Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00125 004777 14059051 na godz. na dobę w sumie
Windows XP. Rejestr systemu - książka
Windows XP. Rejestr systemu - książka
Autor: Liczba stron: 496
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-664-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rejestr jest magazynem wszystkich informacji dotyczących sprzętu i komponentów systemu. Jest jednocześnie 'drzwiami' do niemal wszystkich funkcji systemu. Dzięki możliwościom modyfikowania rejestru można dostosować Windows XP do swoich wymagań i zoptymalizować jego działanie. Tak jak wiele innych komponentów systemu Windows XP, rejestr jest bardzo podobny do rejestru systemów Windows NT/2000. Jednak istnieje pomiędzy nimi też wiele różnic, z których część jest oczywista, natomiast inne trudno zauważalne. Rejestr systemu Windows XP zawiera też ogromną liczbę nowych wpisów.

Książka 'Windows XP. Rejestr systemu' opisuje istotne komponenty rejestru systemów Windows NT/2000/XP oraz przedstawia podobieństwa i różnice, które występują pomiędzy rejestrami. Można w niej znaleźć metody archiwizowania i przywracania rejestru, a także najważniejsze wskazówki techniczne dotyczące modyfikowania rejestru i zabezpieczania go przed uszkodzeniem oraz zmianami dokonywanymi przez źle napisane programy i niedoświadczonych użytkowników.

Jeśli korzystasz z systemu Windows XP, uważasz się za zaawansowanego użytkownika i chcesz poznać system jeszcze lepiej -- sięgnij po tę książkę.

O autorze:
Olga Kokoreva jest konsultantem z dziedziny informatyki i specjalistką w zakresie wsparcia technicznego dla użytkowników. [więcej...\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Windows XP. Rejestr systemu Autor: Olga Kokoreva T³umaczenie: Piotr Pilch ISBN: 83-7361-664-0 Tytu³ orygina³u: Windows XP Registry Format: B5, stron: 488 Rejestr jest magazynem wszystkich informacji dotycz¹cych sprzêtu i komponentów systemu. Jest jednoczeġnie drzwiami do niemal wszystkich funkcji systemu. Dziêki mo¿liwoġciom modyfikowania rejestru mo¿na dostosowaæ Windows XP do swoich wymagañ i zoptymalizowaæ jego dzia³anie. Tak jak wiele innych komponentów systemu Windows XP, rejestr jest bardzo podobny do rejestru systemów Windows NT/2000. Jednak istnieje pomiêdzy nimi te¿ wiele ró¿nic, z których czêġæ jest oczywista, natomiast inne trudno zauwa¿alne. Rejestr systemu Windows XP zawiera te¿ ogromn¹ liczbê nowych wpisów. Ksi¹¿ka „Windows XP. Rejestr systemu” opisuje istotne komponenty rejestru systemów Windows NT/2000/XP oraz przedstawia podobieñstwa i ró¿nice, które wystêpuj¹ pomiêdzy rejestrami. Mo¿na w niej znaleĥæ metody archiwizowania i przywracania rejestru, a tak¿e najwa¿niejsze wskazówki techniczne dotycz¹ce modyfikowania rejestru i zabezpieczania go przed uszkodzeniem oraz zmianami dokonywanymi przez ĥle napisane programy i niedoġwiadczonych u¿ytkowników. • Struktura rejestru systemowego • Archiwizacja i odtwarzanie rejestru • Sposoby edycji rejestru • Modyfikowanie rejestru w celu zmodyfikowania systemu Windows • Opis kluczy rejestru • Zabezpieczanie rejestru Jeġli korzystasz z systemu Windows XP, uwa¿asz siê za zaawansowanego u¿ytkownika i chcesz poznaæ system jeszcze lepiej — siêgnij po tê ksi¹¿kê. Spis treści Wprowadzenie ...................................................n................................ 9 Rozdział 1. Ogólne informacje na temat rejestru systemu Windows XP ............... 15 Wprowadzenie...................................................n...................................................n........... 15 Historia rejestru ...................................................n...................................................n......... 17 Wady plików .ini...................................................n...................................................n. 18 Rola rejestru ...................................................n...................................................n........ 19 Struktura rejestru ...................................................n...................................................n.......23 Przechowywanie danych w rejestrze...................................................n...................... 27 Problem z rozmiarem rejestru ...................................................n................................ 31 W jakiej sytuacji powinno się edytować zawartość rejestru? .......................................... 34 Alternatywne metody edytowania rejestru ...................................................n............. 35 Podsumowanie ...................................................n...................................................n.......... 46 Rozdział 2. Archiwizacja i przywracanie rejestru ................................................. 47 Przygotowanie się do edycji rejestru ...................................................n............................ 48 Zastosowanie narzędzia Przywracanie systemu ...................................................n........... 49 Tworzenie punktu przywracania ...................................................n............................ 49 Przywracanie stanu systemu za pomocą narzędzia Przywracanie systemu ............... 50 Konfigurowanie narzędzia Przywracanie systemu ...................................................n. 52 Diagnozowanie narzędzia Przywracanie systemu ...................................................n.. 55 Zastosowanie narzędzia Kopia zapasowa firmy Microsoft.............................................. 56 Przygotowanie do automatycznego przywracania systemu....................................... 60 Wykonanie procedury automatycznego przywracania systemu ................................ 62 Archiwizowanie i przywracanie danych o stanie systemu ........................................ 65 Zastosowanie narzędzia Konsola odzyskiwania ...................................................n........... 71 Metody uruchamiania narzędzia Konsola odzyskiwania........................................... 72 Ręczne archiwizowanie i przywracanie rejestru systemów Windows NT/2000/XP ....... 75 Eksportowanie i importowanie rejestru ...................................................n........................ 76 Archiwizowanie rejestru przy użyciu narzędzi pakietu Resource Kit ............................. 79 Narzędzie REG zawarte w pakiecie Resource Kit systemu Windows 2000.............. 79 Podsumowanie ...................................................n...................................................n.......... 81 Rozdział 3. Zastosowanie narzędzia Edytor rejestru ............................................ 83 Zastosowanie narzędzia regedit.exe ...................................................n............................. 84 Uruchamianie narzędzia regedit.exe...................................................n............................. 85 Omówienie interfejsu użytkownika programu regedit.exe .............................................. 85 Polecenia menu Plik...................................................n............................................... 88 Polecenia menu Edycja ...................................................n.......................................... 93 Polecenia menu Widok ...................................................n.......................................... 99 4 Windows XP. Rejestr systemu Zarządzanie zabezpieczeniami rejestru ...................................................n...................... 103 Ustawianie uprawnień do kluczy rejestru...................................................n............. 104 Inspekcja rejestru ...................................................n................................................. 109 Podsumowanie ...................................................n...................................................n........ 113 Rozdział 4. Najprostsze metody dostosowywania systemu Windows.................. 115 Przygotowanie się do modyfikacji rejestru...................................................n................. 116 Dostosowywanie kolejności ładowania ...................................................n...................... 117 Najprostsza metoda edycji pliku boot.ini ...................................................n............. 118 Ręczna edycja pliku boot.ini ...................................................n................................ 123 Dostosowywanie procesu logowania...................................................n.......................... 126 Określanie własnego logo wyświetlanego w trakcie logowania.............................. 126 Szybkie przełączanie użytkowników w systemie Windows XP.............................. 127 Dodanie niestandardowego komunikatu wyświetlanego w trakcie logowania........ 130 Proces automatycznego logowania...................................................n....................... 134 Ukrywanie nazwy ostatnio zalogowanego użytkownika ............................................. 135 Konfigurowanie katalogów systemowych...................................................n.................. 136 Usuwanie z okna Mój komputer katalogów udostępnionych dokumentów ............ 137 Wyświetlanie opcji udostępniania systemu Windows XP podobnie jak w systemie Windows 2000 ...................................................n............. 140 Inne popularne metody dostosowywania...................................................n........................ 141 Konfigurowanie funkcji automatycznego odtwarzania ........................................... 142 Przywracanie domyślnych ikon...................................................n............................ 143 Zmiana nazwy ikony kosza ...................................................n.................................. 143 Zmiana ikony kosza ...................................................n............................................. 144 Usuwanie strzałek z ikon skrótów systemu Windows............................................. 144 Blokowanie automatycznego uruchamiania programu Windows Messenger ......... 144 Usuwanie niepożądanych komponentów systemu Windows .................................. 145 Podsumowanie ...................................................n...................................................n........ 146 Rozdział 5. Technologia Plug and Play w systemie Windows XP........................ 147 Rejestr i podsystem Plug and Play...................................................n.............................. 148 Historia technologii Plug and Play ...................................................n....................... 149 Obsługa technologii Plug and Play w systemie Windows NT 4.0........................... 150 Technologia Plug and Play w systemach Windows 2000/XP ................................. 150 Drzewo urządzeń Plug and Play...................................................n........................... 161 Profile sprzętowe...................................................n...................................................n..... 168 Zarządzanie energią...................................................n...................................................n. 171 Zakładka Schematy zasilania ...................................................n............................... 171 Zakładka Hibernacja ...................................................n............................................ 173 Zakładka Zaawansowane ...................................................n..................................... 174 Zakładka APM ...................................................n...................................................n.. 175 Klucze rejestru związane z technologią APM ...................................................n...... 177 Zakładka Zasilacz UPS ...................................................n........................................ 179 Narzędzia systemów Windows 2000/XP służące do zarządzania energią............... 179 Schematy zasilania ...................................................n............................................... 180 Klucze rejestru powiązane z zarządzaniem energią ................................................ 181 Podsumowanie ...................................................n...................................................n........ 182 Rozdział 6. Rejestr i proces ładowania systemu ............................................... 183 Operacje wykonywane w trakcie uruchamiania komputera .......................................... 184 Procedura POST...................................................n...................................................n 186 Pliki wymagane do uruchomienia systemów Windows NT/2000/XP..................... 187 Proces wstępnego ładowania...................................................n................................ 188 Proces wykonywany przez program ładujący ...................................................n...... 191 Spis treści 5 Ładowanie jądra ...................................................n...................................................n 199 Logowanie...................................................n...................................................n......... 204 Ładowanie innych usług i sterowników ...................................................n............... 206 Ochrona plików systemów Windows 2000/XP...................................................n.... 212 Uruchamianie systemu z problemami dotyczącymi konfiguracji............................ 221 Konsola odzyskiwania ...................................................n......................................... 225 Raportowanie błędów...................................................n........................................... 227 Podsumowanie ...................................................n...................................................n........ 231 Rozdział 7. Omówienie kluczy rejestru...................................................n........... 233 Klucz HKEY_LOCAL_MACHINE...................................................n........................... 233 Klucz HKEY_LOCAL_MACHINEHARDWARE................................................ 235 Klucz HKEY_LOCAL_MACHINESAM...................................................n........... 244 Klucz HKEY_LOCAL_MACHINESECURITY ...................................................n 244 Klucz HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE ................................................. 245 Klucz HKEY_LOCAL_MACHINESystem...................................................n........ 252 Klucz HKEY_CLASSES_ROOT...................................................n............................... 269 Klucz HKEY_CURRENT_CONFIG ...................................................n......................... 269 Klucz HKEY_CURRENT_USER...................................................n.............................. 269 Klucz HKEY_USERS...................................................n................................................ 272 Podsumowanie ...................................................n...................................................n........ 272 Rozdział 8. Ustawienia sieciowe w rejestrze...................................................n.. 273 Instalowanie komponentów sieciowych za pomocą apletów okna Panel sterowania .... 274 Ustawienia sieciowe w rejestrze systemu Windows NT 4.0.......................................... 279 Typy komponentów sieciowych w rejestrze systemu Windows NT 4.0 ................. 280 Wpływ instalacji komponentów sieciowych na rejestr systemu Windows NT 4.0 .....280 Ustawienia sieciowe zawarte w rejestrze systemów Windows 2000/XP ...................... 285 Powiązanie instalacji komponentów sieciowych z rejestrem systemów Windows 2000/XP ...................................................n......... 285 Dostosowywanie sieci przy użyciu rejestru...................................................n................ 296 Automatyczna konfiguracja adresów IP...................................................n............... 296 Wyłączanie dynamicznej rejestracji na serwerach DNS ......................................... 298 Wyłączanie trwałych połączeń sieciowych ...................................................n.......... 299 Metoda instalacji protokołu NetBEUI w systemie Windows XP ............................ 300 Podsumowanie ...................................................n...................................................n........ 301 Rozdział 9. Zabezpieczanie rejestru ...................................................n.............. 303 Najprostsze metody ograniczania dostępu do rejestru ...................................................n 305 Dodatkowa ochrona w systemach Windows 2000/XP ............................................ 305 Modyfikowanie praw dostępu do kluczy rejestru ...................................................n....... 307 Standardowe prawa dostępu systemu Windows XP................................................ 309 Domyślne prawa dostępu systemów Windows 2000/ XP do obiektów systemu plików i kluczy rejestru ...................................................n... 311 Udostępnianie plików i uprawnienia w systemie Windows XP .............................. 316 Najważniejsze klucze rejestru systemów Windows NT/2000/XP wymagające ochrony ...................................................n......................................... 320 Ochrona rejestru przed nieautoryzowanym zdalnym dostępem..................................... 323 Ochrona gałęzi SAM i Security...................................................n.................................. 325 Metoda ochrony gałęzi SAM ...................................................n............................... 325 Ograniczanie anonimowego dostępu do systemu ...................................................n....... 329 Ograniczanie anonimowego dostępu w systemie Windows 2000 ........................... 329 Rozszerzenia systemu Windows XP i kwestie związane ze zgodnością ................. 330 Narzędzie Zaplanowane zadania jako potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa systemu...333 Podsumowanie ...................................................n...................................................n........ 336 6 Windows XP. Rejestr systemu Rozdział 10. Zarządzanie środowiskiem pracy użytkownika................................. 337 Podstawowe informacje na temat profili użytkowników............................................... 338 Zalety profilu użytkownika ...................................................n........................................ 338 Ustawienia przechowywane w profilu użytkownika ............................................... 340 Struktura profilu użytkownika...................................................n.............................. 340 Plik ntuser.dat ...................................................n...................................................n... 345 Mobilne profile użytkownika w środowiskach mieszanych .......................................... 346 Rozszerzenia mobilnych profili użytkowników systemu Windows XP .................. 347 Skrypty ...................................................n...................................................n.................... 352 Zastosowanie narzędzia WSH w skryptach logowania ........................................... 353 Ogólne informacje na temat zasad systemowych ...................................................n....... 353 Szablony administracyjne ...................................................n.................................... 354 Ustawienia zabezpieczeń...................................................n...................................... 355 Przyrostowe szablony zabezpieczeń...................................................n..................... 356 Sposób przechowywania zasad grupy ...................................................n.................. 356 Podsumowanie ...................................................n...................................................n........ 359 Rozdział 11. Rozwiązywanie częstych problemów ............................................... 361 Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu ................................................ 361 Diagnozowanie problemów z uruchamianiem systemu ............................................ 363 Równoległa instalacja systemu operacyjnego ...................................................n...... 363 Dodatkowe profile sprzętowe...................................................n............................... 366 Problemy z urządzeniem Zip Iomega korzystającym z portu równoległego ........... 367 Sposób wymuszania wyświetlenia „niebieskiego ekranu śmierci” ......................... 369 Uruchamianie z wiersza poleceń narzędzia Przywracanie systemu ........................ 370 Ponowne tworzenie brakującej dyskietki ASR...................................................n..... 371 Rozwiązywanie problemów z zamykaniem systemu...................................................n.. 373 Konfigurowanie systemów Windows NT/2000/XP w celu usuwania pliku stronicowania przy ich zamykaniu ......................................... 374 Odblokowywanie stacji roboczej z systemem Windows XP ......................................... 374 Inne problemy ...................................................n...................................................n......... 376 Uaktywnianie rejestrowania wyników debuggingu profili użytkowników i zasad systemowych...................................................n.......................................... 376 Konfigurowanie narzędzia Kopia zapasowa ...................................................n........ 376 Usuwanie nieaktualnych pozycji z listy zawartej w oknie Dodawanie lub usuwanie programów...................................................n................................... 381 Konfigurowanie rejestrowania zdarzeń związanych z przydziałami dysku............. 383 Podsumowanie ...................................................n...................................................n........ 384 Rozdział 12. Zaawansowane dostosowywanie i rozwiązywanie problemów........... 385 Dostosowywanie interfejsu użytkownika ...................................................n................... 385 Wpisy rejestru powiązane z konfiguracją menu Start systemu Windows XP ......... 386 Zmiana sposobu działania grupowania przycisków paska zadań ............................ 391 Wyłączanie porad „dymkowych” wyświetlanych w obszarze powiadomień .......... 392 Uniemożliwianie wyświetlenia programu na liście najczęściej używanych aplikacji......393 Wyłączanie wyświetlania na ekranie powitalnym systemu Windows XP powiadamiania o otrzymanych wiadomościach pocztowych................................. 395 Metody pomocne przy rozwiązywaniu problemów...................................................n.... 397 Dostosowywanie narzędzia Przywracanie systemu................................................. 397 Uaktywnianie rejestrowania zdarzeń związanych z programem Instalator Windows .....402 Modyfikowanie w systemie Windows XP ustawień protokołów TCP/IP ............... 403 Uaktywnianie w systemie Windows XP narzędzia Pomoc zdalna .......................... 404 Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem usług .............................................. 409 Podsumowanie ...................................................n...................................................n........ 417 Spis treści 7 Rozdział 13. Inne narzędzia modyfikujące rejestr ................................................ 419 Pakiet narzędzi PowerToys dla systemu Windows XP ................................................. 419 Narzędzie Image Resizer...................................................n...................................... 420 Narzędzie Fast User Switcher ...................................................n.............................. 421 Narzędzie Open Command Window Here ...................................................n........... 422 Shell Audio Player ...................................................n............................................... 422 Narzędzie PowerToy Calculator ...................................................n.......................... 423 Narzędzie Tweak UI ...................................................n............................................ 423 Narzędzie RegMaid porządkujące rejestr ...................................................n................... 426 Narzędzie Regmon monitorujące rejestr...................................................n........................ 428 Narzędzie NTFSDOS Professional ...................................................n............................ 429 Narzędzie RegSafe Professional firmy imagine LAN ...................................................n 429 Narzędzie ERD Commander 2003 ...................................................n............................. 432 Podsumowanie ...................................................n...................................................n........ 439 Rozdział 14. Automatyzacja zarządzania rejestrem przy użyciu narzędzia WSH........ 441 Podstawowe informacje na temat narzędzia WSH ...................................................n..... 442 Zalety narzędzia WSH ...................................................n......................................... 442 Model obiektowy narzędzia Host skryptów systemu Windows .................................... 444 Obiekt WshShell ...................................................n.................................................. 445 Metoda RegRead...................................................n.................................................. 445 Metoda RegWrite ...................................................n................................................. 446 Metoda RegDelete...................................................n................................................ 447 Przykład skryptu napisanego w języku JScript ...................................................n.... 447 Przykłady skryptów języka VBScript ...................................................n.................. 449 Podsumowanie ...................................................n...................................................n........ 455 Dodatek A Zasoby internetowe ...................................................n.................... 459 Bibliografia ...................................................n................................. 465 Słownik ...................................................n...................................... 467 Skorowidz...................................................n................................... 473 Rozdział 1. Ogólne informacje na temat rejestru systemu Windows XP Cóż, dość dobrze wiesz, co mam na myśli… — E. M. Blake: „SF story for telepathists” Książka została napisana z myślą o administratorach systemów, personelu działu po- mocy technicznej i zaawansowanych użytkowników systemu Windows XP. Zapewne większość z Was dysponuje już przynajmniej pewną wiedzą z zakresu rejestru. Prototyp nowoczesnego rejestru istniał już nawet w systemie Windows 3.1. Już wtedy większość programistów wiedziała, co mają na myśli ich rozmówcy wspominający o rejestrze. Po pojawieniu się na rynku systemu operacyjnego Windows 95 zagadnienia związane z reje- strem stały się popularne wśród zwykłych użytkowników. Nie jest to zaskoczeniem, po- nieważ rejestr jest najważniejszym komponentem każdej nowoczesnej wersji systemu operacyjnego Windows. W tym rozdziale zostanie dokonany krótki przegląd rejestru sys- temów Windows NT/2000/XP, opisana struktura i typy danych rejestru, a także metody przechowywania danych stosowane w przypadku rejestru systemu Windows XP. Nie- stety, objętość książki jest ograniczona, dlatego nie miałam możliwości zawarcia w niej szczegółowego opisu różnic występujących pomiędzy rejestrami systemów Windows 95/98/ME i Windows NT/2000/XP. Jednak w książce dodatkowo zostaną omówione główne różnice. Wprowadzenie Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, w której konieczne było wykonanie pilnego zadania, ale na ekranie pojawiały się dziwne i przerażające komunikaty informujące o braku możliwości załadowania systemu operacyjnego z powodu uszkodzenia rejestru? 16 Windows XP. Rejestr systemu Np. wśród użytkowników systemu Windows NT 4.0 jest wiele osób, które były zszoko- wane po pojawieniu się w trakcie ładowania systemu następującego komunikatu: 15.QCFGT8 9KPFQYU06EQWNFPQVUVCTVDGECWUGVJGHQNNQYKPIHKNGKUOKUUKPIQTEQTTWRV (uruchomienie systemu Windows NT nie było możliwe, ponieważ następującego pliku brakuje lub został uszkodzony) 9+006 5;56 / 10(+) 5;56 / ;QWECPCVVGORVVQTGRCKTVJKUHKNGD[UVCTVKPI9KPFQYU065GVWRWUKPI VJGQTKIKPCN5GVWRHNQRR[FKUMQT 41/ (można spróbować naprawić ten plik przez uruchomienie z oryginalnej dyskietki lub dysku CD-ROM programu instalacyjnego systemu Windows NT) 5GNGEV T CVVJGHKTUVUETGGPVQTGRCKT (w celu rozpoczęcia naprawy pliku po pojawieniu się pierwszego okna należy nacisnąć klawisz R). Jeśli już dokonano migracji systemu Windows do wersji 2000 lub XP, na ekranie może pojawić się prawie taki sam komunikat. Oto on: 9KPFQYU:2EQWNFPQVUVCTVDGECWUGVJGHQNNQYKPIHKNGKUOKUUKPIQTEQTTWRV (uruchomienie systemu Windows 2000/XP nie było możliwe, ponieważ następującego pliku brakuje lub został uszkodzony) 9+006 5;56 / 10(+) 5;56 / ;QWECPCVVGORVVQTGRCKTVJKUHKNGD[UVCTVKPI9KPFQYU9JKUVNGT (można spróbować naprawić ten plik przez uruchomienie programu instalacyjnego sys- temu Windows 2000/Whistler) 5GVWRWUKPIVJGQTKIKPCN5GVWRHNQRR[FKUMQT 41/ (program instalacyjny korzysta z oryginalnej dyskietki lub dysku CD-ROM) 5GNGEV T CVVJGHKTUVUETGGPVQTGRCKT (w celu rozpoczęcia naprawy pliku po pojawieniu się pierwszego okna należy nacisnąć klawisz R). Powyższe przykłady wyraźnie pokazują, że pojedynczy błąd zaistniały w rejestrze sys- temowym (plik System wymieniony w powyższych komunikatach zawiera informacje na temat rejestru) może mieć wpływ na całą konfigurację systemu operacyjnego, a nawet uniemożliwić jego załadowanie. Dodatkowo istnieją aplikacje, które będą działały po- prawnie tylko po zmodyfikowaniu zawartości rejestru systemowego. Z tego powodu nie można zlekceważyć tego, jak ważne jest zrozumienie rejestru i zdobycie umiejętności jego przetwarzania. Rejestr jest trudny do zrozumienia i rozszyfrowania. Jednak jest jednym z najważniej- szych komponentów każdego nowoczesnego systemu operacyjnego należącego do rodziny systemów Windows. Ani systemy Windows 9x/ME, ani systemy Windows NT/ 2000/XP nie mogą bez rejestru działać. A zatem czym właściwie jest rejestr? Rejestr Rozdział 1. ♦ Ogólne informacje na temat rejestru systemu Windows XP 17 jest zcentralizowaną bazą danych przechowującą wszystkie ustawienia systemu opera- cyjnego i aplikacji w nim uruchomionych. To sprawia, że rejestr jest podobny do róż- nych plików .ini, a także takich plików, jak autoexec.bat i config.sys stosowanych w po- przednich wersjach systemu Windows. W rejestrze są też zapisane informacje na temat wszystkich urządzeń, w tym zgodnych z technologią Plug and Play. Dodatkowo w reje- strze znajdują się dane OLE i powiązania aplikacji z plikami. Rejestr zawiera wszystkie dane dotyczące aplikacji obsługujących technologie Plug and Play i OLE, a także para- metry sieci, profile sprzętowe i profile użytkowników. W ramach podsumowania można powiedzieć, że jeśli w komputerze znajduje się dowolne urządzenie lub oprogramowanie mające na niego określony wpływ, można być pewnym, że w rejestrze systemowym znajduje się informacja na temat takiego komponentu. Historia rejestru Samo zagadnienie rejestru nie jest czymś nowym w systemie Windows. Jednak w nowo- czesnej wersji rejestru dokonano imponującego postępu w zakresie zwiększania możli- wości zarządzania systemem z jednego miejsca, czyli bazy danych rejestru. Baza danych została stworzona jako baza dla wszystkich parametrów powiązanych ze sprzętem i opro- gramowaniem występującym w komputerze, a także ustawień niestandardowych doko- nanych w systemie Windows przez użytkowników. Pierwszym systemem operacyjnym z rodziny systemów Windows, który odniósł suk- ces, był system Windows 3.1. W systemie tym występowały trzy różne typy plików konfiguracyjnych: Systemowe pliki inicjalizacyjne. Po wykonaniu standardowej instalacji systemu Windows 3.1 dostępnych było sześć systemowych plików inicjalizacyjnych — control.ini, progman.ini, protocol.ini, system.ini, win.ini i winfile.ini. Plik win.ini zawierał podstawowe informacje dotyczące konfiguracji oprogramowania, a także kilka parametrów dodawanych przez dodatkowe aplikacje po ich zainstalowaniu przez użytkownika. W starszych wersjach systemu Windows każda nowa zainstalowana aplikacja swoje ustawienia umieszczała w pliku win.ini. A zatem jeśli użytkownik zainstalował dużą liczbę aplikacji, plik bardzo szybko zwiększał swój rozmiar. Jednocześnie wielkość pliku była ograniczona do 64 kB. Ograniczenie to było przyczyną problemów, gdy została osiągnięta maksymalna wielkość pliku. Różne wersje systemu Windows 3.1 nie ostrzegały użytkownika, gdy maksymalna wielkość pliku win.ini została przekroczona. W efekcie wszystkie modyfikacje dokonane w ostatnich sekcjach pliku (znajdujących się poza zakresem inicjalizacyjnym) były ignorowane przez system. Z tego powodu Microsoft zalecał twórcom oprogramowania, aby informacje na temat aplikacji przechowywali w oddzielnych plikach nazywanych prywatnymi plikami inicjalizacyjnymi (prywatne pliki .ini). Plik system.ini spełniał rolę głównego magazynu danych systemowych dotyczących sprzętu. W przeciwieństwie do pliku win.ini przechowującego 18 Windows XP. Rejestr systemu informacje związane głównie z działaniem systemu, w pliku system.ini znajdowały się dane dotyczące urządzeń i ich sterowników, a także powłok do załadowania itp. Plik progman.ini zawierał ustawienia inicjalizacyjne komponentu Windows Program Manager. Z kolei plik winfile.ini przechowywał ustawienia dotyczące komponentu Windows File Manager. Jeśli jeden z tych plików lub oba nie istniały (w przeciwieństwie do plików win.ini i system.ini), załadowanie systemu Windows nadal było możliwe. Jednak w takiej sytuacji zarówno komponent Windows Program Manager, jak i Windows File Manager zostaną uruchomione przy użyciu standardowej konfiguracji, co spowoduje utratę wszystkich ustawień niestandardowych. Plik control.ini przechowuje ustawienia powiązane z komponentem Control Panel. Plik protocol.ini pojawił się w wersjach systemu operacyjnego Windows for Workgroups 3.1. W pliku były przechowywane ustawienia inicjalizacyjne dotyczące sieci Windows.  Prywatne pliki inicjalizacyjne. Były to pliki .ini dodawane przez aplikacje instalowane w systemie. Pliki służyły do przechowywania informacji na temat aplikacji uwzględniających wielkość i położenie okien programów i listy ostatnio używanych plików (parametr /47.KUV). Istniał jeszcze plik reg.dat będący bezpośrednim protoplastą rejestru systemów Windows 95/98/ME i Windows NT/2000/XP. Plik był hierarchiczną bazą danych zawierającą strukturę opartą na pojedynczym głównym kontenerze o nazwie *- ;A .#55 5A4116. W takiej strukturze były zagnieżdżone inne struktury przechowujące dane systemowe niezbędne do obsługi technologii OLE (Object Linking and Embedding) i powiązań aplikacji z plikami. Baza danych rejestru umożliwiała użytkownikom systemu Windows 3.1x dokonywanie zmian w zachowaniu obiektów OLE i dawała możliwość przeglądania listy aplikacji zarejestrowanych w środowisku Windows. W przeciwieństwie do plików .ini będących tekstowymi plikami ASCII, które można było edytować przy użyciu dowolnego edytora tekstu, plik reg.dat był plikiem binarnym. Aby go zmodyfikować, użytkownik musiał użyć specjalnego programu o nazwie Regi- stry Editor (regedit.exe). Po wykonaniu przez użytkownika polecenia TGIGFKVGZGX program wyświetlał plik reg.dat zawierający hierarchiczną strukturę z zagnieżdżonymi parametrami. Jednak struktura pliku reg.dat była znacznie prostsza od struktury nowo- czesnego rejestru. Wady plików .ini Jeden z najbardziej widocznych problemów związanych z plikami .ini był związany z możliwością ich zarządzania. Standardowy zestaw plików .ini tworzony w trakcie instalacji systemu Windows 3.x nie stwarzał żadnych trudności. Jednak gdy użytkownik instalował i usuwał aplikacje, liczba plików .ini cały czas rosła. Takie rozwiązanie miało kilka poważnych wad. Oto one: Rozdział 1. ♦ Ogólne informacje na temat rejestru systemu Windows XP 19   Ręczna edycja plików .ini i ustawianie prawidłowych wartości dla różnych parametrów aplikacji dla zaawansowanych użytkowników nie stanowiło większego problemu. Jednak nawet doświadczeni użytkownicy czasami w celu uzyskania pożądanego rezultatu byli zmuszeni do podejmowania kilku prób. W przypadku początkujących użytkowników takie zadania czasami wykraczały poza zakres ich umiejętności i wiedzy. Nie istniały jasne zasady przechowywania plików .ini. Prywatne pliki inicjalizacyjne mogły być przechowywane w dowolnym katalogu. Pliki nie były chronione przed zapisem. Zawsze istniało ryzyko ich usunięcia. W efekcie użytkownik często musiał szukać niezbędnych plików .ini i czasami znalezienie ich nie było proste. Pliki .ini nie oferowały żadnej obsługi środowiska wielu użytkowników. W konsekwencji użytkownicy nie mogli modyfikować do własnych potrzeb ustawień związanych z systemami i aplikacjami. Pliki .ini nie obsługiwały wielu konfiguracji sprzętowych. Z tego powodu w systemach Windows 3.x nie była obecna technologia Plug and Play. Każda aplikacja swoje ustawienia przechowywała we własnym prywatnym pliku inicjalizacyjnym. Oczywiście było to oficjalne zalecenie Microsoftu mające na celu ominięcie ograniczenia wielkości pliku win.ini, o którym wspomniałam wcześniej. Swoją drogą zalecenie to było powodem kolejnego ograniczenia, ponieważ redukowało możliwości współdzielenia informacji pomiędzy aplikacjami. Każda aplikacja zgodna z systemem Windows (dotyczy to zarówno systemów Windows 9x/ME, jak i Windows NT/2000/XP) musi spełniać zestaw wymagań, spośród których jednym z najważniejszych jest możliwość jej usunięcia. Funkcja automatycz- nego usuwania aplikacji pozwalająca użytkownikowi prawidłowo usunąć program nie jest czymś nowym. Jednak łatwość korzystania z takiej funkcji w systemie Win- dows 3.x była daleka od doskonałości. Nowoczesne systemy operacyjne należące do rodziny systemów Windows wszystkie dane konfiguracyjne przechowują w rejestrze. Dzięki temu zastosowanie funkcji usuwania aplikacji nie stanowi problemu. Rola rejestru Rejestr jest następcą plików .ini, które miały poważne wady i ograniczenia, a poza tym były bardzo niewygodne w użyciu. System operacyjny Windows NT 3.5 był pierwszym z rodziny systemów Windows, w którym występował rejestr mniej więcej przypomina- jący jego nowoczesną postać (w tamtym czasie w rejestrze znajdowały się 4 wstępnie zdefiniowane klucze: *- ;A.1 #.A/# *+0 , *- ;A 744 06A75 4, *- ;A .#55 5A4116 i *- ;A75 45). Nowy komponent systemu operacyjnego reprezentował zcentralizowane źródło informacji konfiguracyjnych umożliwiające znacznie efektywniejsze zarządzanie środowiskiem systemowym. Poniżej w skrócie omówiono komponenty systemów Windows NT/2000/XP korzystające z rejestru. Oto one: 20 Windows XP. Rejestr systemu Programy instalacyjne. Po każdym uruchomieniu program instalacyjny (jest nim zarówno program instalacyjny systemu Windows, jak i inne narzędzia służące do instalacji aplikacji lub sterowników urządzeń) dodaje do rejestru nowe dane konfiguracyjne. Jeśli program instalacyjny został poprawnie stworzony, w celu stwierdzenia, czy w systemie występują wszystkie komponenty niezbędne do wykonania procedury instalacyjnej zakończonej powodzeniem, odczyta dane zawarte w rejestrze. Ze względu na to, że rejestr jest zcentralizowanym magazynem danych konfiguracyjnych, wszystkie aplikacje mogą je współdzielić i uzyskać większe możliwości wzajemnej interakcji. Każda aplikacja posiadająca logo „Designed for Windows” (zaprojektowana dla systemu Windows) musi korzystać z rejestru i oferować specjalny program umożliwiający użytkownikowi prawidłowe jej usunięcie (rysunek 1.1). Informacje dotyczące aplikacji przechowywane w rejestrze pozwalają użytkownikowi poprawnie wykonać procedurę bez jednoczesnego usunięcia współdzielonych komponentów (DLL, OCX itp.), które mogą być wymagane przez inne programy. Rysunek 1.1. Narzędzie usuwające aplikację usuwa z rejestru powiązane z nią ustawienia  Program wykrywający urządzenia. Przy każdej inicjalizacji systemów Windows NT/2000/XP program wykrywający sprzęt tworzy listę zidentyfikowanych urządzeń i przechowuje ją w rejestrze. W przypadku komputerów wyposażonych w procesory Intela operacja identyfikacji urządzeń jest realizowana przez program wykrywający (ntdetect.com) i jądro systemów Windows NT/2000/XP (ntoskrnl.exe). Jądro systemów Windows NT/2000/XP. W trakcie ładowania systemów Windows NT/2000/XP ich jądro odczytuje z rejestru informacje na temat sterowników urządzeń i kolejności, w jakiej powinny być załadowane. Program ntoskrnl.exe też umieszcza w rejestrze informacje na swój temat, na przykład dane dotyczące wersji systemu i kompilacji. Microsoft dokonał wielu rozszerzeń jądra systemu Windows XP mających głównie na celu poprawienie wydajności i stabilności. Jak to zostanie pokazane w dalszej części rozdziału, takie rozszerzenia jądra będą też uwzględniały zmodyfikowanie rejestru (przykładem jest usunięcie ograniczenia rozmiaru rejestru). Rozdział 1. ♦ Ogólne informacje na temat rejestru systemu Windows XP 21   Menedżer PnP. Ten nowy komponent jądra po raz pierwszy pojawił się w systemie Windows 2000. Menedżer PnP przy użyciu dwóch identyfikatorów — identyfikatora producenta (Vendor ID lub VID) i identyfikatora urządzenia (Device ID lub DID) — wykrywa i identyfikuje urządzenia. Kombinacja obu identyfikatorów w unikatowy sposób identyfikuje urządzenie. Po określeniu niepowtarzalnej kombinacji identyfikatorów VID i DID menedżer PnP kieruje do rejestru żądanie przekazania informacji na temat magistrali, na której urządzenie wykryto. Dodatkowo menedżer PnP sprawdza, czy został zainstalowany odpowiedni sterownik urządzenia. Jeśli go nie zainstalowano, menedżer PnP informuje o tym podsystem PnP trybu użytkownika. Z kolei ten podsystem musi zidentyfikować właściwy plik .ini i rozpocząć wykonywanie procedury instalacji sterownika. Sterowniki urządzeń. Sterowniki urządzeń wymieniają z rejestrem informacje dotyczące parametrów inicjalizacyjnych i danych konfiguracyjnych. Tego typu dane są podobne do zawartości wierszy 8+ znajdujących się w pliku config.sys stosowanym przy ładowaniu systemu MS-DOS. Sterownik urządzenia musi przekazać informacje na temat wymaganych zasobów systemowych, w tym przerwania IRQ i kanału DMA. Uzyskane dane system umieszcza w rejestrze. W celu udostępnienia użytkownikom odpowiednich narzędzi instalacyjnych i konfiguracyjnych aplikacje i sterowniki urządzeń mogą odczytywać te dane z rejestru. Narzędzia administracyjne. Narzędzia administracyjne systemów Windows NT/2000/XP, w tym aplety okna Panel sterowania i programy zawarte w grupie Narzędzia administracyjne, są najbezpieczniejszymi i najwygodniejszymi w użyciu programami umożliwiającymi modyfikowanie rejestru. Edytory rejestru, które szczegółowo zostaną omówione w rozdziale 3., są specjalnymi wbudowanymi narzędziami przeznaczonymi do przeglądania i modyfikowania zawartości rejestru. Jednak narzędzia te powinny być używane z rozwagą i ostrożnością. Profile użytkowników. Systemy Windows NT/2000/XP obsługują wiele profili użytkowników. Wszystkie informacje powiązane z nazwą pojedynczego użytkownika i przypisanymi mu uprawnieniami są przechowywane w rejestrze. W rozdziale 10. dokładniej omówiono profile użytkowników. W tym miejscu należy zauważyć, że profile użytkowników definiują niestandardowe ustawienia związane z wyświetlaniem na ekranie, parametry sieci, drukarki itp. Można wyróżnić trzy typy profili użytkowników. Lokalne profile użytkowników są automatycznie tworzone w momencie pierwszego logowania użytkownika w lokalnym systemie. Mobilne profile użytkowników są tworzone przez administratora sieci i przechowywane na serwerze. Z kolei obowiązkowe profile użytkowników są typem profili mobilnych, które po stworzeniu muszą zostać zastosowane. Informacje na temat profili użytkowników są też przechowywane w rejestrze. Aby w systemie Windows 2000 zarządzać profilami użytkowników, w oknie Panel sterowania należy dwukrotnie kliknąć ikonę System i uaktywnić zakładkę Profile użytkownika. Aby w systemie Windows XP Professional zarządzać profilami użytkownika, w oknie Panel sterowania należy uruchomić aplet System, a następnie przejść do zakładki Zaawansowane (rysunek 1.2) i w celu otwarcia okna Profile użytkownika (rysunek 1.3) kliknąć przycisk Windows XP. Rejestr systemu 22 Rysunek 1.2. Zakładka Zaawansowane okna Właściwości systemu Rysunek 1.3. Okno Profile użytkownika Ustawienia zawarty w sekcji Profile użytkownika. Po otwarciu okna nowe profile użytkownika mogą być utworzone przez skopiowanie już istniejących. Profile użytkownika można też usuwać lub zmienić ich typ. Warto zauważyć, że w celu wykonania tych operacji konieczne będzie zalogowanie w lokalnym systemie z uprawnieniami administratora. Profile sprzętowe. W przeciwieństwie do plików .ini rejestr obsługuje wiele konfiguracji sprzętowych. Np. możliwe jest zdefiniowanie profili sprzętowych Rozdział 1. ♦ Ogólne informacje na temat rejestru systemu Windows XP 23 dla stacji dokujących (ma to szczególne znaczenie dla mobilnych użytkowników) i urządzeń przenośnych. Każdy profil sprzętowy jest zestawem instrukcji stosowanych do określenia sterowników urządzeń, które muszą zostać załadowane w trakcie inicjalizacji systemu. Aby w systemie Windows XP stworzyć nowe profile sprzętowe, w oknie Panel sterowania należy dwukrotnie kliknąć ikonę System, a następnie przejść do zakładki Sprzęt (rysunek 1.4) i kliknąć przycisk Profile sprzętu. Spowoduje to otwarcie okna Profile sprzętu pokazanego na rysunku 1.5. Podobnie jak w przypadku systemu Windows 2000, w trakcie instalacji systemu Windows XP program instalacyjny tworzy standardowy profil sprzętowy zawierający informacje na temat wszystkich wykrytych urządzeń. Rysunek 1.4. Zakładka Sprzęt okna Właściwości systemu Struktura rejestru Aby lepiej zrozumieć logiczną strukturę rejestru, warto porównać ją z systemem plików dysku. Rejestr zawiera klucze przypominające katalogi i wartości, które można przyrów- nać do plików zapisanych na dysku. Klucze rejestru są obiektami-kontenerami prze- chowującymi podklucze i wartości. Wartości rejestru — podobnie jak pliki — zawierają dane. Klucze najwyższego poziomu takiej hierarchicznej struktury są nazywane wstępnie zdefiniowanymi kluczami (ang. root keys). Konwencja stosowana przy nadawaniu nazw kluczom i wartościom rejestru również jest podobna do wykorzystywanej w przypadku plików i katalogów. Dla przykładu można porównać typową ścieżkę katalogów taką jak D:PRACABHV i standardową ścieżkę klucza rejestru *- ;A.1 #.A/# *+0 5;56 / WTTGPV QPVTQN5GV. 24 Rysunek 1.5. Okno Profile sprzętu Windows XP. Rejestr systemu Rejestr systemów Windows 2000/XP składa się z pięciu następujących wstępnie zdefiniowanych kluczy: *- ;A .#55 5A4116, *- ;A 744 06A75 4, *- ;A.1 #.A/# *+0 , *- ;A75 45 i *- ;A 744 06A 10(+). Na rysunku 1.6 zilustrowano hierarchiczną struk- turę rejestru. Rysunek 1.6. Hierarchiczna struktura rejestru Wszystkie nazwy wstępnie zdefiniowanych kluczy rozpoczynają się od łańcucha *- ;A, który wskazuje, że klucz jest uchwytem, który może być użyty przez program. Uchwyt Rozdział 1. ♦ Ogólne informacje na temat rejestru systemu Windows XP 25 reprezentuje wartość stosowaną do niepowtarzalnego identyfikowania zasobu, który może być użyty przez program. W tabeli 1.1 zawarto listę wstępnie zdefiniowanych kluczy istniejących w rejestrze systemów Windows NT/2000/XP wraz z krótkim opisem. Tabela 1.1. Wstępnie zdefiniowane klucze Wstępnie zdefiniowany klucz Opis *- ;A.1 #.A/# *+0 *- ;A .#55 5A4116 *- ;A 744 06A 10(+) *- ;A 744 06A75 4 *- ;A75 45 Klucz zawiera globalne informacje na temat sprzętu i systemu operacyjnego, takie jak typ magistrali, pamięć systemowa, sterowniki urządzeń i inne dane wykorzystywane w trakcie inicjalizacji komputera. Informacje na temat tego klucza dotyczą wszystkich użytkowników logujących się w lokalnym systemie. Dla tego klucza można wyróżnić trzy aliasy górnego poziomu. Są to: *- ;A .#55 5A4116, *- ;A 744 06A 10(+) i *- ;A ;0A #6#. Klucz zawiera informacje dotyczące powiązań aplikacji z plikami, danych OLE powiązanych z obiektami COM i powiązań plik-klasa (tego typu dane są równoważne rejestrowi występującemu w starszych wersjach systemu Windows). Parametry zawarte w tym kluczu są równoważne przechowywanym poniżej klucza *- ;A.1 #.A/# *+0 5QHVYCTG NCUUGU. Klucz zawiera dane aktualnie stosowanego profilu sprzętowego. Profile sprzętowe są zbiorami zmian dokonanych w standardowej konfiguracji usług i urządzeń zdefiniowanych przy użyciu podkluczy Software i System wstępnie zdefiniowanego klucza *- ;A.1 #.A/# *+0 . Klucz *- ;A 744 06A 10(+) zawiera tylko zmodyfikowane dane. Co więcej, dane przechowywane w tym kluczu znajdują się też w kluczu *- ;A.1 #.A/# *+0 5[UVGO WTTGPV QPVTQN5GV *CTFYCTG2TQHKNGU WTTGPV. Klucz zawiera profil użytkownika, który aktualnie jest zalogowany w systemie. Klucz uwzględnia też zmienne środowiskowe, ustawienia pulpitu i sieci, a także aplikacji. Klucz ten odwołuje się do klucza *- ;A75 45 Wľ[VMQYPKMA5+ , gdzie Wľ[VMQYPKMA5+ jest identyfikatorem Security ID użytkownika aktualnie zalogowanego w systemie. Klucz zawiera wszystkie aktywne profile użytkowników, w tym dane klucza *- ;A 744 06A75 4 i domyślny profil użytkownika. Użytkownicy, którzy mogą za pośrednictwem sieci połączyć się z serwerem, nie posiadają w tym kluczu profili. Wynika to stąd, że ich profile są ładowane zdalnie na używanych przez nich stacjach roboczych. Systemy Windows NT/2000/XP wymagają, aby każdy logujący się użytkownik posiadał własne konto. Klucz *- ;A75 45 zawiera podklucz GHCWNV stosowany przy tworzeniu profilu dla użytkownika logującego się w systemie po raz pierwszy. Klucz zawiera też inne podklucze powiązane z identyfikatorem Security ID przydzielonym właściwemu użytkownikowi. 26 Windows XP. Rejestr systemu Jak wspomniano wcześniej, zagadnienie rejestru początkowo pojawiło się w pierw- szej wersji systemu Windows NT o numerze 3.5. Rejestr systemów Windows 9x/ME został stworzony na podstawie tej pierwszej wersji. Jednak obecnie pomiędzy reje- strami występującymi w systemach Windows 9x/ME i Windows NT/2000/XP istnieją znaczne różnice. Najważniejszą z nich jest to, że rejestr systemów Windows 95/ 98/ME posiada dodatkowy wstępnie zdefiniowany klucz o nazwie HKEY_DYN_DATA. Klucz zawiera informacje systemowe, które mogą wymagać ciągłej aktualizacji. Sys- temy Windows 9x/ME przechowują takie informacje bez angażowania dysku twardego. Klucz HKEY_DYN_DATA był obecny we wszystkich wersjach beta systemu Windows 2000, ale wszelkie próby jego otwarcia generowały komunikaty błędów. Obecnie na- rzędzia regedit.exe i regedt32.exe systemu Windows 2000 i program Edytor rejestru (regedit.exe) systemu Windows XP nie wyświetlają tego klucza. Dane rejestru są parametrami przechowywanymi w kluczach. Każdy parametr posiada własną nazwę, typ danych i wartość. Trzy części wpisu w rejestrze są przechowywane w następującej kolejności: W tabeli 1.2 zawarto wszystkie typy danych zdefiniowane i stosowane w rejestrze syste- mów Windows NT/2000/XP. Tabela 1.2. Typy danych rejestru Typ danych 4 )A$+0#4; 4 )A 914 4 )A :2#0 A5 4 )A/7.6+A5 4 )A5 4 )A 914 A.+66. A 0 +#0 Opis Dane binarne. Z danych binarnych korzysta większość komponentów sprzętowych. Edytory rejestru tego typu dane wyświetlają w formacie szesnastkowym. Tego typu dane są reprezentowane przez 4-bajtową wartość binarną (podwójne słowo). Z tego typu danych korzysta większość usług i sterowników urządzeń. Edytory rejestru tego typu dane wyświetlają w formacie dwójkowym, szesnastkowym lub dziesiętnym. Łańcuch danych o zmiennej długości. Łańcuch zawiera nazwę zmiennej, która po wywołaniu przez aplikację może zostać zastąpiona przez wartość zmiennej. Ciąg wielokrotny. Standardowo z tego typu danych korzystają wszystkie wartości reprezentujące listy łańcuchów tekstowych. W roli separatora jest stosowany znak NULL. Łańcuch tekstowy zapisany w formacie przyjaznym dla użytkownika. Zwykle ten typ danych jest stosowany w opisach komponentów. 32-bitowa liczba zapisana w formacie little-endian. Ten typ danych jest równoważny typowi danych 4 )A 914 . Przy korzystaniu z formatu little-endian najmniej znaczący bit („little end” — „mały koniec”) pojawia się przy reprezentowaniu wartości jako pierwszy. Np. wartość szesnastkowa A02Bh będzie reprezentowana jako 2BA0. Format little-endian jest stosowany w procesorach Intela. Rozdział 1. ♦ Ogólne informacje na temat rejestru systemu Windows XP 27 Tabela 1.2. Typy danych rejestru — ciąg dalszy Typ danych Opis 4 )A 914 A$+)A 0 +#0 4 )A.+0- 4 )A010 4 )A3914 4 )A3914 A.+66. A 0 +#0 4 )A4 5174 A.+56 4 )A(7..A4 5174 A 5 4+2614 4 )A4 5174 A4 37+4 / 065A.+56 32-bitowa liczba zapisana w formacie big-endian. W przeciwieństwie do formatu little-endian przy reprezentowaniu wartości przez format big-endian jako pierwszy pojawia się najbardziej znaczący bit („big end” — „duży koniec”). Łącze symboliczne oparte na standardzie Unicode. Ten typ danych jest przewidziany wyłącznie do użytku wewnętrznego. Typ danych 4 )A.+0- jest szczególnie interesujący, ponieważ umożliwia jednemu wpisowi rejestru odwoływanie się do innego klucza lub wartości. Jeśli na przykład rejestr zawiera wpis Root1Link typu danych 4 )A.+0- i o wartości Root2RegKey, natomiast klucz RegKey ma wartość RegValue, taka wartość może zostać zidentyfikowana przy użyciu dwóch następujących ścieżek: Root1LinkRegValue i Root2RegKeyRegValue. Systemy Windows NT/2000/XP w aktywny sposób korzystają z tej metody. Przykładowo,: niektóre ze wstępnie zdefiniowanych kluczy zawartych w tabeli 1.1 spełniają rolę łączy do zagnieżdżonych kluczy innych wstępnie zdefiniowanych kluczy. Brak zdefiniowanego typu danych. 64-bitowa wartość. 64-bitowa wartość reprezentowana przy użyciu formatu little- endian. Typ danych jest równoważny typowi danych 4 )A3914 . Lista zasobów sprzętowych, które są wykorzystywane tylko w ramach klucza HKEY_LOCAL_MACHINEHARDWARE. Uchwyt zasobów sprzętowych, który jest wykorzystywany tylko w ramach klucza HKEY_LOCAL_MACHINEHARDWARE. Lista zasobów sprzętowych, która jest wykorzystywana tylko w ramach klucza HKEY_LOCAL_MACHINEHARDWARE. Przechowywanie danych w rejestrze W rejestrze systemów Windows NT/2000/XP zapisywane wpisy są przechowywane w postaci atomowej struktury. Rejestr jest dzielony na komponenty nazywane gałęziami (ang. hives). Angielska nazwa nawiązuje do komórkowej struktury plastrów tworzonych przez pszczoły. Gałąź rejestru jest odosobnionym komponentem złożonym z kluczy, pod- kluczy i wartości umieszczonych na najwyższym poziomie hierarchii rejestru. Podsta- wowa różnica występująca pomiędzy gałęziami i innymi grupami kluczy rejestru polega na tym, że gałęzie są stałymi komponentami rejestru. Gałęzie nie są dynamicznie tworzo- ne w trakcie ładowania systemu i nie są usuwane, gdy ktoś wyłączy komputer. A zatem klucz HKEY_LOCAL_MACHINEHardware dynamicznie tworzony przez program wy- krywający urządzenia w trakcie inicjalizacji systemu nie może być uznany za gałąź. Dane gałęzi rejestru są przechowywane w plikach dyskowych, które z kolei są zapisy- wane w katalogach SystemRoot System32Config i SystemRoot ProfilesNaz- wa_użytkownika (system Windows NT 4.0). W systemie Windows 2000 pliki gałęzi 28 Windows XP. Rejestr systemu Podobnie jak w przypadku systemu Windows 2000 rejestr systemu Windows XP także jest przechowywany na dysku w postaci wielu plików nazywanych plikami ga- łęzi spełniających rolę magazynu danych konfiguracyjnych. Kod rejestru systemu Windows XP został przebudowany tak, aby oferował lepszą wydajność przy jedno- czesnym utrzymaniu przeźroczystości dla aplikacji, co uzyskano przy użyciu istnie- jących interfejsów programowania rejestru. Udoskonalenia wprowadzone w reje- strze systemu Windows XP mają głównie na celu poprawienie wydajności. Więcej informacji na ich temat zawarto w dalszej części rozdziału. rejestru są przechowywane w katalogach SystemRoot System32Config i Sys- temDrive Documents and SettingsNazwa_użytkownika. Każda gałąź rejestru jest powiązana z zestawem standardowych plików wspomagających. W tabeli 1.3 zawarto standardowe gałęzie rejestru systemów Windows NT/2000/XP wraz z plikami wspomagającymi. Tabela 1.3. Gałęzie rejestru systemów Windows NT/2000 Gałąź rejestru Pliki wspomagające HKEY_LOCAL_MACHINESAM sam, sam.log, sam.sav HKEY_LOCAL_MACHINESecurity security, security.log, security.sav HKEY_LOCAL_MACHINESoftware software, software.log, software.sav HKEY_LOCAL_MACHINESystem system, system.alt∗, system.log, system.sav HKEY_CURRENT_CONFIG system, system.alt∗, system.log, system.sav HKEY_USERS.DEFAULT default, default.log, default.sav (Pliki niepowiązane z kluczami) userdiff, userdiff.log, userdifr∗∗, userdifr.log∗∗ HKEY_CURRENT_USER ntuser.dat, ntuser.dat.log ∗ Pliki, które wyeliminowano w systemie Windows XP. ∗∗ Pliki, które pojawiły się w systemie Windows XP. Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, że z systemu Windows XP usu- nięto kilka plików rejestru, a także kilka innych dodano. Jest to wynikiem rozsze- rzeń rejestru systemu Windows XP, które bardziej szczegółowo zostaną omówione w dalszej części książki. Wszystkie pliki gałęzi z wyjątkiem pliku gałęzi HKEY_CURRENT_USER są przecho- wywane w katalogu SystemRoot System32Config. Gałąź HKEY_CURRENT_USER jest obsługiwana przez pliki ntuser.dat i ntuser.dat.log. Plik ntuser.dat zawiera profile użytkowników, natomiast plik ntuser.dat.log uwzględnia wszystkie zmiany dokonane w pliku ntuser.dat. System Windows NT 4.0 oba pliki prze- chowuje w podkatalogach katalogu SystemRoot Profiles (z wyjątkiem podkatalogu All Users). Z kolei system Windows 2000 pliki zapisuje w katalogach SystemDrive Documents and Settings Username . Pliki ntuser i userdiff po raz pierwszy pojawiły się w systemie Windows NT 4.0. Oto one: Rozdział 1. ♦ Ogólne informacje na temat rejestru systemu Windows XP 29  ntuser.dat. W tym pliku jest przechowywany profil użytkownika. Plik zastąpił pliki usernamexxx i adminxxx stosowane w starszych wersjach systemu Windows NT. ntuser.dat. Plik ten przechowywany w katalogu SystemRoot ProfilesDefault User zastąpił plik userdef stosowany w starszych wersjach systemu Windows NT. Ten plik profilu użytkownika jest używany do stworzenia gałęzi HKEY_CURRENT_USER, gdy nowy użytkownik po raz pierwszy loguje się w systemie. Pliki userdiff przechowywane w katalogu SystemRoot System32Config nie są powiązane z żadną gałęzią. Pliki te są stosowane przy aktualizacji profili użytkowników istniejących w poprzednich wersjach systemu Windows NT. Aktualizacja ma na celu dostosowanie profili do wymagań systemów Windows NT/2000 i XP. Można wyróżnić cztery typy plików powiązanych z gałęziami rejestru. Wszystkie typy plików wraz z podaniem ich odpowiednich rozszerzeń zawarto w tabeli 1.4. Tabela 1.4. Typy plików powiązane z gałęziami rejestru systemów Windows NT 4.0/2000/XP Rozszerzenie pliku Opis Brak .alt∗ .log .sav Zawiera kopię gałęzi rejestru. W systemach Windows NT/2000 pliki .alt przechowują kopię zapasową gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINESystem. Gałąź System jest jedyną, która posiada tego typu kopię zapasową przechowywaną w pliku system.alt. Jak już wspomniano, pliki .alt zostały wyeliminowane w systemie Windows XP, ponieważ kod rejestru został przebudowany w celu zaoferowania lepszych algorytmów zwiększających szybkość przetwarzania zapytań, poprawiających stabilność i obsługujących większe rejestry. Plik .log zawiera dziennik transakcji. Plik ten jest tworzony po dokonaniu jakichkolwiek zmian w kluczach i wartościach. Plik .sav zawiera kopie plików gałęzi rejestru stworzonych w chwili wykonywania części instalacji opartej na trybie tekstowym. Istnieją pliki .sav dla następujących gałęzi rejestru: Software, System, SAM, Security i Default. Systemy Windows NT/2000/XP wykonują kopie zapasowe gałęzi rejestru w trakcie instalacji. Procedura instalacyjna składa się z dwóch etapów opartych na trybie tekstowym i graficznym interfejsie użytkownika. Po zakończeniu etapu opartego na trybie tekstowym program instalacyjny zapisuje do plików .sav kopię zapasową gałęzi rejestru. Ma to na celu zabezpieczenie gałęzi przed awariami, które mogą mieć miejsce w trakcie przeprowadzania części instalacji opartej na graficznym interfejsie użytkownika. Jeśli do takiej awarii dojdzie, graficzny program instalacyjny zostanie uruchomiony po ponownej inicjalizacji systemu i pliki .sav posłużą do odbudowania gałęzi rejestru. ∗ Pliki, które wyeliminowano w systemie Windows XP. Atomowość gałęzi i jej odzyskiwanie Rejestr zapewnia atomowość poszczególnych operacji. Oznacza to, że każda modyfikacja wartości rejestru (ponowne ustawienie, usunięcie lub zapisanie) powiedzie się lub nie. 30 Windows XP. Rejestr systemu Taki mechanizm eliminuje kombinacje uszkodzonych starych i nowych wartości rejestru w sytuacji, gdy system przestanie działać na skutek zaniku zasilania, awarii urządzenia lub wystąpienia problemów z oprogramowaniem. Dla przykładu można rozważyć przypa- dek, w którym w trakcie ustawiania wartości przez aplikację dojdzie do nieoczekiwanego wyłączenia systemu. Po ponownym uruchomieniu komputera wpis rejestru zostanie przywrócony do poprzedniej wartości lub będzie miał nową wartość, ale nie powstaną niemające żadnej wartości kombinacje obu parametrów rejestru. Co więcej, niezależnie od tego, czy wartość została zmieniona, czy nie, informacja dotycząca rozmiaru i czasu modyfikacji klucza zawierającego wartość będzie poprawna. Zapisywanie danych na dysku Systemy Windows NT 4.0 i Windows XP zapisują dane rejestru tylko po wystąpieniu operacji opróżniania pamięci RAM. Opróżnianie pamięci ma miejsce tylko wtedy, gdy upłynie kilka sekund od chwili zmodyfikowania danych. Dodatkowo operacja opróżniania może zostać zainicjowana przez aplikację wykonującą bezpośrednie wywołanie w celu zamierzonego zapisania danych na dysku twardym. System dla wszystkich gałęzi rejestru (z wyjątkiem gałęzi System) wykonuje następującą procedurę opróżniania: 1. Wszystkie zmodyfikowane dane są zapisywane w pliku .log odpowiedniej gałęzi wraz z informacją na temat ich dokładnej lokalizacji. Po wykonaniu tej operacji system dokona opróżnienia, co spowoduje zapisanie wszystkich zmodyfikowanych danych w pliku .log. 2. Pierwszy sektor pliku gałęzi jest zaznaczany, co oznacza, że plik znajduje się w stanie przejściowym. 3. Zmodyfikowane dane są zapisywane w pliku gałęzi. 4. Na końcu plik gałęzi jest oznaczany jako przetworzony. Jeśli w trakcie wykonywania procedury system nieoczekiwanie wyłączy się (pomiędzy krokami 2. i 4.), przetwarzana gałąź zostanie przez niego przywrócona. Gdy taka gałąź jest ładowana w trakcie inicjalizacji systemu (wyjątkiem są gałęzie profili użytkow- ników, które są wczytywane w chwili logowania się użytkownika), poinformuje on o znaczniku wstawionym w 2. kroku procedury i przy użyciu zmodyfikowanych danych zapisanych w pliku .log będzie kontynuował przywracanie gałęzi. A zatem jeśli plik ga- łęzi nie znajduje się w stanie przejściowym, jej pliki .log nie są używane. Jeśli w chwili zawieszenia systemu plik gałęzi znajdował się w stanie przejściowym, nie będzie moż- liwe jego załadowanie bez istnienia powiązanego z nim pliku .log. Gałąź System odgrywa istotną rolę i jest stosowana w początkowych etapach inicjalizacji systemu. Swoim zakresem gałąź ob
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP. Rejestr systemu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: