Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00073 005625 13254838 na godz. na dobę w sumie
Windows XP PL. Biblia - książka
Windows XP PL. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 788
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-742-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Windows XP to system, którego nie trzeba przedstawiać. Najnowsza wersja systemu Windows jest skazana na sukces. Windows XP (w wersji Professional lub Home) jest dołączany standardowo do większości komputerów osobistych sprzedawanych na całym świecie.

Książka 'Windows XP PL. Biblia' jest przeznaczona dla osób, które nie są zawodowymi programistami ani też nie zajmują się profesjonalnie administracją systemów komputerowych. Jeśli korzystasz z Windows XP w pracy, znajdziesz w niej wszystkie informacje potrzebne do usprawnienia i zwiększenia efektywności pracy. Także osoby używające tego systemu operacyjnego na domowym komputerze skorzystają z informacji zawartych w tej książce. Dowiedzą się one jak wykorzystać rozbudowane możliwości multimedialne Windows XP, jak połączyć się z Internetem, czy wreszcie jak samodzielnie poradzić sobie z kłopotami.

Opisano:

Alan Simpson jest niezależnym konsultantem w dziedzinie komputerów i Internetu. Napisał ponad 80 książek o tematyce komputerowej, opublikowanych w wielu językach na całym świecie. Alan znany jest z wolnego od żargonu stylu pisania, łagodnie wprowadzającego Czytelnika w specjalistyczne tematy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Windows XP PL. Biblia KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autor: Alan Simpson T³umaczenie: Maciej Go³êbiewski, Piotr Pilch, Katarzyna S³odownik ISBN: 83-7197-742-5 Tytu³ orygina³u: Windows XP Bible Format: B5, stron: 788 Windows XP to system, którego nie trzeba przedstawiaæ. Najnowsza wersja systemu Windows jest skazana na sukces. Windows XP (w wersji Professional lub Home) jest do³¹czany standardowo do wiêkszoġci komputerów osobistych sprzedawanych na ca³ym ġwiecie. Ksi¹¿ka „Windows XP PL. Biblia” jest przeznaczona dla osób, które nie s¹ zawodowymi programistami ani te¿ nie zajmuj¹ siê profesjonalnie administracj¹ systemów komputerowych. Jeġli korzystasz z Windows XP w pracy, znajdziesz w niej wszystkie informacje potrzebne do usprawnienia i zwiêkszenia efektywnoġci pracy. Tak¿e osoby u¿ywaj¹ce tego systemu operacyjnego na domowym komputerze skorzystaj¹ z informacji zawartych w tej ksi¹¿ce. Dowiedz¹ siê one jak wykorzystaæ rozbudowane mo¿liwoġci multimedialne Windows XP, jak po³¹czyæ siê z Internetem, czy wreszcie jak samodzielnie poradziæ sobie z k³opotami. Opisano: • Podstawy obs³ugi Windows XP: pulpit, menu, ikony, paski zadañ i okna dialogowe, tworzenie skrótów • Korzystanie z Internetu: ³¹czenie siê z sieci¹, przegl¹danie stron WWW, u¿ycie poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych • Dostosowywanie Windows XP do indywidualnych upodobañ: tworzenie folderów, porz¹dkowanie menu Start, zmiany wygl¹du ekranu • Zapobieganie problemom: tworzenie kopii zapasowych, radzenie sobie z awariami • Korzystanie z faksów, skanerów i aparatów cyfrowych • £¹czenie siê z sieci¹ lokaln¹ i bezpieczne udostêpnianie zasobów innym u¿ytkownikom sieci • Pracê wielu u¿ytkowników na jednym komputerze: tworzenie kont i nadawanie uprawnieñ u¿ytkownikom Alan Simpson jest niezale¿nym konsultantem w dziedzinie komputerów i Internetu. Napisa³ ponad 80 ksi¹¿ek o tematyce komputerowej, opublikowanych w wielu jêzykach na ca³ym ġwiecie. Alan znany jest z wolnego od ¿argonu stylu pisania, ³agodnie wprowadzaj¹cego Czytelnika w specjalistyczne tematy. 5RKUVTGħEK +PHQTOCELGQ#WVQTCEJ G 2TGFOQYC GG úħè+6TGDCVQPCèCNDQDúFKGļNG  4QFKCđ QVQLGUV9KPFQYU:2!G Co to jest Windows XP?...................................................n...................................................n..................31 Podstawowe wiadomości o sprzęcie i oprogramowaniu ...................................................n....................33 Podstawowe wiadomości o myszy ...................................................n.....................................................34 Uruchamianie systemu Windows XP ...................................................n.................................................35 Logowanie...................................................n...................................................n.................................35 Na pulpicie ...................................................n...................................................n................................37 Pulpit systemu Windows XP ...................................................n...................................................n...........37 Pulpit ...................................................n...................................................n................... ......................38 Wskaźnik myszy ...................................................n...................................................n.......................38 Ikony na pulpicie...................................................n...................................................n.......................39 Pasek zadań ...................................................n...................................................n...............................39 Nie jesteś sam ...................................................n...................................................n..................................41 Wycofywanie się z przykrych sytuacji...................................................n.........................................41 Korzystanie z Centrum pomocy i obsługi technicznej...................................................n.................43 Korzystanie z funkcji indeksu i wyszukiwania w Pomocy ...................................................n..........44 Etykietki ekranowe, klikanie prawym przyciskiem myszy oraz przycisk „Co to jest?”.................47 Pojedyncze kliknięcie czy dwukrotne kliknięcie...................................................n................................48 Wylogowywanie, zamykanie systemu ...................................................n...............................................50 Podsumowanie...................................................n...................................................n.................................52 4QFKCđ+V[OQľGUQUVCèHCEJWTæ G Zarządzanie ikonami...................................................n...................................................n........................53 Zarządzanie otwartymi oknami ...................................................n..........................................................56 Wygląd zewnętrzny okna ...................................................n...................................................n..........56 Przenoszenie okna bez paska tytułowego ...................................................n....................................62 Rozmieszczanie otwartych okien ...................................................n.......................................................62 Okno aktywne ...................................................n...................................................n...........................62 Układanie otwartych okien w kaskadzie oraz sąsiadująco...................................................n...........64 Porady dotyczące paska zadań ...................................................n...........................................................65 Korzystanie z okien dialogowych.......................n...................................................n................................66 Karty...................................................n...................................................n..........................................67 Przyciski ...................................................n...................................................n....................................67 Formanty zacieniowane (wyłączone)...................................................n...........................................68 Przyciski opcji ...................................................n...................................................n.......... .................68 Obszar podglądu...................................................n...................................................n........................69 9KPFQYU:22.$KDNKC Pola wyboru...................................................n...................................................n...............................69 Suwaki...................................................n...................................................n.......................................69 Listy rozwijane...................................................n...................................................n..........................70 .....................71 Pokrętła...................................................n...................................................n................. Listy...................................................n...................................................n.................... .......................71 Paski przewijania...................................................n...................................................n.......................72 .................73 Pola tekstowe...................................................n...................................................n............ Eksploracja komputera ...................................................n...................................................n....................75 Kupa sposobów na wyświetlanie plików i folderów...................................................n....................77 Rozmieszczanie ikon Eksploratora ...................................................n..............................................81 Lista Foldery i inne paski ...................................................n.............................................................82 Szukanie zgubionych plików...................................................n..............................................................85 Miejsca, które warto znać...................................................n...................................................n................89 Mój komputer — wprowadzenie...................................................n..................................................89 Moje dokumenty — wprowadzenie ...................................................n.............................................92 Dokumenty udostępnione — wprowadzenie ...................................................n...............................93 Podsumowanie...................................................n...................................................n.................................94 4QFKCđ1VYKGTCPKGRTQITCOÎYKFQMWOGPVÎY Korzystanie z programów...................................................n...................................................n................95 Otwieranie programów...................................................n...................................................n..............96 Uzyskiwanie pomocy w programach ...................................................n...........................................97 Korzystanie z danego programu...................................................n...................................................98 Zamykanie programu ...................................................n...................................................n................98 Uruchamianie programów nie z menu...................................................n................................................99 Opracowywanie dokumentów ...................................................n...................................................n.........99 Tworzenie dokumentu...................................................n...................................................n.............100 Edycja i formatowanie dokumentu ...................................................n............................................100 Drukowanie dokumentu ...................................................n...................................................n..........101 Zapisywanie dokumentu ...................................................n...................................................n.........101 Zamykanie dokumentu...................................................n...................................................n............103 Otwieranie dokumentów...................................................n...................................................n................103 Z menu Start ...................................................n...................................................n............. ...............104 Z Eksploratora ...................................................n...................................................n.........................104 Z programu...................................................n...................................................n..............................105 Dokumenty nietypowe...................................................n...................................................n...................106 System Windows nie może otworzyć pliku ...................................................n...............................106 To nie ten program ...................................................n...................................................n..................108 Zajmowanie się kłopotliwymi programami...................................................n......................................108 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................109 4QFKCđ5MTÎV[KKPPGEYCPGUVWEMK G .....................111 Co to jest skrót? ...................................................n...................................................n........ Dodawanie skrótów do pulpitu...................................................n.........................................................112 Usuwanie skrótów z pulpitu ...................................................n.............................................................113 Dodawanie skrótów do paska narzędzi Szybkie uruchamianie...................................................n........113 Korzystanie z paska narzędzi Szybkie uruchamianie..................................................n..................114 Usuwanie ikon Szybkiego uruchamiania ...................................................n...................................115 Skróty prowadzące z Moich dokumentów do udostępnionych dokumentów...............................115 Poszerzanie menu podręcznego Otwórz za pomocą...................................................n.........................117 Automatyczne uruchamianie ulubionych programów...................................................n......................120 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................121 5RKUVTGħEK úħè++,CMQUVCèIWTWKPVGTPGVQY[O  4QFKCđĐæEGPKGUKú+PVGTPGVGO G Sytuacje, w których można pominąć bieżący rozdział...................................................n.....................125 Masz już połączenie? ...................................................n...................................................n..............126 Korzystasz z Udostępniania połączenia internetowego?...............................................n................126 Wybór modemu ...................................................n...................................................n.............................126 Konfigurowanie konta internetowego ...................................................n..............................................127 Korzystanie z Kreatora nowego połączenia ...................................................n.....................................129 Łączenie się ...................................................n...................................................n.............................131 Kończenie połączenia...................................................n...................................................n..............134 Rozwiązywanie problemów dotyczących postaci połączenia ...................................................n..........134 Opcje modemu ...................................................n...................................................n........................135 Konfigurowanie alternatywnych numerów telefonów...................................................n...............135 Definiowanie reguł wybierania numeru...................................................n.....................................136 Opcje automatycznego wybierania numeru i rozłączania...................................................n..........137 Konta X.25 ...................................................n...................................................n..............................139 Opcje sieci ...................................................n...................................................n...............................139 Ustawienia protokołu TCP/IP ...................................................n....................................................140 Zautomatyzowane łączenie się ...................................................n.........................................................141 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................142 4QFKCđ2TGINæFCPKGUKGEK999G Jak dostać się do sieci WWW?...................................................n.........................................................143 Odwiedzanie witryny WWW ...................................................n...................................................n........145 Korzystanie z hiperłączy ...................................................n...................................................n.........146 Drukowanie strony WWW...................................................n...................................................n......147 Tworzenie listy Ulubione ...................................................n...................................................n........147 Ponowne odwiedzanie strony z Ulubionych ...................................................n..............................148 Korzystanie z innych narzędzi nawigacyjnych ...................................................n..........................148 Wyszukiwanie w sieci WWW...................................................n...................................................n.......150 Wyszukiwanie ze strony WWW ...................................................n................................................151 Wyszukiwanie z Paska adresu...................................................n....................................................152 Udawanie się do miejsc, w których się już było (Historia na 102) ...................................................n..152 Otwieranie paska Historia ...................................................n...................................................n.......152 Ponowne zapisywanie Historii ...................................................n...................................................153 Maksymalne wykorzystywanie listy Ulubione...................................................n.................................154 Dodawanie folderów do listy Ulubione ...................................................n.....................................155 Dodawanie elementów Ulubionych do istniejących folderów...................................................n...155 Reorganizacja listy Ulubione ...................................................n.....................................................156 Sprytne sztuczki z paskami...................................................n...............................................................157 Sprytne sztuczki z paskami narzędzi...................................................n..........................................158 Sprytne sztuczki z Paskiem eksploratora ...................................................n...................................159 Sprytne sztuczki z pełnym ekranem...................................................n...........................................159 Przeglądanie bez przeglądarki ...................................................n..........................................................160 Dodawanie łączy internetowych do pulpitu ...................................................n.....................................161 Pobieranie z sieci WWW...................................................n...................................................n...............162 Pobieranie, gdy łącze istnieje ...................................................n.....................................................163 Pobieranie, gdy nie ma łącza...................................................n......................................................164 Zapisywanie strony WWW ...................................................n...................................................n.....164 9KPFQYU:22.$KDNKC Korzystanie z pobranych plików...................................................n................................................165 Kopiowanie z sieci WWW...................................................n...................................................n......166 Grafika Clip Art, dźwięki i inne pliki do pakietu Microsoft Office..............................................167 Personalizacja przeglądarki ...................................................n..............................................................167 Uzyskiwanie pomocy technicznej online ...................................................n.........................................169 Rozłączanie się z siecią WWW ...................................................n........................................................170 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................170 4QFKCđ,GUEGYKúEGLQUKGEK999 G Rzeczywiste działanie sieci WWW...................................................n..................................................173 Zarządzanie Tymczasowymi plikami internetowymi...................................................n.......................174 Co to są pliki cookie? ...................................................n...................................................n..............176 Pliki cookie a prywatność ...................................................n...................................................n.......177 Co to są pobrane obiekty? ...................................................n...................................................n.......178 Nie musimy czekać — przeglądanie w trybie offline ...................................................n......................178 Kreator ulubionych w trybie offline...................................................n...........................................179 Zezwalamy na automatyczne pobieranie ...................................................n...................................180 Przeglądanie w trybie offline ...................................................n.....................................................181 Ręczne uaktualnianie stron...................................................n.........................................................181 Zarządzanie harmonogramami pobierania ...................................................n.................................181 Usuwanie ulubionych z trybu offline ...................................................n.........................................182 Paseczek wyświetlany wraz z programem Internet Explorer...................................................n...........182 Korzystanie z pulpitu Active Desktop...................................................n..............................................183 Aktualizacje automatyczne...................................................n...................................................n............184 Zmiana ustawień aktualizacji automatycznych...................................................n..........................185 Znajdowanie odrzuconych aktualizacji...................................................n......................................185 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................186 4QFKCđ+PVGTPGVQYCRQEVCGOCKNG Poczta e-mail — informacje ...................................................n.............................................................188 Uruchamianie programu Outlook Express ...................................................n.......................................189 Tworzenie kont e-mail i wprowadzanie zmian w ich ustawieniach...................................................n.191 Tworzenie wiadomości...................................................n...................................................n..................192 Podstawowe techniki edycji ...................................................n.............................................................193 Wysyłanie wiadomości e-mail...................................................n..........................................................195 Dołączanie plików do wiadomości e-mail...................................................n........................................196 Formatowanie wiadomości...................................................n...................................................n............197 Korzystanie z paska formatowania ...................................................n............................................198 Sprawdzanie pisowni w wiadomości ...................................................n.........................................211 Więcej informacji o wysyłaniu i odbieraniu wiadomości ...................................................n................213 Czytanie wiadomości...................................................n...................................................n.....................214 Praca z kilkoma wiadomościami jednocześnie ...................................................n..........................217 Wyszukiwanie i sortowanie wiadomości ...................................................n...................................218 Wyświetlanie i zapisywanie załączników ...................................................n..................................220 Odpowiadanie na wiadomości...................................................n..........................................................222 Przesyłanie wiadomości dalej...................................................n...........................................................223 Usuwanie wiadomości...................................................n...................................................n...................224 Tworzenie kopii zapasowych wiadomości ...................................................n.......................................225 Importowanie i eksportowanie wiadomości ...................................................n.....................................225 Importowanie wiadomości ...................................................n...................................................n......226 Eksportowanie wiadomości...................................................n...................................................n.....226 5RKUVTGħEK Korzystanie z książki adresowej...................................................n.......................................................227 Dodawanie nazw i adresów...................................................n...................................................n.....228 Tworzenie grup i list wysyłkowych .....................n...................................................n......................229 Zmienianie i usuwanie pozycji książki adresowej ...................................................n.....................231 Przeszukiwanie książki adresowej ...................................................n.............................................231 Ciekawsze sposoby wyszukiwania osób ...................................................n....................................232 Wybieranie adresatów z książki adresowej...................................................n................................233 Drukowanie książki adresowej...................................................n...................................................235 Korzystanie z usług katalogowych online...................................................n..................................235 Tworzenie kopii zapasowej książki adresowej ...................................................n..........................236 Importowanie i eksportowanie książek adresowych...................................................n..................237 Importowanie i eksportowanie wizytówek vCard...................................................n......................238 Personalizacja programu Outlook Express...................................................n.......................................239 Dostosowywanie okna programu Outlook Express ...................................................n...................239 Zmienianie rozmiaru list, okienek i kolumn ...................................................n..............................241 Konfigurowanie kolumn listy wiadomości ...................................................n................................241 Dostosowywanie paska narzędzi...................................................n................................................242 Dostosowywanie domyślnych opcji poczty e-mail...................................................n....................243 Tworzenie autopodpisu ...................................................n...................................................n...........245 Wybór papeterii niestandardowej...................................................n...............................................247 Pozostawianie poczty na serwerze ...................................................n.............................................248 Tworzenie własnych folderów ...................................................n...................................................249 Korzystanie z folderów i podfolderów...................................................n.......................................250 Korzystanie z reguł wiadomości ...................................................n................................................251 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................252 4QFKCđ7EGUVPKEVYQYITWRCEJF[UMWU[LP[EJUKGEK7UGPGV  Mowa-trawa grup dyskusyjnych ..........................n...................................................n............................256 Konfigurowanie konta grup dyskusyjnych................n...................................................n.......................257 Subskrypcja grup dyskusyjnych .........................n...................................................n..............................258 Wyświetlanie wiadomości grupy dyskusyjnej ...................................................n.................................260 Ogłaszanie wiadomości w grupie dyskusyjnej...................................................n.................................261 Odpowiadanie na wiadomości grupy dyskusyjnej ...................................................n...........................262 Uzyskiwanie najnowszych wiadomości ...................................................n...........................................263 Anulowanie subskrypcji ...................................................n...................................................n................264 Grupy dyskusyjne w sieci WWW ...................................................n....................................................264 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................266 4QFKCđ9KPFQYU/GUUGPIGTIT[KVCMKGVCO  Konfigurowanie usługi .NET Passport...................................................n.............................................267 Uruchamianie programu Windows Messenger ...................................................n................................268 Tworzenie listy kontaktów ...................................................n...................................................n......268 Rozpoczynanie konwersacji...................................................n...................................................n....269 Opcje „nie przeszkadzania”............................n...................................................n............................271 Głos i obraz na żywo...................................................n...................................................n...............272 Wysyłanie i otrzymywanie plików...................................................n.............................................272 Zapisywanie „rozmów”...................................................n...................................................n...........272 Więcej o programie Windows Messenger ...................................................n.................................273 Rozmawianie online ...................................................n...................................................n......................273 Przyłączanie się do konwersacji...................................................n.................................................274 Mówienie na ucho ...................................................n...................................................n...................274 9KPFQYU:22.$KDNKC Podejmowanie działania...................................................n...................................................n..........274 Ignorowanie trucicieli ...................................................n...................................................n.............275 Robienie sobie przerwy...................................................n...................................................n...........275 Określanie stylu rozmowy...................................................n...................................................n.......275 Tworzenie własnego pokoju rozmów...................................................n...............................................276 Gry i zabawy...................................................n...................................................n..................................276 Rozmawianie podczas gry...................................................n...................................................n.......278 Dodatkowe zabawy w Strefie gier ...................................................n.............................................278 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................278 4QFKCđ7EGUVPKEVYQYMQPHGTGPELCEJQPNKPG CRQOQEæRTQITCOW0GV/GGVKPIG Przełączanie na wyższy bieg — NetMeeting ...................................................n...................................280 Uruchamianie programu NetMeeting...................................................n...............................................280 Wywoływanie w oknie programu NetMeeting ...................................................n..........................280 Kończenie wywołania w oknie programu NetMeeting...................................................n..............283 Porady dotyczące audio i wideo ...................................................n.......................................................283 Wideo programu NetMeeting...................................................n...................................................n..284 Rozmawianie za pomocą programu NetMeeting ...................................................n.......................286 Korzystanie z Tablicy...................................................n...................................................n....................286 Pisanie tekstu na Tablicy...................................................n...................................................n.........287 Wklejanie obrazów na Tablicę...................................................n...................................................287 Wymazywanie z Tablicy...................................................n...................................................n.........288 Inne funkcje Tablicy...................................................n...................................................n................288 Udostępnianie aplikacji ...................................................n...................................................n.................288 Transferowanie plików ...................................................n...................................................n..................289 Prowadzenie spotkania ...................................................n...................................................n..................290 Sterowanie jednym komputerem PC z innego za pomocą funkcji RDS .............................................291 Konfigurowanie funkcji RDS na komputerze przeznaczonym do udostępnienia.........................292 Zanim odejdziesz lub oddasz sterowanie… ...................................................n...............................294 Oddajemy sterowanie...................................................n...................................................n..............295 Uzyskiwanie dostępu do nienadzorowanego pulpitu ...................................................n.................295 Transferowanie plików podczas korzystania z funkcji RDS ...................................................n.....296 Kończenie dostępu do zdalnego pulpitu...................................................n.....................................296 Więcej o programie NetMeeting ...................................................n......................................................296 Korzystanie z usług katalogowych......................n...................................................n.......................296 Bramy i strażnicy ...................................................n...................................................n....................297 Jeszcze więcej ...................................................n...................................................n.........................297 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................298 úħè+++ TÎDVQRQUYQLGOW G 4QFKCđ)GPGTCNPGRQTæFMK MQRKQYCPKGWUWYCPKGKVF  Zaznacz, a potem zrób ...................................................n...................................................n...................301 Po pierwsze, dostań się do plików ...................................................n.............................................302 Po drugie, wybierz własny widok ...................................................n..............................................303 Po trzecie, zgrupuj odpowiednie rzeczy (jeśli trzeba)...................................................n................303 W końcu zaznacz elementy do przeniesienia, skopiowania lub usunięcia....................................303 Skopiuj, przenieś, usuń, zmień nazwę...................................................n..............................................308 Usuwanie plików i folderów...................................................n.............................................................308 5RKUVTGħEK Korzystanie z Kosza ...................................................n...................................................n......................310 Odzyskiwanie plików z Kosza ...................................................n...................................................310 Trwałe usuwanie plików ...................................................n...................................................n.........311 Personalizacja Kosza...................................................n...................................................n...............311 Przenoszenie i kopiowanie folderów i plików...................................................n..................................312 Przenoszenie i kopiowanie za pomocą zadań............................................n....................................313 Przenoszenie i kopiowanie metodą „przeciągnij i upuść”..................................................n...........314 Przenoszenie i kopiowanie metodą „wytnij i wklej”..................................................n...................316 Tworzenie kopii w tym samym folderze...................................................n....................................317 Cofanie skopiowania oraz przesunięcia ...................................................n.....................................317 Kopiowanie plików na dysk CD-R lub CD-RW ...................................................n..............................317 Rozwiązywanie problemów dotyczących nagrywania dysków CD..............................................320 Usuwanie plików z dysku CD-RW ...................................................n............................................320 Gdy coś nie pasuje...................................................n...................................................n...................321 Zmiana nazwy pliku oraz folderu...................................................n.....................................................322 Korzystanie z folderów skompresowanych (plików Zip)...................................................n.................323 Szybkie i łatwe tworzenie folderów skompresowanych ...................................................n............324 Przenoszenie i kopiowanie plików do folderu skompresowanego................................................325 Wysyłanie pocztą elektroniczną plików skompresowanych...................................................n......326 Dekompresja plików ...................................................n...................................................n...............326 Inne typy kompresji...................................................n...................................................n.................328 Uwalnianie plików tylko do odczytu...................................................n................................................328 Automatyzacja dysków CD i DVD ...................................................n..................................................329 Zmiana nazwy dysku C: ...................................................n...................................................n................331 Zarządzanie plikami za pomocą poleceń systemu DOS...................................................n...................331 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................332 Foldery...................................................n...................................................n.................. 4QFKCđ2QTæFMQYCPKGYKTVWCNPGIQDKWTC  .........................333 Nazewnictwo spotykane przy okazji folderów ...................................................n..........................334 Dlaczego należy tworzyć foldery? ...................................................n.............................................337 Jak utworzyć folder? ...................................................n...................................................n...............339 Tworzenie folderu przy zapisie dokumentu ...................................................n...............................340 Wskazówki i rady związane z folderami...................................................n....................................341 Konfigurowanie menu Start...................................................n...................................................n...........346 Kontrolowanie listy programów...................................................n.................................................346 Umieszczanie skrótów w menu Start ...................................................n.........................................347 Stosowanie dużych lub małych ikon menu Start ...................................................n.......................347 Dodawanie oraz usuwanie pozycji menu Start ...................................................n..........................348 Sterowanie wyświetlaniem oraz zachowaniem menu Start ...................................................n.......349 Zmiana położenia pozycji menu ...................................................n................................................349 Usuwanie pozycji menu ...................................................n...................................................n..........350 Porządkowanie menu Wszystkie programy ...................................................n...............................350 Czyszczenie menu Moje bieżące dokumenty...................................................n...................................352 Konfigurowanie oraz posługiwanie się menu Ulubione...................................................n...................352 Konfiguracja paska zadań...................................................n...................................................n..............354 Zmiana rozmiaru oraz położenia paska zadań ...................................................n...........................355 Ukrywanie paska zadań...................................................n...................................................n...........356 Konfiguracja Obszaru powiadomień...................................................n..........................................357 Zastosowanie pasków narzędzi pulpitu...................................................n......................................357 Zegar...................................................n...................................................n........................................360 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................361 9KPFQYU:22.$KDNKC 4QFKCđ-QPHKIWTQYCPKGGMTCPW G Dostosowywanie ekranu...................................................n...................................................n................363 Wybór kompozycji...................................................n...................................................n..................364 Rozdzielczość ekranu oraz jakość kolorów ...................................................n...............................365 Diagnozowanie problemów z kartami graficznymi i monitorami.................................................367 Optymalizacja wydajności urządzeń...................................................n..........................................367 Ustawianie wyglądu pulpitu...................................................n.......................................................369 Wybór tła...................................................n...................................................n.................................370 Wybór wygaszacza ekranu...................................................n...................................................n......372 Ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych...................................................n.............................373 Lupa...................................................n...................................................n.........................................376 Narrator ...................................................n...................................................n...................................376 Klawiatura ekranowa...................................................n...................................................n...............376 Automatyzacja działania narzędzi ułatwienia dostępu...................................................n...............377 Optymalizacja opcji Kreatora ułatwień dostępu ...................................................n........................378 Data, godzina, waluta oraz format liczb ...................................................n...........................................382 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................382 4QFKCđ-QPVTQNGT[KWđCVYKGPKCFQUVúRW Konfiguracja myszy...................................................n...................................................n.......................385 Konfiguracja myszy dla osób leworęcznych...................................................n..............................386 Konfiguracja operacji podwójnego kliknięcia ...................................................n...........................387 Zastosowanie funkcji BlokadaKliknięcia...................................................n...................................387 Kontrolowanie ruchu myszy ...................................................n...................................................n...388 Wybór kursora myszy ...................................................n...................................................n.............389 Konfiguracja rolki myszy...................................................n...................................................n........390 Konfiguracja klawiatury ...................................................n...................................................n................390 Kontrolowanie czasu odpowiedzi klawiatury ...................................................n............................391 Kontrolowanie częstotliwości migania kursora ...................................................n.........................391 Obsługa klawiatur wielojęzykowych ...................................................n.........................................392 Instalowanie i kalibracja kontrolera gier ...................................................n..........................................394 Instalacja kontrolera gier...................................................n............................................................395 Kalibracja oraz testowanie kontrolera gier...................................................n.................................395 Zarządzanie Paskiem języka oraz Usługami tekstowymi...................................................n.................397 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................399 úħè+84QDWFQYCCTæFCPKGQTCQRV[OCNKCELC 4QFKCđ+PUVCNQYCPKGQTCWUWYCPKGRTQITCOÎY Instalowanie nowych programów...................................................n.....................................................403 Instalowanie programów z płyty CD-ROM ...................................................n.....................................404 Instalowanie programów z dyskietek ...................................................n...............................................405 Instalowanie programów pobranych z Internetu ...................................................n..............................407 Instalowanie brakujących komponentów systemu Windows...................................................n...........409 Usuwanie zainstalowanych programów ...................................................n...........................................410 Instalowanie czcionek...................................................n...................................................n....................411 Czcionki ładowalne PCL...................................................n...................................................n.........413 Czcionki kasetowe...................................................n...................................................n...................413 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................414 5RKUVTGħEK 4QFKCđ+PUVCNQYCPKGQTCWUWYCPKGWTæFGē  Przegląd zainstalowanych urządzeń ...................................................n.................................................415 Szybkie i proste rozwiązywanie problemów...................................................n..............................417 Włączanie oraz wyłączanie urządzeń...................................................n.........................................418 Terminologia urządzeń ...................................................n...................................................n..................419 Urządzenia zewnętrzne..............................n...................................................n.................................419 Urządzenia wewnętrzne ...................................................n...................................................n..........421 Zanim zainstalujesz lub usuniesz urządzenie ...................................................n...................................423 Instalowanie i usuwanie urządzeń USB oraz IEEE 1394...................................................n.................423 Instalowanie i usuwanie innych urządzeń zewnętrznych ...................................................n.................425 Instalowanie i usuwanie kart wewnętrznych ............n...................................................n........................428 Rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami ...................................................n................430 Korzystanie z narzędzi rozwiązujących problemy z urządzeniami...............................................430 Zarządzanie sterownikami urządzeń ...................................................n..........................................432 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................433 4QFKCđ CRQDKGICPKGRTQDNGOQOQTCRT[YTCECPKGU[UVGOW  Stosowanie narzędzia Przywracanie systemu...................................................n...................................435 Konfiguracja narzędzia Przywracanie systemu...................................................n..........................436 Tworzenie punktów przywracania ...................................................n.............................................437 Przywracanie komputera do wcześniejszego stanu...................................................n....................437 Przywracanie zawieszonego systemu Windows...................................................n...............................438 Problemy występujące podczas uruchamiania systemu ...................................................n...................439 Tworzenie kopii zapasowych ...........................n...................................................n................................440 Szybki i prosty proces tworzenia kopii zapasowej dokumentów..................................................441 Kreator transferu plików i ustawień ...................................................n...........................................442 Zapoznanie z narzędziem Kopia zapasowa ...................................................n......................................444 Typy kopii zapasowych................................n...................................................n..............................444 Uruchomienie narzędzia Kopia zapasowa ...................................................n.................................446 Tworzenie kopii zapasowej za pomocą narzędzia Kopia zapasowa .............................................448 Przywracanie danych z kopii zapasowej...................................................n....................................449 Coś więcej na temat tworzenia kopii zapasowych ...................................................n.....................449 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................450 4QFKCđ#MVWCNKCELGCTæFCPKGQTCOQPKVQTKPI Uzyskanie informacji o systemie...................................................n......................................................451 Informacje na temat dysku twardego ...................................................n.........................................452 Zaawansowane informacje na temat systemu ...................................................n............................453 Wykonywanie rutynowych zadań administracyjnych...................................................n......................454 Zastosowanie narzędzia Oczyszczanie dysku ...................................................n............................454 Sprawdzanie błędów na dysku ...................................................n...................................................455 Defragmentator dysków ...................................................n...................................................n..........456 Czyszczenie pulpitu...................................................n...................................................n.................457 Bieżąca aktualizacja systemu Windows ...................................................n...........................................458 Monitorowanie wydajności systemu ...................................................n................................................460 Czy już jesteśmy optymalni?...................................................n............................................................461 Rozwiązywanie problemów ...................................................n...................................................n..........464 Inne środki zaradcze...................................................n...................................................n................465 Pomoc zdalna ...................................................n...................................................n..........................465 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................468 9KPFQYU:22.$KDNKC 4QFKCđ CTæFCPKGYKGNQOCMQPVCOKWľ[VMQYPKMÎY  Konta użytkowników...................................................n...................................................n.....................471 Tworzenie nowego konta ...................................................n...................................................n........473 Zmiana ustawień konta...................................................n...................................................n............473 Usuwanie konta ...................................................n...................................................n.......................473 Konto Gość ...................................................n...................................................n....................................474 Zmiana sposobu logowania lub wylogowywania użytkowników...................................................n....475 Ochrona prywatności oraz zabezpieczenia kont...................................................n...............................476 Udostępnianie dokumentów ...................................................n...................................................n..........478 Gdzie jest przechowywana informacja na temat konta użytkownika?................................................479 Podsumowanie...................................................n...................................................n...............................480 4QFKCđ0CTúFKCKVGEJPKMKUVQUQYCPGYMQORWVGTCEJRTGPQħP[EJ  Oszczędność energii ...................................................n...................................................n......................481 Zastosowanie stanu hibernacji ...................................................n...................................................484 Zasilacze awaryjne UPS...................................................n...................................................n..........484 Zarządzanie wieloma połączeniami telefonicznymi...................................................n.........................485 Zdefiniowanie lokalizacji połączenia telefonicznego ...................................................n................485 Wyłączenie funkcji automatycznego wybierania numeru...................................................n..........487 Realizacja połączenia ...................................................n...................................................n.... ..........487 Unikanie kosztów połączeń międzymiastowych przy używaniu komputera przenośnego...........487 Bezpośrednie połączenie kablowe pomiędzy dwoma komputerami oraz połączenie na podczerwień....... 488 Konfiguracja komputera typu host...................................................n.............................................490 Konfiguracja komputera typu gość ...................................................n............................................491 Tworzenie połączenia bezpośredniego...................................................n.......................................492 Przerwanie bezpośredniego połączenia kablowego ...................................................n...................493 Zwiększenie szybkości transmisji połączeń szeregowych ...................................................n.........493 Zastosowanie Aktówki ...................................................n...................................................n..................494 Umieszczanie plików w aktówce komputera odłączonego od sieci..............................................495 Umieszczanie plików w aktówce komputera podłączonego do sieci............................................496 Poza domem ...................................................n...................................................n............................497 Powrót do domu ...................................................n...................................................n........... ...........497 Oddzielanie plików w aktówce od oryginału...................................................n.............................497 Praca w trybie offline ...................................................n...................................................n....................497 Krok 1: Włączenie trybu pracy offline...................................................n.......................................498 Krok 2: Mapowanie dysków sieciowych ...................................................n...................................499 Krok 3: Udostępnianie folderu w trybie offline ...................................................n.........................500 Zastosowanie plików w trybie offline...................................................n........................................500 Ponowna synchronizacja ...................................................n...................................................n.........501 Usuwanie plików w trybie offline...................................................n..............................................501 Zmiana opcji procesu synchronizacji...................................................n.........................................501 Podsumowanie...................................................n.............................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP PL. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: