Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00236 005943 13649309 na godz. na dobę w sumie
Wkłady niepieniężne do spółek handlowych - ebook/pdf
Wkłady niepieniężne do spółek handlowych - ebook/pdf
Autor: , , , , Liczba stron: 299
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9437-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia „Wkłady niepieniężne do spółek handlowych” jest rezultatem współpracy pracowników Katedr Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Łódzkiego. Ujmuje problematykę wkładów niepieniężnych w spółkach handlowych z punktu widzenia umowy spółki handlowej, spółki jako podmiotu i jej majątku. Rozważania koncentrują się wokół rodzajów wkładów wyodrębnionych ze względu na ich przedmiot, a w wypadku spółek osobowych, dodatkowo, ze względu na ich znaczenie dla udziału kapitałowego. Tradycyjne wyróżnienie wkładów pieniężnych, niepieniężnych i świadczenia usług lub pracy stanowi punkt wyjścia dla rozważań nad problematyką nader pojemnej kategorii wkładów niepieniężnych i ich relacji do świadczenia pracy i usług, a także do wskazanego w art. 3 KSH „współdziałania w inny określony sposób”. Publikacja poświęcona jest polskiej regulacji wkładów niepieniężnych w spółkach handlowych i co do zasady uwzględnia krajową doktrynę i orzecznictwo. Przedstawia także rozwiązania niektórych, ogólnych problemów, występujących w obcych systemach prawnych oraz odwołuje się do piśmiennictwa zagranicznego, zwłaszcza niemieckiego i francuskiego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE WKŁADY NIEPIENIĘŻNE DO SPÓŁEK HANDLOWYCH URSZULA PROMIŃSKA (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE URSZULA PROMIŃSKA (red.) • WKŁADY NIEPIENIĘŻNE DO SPÓŁEK HANDLOWYCH Polecamy nasze publikacje: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 18 Studia Prawnicze A. Szajkowski (red.) PRAWO SPÓŁEK OSOBOWYCH, Tom 16, wyd. 2 System Prawa Prywatnego S. Sołtysiński (red.) PRAWO SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH, Tom 17B, wyd. 2 System Prawa Prywatnego A. Sobiech OPODATKOWANIE SPÓŁEK OSOBOWYCH Monografie Prawnicze K. Fliszkiewicz OCHRONA WIERZYCIELI ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Monografie Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl WKŁADY NIEPIENIĘŻNE DO SPÓŁEK HANDLOWYCH Redaktor prof. zw. dr hab. Urszula Promińska Autorzy: dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, dr Jakub Janeta, prof. UMCS dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, dr Wiktor P. Matysiak, prof. zw. dr hab. Urszula Promińska WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Poszczególne części opracowali: dr hab. Małgorzata Dumkiewicz: Rozdział II § 1, 6; Rozdział IV § 1–2, dr Jakub Janeta: Rozdział IV § 3 pkt III, § 4; Rozdział VI prof. UMCS dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak: Rozdział I; Rozdział II § 2–5, 7 dr Wiktor P. Matysiak: Rozdział III; Rozdział IV § 3 pkt I–II, prof. zw. dr hab. Urszula Promińska: Rozdział II § 8; Rozdział V Wydawca: Katarzyna Karnas Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS5/03835 © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9436-7 ISBN e-book 978-83-255-9437-4 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Literatura .................................................................................................................... Rozdział I. Umowa spółki handlowej (K. Kopaczyńska-Pieczniak) ................ § 1. Pojęcie umowy spółki handlowej ........................................................... § 2. Charakter prawny umowy spółki handlowej ........................................ § 3. Zobowiązanie do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu (współdziałania) ......................................................................................... § 4. Zobowiązanie do wniesienia wkładów .................................................. I. Istota zobowiązania do wniesienia wkładu ................................. II. Zobowiązanie do wniesienia wkładu w spółkach osobowych .. III. Zobowiązanie do wniesienia wkładu w spółkach kapitałowych ..................................................................................... IV. Charakter obowiązku wniesienia wkładu .................................... V. Szczególne cechy obowiązku wniesienia wkładu w spółkach osobowych i kapitałowych .............................................................. § 5. Zobowiązanie do współdziałania w inny sposób określony w umowie spółki lub statucie .................................................................. Rozdział II. Znaczenie prawne i gospodarcze wkładów niepieniężnych w spółkach handlowych ................................................................................... § 1. Pojęcie wkładu niepieniężnego (M. Dumkiewicz) ................................ § 2. Funkcje wkładów niepieniężnych wyznaczone przez typ spółki (K. Kopaczyńska-Pieczniak) ...................................................................... § 3. Zdolność wkładowa świadczeń niepieniężnych w spółkach osobowych (K. Kopaczyńska-Pieczniak) ................................................ § 4. Zdolność aportowa wkładów niepieniężnych w spółkach kapitałowych (K. Kopaczyńska-Pieczniak) ........................................... § 5. Zależność uzyskania członkostwa w spółce od wniesienia wkładu w całości lub w części (K. Kopaczyńska-Pieczniak) .............................. § 6. Szczególne rodzaje wkładów niepieniężnych – wkłady mieszane i wkłady ukryte (M. Dumkiewicz) ......................................................... I. Wkłady mieszane (nabytki mieszane) .......................................... II. Ukryte wkłady niepieniężne ........................................................... IX XIII XVII 1 1 14 27 33 33 35 40 44 48 55 61 61 68 77 88 102 109 109 111 V Spis treści § 7. Świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki a wniesienie wkładu (K. Kopaczyńska-Pieczniak) ..................................................................... § 8. Istota zdolności wkładowej (U. Promińska) .......................................... Rozdział III. Prawa rzeczowe jako wkład niepieniężny (W.P. Matysiak) ..... § 1. Wkłady rzeczowe do spółek handlowych i ich znaczenie .................. § 2. Przeniesienie własności rzeczy w spółkach osobowych ...................... § 3. Przeniesienie własności rzeczy w spółkach kapitałowych .................. § 4. Użytkowanie wieczyste jako wkład ........................................................ § 5. Ograniczone prawa rzeczowe .................................................................. I. Dopuszczalność ich przenoszenia lub ustanawiania w spółkach osobowych .................................................................... II. Kwestia ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych w spółkach kapitałowych ................................................................ Rozdział IV. Prawa względne, udziałowe i z papierów wartościowych § 4. Prawa z papierów wartościowych jako wkład do spółek handlowych (J. Janeta) ............................................................................. Rozdział V. Dobra własności przemysłowej i przedsiębiorstwo jako wkład niepieniężny (U. Promińska) ............................................................... § 1. Dobra własności przemysłowej ............................................................... I. Charakterystyka ogólna dóbr własności przemysłowej ............. II. Specyfika dóbr własności przemysłowej jako przedmiotu wkładu niepieniężnego .................................................................... VI jako wkład niepieniężny .................................................................................. § 1. Dopuszczalność wniesienia praw względnych tytułem wkładu do spółek handlowych (M. Dumkiewicz) .................................................... § 2. Kwestie szczególne (M. Dumkiewicz) .................................................... I. Wierzytelności, których zbywalność została ograniczona lub wyłączona umownie jako wkłady do spółek handlowych ......... II. Wierzytelności przyszłe jako wkłady do spółek handlowych ... III. Zdolność wkładowa prawa najmu, dzierżawy i leasingu ........... IV. Wierzytelności wspólnika (akcjonariusza) wobec spółki jako aport do spółek kapitałowych ....................................................... § 3. Prawa udziałowe jako wkład do spółek handlowych .......................... I. Członkostwo – ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej jako przedmiot wkładu do spółki (W.P. Matysiak) . II. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako przedmiot wkładu (W.P. Matysiak) ............................................. III. Akcja jako przedmiot wkładu niepieniężnego (J. Janeta) .......... 117 127 129 129 131 143 145 149 149 151 153 153 157 157 161 165 168 170 170 173 176 182 187 187 187 189 Spis treści § 2. Prawa podmiotowe bezwzględne na dobrach własności przemysłowej jako przedmiot wkładu niepieniężnego ....................... I. Prawa na dobrach własności przemysłowej. Charakterystyka prawna ................................................................................................ II. Dopuszczalność wniesienia praw na dobrach własności przemysłowej do spółek handlowych ........................................... III. Podstawa wniesienia praw na dobrach własności przemysłowej do spółki handlowej ............................................... § 3. Zagadnienia szczególne. Prawo do uzyskania patentu i prawo ze zgłoszenia znaku towarowego ............................................................ I. Prawo do uzyskania patentu (prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego) ............... II. Prawo ze zgłoszenia znaku towarowego ...................................... III. Rzeczywiste znaczenie praw własności przemysłowej jako przedmiotu wkładu .......................................................................... § 4. Dobra własności przemysłowej niebędące przedmiotem praw wyłącznych .................................................................................................. I. Wyłączność faktyczna jako przedmiot wkładu niepieniężnego .................................................................................. II. Informacje mające wartość gospodarczą ..................................... III. Znaki towarowe i oznaczenia przedsiębiorstwa niechronione prawami bezwzględnymi ................................................................ IV. Dopuszczalność ich wniesienia do spółki handlowej ................. § 5. Przedsiębiorstwo jako przedmiot wkładu ............................................. I. Pojęcie przedsiębiorstwa ................................................................. II. Przedsiębiorstwo jako przedmiot czynności prawnej ................ III. Dopuszczalność wniesienia przedsiębiorstwa tytułem wkładu do spółki handlowej ........................................................................ Rozdział VI. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do wniesienia wkładów niepieniężnych (J. Janeta) ........... § 1. Skutki niewniesienia wkładów do kapitałowych spółek w organizacji ............................................................................................... § 2. Skutki niewniesienia lub nienależytego wniesienia wkładów do spółki kapitałowej po rejestracji ............................................................. I. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku wniesienia wkładu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością .......................................................................... II. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku wniesienia wkładu w spółce akcyjnej ....................... § 3. Skutki wadliwości wkładu niepieniężnego wnoszonego na pokrycie kapitału ........................................................................................................ 191 191 193 195 198 198 199 201 202 202 202 203 205 207 207 210 211 215 215 217 217 218 228 VII Spis treści § 4. Skutki niewniesienia lub nienależytego wniesienia wkładów do spółek osobowych ...................................................................................... I. Postaci niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku wniesienia wkładu ....................................................... II. Skutki niewniesienia wkładu do spółki osobowej ...................... III. Skutki nienależytego wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej ................................................................................ § 5. Wniesienie wadliwego wkładu niepieniężnego do spółki osobowej jako szczególna postać nienależytego wykonania ................................ I. Skutki wadliwości wkładów niepieniężnych w postaci własności rzeczy lub oddania rzeczy do używania ..................... II. Podstawa normatywna odpowiedzialności wspólnika spółki osobowej za wadę wkładu wnoszonego na własność lub do używania ............................................................................................ III. Wadliwość rzeczy wnoszonej na własność tytułem wkładu do spółki .................................................................................................. IV. Wyłączenie odpowiedzialności wspólnika z tytułu wady wkładu wniesionego do spółki na własność na podstawie przepisów o rękojmi ........................................................................ V. Uprawnienia służące spółce z tytułu wady wkładu wniesionego do spółki na własność na podstawie przepisów o rękojmi ............................................................................................ § 6. Skutki wady wkładu polegającego na wniesieniu rzeczy do używania ...................................................................................................... § 7. Skutki wadliwości innych wkładów niepieniężnych ............................ § 8. Inne postaci nienależytego wykonania obowiązku wniesienia wkładów do spółki osobowej i dochodzenie roszczeń ........................ Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 232 232 233 235 235 236 237 242 247 250 254 256 258 265 VIII Wstęp Pojęcie wkładów ma dla prawa spółek znaczenie fundamentalne. Nie sposób obja- śnić ani umowy spółki ani spółki jako podmiotu bez przedstawienia podstawowego, a w każdym razie pierwotnego źródła majątku, jakim są wkłady. Obowiązek wniesienia wkładów obciąża obecnie każdego wspólnika bez względu na typ spółki, którą tworzy i w której nabywa w zamian prawa udziałowe. Co więcej, od tego obowiązku wspólnik zwolniony być nie może. Określenie wkładów wnoszonych przez wspólników do spółek należy do essentialia negotii każdej umowy spółki, którą definiuje art. 3 KSH. Z tego względu znaczenie wkła- dów ujawnia się już na etapie tworzenia spółek, w którym umowa (statut) spółki sta- nowi przesłankę normatywną nabycia osobowości lub zdolności prawnej przez spółki, a więc ich powstania jako podmiotów prawa. W spółkach kapitałowych przesłankę nor- matywną, obok zawarcia umowy (statutu) spółki stanowi także zgromadzenie, przy- najmniej w części, kapitału zakładowego, a więc wniesienie wkładów. Wagę obowiązku wniesienia wkładów należy także dostrzec w trakcie funkcjonowania spółek, a także w fazie ich rozwiązywania, co ma z kolei istotne znaczenie na gruncie spółek osobo- wych. Wkłady i ich wartość wyznaczają, co do zasady, pozycję wspólnika w spółce. Nie- kiedy mówi się, że wniesienie wkładu jest „ceną” za prawa udziałowe. Zaangażowanie wspólnika w majątek spółki przekłada się bowiem na zakres służących mu praw. Ta za- leżność była i jest oczywista w spółkach kapitałowych. Jej dobitnym wyrazem w spół- kach osobowych jest obecnie instytucja udziału kapitałowego (art. 50 KSH). Należy przy tym podkreślić, że ustawodawca nie definiuje udziału kapitałowego pozostawiając wyjaśnienie samego pojęcia jak i funkcji doktrynie i orzecznictwu. Z pewnym uprosz- czeniem można przyjąć, że funkcja udziału kapitałowego wyraża się w tym, że jest on ex lege albo ex contractu punktem odniesienia dla ustalenia zakresu praw i obowiązków wspólników. Zatem problematyka wkładów wykazuje związek nie tylko z majątkiem spółek ale także ze sferą praw i obowiązków wspólników i to, bez względu na typ spółki. Pomimo niekwestionowanego znaczenia instytucji wkładów ich zdefiniowanie po- zostaje poza regulacją kodeksową. Tak było na gruncie przepisów Kodeksu handlowego i jest obecnie. Przepisy KSH dają jedynie pewne wskazówki co do przedmiotu wkładów w spółkach osobowych i kapitałowych. Chodzi zwłaszcza o art. 48 § 2 KSH, zgodnie z którym wkład wspólnika jawnego może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu wła- sności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki. Z kolei regulacja wkładów w spółkach kapitałowych ma charakter negatywny. Przepis IX Wstęp art. 14 § 1 KSH stanowi, że przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Problematyka wkładów do spółek jest od dawna przedmiotem dociekań doktryny, która podejmuje próby wyjaśnienia charakteru prawnego wkładów, pełnionych przez nie funkcji, rodzajów wkładów i skutków prawnych nie wniesienia lub wadliwego wniesienia. Wkłady są poddawane analizie w ramach wszystkich Komentarzy, za- równo dotyczących przepisów Kodeksu handlowego jak i Kodeksu spółek handlowych, a także wielu artykułów i opracowań szczególnych, mających charakter przyczynkarski. Wkładom niepieniężnym została poświęcona monografia A. Szumańskiego z 1997 r., pt. Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych oraz monografia A. Minas z 2005 r., pt. Aport w spółce kapitałowej. Wskazane dzieła dotyczą tylko wkładów niepienięż- nych do spółek kapitałowych. Kompleksowy charakter ma bez wątpienia monografia, pt. Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych, pod redakcją W. Popiołka z 2014 r., która zawiera szczegółową analizę obowiązku wniesienia wkładu w spółkach handlo- wych i odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tego zo- bowiązania, zarówno cywilnej jak i karnej. Prezentowana monografia, która jest rezultatem współpracy pracowników Katedr Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Łódzkiego, ujmuje problematykę wkładów niepieniężnych w spółkach handlowych z nieco innej perspektywy. Chodzi zarówno o określenie wkładów jako essentialia negotii umowy spółki han- dlowej, jak i charakter prawny wkładu, jego funkcje i przedmiot – analizowane z punktu widzenia spółki jako podmiotu i jej majątku. Ważne jest także ukazanie wkładu jako „ceny”, którą ponosi wspólnik za nabycie praw udziałowych w spółce. Celem opra- cowania jest wyjaśnienie problemów, które dotyczą „klasycznych” postaci wkładów niepieniężnych, ale także wykazanie gospodarczego i innowacyjnego znaczenia wkła- dów, których przedmiotem są dobra własności przemysłowej. Zasadnicze znaczenie ma natomiast analiza rodzajów wkładów wyodrębnionych ze względu na ich przedmiot, a w wypadku spółek osobowych, dodatkowo, ze względu na ich znaczenie dla udziału kapitałowego. Tradycyjne wyróżnienie wkładów pieniężnych, niepieniężnych i świad- czenia usług lub pracy stanowi tylko punkt wyjścia dla rozważań nad problematyką wkładów do spółek. Pozwala jednak dostrzec, że wątpliwości mogą dotyczyć przede wszystkim wewnętrznie zróżnicowanej i nader pojemnej kategorii wkładów niepienięż- nych i ich relacji do świadczenia pracy i usług, a także do wskazanego w art. 3 KSH „współdziałania w inny określony sposób”. Konsekwentnie do przedstawionych celów, rozważania zawarte w monografii są podzielone na sześć rozdziałów. Rozdział 1 obejmuje analizę umowy spółki handlo- wej, zarówno w zakresie postanowień przedmiotowo-istotnych, jak i jej charakteru prawnego. Rozdział 2 poświecony jest prawnemu i gospodarczemu znaczeniu wkładów w spółkach handlowych – rozważa pojęcie wkładu niepieniężnego, pełnione funkcje oraz rodzaje. Rozdział 3 dotyczy praw rzeczowych, w tym własności, użytkowania wie- czystego oraz ograniczonych praw rzeczowych, jako przedmiotu wkładu niepienięż- X Wstęp nego. Rozdział 4 zawiera analizę praw względnych, praw udziałowych i praw z papierów wartościowych jako przedmiotu wkładu. Rozdział 5 przedstawia dobra własności prze- mysłowej, zarówno będące jak i niebędące przedmiotem podmiotowych praw wyłącz- nych, oraz przedsiębiorstwo jako wkład niepieniężny. Rozdział 6 zajmuje się problema- tyką skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do wniesienia wkładów niepieniężnych. Monografia jest poświęcona polskiej regulacji wkładów niepieniężnych w spółkach handlowych i co do zasady uwzględnia krajową doktrynę i orzecznictwo. Przedstawia także rozwiązania niektórych, ogólnych problemów, występujące w obcych systemach prawnych oraz odwołuje się do piśmiennictwa zagranicznego, zwłaszcza niemieckiego i francuskiego. Książka nie wyczerpuje problematyki wkładów niepieniężnych. W zamierzeniach autorów, przedstawia jej istotne, a jednocześnie niekiedy kontrowersyjne, aspekty. Tym samym może się wpisywać w paletę publikacji poświęconych tej tematyce. Autorzy XI Wykaz skrótów 1. Akty prawne AktG ................................................ niemiecka ustawa o spółkach akcyjnych – Aktien- gesetz vom 6.9.1965 (BGBl. I S. 1089), das zu- letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10.5.2016 (BGBl. I S. 1142) BGB ................................................. niemiecki Kodeks cywilny – Bürgerliches Ge- setzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2.1.2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S.738), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24.5.2016 (BGBl. I S. 1190) GmbHG .......................................... niemiecka ustawa o spółkach z ograniczoną od- powiedzialnością – Gesetz betreffend die Gesel- lschaften mit beschränkter Haftung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4123-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 10.5.2016 (BGBl. I S. 1142) GospNierU ..................................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. ściami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) KH ................................................... z 2017 r. poz. 459) Rzeczypospolitej rozporządzenie z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) – akt nie obowiązuje Prezydenta KonPar ............................................ Konwencja paryska z 20.3.1883 r. o ochronie wła- sności przemysłowej (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51) KP .................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- KRSU ............................................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) wym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) KSH ................................................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) XIII Wykaz skrótów KWU ............................................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- KZ .................................................... tece (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.) rozporzadzenie Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) – akt nie obowiązuje Prezydenta PrSpółdz .......................................... ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze PrStow ............................................. ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210) PrWłPrzem ..................................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysło- SpMieszkU ..................................... ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkanio- wej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) UstRolU .......................................... ustawa z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rol- wych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) nego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.) ZNKU ............................................. ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy i instytucje PKD ................................................. Polska Klasyfikacja Działalności SA .................................................... Sądu Apelacyjnego SN .................................................... Sąd Najwyższy SN(7) ............................................... Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SO .................................................... Sąd Okręgowy WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw EP ..................................................... Edukacja Prawnicza GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP .................................................. Krakowskie Studia Prawnicze MoP ................................................. Monitor Prawniczy MoPod ............................................ Monitor Podatkowy OSA ................................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich Pal. ................................................... Palestra PiP ................................................... Państwo i Prawo XIV Wykaz skrótów PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego Pr. Gosp. ......................................... Prawo Gospodarcze Pr. Sp. .............................................. Prawo Spółek PS ..................................................... Przegląd Sądowy PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. ............................................... Radca Prawny Rej. ................................................... Rejent RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC ..................................................... Studia Cywilistyczne Wok. ................................................ Wokanda 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł cz. ..................................................... część lit. ..................................................... litera m.in. ................................................ między innymi n. ...................................................... następny (-a, -e) Nb .................................................... numer brzegowy Nr ..................................................... numer pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj poz. .................................................. pozycja r. ....................................................... s. ....................................................... t. ....................................................... t.j. ..................................................... tj. ...................................................... tzn. ................................................... tzw. .................................................. ust. ................................................... ustęp uw. ................................................... uwaga z. ....................................................... zeszyt ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz rok strona tom tekst jednolity to jest to znaczy tak zwany (-a, -e) XV Literatura Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, t. 1, Spółka jawna. Spółka komandytowa, Lwów 1935, reprint Bielsko-Biała, 1991, 1992, 1993 Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, t. 2, Spółka z ograniczoną odpowiedzial- nością, Lwów 1935, reprint Bielsko-Biała, 1991, 1992, 1993 Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, t. 3, Spółka akcyjna, Lwów 1935, reprint Bielsko-Biała 1991, 1992, 1993 Baranowska A., Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne wkładów rzeczowych w spółkach osobowych, Pr. Sp. 2003, Nr 6 Bartosiak J., Strona internetowa jako aport – zagadnienia praktyczne, PPH 2014, Nr 4 Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016 Bieniek G., Aport w spółce na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Zielona Góra 1993 Bieniek G., Nieruchomość jako wkład niepieniężny, w: A. Nowicka (red.), Prawo pry- watne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisła- wowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005 Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2009 Bieniek T., Utworzenie spółki komandytowo-akcyjnej, Pr. Sp. 2001, Nr 12 Bieniek T., Pinior P., Klientela jako przedmiot wkładu niepieniężnego, Pr. Sp. 2002, Nr 4 Bilewska K., Sobura K., Osoby ustawowe (art. 331 KC), EP 2005, Nr 10 Borowy K., w: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2014 Bredow v. F., im: A. Schwerdtfeger, Kompaktkommentar. Gesellschaftrecht, Luchter- hand 2007 Cieślak S., w: A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), System Prawa Handlowego, t. 6, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Warszawa 2016 Cisek A., w: E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006 Ciulkin L., Jakubecki A., Kowal N., Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe. Praktyczny komentarz, Warszawa 2002 Chlebny J., Wynalazek pracowniczy. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2015 Chomiuk M., w: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2014 Chrzanowski W., Zarys prawa korporacji. Część ogólna, Warszawa 1997 Cozian M., Viandier A., Deboissy F., Droit des sociétés, Warszawa 2012 Cyganik M., Kwaśnicki R.L., Statut spółki akcyjnej, Pr. Sp. 2003, Nr 9 Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys Czepelak M., w: M. Stec (red.), System Prawa Handlowego. Prawo instrumentów finan- wykładu, Warszawa 1999 sowych, t. 4, Warszawa 2016 XVII Literatura Dana-Demaret S., Le capital social, Litec 1989 Domański G., Koncepcja zobowiązań rezultatu i starannego działania a odpowiedzial- ność kontraktowa w prawie francuskim, SC 1972, t. X Domański G., Konwersja długu na kapitał, aport czy potrącenie, PPH 1996, Nr 4 Drapała P., Przejęcie długu, przejęcie praw i obowiązków z umowy (zmiana stron umowy), Warszawa 2016 Dybowski T., Pyrzyńska A., w: E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2013 Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy. Komentarz, t. 2, Łódź 1996 Eckhardt D., Harmanns M., Kölner Handbuch Gesellschaftrecht, Carl Heynemanns Fenichel Z., w: T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, Verlag 2011 t. 2, Łódź 1996 Fiołka J., Własność nieruchomości jako aport do spółki z o.o., PPH 1993, Nr 1 Fleischer H., Goette W., Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellsa- chaften mit beschränkter Haftung – GmbHG, München 2010 Frąckowiak J., Handlowe czynności kreujące, PPH 2008, Nr 12 Frąckowiak J., Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rej. 2003, Nr 6 Frąckowiak J., Uwagi do projektu ustawy Prawo spółek handlowych, PPH 1999, Nr 2 Frąckowiak J., w: K. Kruczalak (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, War- szawa 2001 Frąckowiak J., w: J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008 Frąckowiak J., Kidyba A., Popiołek W., Pyzioł W., Witosz A. (red.), Kodeks spółek han- dlowych, Warszawa 2008 Frąckowiak J., Potrzeszcz R., Czy nadanie osobowości prawnej osobowym spółkom han- dlowym wymaga zasadniczej reformy prawa podatkowego?, PPH 2000, Nr 1 Gawlik B., Umowa know-how: zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa–Kraków 1974 Gawlik Z., w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna, War- szawa 2012 Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2005 Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2011 Gniewek E., Nieruchomość jako wkład niepieniężny, w: A. Nowicka (red.), Prawo pry- watne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisła- wowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005 Gniewek E., Subsydiarna odpowiedzialność członków ułomnych osób prawnych w ko- deksie cywilnym i kodeksie spółek handlowych, w: J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, Wrocław 2006 Gniewek E. (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe, t. 3, Warszawa 2013 Gniewek E. (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe, t. 4, Warszawa 2012 Goette W., Habersack M., Kalss S., Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1, München 2016 XVIII Literatura Gomoła M., Wierzytelność jako przedmiot wkładu do spółki kapitałowej – wybrane zagadnienia, Pr. Sp. 2002, Nr 10 Gorczyński G., Spółka jawna jako podmiot prawa, Warszawa 2009 Gorczyński G., w: W. Popiołek (red.), Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych, Grzybowski S., Spółka prawa cywilnego a konstrukcja umowy jako źródła zobowiązań, Warszawa 2014 RPEiS 1968, z. 3 Grzybowski S., Umowy know-how na tle kodeksu cywilnego, KSP 1968, z. 1–2 Grzybowski S. (red.), System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Wrocław 1985 Grzybowski S. (red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Wrocław 1976 Grzybowski S., w: S. Grzybowski, J. Skąpski, Z. Radwański, A. Szpunar, S. Buczkowski, W. Górski, W. Warkałło, System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Prawo zobowiązań część szczegółowa, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976 Gutowski G., w: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2016 Gutowski M., Bezskuteczność czynności prawnej, Warszawa 2013 Habryn-Motawska E., Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży kon- sumenckiej, Warszawa 2009 Heidinger A., Benz J., Herrler S., im: G. Spindler, E. Stilz, Kommentar zum Aktiengesetz, Heinemann J., Verdeckte Sacheinlagen im Recht der Kapitalgesellschaften. Analyse und Herbet A., Społka cywilna. Konstrukcja prawna, Warszawa 2008 Herbet A., Spółka komandytowa według Kodeksu spółek handlowych. Komentarz, München 2010 Kritik, Berlin 2014 Lublin 2004 Hölters W., Aktiengesetz. Kommentar, München 2014 Ignatowicz J., Prawo rzeczowe (zaktualizował i uzupełnił K. Stefaniuk), Warszawa 2000 Jacyszyn J., Know-how jako aport, Pr. Sp. 1997, Nr 2 Jacyszyn J., Postacie pokrycia wkładu niepieniężnego w spółkach kapitałowych, Rej. 1992, Nr 12 Warszawa 1997 Jacyszyn J., Wierzytelność jako aport, Pr. Sp. 1996, Nr 10 Jakubecki A., w: A. Jakubecki, A. Kidyba, J. Mojak, R. Skubisz, Prawo cywilne. Zarys, Janeta J., w: A. Kidyba (red.), Spółka komandytowo-akcyjna, Warszawa 2013 Janeta J., w: D. Lubasz, M. Namysłowska (red.), Ustawa o prawa konsumenta. Komen- Janeta J., Matysiak W., O potrzebie reformy prawa spółek w zakresie regulacji spółek Jasińska J., w: P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, War- Jezioro J., w: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, War- tarz, Warszawa 2015 osobowych, PPH 2012, Nr 9 szawa 2014 szawa 2013 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: