Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00096 006773 13591947 na godz. na dobę w sumie
Windows XP. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne - książka
Windows XP. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0251-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wśród setek książek poświęconych systemowi operacyjnemu Windows XP trudno jest znaleźć taką, która szczegółowo opisuje proces instalacji i czynności, jakie należy przedsięwziąć po awarii systemu. Tymczasem początkujący użytkownicy komputerów właśnie z tym mają najwięcej problemów. Jak skonfigurować BIOS i jak podzielić dysk na partycje? Jakie opcje wybrać przy instalacji systemu? Co zrobić, gdy system zacznie się dziwnie zachowywać? Te pytania najczęściej można znaleźć na forach dyskusyjnych i w listach kierowanych do prasy informatycznej.

Książka 'Windows XP. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne' jest poświęcona wyłącznie instalacji i naprawianiu systemu Windows XP. W kolejnych rozdziałach przeczytasz o przygotowaniu komputera do instalacji systemu, partycjonowaniu dysku, instalacji, aktywacji oraz konfiguracji i aktualizacji MS Windows XP. Znajdziesz tu również informacje o naprawianiu typowych awarii systemu oraz zabezpieczaniu kluczowych danych. Dowiesz się również, jak odzyskiwać skasowane dane -- pliki oraz partycje.

Jeśli przeczytasz tę książkę, proces instalacji Windows XP nie będzie miał przed Tobą tajemnic.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Windows XP. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-246-0251-8 Format: B5, stron: 144 TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA (cid:129) Skonfiguruj ustawienia BIOS-u (cid:129) Podziel dysk na partycje i zainstaluj system (cid:129) Usuñ usterki systemu CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wœród setek ksi¹¿ek poœwiêconych systemowi operacyjnemu Windows XP trudno jest znaleŸæ tak¹, która szczegó³owo opisuje proces instalacji i czynnoœci, jakie nale¿y przedsiêwzi¹æ po awarii systemu. Tymczasem pocz¹tkuj¹cy u¿ytkownicy komputerów w³aœnie z tym maj¹ najwiêcej problemów. Jak skonfigurowaæ BIOS i jak podzieliæ dysk na partycje? Jakie opcje wybraæ przy instalacji systemu? Co zrobiæ, gdy system zacznie siê dziwnie zachowywaæ? Te pytania najczêœciej mo¿na znaleŸæ na forach dyskusyjnych i w listach kierowanych do prasy informatycznej. Ksi¹¿ka „Windows XP. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne” jest poœwiêcona wy³¹cznie instalacji i naprawianiu systemu Windows XP. W kolejnych rozdzia³ach przeczytasz o przygotowaniu komputera do instalacji systemu, partycjonowaniu dysku, instalacji, aktywacji oraz konfiguracji i aktualizacji MS Windows XP. Znajdziesz tu równie¿ informacje o naprawianiu typowych awarii systemu oraz zabezpieczaniu kluczowych danych. Dowiesz siê równie¿, jak odzyskiwaæ skasowane dane — pliki oraz partycje. (cid:129) Konfiguracja BIOS-u (cid:129) Instalacja sterownika kontrolera dyskowego (cid:129) Podzia³ dysku na partycje (cid:129) Rozpoczêcie procesu instalacji (cid:129) Wstêpna konfiguracja systemu (cid:129) Instalowanie sterowników p³yty g³ównej oraz urz¹dzeñ peryferyjnych (cid:129) Konfigurowanie po³¹czenia internetowego (cid:129) Aktywacja systemu (cid:129) Instalowanie aktualizacji (cid:129) Tworzenie kopii zapasowych plików i partycji (cid:129) Naprawianie uszkodzonego systemu Jeœli przeczytasz tê ksi¹¿kê, proces instalacji Windows XP nie bêdzie mia³ przed Tob¹ tajemnic. Spis treści Wstęp ................................................................................................................................................................5 Rozdział 1. Przygotowanie komputera do instalacji systemu ....................................................................7 Zmiana ustawień BIOS-u ........................................................................................... 7 Uruchamianie komputera z płyty CD ......................................................................... 9 Sterownik kontrolera dyskowego ............................................................................. 10 Rozdział 2. Rozpoczynamy instalację systemu ................................................................................................13 Kilka uwag na początek ............................................................................................ 13 System plików ..................................................................................................... 14 Partycje ............................................................................................................... 14 Etap 1. Podział dysku na partycje ............................................................................. 16 Etap 2. System plików .............................................................................................. 19 Etap 3. Kopiowanie plików systemowych ................................................................ 21 Etap 4. Instalacja systemu ........................................................................................ 22 Etap 5. Kreator wstępnej konfiguracji ...................................................................... 30 Rozdział 3. Konfiguracja świeżo zainstalowanego systemu ...................................................................35 Instalacja kart i urządzeń zintegrowanych z płytą główną ....................................... 35 Sterowniki płyty głównej .................................................................................... 38 Instalacja karty graficznej ................................................................................... 40 Instalacja kart rozszerzeń .................................................................................... 45 Instalacja drukarki .................................................................................................... 49 Konfiguracja komputera ........................................................................................... 54 Co z drugą partycją ............................................................................................. 54 Zmiana domyślnej lokalizacji niektórych danych ............................................... 57 Konfiguracja połączenia z internetem ...................................................................... 64 Rozdział 4. Aktywacja i aktualizacja systemu ...................................................................................................71 Aktywacja systemu ................................................................................................... 71 Aktualizacja systemu ................................................................................................ 75 4 Windows XP. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 5. Zabezpieczanie ważnych danych ....................................................................................................87 Archiwizacja dokumentów i poczty ......................................................................... 88 Tworzenie archiwum .......................................................................................... 88 Odzyskiwanie danych z archiwum ...................................................................... 93 Archiwizacja całej partycji ....................................................................................... 97 Tworzenie obrazu ............................................................................................... 98 Odtwarzanie systemu z obrazu partycji ............................................................ 104 Rozdział 6. Sposoby ratowania uszkodzonego systemu .........................................................................109 Kilka sposobów reanimacji komputera .................................................................. 109 Usuń zbędne programy ..................................................................................... 109 Wyczyść rejestr systemu ................................................................................... 111 Rozwiązywanie problemów ze sterownikami ................................................... 114 Używaj punktów przywracania systemu ........................................................... 116 Usuwanie wirusów ............................................................................................ 120 Usuwanie złośliwego oprogramowania ............................................................ 123 Kilka sposobów naprawy typowych usterek .......................................................... 125 Odzyskiwanie skasowanego bootsektora .......................................................... 125 Instalacja naprawcza ......................................................................................... 127 Pełna reinstalacja .............................................................................................. 129 Dodatek ......................................................................................................................................................133 Jak rozpoznać legalny system operacyjny .............................................................. 133 Odzyskiwanie skasowanych plików ....................................................................... 135 Odzyskiwanie skasowanej partycji ......................................................................... 137 Podsumowanie .......................................................................................................................................143 Rozdział 1. Przygotowanie komputera do instalacji systemu Zanim rozpoczniemy instalację systemu na nowym komputerze, konieczne jest podjęcie kilku kroków, bez których cała operacja będzie niemożliwa do wykonania. Niniejszy rozdział pomoże Ci bezstresowo przygotować się do instalacji systemu na Twoim nowym komputerze. Oczywiście, jeżeli nie masz nowego komputera, ale stanąłeś przed koniecz- nością instalacji MS Windows XP, to również znajdziesz tutaj pomoc ;). Na potrzeby niniejszej książki podzieliłem cały proces instalacji na kila etapów a następnie opisałem je w oddzielnych rozdziałach. Dzięki temu bardzo szybko możesz znaleźć interesującą Cię część. Pamiętaj jednak, że wszystkie etapy stanowią spójny proces instalacyjny. Innymi słowy, ćwiczenia umieszczone w kolejnych rozdziałach są ze sobą ściśle powiązane. Zmiana ustawień BIOS-u Twój komputer nie ma zainstalowanego na dysku systemu operacyjnego, a więc w tej chwili jest mało przydatny. Kluczowym problemem jest to, że nie masz możliwości uruchomienia instalatora systemu umieszczonego na płycie. Na szczęście instalacyjny nośnik z systemem MS Windows XP jest przygotowany w taki sposób, że odpowiednio skonfigurowany komputer jest w stanie uruchomić się z niego i rozpocząć instalowanie systemu. Dokładnej mówiąc, chodzi o to, że płyta CD ma zapisany specjalny sektor startowy, który pozwala na uruchomienie instalatora MS Windows XP. Konieczne jest jednak wskaza- nie komputerowi, gdzie ma szukać wspomnianego sektora. Niezbędna opcja jest częścią BIOS-u komputera i należy ją zmienić. 8 Ćwiczenie 1.1. Windows XP. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne Zmień ustawienia komputera tak, by mógł on uruchomić się ze startowej płyty CD. Po- stępuj zgodnie z poniższymi poleceniami. 1. Włącz komputer za pomocą przycisku Power. 2. Zaczekaj, aż na ekranie monitora zobaczysz ekran podobny do tego z rysunku 1.1. Rysunek 1.1. Zmiana ustawień komputera — etap pierwszy 3. Przyjrzyj się dolnej krawędzi ekranu i sprawdź, za pomocą jakiego klawisza możesz wejść do SETUP-u. W przypadku mojego komputera jest nim DEL, ale możesz się spotkać również z innymi klawiszami np. F1, F2, Esc, Alt, Ctrl, Ctrl+Esc+Alt lub inne. Wszystko zależy od tego, jaką masz płytę główną w swoim komputerze. 4. Użyj przycisku pozwalającego na wejście do SETUP-u i zaczekaj, aż na ekranie monitora pojawi się ramka podobna do tej z rysunku 1.2. Jeżeli nie udało Ci się wejść do SETUP-u komputera, naciśnij Reset i klawisz wejścia do SETUP-u. Rysunek 1.2. Zmiana ustawień komputera — etap drugi Rozdział 1. (cid:153) Przygotowanie komputera do instalacji systemu 9 5. Po pojawieniu się ramki przedstawionej na rysunku 1.2 musisz odszukać opcję odpowiedzialną za wskazanie kolejności urządzeń, na których znajduje się sektor startowy. Niestety, w różnych wersjach BIOS-u niezbędne opcje są umieszczone w innych miejscach. (cid:153) Na przykład BIOS z rysunku 1.2 posiada oddzielne menu o nazwie Boot w górnej części ekranu. Po zaznaczeniu opcji Boot zobaczysz listę urządzeń, z których komputer może się uruchomić. (cid:153) W innych wersjach BIOS-u opcji odpowiedzialnych za zamianę kolejności urządzeń, z których może się uruchomić komputer, musisz szukać pod nazwami: Boot Sequence, First Boot Device, Second Boot Device, Third Boot Device lub Boot Order. 6. Zmiana kolejności urządzeń, z których komputer może się uruchomić, jest stosunkowo prosta, ale w zależności od rodzaju BIOS-u może przebiegać inaczej. (cid:153) W powyższym przykładowym BIOS-ie należy zaznaczyć opcję CD-ROM Drive i naciskając klawisz +, doprowadzić do tego, aby znalazła się ona na pierwszym miejscu. (cid:153) Innym sposobem zmiany kolejności urządzeń startowych jest zaznaczenie opcji First Boot Device i przy użyciu klawisza PageUp wskazanie napędu CD-ROM. (cid:153) Możesz spotkać się również z innymi sposobami zmiany kolejności urządzeń startowych. Potrzebny opis w takim przypadku będzie znajdować się w dokumentacji dołączonej do komputera lub do płyty głównej. 7. Wprowadzone zmiany należy zapisać. Również ta operacja może różnie wyglądać w zależności od posiadanej wersji BIOS-u. Jednak najczęściej wystarczy nacisnąć klawisz Esc, aby wrócić do głównego menu SETUP-u, następnie zaznaczyć opcję Save and Exit Setup i nacisnąć Enter. Musisz jeszcze potwierdzić chęć zapisu ustawień. 8. Po zapisaniu zmian komputer automatycznie zostanie ponownie uruchomiony i w tej chwili sprzęt jest gotów do rozpoczęcia instalacji systemu operacyjnego. Uruchamianie komputera z płyty CD W poprzednim podrozdziale wspominałem, że płyta CD może być przygotowana w taki sposób, że da się z niej uruchomić komputer. Dzieje się tak, ponieważ na płycie w spe- cjalnym obszarze zapisano sektor startowy, który jest potrzebny do tego, aby BIOS kom- putera mógł rozpocząć ładowanie systemu operacyjnego. Tak się składa, że wszystkie oryginalne płyty z instalacyjnymi wersjami MS Windows XP są nośnikami startowymi. Dzięki temu możemy z nich uruchomić komputer i rozpocząć instalację systemu operacyjnego. 10 Ćwiczenie 1.2. Windows XP. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne 1. Uruchom komputer ze startowej płyty CD. Postępuj zgodnie z poniższymi poleceniami. 2. Upewnij się, że wykonałeś wszystkie czynności opisane w ćwiczeniu 1.1. 3. Włącz komputer i umieść w stacji CD/DVD-ROM płytę z wersją instalacyjną MS Windows XP. 4. Naciśnij przycisk Reset na obudowie swojego komputera i spokojnie zaczekaj, aż komputer rozpocznie proces startu z nośnika CD. 5. Po chwili na ekranie monitora powinieneś zobaczyć komunikat podobny do tego z rysunku 1.3. Będzie to świadczyło, że poprawnie uruchomiłeś komputer z płyty instalacyjnej i możesz przejść do kolejnych etapów instalacji MS Windows XP. Rysunek 1.3. Start komputera z instalacyjnej płyty CD 6. Jeżeli pojawiły się problemy i nie widzisz tekstu z rysunku 1.3, musisz sprawdzić: (cid:153) czy wykonałeś wszystkie polecenia z ćwiczenia 1.1, (cid:153) czy posiadana przez Ciebie płyta jest oryginalnym nośnikiem z wersją instalacyjną systemu MS Windows XP. Bardzo często zdarza się, że pirackie kopie płyty nie pozwalają na uruchomienie za ich pomocą komputera. Sterownik kontrolera dyskowego Twardy dysk może być podłączony do komputera na jeden z kilku sposobów, które wymie- niam poniżej. (cid:153) kontroler IDE, (cid:153) kontroler SATA — wymaga dodatkowe sterownika, (cid:153) dodatkowy kontroler RAID IDE lub SATA — wymaga dodatkowego sterownika. Każde z rozwiązań ma swoje wady i zalety, ale w tej chwili interesuje nas wyłącznie to, że w przypadku pierwszego sposobu do zainstalowania systemu nie będziemy potrzebo- wać dodatkowych sterowników. Natomiast pozostałe dwa warianty podłączenia dysku wymagają specjalnego sterownika, bez którego instalator nie zobaczy dysku i nie po- zwoli na przeprowadzenie instalacji systemu MS Windows XP. Kupując komputer, powinieneś otrzymać stosowną dyskietkę ze sterownikiem kontrolera dyskowego. Zdarza się, że niezbędny sterownik jest dostępny na płycie CD. W takim przypadku konieczne jest przegranie go na dyskietkę. Niezbędne informacje na temat sterownika znajdziesz w dokumentacji płyty głównej. Rozdział 1. (cid:153) Przygotowanie komputera do instalacji systemu 11 Zdaję sobie sprawę, że możesz być użytkownikiem początkującym i nie wiesz, w jaki sposób podłączony jest dysk do komputera. W związku z tym opiszę prostą metodę sprawdzenia, czy do instalacji systemu potrzebny będzie sterownik. Ćwiczenie 1.3. Sprawdź, czy do zainstalowania systemu operacyjnego potrzebujesz sterownika kontro- lera dyskowego. Postępuj zgodnie z poniższym punktami. 1. Przejdź do ćwiczenia 2.3 i wykonaj punkty od 1. do 6. Następnie sprawdź w tabeli widocznej na rysunku 2.3, czy instalator wykrył Twój dysk. Jeżeli tak, to dyskietka ze sterownikiem nie będzie potrzebna. 2. Jeżeli instalator nie wykryje twardego dysku z powodu braku sterownika, to zostaniesz o tym powiadomiony. Jeżeli po wykonaniu ćwiczenia 1.3 okaże się, że potrzebujesz dyskietki ze sterownikiem kontrolera dyskowego, musisz sprawdzić, czy dostałeś taką dyskietkę od sprzedawcy. Niektórzy producenci płyt głównych umieszczają potrzebny sterownik na płycie CD. W ta- kim przypadku musisz przegrać odpowiednie pliki na dyskietkę. Może się tak zdarzyć, że sterownika nie otrzymałeś lub zaginął podczas transportu kom- putera. Nie załamuj rąk, ponieważ nadal masz szansę na zainstalowanie systemu opera- cyjnego. Zacznij od sprawdzenia strony domowej producenta Twojej płyty głównej i poszukaj, czy można z niej pobrać odpowiednie pliki (rysunek 1.4). Rysunek 1.4. Pobieranie sterownika kontrolera dyskowego ze strony producenta płyty głównej Po ściągnięciu sterownika nagraj go na dyskietkę. Oczywiście najpierw rozpakuj archi- wum zip, a dopiero później niezbędne pliki skopiuj na dyskietkę. Możesz się również spotkać z plikiem, który wystarczy uruchomić i cała reszta zostanie wykonana za nas (rysunek 1.5). 12 Windows XP. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 1.5. Nagrywanie plików sterownika na dyskietkę Bardzo ciekawym rozwiązaniem stosowanym w najnowszych komputerach jest możli- wość ustawienia kontrolera SATA (wymaga sterownika) tak, by był on widziany przez instalatora jak zwykły kontroler IDE. Dzięki temu nie będziesz potrzebować dyskietki ze sterownikiem. O tym, czy Twoja płyta pozwala na taką emulację, decyduje BIOS. Musisz sprawdzić, czy posiada on opcję o nazwie SATA Port 0 Configure as. Jeżeli taką znajdziesz, to ustaw ją tak, aby dysk SATA był widziany jak urządzenie IDE i ponownie wykonaj ćwiczenie 1.3, aby sprawdzić, czy dysk jest już dostępny.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP. Instalacja i naprawa. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: