Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00401 006095 13603407 na godz. na dobę w sumie
Windows Server 2003. Bezpieczeństwo sieci - książka
Windows Server 2003. Bezpieczeństwo sieci - książka
Autor: , , Liczba stron: 584
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0498-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo sieci
Porównaj ceny (książka, ebook (-88%), audiobook).

Pomyśl o bezpieczeństwie już na etapie projektowania,
a unikniesz późniejszych problemów

Windows Server 2003 to niezwykle funkcjonalna, wydajna i skalowalna platforma wspomagająca zarządzanie sieciami komputerowymi. Jednak utworzenie na jej bazie bezpiecznego systemu w dużym przedsiębiorstwie może być bardzo skomplikowanym zadaniem. Dlatego warto, a nawet trzeba poświęcić odpowiednią ilość czasu na poprawne zaprojektowanie sieci. Pozwoli to uniknąć wielu problemów na dalszych etapach pracy.

Książka 'Windows Server 2003. Bezpieczeństwo sieci' to zbiór praktycznych rozwiązań, które pomogą Ci szybko zaprojektować bezpieczną sieć. Nauczysz się gromadzić i analizować wymogi biznesowe oraz techniczne, które musi spełniać system. Dowiesz się, jak przygotować logiczny, a później fizyczny plan zabezpieczeń infrastruktury sieciowej. Przeczytasz także o tym, jak kontrolować dostęp do danych i tworzyć grupy służące do przyznawania uprawnień oraz jak zaprojektować fizyczne zabezpieczenia infrastruktury klienckiej.

Nie lekceważ zagrożeń --
skorzystaj z praktycznych wskazówek i buduj bezpieczne sieci.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows Server 2003. Bezpieczeñstwo sieci Autorzy: Neil Ruston, Chris Peiris, Laura Hunter T³umaczenie: Adam Jarczyk (wstêp, rozdz. 1–7, 9, 10), Grzegorz Kowalczyk (rozdz. 8) ISBN: 978-83-246-0498-2 Tytu³ orygina³u: How to Cheat at Designing Security for a Windows Server 2003 Network Format: B5, stron: 584 Pomyœl o bezpieczeñstwie ju¿ na etapie projektowania, a unikniesz póŸniejszych problemów • Naucz siê analizowaæ wymogi biznesowe i techniczne • Poznaj techniki sprawnego projektowania systemów • Twórz bezpieczne sieci Windows Server 2003 to niezwykle funkcjonalna, wydajna i skalowalna platforma wspomagaj¹ca zarz¹dzanie sieciami komputerowymi. Jednak utworzenie na jej bazie bezpiecznego systemu w du¿ym przedsiêbiorstwie mo¿e byæ bardzo skomplikowanym zadaniem. Dlatego warto, a nawet trzeba poœwiêciæ odpowiedni¹ iloœæ czasu na poprawne zaprojektowanie sieci. Pozwoli to unikn¹æ wielu problemów na dalszych etapach pracy. Ksi¹¿ka „Windows Server 2003. Bezpieczeñstwo sieci” to zbiór praktycznych rozwi¹zañ, które pomog¹ Ci szybko zaprojektowaæ bezpieczn¹ sieæ. Nauczysz siê gromadziæ i analizowaæ wymogi biznesowe oraz techniczne, które musi spe³niaæ system. Dowiesz siê, jak przygotowaæ logiczny, a póŸniej fizyczny plan zabezpieczeñ infrastruktury sieciowej. Przeczytasz tak¿e o tym, jak kontrolowaæ dostêp do danych i tworzyæ grupy s³u¿¹ce do przyznawania uprawnieñ oraz jak zaprojektowaæ fizyczne zabezpieczenia infrastruktury klienckiej. • Analizowanie wymogów i ograniczeñ • Projektowanie architektury sieci • Zarz¹dzanie serwerami • Projektowanie struktury kluczy publicznych i zarz¹dzanie ni¹ • Proces zarz¹dzania sieci¹ • Zabezpieczanie us³ug, protoko³ów sieciowych i dostêpu zdalnego • Korzystanie z us³ugi Active Directory • Zabezpieczanie zasobów • Komunikacja z komputerami klienckimi Nie lekcewa¿ zagro¿eñ — skorzystaj z praktycznych wskazówek i buduj bezpieczne sieci Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Współautorzy ................................................................................... 9 Redaktor merytoryczny ................................................................... 11 Rozdział 1. Projektowanie architektury bezpiecznej sieci ...................................... 13 Wprowadzenie ................................................................................................................. 13 Analiza wymogów firmy względem projektu bezpieczeństwa ....................................... 14 Analiza istniejących zasad i procedur bezpieczeństwa ............................................... 15 Ustalanie wymogów bezpieczeństwa danych ........................................................... 18 Analiza aktualnego stanu bezpieczeństwa ................................................................ 19 Projekt architektury dla implementacji zabezpieczeń ..................................................... 24 Przewidywanie zagrożeń dla sieci ............................................................................. 24 Reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem .......................................... 35 Analiza ograniczeń technicznych projektu zabezpieczeń ............................................... 39 Ustalenie możliwości istniejącej infrastruktury ........................................................ 40 Analiza ograniczeń interoperatywności .................................................................... 42 Podsumowanie ................................................................................................................. 44 Rozwiązania w skrócie .................................................................................................... 45 Pytania i odpowiedzi ....................................................................................................... 46 Rozdział 2. Zabezpieczanie serwerów na podstawie ich funkcji ........................... 49 Wprowadzenie ................................................................................................................. 49 Definiowanie wzorcowego szablonu zabezpieczeń ........................................................ 50 Szablony zabezpieczeń — dobre praktyki ................................................................ 52 Wstępnie zdefiniowane szablony zabezpieczeń w systemie Windows Server 2003 ........53 Ponowne stosowanie domyślnych ustawień zabezpieczeń ........................................ 56 Konfiguracja szablonów zabezpieczeń ..................................................................... 64 Konfiguracja zabezpieczeń dla starszych typów klientów ........................................ 71 Wdrażanie szablonów zabezpieczeń ......................................................................... 73 Projektowanie zabezpieczeń serwerów o określonych rolach ......................................... 91 Typowe role serwerów .............................................................................................. 91 Konfiguracja zabezpieczeń kontrolerów domen ....................................................... 96 Zabezpieczanie roli IIS (Internet Information Server) ............................................ 102 Konfiguracja zabezpieczeń serwerów poczty POP3 ............................................... 105 Zabezpieczanie innych ról w sieci .......................................................................... 107 Modyfikacje wzorcowych szablonów zabezpieczeń według ról serwerów ............ 117 4 Windows Server 2003. Bezpieczeństwo sieci Podsumowanie ............................................................................................................... 123 Rozwiązania w skrócie .................................................................................................. 125 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 127 Rozdział 3. Projektowanie bezpiecznej infrastruktury klucza publicznego ............ 129 Wprowadzenie ............................................................................................................... 129 Projektowanie infrastruktury klucza publicznego ......................................................... 130 Wprowadzenie do PKI ............................................................................................ 133 Projekt implementacji CA ....................................................................................... 135 Projektowanie logicznej strategii uwierzytelniania ................................................. 141 Projektowanie zabezpieczeń serwerów CA ............................................................ 143 Projektowanie dystrybucji certyfikatów ........................................................................ 147 Projektowanie zgłaszania żądań i dystrybucji ......................................................... 151 Aprobowanie certyfikatów przez administratora CA .............................................. 153 Odwoływanie certyfikatów przez administratora CA ............................................. 153 Konfiguracja odnawiania i inspekcji ....................................................................... 154 Podsumowanie ............................................................................................................... 157 Rozwiązania w skrócie .................................................................................................. 158 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 159 Rozdział 4. Zabezpieczanie procesu zarządzania siecią ..................................... 161 Wprowadzenie ............................................................................................................... 161 Zabezpieczanie procesu zarządzania siecią ................................................................... 162 Zarządzanie ryzykiem w administrowaniu siecią ................................................... 163 Zabezpieczanie najczęściej używanych narzędzi administracyjnych ..................... 166 Projektowanie zabezpieczeń dla Usług zarządzania awaryjnego ............................ 173 Projektowanie infrastruktury aktualizacji zabezpieczeń ............................................... 174 Projekt infrastruktury Software Update Services .................................................... 175 Wykorzystanie zasad grupy do wdrażania aktualizacji oprogramowania ............... 177 Strategia identyfikacji komputerów, które nie mają aktualnego poziomu poprawek .....179 Projektowanie relacji zaufania pomiędzy domenami i lasami ...................................... 180 Projektowanie modeli zaufania pomiędzy lasami i domenami ............................... 183 Projektowanie zabezpieczeń w interoperacyjności ................................................. 187 Podsumowanie ............................................................................................................... 189 Rozwiązania w skrócie .................................................................................................. 191 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 192 Rozdział 5. Zabezpieczanie usług i protokołów sieciowych ................................ 195 Wprowadzenie ............................................................................................................... 195 Projektowanie zabezpieczeń infrastruktury sieciowej ................................................... 196 IPSec — wprowadzenie .......................................................................................... 204 Skojarzenia zabezpieczeń ........................................................................................ 205 Tryby IPSec ............................................................................................................. 208 Protokoły IPSec ....................................................................................................... 208 Proces IPSec ............................................................................................................ 213 Przegląd zasad IPSec ............................................................................................... 214 Domyślne zasady IPSec .......................................................................................... 214 Jak są aplikowane zasady IPSec? ............................................................................ 222 Projektowanie zasad IPSec ...................................................................................... 231 Zabezpieczanie usługi DNS .................................................................................... 239 Przestrzeń nazw DNS .............................................................................................. 240 Usługa Serwer DNS ................................................................................................ 242 Strefy DNS .............................................................................................................. 245 Rekordy zasobów DNS ........................................................................................... 246 Klienty DNS ............................................................................................................ 247 Spis treści 5 Projektowanie zabezpieczeń transmisji danych ...................................................... 248 Zabezpieczenia sieci bezprzewodowych ................................................................. 257 Krótka historia sieci bezprzewodowych ................................................................. 258 Zagrożenia sieci bezprzewodowych ........................................................................ 260 Krótki przegląd technologii PKI i RADIUS/RAS .................................................. 262 Projektowanie bezprzewodowych sieci lokalnych .................................................. 264 Projektowanie infrastruktury WLAN ...................................................................... 264 Projektowanie uwierzytelniania w sieciach bezprzewodowych ............................. 270 Projektowanie i testowanie infrastruktury dostępu bezprzewodowego .................. 277 Podsumowanie ............................................................................................................... 279 Rozwiązania w skrócie .................................................................................................. 280 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 282 Rozdział 6. Zabezpieczanie usługi IIS ............................................................... 285 Wprowadzenie ............................................................................................................... 285 Projektowanie uwierzytelniania użytkowników w IIS .................................................. 286 Uwierzytelnianie za pomocą certyfikatów .............................................................. 289 Zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows ................................................. 294 Uwierzytelnianie RADIUS ..................................................................................... 299 Projektowanie zabezpieczeń IIS .................................................................................... 305 Zabezpieczanie IIS .................................................................................................. 306 Projektowanie strategii monitorowania IIS ............................................................. 317 Strategia zarządzania treścią WWW w serwerach IIS ............................................ 325 Podsumowanie ............................................................................................................... 326 Rozwiązania w skrócie .................................................................................................. 327 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 329 Rozdział 7. Zabezpieczanie VPN i komunikacji ekstranetowej ........................... 331 Wprowadzenie ............................................................................................................... 331 Projektowanie zabezpieczeń dla komunikacji pomiędzy sieciami ................................ 332 Windows Server 2003 jako router ........................................................................... 333 Projektowanie połączeń VPN ........................................................................................ 343 Wybór protokołów dla dostępu VPN ...................................................................... 345 Korzystanie z zasad dostępu zdalnego .................................................................... 357 Projektowanie routingu pomiędzy sieciami wewnętrznymi ................................... 360 Projektowanie infrastruktury ekstranetów .............................................................. 360 Podsumowanie ............................................................................................................... 361 Rozwiązania w skrócie .................................................................................................. 362 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 363 Rozdział 8. Zabezpieczanie usługi Active Directory ........................................... 365 Wprowadzenie ............................................................................................................... 365 Projektowanie strategii kontroli dostępu dla usług katalogowych ................................ 366 Analiza zagrożeń dla usług katalogowych .............................................................. 370 Tworzenie zasad zabezpieczeń konta ...................................................................... 375 Tworzenie bezpiecznych haseł ................................................................................ 387 Inspekcje aktywności konta użytkownika ............................................................... 394 Tworzenie strategii delegowania ............................................................................. 401 Projektowanie strategii grup dla dostępu do zasobów ................................................... 405 Tworzenie struktury uprawnień dla danych ............................................................ 407 Podsumowanie ............................................................................................................... 411 Rozwiązania w skrócie .................................................................................................. 415 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 416 6 Windows Server 2003. Bezpieczeństwo sieci Rozdział 9. Zabezpieczanie zasobów sieciowych ............................................... 419 Wprowadzenie ............................................................................................................... 419 Projektowanie strategii kontroli dostępu do plików i folderów .................................... 420 Analiza zagrożeń danych ........................................................................................ 421 Przegląd kontroli dostępu i list ACL ....................................................................... 422 Dostęp do zasobów .................................................................................................. 427 Praca z grupami zabezpieczeń ................................................................................. 430 Analiza wymogów inspekcji ................................................................................... 440 Strategia kontroli dostępu do rejestru ...................................................................... 446 System szyfrowania plików ........................................................................................... 456 Tworzenie strategii szyfrowania i odszyfrowywania plików i folderów ................ 470 Bezpieczeństwo strategii wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych ....... 485 Zabezpieczanie procesu wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych .... 486 Zabezpieczanie Usług zarządzania awaryjnego ...................................................... 496 Podsumowanie ............................................................................................................... 507 Rozwiązania w skrócie .................................................................................................. 509 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 511 Rozdział 10. Zabezpieczanie klientów sieciowych ............................................. 515 Wprowadzenie ............................................................................................................... 515 Zabezpieczanie komputerów klienckich ....................................................................... 516 Utwardzanie klienckich systemów operacyjnych ................................................... 516 Ograniczenie dostępu użytkownika do funkcji systemu operacyjnego .................. 523 Projektowanie strategii uwierzytelniania klientów ........................................................ 524 Analiza wymogów uwierzytelniania ....................................................................... 525 Wybór protokołu uwierzytelniania .......................................................................... 531 Projektowanie planu bezpiecznego dostępu zdalnego ................................................... 535 Wybór metody dostępu zdalnego ............................................................................ 535 Wybór protokołu dostępu zdalnego ........................................................................ 536 Projektowanie zasad dostępu zdalnego ................................................................... 538 Usługa uwierzytelniania internetowego .................................................................. 544 Podsumowanie ............................................................................................................... 550 Rozwiązania w skrócie .................................................................................................. 551 Pytania i odpowiedzi ..................................................................................................... 552 Skorowidz ................................................................................... 555 Rozdział 3. Projektowanie bezpiecznej infrastruktury klucza publicznego W tym rozdziale: (cid:141) Projektowanie infrastruktury klucza publicznego (cid:141) Projektowanie dystrybucji certyfikatów Wprowadzenie Jednym z największych wyzwań w naszym świecie pełnym najróżniejszych połą- czeń są kwestie: jak zweryfikować tożsamość osób, których nigdy nie spotkaliśmy, aby prowadzić z nimi interesy, i jak przesyłać poufne informacje przez sieć publiczną, taką jak Internet? Wprawdzie istnieje wiele rozwiązań obu tych problemów, lecz jedno z nich jest obecnie stosowane powszechnie, z uwagi na stosunkowo niskie koszty i łatwość wdrożenia — infrastruktura klucza publicznego, w skrócie PKI (public key infrastructure). Spotkamy się z PKI zaimplementowaną z wielu powodów, lecz naj- częstszym zastosowaniem jest zabezpieczenie transakcji e-handlu. PKI pozwala sprzedawcy zidentyfikować kupującego a klientom daje pewność, że przesyłają dane swoich kart kredytowych do właściwego odbiorcy. Do tego celu służy szereg urzędów certyfikacji — CA (Certificate Authority), odgrywają- cych rolę bezstronnego zewnętrznego pośrednika, ustalającego i weryfikującego tożsa- mość organizacji, które prowadzą interesy w Internecie. Cały system PKI opiera się na idei zaufania. Firma zajmująca się e-handlem ufa zewnętrznemu urzędowi certyfikacji (np. VeriSign) w kwestii wydana certyfikatu, którego będzie używać. Klient z kolei ufa, że certyfikat wydany przez firmę VeriSign jest autentyczny, to znaczy, że VeriSign 130 Windows Server 2003. Bezpieczeństwo sieci z należytą troską zweryfikowała, iż wydaje certyfikat pełnoprawnej firmie. Klienci ufają firmie VeriSign i certyfikatowi wydanemu przez VeriSign dla firmy internetowej, więc mogą bezpiecznie prowadzić interesy z danym sprzedawcą. PKI może mieć też szereg zastosowań wewnątrz sieci korporacji. Implementacja PKI obecna w systemie Windows Server 2003 — Usługi certyfikatów — pozwala na użycie IPSec do zabezpieczania transmisji TCP/IP, komunikacji SSL z serwerem WWW oraz zaszyfrowanego systemu plików (EFS) do zabezpieczania plików i folde- rów znajdujących się w udostępnianych zasobach sieciowych. Teorie matematyczne, na których opiera się PKI, mogą zniechęcać Czytelnika, lecz znajomość zagadnienia (zarówno teoretyczna, jak i praktyczna) jest niezbędna, by odpowiednio zabezpieczyć sieć przedsiębiorstwa. Z tego powodu niniejszy rozdział zaczynamy od szczegółowego wyjaśnienia podstawowych idei, na których opiera się PKI, po czym omówimy prak- tyczne implementacje PKI w systemie Windows Server 2003. Przed przejściem do dalszej lektury książki zalecamy Czytelnikowi dokładne zapoznanie się z tematami omó- wionymi w niniejszym rozdziale, ponieważ wiele innych mechanizmów zabezpieczeń w systemie Windows Server 2003 wymaga do działania PKI i Usług certyfikatów. Projektowanie infrastruktury klucza publicznego Zanim zagłębimy się w temat CA w systemie Windows Server 2003, musimy zrozumieć podstawowe pojęcia PKI. W sieciach publicznych, takich jak Internet, codziennie wędrują miliony wiadomości. Jak uwierzytelniać te wiadomości? Jak poznać, że ktoś manipulował wiadomością, zanim dotarła do odbiorcy? Handel elektroniczny nie byłby możliwy w Internecie, gdyby na te pytania nie udało się skutecznie odpowiedzieć. Każda transak- cja w e-handlu musi spełnić trzy podstawowe wymogi, by była bezpieczna i kompletna: (cid:141) Nadawca jest upoważniony do wysłania wymaganej wiadomości. Nadawca zostaje uwierzytelniony, by wysłać informację do odbiorcy. (cid:141) Wiadomość jest autentyczna. Treść wiadomości nie została zmieniona po drodze do odbiorcy. Haker może ją zdobyć, podłączając się do trasy transmisji, a następnie zmodyfikować treść, podszywając się pod oryginalnego nadawcę. (cid:141) Nadawca nie może fałszywie zaprzeczyć wysłaniu wiadomości ani jej zawartości. Ta funkcja jest powszechnie nazywana niezaprzeczalnością (nonrepudiation). Oznacza to, że musimy chronić dane podczas procesu transmisji. W tym celu treść wia- domości jest szyfrowana za pomocą matematycznych algorytmów. Istnieje kilka metod szyfrowania wiadomości, lecz wszystkie można podzielić na dwie kategorie: al- gorytmy symetryczne i asymetryczne. Model symetryczny opiera się na wspólnym kluczu i dobrze sprawdza się w środowiskach „chronionych”. Przykładem wymiany z kluczem symetrycznym jest transakcja w bankomacie. Klient i bank dysponują Rozdział 3. ♦ Projektowanie bezpiecznej infrastruktury klucza publicznego 131 tym samym numerem PIN (Personal Identification Number) w środowisku zamknię- tym. Klient musi dobrze chronić swój klucz i nie ujawniać go nikomu. Im więcej osób zna numer PIN, tym bardziej maleje „skalowalność” bezpieczeństwa (więcej osób może podawać się za klienta). Bank i klient wstępnie uzgadniają ze sobą numer PIN. Takie rozwiązanie staje się jednak o wiele mniej bezpieczne, gdy inne osoby poznają ten numer. Druga technologia szyfrowania nosi nazwę kryptografii asymetrycznej lub kryptografii z kluczem publicznym. Ta technika opiera się na parach dwóch asymetrycznych kluczy, które nie działają tak jak numer PIN. Klucz banku i klucz klienta są różne. Każda para składa się z klucza prywatnego i publicznego. Klucz publiczny może być udostęp- niony innym użytkownikom, lecz klucz prywatny jest unikatowy dla użytkownika lub zasobu i musi być utajniony. Autentyczność nadawcy i niezaprzeczalność opiera się na podpisaniu cyfrowego dokumentu jego kluczem prywatnym. Klucze prywatny i publiczny są ze sobą matematycznie powiązane, lecz poznanie klucza prywatnego przez złamanie klucza publicznego jest niemożliwe. Poza tym oba klucze mają odwrotne role (dane zaszyfrowane jednym kluczem mogą być odszyfrowane za pomocą drugiego). Certyfikaty cyfrowe opierają się na kryptografii z kluczem publicznym. Certyfikat jest tworzony poprzez zastosowanie do wiadomości dwóch poziomów kryptografii: algorytmów mieszających (skrótu) i algorytmów podpisywania: (cid:141) Algorytm mieszający, inaczej algorytm skrótu lub funkcja skrótu (hashing algorithm), jest bardzo skomplikowanym algorytmem matematycznym, stosowanym do oryginalnej wiadomości. Jego wynikiem jest 160-bitowy łańcuch, unikatowy dla każdej wiadomości. Łańcuch ten jest nazywany skrótem wiadomości (message digest). W platformach Microsoftu używanych jest kilka popularnych funkcji skrótu: MD2, MD4, MD5 i SHA-1. (cid:141) Po wygenerowaniu skrótu jest do niego stosowany algorytm podpisu. W procesie podpisywania używany jest klucz prywatny nadawcy. Wynikiem jest unikatowy ciąg znaków, nazywany certyfikatem cyfrowym. Domyślnym algorytmem podpisywania w systemie Windows Server 2003 jest Microsoft strong cryptographic provider. Każdy użytkownik może zdobyć oprogramowanie do generowania certyfikatów cy- frowych i wygenerować własne klucze prywatne i publiczne. Narzędzia służące do tego są ogólnie dostępne w Internecie. Jak wobec tego możemy zaufać dokumento- wi, który został cyfrowo podpisany? Złośliwy napastnik może wygenerować oprogramowanie podpisane cyfrowo równie łatwo, jak dobrze znany producent, a cyfrowy podpis może nas zwieść i przekonać do zainstalowania w naszej sieci złośliwego oprogramowania. Na szczęście istnieje rozwiązanie tego problemu: bę- dziemy akceptować tylko użytkowników, którzy podpisują swoje dokumenty za pomocą certyfikatu wydanego przez dobrze znaną firmę lub zaufaną stronę. Takie zaufane strony noszą nazwę urzędów certyfikacji, czyli CA (Certificate Authorities). Certyfikaty na potrzeby transakcji e-handlu wydaje kilka liczących się CA; najlepiej znane z nich to VeriSign i RSA. W takim przypadku typowy użytkownik będzie miał większą pewność, że jego transakcje są chronione przez CA o dobrej reputacji. 132 Windows Server 2003. Bezpieczeństwo sieci Certyfikaty mogą też być potrzebne wewnątrz organizacji. Możemy za ich pomocą ograniczać dostęp do cennych zasobów. Infrastruktura klucza publicznego może być używana razem z takimi technologiami jak System szyfrowania plików EFS (Encrypted File System) i IPSec do ochrony zasobów przedsiębiorstwa; te zagad- nienia zostaną omówione bardziej szczegółowo w dalszych rozdziałach. Możemy użyć usługi CA w systemie Windows Server 2003, by włączyć tę funkcjonalność. Spróbujmy zastosować całą tę teorię w praktyce. Rysunek 3.1 przedstawia kom- pletny proces PKI, w którym wysyłamy wiadomość e-mail do odbiorcy. Rysunek 3.1. Sposób funkcjonowania PKI 1. Proces zaczyna się od zażądania przez nadawcę certyfikatu z CA (1). Certyfikat cyfrowy jest nam potrzebny, by chronić wiadomość e-mail. 2. CA sprawdza poświadczenia użytkownika i wydaje certyfikat cyfrowy. Urząd certyfikacji może użyć Active Directory i danych logowania użytkownika w systemie Windows, by wspomóc generowanie certyfikatu. Dodatkowo CA publikuje certyfikat w publicznym repozytorium certyfikatów (dzięki temu odbiorca wiadomości będzie mógł zweryfikować tożsamość nadawcy). Ten krok jest reprezentowany jako (2). 3. Próbujemy podpisać wiadomość e-mail kluczem (3). Proces podpisywania składa się z dwóch faz. 4. Pierwszą fazą jest zastosowanie algorytmu skrótu (4). W jej wyniku otrzymujemy skrót wiadomości. Rozdział 3. ♦ Projektowanie bezpiecznej infrastruktury klucza publicznego 133 5. W drugiej fazie stosujemy do skrótu wiadomości algorytm podpisywania z kluczem prywatnym (5). Algorytm skrótu i dane podpisu są zawarte w certyfikacie, by wspomóc kroki (4) i (5). Wynikiem jest zaszyfrowana wiadomość. 6. Zaszyfrowana wiadomość zostaje wysłana do odbiorcy (6). 7. Odbiorca łączy się z publicznym repozytorium certyfikatów, by sprawdzić autentyczność informacji zawartych w certyfikacie (7). 8. Publiczne repozytorium certyfikatów odpowiada znacznikiem wskazującym autentyczność wiadomości (8). Odbiorca będzie mógł odszyfrować wiadomość zależnie od tej odpowiedzi. Tak wygląda pełna implementacja PKI. Spróbujmy teraz przeanalizować proces PKI bardziej szczegółowo. Wprowadzenie do PKI PKI można opisać jako zbiór standardów, zasad, przepisów i procedur, które zapewniają bezpieczeństwo przy użyciu par kluczy prywatnych i publicznych. PKI wspomaga transakcje elektroniczne za pomocą certyfikatów cyfrowych i CA, pozwalając weryfi- kować i sprawdzać autentyczność potencjalnych użytkowników naszych aplikacji. PKI w systemie Windows Server 2003 opiera się na standardzie infrastruktury klucza publicznego X.509 (PKIX) oraz standardach IETF (Internet Engineering Task Force), by zapewnić zgodność z innymi implementacjami PKI. IETF zaleca też stosowanie kilku innych standardów zabezpieczeń, które ściśle współpracują z architekturą PKI: TLS (Transport Layer Security), S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions) oraz IPSec. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej architekturze PKI. Jest ona kombinacją kilku kluczowych elementów, od samych certyfikatów aż po listy autoryzujące lub odmawiające użytkow- nikowi dostępu do zasobów przedsiębiorstwa. (cid:141) Certyfikaty cyfrowe. Certyfikaty są rdzeniem technologii PKI i zawierają klucze publiczne, służące do walidacji użytkownika. Klucz publiczny jest podpisem cyfrowym, służącym do podpisywania i szyfrowania danych, które użytkownicy wymieniają w sieci przedsiębiorstwa. Certyfikat cyfrowy zawiera wersję, numer seryjny, podpis wydawcy, datę ważności, nazwę podmiotu i klucz publiczny podmiotu oraz wystawia unikatowy identyfikator, unikatowy identyfikator podmiotu i informacje o rozszerzeniach. Pozwala to stronom trzecim ustalić tożsamość użytkownika i wydawcy certyfikatu. (cid:141) Urzędy certyfikacji (CA). CA wydają zaufane certyfikaty. Użytkownik musi otrzymać certyfikat z CA, by mieć podpis cyfrowy. W obrębie przedsiębiorstwa może istnieć kilka CA, które będą zorganizowane w logiczny sposób, aby wykonywać specjalne zadania. Niektóre mogą służyć do wydawania certyfikatów dla podległych urzędów certyfikacji, a inne do wydawania wewnętrznych lub zewnętrznych certyfikatów. 134 Windows Server 2003. Bezpieczeństwo sieci Rady niezależnego specjalisty TLS, S/MIME i IPSec Przyjrzyjmy się trochę dokładniej tym trzem protokołom. Są one używane razem z PKI, by poprawić bezpieczeństwo aplikacji klasy enterprise. Protokoły te są niezależne od procesu uwierzytelniania certyfikatów PKI, lecz współpracują z nim, pozwalając uniknąć naruszenia zabezpieczeń przez napastników. (cid:141) Protokół Transport Layer Security (TLS) — standard branżowy, zapewniający bezpieczną komunikację z serwerami WWW (w sieciach wewnętrznych i w Internecie). Udostępnia bezpieczny zaszyfrowany kanał do przesyłania danych i pomaga uwierzytelniać użytkowników. TLS jest zaawansowaną wersją protokołu SSL. (cid:141) Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) — ulepszenie standardu MIME, zapewniające bezpieczną wymianę poczty elektronicznej dzięki podpisom cyfrowym, które udowadniają pochodzenie wiadomości. S/MIME pozwala również szyfrować treść wiadomości, zapewniając poufność danych. (cid:141) Internet Security Protocol (IPSec) — zestaw protokołów, które udostępniają będące standardem branżowym mechanizmy kryptograficzne w wymianie danych. IPSec implementuje algorytmy dla wszystkich protokołów stosu TCP/IP z wyjątkiem ARP (Address Resolution Protocol). Standard IPSec jest używany razem z protokołem L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) w wirtualnych sieciach prywatnych (VPN). (cid:141) Repozytoria certyfikatów. Po wydaniu przez CA certyfikaty muszą być gdzieś przechowywane. Repozytorium jest „kontenerem” służącym do tego celu. Preferowaną lokalizacją repozytorium certyfikatów w systemie Windows Server 2003 jest Active Directory. Usługa Active Directory udostępnia użytkownikom certyfikaty na żądanie. Same certyfikaty są fizycznie przechowywane na dyskach twardych urzędów certyfikacji. Active Directory zawiera odnośniki, pozwalające zlokalizować na żądanie odpowiedni certyfikat. (cid:141) Odzyskiwanie kluczy. Ten proces odzyskuje w sytuacji awaryjnej klucz prywatny z pary kluczy publiczny-prywatny (użytkownik mógł utracić klucz lub administrator musi przyjąć tożsamość użytkownika). Ten proces nie przywraca żadnych danych ani wiadomości przesyłanych pomiędzy użytkownikiem i serwerem przedsiębiorstwa, a jedynie poświadczenia klucza prywatnego. To są główne składniki PKI. Jak jednak zarządzać procesem wydawania certyfikatów? Czy możemy zapobiec uzyskaniu certyfikatu przez złośliwego użytkownika? Potrzebne są nam pewne zasady i narzędzia do zarządzania procesem wydawania certyfika- tów. Do tego celu służą następujące elementy: (cid:141) Zasady certyfikatów i reguły postępowania, które udokumentują sposób użycia certyfikatów w przedsiębiorstwie. W dokumentach tych są opisane szczegóły sposobów użycia certyfikatów, relacje zaufania pomiędzy certyfikatami i zasobami oraz konsekwencje nadużycia zaufania. Rozdział 3. ♦ Projektowanie bezpiecznej infrastruktury klucza publicznego 135 (cid:141) Lista certyfikatów unieważnionych (Certificate Revocation List — CRL) wskazuje, które certyfikaty zostały unieważnione przed upłynięciem czasu ważności. Użytkownicy znajdujący się na tej liście tracą dostęp do zasobów zabezpieczanych przez certyfikaty. CRL może być długą listą, której przesyłanie zajmuje dużą część pasma sieci. Serwer certyfikatów w systemie Windows Server 2003 wprowadza nową ideę o nazwie Delta CRL (przyrostowa lista certyfikatów unieważnionych). Delta CRL publikuje tylko ostatnio unieważnione certyfikaty, by zużyć mniej zasobów sieci. Wyświetlana jest tylko część listy, a nie pełna CRL. (cid:141) Lista zaufanych certyfikatów (CTL) dokumentuje zaufane certyfikaty w przedsiębiorstwie. Ta podpisana lista jest publikowana przez CA. Zarządzanie CTL w systemie Windows Server 2003 odbywa się przez obiekty zasad grupy (GPO). PKI może pełnić wiele funkcji zabezpieczających przedsiębiorstwo, w tym: (cid:141) Cyfrowe podpisywanie wiadomości e-mail, aplikacji i ważnych dokumentów. (cid:141) Ochrona dostępu zdalnego do komputerów przez Internet. (cid:141) Użycie kart inteligentnych do uwierzytelniania i jednokrotnego logowania w całym przedsiębiorstwie. Pierwszym krokiem w implementacji PKI jest zaprojektowanie CA, obejmujące identy- fikację wymagań organizacji dla certyfikatów. Możemy zmodernizować CA z istniejącej implementacji Windows (NT 4.0 lub Windows 2000) lub innego producenta i skorzystać z nowych funkcji dostępnych w systemie Windows Server 2003. Po ukończeniu fazy projektowania możemy wdrożyć PKI na potrzeby wewnętrznych zabezpie- czeń i bezpiecznej wymiany danych z partnerami firmy. Zobaczmy, jak wygląda projektowanie implementacji CA. Projekt implementacji CA Projektowanie urzędu certyfikacji jest bardzo ważnym krokiem. Poprawny projekt CA zapewni świadczenie użytkownikom niezawodnych usług i jednolitą strukturę do usuwania i dodawania użytkowników, a zarazem zmniejszy koszty utrzymania. Przy im- plementowaniu CA należy rozważyć kilka czynników: (cid:141) Projekt głównego urzędu certyfikacji. Duże przedsiębiorstwo może mieć szereg CA, które będą wydawać certyfikaty użytkownikom. Wszystkie te CA muszą być kontrolowane z jednego, centralnego miejsca, które nosi nazwę głównego urzędu certyfikacji (root CA). Ten CA musi zostać zaimplementowany i poprawnie skonfigurowany, zanim zaczniemy tworzyć hierarchię urzędów certyfikacji. Ważne jest też, kto będzie właścicielem CA. Kto ma sprawować kontrolę i zarządzać CA (na przykład, naczelne kierownictwo czy też dział informatyki)? Kolejną ważną kwestią jest funkcjonalność 136 Windows Server 2003. Bezpieczeństwo sieci głównego urzędu certyfikacji. Czy będzie tylko delegować do innych CA w hierarchii? Czy ma wydawać certyfikaty dla użytkowników? Omówimy to w następnym punkcie. Projektowanie i planowanie Różnice pomiędzy głównym i podrzędnymi CA Główny CA znajduje się na szczycie hierarchii urzędów certyfikacji i musi zawsze być zaufany. Na głównym CA kończy się łańcuch certyfikatów. Przedsiębiorstwo może mieć główny CA przedsiębiorstwa (enterprise) lub autonomiczny (stand-alone) — różnice zostaną omówione w dalszej części rozdziału. Główny CA jest jedyną jednostką, która może sama podpisywać (wydawać) własne certyfikaty w przedsiębiorstwie. Windows Server 2003 pozwala tylko jednemu komputerowi pełnić rolę głównego CA. Jest to najważniejszy urząd certyfikacji i dobrą praktyką jest odłączenie go od sieci i używanie podrzędnych CA do wydawania certyfikatów użytkownikom. Wszystkie urzędy certyfikacji poza głównym są zaklasyfikowane jako podrzędne. Pierwszy poziom podrzędnych CA otrzymuje własne certyfikaty z głównego urzędu certyfikacji. Serwery te są często określane terminem pośrednich CA i przekazują informacje cer- tyfikacji dalej w dół łańcucha CA. Nazywa się je „pośrednimi” CA, ponieważ pośredniczą pomiędzy głównym CA i CA wydającymi certyfikaty. Pośrednie CA instruują CA wydające certyfikaty poprzez certyfikaty dostosowane dla przedsiębiorstwa. Informacje te dalej są używane do generowania certyfikatów dla użytkowników. Powszechne jest stosowanie w przedsiębiorstwach osobnych CA wydających certyfikaty dla kontroli dostępu wewnętrz- nego oraz osobnych dla dostępu z zewnątrz. Rysunek 3.2 ilustruje typową hierarchię CA w przedsiębiorstwie. Rysunek 3.2. Typowa struktura hierarchii CA przedsiębiorstwa (cid:141) Definiowanie typów i ról CA. W systemie Windows Server 2003 zdefiniowane są dwa typy CA: przedsiębiorstwa i autonomiczne. Każdy z nich można skonfigurować jako główny lub podrzędny urząd certyfikacji. Podrzędny CA można dodatkowo skonfigurować jako urząd certyfikacji pośredni lub wydający certyfikaty. Rozdział 3. ♦ Projektowanie bezpiecznej infrastruktury klucza publicznego 137 Rady niezależnego specjalisty Urzędy certyfikacji przedsiębiorstwa i autonomiczne Urzędy certyfikacji przedsiębiorstwa (enterprise CA) publikują certyfikaty i listy CRL w Active Directory. Usługa Active Directory zawiera informacje o kontach użytkow- ników, użytkownikach i zasadach decydujących, czy zaaprobować wydanie certyfikatu, czy nie. CA przedsiębiorstwa wykorzystują szablony certyfikatów, które służą do gene- rowania certyfikatów dla użytkowników. Możemy więc użyć CA przedsiębiorstwa do automatycznego wydawania i aprobowania certyfikatów. Certyfikaty kart inteligentnych są automatycznie mapowane na ustawienia Active Directory, umożliwiając w ten sposób uwierzytelnianie w Active Directory za pomocą kart inteligentnych. Urzędy certyfikacji przedsiębiorstwa są ściśle powiązane ze strukturą Active Directory przedsiębiorstwa. Oznacza to, że CA przedsiębiorstwa może jedynie wydawać certyfikaty dla użytkowników z Active Directory. Po zainstalowaniu usługi CA w komputerze nie- możliwa staje się zmiana nazwy serwera CA, ponieważ unieważniłoby to certyfikaty. Komputer urzędu certyfikacji przedsiębiorstwa nie może też zostać usunięty ze struk- tury domen przedsiębiorstwa. Musimy więc rozważyć strukturę Active Directory przed zaplanowaniem implementacji PKI. Obecność w przedsiębiorstwie więcej niż jednego lasu Active Directory może skomplikować sprawę. Konieczne jest w takiej strukturze przydzielenie osobnego CA przedsiębiorstwa dla każdego lasu. Urzędy certyfikacji przed- siębiorstwa są też zależne od obecności schematu Active Directory. Może zajść ko- nieczność aktualizacji tego schematu z wersji Windows 2000 do Windows Server 2003 (niektóre funkcje, np. szablon certyfikatów w wersji 2, są obsługiwane tylko przez schemat AD z systemu Windows Server 2003). Autonomiczne CA (stand-alone CA) nie wykorzystują Active Directory ani szablonów certyfikatów. W przypadku autonomicznego CA certyfikat musi zawierać wszystkie da- ne użytkownika (w środowisku CA przedsiębiorstwa dane te mogą być wspólnie używane przez certyfikaty i Active Directory). Z tego powodu certyfikaty wydawane przez autonomiczne CA mają większe rozmiary niż w CA przedsiębiorstwa. Poza tym certyfikaty wydane przez autonomiczny urząd certyfikacji muszą być aprobowane przez administratora — oczekują w kolejce, dopóki nie zostaną zaakceptowane. Można skonfigurować autonomiczny CA tak, że będzie wydawać certyfikaty automatycznie, lecz nie jest to zalecane, ponieważ brak wtedy autoryzacji w Active Directory. Autono- miczne urzędy certyfikacji są konfigurowane jako należące do grup roboczych (w przeci- wieństwie do kontrolerów domeny). Możemy więc zmienić nazwę serwera CA, co nie będzie miało negatywnego wpływu na proces generowania certyfikatów. Zaleca się używanie CA przedsiębiorstwa w organizacjach, gdzie użytkownicy posiadają konta w systemie Windows i ustawienia Active Directory. Pozwala to automatycznie wydawać certyfikaty takim użytkownikom. Autonomiczne CA są częściej stosowane w sieciach zewnętrznych i internetowych zastosowaniach PKI. Certyfikaty takie muszą być aprobowane przez administratora, ponieważ nie są związane z kontami Windows w przedsiębiorstwie. (cid:141) Czy chcemy utrzymywać wewnętrzne CA, czy oddelegować zadanie do CA zewnętrznego dostawcy usługi? Odpowiedź na to pytanie zależy od struktury i budżetu PKI. Jeśli firma prowadzi dużo wewnętrznych działań biznesowych, korzystne jest posiadanie własnego, wewnętrznego urzędu certyfikacji. Jeśli większość interesów firma prowadzi z zewnętrznymi partnerami, zewnętrzny urząd certyfikacji może być lepszy. Zewnętrzny urząd certyfikacji może też zwiększyć zaufanie klientów. Oprócz tego eksperci od inspekcji zabezpieczeń wolą mieć do czynienia z zewnętrznymi dostawcami usługi, cieszącymi się dobrą reputacją, np. VeriSign. 138 Windows Server 2003. Bezpieczeństwo sieci (cid:141) Jaki będzie optymalny poziom pojemności CA? Osoby podejmujące decyzje w przedsiębiorstwie powinny uzgodnić wydajność i skalowalność serwerów CA. Zależy to od liczby certyfikatów wydawanych przez CA, rodzaju sprzętu serwera CA i rozmiaru samych certyfikatów. Należy też wziąć pod uwagę jakość zasobów sieciowych i liczbę klientów, które trzeba będzie skonfigurować. Projektowanie i planowanie Skalowalność PKI opartej na systemie Windows Server 2003 Autonomiczny urząd certyfikacji w systemie Windows Server 2003 może pomieścić 35 milionów certyfikatów o standardowych rozmiarach. Wielkość certyfikatu jest czynnikiem decydującym. System Windows Server 2003 uruchomiony w komputerze z dwoma procesorami i 512 MB pamięci może wydawać do 2 milionów certyfikatów dziennie. W wielu implementacjach CA przepustowość sieci i jakość zasobów sieciowych mają podstawowe znaczenie i decydują o liczbie CA w organizacji. Wymiana informacji w sieci dla 2 milionów certyfikatów może generować znaczące obciążenie sieci. Wpraw- dzie z łatwością możemy podłączyć lub odłączyć CA od sieci, lecz modernizacja samej sieci jest przedsięwzięciem kosztownym i czasochłonnym. Inne czynniki, które nale- ży brać pod uwagę w serwerach CA, to: (cid:141) Liczba procesorów — im więcej procesorów, tym większa wydajność. (cid:141) Wydajność dysków — zależy od liczby wydawanych certyfikatów i ich rozmiarów. Jeśli certyfikaty są większe lub ich liczba przekracza 2 miliony dziennie, potrzebny będzie kontroler dysków o wyższej wydajności. (cid:141) Pojemność dysków twardych — średnia wielkość certyfikatu wynosi około 17 kB. Wpisy w dzienniku związane z certyfikatem mają około 15 kB. Rozmiary bazy danych certyfikatów rosną wraz z liczbą wydawanych certyfikatów, co musimy wziąć pod uwagę. (cid:141) Liczba administratorów CA — w niektórych organizacjach stosowany jest rozproszony model administracyjny, rozciągający się na większą liczbę biur i działów informatyki. Zwykle dobrze jest scentralizować kontrolę w małym zespole, aby zaoszczędzić pasma sieci i zmniejszyć koszty administracyjne. To są czynniki, które należy brać pod uwagę przy projektowaniu CA. Musimy teraz zająć się sposobem rozmieszczenia tych urzędów certyfikacji tak, by wydawać certyfi- katy dla użytkowników. Istnieje kilka modeli grupowania (organizowania) CA na potrzeby implementacji PKI, powszechnie nazywanych hierarchiami zaufania. Model PKI w systemie Windows Server 2003 składa się z dobrze zdefiniowanych relacji nadrzędny-podrzędny pomiędzy serwerami CA. Podrzędny CA jest certyfikowany przez nadrzędny CA i otrzymuje upoważnienie do wydawania certyfikatów dla następne- go poziomu serwerów CA. Zaleca się zorganizowanie serwerów urzędów certyfi- kacji w model trzypoziomowy. Kolejne poziomy w tym modelu to główny urząd certy- fikacji, pośrednie CA i CA wydające certyfikaty. Prześledźmy te hierarchie zaufania na przykładzie fikcyjnej firmy IronClad Security, mającej filie w USA, Singapurze i Polsce. Jest to duża firma, mająca wielu partnerów biznesowych. Zatrudnia w filiach 10 000 pra- cowników, z czego część etatowych, a część kontraktowych. Rozdział 3. ♦ Projektowanie bezpiecznej infrastruktury klucza publicznego 139 Hierarchia geograficzna CA w hierarchii geograficznej są zorganizowane zgodnie z filiami przedsiębior- stwa. Model taki pozwala regionalnym administratorom bardziej wydajnie zarządzać swoimi domenami. Firma ma filie w USA, Singapurze i Polsce, więc trzypoziomowa hierarchia zaufania firmy, oparta na geografii, może wyglądać jak na rysunku 3.3. Rysunek 3.3. Przykład hierarchii geograficznej Firma ma jeden główny urząd certyfikacji, który może mieścić się w USA, Singapurze lub Polsce. Stanowi on pierwszy poziom hierarchii CA. Drugim poziomem są pośrednie CA, przydzielone na podstawie lokalizacji. Oznacza to, że filie w USA, Singapurze i Polsce będą miały własne CA. Trzecim poziomem są CA wydające certyfikaty. Na rysunku 3.3 zostały przedstawione CA w polskiej filii. Muszą tu być wydawane dwa typy certyfikatów: o wysokim poziomie bezpieczeństwa (dla poufnych informacji; będą one bardzo szczegółowe i kosztowne) oraz o średnim poziomie bezpieczeństwa (które nie mają aż tak wysokich wymogów). Certyfikaty o średnim poziomie bezpie- czeństwa są mniej opisowe i mniej kosztowne. Wyznaczyliśmy osobne serwery CA dla użytkowników o wysokim i średnim poziomie bezpieczeństwa. Hierarchia organizacyjna Hierarchia zaufania może też być zaprojektowana pod kątem struktury organiza- cyjnej przedsiębiorstwa. Firma IronClad Security zatrudnia zarówno stałych pra- cowników, jak i kontrahentów. Ma też wielu partnerów biznesowych. Partner firmy może nie życzyć sobie, by korzystać ze wspólnego certyfikatu z innymi partnerami. Cer- tyfikaty dla wewnętrznych pracowników to osobna sprawa. Takie wymogi uzasadniają zbudowanie hierarchii zaufania na podstawie struktury organizacyjnej, mogącej wyglądać jak na rysunku 3.4. 140 Windows Server 2003. Bezpieczeństwo sieci Rysunek 3.4. Przykład organizacyjnej hierarchii zaufania Hierarchia zaufania firmy IronClad Security oparta na strukturze organizacyjnej jest również zgodna z trzypoziomowym modelem CA. Zawiera jeden główny urząd certyfi- kacji. Pośrednie CA odzwierciedlają strukturę organizacyjną firmy. Jeden serwer CA został przeznaczony na wewnętrzne potrzeby firmy. Drugi służy do wydawania certyfikatów dla partnerów biznesowych. Trzeci służy do wydawania certyfikatów dla pracowników. Firma IronClad Security ma zarówno kontrahentów, jak i stałych pra- cowników, więc dobrze jest przeznaczyć osobne CA dla obu typów pracowników. Sieciowa hierarchia zaufania Niektóre organizacje mają rozproszone i niezależne działy informatyki. W takiej sytuacji wyznaczenie i zaimplementowanie jednego głównego urzędu certyfikacji może być trudne, a komunikacja pomiędzy filiami może być ograniczona, ponieważ wszystkie działają niezależnie we własnych domenach. Projekt z pojedynczym głównym CA może nie być rozwiązaniem odpowiednim dla takiego scenariusza. Możemy uporać się z tym problemem, projektując sieciowy model zaufania. W modelu tym nie istnieje jeden główny urząd certyfikacji; rolę tę przejmuje kilka CA. Pomiędzy tymi CA występują „relacje zaufania”, uzyskane poprzez wydanie przez CA dla siebie nawzajem certyfikatów wzajemnych (cross certificate). Certyfikaty wzajemne mogą być jednostronne lub dwustronne. Spróbujmy wyjaśnić ten scenariusz na przykładzie firmy IronClad Security. Firma ta przyznała swoim różnym działom informatyki upraw- nienia do zaimplementowania sieciowego modelu zaufania. Każdy dział infor- matyki ma własny serwer CA. Poszczególne działy nawiązują ze sobą relacje zaufania za pomocą certyfikatów wzajemnych. Ilustruje to rysunek 3.5. Rozdział 3. ♦ Projektowanie bezpiecznej infrastruktury klucza publicznego 141 Rysunek 3.5. Przykład sieciowej hierarchii zaufania Firma IronClad Security ma trzy działy informatyki i żadnego głównego CA. Każdy dział używa własnego CA do wydawania certyfikatów. Pomiędzy nimi istnieją certyfi- katy wzajemne, umożliwiające dostęp z jednego działu do drugiego. Te relacje mo- gą być jednostronne lub dwustronne. Na przykład, pomiędzy działami A i B istnieje relacja dwustronna, więc pracownicy z A i B mogą korzystać z zasobów obu działów (inaczej mówiąc, pracownik działu A ma dostęp do zasobów działu B i vice versa). Pomiędzy działem B i C istnieje jednak tylko jednostronna relacja zaufania. Z tego po- wodu dział C nie będzie mógł uzyskać żadnych certyfikatów z działu B, więc jego pracownicy nie będą mieli dostępu do zasobów działu B. Dział B ma jednostronny dostęp do C, więc użytkownicy z B mogą uzyskać dostęp do zasobów działu C. Sieciowy model zaufania jest trudniejszy w utrzymaniu niż model z głównym urzędem certyfikacji. Trudność utrzymania rośnie wraz z liczbą CA w przedsiębiorstwie. Model ten może też mieć ujemny wpływ na przepustowość sieci. Zalecany jest, gdy pomiędzy działami występuje minimalna komunikacja. Dodatkowym problemem w modelu sieciowym jest brak głównego CA. Oznacza to, że w przedsiębiorstwie trzeba zainstalować globalną usługę katalogową (np. Active Directory). Jest ona jedyną metodą, która pozwoli znaleźć CA innych działów. Projektowanie logicznej strategii uwierzytelniania Logiczna strategia uwierzytelniania dla przedsiębiorstwa może być bardzo złożona. Musimy zapewnić bezpieczne środowisko do komunikacji z partnerami biznesowymi. Przedsiębiorstwo może mieć wielu pracowników w wielu lokalizacjach. Pracow- nicy ci mogą pracować na terenie firmy lub zdalnie (łącząc się zdalnie z domu), mogą też odbywać podróże służbowe. Najważniejszym elementem strategii uwierzy- telniania jest uniemożliwienie napastnikom dostępu do poufnych danych. Wszystkie te czynniki musimy wziąć pod uwagę, aby stworzyć logiczną strategię uwierzytelniania dla firmy. System Windows Server 2003 udostępnia bezpieczną architekturę dla użytkowni- ków, komputerów i usług w przedsiębiorstwie. Dla wszystkich zasobów, które mają być w firmie udostępniane, tworzone są konta w Active Directory. Pierwszym kro- kiem będzie przegląd istniejącej strategii uwierzytelniania. Powinniśmy zidentyfikować zasoby, które nie są z nią zgodne. Następnie należy utworzyć w Active Directory konta dla użytkowników tych zasobów. Tworzenie kont użytkowników powinno odbywać się za pomocą planu zarządzania kontami użytkowników. Plan ten będzie doku- mentować użytkowników, ich prawa dostępu i przyczyny, dla których powinni otrzymać dostęp do zasobów. Następnie należy skonfigurować konta komputerów 142 Windows Server 2003. Bezpieczeństwo sieci i usług. Informacje o tych kontach powinny zostać zawarte w planie zarządzania kontami komputerów. Kolejnym krokiem będzie zabezpieczenie procesu uwierzytelniania w przedsiębiorstwie. Możemy to osiągnąć na szereg sposobów: (cid:141) Tworzenie zasad silnych haseł dla użytkowników i kont usług w przedsiębiorstwie. Hasła powinny być kombinacją liter i cyfr i mieć długość przynajmniej ośmiu znaków. (cid:141) Konfiguracja zasad blokady kont. Intruzi używają zautomatyzowanych, wyrafinowanych algorytmów do odkrywania haseł do kont użytkowników. Musimy więc skonfigurować system Windows Server 2003 tak, że będzie reagował na powtarzające się niepowodzenia uwierzytelnienia hasła. Konto powinno zostać zablokowane, jeśli użytkownik nie będzie w stanie podać poprawnego hasła w określonej liczbie prób (często stosuje się blokadę po trzech nieudanych próbach). (cid:141) Ograniczenie dostępu do określonych godzin. Konta można skonfigurować tak, że będą dostępne według harmonogramu (na przykład, od godziny 9:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku). Pomoże to powstrzymać hakerów, którzy próbują spenetrować system w innych godzinach. (cid:141) Monitorowanie czasu wygasania certyfikatów PKI. Musimy ustawić czas ważności wszystkich certyfikatów wydawanych przez przedsiębiorstwo. Okres ważności certyfikatów jest różny w różnych organizacjach. Należy rewidować regularnie ten parametr, aby ustalić najlepszy czas ważności certyfikatu na potrzeby firmy. Pomoże to zapobiec próbom włamania do systemu przez niezadowolonych byłych pracowników. Możemy używać certyfikatów PKI do uwierzytelniania wielu użytkowników i zaso- bów. Możemy zaimplementować usługę Obsługa rejestrowania w sieci Web usług certy- fikatów (omówioną w dalszej części rozdziału), aby wydawać certyfikaty dla stron aplikacji WWW. Strony (aplikacje) te za pomocą certyfikatów będą mogły z łatwością uwierzytelniać się w innych zasobach przedsiębiorstwa. Możemy za pomocą ar- chitektury PKI używać zabezpieczeń opartych na rolach. Certyfikat zawiera wszystkie niezbędne informacje o użytkownikach i ich prawach dostępu, więc możemy zaimpor- tować informacje zabezpieczeń do dowolnego zasobu w sieci przedsiębiorstwa. Za- sób może zezwalać na dostęp lub odmawiać, zależnie od informacji znajdujących się w certyfikacie. Możemy umieścić wszystkie niezbędne role użytkownika w Active Directory. Serwer CA sprawdzi wpisy w Active Directory (używając API logo- wania do systemu Windows), aby wygenerować certyfikat dla danego użytkownika. In- formacje o rolach będą osadzone w certyfikacie użytkownika i sprawdzane przez za- soby (za pomocą Active Directory) za każdym razem, gdy użytkownik będzie próbował zyskać dostęp do zasobu. Po zmodyfikowaniu ról wydamy nowy certyfikat dla użytkownika. Możemy też użyć kart inteligentnych, by rozszerzyć infrastrukturę PKI. Pracow- nicy będą musieli włożyć taką kartę do każdego urządzenia, do którego będą chcieli uzyskać dostęp. Karty inteligentne „zmuszają” pracownika do użycia klucza asy- metrycznego i numeru PIN do uwierzytelnienia (zostanie to omówione w dalszej części rozdziału). Omówimy też w jednym z dalszych rozdziałów użycie certyfi- katów 802.1x do uwierzytelniania w urządzeniach bezprzewodowych. Rozdział 3. ♦ Projektowanie bezpiecznej infrastruktury klucza publicznego 143 Musimy też podjąć odpowiednie kroki, by zabezpieczyć CA przedsiębiorstwa i autono- miczne. CA przedsiębiorstwa regularnie komunikuje się z Active Directory, więc zaleca się, by ten urząd certyfikacji znajdował się w tej samej podsieci co serwery Active Directory. Zminimalizuje to ruch w sieci i opóźnienia. W większości dużych przedsię- biorstw można spotkać farmę serwerów o wysokim bezpieczeństwie, chronioną zaawan- sowanymi metodami: uzbrojeni strażnicy, bezpieczne drzwi i środki techniczne takie jak uwierzytelnianie za pomocą kart inteligentnych. Serwer CA przedsiębiorstwa będzie pod- łączony do takiej farmy. CA przedsiębiorstwa musi uwierzytelniać się w kontrolerze do- meny, by uzyskać dostęp do Active Directory, więc trudno jest odłączyć ten serwer od sieci. Z tego powodu musimy rozważnie zaplanować dodanie CA do sieci (po ustawieniu nazwy CA przedsiębiorstwa trudno będzie zmienić nazwę komputera bez narażenia ist- niejących certyfikatów). Implementacja autonomicznych urzędów certyfikacji została omówiona w podpunkcie „Zabezpieczanie autonomicznego CA”. Projektowanie zabezpieczeń serwerów CA Zabezpieczenie serwerów CA przedsiębiorstwa jest bardzo ważnym krokiem w imple- mentacji PKI. Włamanie do CA pozwala hakerom przeprowadzić mnóstwo różnych ata- ków na poufne dane przedsiębiorstwa. Mogą oni modyfikować certyfikaty lub zmieniać konfigurację serwerów CA, wpływając w ten sposób na wszystkie sys- temy w zasobach informatycznych przedsiębiorstwa. Powinniśmy podjąć odpowiednie kroki w stronę zabezpieczenia serwerów CA. Omówimy ten temat bardziej szczegóło- wo. Zacznijmy od typowych zagrożeń urzędów certyfikacji. Typowe zagrożenia usług certyfikatów Główny urząd certyfikacji jest najważniejszym CA w przedsiębiorstwie. Włamanie do niego naraża całą implementację PKI, ponieważ główny CA dostarcza wszystkie informacje o certyfikatach poprzez pośrednie urzędy certyfikacji do wydających certyfi- katy w organizacji. Włamanie do głównego CA pozwala napastnikom manipulo- wać danymi certyfikatów i wydawać fałszywe certyfikaty przez nadużycie CA wydają- cych certyfikaty, które będą bezbronne, ponieważ są podległe głównemu CA. Jak zabezpieczyć główny CA przed włamaniem? Najczęściej stosowanym przez napast- ników sposobem włamania do CA jest atak przez sieć. Sieci przedsiębiorstw mogą być bardzo złożone, więc bardzo trudno je utrzymywać i przeprowadzać inspekcje. Może to pozwolić inteligentnemu hakerowi na penetrację systemów poprzez niezałatane lub nie- wykryte luki w zabezpieczeniach. Luką taką może być choćby skradziona karta dostępu należąca do administratora systemów albo wyrafinowane algorytmy oprogramowania, które skanuje otwarte porty w zaporze sieciowej przedsiębiorstwa. Udany atak może po- zwolić na zdobycie klucza prywatnego głównego CA i zniszczenie zasobów przedsiębior- stwa lub manipulowanie nimi. Ważne jest, by ochronić CA, zanim napastnik zaatakuje. Najlepszą metodą ochrony głównego urzędu certyfikacji jest odłączenie go od sieci. W ten sposób, nawet jeśli sieć zostanie zinfiltrowana, napastnik nie uzyska dostępu do głów- nego CA. Ten sam krok można podjąć w przypadku pośrednich CA; w środowi- skach o wysokim bezpieczeństwie systemy te powinny być odłączone od sieci. Unie- możliwi to przechwycenie ich kluczy prywatnych przez napastników. Odłączenie CA od sieci może odbyć się na jeden z poniższych sposobów: 144 Windows Server 2003. Bezpieczeństwo sieci (cid:141) Instalacja autonomicznego serwera Windows Server 2003 jako głównego CA. System ten powinien być fizycznie odłączony od sieci. Zaleca się nie instalować serwera CA jako członka domeny. Sprawi to problemy, gdy administrator CA podłączy serwer do sieci w celu konserwacji lub wykonania kopii za- pasowej. Hasła dla kont w domenie domyślnie wygasają po 30 dniach, więc hasła serwera CA po 30-dniowym okresie staną się nieważne. Rozwiązaniem problemu jest skonfigurowanie odłączonego od sieci serwera CA jako członka grupy roboczej. Nie należy konfigurować CA przedsiębiorstwa jako głównego urzędu certyfikacji. CA przedsiębiorstwa komunikuje się z globalnym katalogiem (Active Directory). Odłączenie od sieci głównego CA, na którym jest również zainstalowany CA przed- siębiorstwa, spowoduje problemy z aktualizacjami Active Directory, więc główny CA powinien być skonfigurowany jako autonomiczny. (cid:141) Wyłączenie usługi CA. Serwer CA może być podłączony do sieci, możemy jednak wyłączyć lub zatrzymać usługę CA w komputerze. Taki krok ograniczy proces generowania certyfikatów i zatrzyma działania z tym związane. CA przestanie wydawać, blokować, aktualizować i odczytywać dane certyfikatów, a automatyczne wydawanie certyfikatów zostanie wyłączone. Jednakże serwer CA pozostanie podatny na ataki hakerów skanujących system plików, by uzyskać dane certyfikatów. (cid:141) Fizyczne wyłączenie serwera CA. Ta metoda jest powszechnie stosowana dla głównych CA wymagających najwyższych zabezpieczeń. Serwer głównego CA pozostaje fizycznie wyłączony, dopóki nie zajdzie potrzeba wydania nowych certyfikatów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Server 2003. Bezpieczeństwo sieci
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: