Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00050 003440 18801974 na godz. na dobę w sumie
Władza samorządu lokalnego - ebook/pdf
Władza samorządu lokalnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 140
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-672-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Władza samorządu lokalnego to opracowanie, w którym Ewa J. Nowacka analizuje konteksty: administracyjny, społeczny i polityczny funkcjonowania samorządu gminnego, składające się na pojęcie procesu samorządu terytorialnego. Podkreśla znaczenie aktywności organów tego samorządu w kształtowaniu strategii rozwoju gmin, przedstawia także ich kompetencje w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, lasów, gruntów rolnych i leśnych oraz ustanowione w Prawie wodnym.

Książka została napisana z myślą o radnych samorządu gminnego, jak również o osobach, które są zaangażowane w jego działalność i interesują się funkcjonowaniem administracji publicznej. Powinna też zainteresować studentów wydziałów prawa i administracji oraz nauk społecznych w częściach dotyczących: struktury samorządu terytorialnego, udziału społeczeństwa w realizacji zadań administracji publicznej oraz relacji: samorząd terytorialny – lokalny proces polityczny.

Ewa J. Nowacka – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizuje się w dziedzinie prawa administracyjnego i nauk społecznych. Prowadzi wykłady na Wydziale Nauk Społecznych z zakresu administracji publicznej, systemów władzy lokalnej, samorządu terytorialnego oraz ustrojowego prawa administracyjnego. Autorka monografii i artykułów publikowanych w kraju i za granicą. Prowadziła badania naukowe nad samorządem terytorialnym na uniwersytetach w Szwajcarii (Genewa), w Niemczech (Kolonia), w Stanach Zjednoczonych (Cleve-land w Ohio) i w Wielkiej Brytanii (na Uniwersytecie Warwick w Coventry).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Władza samorządu lokalnego Ewa J. Nowacka Wydanie 1 Warszawa 2012 Opracowanie redakcyjne: Grażyna Polkowska-Nowak Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorki i wydawcy. ISBN 978-83-7806-672-9 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści 7 Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powołane akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ I. Struktura i funkcje administracji w państwie . . . . . . 13 1. Administracja publiczna w tradycji europejskiej . . . . . . . . . . . . . 13 2. Interes publiczny a administracja publiczna . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3. Pojęcie i zasady demokracji w ustrojach państwowych . . . . . . . . . 20 20 3.1. Polis demokratyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Zasady systemu politycznego i administracyjnego we wczesnej 9 monarchii feudalnej 3.3. Liberalizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 23 4. Dobro wspólne w państwie. O wartościach i zasadach w doktrynie papieża Benedykta XVI. Państwo – społeczeństwo – jednostka . . . . 24 29 5. Obowiązki państwa i wolności jednostki . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZDZIAŁ II. O suwerenności państwa i samorządzie terytorialnym 1. Geneza suwerenności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 40 1.1. Podział terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Władza organizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1.3. Władztwo samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2. Uwarunkowania administracyjnoprawne procesu samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3. Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym . . . . . . . . . . 54 . . . . . . . . 58 ROZDZIAŁ III. O kompetencjach samorządu lokalnego 1. Koncepcje samorządu terytorialnego w prawie Unii Europejskiej . . . 58 2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne . . . . . . . . . . . . . . 60 3. Uprawnienia organów samorządu terytorialnego w zakresie ochrony przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 5 4. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie ochrony lasów . . 78 5. Zadania organów samorządu terytorialnego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 6. Aktywność radnych w strategii rozwoju gminy (na przykładzie gmin dolnośląskich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 7. Kompetencje organów samorządu terytorialnego ustanowione w Prawie wodnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 97 ROZDZIAŁ IV. O kontroli społecznej nad administracją publiczną . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2. Dostęp do informacji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 108 3. Konsultacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Uwarunkowania prawa do informacji publicznej . . . . . . . . . . . . . 110 ROZDZIAŁ V. O referendum jako bezpośredniej formie demokracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 119 1. Referendum jako bezpośrednia forma partycypacji społecznej . . . . . 2. Formy bezpośredniego udziału mieszkańców we władzy samorządu terytorialnego na przykładach Włoch i Stanów Zjednoczonych . . . . 125 2.1. Regulacje statutowe partycypacji społecznej we Włoszech . . . . 125 2.2. Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym w Stanach Zjednoczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Spis treściwww.lexisnexis.pl Wykaz skrótów JuS Konstytucja marcowa – ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Pol- – „Juristische Schulung” k.p.a. L.C. LexPolonica RPEiS S.O. u.l. u.o.g.r.l. u.o.p. u.o.z. u.p.o.ś. u.p.w. u.r.l. u.s.g. Verw skiej (Dz.U. Nr 44, poz. 267 ze zm.) – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admini- stracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z  2000  r. Nr  98, poz.  1071 ze zm.) – Legge constitucione (ustawa konstytucyjna) – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska Sp. z o.o. – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – Supplemento Ordinario (dodatek nadzwyczajny) – ustawa z  28  września 1991  r. o  lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) – ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leś- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) – ustawa z  16  kwietnia 2004  r. o  ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) – ustawa z  27  kwietnia 2001  r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) – ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) – ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 ze zm.) – ustawa z  8  marca 1990  r. o  samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – Verwaltungsrecht (prawo administracyjne) 7 Powołane akty prawne Konwencje Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, spo- rządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706). Prawo unijne Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  17  listopada 2003  r. w  sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. UE L 345 z 31 grudnia 2003 r., s. 90 i n.). Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 PE i Rady z 30 maja 2001 r. w sprawie publiczne- go dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i  Komisji (Dz.Urz. WE L 145 z 31 maja 2001 r., s. 43 i n.; sprostowanie: Dz.Urz UE L 271 z 15 października 2010 r., s. 20 i n.). Traktat z  Lizbony zmieniający Traktat o  Unii Europejskiej i  Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w  Lizbonie dnia 13  grudnia 2007  r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569 ze sprost.). Ustawy Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 44, poz. 267 ze zm.) Ustawa z  26  września 1922  r. o  zasadach powszechnego samorządu wojewódzkiego, a  w  szczególności województwa lwowskiego, tarnopolskiego i  stanisławowskiego (Dz.U. Nr 90, poz. 829 ze zm.). Ustawa z  23  marca 1933  r. o  częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 35, poz. 294 ze zm.). Ustawa z  14  czerwca 1960  r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Ustawa z 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 1988 r. Nr 26, poz. 183 ze zm.). Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.). Ustawa z  13  września 1996  r. o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.). 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Władza samorządu lokalnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: