Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00755 010868 10763908 na godz. na dobę w sumie
Własność zabytków - ebook/pdf
Własność zabytków - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 310
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7483-113-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka obejmuje analizę treści i ograniczeń prawa własności zabytków, jakie wynikają przede wszystkim z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach i ustawy o gospodarce nieruchomościami. Szczególna sytuacja prawna właściciela zabytku, jego prawa i obowiązki badane są przez pryzmat skutków cywilnoprawnych wywołanych aktywnością organów administracji realizujących zadania publiczne w tej dziedzinie.

Przedmiotem opracowania jest tez analiza uprawnienia właściciela do korzystania z wyglądu rzeczy oraz jego odniesienia do klasycznie utrwalonej już triady uprawnień właścicielskich, zwłaszcza - w obszarze korzystania z wyglądu zabytku utrwalonego na innym nośniku.

Omówione zagadnienia dotyczą też przepisów o nabywaniu własności znalezionego skarbu, prawa pierwszeństwa zakupu oraz prawa pierwokupu zabytków, wywłaszczenia jak również własności publicznej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONIKA DRELA · W£ASNOŒÆ ZABYTKÓW Polecamy w serii: Ewa Bagińska ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA WYKONYWANIE WŁADZY PUBLICZNEJ Andrzej Marian Świątkowski KARTA PRAW SPOŁECZNYCH RADY EUROPY Piotr Pogonowski REALIZACJA PRAWA DO SĄDU W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Marian Jamroży OPODATKOWANIE SPÓŁKI OSOBOWEJ Małgorzata Bednarek WZORCE UMÓW W PARWIE POLSKIM Konrad Osajda TESTAMENTY WSPÓLNE Andrzej Skoczylas DZIAŁALNOŚĆ UCHWAŁODAWCZA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTARCYJNEGO Jerzy Lachowski STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI www.sklep.beck.pl W£ASNOŒÆ ZABYTKÓW MONIKA DRELA Redakcja: Aneta Flisek Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTER-DRUK Warszawa ISBN 83-7483-113-8 Książkę tę dedykuję Prof. Edwardowi Gniewkowi z wyrazami wdzięczności Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................... Spis treści Spis treści Literatura................................................................................................................... Wstęp ........................................................................................................................... Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające ................................................ § 1. Ochrona prawna zabytków – tło historyczne ................................ § 2. Własność dóbr kultury a regulacje Konstytucji RP ...................... § 3. Dobro kultury a zabytek ........................................................................ Rozdział II. Zabytek jako przedmiot prawa własności ................... § 1. Przedmiot prawa własności w prawie polskim.............................. § 2. Definicja zabytku ....................................................................................... I. Pojęcie zabytku w naukach humanistycznych ..................... II. Definicja zabytku w ustawie ...................................................... § 3. Zabytek nieruchomy................................................................................. I. Definicja zabytku nieruchomego w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ............................................. II. Zabytek nieruchomy a nieruchomość .................................... III. Zabytkowa nieruchomość budynkowa................................... IV. Zabytek nieruchomy stanowiący część nieruchomości ... 1. Podział nieruchomości na część zabytkową i niezabytkową........................................................................... V. Zespoły zabytków nieruchomych............................................. § 4. Zabytek ruchomy jako przedmiot prawa własności ..................... I. Samoistny zabytek ruchomy....................................................... II. Zbiory zabytków ruchomych ..................................................... § 5. Zabytek archeologiczny ......................................................................... I. Nieruchome zabytki archeologiczne ...................................... II. Ruchomy zabytek archeologiczny............................................ § 6. Pojęcie zabytku w prawie francuskim .............................................. § 7. Pojęcie zabytku w prawie europejskim oraz w aktach prawa XI XV 1 13 13 17 25 35 35 41 41 45 49 51 53 64 66 67 74 80 80 82 88 90 96 99 międzynarodowego ................................................................................. 103 Rozdział III. Ograniczenia własności zabytku w sferze posiadania i korzystania ........................................................................... § 1. Pojęcie ograniczeń prawa własności.................................................. I. Ograniczenia własności zabytków .......................................... § 2. Ograniczenia w posiadaniu zabytku .................................................. 111 111 126 130 VII Spis treści I. Uwagi wprowadzające ................................................................. II. Regulacje ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za- bytkami ograniczające posiadanie zabytku........................... III. Pozbawienie posiadania .............................................................. 1. Czasowe zajęcie zabytku ruchomego ................................ 2. Czasowe zajęcie zabytku nieruchomego.......................... § 3. Ograniczenia w korzystaniu z zabytku .............................................. I. Korzystanie jako składnik treści prawa własności .............. II. Prawa związane z wyglądem rzeczy......................................... III. Ograniczenia w korzystaniu z zabytku.................................... 1. Ustawowe ograniczenia prawa właściciela do używa- nia zabytku.................................................................................. 2. Sfera ius fruendi ....................................................................... 3. Ograniczenia właściciela zabytku w ius abutendi ....... Rozdział IV. Nabywanie i ograniczenia w rozporządzaniu prawem własności zabytku ...................................................................... § 1. Zakres tematyczny rozdziału ................................................................. § 2. Res extra commercium – zabytki wyjęte z obrotu ........................ § 3. Pierwotne nabycie własności zabytków ruchomych.................... I. Znaleziska zabytkowe ................................................................... II. Nabycie własności znalezionych zabytków .......................... III. Znalezienie zabytku archeologicznego .................................. IV. Nabycie własności znalezionych zabytków archeologicz- nych we Francji oraz w Niemczech .......................................... 1. Francja .......................................................................................... 2. Niemcy .......................................................................................... V. Znalezienie zabytku niearcheologicznego albo przed- miotu, względem którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem.................................................................................... § 4. Pierwszeństwo zakupu oraz prawo pierwokupu muzeum ....... I. Wprowadzenie................................................................................ II. Zakres przedmiotowy prawa pierwszeństwa zakupu ....... III. Zakres podmiotowy prawa pierwszeństwa .......................... IV. Powstanie i realizacja prawa pierwszeństwa........................ V. Ważność umowy sprzedaży dokonanej z naruszeniem prawa pierwszeństwa................................................................... VI. Prawo pierwokupu muzeum na aukcji zabytków rucho- mych ................................................................................................... § 5. Ustawowe prawo pierwokupu zabytku nieruchomego ............. § 6. Wywóz zabytków za granicę.................................................................. § 7. Ograniczenia w znoszeniu współwłasności..................................... 130 134 138 141 144 151 151 155 164 166 176 178 181 181 184 189 190 194 197 200 200 203 205 209 209 213 216 217 220 225 226 229 234 VIII Spis treści Rozdział V. Administracja wobec własności zabytków ................... § 1. Zakres przedmiotowy rozdziału ........................................................... § 2. Zadania administracji w dziedzinie ochrony zabytków .............. § 3. Publiczna własność zabytku .................................................................. I. Pojęcie własności publicznej ..................................................... II. Publiczna własność zabytków.................................................... III. Gospodarowanie i obrót zabytkami objętymi własnością publiczną.................................................................... § 4. Zabytki we francuskiej domenie publicznej.................................... § 5. Obowiązki informacyjne właściciela zabytku................................. § 6. Wywłaszczenie zabytku........................................................................... I. Pojęcie wywłaszczenia ................................................................. II. Wywłaszczenie zabytku nieruchomego................................. III. Odszkodowanie .............................................................................. IV. Zbycie zabytkowej nieruchomości uprzednio wywłaszczonej a obowiązek jej zwrotu ................................. Podsumowanie....................................................................................................... Indeks .......................................................................................................................... 237 237 239 242 242 248 249 256 260 263 263 265 268 269 273 281 IX Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów art............................................ AUMCS .................................. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska artykuł w Lublinie Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ............................ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.Urz. WE .......................... Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich ECR ........................................ European Court Reports francuski kodeks cywilny FKC ........................................ GospNierU .......................... ustawa gospodarce o nieruchomościami z 21.08.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) GospGrU .............................. ustawa z 29.4.1985 o gospodarce gruntami i wy- właszczeniu nieruchomości (Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) Journal Officiel J.O. .......................................... KC ........................................... Kodeks cywilny z 23.04.1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK .......................................... Kodeks karny z 6.6.1997 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPC ........................................ Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK ........................................ Kodeks postępowania karnego z 6.6.1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KSP ......................................... Krakowskie Studia Prawnicze MoP ........................................ Monitor Prawniczy m.in. ....................................... między innymi MuzU ..................................... ustawa z 21.11.1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.) n. ............................................. następny np. .......................................... na przykład niepubl. ................................ niepublikowany (a, e) NKC ....................................... niemiecki kodeks cywilny XI Wykaz skrótów NP ........................................... Nowe Prawo Nr ........................................... numer NSA ........................................ Naczelny Sąd Administracyjny OchrZabU ............................ ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opie- ce nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568) ......................................... Officiel Journal O.J. OSNCP................................... Orzecznictwo Sdądu Najwyższego – Izba Cywil- na i Pracy Palestra Państwo i Prawo Przegląd Sądowy orz. ......................................... orzeczenie P.Leg. ..................................... Przegląd Legislacyjny Pal. .......................................... PiP........................................... pkt .......................................... punkt post. ....................................... postanowienie poz. ......................................... pozycja przyp...................................... przypis Pr. i P. ..................................... Problemy Praworządności PPiA ....................................... Przegląd Prawa i Administracji PSąd........................................ PS ............................................ Przegląd Sejmowy Rej. .......................................... Rejent RPEiS...................................... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny RPO ........................................ Rzecznik Praw Obywatelskich Rzeczp. .................................. Rzeczpospolita SK ............................................ SKFR....................................... SN............................................ SP ............................................ SPP ......................................... t. .............................................. t. j. ........................................... tj. ............................................. TK ........................................... Trybunał Konstytucyjny TKU ....................................... ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym Sąd Konstytucyjny Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej Sąd Najwyższy Studia Prawnicze System Prawa Prywatnego tom tekst jednolity to jest (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) TWE ....................................... Traktat o utworzeniu Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864, zał. nr 2, t. I, s. 113) XII Wykaz skrótów uchw. ..................................... uchwała ust. .......................................... W.E. ........................................ Wspólnoty Europejskie wg ........................................... według WKZ ...................................... wojewódzki konserwator zabytków wyr. ........................................ wyrok w zw. z ................................... w związku z zd. ........................................... ZNAE ..................................... Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej ZNUJ ...................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ze zm. ..................................... ze zmianami ustęp zdanie XIII Literatura Agopszowicz A., Wpływ art. 82 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowi- ska na zakres i treść cywilnoprawnych środków ochrony środowiska, Pro- blemy Prawne Górnictwa, 1991, Nr 14. Literatura Literatura Auby J. M., Bon P., Droit administratif, des biens, Paris 1995. Bachoud L., Jacob P., Toulier B., Patrimoine culturel bâti et paysager, Paris 2002. Banaszak B., Prawa człowieka i obywatela w nowej Konstytucji RP, PS 1997 Nr 5. Banaszkiewicz B., Konstytucyjne prawo do własności (w:) M. Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa 2001. Barta J. (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo autorskie, t. 13, Warszawa, 2003. Barta J., Markiewicz R., (w:) J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkal- ski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995. Barta J., Markiewicz R., Rejtan na rusztowaniu, Rzeczpospolita 1996, Nr 2. Barta J., Markiewicz R., Muzea a nowe prawo autorskie, ZNUJ, Opuscula Mu- zealia 1996, z. 8 (http://www3.uj.edu.pl/Muzeum/artykuly/prawo.htm). Bednarek M., Mienie, Komentarz do art. 44–553 Kodeksu cywilnego, Kraków 1997. Bednarek M., Przemiany własności w Polsce, podstawowe koncepcje i kon- strukcje normatywne, Warszawa 1994. Bergel J. L., Bruschi M., Cimamont S., Traité de droit civil (J. Ghestin red.), Paris 2000. Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Ossolineum 1980. Biondi A., The Merchant, the Thief and the Citizen: the Circulation of Works of Art within the European Union, Common Market Law Reports (CMLR), 1997, Nr 34. Błaś A. (w:) Administracjia publiczna, J. Boć (red.), Wrocław 2003. Bończa-Szabłowski J., Chłopiec budzący sensację, Rzeczpospolita z 8.11.2004 r. Nr 262 (6945). Bourdan J., Pontier J. M., Ricci J. C., Droit de la culture, Paris 1996. Breyer S., Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1972. XV Literatura Breyer S., Z ogólnej problematyki ograniczeń prawa własności nierucho- mości, NP 1972, Nr 1. Brichet R., Le régime des monuments historiques en France, Libraire de la Cour de Cassation, Paris 1952. Bugajski W., Przepisy o zakładaniu na cudzych nieruchomościach urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gazociągowych, energetycznych a tzw. służebno- ści ustawowe (art. 145, 146 k.c.) – uwagi na tle problematyki granic prawa własności, Cz. II, Pal. 1966, Nr 12. Bukowska-Gorgoni K., Pruszyński J., Środowisko naturalne a dobra kultury (niektóre aspekty prawne), Studia Iuridica, 1974, t. II. Burian B., Pierwszeństwo nabycia nieruchomości, Kraków 2004. Carrbonier J., Droit civil, t. 3, Les biens, Paris 2000. Chazan B., Transplantacja komórek, tkanek i narządów w świetle obo- wiązującego prawa na tle rozważań przyjętych przez Radę Europy i usta- wodawstwa innych krajów, Pal. 1998, Nr 5-6. Cioch H., Watczak H., Zasada superficies solo cedit w prawie polskim, Rej. 1999, Nr 9. Cornu M., L’espérance d’intamgibilité dans la vie des oeuvres. Réflections sur la longévité de certains biens, Revue Trimestrielle de Droit Civil, 2000, Nr 4. Cornu M., Le droit culturel des biens: l’intéręt culturel juridiquement prot- égé, Bruxelles 1996. Czachórski W. (red.), System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna (red. tomu S. Grzybowski), Ossolineum 1985. Czachórski W. (red.), System prawa cywilnego, t. II, Prawo własności i inne prawa rzeczowe (red. tomu J. Ignatowicz) Ossolineum 1977. Czapliński W., (w:) J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo material- ne i polityki, Warszawa 2003. Czapliński W., Ostrihansky R., Saganek P., Wyrozumska A., Prawo Wspólnot Europejskich, Orzecznictwo, Warszawa 2001. Czuba S., Cywilnoprawna problematyka wywłaszczenia, Warszawa 1980. Czubek G., Kosiewski P. (red.), Dobra kulury i problemy własności, Doświad- czenia Europy Środkowej po 1989 r., Warszawa 2005. Dembour J., Droit, administratif, Liege 1978. Demetrykiewicz Wł., Konserwatorstwo dla zabytków archeologicznych, Stu- dium ze stanowiska dziejów kultury i nauki porównawczej prawa, Kra- ków 1886. Dobosz I., Grzybowski S., Wojciechowska A., Zagadnienia ochrony środowi- ska jako dobra intelektualnego, ZNUJ, Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, 1989, z. 51. Dobosz P., Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony za- bytków, Kraków 1997. XVI Literatura Dobosz P., Podstawy prawne, zakres i formy urzędowej ingerencji konserwa- torskiej a prawo do reklamy podmiotów prowadzących działalność gospo- darczą w obiektach zabytkowych, Ochrona Zabytków 1999, Nr 1. Dobosz P., (w:) Skrzydło-Niżnik I., Dobosz P., Prawne problemy procesu in- westycyjno-budowlanego i konserwatorskiego, Kraków 2002. Draft Treaty Establishing a Constitution for Europe, 18 July 2003, Luxem- burg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003, s. 97; Projet de Traité Etablissant une Constitiution pour L’Europe, 18 Juil- let 2003, Luxemburg 2003 s. 97. Drela M., Dobro kultury jako przedmiot ochrony prawnorzeczowej, PiP 2002, z. 11. Drela M., Ingerencja administracji w prawo własności zabytków nierucho- mych, PPiA, Acta Universitatis Wratislaviensis 2004, t. LXII. Drozd E., Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa–Kraków 1974. Dybowski T., Części składowe rzeczy, NP 1969, Nr 1. Dybowski T., Ochrona własności w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1969. Dybowski T. (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo rzeczowe, t. 3, Warsza- wa 2003. Dybowski T., Własność w przepisach konstytucyjnych wedle stanu obo- wiązywania w 1996 r., (w:) Trzciński J., Jankiewicz A. (red.), Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania, Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Za- krzewskiej, Warszawa 1996. Eneccerus L., Kipp T., Wolf M., Lehrbuch des Burgerlischen Rechts. Allgeme- iner Tail I, 1, Tubingen 1959. Engelhardt B., Niemcy: ochrona zabytków archeologicznych w Dolnej Bawa- rii, (w:) Kobyliński Z. (red.), Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Europie, Warszawa 1998. Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, Kraków 1982. Frodl W., Pojęcia i kryteria wartościowania zabytków, Biblioteka Muzealnic- twa i Ochrony Zabytków, Seria B, t. XIII. Gach A., Szemethy H. D., Protection of Cultural Property in Austria, Art, An- tiquity Law 2001, Nr 6 (4). Garlicki L., Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), PiP 2001, z. 10. Gerecka-Żołyńska A., W kwestii definicji dobra kultury i dzieła sztuki, Pr.i P. 1999, Nr 9. Gocłowski M., Posiadanie w ujęciu kodeksu cywilnego (Prawo podmiotowe czy stan faktyczny), PiP 2001, z. 2. Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 1999. Golat R., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Komentarz, Kraków 2004. XVII Literatura Gołębiowski K., Reglamentacja wywozu dzieł sztuki i zabytków w prawie polskim, SP 2001, z. 3–4. Gniewek E., Kodeks cywilny. Księga druga, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001. Gniewek E., Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi, Kra- ków 1999. Gniewek E., Prawo rzeczowe, Warszawa 2003. Grabowski J., Wywłaszczenie jako środek ochrony zabytków, PiP 1967, z. 3. Grzybczyk K., Komercyjne wykorzystanie dóbr niematerialnych (merchan- dising), (w:) M. Pazdan (red.), Valeat aequitas, Księga pamiątkowa ofiaro- wana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, Prace Naukowe, Uniwersytetu Śląskiego, Nr 1905. Grzybowski S., O rzekomej konwalidacji nieważnej czynności prawnej, RPEiS 1974, Nr 3. Grzybowski S., Prawo cywilne, Zarys części ogólnej, Warszawa 1986. Grzybowski S., Struktura i treść przepisów prawa cywilnego odsyłających do zasad współżycia społecznego, Studia Cywilistyczne 1965, t. VI. Grzybowski S., Własność w projekcie prawa rzeczowego, PiP 1946, Nr 4. Grzywacz A., Obrót dziełami sztuki, Warszawa 2004. Haumont F., La protection du patrimoine culturel mobilier, Annales de droi de Louvain, 1988. Ignatowicz J., Mienie komunalne – zagadnienia podstawowe, (w:) Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1992. Ignatowicz J., Ochrona posiadania, Warszawa 1963. Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 1976. Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 2000. Ignatowicz J., Przemiany prawa własności w świetle przepisów kodeksu cy- wilnego, Studia Cywilistyczne 1969, t. XIII–XIV. Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2003. Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1997. Jabłoński M., Wolności z art. 73 Konstytucji RP, (w:) Banaszak B. (red.), Pra- wa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002. Jankowski D., Soldani A., Zabytki. Ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy, Zielona Góra 2004. Jarosz–Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003. Jarosz–Żukowska S., Prawo do własności – własność jako prawo podmioto- we, (w:) Banaszak B., Preisner A., Prawa i wolności obywatelskie w Kon- stytucji RP, Warszawa 2002. Jaworski W. L., Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, War- szawa 1924. XVIII Literatura Jędrzejewski S., Kijowski D., Glosa do wyroku TK z 12.1.1999 r., P 2/98, PiP 2001, z. 3. Kasperek F., Stosunek państwa do praw nabytych a w szczególności do pra- wa własności, Lwów 1885. Katner W., Problem własności muzealiów a roszczenia windykacyjne daw- nych właścicieli, Kontrola Państwowa 1992, Nr 2. Kierek M., Oraniczenia prawa własności w świetle ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach, Annales UMCS 1965, vol. XII. Klein A., Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego, Wrocław 1964. Klein A., Ewolucja pojęcia nieruchomości w polskim prawie cywilnym, (w:) Łętowska E., Kordasiewicz B., Prace z prawa cywilnego, Ossolineum 1985. Kobyliński Z., Polska: ochrona dziedzictwa archeologicznego, w: Kobyliński Z. (red.), Ochrona dziedzictwa archeologicznego w Europie, Warszawa 1998. Kołacz M., Poszukiwania z użyciem wykrywaczy metali a ochrona znalezisk archeologicznych, PSąd. 1995, Nr 6. Kołodziejski S., Istota, treść i rodzaje posiadania, Pal. 1966, Nr 6. Kopff A., Utwór architektoniczny i jego autorstwo, NP 1970, Nr 9. Kopff A., Własność dóbr kultury, Studia Cywilistyczne 1969, t. XIII–XIV. Korzan K., Glosa do uchwały SN z 9.12.1986 r., OSP 1989, Nr 1, poz.1. Korzeniowska-Marciniak M., Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Kraków 2001. Kowalski W., Nabycie własności dzieła sztuki od nieuprawnionego, Kraków 2004. Kozłowska E., Przedmioty zabytkowe, (w:) Gutowska K., Kobyliński Z. (red.), Zabytki i społeczeństwo, Warszawa 1999. Kuta T., Rola administracji publicznej wobec potrzeb obywateli korzystania ze zdobyczy kultury, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CLIII, Wrocław 1988. Kwiatkowski M., Rynek nieruchomości zabytkowych, Rzeczoznawca Majątkowy 1994, Nr 2. La protection du patrimoine mobilier, Requeil de textes législatifs, Unesco, 1979 Langrod J. S., Instytucje prawa administracyjnego, Zarys części ogólnej, Kra- ków 2003. Lasok D., Zarys prawa Unii Europejskiej. Część druga – prawo gospodarcze, Toruń 1998. Łabno-Jabłońska A., Nowa konstytucyjna regulacja prawa własności, Zagad- nienia prawa cywilnego i administracyjnego w Polsce, Warszawa 1993. Łazarkiewicz S., Sieroszewski W., Przepisy prawne dotyczące ochrony dóbr kultury oraz muzeów, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B, t. XX, Warszawa 1967. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Własność zabytków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: