Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 007175 20957730 na godz. na dobę w sumie
Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Studia przypadków wybranych gmin województwa łódzkiego - ebook/pdf
Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Studia przypadków wybranych gmin województwa łódzkiego - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 248
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9650-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Niniejsza publikacja jest efektem drugiego etapu badań dotyczących współpracy i konkurencji w gminach, zrealizowanego w latach 2011−2013 w ramach projektu „Władza lokalna między państwem, społeczeństwem i rynkiem. Współpraca i konkurencja”. Zawiera wyniki pogłębionych badań w gminach województwa łódzkiego, stanowiących uzupełnienie pierwszej publikacji dotyczącej gmin w ujęciu ogólnopolskim. Obecnie analizą ilościową objęto 16 łódzkich gmin wytypowanych na podstawie wyników badania ogólnopolskiego, a 6 spośród nich poddano analizie jakościowej w postaci studiów przypadków. Przyjęta formuła badania pozwoliła na analizę mechanizmów i czynników warunkujących współpracę. Celem badań była próba identyfikacji lokalnych uwarunkowań kooperacji w wybranych gminach. W części pierwszej zawarto charakterystykę województwa łódzkiego, w której skoncentrowano uwagę na działalności gmin, ich kondycji finansowej oraz sposobach realizacji zadań publicznych. Rozdział drugi poświęcony został omówieniu zastosowanych metod badawczych, a w rozdziale trzecim scharakteryzowano wybrane gminy oraz zaprezentowano ilościowe ujęcie zachodzących w nich procesów współpracy. Najobszerniejszy jest rozdział czwarty, poświęcony analizie studiów przypadków 6 gmin wybranych na podstawie stopnia zaangażowania we współpracę. W kolejnej części przedstawiono działalność lokalnych grup działania, w skład których wchodzą analizowane gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. W rozdziale szóstym przeprowadzono analizę treści podstawowych programów samorządowych pod kątem programowania działań współpracy. Publikację zamyka karta dobrej praktyki, która ma szansę wzbogacić nadal jeszcze skromną wiedzę w zakresie zintegrowanego podejścia do współpracy na poziomie gminy.
Książka jest polecana wszystkim osobom zainteresowanym problematyką samorządu terytorialnego, a w szczególności aspektami współpracy i konkurencji międzysektorowej.
 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Eugeniusz Wojciechowski, Aldona Podgórniak-Krzykacz, Magdalena Kalisiak-Mędelska Jacek Chądzyński – Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 RECEnzEnT Alojzy Zalewski REdAKToR WydAWnICTWA UŁ Danuta Bąk SKŁAd I ŁAMAnIE AGENT PR PRoJEKT oKŁAdKI Łukasz Orzechowski zdjęcie wykorzystane na okładce: © depositphotos.com/silvae Publikacja finansowana ze środków na naukę w latach 2010−2014 jako projekt badawczy nr nn 114167138 © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06714.14.0.K Ark. wyd. 15,0; ark. druk. 15,25 ISBn 978-83-7969-649-9 e-ISBn 978-83-7969-650-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www. wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 SpiS treści Wstęp ............................................................................................................................................ 7 Rozdział 1. ChaRakteRystyka województwa łódzkiego ...................... 9 Rozdział 2. założenia badawCze ............................................................................ 19 Rozdział 3. PRezentaCja wyników badań – ujęCie ilośCiowe .............. 23 3.1. Charakterystyka wybranych gmin województwa łódzkiego ........................................ 23 3.2. Współpraca pomiędzy władzami lokalnymi a mieszkańcami – ocena z punktu widze- nia mieszkańców ............................................................................................................ 27 3.3. Współpraca organizacji pozarządowych z władzami lokalnymi – ocena z punktu widze- nia organizacji pozarządowych ...................................................................................... 33 3.4. Współpraca przedsiębiorców z władzami lokalnymi – ocena z punktu widzenia przedsię- biorców .......................................................................................................................... 42 3.5. Wnioski .......................................................................................................................... 55 Rozdział 4. analiza PRoCesów wsPółPRaCy w gminaCh – studia PRzyPadków ............................................................................................... 59 4.1. Gmina Sadkowice .......................................................................................................... 59 4.2. Gmina Łask .................................................................................................................... 75 4.3. Miasto Rawa Mazowiecka ............................................................................................. 98 4.4. Gmina Rzeczyca ............................................................................................................ 117 4.5. Gmina Poddębice ........................................................................................................... 132 4.6. Gmina Radomsko .......................................................................................................... 152 4.7. Analiza programów samorządowych w badanych gminach ......................................... 175 4.8. Wnioski .......................................................................................................................... 178 Rozdział 5. aktywność badanyCh gmin w lokalnyCh gRuPaCh działania ..................................................................................................... 191 5.1. Lokalne Grupy działania jako forma współpracy międzysektorowej gmin ................. 191 5.2. Sadkowice – uczestnictwo w LGd Kraina Rawki ........................................................ 194 5.3. Rzeczyca – uczestnictwo w LGd Tradycja, Kultura, Rozwój ...................................... 199 5.4. Łask – działalność w LGd dolina Rzeki Grabi ............................................................ 203 5.5. LGd Poddębice i zadzim – Kraina bez Barier .............................................................. 208 5.6. ocena funkcjonowania badanych LGd ......................................................................... 213 Wnioski i rekomendacje ............................................................................................................... 219 Rekomendacje – Karta dobrej praktyki zintegrowanego podejścia do współpracy międzysek- torowej .......................................................................................................................................... 225 10 Spis treści Bibliografia ................................................................................................................................... 227 załączniki ...................................................................................................................................... 231 Spis tabel ....................................................................................................................................... 241 Spis rysunków, wykresów i załączników ...................................................................................... 247 WStĘp niniejsza publikacja jest efektem drugiego etapu badań dotyczących współ- pracy i konkurencji w gminach, zrealizowanego w latach 2011−2013 w ramach projektu „Władza lokalna między państwem, społeczeństwem i rynkiem. Współ- praca i konkurencja”. W publikacji zamieszczone zostały wyniki pogłębionych badań dotyczących gmin województwa łódzkiego. Stanowią one uzupełnienie pierwszej publikacji na temat współpracy międzysektorowej w gminach w ujęciu ogólnopolskim noszącej tytuł Władza lokalna a państwo społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja. W niniejszej publikacji analizą ilościową objęto 16 łódzkich gmin wytypowa- nych na podstawie wyników badania ogólnopolskiego, a 6 spośród nich objęto ana- lizą jakościową w postaci studiów przypadków. Przyjęta formuła badania pozwoliła na analizę mechanizmów i czynników warunkujących współpracę. Celem badań była próba identyfikacji lokalnych uwarunkowań kooperacji w wybranych gminach. W części pierwszej publikacji zawarto charakterystykę województwa łódzkiego, w której skoncentrowano uwagę na działalności gmin, ich kon- dycji finansowej oraz sposobach realizacji zadań publicznych. Rozdział drugi poświęcony został omówieniu zastosowanych metod badawczych, a w roz- dziale trzecim scharakteryzowano wybrane gminy oraz zaprezentowano ilo- ściowe ujęcie zachodzących w nich procesów współpracy. najobszerniejszą częścią publikacji jest rozdział czwarty, zawierający analizę studiów przypad- ków 6 gmin wybranych na podstawie stopnia zaangażowania we współpracę. W kolejnej części publikacji scharakteryzowano działalność lokalnych grup działania, w skład których wchodzą analizowane gminy wiejskie i miejsko- -wiejskie. W rozdziale szóstym przeprowadzono analizę treści podstawowych programów samorządowych pod kątem programowania działań współpracy. Publikację zamyka karta dobrej praktyki, zakładająca zintegrowane podejście do współpracy w gminie. zaprezentowany w monografii materiał źródłowy pochodzi ze zrealizowa- nych wywiadów pogłębionych z organami wykonawczymi gmin oraz kwestio- nariuszowych z ich mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami prywatnymi działającymi na ich terenie. W tym miejscu autorzy chcieliby podziękować wszystkim uczestnikom ba- dań, a w szczególności wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. Bezpośrednie rozmowy dostarczyły wielu cennych spostrzeżeń i informacji, które rzuciły nowe światło na problematykę badania. Autorzy rozdział 1 cHArAKterYStYKA WOJeWÓDZtWA ŁÓDZKieGO Województwo łódzkie leży w centralnej Polsce, siedzibą regionu jest mia- sto Łódź. Województwo sąsiaduje z sześcioma innymi regionami: mazowiec- kim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. W promieniu 200 kilometrów od jego granic leżą najważniejsze miasta Polski. obszar województwa zajmuje powierzchnię 18 219 km2, stanowiąc 5,8 po- wierzchni Polski (9 miejsce w kraju). Liczba ludności w Łódzkiem w 2012 r. wyniosła ponad 2,5 miliona osób, czyli 6,7 ludności całego kraju (5 miejsce). Gęstość zaludnienia województwa kształtowała się na poziomie 142 osób na km2 i przekroczyła średnią krajową. Według prognozy GUS w województwie w 2030 r. liczba ludności zmniejszy się o 10,5 w stosunku do 2008 r.1 na terenie województwa funkcjonuje 177 gmin w 21 powiatach ziemskich i 3 miasta na prawach powiatu (Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice), w gra- nicach województwa znajdują się 5234 miejscowości, w tym 43 miasta. W tych ostatnich zamieszkuje 63,9 ludności województwa. Spośród 177 gmin woje- wództwa 135 to gminy wiejskie, 24 gminy miejsko-wiejskie, 18 gminy miejskie. Powiaty ziemskie województwa łódzkiego są zróżnicowane zarówno pod względem podziału terytorialnego na gminy, jak i gęstości zaludnienia. najwięcej mieszkańców na km² (188 osób na 1 km²) zamieszkuje powiat zgierski, złożony z 9 gmin. najmniejszy natomiast powiat pod względem gęstości zaludnienia to powiat poddębicki, liczący 48 osób na 1 km² i złożony z 6 gmin. Przeciętna gę- stość zaludnienia powiatów ziemskich wynosi 95 osób na km². Uwzględniając 3 miasta na prawach powiatu, przeciętny wskaźnik gęstości zaludnienia dla woje- wództwa łódzkiego wynosi 142. W gminach województwa łódzkiego władzę lokalną sprawują organy stano- wiące w postaci rad gmin oraz rad miejskich. Łącznie w badanym okresie man- dat radnego sprawowało ponad 2780 osób. Można zaobserwować coraz większe zainteresowanie polityką samorządową wśród kobiet, o czym świadczy wzrost 1 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-la- ta-2003-2030,1,2.html [04.04.2014]. Powiat Bełchatowski Brzeziński Kutnowski Łaski Łęczycki Łowicki Łódzki Wschodni opoczyński Pabianicki Pajęczański Piotrkowski ziemski Poddębicki Radomszczański Rawski Sieradzki Skierniewicki ziemski Tomaszowski Wieluński Wieruszowski zduńskowolski zgierski Razem powiaty 8 4 11 5 8 10 7 8 7 8 11 6 14 6 11 9 11 10 7 4 9 174 1 1 1 3 177 116 85 119 83 70 84 128 76 243 67 63 48 83 77 82 50 118 85 74 184 188 95 2 624 1 195 1 478 5 297 142 14 tabela 1. Podział administracyjny i ludność powiatów ziemskich i miast na prawach powiatu województwa łódzkiego (stan na koniec grudnia 2012 r.) Liczba gmin Ludność na 1 km² Miasta na prawach powiatu Liczba gmin Ludność na 1 km² Łódź Piotrków Trybunalski Skierniewice Razem miasta na prawach powiatu Razem województwo Źródło: opracowano na podstawie danych: wios.lodz.pl/docs/r06-18.pdf ich liczby w organach uchwałodawczych. W szczególności większa aktywność kobiet dotyczy gmin miejsko-wiejskich i wiejskich (tab. 2). organ wykonawczy w gminach stanowi w zależności od typu jednostki wójt (gminy wiejskie), burmistrz (gminy miejsko-wiejskie i miejskie), prezydent (mia- sta na prawach powiatu i byłe miasta wojewódzkie). W gminach województwa łódzkiego spośród 177 organów wykonawczych w zdecydowanej większości funkcję tę pełnią mężczyźni. zaledwie w 22 jednostkach funkcję wójta, burmi- strza lub prezydenta miasta sprawuje kobieta. dostępność do usług publicznych w województwie jest zróżnicowana. Kra- jowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, obszary Wiejskie na lata 2010−2020 wskazuje na koncentrację negatywnych wskaźników dostępno- ści do usług publicznych na obszarach wiejskich, w szczególności w powiatach: Charakterystyka województwa łódzkiego tabela 2. Radni w gminach województwa łódzkiego według płci w latach 2005−2012 15 Lata Jednostka terytorialna osoby 2010 2 780 2 031 749 373 271 102 403 304 99 2 004 1 456 548 Źródło: opracowano na podstawie danych Banku danych Lokalnych GUS. ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 2006 2 781 2 162 619 375 288 87 401 318 83 2 005 1 556 449 2008 2 784 2 149 635 379 287 92 403 320 83 2 002 1 542 460 2009 2 791 2 152 639 380 285 95 404 320 84 2 007 1 547 460 2005 2 786 2 264 522 382 285 97 389 327 62 2 015 1 652 363 2007 2 785 2 157 628 377 287 90 403 321 82 2 005 1 549 456 Łódzkie Łódzkie − gminy miejskie Łódzkie − gminy miejsko-wiejskie Łódzkie − gminy wiejskie 2011 2 792 2 031 761 380 273 107 419 313 106 1 993 1 445 548 2012 2 790 2 026 764 380 273 107 419 313 106 1 991 1 440 551 łódzkim wschodnim, piotrkowskim, a w następnej kolejności w łęczyckim, skier- niewickim i pajęczańskim2. Realizacja zadań publicznych przez gminy odbywa się w ramach urzędów oraz podległych im jednostek organizacyjnych. Łącznie w gminach województwa łódzkiego funkcjonuje 998 tego typu podmiotów (tab. 3). Ich liczba, na skutek nowelizacji ustawy o finansach publicznych z 2009 r. likwidującej gospodarstwa pomocnicze, znacznie zmniejszyła się z 2,7 tys. do 998 jednostek. tabela 3. Liczba jednostek organizacyjnych w gminach województwa łódzkiego w latach 2009−2012 Jednostka terytorialna 2011 2 692 916 437 1 339 Źródło: opracowano na podstawie danych Banku danych Lokalnych GUS. Gminne samorządowe jednostki organizacyjne 2012 2009 998 2 724 931 276 161 431 1 362 561 Łódzkie Łódzkie − gminy miejskie Łódzkie − gminy miejsko-wiejskie Łódzkie − gminy wiejskie 2010 2 689 909 426 1 354 Realizacja zadań publicznych odbywa się także w ramach współpracy mię- dzysamorządowej. na terenie województwa łódzkiego działa obecnie 9 związków międzygminnych (związek Komunalny Gmin z siedzibą w Kleszczowie, związek Gmin Regionu Poddębickiego z siedzibą w Poddębicach, związek Gmin Regionu 2 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, obszary Wiejskie na lata 2010−2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, mapa 10, s. 33. Charakterystyka województwa łódzkiego
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Studia przypadków wybranych gmin województwa łódzkiego
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: