Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00399 006609 18436625 na godz. na dobę w sumie
Windows Movie Maker 2. Od zera do bohatera - książka
Windows Movie Maker 2. Od zera do bohatera - książka
Autor: , , Liczba stron: 296
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0172-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> video
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zostań profesjonalnym montażystą filmowym

Cyfrowa edycja materiału wideo kojarzy się zwykle z drogimi i skomplikowanymi aplikacjami, wymagającymi potężnych komputerów. Tymczasem system Windows XP wyposażono w prosty, ale niezwykle funkcjonalny program: Windows Movie Maker. Aplikacja ta pozwala na szybkie zmontowanie cyfrowego filmu, udźwiękowienie go i zapisanie na płycie DVD, taśmie wideo lub dysku twardym komputera. Jednak samo posiadanie aplikacji edycyjnej nie uczyni z nas montażystów i filmowców. Należy jeszcze poznać techniki rejestrowania materiału oraz zasady montażu filmów.

Książka 'Windows Movie Maker 2. Od zera do bohatera' to przewodnik dla początkujących montażystów. Zawiera wszystkie informacje niezbędne do tego, by nakręcić i zmontować film oraz przedstawić go szerszemu audytorium. Czytając ją, dowiesz się, jak przerzucić do komputera materiał zarejestrowany za pomocą kamery, nauczysz się modyfikować klipy oraz poznasz zasady ich łączenia w jednolitą całość. Wykorzystasz przejścia i efekty specjalne, a także wzbogacisz film o ścieżkę dźwiękową i narrację.

Poznaj tajniki programu Windows Movie Maker

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Windows Movie Maker 2. Od zera do bohatera Autorzy: Jen Dehaan, John Buechler, Jon Bounds T³umaczenie: Piotr Bia³as-Kupajczyk, Dorota Soból-Klocek ISBN: 83-246-0172-4 Tytu³ orygina³u: Windows Movie Maker 2: Zero to Hero Format: B5, stron: 296 Zostañ profesjonalnym monta¿yst¹ filmowym (cid:129) Poznaj techniki filmowania (cid:129) Zaimportuj materia³y do projektu (cid:129) PrzeprowadŸ edycjê klipów i zmontuj je w ca³oœæ (cid:129) Wyeksportuj gotowy film Cyfrowa edycja materia³u wideo kojarzy siê zwykle z drogimi i skomplikowanymi aplikacjami, wymagaj¹cymi potê¿nych komputerów. Tymczasem system Windows XP wyposa¿ono w prosty, ale niezwykle funkcjonalny program: Windows Movie Maker. Aplikacja ta pozwala na szybkie zmontowanie cyfrowego filmu, udŸwiêkowienie go i zapisanie na p³ycie DVD, taœmie wideo lub dysku twardym komputera. Jednak samo posiadanie aplikacji edycyjnej nie uczyni z nas monta¿ystów i filmowców. Nale¿y jeszcze poznaæ techniki rejestrowania materia³u oraz zasady monta¿u filmów. Ksi¹¿ka „Windows Movie Maker 2. Od zera do bohatera” to przewodnik dla pocz¹tkuj¹cych monta¿ystów. Zawiera wszystkie informacje niezbêdne do tego, by nakrêciæ i zmontowaæ film oraz przedstawiæ go szerszemu audytorium. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, jak przerzuciæ do komputera materia³ zarejestrowany za pomoc¹ kamery, nauczysz siê modyfikowaæ klipy oraz poznasz zasady ich ³¹czenia w jednolit¹ ca³oœæ. Wykorzystasz przejœcia i efekty specjalne, a tak¿e wzbogacisz film o œcie¿kê dŸwiêkow¹ i narracjê. (cid:129) Interfejs Movie Makera (cid:129) Korzystanie z cyfrowej kamery wideo (cid:129) Pod³¹czanie kamery do komputera i przechwytywanie klipów (cid:129) Grupowanie klipów w kolekcje (cid:129) Uk³adanie klipów na osi czasu (cid:129) Tworzenie napisów i plansz tytu³owych (cid:129) Stosowanie przejœæ i efektów specjalnych (cid:129) Edycja dŸwiêku (cid:129) Eksport filmu i zapis na ró¿nych noœnikach Poznaj tajniki programu Windows Movie Maker Spis treści Poznasz podstawy cyfrowej edycji wideo. Rozpoczniesz od stworzenia teledysku. Wstęp Wstęp 17 Jak korzystać z tej książki? ................................ 18 Style ....................................................... 18 Rodzaje i rozmiary materiału wideo ..................... 19 Kamery analogowe i cyfrowe .......................... 19 NTSC i PAL ................................................ 20 Proporcje obrazu ........................................ 21 Edycja nieliniowa ........................................... 21 Instalacja Movie Makera 2 ................................. 23 Interfejs Movie Makera 2 ................................... 23 Panel Zadania dotyczące filmu ........................ 24 Panel Kolekcje ........................................... 24 Okienko Zawartość ...................................... 25 Seria ujęć oraz oś czasu ................................ 25 Monitor .................................................... 25 Pasek narzędzi ........................................... 26 Korzystanie z klawiatury ............................... 26 Dostosowywanie interfejsu ............................ 27 Preferencje .................................................. 28 Formaty plików .............................................. 28 Kompresja ................................................ 29 Importowanie ............................................ 30 Eksportowanie ........................................... 31 Systemy plików na dysku twardym ....................... 31 Kilka słów o prawie autorskim ............................ 32 Twój pierwszy film .......................................... 32 WMM2_00.indd 3 23-07-2006 20:25:16 Filmowanie 35 Poznaj dokładnie swoją kamerę .......................... 36 Jak czytać instrukcję obsługi? ......................... 36 Baterie i zasilanie ....................................... 36 Długości i rodzaje taśm ................................ 37 Sterowanie kamerą podczas filmowania ............. 37 Trzymanie kamery nieruchomo ........................... 38 Statywy ................................................... 38 Trzymanie kamery ....................................... 38 Stabilne trzymanie kamery podczas ruchu .......... 40 Oświetlenie .................................................. 40 Oświetlenie zewnętrzne — słońce .................... 40 Oświetlenie we wnętrzach ............................. 41 Filmowanie w nocy ...................................... 41 Ustawianie ostrości ......................................... 41 Automatyczna regulacja ostrości ..................... 41 Ręczne ustawianie ostrości ............................ 42 Przenoszenie ostrości ................................... 42 Ruchy kamery ................................................ 42 Zbliżenie (zoom) ........................................ 42 Prędkość zbliżenia ...................................... 43 Unikaj zbliżeń............................................ 43 Panoramowanie .......................................... 44 Szybkość panoramowania .............................. 44 Inne ruchy kamery ...................................... 44 Efekty stosowane w kamerach ............................ 44 Rejestracja dźwięku ........................................ 45 Praktyka czyni mistrza ..................................... 45 Dzięki naszym wskazówkom poznasz dokładnie działanie kamery, a Twoje filmy staną się lepsze. Rozdział 1  WMM2_00.indd 4 23-07-2006 20:25:16 Spis treści Nauczysz się przechwytywać materiał wideo z kamery analogowej i cyfrowej. Rozdział 2 Przechwytywanie obrazu i importowanie plików 7 Podłączanie kamery ........................................ 48 Kamery cyfrowe ......................................... 48 Kamery analogowe ...................................... 49 Przechwytywanie sygnału analogowego za pomocą kamery DV .................................. 49 Zgodność .................................................. 50 Ustawianie właściwości wideo ............................ 50 Kreator przechwytywania wideo ......................... 51 Wybieranie urządzenia wideo ......................... 52 Konfiguracja analogowego urządzenia do przechwytywania .................................... 53 Przechowywanie przechwyconego materiału wideo ............................................. 53 Wybór miejsca przechowywania przechwyconego wideo ................................. 54 Wybór ustawień wideo ................................. 55 Przechwytywanie wideo.................................... 56 Przechwytywanie automatyczne ...................... 56 Przechwytywanie ręczne ............................... 57 Importowanie plików do własnych kolekcji ................................................... 59 Importowanie plików ....................................... 59 Importowanie plików MOV ............................. 60 Wykonywanie zdjęć z materiału filmowego ............ 61 WMM2_00.indd 5 23-07-2006 20:25:17 5 Uporządkujesz swoje klipy i rozpoczniesz tworzenie projektów. Rozdział 3 Kolekcje i projekty 63 Projekt nie jest filmem .................................... 64 Pliki źródłowe ............................................... 64 Kolekcje ...................................................... 65 Tworzenie nowych kolekcji ............................ 65 Kopiowanie kolekcji .................................... 66 Porządkowanie kolekcji ................................ 66 Usuwanie kolekcji ....................................... 68 Udostępniasz swój komputer innym? ................. 68 Kolekcje z Movie Makera 1................................. 68 Klipy wewnątrz kolekcji.................................... 69 Przeglądanie klipów..................................... 69 Czas trwania klipu ...................................... 70 Przeglądanie kolekcji klipów .......................... 70 Zmiana kryterium sortowania ......................... 71 Przenoszenie i kopiowanie klipów .................... 71 Zmiana nazwy lub usuwanie klipów .................. 72 Wyszukiwanie brakujących klipów.................... 72 Tworzenie projektów w Movie Makerze 2 ............... 73 Seria ujęć i oś czasu ........................................ 74 Korzystanie z widoku serii ujęć ........................... 76 Dodawanie klipów do serii ujęć ....................... 76 Zmiana kolejności klipów w serii ujęć ............... 77 Usuwanie klipów z serii ujęć .......................... 78 Prezentowanie mniejszej lub większej części serii ujęć ......................................... 78 Podgląd filmu za pomocą serii ujęć .................. 79 Zmiana domyślnego czasu trwania dla obrazów .............................................. 80 Korzystanie z widoku osi czasu ........................... 81 Dodawanie klipów wideo do osi czasu ............... 82 Dodawanie klipów audio do osi czasu ................ 83 Zmiana kolejności klipów na osi czasu ............... 83 Zachodzenie na siebie klipów na osi czasu .......... 84 Przycinanie klipów na osi czasu ....................... 85 Podgląd filmu za pomocą osi czasu ................... 86 Kreator tworzenia autofilmu .............................. 86 Tworzenie autofilmu .................................... 87 Dodawanie napisów, przejść i efektów .................. 89 Tytuły i napisy końcowe ................................ 89 Efekty wideo ............................................. 90 Przejścia wideo .......................................... 90 Zapisywanie i przeglądanie projektu .................... 91 Właściwości projektu ................................... 91  WMM2_00.indd 6 23-07-2006 20:25:17 Spis treści Dodasz profesjonalne przejścia między klipami oraz obrazami. Rozdział 4 Przejścia 93 Rodzaje przejść ............................................. 94 Zanikanie ................................................. 94 Wyparcie .................................................. 94 Inne efekty ............................................... 94 Jak korzystać z przejść? ................................ 95 Kiedy stosować przejścia? .............................. 96 Przejścia w Movie Makerze 2 .............................. 97 Przeglądanie przejść .................................... 97 Standardowe przejścia w Movie Makerze 2................................................. 98 Manipulowanie przejściami ...............................100 Przejścia w serii ujęć ..................................100 Przejścia na osi czasu ..................................101 Zmiana czasu trwania przejść ............................102 Ustawianie domyślnego czasu trwania przejścia .................................................102 Zmiany przejść na ścieżce Wideo ....................102 Zmiany przejść na ścieżce Przejście ................103 Zanikanie do jednolitego koloru lub wychodzenie z niego ..................................103 Twórcze wykorzystanie przejść ..........................105 Stopniowe rozjaśnianie z czerni z dźwiękiem .............................................105 Zabawne przejścia między podobnymi obrazami .................................................105 Przejścia audio .........................................106 Skąd wziąć dodatkowe przejścia? ...................106 WMM2_00.indd 7 23-07-2006 20:25:18 7 Edycja klipów 109 Operacje wykonywane na klipach .......................110 Klipy w kolekcjach i w projekcie ....................110 Dlaczego dzielimy pliki w kolekcjach? ..............113 Podział i łączenie klipów ..................................113 Automatyczne tworzenie klipów .....................114 Ręczny podział klipów .................................115 Łączenie klipów ........................................116 Tworzenie nieruchomych ujęć z klipów .............116 Przycinanie klipów .........................................117 Przycinanie klipów na osi czasu ......................118 Przycinanie przy użyciu okna podglądu .............118 Zmiana punktów przycięcia ..........................118 Przenoszenie klipów na osi czasu ........................119 Przesuwanie klipów ....................................119 Kopiowanie klipów w obrębie projektu .............120 Kopiowanie plików między projektami .............121 Pliki audio i tytuły .........................................122 Poznasz tajniki obróbki klipów, dzięki którym udoskonalisz swoje filmy. Rozdział 5  WMM2_00.indd 8 23-07-2006 20:25:18 Efekty wideo 123 Stosowanie efektów wideo ...............................124 Krótka historia ..........................................125 Efekty wideo w Movie Makerze 2 ........................126 Podgląd efektów wideo ...............................126 Efekty statyczne ........................................127 Efekty filmowe .........................................128 Stopniowa zmiana jasności ...........................128 Zbliżenia .................................................129 Efekty zmian w czasie .................................129 Szybciej i wolniej ......................................130 Manipulowanie efektami ..................................130 Dodawanie efektów w widoku seria ujęć ...........130 Dodawanie efektów w widoku oś czasu .............131 Okno dialogowe Efekty wideo ........................131 Efekty wielokrotne .....................................132 Zmiana i usuwanie efektów ..........................133 Twórcze stosowanie efektów .............................134 Łagodnie do środka ....................................134 Spowolniony ruch ......................................134 Jak kręcić (jeszcze) lepsze filmy? ...................135 Efekty dodatkowe ..........................................136 Spis treści Dodasz zdumiewające efekty wideo do swojego filmu. Rozdział 6 WMM2_00.indd 9 23-07-2006 20:25:19 9 Edycja dźwięku 137 Dźwięk w Movie Makerze 2 ...............................138 Dodawanie klipów do ścieżki Audio/muzyka ...........138 Poziomy audio i głośność ..................................139 Głośność klipu ..........................................140 Efekty audio ................................................141 Wyciszanie klipów ......................................141 Stopniowe zwiększanie i zmniejszanie głośności .................................................142 Dodawanie narracji do filmu .............................142 Miksowanie narracji i muzyki w tle ..................145 Poprawianie błędów dźwięku ............................146 Usuwanie niepożądanych hałasów z klipów na ścieżce Audio/muzyka ..................146 Nagrywanie poprawek .................................148 Ukrywanie niepożądanych dźwięków w klipie wideo ..........................................149 Zastępowanie niepożądanych dźwięków w klipie wideo ..........................................151 Dopasowywanie wideo do muzyki .......................152 Przejścia audio .............................................154 Zaawansowane przejścia audio ......................154 Tworzenie przejść L-cut ...............................155 Tworzenie przejść J-cut ...............................157 Przeprowadzisz edycję ścieżki dźwiękowej w Twoim filmie, dodając muzykę i narrację oraz naprawiając błędy. Rozdział 7 10 WMM2_00.indd 10 23-07-2006 20:25:19 Tytuły i napisy końcowe 159 Co można zrobić z tytułami? .............................160 Tworzenie i dodawanie tytułów (napisów końcowych) ......................................160 Wybieranie miejsca na wstawienie tytułu.....................................................161 Dodawanie tekstu, wybieranie stylu animacji .................................................161 Wybieranie kroju liter, rozmiaru i kolorów .................................................163 Zmiana tytułu w projekcie................................165 Przycinanie tytułu na osi czasu ......................166 Przenoszenie tytułu między ścieżkami ..............166 Twórcze stosowanie animacji tytułowych ..............167 Dodawanie efektów do tytułów ......................167 Łączenie animacji tytułowych........................168 Łączenie animacji tytułowych z różnych ścieżek .......................................168 Spis treści Dodasz podpisy, animowane tytuły i napisy końcowe. Sam wybierzesz kolor, rozmiar i czcionkę. Rozdział 8 WMM2_00.indd 11 23-07-2006 20:25:19 11 Udostępnisz swoje filmy innym, przesyłając je pocztą elektro- niczną, umieszczając na witry- nie WWW lub wykonując kopie na płytach CD, VCD, DVD lub kasetach wideo. Rozdział 9 Zapisywanie i udostępnianie filmów 171 Kreator zapisywania filmów ..............................172 Zapisywanie filmu na komputerze .......................172 Typ pliku .................................................174 Szybkość transmisji bitów ............................175 Rozmiar wyświetlania .................................175 Współczynnik proporcji ...............................176 Liczba klatek na sekundę .............................176 Zapisywanie filmu na płycie CD ..........................177 Przesyłanie filmu pocztą elektroniczną.................180 Rozmiar pliku ...........................................180 Redukcja rozmiaru pliku podczas edycji ...........181 Zapisywanie filmu w celu przesłania go pocztą elektroniczną ...............................181 Przesyłanie filmu na witrynę WWW .....................183 Przesyłanie filmu na taśmę DV ...........................185 Tymczasowy rozmiar pliku ............................186 Zapisywanie filmu na taśmie DV .....................186 Tworzenie płyt CD lub DVD ...............................187 Przygotowanie filmu do nagrania na płytę VCD lub DVD ..................................188 Tworzenie płyt VCD lub SVCD .........................190 Tworzenie płyt DVD ....................................191 Rozwiązywanie problemów z Movie Makerem 2 ..................................................194 Akceleracja sprzętowa ................................194 Konflikty z plikami AX .................................195 Rozwiązywanie problemów z zapisywaniem filmów ..197 Problemy z kreatorem zapisywania filmów ...................................................197 Problemy z zapisywaniem długich filmów ..........198 Rozwiązywanie problemów z wysyłaniem wiadomości e-mail .........................................198 Zmiana programu pocztowego .......................199 Twoje wiadomości e-mail nie zostały odebrane ................................................199 Rozwiązywanie problemów z zapisywaniem na płycie CD.................................................200 Sprawdzanie napędu CD-R ............................200 Problemy z zapisywaniem na płycie CD .............201 Rozwiązywanie problemów z zapisywaniem na taśmie DV ................................................201 Sprawdzanie sprzętu ...................................201 Rozwiązywanie problemów związanych z tworzeniem płyt VCD oraz DVD ........................202 Udostępnianie filmów .....................................203 12 WMM2_00.indd 12 23-07-2006 20:25:20 Spis treści Nakręcisz film, przeprowadzisz edycję, a następnie prześlesz życzenia pocztą elektroniczną. Projekt 1 Wysyłanie kartki wideopocztą elektroniczną 205 Ograniczenia projektowe .................................206 Publiczność ..............................................206 Planowanie i przygotowania ..............................207 Wybór muzyki ...........................................207 Filmowanie wydarzenia ...................................208 Oświetlenie .............................................208 Ruch i kompresja .......................................208 Przechwytywanie materiału z kamery cyfrowej .....................................................209 Przechwytywanie ręczne ..............................210 Przechwytywanie z taśmy analogowej ..............211 Porządkowanie drzewa kolekcji ......................212 Muzyka w tle ............................................212 Importowanie zdjęć cyfrowych ..........................213 Podział materiału analogowego na klipy ...............213 Wstępny wybór klipów ................................214 Tworzenie projektu z wykorzystaniem osi czasu .....................................................215 Edycja czasu trwania muzyki .........................215 Dodatkowe zdjęcia .....................................216 Widoki seria ujęć i oś czasu ..............................216 Napisy początkowe .....................................217 Edycja ....................................................218 Napisy końcowe ............................................218 Przesyłanie filmu w postaci załącznika do wiadomości e-mail .....................................219 Na zakończenie .............................................220 WMM2_00.indd 13 23-07-2006 20:25:20 13 moje wakacje Uwiecznisz swoje wspomnienia z wakacji, tworząc profesjonalny film z narracją. Projekt 2 Edycja filmu z wakacji 221 Po co zapisywać film na taśmie DV? .....................222 Planowanie filmu z wakacji ..............................222 Tworzenie filmów na temat wakacji ................223 Niecały materiał się przyda ...........................224 Konfiguracja Movie Makera 2 .............................225 Ustawienia ogólne ......................................225 Zapisz informacje autoodzyskiwania ................225 Tymczasowa lokalizacja ...............................226 Ustawienia zaawansowane ............................226 Format wideo i współczynnik proporcji obrazu ...227 Gromadzenie materiału do przechwycenia ............227 Przechwytywanie z kamery DV .......................228 Importowanie zdjęć ....................................230 Porządkowanie plików źródłowych ......................230 Ręczne tworzenie serii ujęć ..........................231 Sporządzanie projektu scenariusza narracji ..................................................232 Edycja filmu z wakacji ....................................232 Edycja filmu na podstawie scenariusza .............232 Dodawanie przejść do filmu z wakacji ..............233 Dodawanie efektów do klipów .......................234 Czytanie scenariusza, dodawanie narracji .............235 Dodawanie podpisów i tytułów .......................236 Zapisywanie filmu na taśmie DV .........................238 Korzystanie z kreatora zapisywania filmów ...................................................238 Rozwiązywanie problemów z zapisywaniem na taśmie ............................240 Oglądanie filmu zapisanego na taśmie..................240 14 WMM2_00.indd 14 23-07-2006 20:25:21 Spis treści Stworzysz film na płycie CD lub DVD, którego będziesz uczestnikiem. Projekt 3 Tworzenie filmu z gotowych materiałów 243 Wybór formatu .............................................244 Planowanie i przygotowanie ..............................244 Wybieranie muzyki .....................................245 Miejsce na dysku twardym ............................245 Źródła dodatkowych materiałów.....................245 Przechwytywanie wideo z kamery .......................246 Ręczne przechwytywanie z taśm analogowych ............................................247 Porządkowanie kolekcji ...................................247 Przenoszenie plików źródłowych .....................248 Przeglądanie wideo i tworzenie klipów .................248 Importowanie obrazów ....................................249 Importowanie muzyki w tle ..............................249 Tworzenie projektu filmowego ...........................250 Dodawanie muzyki .....................................250 Dodawanie klipów wideo oraz zdjęć ................251 Przycinanie dźwięku ...................................251 Regulacja poziomów audio ...........................252 Wypełnianie osi czasu .................................252 Dodawanie przejść wideo .............................252 Dodawanie efektów wideo ............................253 Dodawanie tytułów i napisów końcowych ..........254 Dodawanie napisów końcowych ......................255 Ostateczne poprawki ..................................256 Triki audio ...................................................257 Zapisywanie filmu na płycie DVD lub VCD ..............258 Zapisywanie pliku DV-AVI w Movie Makerze 2................................................258 Tworzenie plików MPEG za pomocą programu TMPGEnc ....................................259 Tworzenie płyty VCD z menu .............................261 Korzystanie z programu Ulead DVD Workshop ................................................261 Wypalanie płyt CD za pomocą Movie Makera 2 .....................................................263 Czas na premierę!..........................................264 WMM2_00.indd 15 23-07-2006 20:25:21 15 Nakręcisz krótki film na podstawie scenariusza, a następnie udostępnisz go w internecie. Projekt  Krótki film na witrynę WWW 265 Przygotowanie i praca ze scenariuszem ................266 Typowe aspekty scenariusza ..........................266 Podział scenariusza ....................................267 Filmowanie w plenerze ...................................268 Oświetlenie w filmie ...................................268 Dźwięk: ścieżka dźwiękowa i narracja ..............269 Komputery i oprogramowanie ............................270 Tworzenie dźwięku .....................................271 Zasoby i źródła inspiracji .................................271 Korzystanie z Movie Makera 2 ............................271 Stosowanie obrazów tytułowych .....................272 Importowanie plików źródłowych i materiału filmowego ...............................................272 Porządkowanie klipów w kolekcjach ................273 Rozpoczynamy edycję .....................................274 Dodawanie klipów z uwzględnieniem efektu końcowego ..............................................274 Dodawanie tytułów i podpisów .......................274 Dodawanie przejść i efektów do filmu ..............275 Dodawanie dźwięku ....................................275 Obróbka wideo..........................................276 Zapisywanie filmu na potrzeby umieszczenia go w internecie .............................................277 Zezwolenia operatorów internetu ...................277 Transmisja strumieniowa i pobieranie plików .....277 Monitorowanie przepustowości ......................278 Kodowanie wideo w Movie Makerze 2 ...................278 Troska o odbiorców ........................................279 Użytkownicy i połączenia internetowe .............279 Moduły dodatkowe przeglądarek ....................280 Kodeki ....................................................280 Umieszczanie filmu na witrynie WWW ..................281 Osadzanie filmu na stronie HTML ....................281 Osadzanie filmu w oknie przeglądarki ..............282 Zapraszamy na film ....................................282 Skorowidz ...................................................283 O autorach ..................................................294 16 WMM2_00.indd 16 23-07-2006 20:25:21 2 Przechwytywanie obrazu i importowanie plików W tym rozdziale... Bez względu na to, jakich materiałów filmowych, zdjęć czy muzyki chcesz użyć w filmie, musisz najpierw wprowadzić je do komputera, a następnie otworzyć w programie Movie Maker 2. Movie Maker może przechwycić obraz z Twojej kamery (pod warunkiem, że jest od- powiednio podłączona) zarówno wtedy, gdy jest to model analogowy, jak i cyfrowy. Może także zaimportować pliki wideo różnych typów utworzone za pomocą innego oprogramowania, a także zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym oraz dźwięki i pliki muzyczne. Dostępne funkcje pozwalają na dowolne łączenie i manipulowanie tymi wszystkimi zasobami podczas tworzenia filmów. Jednokrotne przechwycenie lub zaimportowanie materiału pozwala na wielokrotne wykorzystywanie go w później- szych projektach. W tym rozdziale opiszemy cały proces oraz zaprezentujemy przy- datne porady, które przydadzą się w sytuacji, gdy wystąpią problemy. Omówimy następujące tematy:        Podłączanie kamery do komputera, Formaty zapisu wideo, Konfigurację urządzenia do przechwytywania obrazu analogowego, Przechwytywanie materiału cyfrowego i analogowego, Przechowywanie przechwyconego obrazu, Importowanie wideo, dźwięku i obrazów, Wykonywanie zdjęć z materiału filmowego. WMM2_02.indd 47 23-07-2006 20:32:41 Rozdział drugi Podłączanie kamery Każda kamera wideo jest inna, różne są ceny, ale można tu wprowadzić prosty podział na dwie główne kategorie: kamery analogowe i cyfrowe. Oba rodzaje łączą się i współpracują z komputerem na różne spo- soby, lecz zawsze wymagają odpowiedniego portu (złącza) i kabla. Czasami niezbędny sprzęt znajduje się w Twoim komputerze już w momencie jego zakupu. W przeciwnym wypadku będziesz musiał kupić odpo- wiednie urządzenie i zainstalować je samodzielnie. Kamery cyfrowe Kamery cyfrowe są podłączane do komputerów za pomocą złącza FireWire (oficjalna nazwa to IEEE 1394, choć firma Sony używa także nazwy i.Link). Jest to standard szybkiego przesyłania danych w obu kierunkach. Oznacza to, że Twój komputer, oprócz odbierania informacji, może przesyłać dane do ka- mery, a nawet sterować jej działaniem. Jeżeli Twój komputer jest stosunkowo nowy, z pew- nością został wyposażony w złącze FireWire. Jeśli tak nie jest, możesz dodać kontroler FireWire pod wa- runkiem, że w komputerze znajduje się wolne złącze PCI. Złącza takie (zwane także złączami rozszerzeń) pozwalają podłączać dodatkowe urządzenia w po- staci kart, które są zwykle automatycznie rozpozna- wane i instalowane w systemie Windows. Karty takie są niedrogie i łatwe w instalacji, dlatego nawet osoba z niewielkim doświadczeniem może po- radzić sobie z montażem, korzystając z załączonej instrukcji. Jeżeli jednak myślisz, że nie podołasz temu zadaniu, poproś o pomoc fachowca. Gdy już zaopatrzysz się w odpowiedni sprzęt i do- konasz jego instalacji, będziesz mógł podłączyć ka- merę za pomocą kabla FireWire. W tym celu należy połączyć złącze w komputerze z gniazdem DV-Out w kamerze. Twoja kamera może dysponować innymi złączami (USB, A/V Out itp.), ale tylko gniazda DV- In/Out są stosowane podczas transmisji FireWire. Podłącz kabel do właściwych złączy w komputerze i kamerze wideo. 48 Komputer Złącze FireWire Kamera WMM2_02.indd 48 23-07-2006 20:32:41 Przechwytywanie obrazu i importowanie plików Jeżeli uruchomisz podłączoną wcześniej do kompu- tera kamerę, Windows rozpozna ją i otworzy okno dialogowe Cyfrowe urządzenie wideo. Wyświetlona zostanie lista zainstalowanych programów, które współpracują z kamerą cyfrową. Zostaniesz popro- szony o wybranie jednego, który zostanie urucho- miony. Możesz użyć tego okna do uruchomienia Movie Makera, jeżeli nie zrobiłeś tego wcześniej. Kamery analogowe Aby do komputera podłączyć analogowe urządzenie wideo (może to być także magnetowid lub tuner TV), musisz posiadać urządzenie przechwytujące. Ma ono za zadanie nie tylko udostępnienie złącza do podłączenia urządzenia do komputera, ale zawiera także układ elektroniczny odpowiedzialny za konwer- sję sygnału analogowego na cyfrowy, który może być zachowany w komputerze. Jeżeli masz zamiar wykorzystać materiał wideo za- pisany na taśmie analogowej, masz do wyboru kilka możliwości. Możesz zastosować kartę podłączaną do złącza PCI lub do portu USB. Na wyposażeniu po- winny znaleźć się wejścia S-Video oraz Composite. Sprawdź, które z nich posiadają Twoja kamera lub magnetowid. Pinnacle Systems (www.pinnaclesys. com) to jeden z czołowych producentów i dostawców kart do przechwytywania, z kolei Belkin (www.bel- kin.com) oferuje kilka urządzeń, które nie wymagają korzystania z komputera. Większość połączeń analogowych działa w jedną stronę, co oznacza, że nie będziesz mógł za ich po- mocą zapisać filmu utworzonego w Movie Makerze z powrotem na taśmie. Analogowe kamery wideo i magnetowidy nie mogą być także sterowane przy użyciu komputera; musisz zająć się tym osobiście. Przechwytywanie sygnału analogowego za pomocą kamery DV Niektóre cyfrowe kamery wideo umożliwiają pod- łączenie analogowego źródła sygnału, zazwyczaj za pomocą złącza A/V In. W ten sposób można prze- chwycić analogowy sygnał wideo, aby poddać go obróbce w Movie Makerze. Czasami będziesz musiał najpierw zapisać materiał analogowy na taśmie DV, 2 49 WMM2_02.indd 49 23-07-2006 20:32:42 Rozdział drugi a następnie przechwycić go w postaci cyfrowej. Nie- które kamery cyfrowe posiadają opcję konwersji syg- nału analogowego na cyfrowy (pass-through). Umoż- liwia ona przechwycenie materiału analogowego za pośrednictwem kamery cyfrowej bez konieczności zapisywania go wcześniej na taśmie DV. Informa- cje na temat sposobów przechwytywania oraz inne praktyczne wskazówki znajdziesz na witrynie www. dvdrhelp.com/capture. Sony posiada w ofercie modele kamer Digital 8, które zapisują obraz cyfrowo na taśmach o tym samym roz- miarze, co analogowe 8 mm lub Hi8. Można za ich pomocą odtwarzać (a także przechwytywać) mate- riały analogowe, co czyni te kamery szczególnie uży- tecznymi, gdy często posługujesz się taśmami 8mm lub Hi8. Zgodność Nie wszystkie kamery oraz urządzenia do przechwy- tywania obrazu będą kompatybilne z systemem Windows XP i Movie Makerem (sprawdź w informa- cjach podawanych przez producenta, jeżeli nie masz pewności). W takim wypadku powinieneś skorzystać z oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem, aby przechwycić materiał filmowy i zaimportować go do Movie Makera. Kamery MicroMV firmy Sony stosują np. format MPEG, który nie może być bezpośrednio przechwycony przez Movie Makera. Należy wówczas zastosować oprogra- mowanie MovieShaker firmy Sony, które jest dołą- czane do kamery. Systemy do przechwytywania Dazzle Video (zarówno modele 100, jak i 150) współpracują tylko z oprogra- mowaniem Movie Star 5. Można zapisać w tym pro- gramie pliki AVI i zaimportować je później do Movie Makera. Ustawianie właściwości wideo Zanim zaczniesz przechwytywanie, sprawdź właś- ciwości wideo. W tym celu otwórz okno dialogowe Opcje (Narzędzia/Opcje) i kliknij kartę Zaawanso- wane. 50 WMM2_02.indd 50 23-07-2006 20:32:42 Przechwytywanie obrazu i importowanie plików Upewnij się, czy opcje Format wideo: i Współczyn- nik proporcji: mają takie same wartości jak w filmie, który masz zamiar przechwycić. Wybierz format NTSC lub PAL, w zależności od tego, w jakim standardzie pracuje Twoja kamera (NTSC stosuje się w Stanach Zjednoczonych, a PAL — w Eu- ropie). Współczynnik proporcji (stosunek szerokości do wysokości obrazu) może być przełączany między 4:3 (standard TV) a 16:9 (standard panoramiczny). Kreator przechwytywania wideo Po uruchomieniu Movie Makera oraz po podłączeniu i włączeniu kamery możesz włączyć kreator prze- chwytywania. Wybierz opcję Przechwyć z urządzenia wideo w pa- nelu Zadania dotyczące filmu lub z menu wybierz Plik/Przechwyć obraz wideo… (Ctrl+R). Jeżeli nie podłączyłeś prawidłowo kamery lub nie przełączyłeś jej w odpowiedni tryb, zobaczysz okno z komunikatem ostrzegawczym. Sprawdź wszyst- kie połączenia i ustawienia, a następnie spróbuj ponownie. Aby możliwe było przechwytywanie wideo z taśmy DV, kamera powinna być ustawiona w trybie VTR lub VCR. Aby przechwycić obraz na żywo przez obiektyw ka- mery, przełącznik trybów powinien być ustawiony w pozycji Camera. Jeżeli Twoja kamera obsługuje konwersję sygnału analogowego na cyfrowy i chcesz użyć tej opcji do przechwycenia materiału analogo- wego, wybierz także tryb Camera. 2 51 WMM2_02.indd 51 23-07-2006 20:32:42 Rozdział drugi Wybieranie urządzenia wideo Jeżeli podczas uruchamiania kreatora przechwyty- wania do komputera podłączone (i uruchomione) jest więcej niż jedno urządzenie wideo, będziesz mógł wybrać to, z którego przechwytywany będzie obraz. Zostaniesz przeniesiony na następną stronę. Jeżeli wybierzesz analogowe urządzenie przechwy- tujące, będziesz mógł skonfigurować kilka ustawień wejściowych, w tym np.:     Źródło wejścia wideo. Prezentuje dostępne źródła, jeżeli urządzenie do przechwytywania posiada kilka złączy wejściowych. Będziesz mógł wybrać źródło, którego użyjesz do prze- chwycenia obrazu. Jeżeli dostępne jest tylko jedno źródło, opcja nie będzie widoczna. Urządzenie audio. Prezentuje dostępne urzą- dzenia do przechwytywania dźwięku. Jeżeli dostępne jest tylko jedno urządzenie, zostanie ono wybrane automatycznie. Źródło wejścia audio. Prezentuje dostępne źródła dźwięku przy założeniu, że urządzenie przechwytujące ma więcej niż jedno wejście. Powinieneś wybrać to, które jest odpowiednie dla źródła obrazu. Poziom wejścia. Prezentuje i głośność prze- chwytywanego dźwięku umożliwia jej dosto- sowanie. Wyglądem przypomina equalizer systemu stereo — pasek podnosi się i opada, w zależności od poziomu głośności. Powinieneś uruchomić źródło dźwięku, aby przetestować poziomy dźwięku. Jeżeli ustawiony jest zbyt wysoki poziom dźwięku, paski często osiągają kolor czerwony, a dźwięk jest stłumiony i zniekształcony. Jeżeli ustawiony poziom jest zbyt niski, słyszany dźwięk będzie zbyt cichy. Przeciągaj suwak w dół za pomocą myszy do chwili, gdy poziom dźwięku w przeważającej części sygnali- zowany będzie na zielono, jedynie sporadycznie się- gając koloru czerwonego. 52 WMM2_02.indd 52 23-07-2006 20:32:42 Przechwytywanie obrazu i importowanie plików Konfiguracja analogowego urządzenia do przechwytywania Jeżeli klikniesz przycisk Konfiguruj, wyświetlone zostanie okno dialogowe, w którym możesz zmienić ustawienia konkretnego urządzenia. To, jakie będą dostępne opcje i jak będzie wyglądać okno, będzie zależało od sterowników Twojego urządzenia. Jeżeli więc posiadane przez Ciebie urządzenie do przechwy- tywania wideo wykorzystuje sterowniki Windows Dri- ver Models (WDM), dostępne będzie okno dialogowe Konfiguruj urządzenie przechwytywania wideo. Je- żeli z kolei urządzenie do przechwytywania korzysta ze sterowników Video for Windows (VFW), otworzy się dostosowane do nich okno dialogowe. Więcej informacji na temat ustawień dostęp- nych dla Twojego urządzenia do przechwy- tywania obrazu znajdziesz w dołączonym do niego podręczniku.    Ustawienia kamery — umożliwiają sterowanie ustawieniami, takimi jak kolor, jasność i kon- trast przechwytywanego obrazu. Ustawienia wideo — umożliwiają ustawienie rozmiaru obrazu i parametrów kompresji prze- chwytywanego obrazu. Tuner TV — jeżeli Twoje urządzenie posiada tuner TV, będziesz mógł zmienić kanał oraz for- mat wideo. Po wybraniu i skonfigurowaniu urządzenia wideo kliknij przycisk Dalej. Zostaniesz przeniesiony na na- stępną stronę kreatora przechwytywania wideo. Przechowywanie przechwyconego materiału wideo Gdy już przechwycisz materiał wideo za pomocą komputera, będziesz mógł go przekonwertować do pliku wideo i zapisać na dysku twardym. Taki plik może być zaimportowany przez Movie Makera — bę- dziesz mógł kopiować, dzielić i zmieniać fragmenty materiału wideo, aby utworzyć film. Sam plik, ani 2 53 WMM2_02.indd 53 23-07-2006 20:32:42 Rozdział drugi żaden jego fragment, nie zostanie jednak w żaden sposób zmieniony ani zniszczony przez Movie Makera. Program będzie jedynie przechowywał listę odsyła- czy do wprowadzonych przez Ciebie zmian, a gotowy już film zapisze w oddzielnym pliku. Wybór miejsca przechowywania przechwyconego wideo Kreator zapyta Cię, jak chcesz nazwać plik z prze- chwyconym materiałem wideo oraz gdzie chcesz go zapisać. 1. Wprowadź nazwę pliku dla przechwyconego wideo. Plik możesz nazwać w dowolny sposób, zgodnie z konwencją stosowaną w systemie Windows. Wybierz nazwę, która pozwoli Ci w przyszłości łatwo zidentyfikować plik. 2. Wybierz miejsce do zapisania przechwyconego wideo. Możesz wybrać folder z menu rozwija- nego, które zawiera najczęściej używane fol- dery. Z kolei klikając przycisk Przeglądaj…, możesz wybrać dowolny folder na Twoich dy- skach twardych, a nawet utworzyć nowy folder i nadać mu dowolną nazwę. Pliki wideo są duże, a dostęp do nich musi być w miarę szybki, aby zapewnić najlepszą jakość od- twarzania. Jeżeli Twój komputer posiada więcej niż jeden dysk twardy, wybierz ten, który ma najwięcej wolnej przestrzeni. Zalecamy regularne defragmentowanie dysku twar- dego (wybierz w menu Start/ Wszystkie programy/ Akcesoria/ Narzędzia systemowe/ Defragmentator dysków). Dzięki temu zyskasz pewność, że pliki są przechowywane na dysku w jednym, a nie w kilku miejscach, co spowalnia odczyt. Defragmentację powinieneś przeprowadzać przed każdą nową sesją przechwytywania szczególnie wtedy, gdy Twoje dyski twarde są w dużej mierze zapełnione. 3. Kliknij przycisk Dalej, gdy już wybierzesz miej- sce przechowywania pliku wideo. 54 WMM2_02.indd 54 23-07-2006 20:32:42 Przechwytywanie obrazu i importowanie plików Wybór ustawień wideo Okno to pozwala wybrać rodzaj kompresji i jakość materiału wideo, który będzie przechwytywany. Jeżeli używasz kamery DV ze złączem FireWire, bę- dziesz mógł wybierać spośród wszystkich widocznych tu opcji. W przypadku analogowego urządzenia do przechwytywania dostępne będą tylko te, które są przez nie obsługiwane. Obszar Szczegóły ustawienia prezentuje informacje na temat jakości pliku wideo po przechwyceniu z wy- branymi ustawieniami.   Typ pliku — może to być WMV (pliki tego typu odtwarzane są na komputerach z zainstalowa- nym oprogramowaniem Windows Media Player) lub AVI, czyli nieskompresowany format wideo, który tworzy duże pliki o najwyższej dostępnej jakości. Szybkość transmisji bitów pliku wideo ozna- cza liczbę bitów (jednostka informacji, która może przyjmować wartość 1 lub 0), jaką musi przetworzyć program, który będzie odtwarzał plik. Nawet skompresowany plik wideo zawiera tysiące bitów w każdej klatce, dlatego wartość ta jest wyrażana w jednostce zwanej kb/s (ki- lobits per second — kilobity na sekundę, gdzie 1 kilobit = 1024 bity) lub Mb/s (Megabits per second — megabity na sekundę, gdzie 1 Mb = 1024 kb).  Rozmiar wyświetlania to rozmiar obrazu w pik- selach, a Klatek na sekundę oznacza liczbę pełnych obrazów, jakie komputer wyświetla w ciągu jednej sekundy filmu. Obszar Rozmiar pliku wideo będzie prezentował wolne miejsce na dysku, na którym zostanie zapisany przechwytywany film, a także rozmiar pliku wideo z uwzględnieniem bieżących ustawień. Wybranie opcji Najlepsza jakość… spowoduje utwo- rzenie pliku WMV, który będzie dobrze wyglądał w przypadku odtwarzania go na komputerze. Wybie- raj tę opcję dla filmów, które będą oglądane tylko na komputerze. 2 55 WMM2_02.indd 55 23-07-2006 20:32:43 Rozdział drugi Opcja Format urządzenia cyfrowego pozwala utwo- rzyć z przechwyconego materiału plik AVI. Pliki tego typu nie są skompresowane, a więc zapewniają naj- lepszą możliwą kopię cyfrowego materiału wideo. Analogowe urządzenia do przechwytywania mogą nie oferować tej opcji. Jeżeli masz zamiar zapisywać go- towe filmy z powrotem na taśmie lub utworzyć płytę VCD albo DVD, powinieneś wybierać tę opcję. Inne ustawienia — opcje wybierane z listy rozwijanej pozwalają utworzyć pliki WMV o różnej wielkości i ja- kości. Listę dostępnych opcji uporządkowano na pod- stawie sposobu odtwarzania, przy czym poszczególne ustawienia wideo (szybkość transmisji bitów, rozmiar wyświetlania oraz liczbę klatek na sekundę) zopty- malizowano dla każdego typu odtwarzania. Wybór opcji na podstawie sposobu odtwarzania jest przy- datny przykładowo wówczas, gdy kręcisz film z prze- znaczeniem do odtwarzania wyłącznie w internecie. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziesz mógł pracować nad materiałem wideo wyglądającym jak ostateczna wersja filmu. Wybierz jakość, która odpowiada Twoim wymaga- niom, i kliknij Dalej. Przechwytywanie wideo Jeżeli posiadasz kamerę cyfrową, możesz przechwy- cić obraz automatycznie, zezwalając Movie Makerowi na skopiowanie całej taśmy. Jeżeli wolisz ręcznie skopiować wybrane fragmenty taśmy, wybierz drugą opcję. Następnie kliknij Dalej. Analogowy materiał wideo może być przechwycony tylko ręcznie. W takim wypadku nie zobaczysz tego okna. Przechwytywanie automatyczne Przechwytywanie materiału z taśmy DV jest niemal w pełni automatyczne — Twoja rola ogranicza się do obserwowania ciężkiej pracy, jaką wykonuje w tym czasie Movie Maker. Movie Maker najpierw przewija taśmę do pozycji początkowej, a następnie rozpoczyna odtwarzanie, przechwytując jednocześnie wideo do pliku. 56 WMM2_02.indd 56 23-07-2006 20:32:43 Przechwytywanie obrazu i importowanie plików Na ekranie prezentowana jest długość przechwyco- nego materiału w godzinach, minutach i sekundach, a także rozmiar pliku (w KB), który zostanie utwo- rzony. Możesz także zapoznać się z ilością miejsca dostępnego na dysku (w GB). Jeżeli zdecydujesz się zatrzymać przechwytywanie (np. gdy stwierdzisz, że cały potrzebny Ci materiał wideo został już zapisany na dysku), kliknij przycisk Zatrzymaj przechwytywanie. Wyświetlone zostanie następujące ostrzeżenie: Gdy zakończysz przechwytywanie, zdecyduj, czy chcesz, aby Movie Maker utworzył klipy, a następ- nie kliknij przycisk Zakończ. (O tym, na czym polega tworzenie klipów za pomocą Movie Makera, dowiesz się z podrozdziału „Importowanie plików do własnych kolekcji”, w dalszej części rozdziału). Przechwytywanie ręczne Gdy już wybierzesz format przechwytywania i jakość, wyświetlone zostanie okno dialogowe Przechwyć wideo (takie samo dla przechwytywania materiału analogowego i cyfrowego). Będzie w nim prezentowany podgląd materiału źródłowego wideo, długość przechwyconego filmu w godzinach, minutach i sekundach, a także rozmiar pliku, który zostanie utworzony (w KB). Możesz także zapoznać się z ilością miejsca dostęp- nego na dysku (w GB). 2 57 WMM2_02.indd 57 23-07-2006 20:32:43 Rozdział drugi Jeżeli posiadasz kamerę DV, możesz skorzystać z ikon w obszarze regulatorów kamery DV, aby wskazać po- czątki fragmentów, które chcesz przechwycić. Ikony te działają w taki sam sposób jak przyciski znajdu- jące się na kamerze, z tą różnicą, że te wprowadzają niewielkie opóźnienie. W przypadku taśm cyfrowych z pomiarem czasu pre- zentowane są także informacje o aktualnej pozycji na taśmie. Korzystając z tych ikon, szczególnie z Poprzednia klatka i Następna klatka, możesz niezwykle dokład- nie wybrać fragmenty filmu do przechwycenia. Twój komputer nie może sterować urządzeniami ana- logowymi, tak więc nie znajdziesz przycisków steru- jących w oknie Przechwyć wideo. W takim wypadku powinieneś skorzystać z przycisków kamery lub mag- netowidu. Jeżeli przechwytujesz obraz na żywo, czy to bezpo- średnio z kamery, czy z wykorzystaniem konwersji sygnału analogowego na cyfrowy z innego urządze- nia, ikony sterujące także nie będą dostępne. Proces przechwytywania przebiega tak samo, nieza- leżnie od tego, z jakiego urządzenia korzystasz. 1. Przewiń taśmę do miejsca, od którego chcesz rozpocząć przechwytywanie. Zatrzymaj taśmę. 2. Kliknij przycisk Rozpocznij przechwytywanie. Jeżeli korzystasz z regulatorów DV, Movie Maker automatycznie uruchomi odtwarzanie taśmy. Je- żeli nie, będziesz musiał uruchomić urządzenie ręcznie. Zrób to dopiero po wciśnięciu przycisku Rozpocznij przechwytywanie; w ten sposób nie stracisz żadnego fragmentu nagrania. 3. Obserwuj przechwytywanie obrazu. Gdy ze- chcesz zakończyć, kliknij przycisk Zatrzymaj przechwytywanie. 4. Możesz teraz przewinąć taśmę do innego punktu, kliknąć ponownie Rozpocznij przechwytywanie i powtarzać cały proces do czasu przechwycenia wszystkich fragmentów materiału. 58 WMM2_02.indd 58 23-07-2006 20:32:44 Przechwytywanie obrazu i importowanie plików Jeżeli podczas przechwytywania obrazu użyjesz ikon DV okna podglądu (lub przycisków sterujących ka- mery), Movie Maker automatycznie zatrzyma prze- chwytywanie. Jeżeli znasz dokładną długość fragmentu wideo, który chcesz przechwycić, możesz ustawić Limit czasu przechwytywania (w godzinach i minutach). Zaznacz opcję i podaj czas, korzystając ze strzałek. Jeżeli chcesz wyłączyć głośniki komputera i słuchać dźwięku z kamery, zaznacz pole wyboru Wycisz głoś- niki. Gdy zakończysz przechwytywanie, zdecyduj, czy Movie Maker powinien utworzyć klipy i kliknij Zakończ. Importowanie plików do własnych kolekcji Gdy klikniesz Zakończ, kreator przechwytywania wideo zapisze plik na dysku twardym, nadając mu nazwę, którą wpisałeś na początku procesu. Następnie plik zostanie zaimportowany do kolekcji Movie Makera o takiej samej nazwie. Jeżeli zazna- czyłeś opcję Utwórz klipy…, Movie Maker spróbuje zi- dentyfikować „sceny” (w oparciu o radykalne zmiany obrazu) i podzielić plik na wiele różnych klipów. Opcja jest przydatna, w sytuacji gdy przechwycony plik rzeczywiście zawiera odrębne sceny lub jest naprawdę długi i podzielenie go ułatwi jego edycję. Więcej informacji na temat klipów wewnątrz kolek- cji znajdziesz w rozdziale 3. Importowanie plików Movie Maker może pracować z plikami audio, mu- zycznymi i graficznymi, które są przechowywane na Twoim komputerze, a także z plikami wideo, two- rzonymi przy użyciu innych programów. Aby możliwe było korzystanie z tych plików w Movie Makerze, mu- sisz je zaimportować do kolekcji. 1. Wybierz kolekcję, do której chcesz zaimporto- wać pliki, lub utwórz nową. Więcej informacji na temat tworzenia kolekcji znajdziesz w roz- dziale 3. Pliki wideo zostaną automatycznie umieszczone w nowej, utworzonej specjalnie dla nich kolekcji. 2 59 WMM2_02.indd 59 23-07-2006 20:32:44 Rozdział drugi 2. Wybierz z menu Plik/Importuj do kolekcji (Ctrl+I) lub wybierz rodzaj pliku do zaimporto- wania w panelu Zadania dotyczące filmu. 3. Wyświetlone zostanie standardowe systemowe okno wyszukiwania plików, w którym będziesz mógł odszukać pliki do zaimportowania. Pole Pliki typu: będzie prezentować albo dopusz- czalne formaty plików wideo, audio lub graficznych, jeżeli wybierzesz rodzaj pliku z panelu Zadania do- tyczące filmu, albo listę wszystkich dopuszczalnych formatów plików multimedialnych, jeżeli otworzysz okno wybierania za pomocą menu. Możesz to zmienić, jeśli chcesz zaimportować pliki określonego typu. 4. Wybierz plik (pliki), który chcesz zaimporto- wać. Jeżeli chcesz wybrać więcej niż jeden plik, przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT (ko- lejne pliki) lub CTRL (wybrane pliki). 5. Kliknij Importuj. Wybrane pliki pojawią się we wskazanej kolekcji jako miniatury w okienku Zawartość. Movie Maker może importować najpopularniejsze rodzaje plików graficznych i audio. Pliki JPEG (naj- częściej stosowany format graficzny w aparatach cy- frowych) oraz MP3 (wszechobecny format audio) nie stanowią żadnych problemów. Pełną listę obsługiwa- nych typów plików znajdziesz we „Wstępie”. Możesz pozwolić Movie Makerowi na utworzenie kli- pów z importowanych plików w taki sam sposób, jak miało to miejsce podczas przechwytywania obrazu. Jeżeli chcesz, wybierz opcję Utwórz klipy dla plików wideo w oknie wybierania plików. Importowanie plików MOV Najwięcej problemów podczas importowania spra- wiają pliki MOV. Jest to format obsługiwany przez oprogramowanie QuickTime firmy Apple i dlatego Movie Maker nie może importować go bezpośrednio. Jeżeli posiadasz klip wideo w formacie MOV, powi- nieneś najpierw dokonać jego konwersji do formatu akceptowanego przez Movie Makera (np. AVI). Aby to zrobić, będziesz potrzebował dodatkowego oprogra- mowania. 60 Pamiętaj, że Movie Maker tworzy tylko odwołania do plików, a nie ich kopie. Pliki, które importujesz, muszą być do- stępne przez cały czas. Skopiuj pliki na dysk twardy, nie przenoś ich ani nie usuwaj. WMM2_02.indd 60 23-07-2006 20:32:44 Przechwytywanie obrazu i importowanie plików QuickTime Pro (www.apple.com/QuickTime) pozwala zrobić to w prosty sposób. Narzędzie to jest szcze- gólnie przydatne, gdy często obrabiasz pliki wideo. Rejestracja programu to koszt około 30 dolarów. Możesz także skorzystać z darmowej aplikacji The RAD Video Tools (http://www.radgametools.com/ bnkdown.htm), która m.in. potrafi wykonać konwer- sję plików MOV do formatu AVI. Wykonywanie zdjęć z materiału filmowego Jeżeli chciałbyś użyć w swoim projekcie pojedynczej klatki filmowej jako zdjęcia (np. aby uzyskać efekt zamrożenia obrazu), Movie Maker może przechwycić i zapisać jako obraz JPEG kadr z dowolnego filmu. 1. Wybierz klip wideo w Movie Makerze w panelu kolekcji lub w serii ujęć czy osi czasu. 2. Rozpocznij odtwarzanie na Monitorze i zatrzy- maj w miejscu, gdzie występuje klatka, którą chcesz wykorzystać. 3. Kliknij przycisk Pobierz obraz. Otworzy się okno dialogowe, umożliwiające zapisanie obrazu w formacie JPEG w dowolnym miejscu na dysku twardym. Po zapisaniu plik zostanie zaimportowany do bieżącej kolekcji, abyś mógł używać go jak dowolnego pliku graficznego. Rozmiar obrazu zależy od tego, skąd wybierasz klip. Jeżeli z panelu Kolekcje, będzie miał taki sam rozmiar jak oryginalny plik. Jeżeli jednak wybierzesz obraz z serii ujęć czy osi czasu, bę- dzie miał wymiary 320×240 pikseli. 2 61 WMM2_02.indd 61 23-07-2006 20:32:44
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Movie Maker 2. Od zera do bohatera
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: