Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00162 009277 20667361 na godz. na dobę w sumie
Wojownik czasu. Koniec z chaosem, niespełnionymi obietnicami i odkładaniem spraw na później - książka
Wojownik czasu. Koniec z chaosem, niespełnionymi obietnicami i odkładaniem spraw na później - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4467-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jeśli chcesz mieć więcej czasu, znajdź chwilę na przeczytanie tej książki. Żadnych wymówek. Znajdziesz w niej sekret produktywności i sposób na to, jak odmienić swoje życie. Teraz.
dr Joe Vitale,
autor książki Prawo przyciągania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa

Przestań myśleć schematycznie - czas rozwinąć skrzydła

Czas nie jest Twoim przyjacielem. Okiełznanie go wymaga sprytu, determinacji i bezkompromisowości. Programy zarządzania czasem starego typu kładły ogromny nacisk na przyszłość. Lista zadań do wykonania ciągnęła się w nieskończoność. Zapomnij o tym. Najwyższa pora, byś uporządkował chaos wokół siebie, uwolnił się od potrzeby podobania innym, podporządkowania listom, poddawania lękom i naciskom. Poznaj rewolucyjny, nieliniowy sposób radzenia sobie z czasem. Zacznij tworzyć swoją przyszłość. Odnajdź cel i inspirację. Posiądź wiedzę, pokonaj pesymizm. Otwórz się, bądź kreatywny i wykorzystaj swoje piętnaście minut. Przemodeluj własną wizję świata o 90 stopni. Zamiast horyzontalnie pełznąć, zacznij się wznosić - bo w swojej nowej rzeczywistości przestaniesz odkładać wyzwania na później i staniesz na wysokości zadania.

Staniesz się wojownikiem i przejmiesz pełną kontrolę.Steve Chandler jest trenerem sukcesu i doradcą biznesowym dla ponad trzydziestu firm z listy Fortune 500. Jest też znanym na całym świecie mówcą i autorem wielu książek. Mieszka w pobliżu Phoenix w Arizonie. Można się z nim skontaktować za pośrednictwem strony internetowej www.stevechandler.com.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Time Warrior: How to defeat procrastination, people-pleasing, self-doubt, over-commitment, broken promises and chaos Tłumaczenie: Olga Kwiecień-Maniewska ISBN: 978-83-246-4467-4 Copyright © 2011 by Steve Chandler. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or copied in any form without written permission from the publisher. Copyright © Steve Chandler. All rights reserved. First published by: Maurice Bassett, P.O. Box 839, Anna Maria, FL 34216-0839, USA, www.MauriceBassett.com. Translation rights arranged by Sylvia Hayse Literary Agency, LLC, Bandon, Oregon, USA. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wydawnictwo HELION dołożyło wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/wojcza Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Jak zadbaÊ o ĝycie swojej duszy? PodziÚkowania Przedmowa wydawcy oryginaïu WstÚp 1. Dlaczegóĝby nie zrobiÊ czegoĂ ze swoim czasem? 2. 3. Nie, nigdy nie znajdziesz czasu 4. Co mam zrobiÊ, gdy czujÚ siÚ przytïoczony? 5. Czasami „przemoc” jest dobra 6. To nie sytuacje wywoïujÈ uczucia 7. Pesymizm to jakiĂ ĝart 8. Dlaczego nie trzymam siÚ swoich celów? 9. Maïe, jak tylko siÚ da, jeszcze mniejsze 10. Czas zmieniÊ Ăwiat 11. Upijmy siÚ informacjami 12. No dobrze, dlaczego wiÚc wciÈĝ odkïadam wszystko na póěniej? 13. ZwiÚksz swojÈ umiejÚtnoĂÊ ĝycia TERAZ 14. Teraz wszyscy wstañmy i przeciÈgnijmy siÚ 15. ZastÈp wiedzÚ wyborem 16. Poraĝka to najwiÚkszy sukces 17. Zacznij od rozgrzewki 18. PieniÈdze przyjdÈ same 19. Mam to wszystko zrobiÊ? 20. Tworzenie swojej przyszïoĂci 21. SïuĝyÊ to nie to samo, co próbowaÊ siÚ przypodobaÊ 9 11 13 16 17 18 21 22 25 27 28 30 32 34 36 37 39 40 42 44 45 46 47 49 6 WOJOWNIK CZASU 22. WiÚcej sposobów, by ucaïowaÊ ziemiÚ 23. Droga inspiracji 24. Spróbuj rzuciÊ na szalÚ swojÈ toĝsamoĂÊ 25. ZwróÊ uwagÚ, ĝe mówiÚ o wojowniku, nie o kimĂ, kto siedzi i siÚ martwi Inny sposób patrzenia na siebie 26. NiewïaĂciwe pytanie 27. 28. Chcesz wiedzieÊ, kim naprawdÚ jesteĂ? 29. Jak mogÚ sprawiÊ, by byïa doskonaïa? 30. UchwyÊ sedno problemu 31. Zdefiniuj problem na nowo 32. Na litoĂÊ boskÈ, poszukaj pomocy! 33. Najwaĝniejsze jest zakoñczenie! 34. PrzygnÚbia mnie cierpienie innych 35. Czego ludzie pragnÈ? 36. Dobre wykorzystanie kiepskich czasów 37. Wyrusz na wojnÚ przeciwko rozproszeniom 38. Wiemy to, co potrzebujemy wiedzieÊ 39. Co robiÈ ofiary? 40. Boisz siÚ Ămierci czy zobowiÈzañ? 41. PrzeszïoĂÊ jako rzecz godna poĝaïowania 42. Dobry robot czy zïy robot? 43. Zapomnij o swoim bezpieczeñstwie! 44. Cel CiÚ przeksztaïca 45. Stwórz coĂ nowego i piÚknego 46. Twoim problemem nie jest zarzÈdzanie czasem 47. To, co zmierzone, zostaje zrobione 48. A co z lÚkiem? 49. 50. 51. W ĝyciu nie ma nudnych rzeczy 52. Wojownik samozatrudniony 53. 54. To Ty nadajesz sprawom priorytet Jakie kroki powinienem podjÈÊ, by przezwyciÚĝyÊ prokrastynacjÚ? Jak wojownik radzi sobie z utratÈ pracy? Jak pokochaÊ odkïadanie spraw na ostatniÈ chwilÚ? 50 52 54 56 57 58 61 62 64 65 67 68 71 73 74 75 76 77 78 80 81 82 84 86 87 89 91 93 95 97 98 99 101 Spis treĂci Jak wyzwoliÊ siÚ od poczucia przeciÈĝenia? Jak nauczyÊ siÚ przyjmowaÊ wszystko z otwartymi ramionami? JesteĂ nieustraszony czy odwaĝny? Jak praktyczna jest inspiracja? 55. 56. Siïa woli czy wybór, by zaczÈÊ coĂ robiÊ? 57. A jeĂli nie wiem, co mam robiÊ? 58. Co robiÊ, jeĂli wszystko siÚ wali? 59. KreatywnoĂÊ to stworzenie planu B 60. PrzyszïoĂÊ poĝera czas i energiÚ 61. 62. Praca jest tym, co nas inspiruje 63. 64. Niech Twoje ĝycie bÚdzie maïÈ rzeczÈ 65. 66. Wojownik wnosi Ăwiatïo 67. Czas to pieniÈdz, a pieniÈdz to czas 68. Tworzenie a przyciÈganie 69. LÚki z dzieciñstwa stajÈ siÚ tym, w co wierzymy jako doroĂli 70. PojÚcie wartoĂci nie istnieje 71. Przestañ wymuszaÊ bieg wydarzeñ 72. Poszukiwanie idealnej miïoĂci 73. Dobry poczÈtek to poïowa pracy 74. Pasja, która zmienia Twój Ăwiat 75. Wojownik pokonujÈcy smutek 76. Dlaczego zawsze wybieram nieodpowiednich partnerów? 77. Walka o koncentracjÚ 78. 79. MartwiÚ siÚ tym, ĝe siÚ zestarzejÚ 80. Co robiÊ, jeĂli nie mam celu w ĝyciu? 81. A co z nudÈ? 82. ¿yj chwilÈ. Tak, wïaĂnie tÈ! 83. ¥piewaj, by poczuÊ dobre wibracje 84. Czy moje cele nie wiÈĝÈ mnie z przyszïoĂciÈ? 85. 86. 87. Dlaczego nienawidzimy bogatych ludzi? 88. Jak sobie poradziÊ z wïasnym ego? Jak mam siÚ nauczyÊ ufaÊ w dostatek? Jaki sens ma nazywanie czegoĂ niemoĝliwym? Jak mogÚ staÊ siÚ twórczy? 7 103 104 106 107 109 110 111 115 117 119 120 122 124 126 128 130 132 133 134 135 137 138 139 141 142 143 144 145 147 149 150 153 154 155 8 WOJOWNIK CZASU Jak mam pomóc moim dzieciom? Jak poradziÊ sobie z chÚciÈ zemsty? 89. 90. 91. Co robiÊ, jeĂli ĝycie nadal jest niesprawiedliwe? 92. Co z rodzinnymi rozproszeniami? 93. 94. Budzisz siÚ w zïym nastroju? 95. Przestañ tyle myĂleÊ 96. Najpierw zarób, potem wydawaj 97. Wykorzystaj swoje 15 minut 98. Co dokïadnie chcÚ robiÊ? 99. Przestañ okïamywaÊ samego siebie 100. 101. Co mnie wyzwoli? O autorze Jak mam znaleěÊ swój projekt? Jak sprawiÊ, by ĝycie miaïo sens? 156 157 158 159 160 161 163 164 165 167 168 169 171 174 16 WOJOWNIK CZASU ROZDZIA’ 1. Dlaczegóĝby nie zrobiÊ czegoĂ ze swoim czasem? Bruce Lee powiedziaï, ĝe wojownik to zwykïy czïowiek, skoncentrowany niczym promieñ lasera. Co siÚ jednak stanie, gdy zwykïy czïowiek nie potrafi siÚ skupiÊ czy to jak wiÈzka lasera, czy cokolwiek innego? My, zwykli ludzie, zazwyczaj jesteĂmy zbyt rozproszeni, by w cokolwiek siÚ zaangaĝowaÊ. Rozpraszamy nasze siïy. Staramy siÚ sprawiaÊ przyjem- noĂÊ innym. Stale siÚ zmieniamy, mimo ĝe kaĝdego dnia rozpaczliwie stara- my siÚ te zmiany powstrzymaÊ. Kurczowo trzymamy siÚ idiotyzmu znanego jako staïa osobowoĂÊ, jednak nigdy nam siÚ to nie udaje. DoĂwiadczamy teĝ napadów zïego humoru, tak ĝe nikt nas nie rozpoznaje, albo przeciwnie — mamy Ăwietny nastrój i czujemy przypïyw nadziei. To jednak mija i znowu stajemy siÚ innymi luděmi. Jacy jesteĂmy? RadoĂni czy poirytowani? Walczymy o odzyskanie kontroli i lÈdujemy gdzieĂ poĂrodku. Nie chcemy, by ludzie siÚ nas bali, a jednocze- Ănie nie chcemy, by oczekiwali od nas zbyt wiele. Nasze osobowoĂci w zwiÈz- ku z tym wykute sÈ z przeraĝajÈcej przeciÚtnoĂci. To droga Ărodka. Zespóï przeciÚtniaków. Caïa energia, którÈ pochïania utrzymanie tej przeciÚtnej osobowoĂci — bycie jednÈ, spójnÈ osobÈ — mogïaby byÊ wykorzystana, by coĂ stworzyÊ. Jednak kto o tym wie? Czy kiedy dorastaïeĂ, ktokolwiek Ci o tym mówiï? MiaïeĂ dostatecznie duĝo problemów, by uporaÊ siÚ z tym, ĝe ¥wiÚty Mikoïaj nie istnieje. Jak miaïeĂ sobie poradziÊ z tym, ĝe Ty sam jesteĂ uïudÈ? Jak zadbaÊ o ĝycie swojej duszy? 17 ROZDZIA’ 2. Jak zadbaÊ o ĝycie swojej duszy? WiedzieÊ, co siÚ woli, zamiast potulnie zgadzaÊ siÚ na wszystko, co Ăwiat kaĝe Ci wybieraÊ, to zachowaÊ ĝycie swojej duszy. Robert Louis Stevenson Gdy przyjmujÚ rolÚ wojownika czasu, przede wszystkim troszczÚ siÚ o za- chowanie ĝycia swojej duszy. WiÚkszoĂÊ ludzi jednak w tym czasie koncen- truje siÚ tylko na tym, by zachowaÊ przy ĝyciu swojÈ faïszywÈ toĝsamoĂÊ. Jako wojownik (a nie ktoĂ, kto siÚ zamartwia) budzÚ siÚ i opracowujÚ plan swojego dnia, opierajÈc siÚ na tym, jak ja wolÚ sïuĝyÊ Ăwiatu. MogÚ to zrobiÊ w dowolny sposób, wliczajÈc w to mycie garów w hotelu, jeĂli tylko robiÚ to z miïoĂciÈ, energiÈ i humorem. Ludzie, którzy wykonujÈ „niĝsze” zajÚcia z miïoĂciÈ i energiÈ, zwykle szyb- ko dostajÈ awans lub lepszÈ pracÚ. RozumiejÈ bowiem to, co powiedziaï Robert Frost: „Aby znaleěÊ wyjĂcie z sytuacji, musisz przez niÈ przejĂÊ”. Ludzie, którzy „utknÚli” w kiepskiej pracy i wydaje im siÚ, ĝe sÈ wykorzy- stywani i niewystarczajÈco wynagradzani, zawsze szukajÈ drogi na zewnÈtrz, drogi ucieczki. Nie widzÈ, ĝe ta droga prowadzi przez Ărodek. Wojownik bowiem nie ucieka. Wojownik przechodzi przez. 18 WOJOWNIK CZASU ROZDZIA’ 3. Nie, nigdy nie znajdziesz czasu Nigdy nie znajdziesz czasu na nic. JeĂli potrzebujesz czasu, musisz go sam stworzyÊ. Charles Buxton W jaki sposób moĝemy stworzyÊ czas? To siÚ dzieje w Twoim umyĂle. Paradoksalnie, musisz zwolniÊ. Musisz stworzyÊ swój dzieñ. Musisz byÊ bezwzglÚdny. Tworzysz go zamachami i cio- sami swojego samurajskiego miecza. JesteĂ peïen brutalnej gracji. Odcinasz to, co niepotrzebne, zamiast pozwalaÊ, by Twój kalendarz CiÚ „gnÚbiï”, a ludzie wykorzystywali. Dlaczego pozwalasz innym, by zaĂmiecali Twój dzieñ niepotrzebnymi sprawami? Poniewaĝ chcesz im sprawiÊ przyjemnoĂÊ? A moĝe sÈdzisz, ĝe ich akceptacja jest dla Ciebie wszystkim? Nigdy nie widziaïem gïupszego sposobu na marnowanie czasu niĝ skupia- nie siÚ na próbach zadowolenia innych. WtórujÈ temu nerwowy nawyk krÚ- cenia siÚ wokóï i próby zyskania akceptacji, odpowiadanie na e-maile zaraz po tym, jak siÚ je dostanie, przyjmowanie wszystkich telefonów, speïnianie kaĝdej proĂby… pozwalanie, by nam raz po raz przerywano nasze marzenia. Nie zostawia nam to czasu na osiÈgniÚcia, na tworzenie. JeĂli chodzi o sprawianie przyjemnoĂci innym, to w ciÈgu dziewiÚciodnio- wego kursu prowadzonego przez Byron Katie nauczyïem siÚ tysiÈc razy wiÚcej niĝ przez jakiekolwiek inne dziewiÚÊ dni mojego ĝycia. Katie powiedziaïa: „Boĝe, uchowaj mnie przed pragnieniem miïoĂci, akceptacji i docenienia. Taka bÚdzie moja modlitwa, poniewaĝ jej speïnienie przynosi koniec czasu i przestrzeni”. To nieliniowe zarzÈdzanie czasem w piguïce. Nie, nigdy nie znajdziesz czasu 19 Tak wiÚc co pozostaje, gdy nie ma czasu i przestrzeni? Katie twierdzi, ĝe energia, czysta energia miïoĂci. Formuïuje to w ten sposób: „To energia czy- stego, nieograniczonego umysïu, wyzwolona w swojej potÚdze i dobroci”. Wojownik czasu jest wojownikiem pokoju, lecz wciÈĝ wojownikiem. Po- kojowe wyjÚcie miecza przeciwko tym wszystkim negatywnym, przeraĝajÈ- cym, przygnÚbiajÈcym myĂlom, które zwykle automatycznie przyjmujemy, pozwala stworzyÊ wspaniaïy, pozaczasowy, aktywny dzieñ. Dzieñ, w którym nie ma czasu, chyba ĝe chcesz go stworzyÊ. 20 WOJOWNIK CZASU PodstawowÈ róĝnicÈ pomiÚdzy zwykïym czïowiekiem a wojownikiem jest to, ĝe wojownik traktuje wszystko jak wyzwanie, podczas gdy zwykïy czïowiek widzi w tym albo bïogosïawieñstwo, albo przekleñstwo. Carlos Castaneda Co mam zrobiÊ, gdy czujÚ siÚ przytïoczony? 21 ROZDZIA’ 4. Co mam zrobiÊ, gdy czujÚ siÚ przytïoczony? To nie jest ksiÈĝka o zarzÈdzaniu, poniewaĝ wojownik czasu nie zarzÈdza cza- sem. Wojownik czasu idzie na wojnÚ, podwaĝa wszystkie przekonania, które tworzÈ liniowe pojÚcie czasu, i odcina siÚ od nich. To, co pozostaje, jest bezczasowe. Gdy wydaje nam siÚ, ĝe jesteĂmy przeciÈĝeni przez zewnÚtrzne wypadki (lub opinie, trudne wybory, sytuacje, sposoby na zarabianie pieniÚdzy i tak dalej), to jest to iluzja, poniewaĝ nasz mózg tak nie funkcjonuje. Tylko myĂl, w którÈ wierzymy, moĝe wywoïaÊ uczucie przytïoczenia. W prostym ĝyciu, w którym zajmujesz siÚ tylko tym, co masz przed sobÈ, nigdy nie czujesz siÚ przytïoczony. To Ty tworzysz swoje ĝycie. Nie przyjdzie ono do Ciebie samo, musisz sam je stworzyÊ. 22 WOJOWNIK CZASU ROZDZIA’ 5. Czasami „przemoc” jest dobra Zestawienie sïowa „przemoc” z terminem „wojownik czasu” jest zamie- rzone. Mimo ĝe praca, jakÈ wykonujesz, moĝe byÊ powolna i ïatwa, musisz najpierw wyjÈÊ miecz i wykroiÊ dla siebie przestrzeñ i okres ciszy. Czas poĂwiÚcony czemuĂ. To Twoja wojna przeciwko rozproszeniom i przerywaniu. JeĂli potrafisz skupiÊ siÚ w sposób ïagodny i wytrwaïy na swoim zadaniu, to nigdy tego nie poĝaïujesz. Jak mówi mój przyjaciel Dusan Djukich w swojej cudownej ksiÈĝce Straight Line Leadership, ciÈgle przerywamy. Zaczynamy coĂ, a potem przestajemy to robiÊ. PracujÈc ze swoimi klientami, Dusan mówi im: przestañ przerywaÊ. Im wiÚcej przestrzeni otworzymy dla siebie, tym wiÚcej problemów rozwiÈĝemy i tym szybciej osiÈgniemy nasze cele. Wielki filozof Wolter za- uwaĝyï: „¿aden problem nie jest w stanie przetrwaÊ nieustannego naporu myĂlenia”. Kluczowym sïowem jest tu „nieustanny”. CiÈgle robimy bowiem przerwy. Nie chodzimy na dïugie, wytrwaïe spacery, by pomyĂleÊ. Nie siadamy teĝ w spokoju i samotnoĂci, aĝ problem zniknie (a tak by siÚ staïo), bo jesteĂmy zbyt zajÚci albo nam siÚ wydaje, ĝe tak jest. Na jedno wychodzi. Odnosimy takie wraĝenie zwïaszcza dzisiaj, gdy nasze telefony ïÈczÈ nas z caïÈ rzeszÈ ludzi na tej planecie, którzy ciÈgle czegoĂ od nas chcÈ. JesteĂmy teraz poïÈczeni. Nigdy juĝ nie bÚdziemy musieli byÊ sami. Czy to dobrze? NajczÚĂciej tak. To fajne i ekscytujÈce, gdy siedzÚ w biurze w Arizonie i dostajÚ pilny SMS od mojego klienta ze Szkocji. Telefon piszczy, ïapiÚ go i sprawdzam. Co siÚ jednak dzieje, gdy to robiÚ? Przerywam swój medytacyjny ciÈg myĂli. A moĝe to byïo coĂ, co mogïo mnie doprowadziÊ do WIELKIEGO przeïomu, do nowego rozwiÈzania powaĝnego problemu. Pip, pip, pip! Czasami „przemoc” jest dobra 23 I przerywam. Jestem o krok od czegoĂ piÚknego. Gdybym tylko poszedï dalej… ale ja przerywam. „Czy jesteĂ dobrym pianistÈ? Nie? Ale kiedyĂ uczyïeĂ siÚ graÊ, prawda? I co siÚ staïo?”. „Przestaïem”. Czy kiedykolwiek spojrzaïeĂ wstecz na swoje ĝycie i zastanowiïeĂ siÚ, co by siÚ staïo, gdybyĂ nie przestaï? Fortepian, jÚzyk obcy, badanie jakiegoĂ zagadnienia, zwiÈzek na odlegïoĂÊ, cokolwiek. Badania na temat zarzÈdzania i wydajnoĂci w miejscu pracy mówiÈ nam, ĝe jedna godzina nieprzerwanej pracy jest warta tyle, co trzy godziny, gdy ktoĂ nam ciÈgle przerywa. Moĝna teĝ powiedzieÊ, ĝe osoba, która jest skoncentrowana, wygrywa, natomiast ta, która siÚ rozprasza — przegrywa. Zatem bycie wojownikiem w odniesieniu do czasu zaleĝy od tego, jak „brutalny” zamierzasz byÊ, zanim dzieñ siÚ rozpocznie, i ile spokojnego, ni- czym niezakïóconego czasu wykroisz dla siebie swoim mieczem. Czy bÚdziesz prawdziwym wojownikiem czasu? JeĂli tak, to pokochasz swój „bezczasowy czas”. Zaskoczy CiÚ to, co jesteĂ w stanie stworzyÊ, gdy czas nie bÚdzie dla Ciebie problemem. PodróĝujÚ teraz inaczej niĝ kiedyĂ. Gdy wyjeĝdĝam gdzieĂ jako mówca, planujÚ dodatkowy czas i przestrzeñ w podróĝy. KiedyĂ byïo inaczej. Goniïem wokóï jak wszyscy inni, rezerwowaïem bilet na samolot, który odlatywaï za- raz po zakoñczeniu mojego wystÚpu. PÚdziïem przez lotniska, rozmawiaïem przez telefon w taksówce, udzielaïem porad w trakcie lotu! To byïa chaotycz- na burza ĝycia. Byïem rozgorÈczkowany i nigdy nie udawaïo mi siÚ znaleěÊ speïnienia — zawsze wszystko byïo niedokoñczone i niekompletne. ¥cigaïem siÚ z czasem, starajÈc siÚ wyprzedziÊ sam siebie, przebiÊ barierÚ děwiÚku, by dotrzeÊ do mojej wïasnej przyszïoĂci. Czy znasz ludzi, którzy ĝyjÈ w ten sposób? StarajÈ siÚ ĝyÊ szybciej niĝ prÚdkoĂÊ děwiÚku. A potem dziwiÈ siÚ, dlaczego niczego nie sïyszÈ. Czego nie mogli usïyszeÊ? PÚdzili tak szybko, ĝe nie usïyszeli, jak wszech- Ăwiat do nich szepcze. Co mówiï? Opowiadaï „tak” na wszystko, o co mo- gliby poprosiÊ. Joyce Carol Oates napisaïa fascynujÈcÈ ksiÈĝkÚ na temat boksu i zatytuïo- waïa jÈ nad wyraz twórczo — On Boxing („O boksie”). Jest pïodnÈ i utalen- towanÈ pisarkÈ, która zawsze fascynowaïa siÚ sïodkÈ sztukÈ boksu. W swojej ksiÈĝce zajmuje siÚ niepokonanym mistrzem Ăwiata wagi ciÚĝkiej Rockym Marcianem. Marciano jest doĂÊ ekstremalnym przykïadem tego, co siÚ dzieje, jeĂli staniesz siÚ wojownikiem czasu w dostatecznym stopniu, by sku- piÊ siÚ w sposób wytrwaïy, nieprzerwany na jednej rzeczy, którÈ chcesz osiÈ- gnÈÊ. Oto co napisaïa pani Oates: „Marciano gotów byï zupeïnie wycofaÊ siÚ 24 WOJOWNIK CZASU ze Ăwiata, wliczajÈc w to brak kontaktów z ĝonÈ i rodzinÈ, nawet trzy mie- siÈce przed walkÈ. Oprócz wyczerpujÈcych fizycznych treningów, obsesyjnego zainteresowania dietÈ, wagÈ i napiÚciem miÚĂniowym Marciano w tym czasie myĂlaï tylko o nadchodzÈcej walce. Kaĝda minuta jego ĝycia koncen- trowaïa siÚ wokóï sekundy otwierajÈcej walkÚ. W jego obozie treningowym nigdy w pobliĝu Marciana nie wymieniano imienia jego przeciwnika ani nie rozmawiano o boksie. W ostatnim miesiÈcu przed walkÈ Marciano nie pisaï listów, bo listy miaïy zwiÈzek ze Ăwiatem zewnÚtrznym. W ciÈgu ostatnich dziesiÚciu dni nie czytaï listów, nie odbieraï telefonów, nie spotykaï nowych ludzi. W tygodniu bezpoĂrednio poprzedzajÈcym walkÚ nie podawaï nikomu rÚki ani nie jeědziï samochodem choÊby na najkrótszÈ przejaĝdĝkÚ. ¿adnych nowych potraw! ¿adnych marzeñ o poranku po walce! Wszystko, co nie byïo walkÈ, musiaïo byÊ usuniÚte ze ĂwiadomoĂci. PracujÈc z nowym workiem treningowym, Marciano widziaï swojego przeciwnika; gdy biegaï, dostrze- gaï go u swojego boku, i nie ma wÈtpliwoĂci, ĝe gdy spaï, teĝ go nieustannie »widziaï« — podobnie jak mnich czy zakonnica, którzy aktem fanatycznej woli decydujÈ siÚ »widzieÊ« tylko Boga”. Dziennikarze sportowi przez lata studiowali styl Marciana w ringu, sta- rajÈc siÚ przeanalizowaÊ jego niesamowity sukces. Nikt go nigdy nie pokonaï. Jednak to, czego nie badali, to wojownik, którym byï w trakcie przygotowañ. Tak naprawdÚ wygrywaï walki dziÚki temu, ĝe wczeĂniej potrafiï ze swojej ĂwiadomoĂci usunÈÊ wszystko, co nie byïo walkÈ. Wojownik czasu jest jak Rocky Marciano. To duchowy poszukiwacz pod tym wzglÚdem, ĝe jest chÚtny kaĝdego ranka rozpoczÈÊ ĝycie na nowo. Sekret polega na tym, by naprawdÚ to robiÊ kaĝdego dnia. Zamiast myĂleÊ w katego- riach dïugoterminowych, liniowych, wojownik czasu rozdziera tkaninÚ czasu. Tak, to jest coĂ duchowego. ¥wiÚty Franciszek Salezy napisaï: „CieszÚ siÚ, ĝe codziennie zaczynasz od nowa; nie ma lepszego sposobu, by coĂ osiÈgnÈÊ… niĝ ciÈgle zaczynaÊ od nowa”.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wojownik czasu. Koniec z chaosem, niespełnionymi obietnicami i odkładaniem spraw na później
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: