Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01334 017107 17792544 na godz. na dobę w sumie
Władza rodzicielska. Komentarz - ebook/pdf
Władza rodzicielska. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 450
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0226-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przedmowa

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w art. 48 stwierdza:

'1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu'.

Ustawą regulującą w sposób szczegółowy problematykę małżeństwa, pokrewieństwa oraz opieki i kurateli jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który w Tytule II Działu I Rozdziału II - w art. od 87 do 113 - precyzuje stosunki między rodzicami a dziećmi.

Podstawowy trzon unormowania w zakresie stosunków prawnych między rodzicami a dziećmi stanowią przepisy o władzy rodzicielskiej (art. 92-113 KRO).

Niniejsze opracowanie zawiera autorski komentarz do wyżej wskazanych przepisów KRO, przygotowany przez sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie - cywilistę oraz teoretyka i praktyka prawa rodzinnego, szczególnie zainteresowanego omawianą problematyką.

W opracowaniu uwzględniono również dotychczasowy dorobek orzeczniczy i piśmiennictwo w zakresie władzy rodzicielskiej, dostępne zarówno w tradycyjnych opracowaniach książkowych, jak i na nośnikach elektronicznych.

Miejmy nadzieję, że lektura niniejszego komentarza umożliwi zainteresowanym dotarcie do źródeł pisanych i ułatwi tym samym podbudowę teoretyczną nieustającego procesu naszego wspólnego wychowania dla dobra własnego i otoczenia.

Warto pamiętać, że życie codziennie niesie ze sobą różne niespodzianki, czasami nawet bolesne i dla rodziców, i dla dziecka, dlatego w sytuacjach szczególnie skomplikowanych, zawikłanych - bardziej przypominających węzeł gordyjski, niż radość, a raczej prozę życia, proponuję posługiwać się zasadą: 'debilitas odium parit, educatio - amicos' co znaczy: 'ułomność rodzi nienawiść, wychowanie - przyjaciół'.

Krystyna Gromek


Stan prawny: Czeriwec 2008 r.


 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA W³adza rodzicielska Pod red. Tadeusza Smyczyñskiego PRAWO RODZINNE I OPIEKUÑCZE, Tom 12 System Prawa Prywatnego Pod red. Krzysztofa Pietrzykowskiego KODEKS RODZINNY I OPIEKUÑCZY. KOMENTARZ Du¿e Komentarze Becka Janusz Gajda KODEKS RODZINNY I OPIEKUÑCZY. AKTY STANU CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Becka Krystyna Gromek KODEKS RODZINNY I OPIEKUÑCZY. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka Magdalena Rozwadowska-Herrmann KODEKS RODZINNY I OPIEKUÑCZY. EDYCJA PIERWSZA Kodeks System Marek Andrzejewski PRAWO RODZINNE I OPIEKUÑCZE, wyd. 2 Skrypty Becka Tadeusz Smyczyñski PRAWO RODZINNE I OPIEKUÑCZE, wyd. 4 Podrêczniki Prawnicze www.sklep.beck.pl W³adza rodzicielska Komentarz Krystyna Gromek W³adza rodzicielska Stan prawny: 1 czerwca 2008 Redakcja: Aneta Flisek, Julita Brzeziñska © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: ELPIL, Siedlce ISBN 978-83-255-0226-3 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks rodzinny i opiekuñczy z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks rodzinny i opiekuñczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (...) Tytu³ II. Pokrewieñstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ I. Rodzice i dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ II. Stosunki miêdzy rodzicami a dzieæmi . . . . . . . . Oddzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 87. Wzajemna pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 88. Nazwisko dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 89. Rozwiniêcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 90. Rozwiniêcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 91. Pomoc rodzicom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 2. W³adza rodzicielska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 92. Okres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93. Podmioty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 94. Rozwiniêcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 95. Treœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 96. Rozwiniêcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 97. Wykonywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 98. Reprezentacja dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 99. Ustanowienie kuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 100. Pomoc organów pañstwowych . . . . . . . . . . . . . . Art. 101. Zarz¹d maj¹tkiem dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 102. Wy³¹czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 55 57 79 79 79 79 79 79 85 88 95 98 103 103 106 110 112 128 134 142 153 155 219 231 V Spis treœci Art. 103. Przeznaczenie dochodów . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 104. Inwentarz maj¹tku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105. Skutki ustania zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 106. Zmiana orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 107. Ograniczenie w³adzy rodzicielskiej . . . . . . . . . . Art. 108. W³adza rodzicielska nad ubezw³asnowolnionym . . Art. 109. Zarz¹dzenia ograniczaj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 110. Zawieszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 111. Pozbawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 112. Forma orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1121. Rodziny zastêpcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1122. Relacja do Pañstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 113. Osobista stycznoœæ z dzieckiem . . . . . . . . . . . . . 231 232 233 234 239 251 308 346 353 381 384 389 406 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 VI Przedmowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w art. 48 stwierdza: „1. Rodzice maj¹ prawo do wychowania dzieci zgodnie z w³asnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzglêdniaæ stopieñ dojrza³oœci dziecka, a tak¿e wolnoœæ jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. 2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich mo¿e nast¹piæ tyl- ko w przypadkach okreœlonych w ustawie i tylko na podstawie prawomoc- nego orzeczenia s¹du”. Ustaw¹ reguluj¹c¹ w sposób szczegó³owy problematykê ma³¿eñstwa, pokrewieñstwa oraz opieki i kurateli jest Kodeks rodzinny i opiekuñczy, który w Tytule II Dzia³u I Rozdzia³u II – w art. od 87 do 113 – precyzuje stosunki miêdzy rodzicami a dzieæmi. Podstawowy trzon unormowania w zakresie stosunków prawnych miê- dzy rodzicami a dzieæmi stanowi¹ przepisy o w³adzy rodzicielskiej (art. 92–113 KRO). Niniejsze opracowanie zawiera autorski komentarz do wy¿ej wskaza- nych przepisów KRO, przygotowany przez sêdziego S¹du Okrêgowego w Warszawie – cywilistê oraz teoretyka i praktyka prawa rodzinnego, szczególnie zainteresowanego omawian¹ problematyk¹. W opracowaniu uwzglêdniono równie¿ dotychczasowy dorobek orzecz- niczy i piœmiennictwo w zakresie w³adzy rodzicielskiej, dostêpne zarówno w tradycyjnych opracowaniach ksi¹¿kowych, jak i na noœnikach elektro- nicznych. Miejmy nadziejê, ¿e lektura niniejszego komentarza umo¿liwi zaintere- sowanym dotarcie do Ÿróde³ pisanych i u³atwi tym samym podbudowê teo- retyczn¹ nieustaj¹cego procesu naszego wspólnego wychowania dla dobra w³asnego i otoczenia. Warto pamiêtaæ, ¿e ¿ycie codziennie niesie ze sob¹ ró¿ne niespodzianki, czasami nawet bolesne i dla rodziców, i dla dziecka, dlatego w sytuacjach szczególnie skomplikowanych, zawik³anych – bardziej przypominaj¹cych wêze³ gordyjski, ni¿ radoœæ, a raczej prozê ¿ycia, proponujê pos³ugiwaæ siê zasad¹: „debilitas odium parit, educatio – amicos” co znaczy: „u³omnoœæ rodzi nienawiœæ, wychowanie – przyjació³”. Krystyna Gromek VII Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów EmiRzFUSU . . . . . . KC . . . . . . . . . . . . . . KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KOchrPrCzRz . . . . . Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawo- wych wolnoœci sporz¹dzona w Rzymie 4.11.1950 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 i 285 ze zm.) Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KoPD . . . . . . . . . . . . Konwencja z 20.11.1989 r. o prawach dziecka KP . . . . . . . . . . . . . . KPC . . . . . . . . . . . . . KPK . . . . . . . . . . . . . KRO . . . . . . . . . . . . . NielU . . . . . . . . . . . . ObywPolU . . . . . . . . PomSpo³U . . . . . . . . PrAStCywU . . . . . . . PrBank . . . . . . . . . . . (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania karne- go (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñ- czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ustawa z 26.10.1982 r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.) ustawa z 15.2.1962 r. o obywatelstwie polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.) ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy spo³ecznej (tekst jedn. z 2008 r. Dz.U. Nr 115, poz. 728) ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywil- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) IX Wykaz skrótów PrUpNapr . . . . . . . . . PrNotU . . . . . . . . . . . RzPOU . . . . . . . . . . . ŒwiadPzUbSpo³U. . . u.p.s. . . . . . . . . . . . . ZOZU . . . . . . . . . . . . 2. Organy orzekaj¹ce ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i na- prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.) ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatel- skich (tekst. jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) ustawa z 25.6.1999 r. o œwiadczeniach pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i ma- cierzyñstwa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) ustawa z 29.11.1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 87, poz. 506 ze zm.) ustawa z 30.8.1991 r. o zak³adach opieki zdrowot- nej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) SA . . . . . . . . . . . . . . S¹d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SN (PSIC) . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w pe³nym sk³adzie Izby Cywilnej SN (7) . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w sk³adzie 7 sêdziów WSA . . . . . . . . . . . . Wojewódzki S¹d Administracyjny 3. Czasopisma . . . . . . . . . . . BSN . . . . . . . . . . . . . Biuletyn S¹du Najwy¿szego Dz.U. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE . . . . . . . Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej Dz.Urz. WE . . . . . . . Dziennik Urzêdowy Wspólnot Europejskich Inf. Pr. KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegl¹d Notarialny ONSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjne- Informator Prawniczy go OSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSN . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego OSNKW . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izby Karnej i Wojskowej X Wykaz skrótów OSNP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Ubezpie- czeñ, Pracy i Spraw Publicznych OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra- ¿owych . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze Problemy Wymiaru Sprawiedliwoœci OTK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego PiM . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Pr. Bankowe . . . . . . Prawo Bankowe Pr. Gosp. Probl. Wym. Spraw . Prok. i Pr. . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Pr. Prac. . . . . . . . . . . Prawo Pracy PS . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy PWP . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Wiêziennictwa Polskiego Rej. RPEiS . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczposp. S³. Prac. . . . . . . . . . . S³u¿ba Pracownicza SP . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SP-E . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne Wok. WPP . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegl¹d Prawniczy . . . . . . . . . . . . Wokanda . . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . Rzeczpospolita 3. Inne . . . . . . . . . . . . . . art. EKPC . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja Praw Cz³owieka i Podsta- artyku³ wowych Wolnoœci nastêpny (-a, -e) niepublikowany (-e) na przyk³ad numer m.in. . . . . . . . . . . . . . miêdzy innymi MPiPS . . . . . . . . . . . Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej nast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niepubl. np. . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . . ONZ . . . . . . . . . . . . . Organizacja Narodów Zjednoczonych opubl. . . . . . . . . . . . . orz. . . . . . . . . . . . . . . pkt . . . . . . . . . . . . . . por. . . . . . . . . . . . . . post. . . . . . . . . . . . . . opublikowany (-e) orzeczenie punkt porównaj postanowienie XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . pozycja poz. RM . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozdzia³ (-e, -u) rozdz. . . . . . . . . . . . . rozp. . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie RP . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska RPD . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Dziecka RPO . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich s. . . . . . . . . . . . . . . . t. . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jedn. . . . . . . . . tj.. . . . . . . . . . . . . . . . uchw. . . . . . . . . . . . . UE . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska USC . . . . . . . . . . . . . Urz¹d Stanu Cywilnego ust. . . . . . . . . . . . . . . uzas. . . . . . . . . . . . . . w zw. . . . . . . . . . . . . w zwi¹zku WE . . . . . . . . . . . . . . Wspólnota Europejska ww. wyr. z. zd. ze zm. zob. ZUS . . . . . . . . . . . . . Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych . . . . . . . . . . . . . wy¿ej wymieniony (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . wyrok zeszyt zdanie ze zmianami zobacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona tom tekst jednolity to jest uchwa³a ustêp uzasadnienie XII Wykaz literatury Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuñcze, Warszawa 2006. Wykaz literatury Wykaz literatury Antoniak-Dro¿d¿ A., Przes³uchanie dziecka w procesie karnym – uwagi praktyczne, Prok. i Pr. 2006, Nr 6. Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego, ksiêga trzecia, zobo- wi¹zania, t. I, Warszawa 2002. Bieñkowska E., Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., Postêpowanie media- cyjne w nowej kodyfikacji karnej, [w:] Nowa Kodyfikacja Karna. Ko- deks postêpowania karnego. Krótkie komentarze, z. 14, Ministerstwo Sprawiedliwoœci, Departament Kadr i Szkolenia, Warszawa 1998. Bodio J., Komentarz do art. 5981 kodeksu postêpowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296), stan prawny: 1.7.2005 r., Kraków 2005, [w:] A. Jakubecki (red.), J. Bodio, T. Demendecki, O. Marcewicz, P. Te- lenga, M. P. Wójcik, Kodeks postêpowania cywilnego. Praktyczny ko- mentarz, Kraków 2005, wyd. II. Body³ Szymala P., Ma³oletni posiadaczem rachunku bankowego, cz. I, Pr. Bankowe 2004, Nr 12. Body³ Szymala P., Ma³oletni posiadaczem rachunku bankowego, cz. II, Pr. Bankowe 2005, Nr 1. Bojarski T., Skrêtowicz E. (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy stoso- wania ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich, Lublin 2001. Bojarski T., Skrêtowicz E., Ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem, Lublin 2002. Broniewicz W., Glosa do postanowienia SN z 11.7.2002 r., IV CO 7/02, OSP 2004, Nr 5, poz. 53. Broniewicz W., Glosa do uchwa³y SN z 14.10.2004 r., III CZP 37/04, OSP 2006, Nr 4, poz. 47. Budna E., W sprawie charakteru prawnego zgody rodziców na przysposo- bienie anonimowe dziecka, PS 1996, Nr 3. Cieœlak M., Od represji do opieki, [w:] Pal. 1973, Nr 1. Czapów Cz., Wychowanie resocjalizuj¹ce, Warszawa 1978. Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971. Czarnik Z., Gajda J., Ochrona prawna dziecka poczêtego in vitro i pozo- staj¹cego poza organizmem matki (uwagi de lege lata i de lege feren- da), NP 1990, Nr 10–12. Dudka K., Podmioty uprawnione do z³o¿enia wniosku o œciganie przestêp- stwa pope³nionego na szkodê ma³oletniego, Prok. i Pr. 2006, Nr 9. XIII Wykaz literatury Dzia³yñska M., W³adza rodzicielska nad pozama³¿eñskim dzieckiem, SP 1997, Nr 1. Dzienis P., Zgoda pacjenta jako warunek legalnoœci leczenia, PS 2001, Nr 11–12. Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Akty stanu cywilnego. Komen- tarz, Warszawa 2002. Giler R., Kodeks rodzinny i opiekuñczy w praktyce notarialnej. Wybrane zagadnienia, NPN 2000, Nr 3–4. Glosa do postanowienia SN z 15.12.1999 r., I CKN 299/98. Goettel M., Kontrowersyjny przepis w kodeksie karnym, Prok. i Pr. 2001, Nr 6. Goettel M., O zmianach kodeksu rodzinnego i opiekuñczego w zakresie przes³anek pozbawienia w³adzy rodzicielskiej, PS 2001, Nr 11–12. Goettel M., Szczególne skutki pozbawienia w³adzy rodzicielskiej, PS 2004, Nr 9. Górecki P., Stachowiak S., Ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich – komentarz, Kraków 1998. Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2006. Gromek K., Komentarz do ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 2004. Gromek K., Kuratorzy s¹dowi. Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001 r., Warszawa 2002. Gromek K., Postêpowanie z nieletnimi de lege ferenda, [w:] PS 2004, Nr 4. Gromek K., Postêpowanie z nieletnimi w Polsce w aspekcie unormowañ miêdzynarodowych, [w:] Opieka, wychowanie, terapia, 1990, Nr 1–2. Gromek K., Postêpowanie z nieletnimi w ujêciu ewolucyjnym, [w:] Okru- cieñstwo i zbrodnia dzieciêca. Incydent czy znak czasu? Krajowy Ko- mitet Wychowania Resocjalizuj¹cego, Warszawa 2000. Gromek K., Probacja czy kuratela albo œrodki alternatywne – próba opty- malizacji systemu w ujêciu ewolucyjnym, [w:] Probacyjne œrodki poli- tyki karnej – stan i perspektywy, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, War- szawa 2001. Gromek K., Rozwód de lege lata i de lege ferenda, [w:] MoP 2004, Nr 2. Gromek K., Stra¿nik, wychowawca czy opiekun, [w:] Niebieska Linia 2002, Nr 2. Gromek K., Ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich po nowelizacji z 15.9.2000 r. Wprowadzenie, Warszawa 2001. Gromek K., Winni, czy niewinni, czyli kilka uwag o s¹dowym badaniu winy stron w procesie rozwodowym, [w:] MoP 2007, Nr 2. XIV Wykaz literatury Gromek K., Wybrane przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuñczego oraz kodeksu karnego w zakresie ochrony dzieci przed krzywd¹, [w:] Dziecko krzywdzone, próba opisu zjawiska, Warszawa 1995. Gromek K., Znowelizowana ustawa o postêpowaniu w sprawach nielet- nich, PWP 2001, Nr 31. Grudziñski M. i Ignatowicz J. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Ko- mentarz, Warszawa 1966. Grzegorzewska M., Pedagogika specjalna, Warszawa 1964. Gudowski J., Postêpowanie w sprawach o odebranie osoby podlegaj¹cej w³adzy rodzicielskiej lub pozostaj¹cej pod opiek¹, PS 2002, Nr 1. Gurgul S., Nauka upadania, Rzeczposp. 2002, Nr 8. Haak H., W³adza rodzicielska – komentarz, Toruñ 1995. Halberda J., Separacja – wybrane zagadnienia materialnoprawne (przes³anki, skutki), Rej. 2001, Nr 11. Han-Ilgiewicz N., Dziecko w konflikcie z prawem karnym, Warszawa 1965. Holewiñska-£apiñska E., Glosa do uchwa³y SN z 2.10.1991 r., III CZP 92/91, OSP 1992, Nr 5. Holewiñska-£apiñska E., Glosa do uchwa³y SN z 14.6.1988 r., III CZP 42/88, PiP 1991, Nr 2. Ho³yst B., Kryminologia, Warszawa 1986. Jagie³a J., Postêpowanie w sprawach o odebranie osoby podlegaj¹cej w³adzy rodzicielskiej lub pozostaj¹cej pod opiek¹, MoP 2002, Nr 19. Jagie³a J., Postêpowanie w sprawach o odebranie osoby podlegaj¹cej w³adzy rodzicielskiej lub pozostaj¹cej pod opiek¹ (stadium wykonaw- cze), MoP 2003, Nr 6. Jagie³a J., Zabezpieczenie roszczeñ alimentacyjnych, NP 1991, Nr 1–3. Kamiñski A., Funkcje pedagogiki spo³ecznej. Praca socjalna i kulturalna, Warszawa 1972. Kidyba A., Zakaz dokonywania czynnoœci prawnych „z samym sob¹” a jednoosobowa spó³ka z o.o., PiP 1991, Nr 1. Kliœ M., ród³a obowi¹zku gwaranta w polskim prawie karnym, PKiNP 1999, Nr 2. Ko³akowska-Prze³omiec H., Przestêpczoœæ i nieprzystosowanie spo³eczne nieletnich w genezie przestêpczoœci doros³ych, Kraków 1977. Konopnicki J., Zaburzenia w zachowaniu siê dzieci i œrodowisko, Warsza- wa 1964. Korni³owicz M., Glosa do postanowienia SN z 7.11.2000 r., I CKN 1115/00, OSP 2001, Nr 7–8. Korzan K., Podmioty postêpowania nieprocesowego, cz. II, Rej. 2005, Nr 3. XV Wykaz literatury Korzan K., Postêpowanie w sprawach ma³¿eñskich, Rej. 2005, Nr 1. Krukowski A. (red.), Grzeœkowiak K., Patulski E., Warzocha W., Ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich – komentarz, Warszawa 1991. Kuniewicz Z., Pe³nomocnictwo do udzia³u w zgromadzeniu spó³ki kapi- ta³owej, Rej. 2001, Nr 12. Lipkowski O., Dziecko spo³ecznie niedostosowane i jego resocjalizacja, Warszawa 1971. £apiñski A., Ograniczenia w³adzy rodzicielskiej w polskim prawie rodzin- nym, Warszawa 1975. Malinowski A., Umowa o zrzeczenie siê dziedziczenia w ujêciu Kodeksu cywilnego, NPN 2004, Nr 4. Michalska-Badziak R., Instytucja rodzin zastêpczych w œwietle nowej re- gulacji prawnej, SPE 1994, Nr 49. Miêdzynarodowa klasyfikacja chorób, urazów i przyczyn zgonów, IX Re- wizja, Zaburzenia psychiczne „Biuletyn Instytutu Psycho-Neurolo- gicznego” 1–2 (41/42), Warszawa 1983. Mudrecki A., Odebraæ natychmiast, Rzeczposp. 2000, Nr 6. Nazar M., Zawarcie ma³¿eñstwa wed³ug prawa polskiego z uwzglêdnie- niem postanowieñ podpisanego 28 lipca 1993 r. konkordatu miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ i Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹, KPP 1996, Nr 3. Nesterowicz M., Glosa do wyr. Cour Administrative d`Appel de Paris z 9.06.1998 (D.1999.J.227), PiM 2000, Nr 5. Nesterowicz M., Nowe ustawodawstwo medyczne (osi¹gniêcia i b³êdy), PiP 1997, Nr 9. Nowosielski R., Sowiñski M., A dobro dziecka... Ochrona praw dzieci w mediach, Pal. 2007, Nr 1–2. Oleszko A., Glosa do uchwa³y SN z 26.7.1990 r., III CZP 36/90, OSP 1991, Nr 3, poz. 75. Oleszko A., Pytania i odpowiedzi, Rej. 2000, Nr 9. Oleszko A., Pytania i odpowiedzi, Rej. 2002, Nr 6. Oleszko A., Pytania i odpowiedzi, Rej. 2007, Nr 3. Ostrihañska Z., Problem nieprzystosowania spo³ecznego u m³odzie¿y, [w:] Zagadnienia nieprzystosowania spo³ecznego i przestêpczoœci w Polsce (red. Jasiñski J.), Kraków 1978. Pa³ka S., Glosa do uchwa³y SN z 21.10.2005 r., III CZP 75/05, PS 2007, Nr 2. Pa³ka S., Ustalenie sposobu kontaktowania siê z dzieckiem w toku postê- powania o rozwód, PS 2006, Nr 2. Pazdan M., Glosa do postanowienia SN z 15.12.1999 r., I CKN 299/98, OSP 2000, Nr 12, poz. 186. Pazdan M., Kodeksowe unormowanie umowy leasingu, Rej. 2002, Nr 5. XVI Wykaz literatury Piasecki K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy z komentarzem, Warsza- wa 2002. Piasecki K., Komentarz do art. 13 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93), stan prawny: 1.10.2003 r., [w:] K. Piasecki, Kodeks cy- wilny. Ksiêga pierwsza. Czêœæ ogólna. Komentarz, Kraków 2003. Pietrzykowski J. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy z komentarzem, Warszawa 1990. Pietrzykowski K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, War- szawa 2003. Pospiszyl K., ¯abczyñska E., Psychologia dziecka niedostosowanego spo³ecznie, Warszawa 1981. Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000. Radwañski Z. (red. nacz.), System prawa prywatnego, t. 12: Prawo rodzin- ne i opiekuñcze (red. Smyczyñski T.), Warszawa 2003. Radwañski Z., Olejniczak A., Zobowi¹zania – czêœæ ogólna, Warszawa 2005. Rozental K., O zmianie p³ci metrykalnej de lege ferenda, [w:] PiP 1991, Nr 10. Rydzewski A., Problematyka uczestnictwa ma³oletnich w postêpowaniu przed s¹dem opiekuñczym w sprawach z zakresu „w³adzy rodziciel- skiej”, Rej. 1997, Nr 11. S³ownik jêzyka polskiego (red. Szymczak M.), Warszawa 1978, t. I. Smyczyñski T., Prawo rodzinne i opiekuñcze, Warszawa 2005. Soko³owski T., Powrót dziecka do rodziny b¹dŸ fakultatywne pozbawienie w³adzy rodzicielskiej, RPEiS 2003, Nr 3. Stefañski R. A., Przegl¹d uchwa³ Izby Karnej S¹du Najwy¿szego w zakre- sie prawa karnego procesowego za 2003 r., WPP 2004, Nr 2. Stojanowska W., Rozdzielenie rodzeñstwa na skutek rozwodu jego rodzi- ców, SP 1995, Nr 1–4. Strzebiñczyk J., Zawarcie ma³¿eñstwa wyznaniowego podlegaj¹cego pra- wu polskiemu, Rej. 1999, Nr 4. Strzembosz A., System s¹dowych œrodków ochrony dzieci i m³odzie¿y przed niedostosowaniem spo³ecznym, Lublin 1985. Sylwestrzak A., Obowi¹zki dziecka wobec rodziców, RPEiS 2001, Nr 3. Szyd³o M., Nabywanie uprawnieñ do wykonywania wolnych zawodów, PiP 2002, Nr 7. Œwieboda Z., Orzekanie i wykonywanie orzeczeñ w sprawie o odebranie osoby podlegaj¹cej w³adzy rodzicielskiej lub pozostaj¹cej pod opiek¹, MoP 2003, Nr 1. XVII Wykaz literatury Tomasik E. (red.), Materia³y z dziejów opieki nad spo³ecznie niedostoso- wanymi, Warszawa 1976. Tyszkiewicz L., Badania osobopoznawcze w prawie karnym, Warszawa 1975. Wach A., Wyrokowanie z urzêdu w sprawach o uniewa¿nienie ma³¿eñstwa, NP 1991, Nr 1–4. Wielka Encyklopedia Powszechna, t. VII, Warszawa 1966. Winiarz J., Gajda J., Prawo rodzinne, Warszawa 2001. Wójcik D., Nieprzystosowanie spo³eczne m³odzie¿y, Kraków 1984. Wratny J., Nowa regulacja urlopów i zasi³ków wychowawczych, PiZS 1996, Nr 8–9. Zawiœlak T., Zarz¹dzenia s¹du opiekuñczego w nag³ych wypadkach (art. 569 § 2 KPC), Pal. 2002, Nr 7–8. Zegad³o R., Kontakty z dzieckiem. Wewnêtrzne i miêdzynarodowe przes³anki modernizacji regulacji prawnej, MoP 2004, Nr 4. Zegad³o R., Zarz¹d maj¹tkiem dziecka, MoP 2005, Nr 18. Zieliñski A., S¹downictwo opiekuñcze w sprawach ma³oletnich, Warszawa 1975. ¯elichowski M., Najmniejszy pacjent, Rzeczposp. 2003, Nr 2. ¯elichowski M., Zarz¹dzenie s¹du opiekuñczego w trybie art. 109 KRO wzglêdem embrionów nadliczbowych, PiM 2006, Nr 23. XVIII A. Tekst ustawy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Władza rodzicielska. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: