Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00203 008284 20982049 na godz. na dobę w sumie
Własność budynków i lokali oraz inne prawa rzeczowe w praktyce - ebook/pdf
Własność budynków i lokali oraz inne prawa rzeczowe w praktyce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 453
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-725-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Poradnik Własność budynków i lokali oraz inne prawa składa się z czterech części; omówienia problematyki własności (zwłaszcza budynków i lokali) oraz innych praw rzeczowych, wzorów dokumentów niezbędnych w działaniu wspólnot mieszkaniowych, wykazu orzeczeń poświęconych własności lokali oraz wyboru odnośnych aktów prawnych. Opracowanie uwzględnia zmiany legislacyjne, jakie zaszły od czasu ukazania się wyd. 1, a zwłaszcza zawiera omówienie nowelizacji w przepisach spółdzielczych wprowadzonej ustawą z 30.06.2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. Nr 122, poz. 1024).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NIERUCHOMOŒCI W³asnoœæ budynków i lokali oraz inne prawa rzeczowe w praktyce Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Zygmunt Niewiadomski USTAWA O ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM – KOMENTARZ Komentarze Becka Gerard Bieniek, Zenon Marmaj W£ASNOŒÆ LOKALI, wyd. 5 Krótkie Komentarze Becka Krzysztof Pietrzykowski SPÓ£DZIELNIE MIESZKANIOWE, wyd. 3 Krótkie Komentarze Becka Maciej Tertelis NIERUCHOMOŒCI W PROJEKTACH FINANSOWANYCH PRZEZ UE Nieruchomoœci Ewa Boñczak-Kucharczyk ZARZ¥DZANIE NIERUCHOMOŒCIAMI MIESZKANIOWYMI, wyd. 3 Nieruchomoœci Aleksander Turlej WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA – CHARAKTER PRAWNY, PRAWA I OBOWI¥ZKI W£AŒCICIELI, ZARZ¥D NIERU- CHOMOŒCI¥ WSPÓLN¥ Nieruchomoœci Maciej Tertelis PIENI¥DZE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Nieruchomoœci Pod red. prof. Janusza Strzêpki PRAWO UMÓW BUDOWLANYCH, wyd. 2 Zarys Prawa www.sklep.beck.pl W³asnoœæ budynków i lokali oraz inne prawa rzeczowe w praktyce Les³aw Myczkowski adwokat w Warszawie 2. wydanie Redakcja: Marzena Jaworska, Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C.H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: Drukarnia P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 83-7387-725-8 Spis treœci Spis treœci XI Spis treœci Wstêp................................................................................................. Wykaz skrótów.................................................................................. XIII Podstawowa literatura ....................................................................... XVII Czêœæ I. W³asnoœæ budynków i lokali oraz inne prawa rzeczowe w praktyce Rozdzia³ I. W³asnoœæ nieruchomoœci ............................................ 1. Pojêcia podstawowe................................................................ 1.1. W³asnoœæ rzeczy............................................................. 1.1.1. Uwagi wstêpne...................................................... 1.1.2. Bród³a prawa ......................................................... 1.1.3. W³asnoœæ a Konstytucja........................................ 1.1.4. Pojêcie mienia i praw rzeczowych........................ 1.1.5. Definicja w³asnoœci............................................... 1.2. Granice wykonywania prawa w³asnoœci....................... 1.2.1. Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego ........................... 1.2.2. Spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie w³asnoœci 1.2.3. Wyw³aszczenie...................................................... 1.2.4. Ograniczenia w³asnoœci wynikaj¹ce z przepisów Kodeksu cywilnego o prawie s¹siedzkim i wspó³w³asnoœci................................................... 1.2.5. Ograniczenia w³asnoœci wynikaj¹ce z innych prze- pisów Kodeksu cywilnego i umów....................... 1.2.6. Ograniczenia w³asnoœci p³yn¹ce z ustaw szczegól- nych ...................................................................... 1.2.7. Odwrócenie niebezpieczeñstwa ............................ 1.3. Nabycie w³asnoœci ......................................................... 1.3.1. Umowne przeniesienie w³asnoœci ......................... 1.3.2. Przeniesienie w³asnoœci rzeczy ruchomych ......... 1.3.3. Przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci ................ 3 3 3 3 4 6 7 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 17 18 19 VI Spis treœci 1.3.4. Nabycie w³asnoœci drog¹ ustawy .......................... 1.3.5. Inne wypadki nabycia w³asnoœci rzeczy rucho- mych ..................................................................... 1.4. Ograniczenia w obrocie przedmiotami w³asnoœci........ 1.5. Utrata w³asnoœci rzeczy ruchomej ................................ 1.6. Utrata w³asnoœci rzeczy nieruchomej ........................... 1.6.1. Zasiedzenie .......................................................... 1.6.2. Przemilczenie........................................................ 1.6.3. Zrzeczenie siê w³asnoœci ...................................... 2. Wspó³w³asnoœæ........................................................................ 2.1. Uwagi wstêpne ............................................................. 2.2. Wspó³w³asnoœæ u³amkowa............................................. 2.3. Wielkoœæ udzia³ów ....................................................... 2.4. Zarz¹dzanie i dysponowanie rzecz¹ wspóln¹............... 2.4.1. Pojêcie zarz¹du .................................................... 2.4.2. Wykonywanie zarz¹du rzecz¹ wspóln¹................. 2.5. Korzystanie z rzeczy wspólnej .................................... 2.6. Wspólnoœæ innych praw ................................................ 2.7. Ochrona praw wspó³w³aœcicieli..................................... 2.8. Zniesienie wspó³w³asnoœci ........................................... 2.8.1. Zasady ogólne ...................................................... 2.8.2. Sposoby i tryb znoszenia wspó³w³asnoœci ........... 2.8.3. Podzia³ przez sprzeda¿ egzekucyjn¹ .................... ....................................................... 2.9.1. Roszczenia windykacyjne .................................... 2.9.2. Roszczenia negatoryjne ....................................... 2.9.3. Roszczenia uzupe³niaj¹ce .................................... Rozdzia³ II. Posiadanie................................................................... 1. Istota posiadania...................................................................... 2. Rodzaje posiadania.................................................................. 3. Ochrona posiadania................................................................. 3.1. Domniemania prawne ................................................... 3.2. Ochrona w³asna i s¹dowa.............................................. 3.2.1. Ochrona w³asna posiadania .................................. 3.2.1.1. Obrona konieczna ................................... 3.2.1.2. Dozwolona samopomoc .......................... 3.2.2. S¹dowa ochrona posiadania ................................. 3.2.2.1. Powództwa posesoryjne .......................... 3.2.2.2. Przywracanie posiadania miêdzy 2.9. Ochrona w³asnoœci wspó³posiadaczami ................................. 3.2.2.3. Roszczenie o wstrzymanie budowy ........ 3.3. Przeniesienie posiadania ................................................ 21 25 28 30 32 33 38 39 40 40 42 43 43 43 45 52 56 57 58 58 62 67 68 69 72 74 81 81 83 85 85 87 87 88 89 90 91 94 95 96 Spis treœci Rozdzia³ III. Wieczyste u¿ytkowanie i prawa rzeczowe w praktyce 1. Wieczyste u¿ytkowanie........................................................... 1.1. Uwagi wstêpne............................................................... 1.2. Ustanawianie prawa u¿ytkowania wieczystego na pod- stawie utawy o gospodarce nieruchomoœciami....... 1.2.1. Zasady ogólne ...................................................... 1.2.2. Sprzeda¿ i oddawanie w wieczyste u¿ytkowanie 1.3. Ustanawianie wieczystego u¿ytkowania w drodze umowy ...................................................................... 1.3.1. Czynnoœci poprzedzaj¹ce umowê notarialn¹ ....... 1.3.2. Op³aty ................................................................... 1.3.3. Umowa notarialna ................................................ 1.3.3.1. Okres umowny ........................................ 1.3.3.2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania gruntu ...................................................... 1.3.3.3. Odp³atnoœæ za grunt i naniesienia ............ 1.3.3.4. Rozliczenia po wygaœniêciu wieczystego u¿ytkowania ............................................ 1.3.3.5. Przedawnienie ......................................... 1.3.3.6. Ochrona wieczystego u¿ytkowania ........ VII 99 99 99 104 104 105 111 112 114 117 117 118 119 121 122 123 1.4. Przekszta³cenie wieczystego u¿ytkowania w prawo w³asnoœci................................................................... 123 1.5. Uw³aszczenie dotychczasowych u¿ytkowników wie- czystych .................................................................... 125 129 2. Ograniczone prawa rzeczowe.................................................. 129 2.1. Uwagi wstêpne ............................................................. 130 2.2. Powstanie ograniczonego prawa rzeczowego ............. 133 2.3. Wygaœniêcie ograniczonego prawa rzeczowego........... 133 2.4. Zmiana treœci prawa ..................................................... 134 2.5. Pierwszeñstwo ............................................................... 135 2.6. Ochrona praw rzeczowych ograniczonych ................... 135 2.7. U¿ytkowanie ................................................................. 135 2.7.1. Uwagi wstêpne ..................................................... 136 2.7.2. Pojêcie u¿ytkowania ............................................ 137 2.7.3. Prawa i obowi¹zki stron........................................ 139 2.7.4. Okres u¿ytkowania i zwrot rzeczy ....................... 140 2.7.5. Przedawnienie roszczeñ ....................................... 2.7.6. U¿ytkowanie nieprawid³owe i u¿ytkowanie praw 140 141 141 143 2.8. S³u¿ebnoœci ................................................................... 2.8.1. S³u¿ebnoœæ gruntowa ........................................... 2.8.2. S³u¿ebnoœæ osobista ............................................. VIII Spis treœci 2.9. Zastaw ........................................................................... 2.9.1. Uwagi wstêpne ..................................................... 2.9.2. Powstanie prawa zastawu .................................... 2.9.3. Zastaw umowny ................................................... 2.9.4. Zastaw ustawowy ................................................. 2.9.5. Wygaœniêcie zastawu ........................................... 2.10. Hipoteka ....................................................................... 2.10.1. Uwagi wstêpne ................................................... 2.10.2. Rodzaje hipotek ................................................. 2.10.3. Zaspokajanie wierzytelnoœci z hipoteki ............. 2.10.4. Cesja wierzytelnoœci hipotecznej ....................... 2.10.5. Zakres obci¹¿enia i ochrona hipoteki ................ 2.10.6. Wygaœniêcie hipoteki ......................................... 2.11. Spó³dzielcze prawo do lokalu i prawo do domu jed- norodzinnego w spó³dzielni mieszkaniowej ........... 2.11.1. Uwagi wstêpne ................................................... 2.11.2. Spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do mieszka- nia ........................................................................ 2.11.3. Spó³dzielcze prawo do lokalu u¿ytkowego ........ 2.11.4. Gara¿e ................................................................ 2.11.5. Prawo do domu jednorodzinnego ....................... 2.12. Inne prawa wpisane do ksiêgi wieczystej .................. Rozdzia³ IV. W³asnoœæ lokali i wspólnoty mieszkaniowe ........... 1. Rys historyczny....................................................................... 2. Lokal jako odrêbna nieruchomoœæ........................................... 2.1. Uwagi wstêpne............................................................... 2.2. Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego ................ 2.3. Samodzielnoœæ lokalu .................................................... 2.4. Zdarzenia rodz¹ce prawo w³asnoœci ............................. 2.5. Wspó³w³asnoœæ przymusowa budynku, gruntu i urz¹dzeñ ................................................................. 2.6. Granice w³asnoœci lokalu i wspó³w³asnoœci domu....... 2.7. Znaczenie wpisu do ksiêgi wieczystej ........................ 2.8. Gara¿e ........................................................................... 2.9. Nabycie odrêbnej w³asnoœci mieszkania przez cudzo- ziemca ...................................................................... 2.10. Umowa o wzniesienie budynku ................................ 3. Wspólnoty mieszkaniowe........................................................ 3.1. Pojêcie wspólnoty mieszkaniowej ............................... 3.2. Prawa i obowi¹zki cz³onków wspólnoty mieszkanio- wej............................................................................. 3.3. Zarz¹d wspóln¹ nieruchomoœci¹ .................................. 144 144 146 146 147 148 148 148 150 153 154 154 155 157 157 158 159 160 160 163 165 165 171 171 174 176 179 183 186 188 190 191 191 195 195 201 205 Spis treœci 3.4. Ustawowy sposób zarz¹du ma³¹ wspólnot¹ mieszka- niow¹......................................................................... 3.5. Umowny sposób zarz¹du du¿¹ wspólnot¹ mieszka- niow¹......................................................................... 3.6. Ustawowy sposób zarz¹du du¿¹ wspólnot¹ mieszka- niow¹......................................................................... 3.7. Zebrania w³aœcicieli nieruchomoœci ............................. 3.7.1. Zwo³ywanie zebrañ i porz¹dek obrad ................... 3.7.2. Tryb podejmowania uchwa³ przez wspó³w³aœci- cieli ...................................................................... 3.7.3. Skar¿enie uchwa³ do s¹du .................................... 4. Varia........................................................................................ Czêœæ II. Wzory pism i pozwów 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej............................................... 2. Umowa o sprawowanie zarz¹du nieruchomoœci¹...................... 3. Umowa o prowadzenie rachunkowoœci Wspólnoty Mieszkaniowej ......................................................... 4. Umowa o korzystanie z lokalu s³u¿bowego ............................. 5. Protokó³ z nadzwyczajnego zebrania cz³onków Wspólnoty Mieszkaniowej ......................................................... 6. Uchwa³a zebrania w³aœcicieli lokali Wspólnoty Mieszka- niowej .......................................................................................... 7. Pozew o nakazanie sprzeda¿y lokalu......................................... 8. Wniosek o wydanie rozstrzygniêcia w trybie art. 24 ustawy o w³asnoœci lokali ................................ 9. Pozew o uchylenie uchwa³y zebrania w³aœcicieli lokali ........... 10. Pozew w trybie upominawczym o zap³atê op³at przez cz³onka Wspólnoty Mieszkaniowej.................................. IX 210 211 213 220 220 221 223 225 229 236 242 245 247 251 253 255 258 261 Czêœæ III. Wybór orzeczeñ S¹du Najwy¿szego 1. Orzeczenia zwi¹zane z odrêbn¹ w³asnoœci¹ lokali...................... 2. Orzeczenia zwi¹zane z przew³aszczeniem domów jednorodzin- nych w spó³dzielni mieszkaniowej .............................................. 265 279 X Spis treœci Czêœæ IV. Teksty aktów prawnych 1. Ustawa o w³asnoœci lokali ............................................................ 2. Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece.................................. 3. Ustawa o gospodarce nieruchomoœciami..................................... 4. Ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych................................... 5. Ustawa o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoœci ........... 6. Ustawa o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców ........ 285 297 320 384 419 423 Indeks rzeczowy .............................................................................. 431 Wstêp WstêpWstêpProblematyka ustawy z 24.6.1994 r. o w³asnoœci lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) pozostaje w bezpoœrednim zwi¹zku z przepisami ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dotycz¹cymi w³asnoœci, posiadania i praw rze- czowych ograniczonych, jak te¿ z przepisami ustawy z 6.7.1982 r. – Pra- wo spó³dzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.), ustawy z 15.12.2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) oraz ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Przepisy tych ustaw stanowi¹ konieczne t³o dla ustawy o w³asnoœci lokali, jak równie¿ jej uzupe³nienie w zakresie stosowanych pojêæ i uwa- runkowañ prawnych. Ustawa o w³asnoœci lokali nie zawiera bowiem osobnych unormowañ, dotycz¹cych istoty w³asnoœci, œrodków jej ochro- ny, kwestii zwi¹zanych z posiadaniem, zasiedzeniem i innych instytucji ukszta³towanych w KC. Kreowanie odrêbnej w³asnoœci nastêpuje rów- nie¿ na terenach objêtych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomo- œciami. Znaczna czêœæ budynków miejskich tworz¹cych wspólnoty mieszkaniowe usytuowana jest bowiem na dzia³kach stanowi¹cych w³asnoœæ gmin lub Skarbu Pañstwa i podlega w³aœnie tej ustawie. Podob- nie przedstawia siê sytuacja w obrêbie osiedli spó³dzielczych, w których dochodzi nieraz do wyodrêbnienia w³asnoœci domów jednorodzinnych i lokali w innych budynkach. Z kolei przepisy ustawy z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipo- tece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) okreœlaj¹ zasa- dy dokonywania wpisów (zw³aszcza konstytutywnych), ustanawiaj¹ do- mniemania prawne, a przede wszystkim reguluj¹ problematykê hipoteki, jako formy zabezpieczenia wierzytelnoœci na okreœlonej nieruchomoœci, a wiêc dotycz¹ materii bezpoœrednio zwi¹zanej z powstaniem, przeno- szeniem i obci¹¿aniem praw na nieruchomoœciach, których dotyczy rów- nie¿ ustawa o w³asnoœci lokali. XII Wstêp Przedstawienie tej problematyki, nawet w formie uproszczonej, rzu- tuje na objêtoœæ opracowania – autor uzna³ tu za konieczne ca³oœciowe potraktowanie tematu. Ksi¹¿ka „W³asnoœæ budynków i lokali” nie ma charakteru komentarza. Przeznaczona jest dla praktyków z przygotowa- niem prawniczym oraz dla osób interesuj¹cych siê problematyk¹ w³asno- œci i wspólnot mieszkaniowych. Zawiera dziesiêæ wzorów – w³aœnie dla u¿ytku praktyków: statut wspólnoty, umowê z zarz¹dc¹ i osob¹ prowadz¹c¹ rachunkowoœæ, a tak¿e wzory pozwów i protoko³ów. Ca³oœæ dope³nia wybór odpowiednich aktów prawnych, jak równie¿ ze- stawienie orzecznictwa SN dotycz¹cego odrêbnej w³asnoœci lokali. lokali W opracowaniu uwzglêdniono zmiany w przepisach spó³dzielczych wprowadzone ustaw¹ z 3.6.2005 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 122, poz. 1024). L. Myczkowski Warszawa, czerwiec 2005 r. Wykaz skrótów ....................... artyku³ ................... Dziennik Ustaw Wykaz skrótów Wykaz skrótów art. Dz.U. GospNierU............ ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2603 ze zm.) KC ....................... Kodeks cywilny z 1964 r. KH ....................... Kodeks handlowy z 1934 r. KK ....................... Kodeks karny z 1997 r. Kodeks cywilny. Komentarz ............ Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzykow- skiego, t. I i II, 1998 Komentarz do KC ................... S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego, ksiê- ga II, 1996 Komentarz do KC z 1972 r. Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. Z. Resicha, J. Ignatowicza, J. Pietrzykowskiego i I. Bielskiego, 1972 Komentarz do KPC................. Komentarz do Kodeksu postêpowania cywilnego, pod red. T. Ereciñskiego, 1997 KP ........................ Kodeks pracy z 1974 r. KPC ..................... Kodeks postêpowania cywilnego z 1964 r. KrRejSU ............... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹do- wym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) KRS ...................... Krajowy Rejestr S¹dowy KRO .................... Kodeks rodzinny i opiekuñczy z 1964 r. KSH ...................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU ................... ustawa z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipote- ce (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) MF ....................... Minister Finansów XIV Wykaz skrótów ..................... Monitor Polski ..................... nastêpna (y) MKiS ................... Minister Kultury i Sztuki MS ....................... Minister Sprawiedliwoœci MSWiA ............... Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji M.P. nast. niepubl. ................ niepublikowana NP ........................ Nowe Prawo Nr ........................ numer NSA ..................... Naczelny S¹d Administracyjny OchrLokU............. ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) OrdPU ................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) orz. ....................... orzeczenie OSN ..................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSNCP ................ Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego – Izba Cywilna oraz Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecz- nych OSPiKA .............. Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych OTK .................... Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Pal. ....................... Palestra PiP ....................... Pañstwo i Prawo por. post. ..................... postanowienie poz. ...................... pozycja Prok. i Pr. ............ Prokuratura i Prawo PrSpó³dz .............. ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spó³dzielcze (tekst ...................... porównaj jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) ...................... Rejent publ. ..................... publikowane (y) RM ...................... Rada Ministrów red. ....................... redakcja Rej. rozp. ..................... rozporz¹dzenie RPE ..................... Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS .................. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny s. SN ........................ S¹d Najwy¿szy SN (PS) ............... S¹d Najwy¿szy w pe³nym sk³adzie .......................... strona (y) Wykaz skrótów XV SN (PSIC) ........... S¹d Najwy¿szy w pe³nym sk³adzie Izby Cywilnej SN (7) ................. S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów SpMieszkU ........... ustawa z 15.12.2000 r. o spó³dzielniach mieszkanio- wych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) tekst jedn. ............ tekst jednolity t. ........................... tom TK ....................... Trybuna³ Konstytucyjny U¿ytkWU ............ ustawa z 4.9.1997 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytko- wania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycz- nym w prawo w³asnoœci (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 ze zm.) W³LokU .............. ustawa z 24.6.1994 r. o w³asnoœci lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) .................... Wokanda Wok. WSA ..................... Wojewódzki S¹d Administracyjny wyr. ...................... wyrok w zw. ................... w zwi¹zku zd. ........................ zdanie ze zm. .................. ze zmianami zob. ...................... zobacz ZagospPrzestrzU... ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowa- niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Podstawowa literatura G. Bieniek, A Hopfer, Z. Marmaj, E. Mzyk, R. 1róbek, Komentarz do Podstawowa literatura Podstawowa literatura ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, t. I i II, 1998 R. Dziczek, W³asnoœæ lokali – komentarz, 2003 Gospodarowanie we wspólnocie mieszkaniowej. Poradnik. Praca zbiorowa, 1999 J. Ignatowicz, Komentarz do ustawy o w³asnoœci lokali, 1995 J. Ignatowicz, Prawo Spó³dzielcze. Komentarz, 1985 Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, t. I i II, 1998 Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. Z. Resicha, J. Ignatowicza, J. Pietrzykowskiego i I. Bielskiego, 1972 Komentarz do Kodeksu postêpowania cywilnego, pod red. T. Ereciñ- skiego, 1997 A. M¹czyñski, Powstanie odrêbnej w³asnoœci lokali w budynku spó³dzielni mieszkaniowej, 1995 L. Myczkowski, Mieszkaniowe Vademecum, 1997 L. Myczkowski, Najem mieszkañ. Praktyczny komentarz z wzorami pism i orzecznictwem, 1998 L. Myczkowski, Spó³dzielnie mieszkaniowe. Poradnik prawniczy wraz ze wzorami i tekstami aktów prawnych, 1999 M. Nazar, W³asnoœæ lokali – podstawowe zagadnienia cywilnopraw- ne, 1995 Prawo obrotu nieruchomoœciami, pod red. S. Rudnickiego, 1999 S. Rudnicki, Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelnoœci, 2003 S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego, ksiêga II, 1996 S. Rudnicki, Komentarz do ustawy o ksiêgach wieczystych i hipote- ce, 1993 S. Rudnicki, S¹siedztwo nieruchomoœci, 1998 Czêœæ I W³asnoœæ budynków i lokali oraz inne prawa rzeczowe w praktyce
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Własność budynków i lokali oraz inne prawa rzeczowe w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: