Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00288 006828 18478863 na godz. na dobę w sumie
Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu - książka
Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-845-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Nikt (no może prawie nikt) nie rodzi się z umiejętnością korzystania z pralki automatycznej czy kuchenki mikrofalowej. Posługiwania się tymi sprzętami należy się nauczyć z instrukcji obsługi. Podobnie jest z komputerem.

Skoro sięgnąłeś po tę książkę, jest wielce prawdopodobne, że będziesz mieć możliwość posługiwania się najnowszym system operacyjnym firmy Microsoft -- Windows XP. I jesteś jedną z tych osób, które odkryją jego nowe możliwości.

Znajdziesz w niej informacje podstawowe. Dowiesz się, co to jest plik i folder, w jaki sposób posługiwać się dyskietką. Są tutaj też wskazówki dla użytkowników mających praktykę w korzystaniu z komputerów osobistych. Ich mogą interesować różnice pomiędzy dotychczas używanymi systemami, a Windows XP. W razie potrzeby sięgną też do rozdziałów poświęconych wykonywaniu kopii bezpieczeństwa, odtwarzaniu systemu operacyjnego itp. Po pewnym czasie użytkownicy początkujący staną się zaawansowanymi. Wtedy nadal będę mieli pożytek z książki, choć zaglądać będą do innych rozdziałów.

Podsumowując -- poradnik przeznaczony jest dla osoby, która siada przed komputerem z Windows XP, nie jest programistą, a zwykłym użytkownikiem. Potrzebuje korzystać z systemu, zainstalować drukarkę, dołączyć się do Internetu, odnaleźć zagubiony plik itp., a nie musi wiedzieć, jakie mechanizmy są za to odpowiedzialne i co wówczas dzieje się w Rejestrze. Książka ma pełnić rolę suflera.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows XP PL. Podstawy obs‡ugi systemu Autor: Piotr Czarny ISBN: 83-7197-845-6 Format: B5, stron: 204 Nikt (no mo¿e prawie nikt) nie rodzi siŒ z umiejŒtno(cid:156)ci„ korzystania z pralki automatycznej czy kuchenki mikrofalowej. Pos‡ugiwania siŒ tymi sprzŒtami nale¿y siŒ nauczy(cid:230) z instrukcji obs‡ugi. Podobnie jest z komputerem. Skoro siŒgn„‡e(cid:156) po tŒ ksi„¿kŒ, jest wielce prawdopodobne, ¿e bŒdziesz mie(cid:230) mo¿liwo(cid:156)(cid:230) pos‡ugiwania siŒ najnowszym system operacyjnym firmy Microsoft (cid:151) Windows XP. I(cid:160) jeste(cid:156) jedn„ z tych os(cid:243)b, kt(cid:243)re odkryj„ jego nowe mo¿liwo(cid:156)ci. Znajdziesz w niej informacje podstawowe. Dowiesz siŒ, co to jest plik i folder, w jaki spos(cid:243)b pos‡ugiwa(cid:230) siŒ dyskietk„. S„ tutaj te¿ wskaz(cid:243)wki dla u¿ytkownik(cid:243)w maj„cych praktykŒ w korzystaniu z komputer(cid:243)w osobistych. Ich mog„ interesowa(cid:230) r(cid:243)¿nice pomiŒdzy dotychczas u¿ywanymi systemami, a Windows XP. W razie potrzeby siŒgn„ te¿ do rozdzia‡(cid:243)w po(cid:156)wiŒconych wykonywaniu kopii bezpieczeæstwa, odtwarzaniu systemu operacyjnego itp. Po pewnym czasie u¿ytkownicy pocz„tkuj„cy stan„ siŒ zaawansowanymi. Wtedy nadal bŒdŒ mieli po¿ytek z ksi„¿ki, cho(cid:230) zagl„da(cid:230) bŒd„ do(cid:160) innych rozdzia‡(cid:243)w. Podsumowuj„c -- poradnik przeznaczony jest dla osoby, kt(cid:243)ra siada przed komputerem z(cid:160) Windows XP, nie jest programist„, a zwyk‡ym u¿ytkownikiem. Potrzebuje korzysta(cid:230) z(cid:160) systemu, zainstalowa(cid:230) drukarkŒ, do‡„czy(cid:230) siŒ do Internetu, odnale(cid:159)(cid:230) zagubiony plik itp., a nie musi wiedzie(cid:230), jakie mechanizmy s„ za to odpowiedzialne i co w(cid:243)wczas dzieje siŒ w Rejestrze. Ksi„¿ka ma pe‡ni(cid:230) rolŒ suflera. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wstęp ...................................................z...................................................z............7 Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste!...................................................z............11 BIOS, hardware, software...................................................d............................................11 System operacyjny...................................................d...................................................d....13 Zadania systemu operacyjnego...............................................d..................................13 Korzenie Windows XP ...................................................d..........................................14 Wersje Windows XP ...................................................d.............................................15 Wymagania sprzętowe ...................................................d..........................................16 Rozdział 2. Komunikacja z komputerem ...................................................z..........19 Klawiatura...................................................d...................................................d.................19 Układ klawiatury ...................................................d...................................................d20 Wpisywanie danych z klawiatury...................................................d..........................20 Kłopoty z klawiaturą ...................................................d.............................................20 Mysz ...................................................d...................................................d.........................21 Kliknięcie ...................................................d...................................................d...........22 Dwukrotne kliknięcie ...................................................d............................................22 Kliknięcie prawym przyciskiem myszy ...................................................d................22 Przeciąganie...................................................d...................................................d........22 Zasada działania myszy...................................................d.........................................23 Kłopoty z myszą ...................................................d...................................................d.23 Rozdział 3. Instalacja Windows XP...................................................z................25 Instalacja na nowym dysku...................................................d..........................................25 Aktualizacja poprzedniej wersji systemu ...................................................d....................30 Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem..............33 Uruchamianie komputera...................................................d.............................................33 Logowanie się do komputera...................................................d.......................................34 Logowanie w Windows XP Professional komputera należącego do domeny .........34 Logowanie się w komputerze z systemem Windows XP Home Edition .................35 Przełączanie użytkownika ...................................................d.....................................36 Hibernacja ...................................................d...................................................d..........38 Wylogowanie...................................................d...................................................d......39 Ponowne uruchamianie komputera ...................................................d.......................40 Wyłączanie komputera ...................................................d..........................................40 Rozdział 5. Pulpit Windows XP...................................................z......................43 Menu Start ...................................................d...................................................d................44 Klasyczne menu Start ...................................................d............................................44 Informacja o użytkowniku...................................................d.....................................45 4 Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu Rozdział 6. Lista wszystkich zainstalowanych programów ...................................................d.....46 Lista ulubionych programów...................................................d.................................46 Lista najczęściej używanych programów...................................................d..............47 Przenoszenie programów z listy najczęściej używanych do listy ulubionych .........49 Czyszczenie listy najczęściej używanych programów .............................................49 Zmiana wyglądu menu Start...................................................d..................................51 Okna ...................................................d...................................................d...................53 Paski ...................................................d...................................................d...................56 Tworzenie skrótów ...................................................d................................................58 Porządkowanie pulpitu ...................................................d..........................................59 Oczyszczanie pulpitu...................................................d.............................................60 Konta i hasła ...................................................z..............................63 Zarządzanie kontami w Windows XP Professional...................................................d.....64 Odczytywanie nazwy komputera ...................................................d..........................64 Tworzenie konta użytkownika komputera lokalnego...............................................d66 Grupy...................................................d...................................................d..................68 Dodawanie konta użytkownika komputera lokalnego do grupy ..............................69 Logowanie się na konto użytkownika komputera lokalnego ...................................70 Usuwanie konta użytkownika komputera lokalnego................................................71 Zarządzanie kontami w Windows XP Home Edition...................................................d..72 Tworzenie konta użytkownika ...................................................d..............................72 Usuwanie konta użytkownika ...................................................d...............................74 Rozdział 7. Pliki i foldery...................................................z...............................77 .......77 Pliki...................................................d...................................................d.................... Skąd się biorą pliki?...................................................d...................................................d..77 Tworzenie pliku...................................................d...................................................d..78 Nazwy i rozszerzenia plików ...................................................d................................79 Ikony...................................................d...................................................d...................82 Zmiana nazwy pliku ...................................................d..............................................83 Kopiowanie pliku ...................................................d..................................................83 Zastępowanie pliku...................................................d................................................85 Kopiowanie grupy plików ...................................................d.....................................86 Synchronizacja plików ...................................................d..........................................87 Wyszukiwanie pliku ...................................................d..............................................89 Usuwanie pliku...................................................d...................................................d...91 Usuwanie grupy plików...................................................d.........................................91 Odzyskiwanie usuniętego pliku...................................................d.............................92 Opróżnianie Kosza ...................................................d................................................92 Foldery ...................................................d...................................................d.................. ....93 Podfolder ...................................................d...................................................d............94 Rozdział 8. Dyski i dyskietki ...................................................z.........................95 Zapis magnetyczny ...................................................d...................................................d...95 Formatowanie ...................................................d...................................................d...........96 Formatowanie dyskietek...................................................d........................................97 Formatowanie dyskietki startowej...................................................d.........................98 Sprawdzanie ilości wolnego miejsca na dyskietce.................................................100 Kopiowanie dyskietek ...................................................d...............................................100 Posługiwanie się dyskietkami ...................................................d.............................102 Rozdział 9. Eksploracja zasobów komputera ...................................................z105 Mapowanie dysków sieciowych ...................................................d................................107 Spis treści 5 Rozdział 10. Nagrywanie płyt CD...................................................z...................109 Rozpoznawanie nagrywarki i czytnika ...................................................d......................109 Konfiguracja nagrywarki ...................................................d...........................................110 Kopiowanie plików na płytę CD ...................................................d...............................111 Zapisywanie plików na dysku CD wprost z aplikacji ..................................................114 Kopiowanie płyty CD ...................................................d................................................115 Nagrywanie z poziomu aplikacji Windows Media Player 8 ........................................116 Kłopoty z płytą CD ...................................................d...................................................d.117 Rozdział 11. Połączenie z internetem ...................................................z............119 Instalacja modemu kablowego ...................................................d..................................119 Internet za pomocą linii telefonicznej...................................................d........................122 Korzystanie z internetu za pomocą sieci lokalnej...................................................d......126 ABC łowcy informacji...................................................d...............................................128 Chaos informacyjny ...................................................d............................................128 Cztery przykazania łowcy danych...................................................d.......................128 Jak się w tym wszystkim połapać?...................................................d......................129 Znaki narodowe ...................................................d...................................................d129 Analizowane pole ...................................................d................................................130 Ograniczenie liczby odsyłaczy ...................................................d............................130 Wyrażenia wymagane i niepożądane ...................................................d..................131 Rozdział 12. Poczta elektroniczna ...................................................z.................133 Konfigurowanie Outlook Express ...................................................d.............................133 Wysyłanie wiadomości w aplikacji Outlook Express ..................................................136 Odbieranie wiadomości w Outlook Express...................................................d..............137 Odpowiadanie na listy ...................................................d...............................................137 Przeglądanie folderów Outlook Express ...................................................d...................138 Usuwanie listów...................................................d...................................................d......139 Wysyłanie listu z załącznikiem ...................................................d.................................139 Zapisywanie załączników ...................................................d..........................................140 Książka adresowa ...................................................d...................................................d...141 Tworzenie grup ...................................................d...................................................d.......142 Wysyłanie listów do grupy ...................................................d........................................143 Papeteria ...................................................d...................................................d.................144 Własna papeteria...................................................d...................................................d.....145 Rozdział 13. Grupy dyskusyjne ...................................................z......................149 Konfigurowanie aplikacji Outlook Express...................................................d...............149 Wysyłanie nowej wiadomości ...................................................d...................................152 Odpowiadanie innemu uczestnikowi dyskusji...................................................d...........154 Odpowiadanie na forum grupy ...................................................d..................................154 Usuwanie wiadomości ...................................................d...............................................155 Rozdział 14. Urządzenia peryferyjne...................................................z...............157 Testowanie mikrofonu i głośników ...................................................d...........................157 Wyświetlanie ikony regulacji siły głosu na pasku zadań .............................................160 Instalowanie drukarki ...................................................d................................................161 Instalacja faksu ...................................................d...................................................d.......163 Instalowanie skanera...................................................d..................................................163 Udostępnianie folderów...................................................d.............................................164 Udostępnianie drukarki...................................................d..............................................165 Rozdział 15. Windows Media Player ...................................................z..............167 Uruchamianie programu ...................................................d............................................167 Słuchanie radia internetowego...................................................d...................................168 6 Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu Bloki programowe ...................................................d...................................................d..168 Wyszukiwanie stacji ...................................................d..................................................169 Odtwarzanie muzyki ...................................................d..................................................170 Kopiowanie nagrań z płyt CD do komputera ...................................................d............171 Kopiowanie płyt z utworami muzycznymi...................................................d................172 Tworzenie listy utworów ...................................................d...........................................173 Rozdział 16. Wyszukiwanie plików MP3 ...................................................z.........175 Rozdział 17. Odtwarzanie filmów DivX ...................................................z...........181 Odtwarzanie filmu ...................................................d...................................................d..183 Odtwarzanie w The Playa ...................................................d..........................................183 Rozdział 18. Konserwacja systemu ...................................................z...............185 Aktualizacja systemu Windows XP...................................................d...........................185 Diagnozowanie błędów ...................................................d.............................................186 Dziennik błędów ...................................................d...................................................d.....189 Informacje o konfliktach...................................................d............................................190 Usuwanie programów ...................................................d................................................191 Oczyszczanie dysku...................................................d...................................................d191 Defragmentacja dysku ...................................................d...............................................192 Wykonywanie kopii zapasowej ...................................................d.................................194 Odtwarzanie danych z kopii ...................................................d......................................196 Rozdział 19. Przywracanie systemu ...................................................z...............199 Tworzenie punktu przywracania...................................................d................................199 Przywracanie systemu ...................................................d...............................................200 Zakończenie ...................................................z..................................................203 Rozdział 2. Klawiatura Klawiatura (ang. keyboard) jest urządzeniem pozwalającym na przekazywanie kom- puterowi informacji wprowadzanych przez użytkownika. W rzeczywistości klawiatura nie tylko wysyła sygnały do komputera, ale także otrzymuje je z niego. Jednakże z punktu widzenia użytkownika jest to praktycznie niezauważalne. Umawiamy się zatem, że kla- wiatura jest wejściem, przez które wprowadzamy dane. Rysunek 2.1. Klawiatura umożliwia przekazywanie komputerowi informacji przez użytkownika Na pierwszy rzut oka składa się ona z klawiszy i kabla zakończonego wtyczką. Za pomocą kabla realizowane jest przesyłanie danych pomiędzy klawiaturą i komputerem. Spotykane są również klawiatury bezprzewodowe. Transmisja informacji do i z kom- putera jest realizowana za pomocą promieniowania podczerwonego — na podobnej zasadzie jak w pilocie telewizora. Inna technologia wykorzystuje fale radiowe. Drugie rozwiązanie pozwala użytkownikowi na bardziej swobodne przemieszczanie się z urzą- dzeniem. Kabel zakończony jest on złączem podobnym do tych, które stosowane są do łączenia radia z magnetofonem podczas nagrywania. Na okrągłej obudowie złącza widoczny jest rowek. W gnieździe znajdującym się na obudowie komputera również widoczny jest rowek podobny do wytłoczonego na obudowie wtyku(. 20 Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu Zadaniem rowków jest ustalenie wzajemnego położenia obu łączonych części. Jest to konieczne, ponieważ każda ze szpilek wtyku jest przeznaczona do transmisji określonego sygnału. Jeżeli wtyk i gniazdo zostały prawidłowo zorientowane względem siebie, wsunięcie wtyku w gniazdo nie będzie wymagało użycia (siły. Jeżeli po włączeniu komputera zauważymy, że reaguje on dziwnie na naciskanie klawiszy lub nie reaguje zupełnie, może to być spowodowane wysunięciem wtyku z gniazda. W takim przypadku należy dopchnąć wtyk i tak ułożyć kabel, aby nie był naprężony. Gdy i to nie pomoże, należy ponownie załadować system ope(racyjny. Układ klawiatury Klawiatury mają różne układy. Generalnie większość klawiatur zawiera ten sam zestaw znaków (choć zdarzają się klawiatury, które oznaczone są alfabetem niemieckim lub cyrylicą i na to też trzeba zwracać uwagę). Te same znaki mogą być rozłożone na klawiaturze w różny sposób. Różnicę możemy zauważyć porównując np. klawiaturę notebooka i komputera osobistego. Po pewnym cza- sie korzystania z klawiatury w określonym układzie przywykniemy do niego. Pisząc nie będziemy zerkali na klawiaturę, znając ją na pamięć. Gdy będziemy musieli skorzy- stać z komputera o innym układzie klawiatury, nasze nawyki będą nam bardziej prze- szkadzały niż pomagały w pracy. Przeżyjemy bardzo stresującą sytuację (doświadczyłem tego osobiście i serdecznie współczuję osobom, którym coś takiego też się przytrafiło). Warto zwracać uwagę na to, aby wszystkie komputery w biurze (a przynajmniej pokoju) i nasz komputer domowy miały ten sam układ klawiatury. Wpisywanie danych z klawiatury Każdy element komputera jest uniwersalny. Rola jaką będzie on wykonywał, zależy od programu, który jest aktualnie uruchomiony. Można zatem powiedzieć, że programy interpretują działanie sprzętu (lub używając poznanych już terminów: software nadaje określoną rolę hardware owi). Naciśnięcie tego samego klawisza, w zależności od tego jaki mamy aktualnie urucho- miony program, będzie powodowało inną reakcję komputer(a. Każdy klawisz ma pod sobą parę styków. Wciśnięcie klawisza powoduje zetknięcie tych styków i przepływ prądu. Każdej parze styków przypisany jest numer (zwany niekiedy z angielskiego scan-kod). Kłopoty z klawiatur Źle traktowana klawiatura może spłatać użytkownikowi przykrego figla. Jeżeli mamy zwyczaj jeść nad klawiaturą lub nie zakrywamy jej po pracy, zanieczyszczania mogą dostać się pod klawisze. Spowoduje to, że mimo naciskania klawiszy, styki nie będą zwierane i znaki wpisywane. Gdy coś takiego zauważymy, należy obrócić klawiaturę klawiszami w dół i kilka razy energicznie potrząsnąć. Zanieczyszczenia powinny wyle- cieć. Jeżeli po pierwszym wytrząsaniu usterka nie ustąpiła, należy powtórzyć czynność usuwanie zanieczyszczeń. Rozdział 2.  Komunikacja z komputerem 21 Gorsza sytuacja jest, gdy na klawiaturę wyleje się słodki (np. coca-cola) lub pozosta- wiający osad (np. prawdziwa kawa) napój. To, co pozostaje po wyschnięciu płynu, może zlepić styki. W efekcie nawet po zwolnieniu klawisza styki będą zwarte. Komputer zinterpretuje to jako dalsze trzymanie klawisza i będzie powtarzał znak. Jedyną radą jest rozebranie i wymycie klawiatury. Tę czynność należy powierzyć serwisowi lub, przy obecnych cenach klawiatur, kupić nową. Mysz Mysz (ang. mouse) widziana z góry przypomina kawałek mydła. Jest to tylko pierwsze wrażenie. Rysunek 2.2. Mysz jest elektronicznym przedłużeniem dłoni Gdy myszkę położymy na grzbiecie, okaże się, że od spodu ma otwór zamknięty ob- rotowym pierścieniem, z którego wystaje część kulki. Człowiek komunikuje się z komputerem nie tylko za pośrednictwem klawiatury, wy- dając mu polecenia. O wiele wygodniej pracuje się, gdy nie musimy pamiętać wszystkich możliwości danego polecenia, ale mamy je wymienione np. w postaci listy lub symboli graficznych. Widzimy wtedy wszystko jak na dłoni, nie zapomnimy o żadnej możliwości i dzięki temu możemy dokonać najlepszego wyboru. Istnieje jednak cały czas możliwość popełnienia błędu przy pisaniu polecenia. Najwy- godniej byłoby móc komputerowi pokazać palcem, o co nam chodzi. I takim właśnie elektronicznym przedłużeniem naszego palca jest myszka. Można ją porównać z ma- nipulatorem, który przenosi ruchy naszej dłoni do wnętrza komputera. Trzymamy dłoń na grzbiecie myszki, poruszamy nią, naciskamy klawisze, a komputer na to reaguje. Punkt, który aktualnie wskazuje na ekranie komputera elektroniczne przedłużenie naszego palca zwany jest kursorem. 22 Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu Kliknicie Kliknięcie (ang. click) polega na naciśnięciu i natychmiastowym zwolnieniu lewego klawisza myszy. Zwykle przełącznik, który zamienia ruch klawisza myszki na zwarcie styków po naciśnięciu wydaje metaliczny dźwięk. Oznacza to, że klawisz został naci- śnięty odpowiednio. Zaraz po usłyszeniu takiego dźwięku należy puścić lewy klawisz. Podczas klikania istotne jest, co w danym momencie wskazuje kursor. Kliknięcie powo- duje bowiem wybranie obiektu lub opcji wskazywanej przez k(ursor. Kliknięcia używamy, aby w komputerze pokazać coś nauszym elektronicznym palcem. Dwukrotne kliknicie Podwójne kliknięcie (ang. double click) polega na dwukrotnym, bezpośrednio po sobie wykonanym naciśnięciu i natychmiastowym zwolnieniu l(ewego klawisza myszy. Osoby, które mają kłopot z tak szybkim naciskaniem przycisku myszy mogą kliknąć obiekt jednokrotnie, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Dwukrotnego kliknięcia używamy, gdy chcemy coś otwourzyć, uruchomić. Kliknicie prawym przyciskiem myszy Kliknięcie prawym przyciskiem myszy (ang. right click) polega na naciśnięciu i na- tychmiastowym zwolnieniu prawego klawisza myszy. Powoduje ono wyświetlenie menu podręcznego klikniętego obiektu. Kliknięcia prawym przyciskiem myszy używamy, aby wyświetlić właściwości lub zestaw działań, które mogą być wykonane na klikniętym obiekcuie. Przeciganie Przeciąganie (ang. dragging) polega na naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza myszy, a następnie (bez zwalniania klawisza) przesunięciu myszy tak, aby kursor znalazł się w miejscu, w którym ma pojawić się obiekt. Po umieszczeniu kursora w wybranym miejscu należy zwolnić przyciski myszy. Przeciągania używamy do przesuwania obiektów na ekranie, zaznaczania sąsiadujących obiektów, kreślenia linii, figur geometrycznych. Przeciąganiu podlega obiekt, który był wskazywany kursorem w momencie naciśnięcia klawiszau. Rozdział 2.  Komunikacja z komputerem 23 Zasada działania myszy Jeszcze bardziej zadziwiająca od zasady działania myszy jest prostota realizacji całego pomysłu. Pod klawiszami umieszczonymi na grzbiecie myszy znajdują się małe prze- łączniki. Naciskanie klawiszy powoduje zwieranie przełączników, a informacja o tym przekazywana jest za pomocą kabla do komputera. Gdy przekręcimy pierścień widoczny od spodu myszy, będziemy mogli go wyjąć. Zabez- piecza on przed wypadnięciem kulkę. Kulka dotyka do trzech rolek. Obracanie jedną z nich powoduje przesuwanie kursora w poziomie. Obracanie drugą powoduje przesuwanie kursora w pionie. Trzecia rolka jest osadzona sprężyście i ma za zadanie zapewnienie pewnego styku pomiędzy kulką i dwiema pozostałymi rolkami. Na jednej osi z każdą rolką osadzony jest przetwornik powodujący zamianę ruchu rolki na impulsy. Im dalej przesuwamy mysz, tym więcej razy obraca się rolka i wytwa- rzanych jest więcej impulsów. Impulsy są wysyłane do komputera, gdzie odpowiedni program przelicza impulsy na przemieszczenie kursora na ekranie. Kłopoty z mysz Czasami zdarza się, że mimo, iż staramy się precyzyjnie przesuwać mysz, to nie jesteśmy w stanie ustawić kursora w określonym punkcie. Winę za to zwykle ponoszą zanieczysz- czenia, które przez otwór dostały się do wnętrza myszy i osiadły na kulce oraz rolkach napędowych. W takiej sytuacji radykalnie pomaga wyjęcie kulki i delikatne przetarcie jej oraz rolek czystą chustką. W celu poprawienia komfortu pracy warto zaopatrzyć się w podkładkę pod myszkę i starać się, aby w miejscu gdzie pracujemy myszą nie było okruchów i plam powsta- jących po stawianiu szklanek i butelek z napojami.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: