorowidz –, 89, 98 $, 84 , 41 ~$PATH:1, 133 ~1, 133 ~a1, 133 ~d1, 133 ~dp$PATH:1, 134 ~dp1, 133 ~f1, 133 ~ftza1, 134 ~n1, 133 ~nx1, 133 ~p1, 133 ~s1, 133 ~t1, 133 ~x1, 133 ~z1, 133 ALLUSERSPROFILE , 273 APPDATA , 273 CD , 45, 273 CMDCMDLINE , 45, 273 CMDEXTVERSION , 45, 273 COMPUTERNAME , 273 COMSPEC , 273 DATE , 45, 273 ERRORLEVEL , 45, 273 HOMEDRIVE , 273 HOMEPATH , 273 HOMESHARE , 273 LOGONSERVER , 273 NUMBER_OF_ ´PROCESSORS , 273 OS , 273 PATH , 274 PATHEXT , 274 PROCESSOR_ ´ARCHITECTURE , 274 274 PROCESSOR_IDENTFIER , PROCESSOR_LEVEL , 274 PROCESSOR_ ´REVISION , 274 PROMPT , 274 RANDOM , 45, 274 SYSTEMDRIVE , 274 SYSTEMROOT , 274 TEMP , 274 TIME , 45, 274 TMP , 274 USERDOMAIN , 274 USERNAME , 274 USERPROFILE , 274 WINDIR , 274 , 22, 272 , 22, 272 ( ), 272 (CI), 103 (I), 103 (IO), 103 (NP), 103 (OI), 103 *, 84 *.bat, 15 ., 84 :, 53 ;, 272 @, 46 [^klasa], 84 [klasa], 84 [x–y], 84 ^, 84 ||, 22, 272 +, 98 , 73 xyz, 84 , 64, 73 , 73 2 , 73 2 , 73 437, 175 850, 175 852, 175 A aktualizacja bazy danych kont A, 89, 98 Access Control List, 100 ACL, 100 AD, 103 add server, 265 adres IP, 226 MAC, 223 uĪytkowników, 231 alias, 241 ANSI, 22 aplikacja, 14 argumenty wywoáania, 41 AS, 103 assoc, 96 at, 117 atrybut pliku, 98 zanegowanie, 89 attrib, 98 automatyczne kopiowanie plików, 120 uruchamianie przeglądarki, 122 AutoRun, 23 AUX, 73 284 Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykäady B badanie zadaĔ, 122 batch, 15 bez propagowania dziedziczenia diskcomp, 114 diskcopy, 115 diskperf, 217 DNS, 226 dodanie etykieta, 53 woluminu odczyt, 203 zmiana, 203 exit, 161 expand, 116 F F, 102 F1 (klawisz funkcyjny), 34 F2 (klawisz funkcyjny), 34 F3 (klawisz funkcyjny), 34 F4 (klawisz funkcyjny), 34 F5 (klawisz funkcyjny), 34 F6 (klawisz funkcyjny), 34 F7 (klawisz funkcyjny), 34 F8 (klawisz funkcyjny), 34 F9 (klawisz funkcyjny), 34 FAT, 200 FAT32, 200 fc, 107 file allocation table, 199 find, 77, 277, 280 findstr, 81 flushdns, 227 folder struktura, 63 zakáadanie, 35 for, 143 format, 199 formatowanie noĞników, 199 fsutil, 218 ftype, 97 G GA, 103 GE, 103 GEQ, 149 getmac, 223 goto, 146 gotowy do archiwizacji (atrybut), 89 GR, 103 grupy GTR, 149 GW, 103 globalne w domenach, 237 lokalne, 239 (ACL), 103 bieĪące katalog, 59 poáączenie TCP/IP, 262 blokady plików, 236 brak dostĊpu (ACL), 102 brama domyĞlna, 226 break, 138 C call, 132 cd, 59 chcp, 175 chdir, 63 chkdsk, 206 chkntfs, 208 choinka, 183 cipher, 214 cls, 142 cmd, 20, 22 color, 173 COM, 73 comp, 106 compact, 210 COMPUTERNAME, 194 CON, 73 convert, 212 copy, 109 cscript, 159 czas systemowy, 176 D D, 103 DACL, 101 data, 177 date, 177 DC, 103 DE, 103 defrag, 205 defragmentacja woluminu, 205 dekompresja plików, 116 del, 88 delete server, 266 DHCP, 226, 265 dir, 36, 92, 94 Disk Operating System, 13 danych/ podkatalogu (ACL), 103 komputerów do bazy danych domeny, 234 serwera DHCP do listy autoryzowanych serwerów Active Directory, 265 dokaĔczanie nazw plików i katalogów, 32 Domain Name System, 226 DOS, 13 doskey, 178 dostĊp do modyfikowania (ACL), 102 do odczytu i wykonywania (ACL), 102 do usuwania (ACL), 103 tylko do odczytu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 7. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: