Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00083 003636 18779513 na godz. na dobę w sumie
Windows PowerShell. Podstawy - książka
Windows PowerShell. Podstawy - książka
Autor: Liczba stron: 488
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2088-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> powershell
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się korzystać z nowoczesnych narzędzi PowerShella i usprawniaj żmudne zadania administracyjne!

Windows PowerShell to innowacyjne narzędzie do zarządzania systemem i przetwarzania skryptów dla serwerów oraz klientów pod kontrolą Windows. Charakterystyczną cechą tego interpretera poleceń jest obiektowa logika, która sprawia, że wynikiem każdego polecenia jest obiekt określonego typu. Dodatkowo wszystkie funkcje dostępne przez API systemu są możliwe do wywołania z poziomu PowerShella. Dzięki swojej uniwersalności oraz nowoczesnym narzędziom interpreter ten zapewnia spójny oraz jasny mechanizm zarządzania, oparty na wierszu poleceń i niewymagający od użytkownika dużej wiedzy programistycznej.

Książka 'Windows PowerShell. Podstawy' zawiera dokładny opis innowacyjnej architektury PowerShella, zasad pisania skryptów oraz możliwości korzystania z podstawowych interfejsów systemowych: COM, WMI, ADSI i ADO.NET, a także obszerny zbiór opisów rozwiązań konkretnych zadań administracyjnych. Korzystając z tego przewodnika, poznasz funkcje i narzędzia PowerShella. Nauczysz się również korzystać z obiektowego potoku danych i zarządzać procesami, dziennikami zdarzeń oraz wpisami rejestru. Dzięki zawartej tu wiedzy z pewnością usprawnisz i zautomatyzujesz wszelkie czasochłonne zadania administracyjne, by móc swobodnie stosować PowerShell jako podstawową konsolę do codziennej pracy.

PowerShell skróci czas Twojej pracy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows PowerShell. Podstawy Autor: Holger Schwichtenberg T³umaczenie: Pawe³ Koronkiewicz ISBN: 978-83-246-2088-3 Format: 168x237, stron: 488 Naucz siê korzystaæ z nowoczesnych narzêdzi PowerShella i usprawniaj ¿mudne zadania administracyjne! • Jak skonfigurowaæ œrodowisko PowerShella? • Jak tworzyæ aplety poleceñ i jak ich u¿ywaæ? • Jak korzystaæ z potoku danych? Windows PowerShell to innowacyjne narzêdzie do zarz¹dzania systemem i przetwarzania skryptów dla serwerów oraz klientów pod kontrol¹ Windows. Charakterystyczn¹ cech¹ tego interpretera poleceñ jest obiektowa logika, która sprawia, ¿e wynikiem ka¿dego polecenia jest obiekt okreœlonego typu. Dodatkowo wszystkie funkcje dostêpne przez API systemu s¹ mo¿liwe do wywo³ania z poziomu PowerShella. Dziêki swojej uniwersalnoœci oraz nowoczesnym narzêdziom interpreter ten zapewnia spójny oraz jasny mechanizm zarz¹dzania, oparty na wierszu poleceñ i niewymagaj¹cy od u¿ytkownika du¿ej wiedzy programistycznej. Ksi¹¿ka „Windows PowerShell. Podstawy” zawiera dok³adny opis innowacyjnej architektury PowerShella, zasad pisania skryptów oraz mo¿liwoœci korzystania z podstawowych interfejsów systemowych: COM, WMI, ADSI i ADO.NET, a tak¿e obszerny zbiór opisów rozwi¹zañ konkretnych zadañ administracyjnych. Korzystaj¹c z tego przewodnika, poznasz funkcje i narzêdzia PowerShella. Nauczysz siê równie¿ korzystaæ z obiektowego potoku danych i zarz¹dzaæ procesami, dziennikami zdarzeñ oraz wpisami rejestru. Dziêki zawartej tu wiedzy z pewnoœci¹ usprawnisz i zautomatyzujesz wszelkie czasoch³onne zadania administracyjne, by móc swobodnie stosowaæ PowerShell jako podstawow¹ konsolê do codziennej pracy. • Aplety poleceñ • Przetwarzanie potokowe • Potoki danych • Uniwersalny model nawigacji • Definiowanie dysków • Jêzyk skryptów PowerShella • Tablice asocjacyjne • Praca ze skryptami • Ró¿nicowanie reakcji na b³êdy • Biblioteki klas • Narzêdzia PowerShella • Zarz¹dzanie u¿ytkownikami i grupami w Active Directory • Bazy danych • Zaawansowane operacje dostêpu do danych PowerShell skróci czas Twojej pracy! SPIS TREŚCI Wstęp ....................................................................................11 Podziękowania .....................................................................15 O autorze ..............................................................................17 CZĘŚĆ I: WINDOWS POWERSHELL — WPROWADZENIE .....................................................19 Rozdział 1. Pierwsze kroki ......................................................................21 Czym jest Windows PowerShell? ............................................................................. 21 Pobieranie i instalowanie rozszerzeń PSCX .......................................................... 35 Testowanie rozszerzeń PSCX ..................................................................................... 37 Pobieranie i instalowanie pakietu PowerShellPlus ............................................ 37 PowerShell Editor .......................................................................................................... 38 Podsumowanie .............................................................................................................. 42 Rozdział 2. Aplety poleceń ......................................................................43 Aplety poleceń — podstawy ..................................................................................... 43 Aliasy ................................................................................................................................. 47 Wyrażenia ........................................................................................................................ 51 Polecenia zewnętrzne ................................................................................................. 51 System pomocy WPS ................................................................................................... 53 Podsumowanie .............................................................................................................. 56 Rozdział 3. Przetwarzanie potokowe ......................................................61 Potok danych .................................................................................................................. 61 Procesor potoków ......................................................................................................... 65 Złożone potoki danych ............................................................................................... 66 Dane wyjściowe ............................................................................................................. 67 Interakcje z użytkownikiem ....................................................................................... 73 Podsumowanie .............................................................................................................. 75 5 6 S P I S T R E Ś C I Rozdział 4. Potoki danych .......................................................................77 Analizowanie zawartości potoku ............................................................................. 77 Filtrowanie obiektów ................................................................................................... 88 Przycinanie obiektów .................................................................................................. 90 Sortowanie obiektów .................................................................................................. 92 Grupowanie obiektów ................................................................................................. 93 Obliczenia ........................................................................................................................ 93 Wartości pośrednie ....................................................................................................... 95 Porównywanie obiektów ........................................................................................... 96 Rozgałęzienia .................................................................................................................. 96 Podsumowanie .............................................................................................................. 97 Rozdział 5. Uniwersalny model nawigacji ...............................................99 Rejestr systemu Windows .......................................................................................... 99 Dostawcy danych i dyski ..........................................................................................100 Aplety nawigacyjne ....................................................................................................101 Ścieżki .............................................................................................................................103 Definiowanie dysków ................................................................................................104 Podsumowanie ............................................................................................................105 Rozdział 6. Język skryptów PowerShella ..............................................107 System pomocy ...........................................................................................................108 Rozdzielanie poleceń .................................................................................................108 Komentarze ...................................................................................................................108 Zmienne .........................................................................................................................109 Typy danych PowerShella ........................................................................................110 Liczby ..............................................................................................................................114 Liczby losowe ...............................................................................................................115 Ciągi znakowe ..............................................................................................................116 Data i godzina ..............................................................................................................119 Tablice .............................................................................................................................121 Tablice asocjacyjne (tabele skrótów) ....................................................................123 Operatory .......................................................................................................................125 Struktury sterujące .....................................................................................................126 Podsumowanie ............................................................................................................128 Rozdział 7. Praca ze skryptami ..............................................................131 Pierwszy skrypt ............................................................................................................131 Uruchamianie skryptu PowerShella ......................................................................133 Włączanie skryptu .......................................................................................................133 Zabezpieczenia ............................................................................................................134 Podpisywanie skryptów ............................................................................................136 S P I S T R E Ś C I 7 Wstrzymywanie wykonywania skryptu ...............................................................138 Błędy i obsługa błędów .............................................................................................138 Podsumowanie ............................................................................................................144 Rozdział 8. Biblioteki klas .....................................................................145 Klasy .NET .......................................................................................................................145 Klasy COM ......................................................................................................................150 Klasy WMI .......................................................................................................................152 Podsumowanie ............................................................................................................166 Rozdział 9. Narzędzia PowerShella .......................................................169 Konsola Windows PowerShell ................................................................................169 PowerTab .......................................................................................................................174 PowerShellPlus ............................................................................................................174 PowerShell Analyzer ..................................................................................................178 PrimalScript ...................................................................................................................181 Sapien PowerShell Help ............................................................................................184 Podsumowanie ............................................................................................................186 Rozdział 10. Porady i rozwiązywanie problemów ..................................187 Debugowanie i śledzenie .........................................................................................187 Dodatkowe aplety poleceń .....................................................................................191 Historia poleceń ...........................................................................................................203 Informacje o systemie i komputerze ....................................................................203 Profile PowerShella .....................................................................................................205 Graficzny interfejs użytkownika .............................................................................211 Podsumowanie ............................................................................................................215 CZĘŚĆ II: WINDOWS POWERSHELL W PRAKTYCE ...........................................................217 Rozdział 11. Systemy plików ...................................................................219 Aplety poleceń do administracji systemem plików ........................................219 Dyski ................................................................................................................................220 Zawartość katalogu ....................................................................................................224 Właściwości pliku ........................................................................................................226 Właściwości plików wykonywalnych ....................................................................228 Łącza w systemie plików ...........................................................................................229 Kompresja ......................................................................................................................233 Udziały sieciowe ..........................................................................................................234 Podsumowanie ............................................................................................................246 8 S P I S T R E Ś C I Rozdział 12. Dokumenty .........................................................................247 Pliki tekstowe ................................................................................................................247 Pliki binarne ..................................................................................................................250 Pliki CSV ..........................................................................................................................251 Pliki XML .........................................................................................................................252 Pliki HTML ......................................................................................................................261 Podsumowanie ............................................................................................................264 Rozdział 13. Rejestr i oprogramowanie ..................................................265 Rejestr systemu Windows ........................................................................................265 Administracja oprogramowaniem ........................................................................271 Podsumowanie ............................................................................................................278 Rozdział 14. Procesy i usługi ...................................................................279 Procesy ...........................................................................................................................279 Usługi systemu Windows .........................................................................................284 Podsumowanie ............................................................................................................291 Rozdział 15. Komputery i urządzenia .....................................................293 Konfiguracja komputera ...........................................................................................293 Urządzenia .....................................................................................................................296 Dzienniki zdarzeń ........................................................................................................300 Liczniki wydajności .....................................................................................................302 Podsumowanie ............................................................................................................304 Rozdział 16. Sieć ......................................................................................305 Ping ..................................................................................................................................305 Konfiguracja sieci ........................................................................................................306 Odwzorowania nazw .................................................................................................309 Pobieranie plików z serwera HTTP ........................................................................310 Poczta elektroniczna ..................................................................................................311 Microsoft Exchange Server 2007 ...........................................................................312 Internetowe usługi informacyjne ..........................................................................315 Podsumowanie ............................................................................................................321 Rozdział 17. Usługi katalogowe ..............................................................323 Dostęp do usług katalogowych — wprowadzenie .........................................323 Zarządzanie użytkownikami i grupami przy użyciu WMI ..............................324 Obszar nazw System.DirectoryServices i adapter ADSI .................................325 S P I S T R E Ś C I 9 Wady adaptera ADSI ..................................................................................................330 Identyfikacja obiektów usług katalogowych (ścieżki) ....................................333 Typowe operacje katalogowe ................................................................................335 Podsumowanie ............................................................................................................342 Rozdział 18. Zarządzanie użytkownikami i grupami w Active Directory ..............................................343 Klasa Active Directory User ......................................................................................343 Tworzenie konta użytkownika ................................................................................346 Uwierzytelnianie ..........................................................................................................349 Usuwanie konta użytkownika .................................................................................349 Zmiana nazwy konta użytkownika ........................................................................350 Przenoszenie konta użytkownika ..........................................................................350 Zarządzanie grupami .................................................................................................351 Jednostki organizacyjne ...........................................................................................354 Podsumowanie ............................................................................................................354 Rozdział 19. Przeszukiwanie Active Directory ........................................355 Składnia zapytań LDAP .............................................................................................355 Zapytania LDAP w PowerShellu .............................................................................356 Wyszukiwanie w katalogu — uwagi praktyczne ..............................................360 Przykłady zapytań LDAP ...........................................................................................363 Używanie apletu polecenia Get-ADObject .........................................................364 Podsumowanie ............................................................................................................364 Rozdział 20. Dodatkowe biblioteki rozszerzeń do administracji Active Directory .......................................367 Dostawca nawigacji PowerShell Community Extensions .............................367 Rozszerzenia www.IT-Visions.de ............................................................................368 Rozszerzenia firmy Quest .........................................................................................370 Pobieranie informacji o strukturze Active Directory .......................................371 Zasady grup ..................................................................................................................372 Podsumowanie ............................................................................................................377 Rozdział 21. Bazy danych ........................................................................379 Biblioteka ADO.NET ....................................................................................................379 Przykładowa baza danych ........................................................................................384 Bazy danych w PowerShellu ....................................................................................384 Podsumowanie ............................................................................................................394 10 S P I S T R E Ś C I Rozdział 22. Zaawansowane operacje dostępu do danych .....................395 Obiekt DataSet .............................................................................................................395 Dostęp do danych z użyciem apletów www.IT-Visions.de ...........................401 Podsumowanie ............................................................................................................406 Rozdział 23. Zabezpieczenia ...................................................................407 Zabezpieczenia Windows ........................................................................................407 Klasy .................................................................................................................................412 Odczyt list ACL .............................................................................................................414 Odczyt wpisów ACE ...................................................................................................416 Podsumowanie ............................................................................................................417 Rozdział 24. Zmiana ustawień zabezpieczeń ..........................................419 Translacja identyfikatorów kont ............................................................................419 Odczytywanie informacji o właścicielu ................................................................424 Dodawanie wpisu ACE do listy ACL ......................................................................424 Usuwanie z listy ACL wpisu ACE ............................................................................427 Kopiowanie ACL ..........................................................................................................430 Definiowanie ACL w języku SDDL .........................................................................430 Podsumowanie ............................................................................................................432 CZĘŚĆ III: DODATKI ............................................................................................433 Dodatek A Aplety poleceń WPS ............................................................435 Dodatek B PowerShell 2.0 ....................................................................453 Dodatek C Bibliografia .........................................................................457 Skorowidz ...........................................................................461 R O Z D Z I A Ł 6 JĘZYK SKRYPTÓW POWERSHELLA W tym rozdziale: System pomocy .....................................................................................................................108 Rozdzielanie poleceń ...........................................................................................................108 Komentarze .............................................................................................................................108 Zmienne ...................................................................................................................................109 Typy danych PowerShella ..................................................................................................110 Liczby ........................................................................................................................................114 Liczby losowe .........................................................................................................................115 Ciągi znakowe ........................................................................................................................116 Data i godzina ........................................................................................................................119 Tablice .......................................................................................................................................121 Tablice asocjacyjne (tabele skrótów) ..............................................................................123 Operatory .................................................................................................................................125 Struktury sterujące ................................................................................................................126 Windows PowerShell (WPS) to nie tylko infrastruktura apletów poleceń, ale cały język skryptowy umożliwiający budowanie sekwencji poleceń o charakterze tradycyjnych programów. Język skryptów PowerShella (PSL, ang. PowerShell Scripting Language) to język ze zmiennymi, pętlami, warunkami, funkcjami i mechanizmem obsługi błędów. Firma Microsoft nie zastosowała w nowym narzędziu żadnego istnieją- cego już języka, ale — jak twierdzi — „czerpała inspirację” z języków powłok UNIX oraz języków PERL, PHP, Python i C#. W języku PowerShella znajdziemy więc nawiasy klamrowe i znaki $. Brak natomiast wymogu koń- czenia poleceń średnikiem. 107 108 R O Z D Z I A Ł 6 . J Ę Z Y K S K R Y P T Ó W P O W E R S H E L L A System pomocy Opisy elementów składniowych języka skryptów PowerShella można wyświetlić podobnie jak opisy apletów poleceń. Są to proste dokumenty tekstowe, instalowane razem z narzędziem. Nazwy dokumentów opisują- cych konstrukcje języka rozpoczynają się od słowa „About”. Przykładowo, polecenie: Get-Help About_for wyświetla informacje o pętlach for. Polecenie Get-Help About wyświetla listę wszystkich dokumentów „About”. Rozdzielanie poleceń Ogólnie, każdy wiersz skryptu PowerShella to jedno polecenie. Polecenie może składać się z wielu nazw apletów poleceń połączonych znakiem potoku (|). W jednym wierszu można umieścić więcej niż jedno polecenie, rozdzie- lając je znakiem średnika (;). Znak średnika można umieszczać na końcu każdego wiersza, ale nie jest to wymagane. Jeżeli jedno polecenie musi zostać zapisane w kilku wierszach, należy użyć odwróconego apostrofu (`). Umieszczenie takiego znaku na końcu wiersza powoduje, że następny wiersz jest traktowany jako dalszy ciąg tego samego polecenia: gps | ` format-list Komentarze Komentarze oznacza się symbolem #: # Komentarz Z M I E N N E 109 Zmienne Nazwy zmiennych rozpoczyna znak $. Nazwa może zawierać litery i cyfry oraz znak _. Część nazw jest zarezerwowana dla zmiennych predefiniowa- nych, takich jak $_. Typ zmiennej Określanie typu zmiennej nie jest wymagane: $a = 5 ale może on zostać zadeklarowany. Można stosować typy danych WPS („szybkie typy”, ang. type accelerator) oraz klasy .NET: $a = [int] 5 $a = [System.DateTime] 1972-8-1 Typy WPS odpowiadają klasom .NET: typy [int], [System.Int32] i [int32] są identyczne. [int] to znacznik typu WPS oznaczający 32-bi- tową liczbę całkowitą. Wewnętrznie reprezentuje go klasa .NET [System. (cid:180)Int32]. Dodatkowo, dostępny jest skrót [int32]. WSKAZÓWKA: Umieszczenie nazwy typu przed wyrażeniem przypisania (na przykład [int] $a = 5) trwale przypisuje typ zmiennej. Odpowiada to zasa- dom deklaracji typów w językach takich jak C++, Java czy C#. W chwili przypisania wartości następuje niejawne zadeklarowanie zmiennej. Deklaracja ta ma określony zakres (skrypt, procedura lub blok kodu). Deklarację można usunąć apletem Remove-Variable. Jeżeli typy zmiennych nie są deklarowane, należy liczyć się z możliwo- ścią wystąpienia błędów wynikających z błędnego określenia typu. Pole- cenie Set-PSDebug –Strict zapewni generowanie błędów przy próbach użycia zmiennych, których wartość nie została wcześniej przypisana. W poniższym przykładzie, WPS zgłasza błąd przy próbie wykonania ostatniego polecenia, ponieważ niejawna deklaracja zmiennej $y ma zakres ograniczony do bloku wyróżnionego nawiasami klamrowymi: 110 R O Z D Z I A Ł 6 . J Ę Z Y K S K R Y P T Ó W P O W E R S H E L L A Set-PSDebug –Strict $x = 5 { $y = 5 $x } $y Typy danych PowerShella W tabeli 6.1 przedstawione jest zestawienie wszystkich „szybkich typów” (ang. type accelerators) PowerShella. Wiele z nich opisanych będzie w dal- szych rozdziałach (na przykład [WMI] i [ADSI]). Sprawdzanie typu Informacje o typie są dostępne niezależnie od tego, czy typ zmiennej został jawnie określony. Jeżeli typ nie został określony to zmienna ma typ ostat- niej przypisanej wartości. Metoda GetType() zwraca typ zmiennej w postaci obiektu .NET System.Type. Ponieważ każda zmienna WPS to obiekt klasy .NET, metoda ta jest zawsze dostępna (jest to metoda klasy System.Object, po której dziedziczą wszystkie klasy .NET). W większości przypadków potrzebna jest sama nazwa klasy — można ją pobrać z właściwości Full (cid:180)name (pełna nazwa, z obszarem nazw) lub Name (bez obszaru nazw): $b = [System.DateTime] 1972-8-1 Typ zmiennej $b to: + $b.GetType().Fullname Zmienne predefiniowane Zestaw zmiennych PowerShella jest bardzo rozbudowany. Ich właściwa nazwa to zmienne zintegrowane (ang. integrated variables) lub zmienne wewnętrzne (ang. internal variables). W tabeli 6.2 przedstawione są tylko wybrane z nich. Przykład Oto przykład użycia zmiennej $OFS: T Y P Y D A N Y C H P O W E R S H E L L A 111 Tabela 6.1. „Szybkie typy” PowerShella typeof(int) typeof(int[]) typeof(long) typeof(long[]) typeof(string) typeof(string[]) typeof(char) typeof(char[]) typeof(bool) typeof(bool[]) typeof(byte) typeof(double) typeof(decimal) typeof(float) typeof(float) typeof(System.Text.RegularExpressions.Regex) typeof(System.Array) typeof(System.Xml.XmlDocument) [int] [int[]] [long] [long[]] [string] [string[]] [char] [char[]] [bool] [bool[]] [byte] [double] [decimal] [float] [single] [regex] [array] [xml] [scriptblock] typeof(System.Management.Automation.ScriptBlock) [switch] [hashtable] [type] [ref] [psobject] [wmi] [wmisearcher] typeof(System.Management.ManagementObjectSearcher) [wmiclass] typeof(System.Management.Automation.SwitchParameter) typeof(System.Collections.Hashtable) typeof(System.Type) typeof(System.Management.Autmation.PSReference) typeof(System.Management.Automation.PSObject) typeof(System.Management.ManagementObject) typeof(System.Management.ManagementClass) Polecenie: $OFS=”/” ; [string] ( a , b , c ) wyświetla: a/b/c 112 R O Z D Z I A Ł 6 . J Ę Z Y K S K R Y P T Ó W P O W E R S H E L L A Tabela 6.2. Wybrane zmienne wewnętrzne WPS Zmienna Funkcja $true $false $OFS $Home $PSHome $Args $Input $_ $StackTrace $Host $LastExitCode $Error wartość „prawda” wartość „fałsz” separator stosowany przy wyświetlaniu zbioru obiektów katalog macierzysty użytkownika katalog instalacyjny PowerShella parametr (do użytku w funkcjach) zawartość potoku (do użytku w funkcjach) bieżący obiekt potoku (do użytku w pętlach) bieżąca sekwencja wywołań informacje o „hoście” WPS wartość zwrócona przez ostatni wykonany program konsoli lub zewnętrzną aplikację Windows pełna lista błędów od uruchomienia WPS; ograniczenie liczby błędów można zmienić przy użyciu zmiennej $MaximumErrorCount Wskazówka: Wszystkie zadeklarowane zmienne, wewnętrzne i użytkownika, można wyświetlić poleceniem Get-ChildItem Variable (alias Dir Variable:). Wywołanie Dir Variable:p* zwraca listę wszystkich zmiennych, których nazwa zaczyna się literą „P” (wielką lub małą). Tak samo działa wywołanie Get- (cid:180)Variable p*. Stałe Niektórych zmiennych wewnętrznych nie można zmieniać. Można też zablokować możliwość modyfikowania dowolnej zmiennej: Set-Variable nazwa_zmiennej –Option readonly OSTRZEŻENIE: W tym wywołaniu nazwa zmiennej nie zawiera znaku $! T Y P Y D A N Y C H P O W E R S H E L L A 113 Podstawianie zmiennych Zasada podstawiania zmiennych jest stosowana nie tylko w typowych wyra- żeniach, ale również wewnątrz ciągów znakowych. Jeżeli: [int] $licznik = 1 [sting] $Komputer = E01 to zamiast: $licznik.ToString() + . Dostęp do komputera + $Komputer można napisać: $licznik. Dostęp do komputera $Komputer W obu przypadkach wartość ciągu jest ta sama: 1. Dostęp do komputera E01 Z podstawiania zmiennych można korzystać w wywołaniach apletów poleceń. Poniższe dwa polecenia są równoważne — oba pobierają dane ze ścieżki WinNT://E01: GetDirectoryEntry ( WinNT:// + $Komputer) GetDirectoryEntry WinNT://$Komputer Mechanizm podstawiania zmiennych obejmuje również obliczanie war- tości wyrażeń. Po znaku dolara można umieścić w ciągu znakowym dowolne wyrażenie, którego wartość zostanie włączona do ciągu wynikowego (patrz rysunek 6.1). Łatwo się o tym przekonać, wpisując na przykład: 1+3=$(1+3) Godzina: $((Get-Date).ToShortTimeString()) Rysunek 6.1. Przykład włączania wyrażeń do ciągu znakowego 114 R O Z D Z I A Ł 6 . J Ę Z Y K S K R Y P T Ó W P O W E R S H E L L A Ostrzeżenie: Podstawianie zmiennych nie zostanie przeprowadzone, jeżeli ciąg zostanie zapisany przy użyciu znaków apostrofu zamiast cudzysłowu: $count. Dostęp do komputera $Komputer Liczby Konstruktorami wartości liczbowych mogą być literały liczby, wyrażenia i zakresy (patrz rysunek 6.2). Liczby szesnastkowe poprzedza się znakami 0X (na przykład 0Xff = 255) i można je stosować wszędzie tam, gdzie liczby dziesiętne (na przykład 0xff+1 = 256). Rysunek 6.2. Liczby w PowerShellu Jeżeli następuje przypisanie literału liczby do zmiennej, której typ nie został jawnie określony, WPS tworzy obiekt typu System.Int32. Jeżeli zakres wartości Int32 nie jest wystarczający, stosowany jest typ Int64 lub Decimal. Jeżeli literał liczby jest ułamkiem (separatorem dziesiętnym jest zawsze kropka), WPS deklaruje typ Double lub Decimal. Aby przypisać zmiennej określony typ danych, należy poprzedzić dekla- rację nazwą typu, na przykład [Byte] lub [Decimal]. W przypadku typu Decimal istnieje dodatkowo możliwość zadeklarowania typu przez doda- nie do liczby litery „d”, na przykład 5.1d. # Niejawna deklaracja typu Integer $i = 5 $i.GetType().Name # Niejawna deklaracja typu Long $i = 5368888888888888 $i.GetType().Name L I C Z B Y L O S O W E 115 # Niejawna deklaracja liczby typu Decimal $i = 53688888888888888888888888888 $i.GetType().Name # Jawna deklaracja typu Long (t.j. 64-bitowej liczby całkowitej) [Int64] $l = 5 $l.GetType().Name # Jawna deklaracja typu Byte [Byte] $b = 5 $b.GetType().Name # Niejawna deklaracja typu Double $d = 5.1 $d.GetType().Name # Jawna deklaracja typu Double $d = 5.1d $d.GetType().Name # Jawna deklaracja typu Decimal [Decimal] $d = 5.1 $d.GetType().Name Przy jawnym określaniu typów możemy stosować zarówno typy WPS, takie jak [int] i [long], jak i odpowiadające im nazwy klas .NET ([Sys (cid:180)tem.Int32] i [System.Int64]. OSTRZEŻENIE: Skróty KB, MB i GB pozwalają używać jednostek kilobajta, mega- bajta i gigabajta (na przykład 5MB to liczba 5242880 (5*1024*1024). Skróty te zastąpiły obowiązujące przed wersją WPS 1.0 RC2: M, K i G. Liczby losowe Do generowania liczb losowych służy aplet polecenia Get-Random, wcho- dzący w skład rozszerzeń PowerShell Community (PSCX) [CODEPLEX01]. Standardowo, aplet generuje liczby z zakresu od 0 do 1. Można to zmienić przy użyciu parametrów –Min i –Max (patrz rysunek 6.3). 116 R O Z D Z I A Ł 6 . J Ę Z Y K S K R Y P T Ó W P O W E R S H E L L A Rysunek 6.3. Przykład zastosowania apletu polecenia Get-Random do generowania liczb losowych z zakresu od 100 do 200 Ciągi znakowe Ciągi WPS to egzemplarze klasy .NET System.String. Początek i koniec ciągu sygnalizują znaki cudzysłowu lub apostrofu, ewentualnie kombinacja znaków @, cudzysłowu i końca wiersza. Ostatnia z tych opcji pozwala zapi- sywać ciągi wielowierszowe. Określa się ją potocznie nazwą here-string („ciąg tutaj”, patrz listing 6.1). Listing 6.1. Przykład here-string # Ciąg tutaj @ Długi tekst można podzielić na wiele wierszy używając cudzysłowu lub apostrofu @ W obu przypadkach, ciągi mogą zawierać zmienne lub wyrażenia, które zostaną automatycznie podstawione. Ilustruje to listing 6.2. Listing 6.2. Podstawienia zmiennych w ciągu $a = 10 $b = Bieżąca wartość to $a! Write-Warn $b C I Ą G I Z N A K O W E 117 UWAGA: Przy przekazywaniu parametrów do apletów poleceń ciąg można otaczać tylko znakami cudzysłowu ( ). Jest to konieczne dla zachowania zasad oddzielania kolejnych parametrów. Praca z ciągami WPS pozwala korzystać z wszystkich możliwości klasy System.String (wyposażonej w metody takie jak Insert(), Remove(), Replace() i Split()). Pełną listę metod widać na rysunku 6.4. Listing 6.3 przedsta- wia najbardziej typowe przykłady, a rysunek 6.5 — wynik uruchomienia kodu w listingu. Rysunek 6.4. Metody klasy System.String Listing 6.3. Operacje na ciągach # Zmiana wielkości liter $a = Dr Schwichtenberg $a.ToUpper() 118 R O Z D Z I A Ł 6 . J Ę Z Y K S K R Y P T Ó W P O W E R S H E L L A Rysunek 6.5. Wynik uruchomienia skryptu z listingu 6.3 $b # Wstawianie ciągu w określonej pozycji $a = $a.Insert(3, Holger ) $a # Wyodrębnianie części ciągu $c = $a[3..8] $c Listing 6.3 przedstawia następujące operacje na ciągach: (cid:132) zmiana wszystkich liter na wielkie, (cid:132) wstawianie tekstu wewnątrz ciągu, (cid:132) wyodrębnianie części ciągu jako listy pojedynczych znaków. Dzielenie i łączenie ciągów znakowych Czasem pojawia się potrzeba podzielenia ciągu (na przykład Holger; (cid:180)Schwichtenberg;Essen;Niemcy;www.IT-Visions.de ). .NET Framework zapewnia metodę Split() klasy System.String (patrz listing 6.4). Listing 6.4. Przykład użycia metody Split() System.String. [String] $CSVString = (cid:180) Holger;Schwichtenberg;Essen;Niemcy;www.IT-Visions.de $CSVArray = $CSVString.Split( ; ) $Nazwisko = $CSVArray[1] $Nazwisko Rozszerzenia PSCX wzbogacają WPS o aplet polecenia Split-String, którego działanie jest podobne (patrz listing 6.5). D A T A I G O D Z I N A 119 Listing 6.5. Przykład użycia apletu polecenia Split-String [String] $CSVString = (cid:180) Holger;Schwichtenberg;Essen;Niemcy;www.IT-Visions.de $CSVArray = Split-String $CSVString -Separator ; $Nazwisko = $CSVArray[1] $Nazwisko Analogicznie, do łączenia ciągów służy metoda Join() i aplet polece- nia Join-String (patrz listing 6.6 i listing 6.7). Warto od razu zapamiętać, że metoda Join() to statyczna metoda klasy System.String. Listing 6.6. Użycie metody statycznej Join() $Array = Holger , Schwichtenberg , Essen , Niemcy , (cid:180) www.IT-Visions.de $CSVString = [System.String]::Join( ; , $Array) $CSVString Listing 6.7. Użycie apletu polecenia Join-String $Array = Holger , Schwichtenberg , Essen , Niemcy , (cid:180) www.IT-Visions.de $CSVString = Join-String $Array -Separator ; $CSVString Data i godzina Aplet polecenia Get-Date tworzy obiekt klasy .NET System.DateTime, który zawiera bieżącą datę i godzinę: Get-Date Następujące polecenie pozwala zredukować ilość danych wyjściowych do samej daty: Get-Date –displayhint date W podobny sposób można ograniczyć ilość danych do samej godziny: Get-Date –displayhint time 120 R O Z D Z I A Ł 6 . J Ę Z Y K S K R Y P T Ó W P O W E R S H E L L A Aplet Get-Date może posłużyć jako konstruktor wartości zapisywanej w zmiennej: $a = Get-Date 1972-8-1 12:11:10 Można obliczyć różnicę między bieżącą godziną (i datą) a godziną (i datą) zapisaną w zmiennej. Służy do tego metoda Subtract(): (Get-Date).Subtract((Get-Date 1972-8-1 12:11:10 )) Ten sam efekt osiągniemy przy użyciu operatora – (minus): (Get-Date) – (Get-Date 1972-8-1 12:11:10 ) Powyższe przykłady generują następujące dane wyjściowe: Days : 12662 Hours : 11 Minutes : 56 Seconds : 57 Milliseconds : 927 Ticks : 10940398179276185 TotalDays : 12662,4978926808 TotalHours : 303899,949424338 TotalMinutes : 18233996,9654603 TotalSeconds : 1094039817,92762 TotalMilliseconds : 1094039817927,62 Wewnętrznie WPS przetwarza okresy czasu jako obiekty klasy System. (cid:180)TimeSpan. Można je tworzyć poleceniem New-TimeSpan: $okres = New-TimeSpan –Days 10 –Hours 4 –Minutes 3 (cid:180)–seconds 50 $teraz = Get-Date $przyszłość = $teraz + $okres UWAGA: Polecenie New-TimeSpan pozwala określić długość okresu w dniach, godzinach, minutach i sekundach. Nie można stosować miesięcy i lat. T A B L I C E 121 Komputery zdalne Aplet polecenia Get-Date nie pozwala pobrać czasu ze zdalnego kompu- tera. Umożliwia to jednak klasa Windows Management Instrumentation (WMI) Win32_Currenttime: Get-Wmiobject Win32_CurrentTime –computername E02 Wynikiem powyższej operacji nie jest obiekt .NET System.DateTime, ale obiekt .NET typu System.Management.ManagementObject. Jest on osłoną obiektu WMI typu root\cimv2\Win32_LocalTime. Zmiana daty i godziny Do ustawiania daty i godziny komputera służy polecenie Set-Date (patrz rysunek 6.6). Rysunek 6.6. Przykład użycia apletu polecenia Set-Date do uruchomienia aplikacji z inną datą Tablice Deklaracja tablicy następuje w momencie przypisania zbioru wartości roz- dzielanych przecinkami: $a = 01,08,72,13,04,76 122 R O Z D Z I A Ł 6 . J Ę Z Y K S K R Y P T Ó W P O W E R S H E L L A Tablicę można zadeklarować jawnie, używając identyfikatora typu WPS [Array]: [Array] $b $b 1,2,3 Aby zdefiniować tablicę jednoelementową, można zastosować deklarację jawną lub rozpocząć listę elementów przecinkiem: $a = , Tylko jeden element [Array] $a = Tylko jeden element Aby wykonać pewne operacje na wszystkich elementach tablicy, można użyć apletu polecenia Foreach-Object. Nie zawsze jednak jest to konieczne. Jeżeli tablica jest zwracana przez ostatni aplet polecenia w potoku, zostają wyświetlone wszystkie jej elementy (patrz rysunek 6.7). Rysunek 6.7. Wyświetlanie zawartości tablicy Właściwość Count pozwala uzyskać informację o ilości elementów w tablicy: [array] $b $b =1,2,3 $b.Count T A B L I C E A S O C J A C Y J N E ( T A B E L E S K R Ó T Ó W ) 123 Dostęp do elementów uzyskujemy po podaniu indeksu (od 0 wzwyż) lub zakresu indeksów, ujętych w nawiasy kwadratowe. Zakres indeksów sygnalizują dwie kropki, na przykład $a[3..6]. Operator += zastosowany do tablicy dodaje nowy element na końcu (patrz rysunek 6.7). Usunięcie ele- mentu nie jest możliwe (można jedynie skopiować elementy do innej tablicy). Tablice można łączyć operatorem + (plus): $KontroleryDomeny = E01 , E02 , E03 $SerweryZwykłe = E04 , E05 , E06 $WszystkieSerwery = $KontroleryDomeny + $SerweryZwykłe $WszystkieSerwery.Count # Wynik: 6 Dostępne są także tablice wielowymiarowe. Tablica taka powstanie, jeżeli połączymy elementy listy w grupy, stosując znaki nawiasów. Poniższy przykład przedstawia definicję tablicy dwuwymiarowej. Elementy pierw- szego wymiaru zawierają trzyelementowe tablice. Czwarty element zostaje dołączony przy użyciu operatora +=: $KontroleryDomeny = ( E01 , 192.168.1.10 , Budynek 1 ), (cid:180)( E02 , 192.168.1.20 , Budynek 2 ), (cid:180)( E03 , 192.168.1.30 , Budynek 3 ) LiczbaKomputerów: + $KontroleryDomeny.Count Adres IP komputera 2: + $KontroleryDomeny[1][1] (cid:180)# 192.168.1.20 Komputer 2 jest w budynku nr: + $KontroleryDomeny[1][2] (cid:180)# Budynek 3 $KontroleryDomeny += ( E04 , 192.168.1.40 , Budynek 4 ) Komputer 4 jest w budynku nr: + $KontroleryDomeny[3][2] (cid:180)# Budynek 4 Tablice asocjacyjne (tabele skrótów) Poza tablicami, WPS pozwala korzystać z list nazwanych elementów (list asocjacyjnych, ang. associative list), zaimplementowanych jako tabele skrótów (ang. hash table). Element w tabeli skrótów identyfikuje nie pozy- cja, ale pewna wartość, nazywana kluczem (ang. key). Podobną strukturę można znaleźć w wielu innych językach. Często określa się ją nazwą tablica asocjacyjna (ang. associative array). Definicją takich obiektów jest klasa System.Collections.Hashtable. Aby utworzyć tabelę skrótów, używamy znaku @ oraz listy elementów ujętych w nawiasy klamrowe ({}). Kolejne elementy rozdziela średnik (;). 124 R O Z D Z I A Ł 6 . J Ę Z Y K S K R Y P T Ó W P O W E R S H E L L A Każdy element składa się z nazwy i wartości, rozdzielonych znakiem rów- ności (=). Nie można ująć nazwy elementu w cudzysłów. Identyfikatorem służącym do jawnego deklarowania tabel skrótów jest [Hashtable]. # Niejawna tabela skrótów $Computers = @{ E01 = 192.168.1.10 ; E02 = 192.168.1.20 ; (cid:180)E03 = 192.168.1.30 ; } # Jawna tabela skrótów [Hashtable] $Komputery = @{ E01 = 192.168.1.10 ; E02 = (cid:180) 192.168.1.20 ; E03 = 192.168.1.30 ; } Dostęp do elementów tabeli skrótów można uzyskać, stosując zapis z nawiasami kwadratowymi, podobnie jak do elementów tablic, lub też przy użyciu operatora kropki (.). Pozwala to na bardzo przejrzyste odwołania: # Pobieranie adresu IP komputera E02 $Komputery[ E02 ] $Komputery.E02 Równie prosta jest operacja przypisania: # Zmiana elementu $Komputery.E02 = 192.168.1.21 Dużą wygodą jest automatyczne tworzenie nowego elementu w momen- cie przypisania wartości. Pozwala to generować tabelę krok po kroku (zaczy- nając od listy pustej). Lista pusta to @{ }. Oto przykład: # Dodawanie nowego elementu $Komputery.E04 = 192.168.1.40 # Rozpoczynanie od listy pustej $WięcejKomputerów = @{ } $WięcejKomputerów.E05 = 192.168.1.50 $WięcejKomputerów.E06 = 192.168.1.60 $WięcejKomputerów.Count # Wynik: 2 Tabele skrótów można łączyć tak samo jak tablice. Wymaga to jednak, aby w obu tabelach nie powtarzały się nazwy elementów. Wystąpieniu dupli- katu w tabeli docelowej powoduje błąd czasu wykonania: # Łączenie tabel skrótów $WszystkieKomputery = $Komputery + $WięcejKomputerów $WszystkieKomputery.Count # Wynik: 6 O P E R A T O R Y 125 Tabel skrótów można używać nie tylko do przechowywania rzeczywi- stych list, ale także jako proste definicje własnych struktur danych (na przy- kład do zapisania informacji o osobie): # Użycie tabeli skrótów jako struktury danych użytkownika $Autor = @{ ImięNazwisko= Dr Holger Schwichtenberg ; (cid:180)Wiek=35; Kraj= Niemcy } $Autor.ImięNazwisko $Autor.Wiek $Autor.Kraj Operatory PowerShell pozwala korzystać z podstawowych operatorów arytmetycznych +, -, *, / i (modulo, czyli reszta z dzielenia). Znak plus (+) służy do doda- wania liczb i łączenia ciągów oraz tablic i tabel skrótów. Znak gwiazdki (*) służy przede wszystkim do mnożenia liczb, ale i on ma dodatkowe zasto- sowanie: zwielokrotnianie ciągów znakowych i tablic. Pozwala to w prosty sposób generować powtórzenia ich znaków i elementów. Nie można zwie- lokrotnić tabeli skrótów — w jej naturze leży niepowtarzalność kluczy elementów. # Zwielokrotnienie ciągu znakowego $Ciąg = abcdefghijklmnopqrstuvwxyz $DługiCiąg = $Ciąg * 20 Liczba znaków: + $DługiCiąg.Length # = 520 # Zwielokrotnienie tablicy $a = 1,2,3,4,5 $b = $a * 10 Liczba elementów: + $b.Count # = 50 Znak równości (=) służy jako operator przypisania. Szczególnie interesu- jące są przypisania krzyżowe, umożliwiające elegancką wymianę wartości dwóch zmiennych. W większości języków wymaga to użycia zmiennej pośredniej. W WPS wystarczy napisać $x, $y = $y, $x (patrz rysu- nek 6.8). Kolejny ciekawy operator to ampersand ( ). Może on służyć do wykona- nia polecenia, którego nazwa zapisana jest w ciągu znakowym. Powstaje wtedy dynamiczny, samomodyfikujący się kod. Oto przykład: $Co = Process ( Get- +$Co) 126 R O Z D Z I A Ł 6 . J Ę Z Y K S K R Y P T Ó W P O W E R S H E L L A Rysunek 6.8. Wymiana wartości zmiennych przy użyciu przypisania krzyżowego Powyższa sekwencja poleceń prowadzi do uruchomienia apletu pole- cenia Get-Process. Wartość zmiennej $Co można pobierać z różnych źródeł (na przykład od użytkownika). Operator można zastąpić apletem polecenia Invoke-Expression: $WartośćUżytkownika = Process invoke-expression( Get- +$WartośćUżytkownika) OSTRZEŻENIE: Warto pamiętać, że użycie możliwości dynamicznego wykony- wania kodu do interpretowania wpisów użytkownika jako polecenia jest zagro- żeniem dla bezpieczeństwa systemu. Choć polecenie Get w poprzednim przy- kładzie może wydawać się nieszkodliwe, wcale tak nie jest: $WartośćUżytkownika = Process | Stop-Process invoke-expression( Get- +$WartośćUżytkownika) Struktury sterujące Język skryptów PowerShella (PSL) pozwala stosować następujące struktury sterujące: if (warunek) {...} else {...} switch ($zmienna) {wartość {...} wartość {...} (cid:180)default {..} } } while(warunek) { ... } do { ... } while (warunek) do { ... } until (warunek) foreach ($zmienna in $kolekcja) {...} function nazwa {...} break continue return exit S T R U K T U R Y S T E R U J Ą C E 127 trap błąd class { ... } else { ... } throw informacja o błędzie throw obiekt_błędu UWAGA: Więcej informacji o tych poleceniach można znaleźć w pomocy Power- Shella. W tej książce rezygnujemy ze szczegółowego opisu tych podstawowych konstrukcji języka, aby skupić się na ciekawszych zagadnieniach. Instrukcje steru- jące PowerShella nie różnią się znacząco od stosowanych w innych popularnych językach. Throw i Trap omawiamy w rozdziale 7., „Praca ze skryptami”. Pętle Listing 6.8 przedstawia proste przykłady konstrukcji for, while i foreach. Listing 6.8. Pętle # Pętla od 1 do 5 For: for ($i = 1; $i -lt 6; $i++) { $i } While: $i = 0 while($i -lt 5) { $i++ $i } Foreach: $i = 1,2,3,4,5 foreach ($z in $i) { $z } Warunki Listing 6.9 przedstawia proste przykłady instrukcji if i switch. Listing 6.9. Warunki if ($i -lt 10) { Mniejsze niż 10 } else { Większe od 10 } switch ($i) 128 R O Z D Z I A Ł 6 . J Ę Z Y K S K R Y P T Ó W P O W E R S H E L L A { 1 { jeden } 5 { pięć } 10 { dziesięć } default { inna liczba } } Podprocedury Listing 6.10 przedstawia proste przykłady procedur z parametrami i zwra- caniem wartości. Listing 6.10. Podprocedury function ParametryNieNazwane() { Funkcja pobrała parametry: $args[0] and $args[1] return $args[0] + $args[1] } ParametryNieNazwane 1 2 function ParametryNazwane([int] $a, [int] $b) { Funkcja pobrała parametry: $a and $b return $b + $a } ParametryNazwane 1 4 WSKAZÓWKA: WPS ma wiele funkcji wewnętrznych (patrz rysunek 6.9). Insta- lacja PSCX jeszcze powiększa ich zbiór. Polecenie dir function: wyświetla ich listę. Łatwo się przekonać, że niektóre polecenia, takie jak C: i Dir, zapew- niające zgodność z tradycyjną konsolą Windows, są zaimplementowane wła- śnie jako funkcje. Podsumowanie Język skryptów PowerShella PSL nie wykorzystuje składni żadnego wcze- śniejszego języka. Jest podobny do PERL-a, PHP, Pythona i C#. Typ zmiennych może być określany jawnie lub niejawnie. Wszystkie dostępne P O D S U M O W A N I E 129 Rysunek 6.9. Lista funkcji wewnętrznych (łącznie z funkcjami PSCX) 130 R O Z D Z I A Ł 6 . J Ę Z Y K S K R Y P T Ó W P O W E R S H E L L A typy to klasy biblioteki .NET Framework, w tym również typy proste, takie jak string czy int. Pozwala to korzystać z wszystkich możliwości plat- formy .NET w zakresie operowania danymi. Zmienne mogą zawierać pojedyncze wartości, tablice lub tabele skró- tów. Elementy tablic są numerowane, a elementy tabel skrótów są iden- tyfikowane nazwami. Poza zmiennymi, WPS zawiera konstrukcje składniowe do programo- wania strukturalnego (takie jak pętle, instrukcje wykonania warunkowego i podprocedury).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows PowerShell. Podstawy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: