Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00533 010024 16884860 na godz. na dobę w sumie
Windykacja. Aspekty cywilnoprawne i karnoprawne - ebook/pdf
Windykacja. Aspekty cywilnoprawne i karnoprawne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 193
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1582-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja „Windykacja. Aspekty cywilnoprawne i karnoprawne” ma na celu przybliżenie zainteresowanym Czytelnikom problematyki windykacji  Polsce.

W dziewięciu rozdziałach w sposób kompleksowy omówiono w niej m.in.:

* podstawowe różnice między windykacją a egzekucją,
* zasady dobrych praktyk przyjęte przez większość polskich przedsiębiorstw,
* instytucje: obrotu wierzytelnościami oraz zabezpieczające zobowiązania,
* podobieństwa i różnice między instytucjami komorników oraz firm windykacyjnych,
* karnoprawne skutki niedozwolonych działań windykacyjnych,
* praktyczne aspekty wywiadu gospodarczego.Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla firm windykacyjnych, wierzycieli, dłużników, a także przedsiębiorców uczestniczących  w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym oraz praktyków i studentów zainteresowanych procedurą cywilną.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

okWindykacja 10/6/10 2:02 PM Page 1 PRAWO DLA FIRM Seria Prawo dla Firm to zbiór specjalistycznych opracowaƒ prak - tycznych, skierowanych do organów zarzàdzajàcych i nadzorczych, do indywidualnych przedsi´biorców oraz specjalistów poszukujàcych konkretnych rozwiàzaƒ. Wyselekcjonowana tematyka po - szczególnych publikacji pozwala Autorom – praktykom w danej dziedzinie – udzieliç odpowiedzi na pytania i rozwiaç wàtpliwoÊci dotyczàce najtrudniejszych zagad - nieƒ prawnych pojawiajàcych si´ w praktyce. Autor opracowania: Jacek Âwieca – radca prawny, specjalista w zakresie prawa upadłoÊcio - wego, prawa spółek, fuzji i przej´ç, prawa konsumenckiego i antymonopo - lowego, prawa mi´dzynarodowego i europejskiego, funduszy unijnych oraz prawa medycznego. Superarbiter w Sàdzie Arbitra˝owym przy Wielko - polskiej Izbie Budownictwa, arbiter w Krajowym Sàdzie Arbitra˝owym, ekspert medycyny i ochrony pracy Trójstronnej Komisji ds. Społeczno- -Gospodarczych. Wykładowca na seminariach i szkoleniach, opiekun merytoryczny konferencji tematycznych. Autor kilkudziesi´ciu publikacji oraz opinii prawnych z zakresu prawa, medycyny i marketingu. Publikacja „Windykacja. Aspekty cywilnoprawne i karnoprawne” ma na celu przybli˝enie zaintereso - wanym Czytelnikom proble matyki windykacji w Polsce. W dziewi´ciu rozdziałach w spo - sób kompleksowy omówiono: á podstawowe ró˝nice mi´dzy win - dykacjà a egzekucjà, á zasady dobrych praktyk przyj´te przez wi´kszoÊç polskich przed- si´biorstw, á instytucje: obrotu wierzytelno - Êciami oraz zabezpieczajàce zo - bowiàzania, á podobieƒstwa i ró˝nice mi´dzy instytucjami komorników oraz firm windykacyjnych, á karnoprawne skutki niedozwo lo - nych działaƒ windykacyjnych, á praktyczne aspekty wywiadu gos - po darczego. Ksià˝ka przeznaczona jest przede wszystkim dla firm windykacyj nych, wierzycieli, dłu˝ników, a tak ˝e przed si´biorców uczestni czàcych w szeroko rozumianym obrocie go s - podarczym oraz praktyków i stu den - tów zaintereso wanych as pek tami karnoprawnymi oraz cy wil nymi win - dykacji, w tym procedurà cywilnà. www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel. 22 31 12 222, fax 22 33 77 601 Cena 59 z∏ P R A W O D L A F I R M I W N D Y K A C J A A s p e k t y c y w i l n o p r a w n e i k a r n o p r a w n e J .  w e c a i WINDYKACJA Aspekty cywilnoprawne i karnoprawne Jacek Âwieca PRAWO DLA FIRM PRAWO DLA FIRM strWindykacja 26/5/10 2:28 PM Page 1 PRAWO DLA FIRM PRAWO DLA FIRM WINDYKACJA Aspekty cywilnoprawne i karnoprawne strWindykacja 26/5/10 2:28 PM Page 2 Polecamy w serii: Karolina K´dziora, Krzysztof Âmiszek DYSKRYMINACJA I MOBBING W ZATRUDNIENIU, wyd. 2 Tomasz Major (red.) UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE MIGRUJÑCYCH PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB PROWADZÑCYCH DZIAŁALNOÂå GOSPODARCZÑ, wyd. 2 Stanisław Matura LIKWIDACJA PRZEDSI¢BIORSTWA W PRAKTYCE Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka, Marta Boroƒ TARYFY W CIEPŁOWNICTWIE Barbara P´czalska OCHRONA KONKURENCJI www.sklep.beck.pl strWindykacja 26/5/10 2:28 PM Page 3 WINDYKACJA Aspekty cywilnoprawne i karnoprawne Jacek Âwieca Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 Redakcja: Iwona Duda Zdjęcie na okładce © Jean Schweitzer/iStockphoto.com © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: KOLONEL Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku i Fotografii, Bydgoszcz ISBN: 978-83-255-1582-9 Spis treści Przedmowa ................................................................................................. VII Wykaz skrótów ........................................................................................... IX Bibliografia ................................................................................................. XIII Windykacja a egzekucja ......................................................................... 1 1 1. Definicja windykacji i jej rodzaje ........................................................ 2. Miękka windykacja – wpis do BIG .................................................... 3 3. Miękka windykacja – wpis do BIK ..................................................... 43 45 4. Miękka windykacja – obrót wierzytelnościami .................................. etyczne aspekty i dobre praktyki proWadzenia Windykacji ................ 47 1. Wprowadzenie ................................................................................... 47 2. Korespondencja i kontakty z dłużnikiem ........................................... 48 3. Praktyki zakazane i niedozwolone ..................................................... 51 53 4. Zasady Dobrych Praktyk w biurach informacji gospodarczej ............ 5. Podstawowe zasady działania biura informacji gospodarczej dotyczące konsumenta ....................................................................... 53 6. Warunki przekazywania informacji gospodarczych 54 o zobowiązaniach konsumenta .......................................................... 7. Prawo wglądu konsumenta do dotyczących go informacji gospodarczych oraz do rejestru zapytań ............................................. 55 8. Zasady komunikowania się z dłużnikiem ........................................... 55 56 9. Zakres przekazywanych danych dotyczących konsumenta ................ 10. Zasady komunikowania się z konsumentem będącym dłużnikiem .... 57 11. Korespondencja .................................................................................. 57 12. Ochrona oraz zasady przechowywania informacji gospodarczych, 58 w tym danych osobowych ................................................................... 13. Praktyki zakazane i niedozwolone ..................................................... 58 status firmy Windykacyjnej a status komornika .................................. 61 sytuacja praWna polskich Wierzycieli i dłużnikóW ............................. 79 79 1. Pojęcie zobowiązania ......................................................................... 2. Uprawnienia i obowiązki dłużników i wierzycieli .............................. 81 2.1. Domniemania prawne ............................................................... 91 2.2. Pozycja procesowa stron ............................................................. 91 92 2.3. Skutki orzeczenia ....................................................................... 3. Obrót wierzytelnościami .................................................................... 92  Spis treści Wybrane zabezpieczenia osobiste i rzeczoWe ..................................... 1. Wprowadzenie ................................................................................... 2. Poręczenie .......................................................................................... 3. Przystąpienie do długu ....................................................................... 4. Zastaw ................................................................................................ 5. Hipoteka ............................................................................................ WyWiad gospodarczy W polsce .............................................................. 1. Pojęcie wywiadu gospodarczego ......................................................... 2. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji ..................................... 3. Pojęcie know-how i ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa ................... 3.1. Zasady ochrony ............................................................................. 4. Popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji przez pracownika .......... 5. Praktyczne aspekty wywiadu gospodarczego ..................................... praWo karne a Windykacja ...................................................................... 1. Oszustwo ............................................................................................ 2. Oszustwo kapitałowe ......................................................................... 3. Oszukańczy transfer majątku ............................................................. 4. Nielegalny transfer majątku ............................................................... 5. Faworyzowanie wierzycieli ................................................................. 6. Wyzysk/lichwa ................................................................................... ochrona dłużnika przed Windykacją bezpraWną ................................ efektyWna egzekucja roszczeń cyWilnopraWnych na drodze sądoWej – problemy i postulaty ...................................................... Indeks rzeczowy ......................................................................................... 95 95 95 96 99 100 101 101 102 103 108 116 119 125 125 128 133 138 143 147 153 169 173 I Przedmowa Publikacja niniejsza ma na celu przybliżyć zainteresowanym Czytelnikom problematykę windykacji w Polsce. Windykacja to pojęcie bardzo szerokie, niekiedy utożsamiane z egzekucją. Stąd konieczne jest podkreślenie istotnych różnic między tymi pojęciami. Ponadto konieczne wydawało się zbiorcze potraktowanie tematyki, tj. zwrócenie uwagi nie tylko na teoretyczne rozwiązania i ich praktyczne aspekty, ale również dodatkowe elementy pojawiające się w obrocie gospodarczym, jak choćby zasady dobrych praktyk. W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe różnice pomiędzy win- dykacją a egzekucją, skupiając się na definicji, rodzajach i sposobach prowadzenia windykacji, która de facto obejmuje etapy poprzedzające egzekucję sądową i komor- niczą. Polscy wierzyciele, podobnie jak i reprezentujące ich firmy windykacyjne, dysponują szerokim katalogiem możliwych do podjęcia czynności – od tzw. miękkiej windykacji, po windykację twardą i postępowanie sądowe, po którym już następuje bezpośrednio egzekucja komornicza. Rozdział drugi poświęcony jest przyjętym przez większość polskich przed- siębiorstw zasadom dobrych praktyk, które mają na celu przede wszystkim uzu- pełnienie prawnych możliwości o etyczne obowiązki. Szczegółowo przedstawiono poszczególne rozwiązania w tym zakresie, zaś znajomość tej tematyki nakładać powinna obowiązek dostosowania się do ogólnie przyjętych dobrych zasad. Z dru- giej zaś strony wymagać można od właściwych podmiotów postępowania zgodnego z prawem i etycznego, o ile dana osoba oczywiście jest właściwie w tej tematyce zorientowana. Rozdział trzeci ma charakter komparatystyczny. Celem jego treści jest szcze- gółowe porównanie instytucji komorników i firm windykacyjnych oraz precyzyjne wskazanie różnic oraz podobieństw. Każdy wierzyciel ma zawsze prawo wyboru pomiędzy samodzielną drogą sądową i komorniczą a drogą, która w początkowym etapie obejmuje aktywność windykatorów. Czwarty rozdział obejmuje swym zakresem ogólny zarys szeroko rozumianych uprawnień i obowiązków stosunku zobowiązaniowego, jak również dotyka coraz bardziej popularnej instytucji, jaką jest obrót wierzytelnościami. W rozdziale piątym przedstawiono wybrane instytucje zabezpieczające zobo- wiązania. Ich stosowanie powinno następować jak najczęściej, a profilaktyczny ich charakter towarzyszyć powinien każdemu stosunkowi zobowiązaniowemu. Rozdział szósty traktuje o coraz dynamiczniej rozwijającej się w Polsce ak- tywności wywiadu gospodarczego. Przedstawiono jednak nie tylko jego praktyczne aspekty i pozytywne strony, ale również zagrożenia, które niekiedy doprowadzić mogą do narażenia się na określoną odpowiedzialność, również karną. Karnoprawne skutki niektórych niedozwolonych działań windykacyjnych przedstawione są w rozdziale siódmym. Niekiedy działania te mogą wręcz przybrać II Przedmowa formę pospolitych przestępstw, na co szczególną uwagę zwrócić powinni pracownicy prywatnych firm windykacyjnych. Rozdział ósmy przedstawia wypracowane przede wszystkim przez orzecznictwo poglądy na te działania, które choć nie muszą być nawet definiowane jako czyny karalne, są z całą pewnością nieetyczne, zaś do celu, jakim jest windykacja należności, prowadzą poprzez wiele czynności mających charakter zastraszający dłużnika lub mający wywołać u niego inny określony dyskomfort. W rozdziale dziewiątym przedstawiono krótką analizę aktualnej sytuacji praw- nej, wybrane dane statystyczne oraz postulaty mające na celu usprawnienie szeroko rozumianej i złożonej procedury dochodzenia roszczeń w Polsce. Z całą pewnością książka okaże się przydatna nie tylko firmom windykacyj- nym, wierzycielom czy dłużnikom. Z jej treścią powinien zapoznać się każdy polski przedsiębiorca aktywnie uczestniczący w szeroko rozumianym obrocie gospodar- czym. Publikacja niniejsza może okazać się interesująca także dla praktyków, jak i zainteresowanych procedurą cywilną studentów. Warszawa, czerwiec 2010 r. Autor VIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BFGU . . . . . . . . . . . . KC . . . . . . . . . . . . . . . KK . . . . . . . . . . . . . . . KomSądU . . . . . . . . . KP . . . . . . . . . . . . . . . KPC . . . . . . . . . . . . . KredKonsU . . . . . . . . KSH . . . . . . . . . . . . . KW . . . . . . . . . . . . . . OchrDanOsU . . . . . . OKiKU . . . . . . . . . . . Porozumienie TRIPS PostEgzAdmU . . . . . PrBank . . . . . . . . . . . . PrUpadNapr . . . . . . . PWKC . . . . . . . . . . . SpółdzMieszkU . . . . . SwobDzGospU . . . . . ustawa z 14 .12 .1994 r . o Bankowym Funduszu Gwaran- cyjnym (t .j . Dz .U . z 2009 r . Nr 84, poz . 711 ze zm .) ustawa z 23 .4 .1964 r . – Kodeks cywilny (Dz .U . Nr 16, poz . 93 ze zm .) ustawa z 6 .6 .1997 r . – Kodeks karny (Dz .U . Nr 88, poz . 553 ze zm .) ustawa z 29 .8 .1997 r . o komornikach sądowych i egzekucji (t .j . Dz .U . z 2006 r . Nr 167, poz . 1191 ze zm .) ustawa z 26 .6 .1974 r . – Kodeks pracy (t .j . Dz .U . z 1998 r . Nr 21, poz . 94 ze zm .) ustawa z 17 .11 .1964 r . – Kodeks postępowania cywilnego (Dz .U . Nr 43, poz . 296 ze zm .) ustawa z 20 .7 .2001 r . o kredycie konsumenckim (Dz .U . Nr 100, poz . 1081 ze zm .) ustawa z 15 .9 .2000 r . – Kodeks spółek handlowych (Dz .U . Nr 94, poz . 1037 ze zm .) ustawa z 20 .5 .1971 r . – Kodeks wykroczeń (t .j . Dz .U . z 2010 r . Nr 46, poz . 275) ustawa z 29 .8 .1997 r . o ochronie danych osobowych (t .j . Dz .U . z 2002 r . Nr 101, poz . 926 ze zm .) ustawa z 16 .2 .2007 r . o ochronie konkurencji i konsumen- tów (Dz .U . Nr 50, poz . 331 ze zm .) Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw włas- ności intelektualnej (Dz .Urz . WE L 336 z 23 .12 .1994 r ., s . 214) ustawa z 17 .6 .1966 r . o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t .j . Dz .U . z 2005 r . Nr 229, poz . 1954 ze zm .) ustawa z 29 .8 .1997 r . – Prawo bankowe (t .j . Dz .U . z 2002 r . Nr 72, poz . 665 ze zm .) ustawa z 28 .2 .2003 r . – Prawo upadłościowe i naprawcze (t .j . Dz .U . z 2009 r . Nr 175, poz . 1361 ze zm .) ustawa z 23 .4 .1964 r . – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz .U . Nr 16, poz . 94 ze zm .) ustawa z 15 .12 .2000 r . o spółdzielniach mieszkaniowych (t .j . Dz .U . z 2003 r . Nr 119, poz . 1116 ze zm .) ustawa z 2 .7 .2004 r . o swobodzie działalności gospodarczej (t .j . Dz .U . z 2007 r . Nr 155, poz . 1095 ze zm .) IX Wykaz skrótów UdInfGospU . . . . . . . WłLokU . . . . . . . . . . ZNKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.2003 r. o udostępnianiu informacji gospo- darczych (Dz.U. Nr 50, poz. 424 ze zm.) ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) World Trade Organization (Światowa Organizacja Han- dlu) 2. Organy, organizacje, instytucje GIODO . . . . . . . . . . Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych GKA . . . . . . . . . . . . . Główna Komisja Arbitrażowa NBP . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NIK . . . . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli SA . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SOKiK . . . . . . . . . . . Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny UOKiK . . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów WTO . . . . . . . . . . . . ZUS . . . . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3. Czasopisma, publikatory Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw GP . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NP . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSNC . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSNKW . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNPG . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratoria Generalna OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych PE . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji PES . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji Sądowej PPE . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handkowego Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Sądowe PUG . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego TPP . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. . . . . . . . . . . . . . Wokanda ZNUJ . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego X Wykaz skrótów 4. Inne skróty BIG . . . . . . . . . . . . . . b.i.g. . . . . . . . . . . . . . . biuro (-a) informacji gospodarczej BIK S.A. . . . . . . . . . . Biuro Informacji Kredytowej S.A. KDP . . . . . . . . . . . . . Kodeks Dobrych Praktyk KFP . . . . . . . . . . . . . . Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych KRS . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy MS . . . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości n. . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) Nr . . . . . . . . . . . . . . . numer orz. . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie post. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie PWiOWI . . . . . . . . . t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity uchw. . . . . . . . . . . . . . uchwała wyr. . . . . . . . . . . . . . . wyrok z. . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej XI Bibliografia 1. Literatura Aleksandrowicz T. R., Komentarz do ustawy o usługach detektywistycznych, War- szawa 2002; Barańska A., Status prawny komornika sądowego i mienia kancelarii komorniczej, PPE 2008, Nr 1–2; Bogdalski P., Tajemnica przedsiębiorstwa – zagadnienia konstrukcyjne, MoP 1997, Nr 6; Brzeziński B., Morawski W., Status podatkowoprawny komornika sądowego (wybrane zagadnienia), [w:] K. Lubiński (red.), Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Sopot 2000; Buchała K., Kardas P., Majewski J., Wróbel W., Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Warszawa 1995; Buczkowski K., Przestępstwa gospodarcze w praktyce prokuratorskiej i sądowej, Warszawa 1998; Buczkowski K., Wojtaszek M., Lichwa pieniężna – zagadnienia cywilnoprawne, PPH 1999, Nr 8, poz. 36; Ciepła H., Skibińska-Adamowicz J., Status prawny komornika i podstawy jego od- powiedzialności odszkodowawczej po uchyleniu art. 769 k.p.c., PPE 2006, Nr 4–6; J., Kodeks cywilny z komentarzem, t. 1–2, Warszawa 1989; Czachórski W., Zobowiązania – zarys wykładu, Warszawa 1994; Dalka S., Komornik sądowy jako funkcjonariusz publiczny, PE 2001, Nr 12(48); tenże, Wybór komornika przez wierzyciela, PES 1998, Nr 31; Gawlik B., Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, ZNUJ 1974 (seria Gazeta Prawna z 3.6.2009 r.; Gordon Z., Łopuski J., Nestorowicz M., Piasecki K., Rembieliński A., Stecki L., Winiarz Góral R., Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2005; Górniok O., Hoc S., Przyjemski S. M., Kodeks karny. Komentarz, t. 3 (art. 117–363), Górniok O., Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2003; Jaroński P., System zabezpieczeń wierzytelności, Zielona Góra 1996; Kalinowski M., Status podatkowoprawny komornika sądowego, PPE 2006, Nr 12; Knypl Z., Konkurencja wśród komorników, PES 1998, Nr 3; Knypl Z., Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1287), PPE 2007, Nr 3; Knypl Z., Merchel Z., Treder J., Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Ko- mentarz, Sopot 2004; PWiOWI), z. 3; Gdańsk 1999; XIII Bibliografia Nr 12; Poznań 1929; Konarska-Wrzosek V., Odpowiedzialność karna komornika sądowego, PPE 2006, Kopff A., Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczości, Warszawa 1978; Kraus A., Zoll F., Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Kuczyński T., Nieuczciwa konkurencja jako kategoria prawa pracy, PS 1994, Nr 1; Lubiński K., Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, PE 2001, Nr 18(54); Lubiński K., Opinia prawna o niektórych rozwiązaniach przyjętych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 415), PPE 2007, Nr 4; Lubiński K., Status publicznoprawny komornika sądowego, [w:] K. Lubiński (red.), Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Sopot 2000; Łętowska E., [w: ] System prawa cywilnego, t. 3, cz. I, Wrocław 1981; Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932; Marciniak A.,Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, wyd. 2 – Warszawa 2008, wyd. 3 – Warszawa 2009; tenże, Uwagi na temat niektórych rozwiązań prawnych przyjętych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1287), PPE 2007, Nr 3; Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007; Markiewicz R., Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki uspołecznionej, ZNUJ 1978 (seria PWiOWI), z. 14; Mądrzak H., Prawo wyboru przez wierzyciela komornika na tle art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, [w:] K. Lubiński (red.), Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Sopot 2000; Michalak A., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2006; Mozgawa M., Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, [w:] Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001; tenże, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji środkami prawa karnego, Gdańsk 1997; Nowińska E., du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2008; ciż, Ochrona wynalazku przed datą udzielenia patentu, ZNUJ 2001 (seria PWiO- WI), z. 80; ciż, Zasady odpowiedzialności prasy z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorcy, [w:] A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005; Oczkowski T., Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Kraków 2004; Ohanowicz A., [w:] Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Prawo zobowiązań – część ogólna, Wrocław–Warszawa–Gdańsk–Łódź 1981; XI Bibliografia Peiper L., Komentarz do kodeksu karnego, prawa o wykroczeniach i przepisów wprowadzających wraz z niektórymi ustawami dodatkowymi i wzorami orze- czeń do prawa o wykroczeniach, Kraków 1933; Piotrowski W., Status pracowniczy komornika sądowego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] K. Lubiński (red.), Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Sopot 2000; Pismo Krajowej Rady Komorniczej do Ministra Sprawiedliwości z 30.3.2006 r., KRK/II/382/2006; Policzkiewicz Z., Odpowiedzialność stron stosunku kontraktacji w obrocie powszech- nym, Warszawa 1980; Pyziak-Szafnicka M., Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, War- szawa 1995; Ratajczak A., Ochrona obrotu gospodarczego. Praktyczny komentarz, Warszawa 1994; Skorupka J., Karnoprawna ochrona wierzycieli, Toruń 2000; Sołtysiński S., [w:] J. Szwaja (red.), System prawa własności intelektualnej, Wrocław 1990; Starosta L., Bielski P., Błaszkiewicz D., Klawonn W., Sut P., Opinia o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (druk sej- mowy nr 1287), PPE 2007, Nr 3; Suchecki J., Nowy status komorników sądowych, PS 1998, Nr 2; Surkont M., Glosa do wyr. SN z 12.9.1986 r., Rw 655/8, NP 1988, Nr 10–12; Szczurek Z., Gromadzenie w postępowaniu egzekucyjnym informacji o stanie ma- jątkowym dłużnika, PPE 2005, Nr 10–12; Świderska K., Protokół (stwierdzenie) stanu faktycznego komornika według prawa francuskiego (wprowadzenie), PE 2001, Nr 11(47); taż, Sporządzenie stwierdzenia stanu faktycznego i skutki jego przeprowadzenia według prawa francuskiego, PE 2001, Nr 18(54); taż, Warunki i postacie stwierdzenia stanu faktycznego według prawa francuskiego, PE 2001, Nr 15(51); Traple E., Ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. ZNKU a ochrona tajemnic ujawnionych w trakcie negocjacji, MoP 2003, Nr 21, do- datek; Uzasadnienie do projektu Kodeksu karnego; Włodarska K., Komentarz do ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (w zakresie art. 7a ustawy o kredycie konsumenckim), LEX/el.; Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2002; tenże, Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z komentarzem, Warszawa 1994; Zakrzewski R., Ochrona informacji w nowym kodeksie karnym, PUG 1998, Nr 10; Zawłocki R., Przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom. Komentarz, Warszawa 2003; tenże, [w:] A. Wąsek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004; Zoll A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006; X Bibliografia 2. Orzecznictwo Wyrok SN z 22.4.1938 r., III K 2496/37, OSN(K) 1938, Nr 11, poz. 278; Wyrok SN z 22.11.1973 r., III KR 278/73, OSNPG 1974, Nr 7, poz. 81; Wyrok SN z 16.1.1980 r., V KRN 317/79, OSNPG 1980, Nr 6, poz. 81; Orzeczenie GKA z 20.9.1983 r., OT-4982/83, OSPiKA 1985, z. 6, poz. 116; Wyrok SN z 12.9.1986 r., Rw 655/86, OSNKW 1987, Nr 5–6, poz. 47; Uchwała TK z 18.11.1992 r., W 7/92, OTK 1992, Nr 2, poz. 34; Wyrok SA w Łodzi z 31.5.1995 r., I ACr 148/95, OSA 1995, Nr 6, poz. 39; Wyrok SN z 8.5.1997 r., II KKN 64/97, Prok. i Pr. 1998, Nr 3, poz. 6; Wyrok SA w Warszawie z 5.10.1997 r., II AKa 241/97, OSA 1998, Nr 6, poz. 30; Wyrok SN z 8.1.1999 r., V KKN 513/97, OSNKW 1999, Nr 3–4, poz. 21; Wyrok SA w Łodzi z 29.4.1999 r., II AKa 48/99, Biuletyn Prokuratury Apelacyjnej Wyrok SN z 18.10.1999 r., II KKN 230/99, Prok. i Pr. 2000, Nr 2, poz. 8; Wyrok SN z 5.1.2000 r., V KKN 192/99, Prok. i Pr. 2000, Nr 6, poz. 6; Wyrok SN z 28.6.2000 r., III KKN 86/98, OSNKW 2000, Nr 7–8, poz. 65; Wyrok SN z 3.10.2000 r., I CKN 304/00, OSNC 2001, Nr 4, poz. 59; Wyrok SN z 18.1.2001 r., V CKN 1840/00, OSNC 2001, Nr 7–8, poz. 114; Uchwała SN z 26.11.2003 r., I KZP 32/03, OSNKW 2004, Nr 1, poz. 3; Wyrok TK z 3.12.2003 r., K 5/02, OTK-A 2003, Nr 9, poz. 98; Wyrok SA w Warszawie z 10.3.2005 r., VI ACa 774/04, niepubl.; Wyrok SOKiK z 20.2.2007 r., XVII Ama 95/05, Dz.Urz. UOKiK 2007, Nr 3, 1999, Nr 8; poz. 34. XI Windykacja a egzekucja 1. Definicja windykacji i jej rodzaje Windykacja to słowo pochodzące z języka łacińskiego (od vindicatio) oznaczające dochodzenie roszczeń, obronę konieczną, a nawet zemstę. Od czasów Cesarstwa Rzymskiego funkcjonowała instytucja prawna rei vindicatio, której zadaniem było dążenie do odzyskania rzeczy znajdu- jącej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Roszczenie windykacyjne (rei vindicatio) wynika bezpośrednio z istoty prawa własności jako prawa podmiotowego o charakterze bezwzględnym. Właściciel ma wyłączne prawo do posiadania, korzystania i rozporządzania rzeczą, a wszelkie naruszenia owych uprawnień dają właścicielowi prawo wystąpienia ze stosownymi roszczeniami. Zgodnie z art. 222 KC właściciel może żą- dać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, aby została mu wy- dana (chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą). Roszczenie windykacyjne służy więc ochronie uprawnień właściciela. Z roszczeniem windykacyjnym mamy do czynienia tylko wtedy, gdy zostaną spełnione dwa warunki: 1) jego treścią jest żądanie wydania rzeczy, 2) gdy wynika ono z prawa własności. Legitymację czynną (uprawnienie) do wystąpienia z roszczeniem windykacyjnym ma właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty. Przeciwko posiadaczowi legitymację czynną ma też dzierżyciel. Oprócz nich legitymację czynną, ale formalnoprawną, mają również prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich. Natomiast legitymację bierną ma każdy, kto faktycznie włada cudzą rzeczą. Współcześnie windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Rozróżniamy: 1) windykację polubowną polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności, 2) windykację sądową dotyczącą przypadków, gdzie brak jest chęci współpracy ze strony dłużnika – sprowadza się ona do uzyskania sądowego nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonal- ności jest podstawą do egzekucji komorniczej.  Windykacja a egzekucja Większość dużych przedsiębiorstw posiada własne działy zajmujące się odzyskiwaniem należności. Są one często wspomagane lub zastę- powane przez szereg wyspecjalizowanych, zewnętrznych firm windy- kacyjnych. W praktyce w Polsce odzyskiwanie wierzytelności drobnych kończy się na windykacji polubownej, która polega na wysyłaniu do dłużników różnego rodzaju, różnie formułowanych pism, w których nakłania się ich do spłacenia powstałego zadłużenia. Poza pismami wyspecjalizowane firmy korzystają również z call center, którego odpowiednio wyszkoleni pracownicy kontaktują się z dłużnikiem celem nakłonienia dłużnika do polubownej spłaty zadłużenia, np. w formie ugody. Takie postępowanie jest tańsze i w pewnej ilości wypadków szybsze od masowego wytaczania spraw sądowych (za każdą sprawę trzeba zapłacić bez względu na to, czy wierzytelność jest ściągalna). Miękka windykacja jest standardowym procesem windykacyjnym z tym, że windykatorzy są bardziej wyrozumiali i ulegli wobec dłużników. Miękka windykacja to także metoda stosowana przez biura informacji gospodarczej, która rozpoczyna się od wysłania wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze wpisania do BIG. Jeśli dłużnik nie spłaci należności, kolejnym krokiem jest wpis do BIG. Z miękką windykacją spotykają się najczęściej dłużnicy, których zadłużenie powstało stosunkowo niedawno. Nie ma więc potrzeby wykorzystywania większej presji na dłużniku niż zwykłe upomnienie i prośba o przyspieszenie terminów płatności. W przypadku twardej windykacji windykatorzy stosują ostrzejsze sankcje windykacyjne, jak np. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, wpis do BIG, wywiad detektywistyczny i gospodarczy, wizyty windykatorów terenowych. W przypadku „twardej windykacji” windykatorzy posługują się o wiele bardziej poważnymi sankcjami prawnymi i moralnymi niż w przypadku „miękkiej windykacji”, np. postępowanie sądowe, eg- zekucyjne, a nawet karne. Twarda windykacja dotyczy jedynie tzw. dłużników trudnych, którzy od dłuższego czasu opóźniają się z zapłatą. Niektórzy windykatorzy nie podzielają podziału na miękką i twardą windykację.  2. Miękka windykacja – wpis do BIG 2. Miękka windykacja – wpis do BIG Zasady i tryb udostępniania przez przedsiębiorców informacji go- spodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej innych przedsiębior- ców i konsumentów, w szczególności danych o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych, osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych danych do udostępniania określają przepisy ustawy z 14.2.2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych1. Definicja informacji gospodarczej obejmuje szeroki katalog danych. Nie oznacza to jednak, że dane objęte poszczególnymi kategoriami wymienionymi w art. 2 ust. 1 UdInfGospU wolno udostępniać tylko w sposób przewidziany w ustawie. „Monopol” ustawy dotyczy wyłącznie danych o wiarygodności płatniczej (art. 1), a więc w szczególności do- tyczących zobowiązania pieniężnego (art. 2 ust. 1 pkt 3 UdInfGospU). Wskazuje na to, poza art. 1, m.in. treść art. 7 ust. 4 oraz art. 8 ust. 3 UdInfGospU, które określają minimum informacji, jakie powinny zostać przekazane do b.i.g. Oprócz danych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 3 UdInfGospU, do minimum danych o zobowiązaniu przekazywanych do b.i.g. należą wszystkie wymienione w nim kategorie, z wyjątkiem kwoty i waluty zobowiązania, informacji o stanie postępowań oraz informacji tzw. pozytywnych, czyli informacji o wywiązaniu się z innych zobo- wiązań. Pozostałe dane należące do „minimum” to dane niezbędne do identyfikacji wierzyciela i dłużnika w celu uniknięcia pomyłek w b.i.g. co do ich tożsamości (szczególnie tożsamości dłużnika). Ustawa nie ma zastosowania do udostępniania bądź wymiany danych, które wprawdzie znajdują się w katalogu z art. 2 ust. 1, ale są udostępniane w celach innych niż ujawnienie nieokreślonym podmiotom danych o aktualnie wymagalnych zobowiązaniach konsumentów lub innych przedsiębior- ców. Udostępnienie danych w takim zakresie albo nie jest przedmiotem żadnych regulacji (dane o przedsiębiorcach niebędących osobami fizycz- nymi), albo jest regulowane przepisami odrębnymi (przetwarzanie da- nych o osobach fizycznych jest uregulowane przede wszystkim w ustawie z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych)2. Katalog danych objętych pojęciem informacji gospodarczych (art. 2 ust. 1 UdInfGospU) nie oznacza więc, że wymiana jakiejkolwiek infor- 1 Dz.U. Nr 50, poz. 424 ze zm. (obowiązuje do 13.6.2010 r. – przyp. red.). 2 T.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windykacja. Aspekty cywilnoprawne i karnoprawne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: