Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00160 005036 14054196 na godz. na dobę w sumie
Windows XP. Indywidualne szkolenie - książka
Windows XP. Indywidualne szkolenie - książka
Autor: Liczba stron: 464
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-847-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twój osobisty instruktor, który wprowadzi Cię w tajniki systemu Windows XP

System operacyjny jest podstawą sprawnego działania komputera. Dopiero po jego zainstalowaniu możemy korzystać z innych aplikacji. Umiejętność obsługi systemu operacyjnego i znajomość jego podstawowych funkcji to jeden z niezbędnych elementów wiedzy o komputerze. Jednak współczesny system operacyjny to nie tylko menu, ikony i okna. To także instalujące się wraz z nim aplikacje, narzędzia do zarządzania pracą komputera i wiele innych elementów, które często są lekceważone aż do momentu, w którym mogą okazać się przydatne.

'Windows XP. Indywidualne szkolenie' to podręcznik przedstawiający system operacyjny Windows XP, jego możliwości i funkcje w sposób gwarantujący szybkie opanowanie materiału -- na przykładach. Każde zagadnienie opisane jest w kolejnych punktach prowadzących przez proces jego realizacji. Dodatkową pomocą są ilustracje prezentujące poszczególne etapy pracy. Dzięki temu każdą z lekcji możesz wykonać we własnym tempie i powtarzać wiadomości z niej wykorzystując zestawienie znajdujące się na końcu każdego z rozdziałów.

Przekonaj się, jakim komfortem jest posiadanie osobistego instruktora. Poznaj dzięki niemu wszystkie możliwości systemu Windows XP.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Windows XP. Indywidualne szkolenie Autor: CustomGuide Inc T³umaczenie: Mateusz Michalski, Alina Sikora-Godlewska ISBN: 83-7361-847-3 Tytu³ orygina³u: Windows XP Personal Trainer Format: B5, stron: 464 Twój osobisty instruktor, który wprowadzi Ciê w tajniki systemu Windows XP • Instalacja i podstawy obs³ugi • Korzystanie z aplikacji do³¹czanych do Windows XP • Zarz¹dzanie systemem i sprzêtem • Multimedia i internet System operacyjny jest podstaw¹ sprawnego dzia³ania komputera. Dopiero po jego zainstalowaniu mo¿emy korzystaæ z innych aplikacji. Umiejêtnoġæ obs³ugi systemu operacyjnego i znajomoġæ jego podstawowych funkcji to jeden z niezbêdnych elementów wiedzy o komputerze. Jednak wspó³czesny system operacyjny to nie tylko menu, ikony i okna. To tak¿e instaluj¹ce siê wraz z nim aplikacje, narzêdzia do zarz¹dzania prac¹ komputera i wiele innych elementów, które czêsto s¹ lekcewa¿one, a¿ do momentu, w którym mog¹ okazaæ siê przydatne. „Windows XP. Indywidualne szkolenie” to podrêcznik przedstawiaj¹cy system operacyjny Windows XP, jego mo¿liwoġci i funkcje w sposób gwarantuj¹cy szybkie opanowanie materia³u — na przyk³adach. Ka¿de zagadnienie opisane jest w kolejnych punktach prowadz¹cych przez proces jego realizacji. Dodatkow¹ pomoc¹ s¹ ilustracje prezentuj¹ce poszczególne etapy pracy. Dziêki temu ka¿d¹ z lekcji mo¿esz wykonaæ we w³asnym tempie i powtarzaæ wiadomoġci z niej wykorzystuj¹c zestawienie znajduj¹ce siê na koñcu ka¿dego z rozdzia³ów. • Uruchomienie systemu i logowanie • Menu Start • Aplikacje do³¹czane do Windows XP • Dyski, foldery i pliki • Dostosowywanie systemu Windows za pomoc¹ Panelu Sterowania • Cyfrowe zdjêcia i multimedia • Zarz¹dzanie sprzêtem i optymalizacja dzia³ania komputera • Korzystanie z internetu • Praca w sieci Przekonaj siê, jakim komfortem jest posiadanie osobistego instruktora. Poznaj dziêki niemu wszystkie mo¿liwoġci systemu Windows XP. SPIS TREŚCI Wprowadzenie ....................................................................................................................9 Rozdział 1. Podstawy ..............................................................................................11 Lekcja 1.1. Rzut oka na Windows XP i na jego nowe funkcje ...........................................12 Lekcja 1.2. Uruchamianie komputera i logowanie się do Windows XP Home ..................14 Lekcja 1.3. Uruchamianie komputera i logowanie się do Windows XP Professional ........16 Lekcja 1.4. Rozumienie elementów ekranu systemu Windows XP ...................................18 Lekcja 1.5. Szybki rzut oka na nowe menu Start systemu Windows XP ...........................20 Lekcja 1.6. Korzystanie z myszy: wskazywanie, klikanie i dwukrotne klikanie ................22 Lekcja 1.7. Korzystanie z myszy: metoda przeciągnij i upuść ...........................................26 Lekcja 1.8. Korzystanie z myszy: klikanie prawym przyciskiem ......................................29 Lekcja 1.9. Korzystanie z klawiatury .................................................................................32 Lekcja 1.10. Zamykanie systemu Windows i wyłączenie komputera ..................................35 Powtórka z rozdziału pierwszego ............................................................................................................38 Rozdział 2. Praca z oknami systemu Windows .......................................................41 Lekcja 2.1. Uruchamianie programu ..................................................................................42 Lekcja 2.2. Opis elementów okna ......................................................................................45 Lekcja 2.3. Minimalizowanie, maksymalizowanie i przywracanie okna ...........................47 Lekcja 2.4. Zamykanie okna ..............................................................................................50 Lekcja 2.5. Przenoszenie okna ...........................................................................................52 Lekcja 2.6. Zmiana rozmiaru okna .....................................................................................53 Lekcja 2.7. Przełączanie pomiędzy oknami .......................................................................55 Lekcja 2.8. Okna ułożone sąsiadująco i kaskadowo ...........................................................58 Powtórka z rozdziału drugiego ................................................................................................................61 Rozdział 3. Praca z programami systemu Windows ...............................................65 Lekcja 3.1. Korzystanie z menu .........................................................................................66 Lekcja 3.2. Korzystanie z pasków narzędzi .......................................................................69 Spis treści Lekcja 3.3. Wypełnianie okna dialogowego ......................................................................71 Lekcja 3.4. Wpisywanie tekstu w programie WordPad .....................................................73 Lekcja 3.5. Edycja tekstu ...................................................................................................75 Lekcja 3.6. Zapisywanie i otwieranie pliku ........................................................................77 Lekcja 3.7. Zaznaczanie, zamiana i usuwanie tekstu .........................................................80 Lekcja 3.8. Korzystanie z opcji Cofnij ...............................................................................83 Lekcja 3.9. Drukowanie pliku ............................................................................................84 Lekcja 3.10. Kopiowanie, wycinanie i wklejanie tekstu ......................................................86 Lekcja 3.11. Zmiana typu i rozmiaru czcionki .....................................................................89 Lekcja 3.12. Korzystanie ze stylów Pogrubienie, Kursywa i Podkreślenie ..........................92 Lekcja 3.13. Zmiana wyrównania akapitów .........................................................................94 Lekcja 3.14. Korzystanie z Pomocy programu — opcja Spis treści .....................................96 Lekcja 3.15. Korzystanie z Pomocy programu — opcje Indeks oraz Wyszukaj ..................98 Lekcja 3.16. Otwieranie i zapisywanie plików w różnych lokalizacjach ...........................100 Powtórka z rozdziału trzeciego .............................................................................................................103 Rozdział 4. Praca z plikami i folderami ................................................................107 Lekcja 4.1. Definicja dysków, napędów, folderów i plików ............................................108 Lekcja 4.2. Korzystanie z opcji Mój komputer w celu przeglądania zawartości komputera . 110 Lekcja 4.3. Otwieranie folderu .........................................................................................113 Lekcja 4.4. Tworzenie i zmiana nazwy folderu ................................................................115 Lekcja 4.5. Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie folderu ..............................................118 Lekcja 4.6. Otwieranie, zmiana nazwy i usuwanie pliku .................................................121 Lekcja 4.7. Kopiowanie i przenoszenie pliku ...................................................................123 Lekcja 4.8. Przywracanie usuniętego pliku i opróżnianie Kosza .....................................125 Lekcja 4.9. Nieco więcej o plikach i folderach ................................................................127 Lekcja 4.10. Zmiana sposobu wyświetlania danych ..........................................................130 Lekcja 4.11. Zaznaczanie wielu plików lub folderów ........................................................133 Lekcja 4.12. Szukanie pliku za pomocą Pomocnika wyszukiwania ...................................136 Lekcja 4.13. Ustawienia Pomocnika wyszukiwania ...........................................................139 Lekcja 4.14. Korzystanie z Eksploratora Windows ............................................................141 Lekcja 4.15. Zarządzanie plikami za pomocą Eksploratora Windows ...............................143 Lekcja 4.16. Korzystanie z MS-DOS .................................................................................145 Lekcja 4.17. Tworzenie i korzystanie ze skompresowanego folderu .................................148 Powtórka z rozdziału czwartego ............................................................................................................151 4 Spis treści Rozdział 5. Dostosowywanie Paska zadań i Pulpitu .............................................157 Lekcja 5.1. Przełączenie menu Start na widok klasyczny ................................................158 Lekcja 5.2. Przełączenie stylu systemu Windows na klasyczny ......................................160 Lekcja 5.3. Przenoszenie, zmiana rozmiaru i ukrywanie Paska zadań .............................162 Lekcja 5.4. Dostosowywanie menu Start .........................................................................165 Lekcja 5.5. Praca z paskiem Szybkie uruchamianie .........................................................168 Lekcja 5.6. Otwieranie bieżących dokumentów ...............................................................171 Lekcja 5.7. Korzystanie z polecenia Uruchom do uruchamiania programów ..................173 Lekcja 5.8. Dodawanie skrótów na Pulpit ........................................................................176 Lekcja 5.9. Automatyczne uruchamianie programów wraz ze startem systemu Windows ... 178 Powtórka z rozdziału piątego ................................................................................................................180 Rozdział 6. Dostosowywanie systemu Windows ..................................................183 Lekcja 6.1. Rzut oka na Panel sterowania ........................................................................184 Lekcja 6.2. Zmiana daty i godziny ...................................................................................187 Lekcja 6.3. Dostosowywanie głośności komputera ..........................................................189 Lekcja 6.4. Zmiana schematu kolorów i wyglądu systemu ..............................................191 Lekcja 6.5. Dodawanie tapety Pulpitu ..............................................................................194 Lekcja 6.6. Dostosowywanie rozdzielczości ekranu ........................................................196 Lekcja 6.7. Dostosowywanie głębi kolorów ekranu .........................................................199 Lekcja 6.8. Korzystanie z wygaszacza ekranu .................................................................202 Lekcja 6.9. Zmiana dźwięków przypisanych do zdarzeń systemowych i programów .....205 Lekcja 6.10. Dopasowanie ustawień myszy .......................................................................207 Lekcja 6.11. Dostosowywanie wyglądu i funkcjonalności folderów .................................210 Lekcja 6.12. Dostosowywanie widoku folderów ...............................................................212 Powtórka z rozdziału szóstego ..............................................................................................................215 Rozdział 7. Darmowe programy ...........................................................................219 Lekcja 7.1. WordPad ........................................................................................................220 Lekcja 7.2. Notatnik .........................................................................................................222 Lekcja 7.3. Kalkulator ......................................................................................................224 Lekcja 7.4. Rejestrator dźwięku .......................................................................................226 Lekcja 7.5. Paint ...............................................................................................................228 Lekcja 7.6. Rysowanie w programie Paint .......................................................................230 Lekcja 7.7. Gry .................................................................................................................233 Lekcja 7.8. Tablica znaków ..............................................................................................235 Powtórka z rozdziału siódmego .............................................................................................................237 5 Spis treści Rozdział 8. Praca ze zdjęciami i multimediami ....................................................239 Lekcja 8.1. Aparaty cyfrowe — wprowadzenie ...............................................................240 Lekcja 8.2. Przesyłanie zdjęć cyfrowych do komputera ..................................................243 Lekcja 8.3. Przeglądanie zdjęć cyfrowych i zarządzanie nimi .........................................245 Lekcja 8.4. Drukowanie fotografii cyfrowych .................................................................248 Lekcja 8.5. Przesyłanie zdjęć pocztą elektroniczną ..........................................................251 Lekcja 8.6. Prezentacja programu Windows Media Player ..............................................253 Lekcja 8.7. Odtwarzanie płyt CD w komputerze .............................................................255 Lekcja 8.8. Kopiowanie płyt CD na dysk twardy .............................................................257 Lekcja 8.9. Tworzenie listy odtwarzania ..........................................................................259 Lekcja 8.10. Nagrywanie własnych płyt z muzyką ............................................................261 Lekcja 8.11. Odbiór internetowych stacji radiowych .........................................................263 Lekcja 8.12. Wybór karnacji ..............................................................................................265 Lekcja 8.13. Odtwarzanie płyt DVD w komputerze ..........................................................266 Powtórka z rozdziału ósmego ...............................................................................................................268 Rozdział 9. Optymalizacja pracy i konserwacja komputera ..................................271 Lekcja 9.1. Usuwanie błędów z dysku twardego .............................................................272 Lekcja 9.2. Defragmentacja dysku twardego ...................................................................274 Lekcja 9.3. Przywracanie wolnego miejsca na dysku twardym .......................................277 Lekcja 9.4. Ustalanie harmonogramu zadań ....................................................................280 Lekcja 9.5. Instalowanie programów ...............................................................................282 Lekcja 9.6. Usuwanie programów ....................................................................................285 Lekcja 9.7. Dodawanie i usuwanie komponentów Windows ...........................................287 Lekcja 9.8. Instalowanie drukarki ....................................................................................290 Lekcja 9.9. Zmiana ustawień drukarki i określanie drukarki domyślnej ..........................293 Lekcja 9.10. Zamykanie zablokowanego programu ...........................................................295 Lekcja 9.11. Instalowanie nowego sprzętu .........................................................................296 Lekcja 9.12. Korzystanie z aktualizacji automatycznych ...................................................298 Lekcja 9.13. Korzystanie z witryny Windows Update .......................................................300 Lekcja 9.14. Przywracanie stanu komputera ......................................................................302 Lekcja 9.15. Korzystanie z Menedżera urządzeń ...............................................................304 Lekcja 9.16. Formatowanie dyskietki ................................................................................307 Powtórka z rozdziału dziewiątego ..........................................................................................................309 6 Spis treści Rozdział 10. Podbój internetu .................................................................................313 Lekcja 10.1. Podstawy internetu ........................................................................................314 Lekcja 10.2. Podłączanie do internetu ................................................................................316 Lekcja 10.3. Przeglądanie stron WWW .............................................................................320 Lekcja 10.4. Poruszanie się w sieci ....................................................................................322 Lekcja 10.5. Przeszukiwanie zasobów sieci .......................................................................325 Lekcja 10.6. Dodawanie strony WWW do Ulubionych i zmiana strony startowej ............328 Lekcja 10.7. Wyświetlanie historii odwiedzonych stron WWW ........................................331 Lekcja 10.8. Czyszczenie historii odwiedzonych stron WWW ..........................................333 Lekcja 10.9. Pobieranie obrazów i plików .........................................................................334 Lekcja 10.10. Korzystanie z Paska informacji .....................................................................337 Lekcja 10.11. Korzystanie z mechanizmu blokowania wyskakujących okienek .................338 Lekcja 10.12. Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa ...............................................340 Lekcja 10.13. Podstawy działania zapory systemu Windows ..............................................342 Lekcja 10.14. Podstawy działania poczty elektronicznej .....................................................344 Lekcja 10.15. Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail ...................................................346 Lekcja 10.16. Dodawanie kontaktu do Książki adresowej ...................................................349 Lekcja 10.17. Odbieranie wiadomości e-mail ......................................................................351 Lekcja 10.18. Odpowiadanie na wiadomość ........................................................................354 Lekcja 10.19. Przesyłanie dalej i usuwanie wiadomości ......................................................356 Powtórka z rozdziału dziesiątego ...........................................................................................................357 Rozdział 11. Hasła, konta użytkowników i logowanie ...........................................361 Lekcja 11.1. Grupa robocza a domena ...............................................................................362 Lekcja 11.2. Tworzenie konta nowego użytkownika na komputerze w grupie roboczej ...364 Lekcja 11.3. Tworzenie konta nowego użytkownika na komputerze domenowym ...........366 Lekcja 11.4. Zmiana konta użytkownika w grupie roboczej ..............................................369 Lekcja 11.5. Zmiana konta użytkownika w domenie .........................................................371 Lekcja 11.6. Wylogowywanie z Windows w grupie roboczej ...........................................372 Lekcja 11.7. Wylogowywanie z Windows w domenie ......................................................373 Lekcja 11.8. Logowanie do Windows w grupie roboczej ..................................................374 Lekcja 11.9. Logowanie do Windows w domenie .............................................................376 Lekcja 11.10. Zmiana własnego hasła w grupie roboczej ....................................................377 Lekcja 11.11. Zmiana własnego hasła w domenie ...............................................................379 Lekcja 11.12. Zmiana procesu logowania w Windows XP Home .......................................381 Powtórka z rozdziału jedenastego ..........................................................................................................382 7 Spis treści Rozdział 12. Praca sieciowa w Windows XP ..........................................................385 Lekcja 12.1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych .....................................386 Lekcja 12.2. Przeglądanie sieci ..........................................................................................389 Lekcja 12.3. Mapowanie dysku sieciowego .......................................................................393 Lekcja 12.4. Korzystanie z drukarki sieciowej ...................................................................396 Lekcja 12.5. Udostępnianie plików i drukarek w sieci .......................................................399 Lekcja 12.6. Określanie praw dostępu do udostępnionego folderu ....................................402 Lekcja 12.7. Określanie opcji zabezpieczeń udostępnionego folderu ................................406 Powtórka z rozdziału dwunastego ..........................................................................................................410 Rozdział 13. Tworzenie sieci komputerowych .......................................................413 Lekcja 13.1. Typowy sprzęt sieciowy ................................................................................414 Lekcja 13.2. Sieci Ethernet .................................................................................................417 Lekcja 13.3. Uruchamianie domowej sieci Ethernet ..........................................................420 Lekcja 13.4. Sieci bezprzewodowe ....................................................................................423 Lekcja 13.5. Uruchamianie domowej sieci bezprzewodowej .............................................426 Lekcja 13.6. Podłączanie się do sieci bezprzewodowej .....................................................429 Lekcja 13.7. Ręczne podłączanie się do sieci bezprzewodowej .........................................432 Lekcja 13.8. Automatyczne podłączanie się do sieci bezprzewodowej .............................435 Lekcja 13.9. Rozwiązywanie typowych problemów z siecią .............................................437 Lekcja 13.10. Instalacja karty sieciowej ...............................................................................440 Lekcja 13.11. Protokoły i komponenty sieciowe .................................................................443 Lekcja 13.12. Podstawy i konfiguracja TCP/IP ...................................................................447 Powtórka z rozdziału trzynastego ..........................................................................................................450 Skorowidz .......................................................................................................................455 8 R O Z D Z I A Ł 2 . PRACA Z OKNAMI SYSTEMU WINDOWS CELE TEGO ROZDZIAŁU: Uruchamianie programu Opis elementów okna Minimalizowanie, maksymalizowanie i przywracanie okna Przenoszenie i zamykanie okna Zmiana rozmiaru okna Przełączanie pomiędzy kilkoma programami Okna ułożone sąsiadująco i kaskadowo Wymagania • Powinieneś wiedzieć, jak uruchomić i jak zamknąć system Windows • Wymagana jest umiejętność posługiwania się myszą — klikania, dwukrotnego klikania, klikania i przeciągania oraz klikania prawym klawiszem Bez wątpienia można stwierdzić, iż komputery to skomplikowane urządzenia. Aby pracę z nimi uczynić łatwiej- szą i przyjemniejszą, firma Microsoft zaprojektowała system Windows na wzór tego, w jaki sposób pracujesz przy swoim biurku. Gdy coś robisz, rozkładasz wszystkie potrzebne dokumenty, kolejno bierzesz je do ręki, pracujesz indywidualnie z każdym, po czym odkładasz na biurko, nieświadomie tasując i układając w innej kolejności. Tak właśnie działa Windows, z tą tylko różnicą, że zamiast z dokumentami w postaci papierowej w systemie pracujesz z oknami — pewnego rodzaju „pudełkami”, w których znajdują się programy i informacje. Okna systemu Windows możesz tasować i układać na ekranie w dowolnej wybranej przez siebie kolejności, podobnie jak przekładasz dokumenty na swoim biurku. Biurko w systemie Windows jest imitowane przez Pulpit. W momencie gdy otworzysz za dużo okien i będziesz starał się pracować z nimi równocześnie, to Pulpit — jak klasyczne biurko — będzie zaśmiecony, co utrudni znalezienie czegokolwiek. Niniejszy rozdział wyjaśnia, w jaki sposób zarządzać oknami i programami na swoim ekranie. W pierwszej części dowiesz się, jak otworzyć okno. Następnie przedstawimy części składowe okna (które ZNACZNIE różni się od okna w Twoim domu). W kolejnym kroku nauczymy Cię zmieniać rozmiar okna, jak minimalizować je do małego przycisku na pasku zadań oraz jak je maksymalizować, by zajęło cały ekran. Dowiesz się rów- nież, w jaki sposób przekładać okna, przesuwając niektóre do tyłu, a inne wyciągając na wierzch. Zaczy- najmy więc! Lekcja 2.1. Uruchamianie programu Uruchamianie programu Lekcja 2.1. Uruchamianie programu . 1 . 2 A J C K E L Rysunek 2.1. Aby otworzyć menu z listą dostępnych na komputerze programów, kliknij przycisk Start. Następnie wskaż (lub kliknij) polecenie Wszystkie programy Rysunek 2.2. Kliknij lub wskaż polecenie Akcesoria. Otworzy się kolejne menu z programami. Na liście znajdź program WordPad. Aby go uruchomić, kliknij jego nazwę 42 Rozdział 2. Praca z oknami systemu Windows Rysunek 2.3. Program WordPad Abyś mógł wykonać jakąkolwiek operację na swoim komputerze, musisz uruchomić dowolny program. Pro- gram jest to kompletny zestaw instrukcji opisujących co i w jaki sposób komputer ma zrealizować. Pro- gramem jest na przykład edytor tekstu, podobnie jak gra pasjans dostarczona z systemem Windows. Naj- prostszym sposobem uruchomienia programu jest kliknięcie przycisku Start i wybranie odpowiedniego z listy menu Wszystkie programy. Niniejsza lekcja wyjaśnia podstawowe zagadnienia związane z uru- chamianiem programów. 1. Kliknij przycisk Start. Przycisk Start Pokaże się menu startowe systemu Windows. 2. Kliknij polecenie Wszystkie programy. Pokaże się menu z listą programów i kategorii programów zainstalowanych na komputerze. Menu zostało pokazane na rysunku 2.1. 3. Kliknij polecenie Akcesoria. Po prawej stronie pojawi się kolejne menu — Akcesoria — tak jak to pokazano na rysunku 2.2. Program, którego szukamy, nazywa się Word- Pad. Spróbuj go znaleźć na liście programów w kategorii Akcesoria. 4. Kliknij nazwę programu (polecenie) WordPad. W ten sposób program WordPad zostanie uru- chomiony. Na ekranie zobaczysz odrębne okno dla niego, tak jak to pokazano na rysunku 2.3. Zwróć uwagę, że na pasku zadań w dole ekranu pojawi się przycisk do tego programu. Taki przy- cisk pojawia się na pasku zadań dla każdego otwartego programu. WordPad jest prostym edytorem tekstu dołą- czonym do systemu Windows. UWAGA Menu Wszystkie programy jest jedynie listą programów dostępnych na komputerze. W trak- cie instalacji każdego nowego programu jego ikona powinna automatycznie dodać się do menu Start. Zdarza się, że niektóre programy, na przykład źle napisane lub stare (stworzone dla środowiska MS- -DOS), w czasie instalacji nie dodają swojej ikony do menu startowego. W takich przypadkach będziesz zmuszony samodzielnie dodać ich ikony do menu Wszystkie programy. W kolejnej lekcji nauczymy Cię, jak to zrobić. Z pewnością chciałbyś zapytać, dlaczego niektóre programy pojawiły się po lewej stronie menu Start. Jak już wspominaliśmy w rozdziale pierwszym, jedną z największych zmian wprowadzonych w systemie Win- dows XP jest zmodyfikowanie menu Start i dostoso- wanie dla użytkownika. Gdy korzystasz z komputera, 43 Lekcja 2.1. Uruchamianie programu system zapamiętuje programy, których używasz naj- częściej. Jeżeli system zauważy, że korzystasz z jakie- goś programu bardzo często, doda go do lewej strony menu Start. W ten sposób masz zapewniony łatwy dostęp do niego i nie musisz przedzierać się przez menu Wszystkie programy, aby go znaleźć. SZYBKA POWTÓRKA Aby uruchomić program: 1. Kliknij przycisk Start. 2. Kliknij polecenie Wszystkie programy. 3. Wybierz z menu lub podmenu program, który chcesz uruchomić. 4. Kliknij w menu nazwę tego programu. 44 Lekcja 2.2. Opis elementów okna Rozdział 2. Opis elementów okna Praca z oknami systemu Windows L E K C J A 2 . 2 . Rysunek 2.4. Elementy standardowego okna programu Rysunek 2.5. Elementy standardowego okna systemu Windows XP 45 Lekcja 2.2. Opis elementów okna System Windows do obsługi programów i okien udo- stępnia przyciski oraz różne menu. Ponieważ więk- szość programów jest uruchamianych w postaci okien, musisz nauczyć się posługiwać tymi przyciskami, menu oraz kontrolkami. Mamy jednak dla Ciebie dobrą wiadomość — gdy raz zapamiętasz, do czego służą poszczególne elementy okna, bez problemu poradzisz sobie z obsługą większości programów. Dzieje się tak dlatego, iż koncepcja okien, menu i przycisków po- wtarza się w każdym programie przeznaczonym dla systemu Windows. W tej lekcji nie znajdziesz żadnych ćwiczeń ani zadań. Zaplanowaliśmy ją bowiem tak, abyś oswoił się z ele- mentami okna systemu Windows i spróbował zapa- miętać, do czego one służą. Po prostu przyjrzyj się rysunkom 2.4 i 2.5, na których przedstawiliśmy stan- dardowe okna i zapoznaj się z opisem ich elementów zamieszczonym w tabeli 2.1. Tabela 2.1. Elementy okna programu Element okna programu Pasek tytułowy Przycisk Minimalizuj Przycisk Maksymalizuj/ Przywrócenie w dół Przycisk Zamknij Pasek menu Pasek narzędzi Okno główne lub obszar dokumentu Pasek stanu Pasek adresu Okno zadań Opis Wyświetla nazwę programu lub okna oraz nazwę otwartego dokumentu lub pliku. Minimalizuje okno, czyli usuwa je z widoku na ekranie, pozostawiając jednak widoczny przycisk tego okna na pasku zadań. Program w dalszym ciągu jest otwarty i gotowy do dalszej pracy. W taki sposób możesz ukryć program nieużywany w danej chwili, jednocześnie go nie zamykając. Przycisk Maksymalizuj powiększa okno do wielkości całego ekranu. Dzięki temu można zobaczyć większą część zawartości okna. Przycisk Maksymalizuj jest widoczny tylko wtedy, gdy okno nie wypełnia całego ekranu. Przycisk Przywrócenie w dół gdy okno jest w trybie zmaksymalizowanym (wypełnia cały ekran), kliknięcie przycisku Przywrócenie w dół powoduje przywrócenie poprzedniego, mniejszego rozmiaru okna. Zamyka okno lub program i usuwa z ekranu, z paska zadań oraz z pamięci komputera. Przycisku tego użyj po skończonej pracy z programem. Umożliwia obsługę programu. Lista poleceń menu jest różna dla różnych programów, jednak pasek menu znajduje się zawsze w tym samym miejscu — w górnej części okna, tuż pod paskiem tytułowym. Część okien i programów (choć nie wszystkie) posiada jeden pasek narzędziowy lub wiele, które zawierają przyciski odpowiadające najczęściej wykorzystywanym poleceniom. Aby uruchomić dane polecenie, należy wskazać lub kliknąć odpowiadający mu przycisk. Tu dzieje się cała magia — to jest miejsce, w którym widzisz efekty pracy z programem lub oknem, cokolwiek w nim robisz. Jeżeli pracujesz z edytorem tekstu, to właśnie w tym obszarze pojawiają się wpisywane przez Ciebie litery. Jeżeli korzystasz z przeglądarki internetowej, w tym właśnie miejscu pokażą się otwierane przez Ciebie strony. Na pasku stanu pokazują się różne instrukcje, informacje o stanie komputera lub lokalizacji okna. Wyświetla ścieżkę określającą lokalizację oglądanego okna. W oknie zadań są wyświetlane standardowe zadania służące do zarządzania plikami i folderami. Zapamiętałeś wszystko? Nie przejmuj się, jeżeli nie dałeś rady. Ta lekcja jest tylko krótkim wstępem za- poznającym się ze standardowymi oknami systemu Windows. Pozostałe lekcje niniejszego rozdziału do- kładniej opisują obsługę okien, korzystanie z ich przy- cisków i menu. 46 Rozdział 2. Minimalizowanie, maksymalizowanie i przywracanie okna Praca z oknami systemu Windows Lekcja 2.3. Minimalizowanie, maksymalizowanie i przywracanie okna L E K C J A 2 . 3 . Rysunek 2.6. Przyciski Maksymalizuj, Minimalizuj i Przywrócenie w dół znajdują się w prawym górnym rogu większości okien Rysunek 2.7. Okno po przywróceniu do poprzedniego rozmiaru zajmie jedynie część ekranu Jedną z ogromnych zalet systemu Windows XP jest to, że pozwala on otworzyć dowolną liczbę okien i dzięki temu umożliwia pracę z kilkoma programami jednocześnie. Aby ułatwić sobie pracę z wieloma okna- mi, możesz zmienić rozmiar każdego z nich. Okno programu można powiększyć (tak aby wypełniło cały ekran), pomniejszyć (tak aby było widoczne jedynie w postaci przycisku na pasku zadań) lub dobrać roz- miar pośredni, gdzieś pomiędzy przyciskiem i całym ekranem. Lekcja ta wyjaśnia, w jaki sposób wykonać te trzy podstawowe operacje: zmaksymalizowanie, zmi- nimalizowanie oraz przywrócenie okna. Przyciski do tych operacji znajdują się w prawym górnym rogu okna programu, jak pokazano na rysunku 2.6. Zobaczmy najpierw, w jaki sposób można zmaksy- malizować okno. Z niektórych programów najlepiej korzystać, gdy wypełniają cały ekran. Takimi progra- mami są na przykład edytory tekstu lub przeglądarki internetowe. Aby powiększyć okno programu do mak- symalnego rozmiaru, kliknij przycisk Maksymalizuj. 47 Lekcja 2.3. Minimalizowanie, maksymalizowanie i przywracanie okna Rysunek 2.8. Okno w trybie zmaksymalizowanym wypełnia cały ekran Rysunek 2.9. Zminimalizowane okno pokaże się na pasku zadań jako przycisk 1. Kliknij przycisk Maksymalizuj w oknie programu WordPad. Jest to środkowy przycisk znajdujący się po prawej stronie paska tytułowego. Przycisk Maksymalizuj Okno programu WordPad zostanie zmaksymali- zowane do wielkości całego ekranu, tak jak to pokazano na rysunku 2.8. Możesz powrócić do poprzedniego rozmiaru okna programu, klikając przycisk Przywrócenie w dół. Gdy okno jest w trybie zmaksymalizowanym, przycisk ten pojawia się w miejscu przycisku Maksymalizuj. 48 2. Kliknij przycisk Przywrócenie w dół w oknie programu WordPad. Okno powróci do poprzedniego rozmiaru, tak jak to pokazano na rysunku 2.7. Przycisk Przywrócenie w dół Innym sposobem zmaksymalizowania lub przy- wrócenia okna jest dwukrotne kliknięcie paska tytułu otwartego okna. Wówczas okno zostanie powiększone bądź przywrócone do poprzed- niego rozmiaru w zależności od jego aktualnej wielkości. Zajmijmy się teraz sytuacją, w której jest otwar- tych wiele okien. W systemie Windows na ekra- nie możesz mieć otwartych wiele programów, podobnie jak możesz położyć na biurku wiele dokumentów, na przykład możesz pisać w edyto- rze tekstu list do rodziny, gdy jednocześnie uru- chomiona przez Ciebie przeglądarka internetowa będzie pobierać jakiś plik z internetu. Istnieje jednak pewne ograniczenie w liczbie jednocze- śnie otwartych programów — w końcu zabrak- nie Ci dla nich miejsca na ekranie! Na szczęście otwarte programy możesz ukryć, jednocześnie podtrzymując ich pracę. Zrób to poprzez zminimalizowanie ich do przycisków na pasku zadań. 3. Kliknij przycisk Minimalizuj w oknie programu WordPad. Przycisk Minimalizuj Rozdział 2. Praca z oknami systemu Windows Program WordPad zostanie pomniejszony do przycisku na pasku zadań, tak jak to pokazano na rysunku 2.9. W ten sposób można ukryć uruchomiony program i wciąż mieć go pod ręką do dalszego użycia. Warto zwrócić uwagę, że zmniejszony program nie przerywa ani nie kończy swojej pracy. Jeżeli jest w trakcie wykonywania jakiejś operacji, na przykład pobiera plik z internetu, to nie zakoń- czy swego działania z chwilą zminimalizowa- nia okna, tylko będzie je kontynuował. Ponowne wyświetlenie zminimalizowanego pro- gramu nie sprawia żadnych trudności — wy- starczy kliknąć jego przycisk na pasku zadań. 4. Kliknij przycisk programu WordPad na pasku zadań. Program zostanie ponownie wyświetlony na ekranie. Bardzo istotne jest, abyś zapamiętał sposób uży- cia powyżej opisanych przycisków. Dzięki temu Twoja praca z oknami programów będzie efek- tywniejsza. SZYBKA POWTÓRKA Aby zmaksymalizować okno: • Kliknij przycisk Maksymalizuj lub dwukrotnie kliknij pasek tytułu okna. Aby przywrócić poprzedni rozmiar okna: • Kliknij przycisk Przywrócenie w dół lub dwukrotnie kliknij pasek tytułu powiększonego okna. Aby zminimalizować okno: • Kliknij przycisk Aby ponownie wyświetlić zmniejszone okno: • Kliknij przycisk programu Minimalizuj. znajdujący się na pasku zadań. 49 Lekcja 2.4. Zamykanie okna Zamykanie okna Lekcja 2.4. Zamykanie okna . 4 . 2 A J C K E L Rysunek 2.10. Jeśli chcesz zamknąć okno, kliknij przycisk Zamknij w oknie Rysunek 2.11. Okno zniknie z ekranu, a jego przycisk zostanie usunięty z paska zadań Gdy zakończysz pracę z programem, możesz zamknąć jego okno, tym samym usuwając je z ekranu i z pa- mięci komputera. Każde okno i każdy program mo- żesz zamknąć, klikając przycisk Zamknij znajdujący się w prawym górnym rogu okna, jak pokazano na rysunku 2.10. 1. W oknie programu WordPad kliknij przycisk Zamknij. Program zostanie zamknięty. Zwróć uwagę, że przycisk programu WordPad nie znajduje się już na pasku zadań w dole ekranu (porównaj swój ekran z tym przedstawionym na rysunku 2.11). I to wszystko, co należy zrobić, by zamknąć okno lub program. Ponieważ w kolejnych lekcjach w dalszym ciągu będziemy pracować z programem WordPad, mu- sisz go ponownie uruchomić. 2. Kliknij przycisk Start. Pokaże się menu startowe systemu Windows XP. 3. Z menu startowego wybierz Wszystkie programy, następnie Akcesoria i kliknij polecenie WordPad. Program WordPad ponownie zostanie otwarty. W przypadku, gdy program jest zminimalizowany do paska zadań, najpierw musisz przywrócić jego widok na ekran, aby móc potem kliknąć jego przycisk Zamknij. Przycisk Zamknij Inne sposoby na zamknięcie programu: • Z menu Plik wybierz polecenie Zakończ. • Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk programu znajdujący się na pasku zadań i z menu podręcznego wybierz polecenie Zamknij. • Naciśnij klawisze Alt+F4. 50 Aby zamknąć okno programu: • Kliknij w oknie przycisk Zamknij. Rozdział 2. Praca z oknami systemu Windows SZYBKA POWTÓRKA lub lub • Z menu Plik wybierz polecenie Zakończ. • Prawym przyciskiem myszy kliknij przycisk programu znajdujący się na pasku zadań i z menu podręcznego wybierz polecenie Zamknij. 51 Lekcja 2.5. Przenoszenie okna Przenoszenie okna Lekcja 2.5. Przenoszenie okna . 5 . 2 A J C K E L Rysunek 2.12. Przesuwanie okna na nowe miejsce na ekranie Jeżeli masz otwartych wiele okien i programów, nie- które z nich mogą zasłaniać pozostałe. Aby je odsłonić, wystarczy, że przesuniesz zakrywające okno na inne miejsce, podobnie jak przenosisz przeszkadzający do- kument czy teczkę na inne miejsce na swoim biurku. Poniżej opisujemy, w jaki sposób przenosi się okno. 1. Umieść wskaźnik myszy nad paskiem tytułowym programu WordPad. Dla przypomnienia — pasek tytułowy jest to kolorowy pasek na samej górze okna lub progra- mu. Na nim jest wyświetlona nazwa programu. 2. Kliknij pasek tytułowy, przytrzymaj przycisk myszy i przesuń okno na wybrane przez siebie miejsce. Zgadza się, to jest właśnie metoda przeciągnij i upuść, której nauczyłeś się nieco wcześniej. Przy przeciąganiu okna, jego zarys będzie przesuwał się wraz z myszą, wskazując, gdzie je przesu- nąłeś. Zostało to przedstawione na rysunku 2.12. 3. Zwolnij przycisk myszy, jednocześnie upuszczając okno w nowej lokalizacji. 52 SZYBKA POWTÓRKA • Metodą przeciągnij i upuść przenieś okno na nowe miejsce, chwytając je za pasek tytułowy. Następnie zwolnij przycisk myszy, tym samym upuszczając okno na wybrane miejsce na ekranie. Lekcja 2.6. Zmiana rozmiaru okna Rozdział 2. Zmiana rozmiaru okna Praca z oknami systemu Windows L E K C J A 2 . 6 . Rysunek 2.13. Zmiana rozmiaru okna 2. Umieść wskaźnik myszy nad prawym brzegiem Jeżeli analizujesz kolejne lekcje w tym rozdziale, po- winieneś już wiedzieć, jak zmienić rozmiar okna lub programu poprzez jego pomniejszenie, powiększenie lub przywrócenie do oryginalnego stanu. Niniejsza lek- cja wyjaśnia, w jaki sposób dopasować rozmiar okna do swoich indywidualnych potrzeb. 1. Upewnij się, że program WordPad jest wyświetlony na ekranie jako okno i że nie wypełnia całego ekranu. Jeżeli chcesz ręcznie zmienić rozmiar okna, nie może ono być zmaksymalizowane (nie może wy- pełniać całego ekranu) ani zminimalizowane (po- mniejszone do przycisku na pasku zadań). okna programu WordPad tak, aby zamiast standardowej strzałki wskaźnik zmienił się na postać , tak jak to pokazano na rysunku 2.13. Nowa postać wskaźnika, czyli jego dwie strzałki, określa kierunki, w których możesz zmienić roz- miar okna, w tym przypadku w lewo i w prawo. Gdy umieścisz wskaźnik myszy nad dolnym lub górnym brzegiem okna, przybierze on postać , określając tym samym możliwą zmianę okna w kierunkach góra lub dół. 53 Lekcja 2.6. Zmiana rozmiaru okna UWAGA Czasami trudno jest uchwycić moment, w którym wskaźnik myszy zmienia swoją postać. Nie zrażaj się jednak, w końcu na pewno na niego trafisz. Po prostu bardzo powoli przesuwaj wskaź- nik myszy nad brzegiem okna, aż wskaźnik zmieni swoją postać. 3. Kliknij, przytrzymaj przycisk myszy, a następnie przeciągnij okno w prawo o około 3 centymetry. Zwróć uwagę, że okno będzie się rozciągało w miarę, gdy Ty będziesz coraz dalej przesu- wał mysz. Gdy okno osiągnie wymagany przez Ciebie rozmiar, zwolnij przycisk myszy. 4. Zwolnij przycisk myszy. Okno zostanie wyświetlone w nowym rozmiarze. W lekcji tej opisaliśmy, w jaki sposób zmienić roz- miar okna, przeciągając jego prawy brzeg. Tę samą metodę możesz zastosować do przeciągnięcia górnego, dolnego oraz lewego brzegu. W taki sam sposób mo- żesz również złapać za róg okna i zmienić jednocze- śnie dwa rozmiary. SZYBKA POWTÓRKA Aby zmienić rozmiar okna: • Umieść wskaźnik myszy nad jednym z brzegów lub rogów okna, aż przyjmie on postać dwustronnej . Następnie kliknij, przytrzymaj przycisk myszy i przeciągnij brzeg lub róg okna tak, aby okno strzałki uzyskało żądany przez Ciebie rozmiar. 54 Lekcja 2.7. Przełączanie pomiędzy oknami Rozdział 2. Przełączanie pomiędzy oknami Praca z oknami systemu Windows L E K C J A 2 . 7 . Rysunek 2.14. W danej chwili możesz pracować tylko z jednym oknem programu. Zwróć uwagę, że program WordPad jest wyświetlony na pierwszym planie, a jego pasek tytułowy ma wyraźniej ciemniejszy kolor niebieski niż pozostałe okna Rysunek 2.15. Aby wyświetlić na pierwszym planie program Kalkulator, kliknij okno tego programu lub jego przycisk na pasku zadań 55 Lekcja 2.7. Przełączanie pomiędzy oknami Rysunek 2.16. Naciśnięcie klawiszy Alt+Tab wyświetla wszystkie okna i programy otwarte w danej chwili Mimo że otwierasz wiele okien, tak naprawdę w danej chwili możesz pracować tylko w jednym. Okno to nazywa się oknem aktywnym i zawsze jest wyświe- tlane na tle wszystkich innych otwartych okien. Po- dobnie przebiega praca z dokumentami leżącymi na biurku: na wierzchu kładziesz ten, który jest obecnie najważniejszy. UWAGA Gdy chcesz pracować z wieloma progra- mami, uważaj, abyś dwukrotnie nie uruchomił tego samego programu. Będziesz bowiem marnował w ten sposób pamięć komputera, a dodatkowo wprowa- dzisz niepotrzebny bałagan na ekranie, na przykład, jeżeli korzystałeś z programu Kalkulator i chcesz go ponownie użyć, sprawdź, czy przypadkiem nie jest on już uruchomiony (przycisk programu Kalkulator będzie wówczas widoczny na pasku zadań). Zobacz przyciski programów na pasku zadań i jeżeli znaj- dziesz przycisk interesującego Cię programu, za- stosuj jedną z opisanych wcześniej metod, aby go wyświetlić. Jeżeli bowiem uruchomisz go ponownie z menu startowego, otworzy się kopia programu, a na pasku zadań pojawią się dwa takie same przyciski. Niniejsza lekcja wyjaśnia, jak przełączać się między otwartymi oknami. Istnieje kilka metod i wszystkie z nich mamy zamiast przedstawić. Na wstępie zadbaj o to, byś miał otwartych wiele okien. 1. Upewnij się, że program WordPad jest wciąż otwarty. Jeżeli nie jest, kliknij przycisk Start, wybierz Wszystkie programy, następnie Akcesoria i kliknij polecenie WordPad. Następnie otwórz kolejny program dostarczony wraz z systemem Windows XP — Kalkulator. 2. Kliknij przycisk Start, wybierz Wszystkie programy, potem Akcesoria i wybierz z listy polecenie Kalkulator. 56 Otworzy się okno programu Kalkulator, które sta- nie się oknem aktywnym, wyświetlonym na tle okna programu WordPad. Na pasku zadań obok przycisku programu WordPad pojawi się również przycisk do Kalkulatora (zobacz rysunek 2.15). Możesz sprawić, aby to okno programu Word- Pad stało się aktywne. Wystarczy, że klikniesz na pasku zadań przycisk odpowiadający temu programowi. 3. Kliknij na pasku zadań przycisk programu WordPad. Tym razem na wierzchu pojawi się program WordPad, a jego przycisk na pasku zadań sta- nie się ciemnoniebieski, wskazując, że właśnie to okno jest w danym momencie aktywne (zobacz rysunek 2.14). Innym sposobem (oprócz klik- nięcia jego przycisku na pasku zadań) wywołania okna z tła i uaktywnienia go jest kliknięcie do- wolnej widocznej części okna z tła. 4. Kliknij dowolny fragment okna programu Kalkulator. Jeżeli w ogóle nie widzisz programu Kalkulator, najprawdopodobniej zostało ono całkowicie prze- słonięte oknem programu WordPad. W takim przypadku będziesz musiał ponownie skorzystać z metody kliknięcia przycisku programu na pa- sku zadań. Kolejną metodą przełączenia okien jest użycie kombinacji klawiszy Alt+Tab. 5. Naciśnij i przytrzymaj Alt, następnie naciśnij i zwolnij klawisz Tab, nadal nie puszczając klawisza Alt. Pokaże się okno przedstawione na rysunku 2.16. Okno to wyświetla ikony wszystkich obecnie uruchomionych okien i programów. Przejdź do kolejnego kroku, aby przekonać się, w jaki sposób uaktywnić okno lub program z listy wyświetlonej w oknie zadań. 6. Wciąż przytrzymując klawisz Alt, naciśnij i zwolnij Tab tyle razy, ile potrzeba, aby został zaznaczony program WordPad. Następnie zwolnij również klawisz Alt. Gdy zwolnisz klawisz Alt, wybrany w oknie za- dań program (lub okno) stanie się aktywny i zo- stanie wyświetlony na pierwszym planie ekranu, na tle wszystkich innych. Rozdział 2. Praca z oknami systemu Windows UWAGA Kombinacja klawiszy Alt+Tab jest szcze- gólnie użyteczna, gdy korzystasz z programów, które wypełniają cały ekran, takie jak na przykład MS-DOS lub niektóre gry. Gdy nie widać paska zadań ani żadnej części innego okna, użycie kombinacji Alt+Tab jest jedynym sposobem przełączenia okien. Czy uważasz, że wiesz już wystarczająco dużo o prze- łączaniu widoku między programami? To dobrze, po- nieważ w pracy z systemem Windows ta umiejętność będzie Ci bardzo przydatna. SZYBKA POWTÓRKA lub Aby przełączyć widok między oknami: • Kliknij na pasku zadań przycisk interesującego Cię programu. lub • Kliknij dowolną widoczną część okna programu, które chcesz wyświetlić na pierwszym planie. • Naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz Alt, następnie naciśnij klawisz Tab, wyświetlając w ten sposób okno zadań. Naciśnij kilkakrotnie Tab, aż program, który chcesz przywołać, zostanie zaznaczony w oknie zadań. Ostatecznie zwolnij również klawisz Alt. 57 Lekcja 2.8. Okna ułożone sąsiadująco i kaskadowo Okna ułożone sąsiadująco i kaskadowo Lekcja 2.8. Okna ułożone sąsiadująco i kaskadowo . 8 . 2 A J C K E L Rysunek 2.17. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar paska zadań i wyświetl jego menu podręczne Rysunek 2.18. Okna rozmieszczone sąsiadująco pozwalają na jednoczesne oglądanie zawartości wszystkich otwartych okien 58 Rozdział 2. Praca z oknami systemu Windows Rysunek 2.19. Okna rozmieszczone kaskadowo starannie nakładają się na siebie Gdy masz otwartych wiele okien i programów, zamiast dopasowywać ręcznie ich rozmiar, możesz skorzystać z pewnych opcji systemu Windows, które automa- tycznie rozmieszczą je na ekranie. System Windows może ustawić otwarte przez Ciebie okna w dwojaki sposób: sąsiadująco lub kaskadowo. W lekcji tej po- każemy obie z tych metod i efekty ich zastosowania. Aby zademonstrować ułożenie okien sąsiadujące i ka- skadowe, musimy uruchomić jeszcze jeden program. 1. Upewnij się, że programy WordPad i Kalkulator wciąż są uruchomione. Po ostatniej lekcji programy te powinny być uruchomione. Jeżeli jednak nie są, otwórz je, klikając przycisk Start i wybierając je z menu Akcesoria znajdującego się w części Wszystkie programy. Trzecim oknem, jakie otworzymy na potrzeby niniejszej lekcji będzie folder Moje obrazy. 2. Kliknij przycisk Start i wybierz z menu polecenie Moje obrazy. Polecenie Moje obrazy znajdziesz po prawej stro- nie menu Start. W porządku, jesteś już gotowy na to, by system Windows rozmieścił otwarte przez Ciebie okna. 3. Kliknij prawym przyciskiem pusty obszar paska zadań. W miejscu, w którym kliknąłeś, pokaże się menu podręczne paska zadań. Pamiętaj, aby koniecznie kliknąć w pustym obszarze paska zadań, w prze- ciwnym razie pokaże się nie to menu podręcz- ne, które mamy na myśli. Menu podręczne, które powinieneś otworzyć ma wyglądać jak to przedstawione na rysunku 2.17. 59 Lekcja 2.8. Okna ułożone sąsiadująco i kaskadowo UWAGA Czasami, szczególnie gdy masz otwar- tych wiele okien, problemem może być znalezienie na pasku zadań choć małego fragmentu pustego obszaru. Zapamiętaj jednak, że po prawej stronie ostatniego z przycisków na pasku zadań, a na lewo od obszaru przywołania (to obszar, gdzie znajduje się zegar systemowy), zawsze powinno być choć trochę wolnego miejsca. Zdarza się, że ten pusty fragment to zaledwie skrawek paska zadań, jednak na szczęście zawsze tam jest! 4. Wybierz z menu podręcznego polecenie Ułożenie kaskadowe to drugi sposób rozmiesz- czania okien na ekranie monitora. 5. Kliknij prawym przyciskiem pusty obszar na pasku zadań. Pokaże się menu podręczne paska zadań. 6. Z menu podręcznego wybierz polecenie Okna kaskadowo. Po kliknięciu tej opcji system Windows ułoży okna na ekranie kaskadowo, czyli nakładając je starannie na siebie, tak jak to pokazano na ry- sunku 2.19. Okna rozmieszczone kaskadowo są przydatne w sytuacjach, gdy masz otwartych kilka i chcesz szybko zerknąć na wszystkie z nich, bez wyświetlania i oglądania ich zawartości. Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! To już wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat otwierania, zamy- kania, przenoszenia i zmiany rozmiaru okien, przełą- czania między nimi oraz rozmieszczania ich na ekra- nie. I jak się domyślamy, wiedzę tę masz doskonale przyswojoną. Nasze gratulacje! Okna sąsiadująco w pionie. System Windows ułoży wszystkie otwarte pro- gramy na ekranie obok siebie w pionie, tak jak to pokazano na rysunku 2.18. Gdy z menu pod- ręcznego wybierzesz polecenie Okna sąsiadu- jąco w poziomie, zostaną one rozmieszczone na ekranie właśnie w taki sposób. Dzięki temu każde z okien zajmie na ekranie dokładnie tyle samo miejsca. Sąsiadujące rozmieszczanie jest przydatne, gdy masz otwartych jedynie kilka pro- gramów i chciałbyś jednocześnie oglądać za- wartość wszystkich okien. SZYBKA POWTÓRKA Aby na ekranie rozmieścić okna sąsiadująco: • Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pasku zadań (zazwyczaj blisko zegara systemowego) i z wyświetlonego menu podręcznego kliknij polecenie Okna sąsiadująco w poziomie bądź też Okna sąsiadująco w pionie. Aby na ekranie rozmieścić okna kaskadowo: • Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pasku zadań (zazwyczaj blisko zegara systemowego) i z menu podręcznego wybierz polecenie Okna kaskadowo. 60 Powtórka z rozdziału drugiego Podsumowanie lekcji Uruchamianie programu Kliknij przycisk Start, z menu wybierz Wszystkie pro- gramy, następnie wyszukaj wśród listy programów w menu i podmenu program, który chcesz urucho- mić. Gdy go znajdziesz, kliknij w menu jego nazwę i w ten sposób uruchom. Rozdział 2. Powtórka z rozdziału drugiego Praca z oknami systemu Windows Przenoszenie okna Opis elementów okna Naucz się rozpoznawać główne elementy okna progra- mu — pasek tytułowy, pasek menu, przyciski Mini- malizuj, Maksymalizuj oraz Zamknij. Minimalizowanie, maksymalizowanie i przywracanie okna Powiększ okno tak, by zajęło cały ekran poprzez klik- nięcie przycisku Maksymalizuj lub poprzez dwukrot- ne kliknięcie paska tytułowego okna. Przywróć okno do poprzedniego rozmiaru poprzez kliknięcie przycisku Przywrócenie w dół lub poprzez dwukrotne kliknięcie paska tytułowego okna. Zminimalizuj okno tak, by zostało pomniejszone do przycisku na pasku zadań poprzez kliknięcie przyci- sku Minimalizuj. Ponownie wyświetl zminimalizowane okno, klikając jego przycisk na pasku zadań. Zamykanie okna Aby zamknąć okno programu: Kliknij w oknie przy- cisk Zamknij lub wybierz z menu Plik polecenie Za- kończ, naciśnij klawisze Alt+F4 lub kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk programu znajdujący się na pasku zadań i z menu podręcznego wybierz pole- cenie Zamknij. Metodą przeciągnij i upuść przenieś okno na nowe miejsce, chwytając je za pasek tytułowy. Następnie zwolnij przycisk myszy, tym samym upuszczając okno w wybrane miejsce na ekranie. Zmiana rozmiaru okna Umieść wskaźnik myszy nad jednym z brzegów lub rogów okna, aż przyjmie on postać dwustronnej strzał- ki . Następnie kliknij i przytrzymaj przycisk my- szy, przeciągając brzeg lub róg okna tak, aby uzyska- ło ono żądany przez Ciebie rozmiar. Przełączanie pomiędzy oknami W danej chwili możesz coś robić tylko z jednym oknem. To, w którym pracujesz, nazywa się oknem aktywnym i zawsze jest wyświetlane na wierzchu wszystkich innych otwartych, nieaktywnych okien. Przełączanie widoku pomiędzy oknami. Istnieją na to trzy sposoby: 1.Kliknij na pasku zadań przycisk inte- resującego Cię programu. 2. Kliknij dowolną wi- doczną część okna programu, które chcesz wyświe- tlić na pierwszym planie. 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, następnie naciśnij klawisz Tab, wyświe- tlając w ten sposób okno zadań. Naciśnij kilkakrotnie Tab, aż program, który chcesz przywołać, zostanie zaznaczony w oknie zadań. Ostatecznie zwolnij rów- nież klawisz Alt. Okna ułożone sąsiadująco i kaskadowo Aby na ekranie rozmieścić okna sąsiadująco: Klik- nij prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pasku zadań (zazwyczaj blisko zegara systemowego) i z wy- świetlonego menu podręcznego wybierz polecenie Okna sąsiadująco w poziomie lub Okna sąsiadująco w pionie. Aby na ekranie rozmieścić okna kaskadowo: Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar na pasku za- dań (zazwyczaj blisko zegara systemowego) i z menu podręcznego wybierz polecenie Okna kaskadowo. 61 Powtórka z rozdziału drugiego Quiz 1. Aby uruchomić program w systemie Windows XP, wykonaj następujące operacje: A. Upewnij się, że jest otwarty Menedżer Zadań. Dwukrotnie kliknij grupę programów, w której znajduje się ten, który chcesz uruchomić. Następnie dwukrotnie kliknij nazwę tego programu. B. Kliknij przycisk Start. Z menu startowego wybierz Wszystkie programy i wyszukaj na liście dostępnych programów ten, który Cię interesuje. Następnie kliknij jego nazwę i tym samym go uruchom. C. Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Uruchom, z menu lub podmenu wybierz program, który chcesz uruchomić i kliknij jego nazwę, jednocześnie go uruchamiając. D. Żadne z powyższych. 2. Wąski pasek znajdujący się na samej górze okna to: A. Pasek okna. B. Pasek programu. C. Pasek tytułowy. D. Najwyżej położony pasek okna. 3. Uruchamiasz swój ulubiony edytor tekstu, aby napisać list. Jednak okno programu wyświetla się za małe, aby można było w nim pracować. W jaki sposób możesz powiększyć je tak, aby zajęło cały ekran? Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi. Zadania domowe 1. Otwórz menu Akcesoria. 2. Uruchom program Notatnik. 3. Zwiększ rozmiar okna Notatnik o kilka centymetrów. 62 A. Z menu Okno wybierz polecenie Pełny ekran. B. Dwukrotnie kliknij pasek tytułowy otwartego okna. C. Kliknij przycisk programu znajdujący się na pasku zadań. D. Kliknij przycisk Maksymalizuj znajdujący się po prawej stronie paska tytułowego. 4. Zminimalizowane okno programu możesz powiększyć lub przywrócić do oryginalnego rozmiaru, klikając na pasku zadań przycisk tego programu. Prawda czy fałsz? 5. Możesz przenieść okno programu na dowolne inne miejsce na ekranie, przeciągając je za: A. Pasek tytułowy. B. Pasek stanu. C. Uchwyt do przenoszenia. D. Ogon. 6. Masz otwartych jednocześnie wiele programów. W jaki sposób możesz przełączyć widok pomiędzy nimi? Wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi. A. Ponownie uruchomić program. B. Kliknąć przycisk wybranego programu na pasku zadań. C. Kliknąć dowolny widoczny fragment okna, które chcesz przywołać na pierwszy plan. D. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, następnie naciśnij klawisz Tab, wyświetlając w ten sposób okno zadań. Naciśnij kilkakrotnie Tab, aż program, który chcesz przywołać, zostanie zaznaczony w oknie zadań. Ostatecznie zwolnij również klawisz Alt. 4. Zminimalizuj okno programu Notatnik. 5. Ponownie wyświetl na ekranie program Notatnik. 6. Przenieść okno programu Notatnik w inne miejsce na ekranie monitora. 7. Uruchom program Kalkulator. 8. Obydwa programy rozmieść na ekranie sąsiadująco. Odpowiedzi do quizu 1. B. 2. C — wąski pasek znajdujący się na samej górze okna to pasek tytułowy. 3. B i D — dwukrotne kliknięcie paska tytułowego okna lub kliknięcie przycisku Maksymalizuj sprawi, że okno zostanie powiększone i wypełni cały ekran. Rozdział 2. Praca z oknami systemu Windows 9. Zamknij obydwa okna. 4. Prawda — kliknięcie na pasku zadań przycisku zminimalizowanego programu spowoduje jego wyświetlenie w trybie zmaksymalizowanym lub w oryginalnym rozmiarze (w zależności od tego, jaki rozmiar miało okno przed jego minimalizacją). 5. A — okno programu można przenieść, przeciągając je za pasek tytułowy. 6. B, C i D — do przełączenia widoku między otwartymi programami możesz wykorzystać każdą z tych metod. Nie stosuj metody A, ponieważ uruchamia ona kopię otwartego programu. 63
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP. Indywidualne szkolenie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: