Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00516 010857 17237610 na godz. na dobę w sumie
Włochaty, dopisać swój wers - ebook/pdf
Włochaty, dopisać swój wers - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 240
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-89143-78-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka nie jest tylko jubileuszową laurką z okazji dwudziestolecia zespołu. Znalazły się tu teksty napisane specjalnie z myślą o tej publikacji oraz pierwsza wyczerpująca historia zespołu, wywiady, pełna dyskografia, teksty piosenek. Materiał uzupełniają archiwalne zdjęcia
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Redakcja:฀Łukasz฀Gołębiewski,฀Malwina฀Markiewicz Jirafa Roja Warszawa 2009 © Copyright by Jirafa Roja, 2007 Zdj(cid:658)cia pochodz(cid:647) z archiwum zespołu oraz z prywatnych zbiorów: Urasa, Zebry, Wichra, Disordera i @rturka Czapli(cid:676)skiego. Portrety zespołu i jego członków by Tomek Pikuła. tatsu@tatsu.pl Redakcja: Łukasz Goł(cid:658)biewski, Malwina Markiewicz Łamanie: Tatsu Projekt okładki: Jerzy Zajkowski Zdj(cid:658)cie na okładce: Tomek Pikuła Druk: Fabryka Druku | www.fabrykadruku.pl ISBN 978-83-61154-30-3 Wydanie IV Warszawa 2009 Spis฀treści Dlaczego ksi(cid:647)(cid:707)ka o Włochatym? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Posłuchaj tego! To mo(cid:707)e ci(cid:658) natchn(cid:647)(cid:649) […] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Dwie dekady inspiracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Wspominki by Uras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Cz(cid:658)(cid:687)(cid:649) I. Powiew historii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Włochaty — (cid:263)e Story . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Kalendarium zdarze(cid:676) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 Włochaty — 15 lat tułaczki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Nastał rok 1993 czyli krótka subiektywna opowiastka Rafcika . . . . . . . . . .68 Walka trwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Cz(cid:658)(cid:687)(cid:649) II. Przesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Ludzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Na ka(cid:707)dym kroku… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Droga oporu — nasz wybór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Tak długo, tak wiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Kiedy(cid:687)… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Tryumf anarchii nad tyrani(cid:647) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Marzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Od gniewu do wolno(cid:687)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Nikt nas nie pytał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Cz(cid:658)(cid:687)(cid:649) III. Dyskogra(cid:277)ai teksty utworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 For sale, kaseta, 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Włochaty Live, kaseta, 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Włochaty, EP, 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Włochaty, kaseta, 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 BANK $WIATOWY, EP, 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 WŁOCHATY, LP, 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 Wojna przeciwko ziemi,CD, kaseta, LP, 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Droga oporu, CD, kaseta, 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 Zmowa, CD, kaseta, 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 Zamiana pieni(cid:658)dzy na rebeli(cid:658), CD, 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 Tryumf anarchii nad tyrani(cid:647),CD, kaseta, 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196 Dzie(cid:676) gniewu, CD, kaseta, 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 Bunt i miło(cid:687)(cid:649), CD, 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217 Żebyś฀doświadczył฀tej฀miłości,฀w฀którą฀tak฀wytrwale฀wierzysz. Jak฀największych฀klatek฀i฀najdłuższych฀łańcuchów. Jak฀najmniej฀dni฀gniewu. Prostych฀odpowiedzi. Radosnych฀wieści฀z฀frontu. Jak฀najmniej฀chwil฀zwątpienia. Nadziei฀na฀lepsze฀jutro. Chociaż฀kilka฀metrów฀kwadratowych฀Polski฀— to฀twój฀dom฀—฀tu฀kochają฀cię! Stałej฀bliskości฀Pani฀A. Swojej฀własnej฀drogi฀oporu. Żebyś฀nie฀zamieniał฀swego฀buntu฀na฀pieniądze i฀żeby฀zawsze฀w฀twoim฀sercu฀grała฀serenada. Życzę฀wytrwałości. P.S.฀Będzie฀dobrze. fot. Tomek Pikuła Dlaczego฀książka฀o฀Włochatym? Włochaty฀ma฀20฀lat!฀To฀więcej฀niż฀niejeden฀fan฀zespołu.฀Pa- miętam฀kiedy฀w฀1991฀roku฀usłyszałem฀ich฀pierwszy฀nagrany฀ materiał฀—฀kasetę฀„For฀Sale”.฀Dziś฀trudno฀uwierzyć,฀jak฀wiel- kie฀zrobiła฀wrażenie฀(jakiś฀czas฀temu฀puściłem฀ją฀Paulussowi฀ w฀samochodzie,฀jechaliśmy฀akurat฀z฀Kazimierza฀nad฀Wisłą฀do฀ Lublina,฀gdzie฀miał฀grać฀koncert฀—฀„wyłącz฀to”,฀jęknął,฀„prze- cież฀tego฀nie฀można฀dzisiaj฀słuchać”).฀Ale฀też฀nikt฀wcześniej฀ w฀Polsce฀tak฀nie฀grał,฀nikt฀wcześniej฀nie฀wtłaczał฀w฀muzykę฀ty- lu฀słów,฀tak฀potężnego฀przekazu.฀Analogie฀z฀Conflictem,฀Cras- sem฀czy฀Subhumans฀były฀oczywiste.฀Cóż฀jednak฀z฀tego?฀Niech฀ będzie,฀że฀w฀odpowiedzi฀Włochaty฀to฀polski฀Conflict.฀Nawet฀je- śli฀powielali฀wiele,฀zwłaszcza฀w฀tekstach฀(tu฀głównie฀z฀Crass),฀ to฀przecież฀sięgnęli฀po฀najlepsze฀wzorce. Wiem฀doskonale,฀że฀Włochaty฀ma฀zarówno฀grono฀wiernych฀ fanów,฀którzy฀niczym฀gruppie฀jeżdżą฀za฀nimi฀od฀koncertu฀do฀ koncertu,฀ jeżdżą฀ od฀ lat.฀ Są฀ też฀ rzesze฀ młodych฀ ludzi,฀ którzy฀ przez฀ Włochatego฀ pierwszy฀ raz฀ zetknęli฀ się฀ z฀ punk฀ rockiem฀ i฀tym฀pozytywnym฀przekazem,฀który฀można฀znaleźć฀w฀ich฀tek- stach.฀Ale฀przecież฀jest฀też฀nie฀mniej฀liczna฀grupa฀osób,฀któ- re฀o฀Włochatym฀mówią฀z฀pogardą,฀że฀się฀sprzedali,฀że฀zagubili฀ ideały,฀że฀ten฀przekaz฀nie฀jest฀szczery. Nie฀mam฀zamiaru฀wdawać฀się฀w฀polemiki,฀ale฀jakże฀łatwo฀ jest฀wydawać฀wyroki,฀oskarżać,฀że฀ktoś฀się฀sprzedał.฀Co฀to฀zna- czy฀sprzedać฀się?฀Grać฀za฀pieniądze?฀Sprzedawać฀płyty?฀Każ- dy฀z฀nas฀się฀sprzedaje,฀bo฀kurestwo฀wpisane฀jest฀w฀system.฀To฀ 9 samo฀ można฀ powiedzieć฀ o฀ Crassie,฀ który฀ na฀ płytach฀ zarobił฀ miliony฀funtów.฀Ale,฀podobnie฀jak฀chłopcy฀z฀Włochatego,฀pozo- stali฀ wiecznymi฀ kontestatorami.฀ Możemy฀ jedynie฀ krytykować฀ zły฀świat,฀nie฀możemy฀żyć฀poza฀nim.฀Nie฀ma฀wolności,฀poza฀tą,฀ która฀jest฀w฀tobie฀samym. Dlaczego฀książka฀o฀Włochatym?฀Myślałem฀o฀niej฀od฀daw- na,฀ jubileusz฀ dwudziestolecia฀ zespołu฀ to฀ jedynie฀ pretekst.฀ Warto฀zebrać฀w฀jedną฀całość฀to฀wszystko฀co฀przez฀te฀lata฀nam฀ zostawili฀—฀teksty,฀przesłania,฀archiwalne฀zdjęcia,฀zapisy฀wy- wiadów,฀wspomnienia.฀Jest฀to฀pierwsza฀w฀Polsce฀książka฀po- święcona฀ w฀ całości฀ jednej฀ grupie฀ punk฀ rockowej.฀ Nieprzy- chylni฀zespołowi฀znowu฀będą฀mówić฀—฀„gwiazdorzy”,฀są฀jak฀ Bono฀czy฀Bowie฀—฀ale฀ta฀książka฀przecież฀nie฀jest฀dla฀Paulus- sa,฀Jurka,฀Billego฀czy฀Skody,฀to฀książka฀dla฀ludzi,฀którzy฀przy- chodzą฀ na฀ koncerty,฀ kupują฀ płyty,฀ którym฀ przekaz฀ piosenek฀ Włochatego฀jest฀bliski.฀Byłem฀na฀kilkudziesięciu฀koncertach฀ zespołu฀i฀wiem,฀że฀jest฀to฀grupa฀wcale฀nie฀mała. Pamiętam฀ jak฀ poznałem฀ Paulussa.฀ To฀ było฀ w฀ małym฀ klu- bie,฀na฀warszawskim฀Żoliborzu,฀ten฀klub฀już฀nawet฀nie฀istnie- je.฀Trochę฀pijany฀wszedłem฀na฀scenę,฀odebrałem฀Pawłowi฀mi- krofon฀i฀zacząłem฀krzyczeć฀tekst฀piosenki,฀nie฀pamiętam฀już฀ której.฀Zaśpiewaliśmy฀ją฀razem,฀potem฀zszedłem฀ze฀sceny฀i฀ru- szyłem฀w฀pogo.฀Po฀koncercie฀Paulus฀podszedł฀i฀tak฀się฀zaprzy- jaźniliśmy.฀Jesteśmy฀niemal฀rówieśnikami,฀mamy฀podobne฀za- interesowania,฀ obaj฀ lubimy฀ podróże,฀ więc฀ razem฀ jeździliśmy,฀ spędzając฀ wiele฀ godzin฀ na฀ rozmowach฀ o฀ muzyce,฀ książkach,฀ kobietach,฀o฀naszej฀młodości฀i฀o฀planach฀na฀przyszłość.฀Odkry- łem฀nie฀tylko฀wspólnotę฀zainteresowań,฀ale฀i฀podobną฀wrażli- wość.฀I฀tak฀już฀jesteśmy฀razem,฀spotykamy฀się฀niemal฀na฀każ- dym฀koncercie,฀nieważne฀czy฀to฀jest฀Lubin,฀Lublin,฀Łódź฀czy฀ Stalowa฀Wola. Zdumiała฀mnie฀skromność฀i฀otwartość฀tych฀ludzi,฀których฀ wielu฀ oskarża฀ o฀ pozerstwo.฀ Po฀ koncercie฀ piwo,฀ albo฀ chociaż฀ rozmowa฀z฀tymi,฀którzy฀przyszli฀posłuchać.฀Nie฀uciekają,฀nie฀ spieszą฀się,฀choć฀często฀w฀nocy฀muszą฀jechać฀wynajętym฀bu- sem฀500฀czy฀nawet฀więcej฀kilometrów฀do฀domu,฀nad฀morzem.฀ 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Włochaty, dopisać swój wers
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: