Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00629 009735 11017062 na godz. na dobę w sumie
Wolność działalności gospodarczej w konstytucji RP - ebook/pdf
Wolność działalności gospodarczej w konstytucji RP - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 298
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0629-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana publikacja jest pierwszą w polskim prawoznawstwie monografią dotyczącą konstytucyjnoprawnych aspektów wolności gospodarczej. Podstawowym celem pracy jest wskazanie, w jaki sposób rozstrzygnięcia konstytucyjne wpływają na rozwiązanie szczegółowych problemów z płaszczyzny stanowienia i stosowania prawa. W publikacji zamieszczona została krytyczna analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, a także orzeczeń SN, NSA, ETS, ETPCz. W szczególności uwzględniono orzecznictwo w sprawach skarg konstytucyjnych opierających zarzut niezgodności z Konstytucją o jej art. 22 stanowiący o wolności działalności gospodarczej. Monografia adresowana jest do adwokatów, radców prawnych, sędziów, urzędników, a także wszystkich osób zainteresowanych prawami przedsiębiorcy.

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Ś Ł Ć Ś WOLNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KONSTYTUCJI RP KLAUDIA KLECHA ł Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KLAUDIA KLECHA · WOLNOŒÆ DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ W KONSTYTUCJI RP Polecamy nasze publikacje z tej serii: Maciej Kaliński SZKODA NA MIENIU I JEJ NAPRAWIENIE Patrycja Zawadzka FUNDUSZ INWESTYCYJNY W SYSTEMIE INSTYTUCJI FINANSOWYCH Bogumił Szmulik POZYCJA USTROJOWA SĄDU NAJWYŻSZEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Małgorzata Ofiarska FORMY PUBLICZNOPRAWNE WSPÓŁDZIAŁANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Jerzy Parchomiuk ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA LEGALNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ www.sklep.beck.pl WOLNOŒÆ DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ W KONSTYTUCJI RP KLAUDIA KLECHA Redakcja: Monika Pawłowska Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ã Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-0629-2 Spis treści Wstęp   .........................................................................................................................   IX Wykaz skrótów   ....................................................................................................   XIII Wykaz literatury   ................................................................................................   XVII Wykaz wykorzystywanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego   .........................................................................................  XXXI Rozdział I. Kształtowanie się pojęcia wolności gospodarczej i jego konstytucjonalizacja   ...................................................................   § 1.  Uwagi wstępne   .......................................................................................   § 2.  Z historii idei wolności gospodarczej   ............................................   I.  Wolność jako problem filozoficzny   .....................................   II. Kształtowanie się idei wolności gospodarczej       w myśli ekonomicznej   ..............................................................   § 3.  Konstytucjonalizacja wolności gospodarczej   ............................       I. Ekonomiczna funkcja konstytucji – gospodarka   przedmiotem materii konstytucyjnej   .................................   II. Konstytucyjna regulacja wolności gospodarczej   w wybranych państwach europejskich   .............................     III. Konstytucyjna regulacja wolności działalności   gospodarczej w Polsce do roku 1997   ..................................   § 4.  Wnioski   ......................................................................................................   Rozdział II. Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej  ..................................................................................................   § 1.  Uwagi wstępne   .......................................................................................   § 2.  Pojęcie zasady konstytucyjnej   ..........................................................   § 3.  Zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa     społeczno-gospodarczego ustroju RP   ............................................   I. Zasada własności prywatnej   ...................................................   II. Zasada wolności działalności gospodarczej   .....................         III. Zasada solidarności, dialogu i współpracy partnerów  społecznych   ..................................................................................   § 4.  Wnioski   ......................................................................................................   1 1 1 1 4 7 7 9 15 18 21 21 21 24 31 33 38 42 VV Spis treści Rozdział III. Wolność działalności gospodarczej jako publiczne prawo podmiotowe   .....................................................................................   § 1.  Uwagi wstępne   .......................................................................................   § 2.  Publiczne prawo podmiotowe w kontekście art. 22   45 45   Konstytucji   ...............................................................................................   45 § 3.  Konstytucyjne gwarancje proceduralne wolności     działalności gospodarczej   ..................................................................   § 4.  Wnioski   ......................................................................................................   Rozdział IV. Wolność działalności gospodarczej w ujęciu podmiotowym   ..............................................................................................   § 1.  Uwagi wstępne   .......................................................................................   § 2.  Zasada równości przedsiębiorców   .................................................   § 3.  Podstawy podejmowania działalności gospodarczej   54 63 65 65 65   przez osoby fizyczne   ............................................................................   72 § 4.  Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej kierowane     do osób sprawujących funkcje publiczne   ....................................   80     I. Uwagi o znaczeniu pojęć „władza publiczna”,   „służba publiczna”, „funkcja publiczna”   oraz „funkcjonariusz publiczny”   ...........................................   II. Konstytucyjne uzasadnienie wprowadzenia   ograniczeń działalności gospodarczej osób   pełniących funkcje publiczne   ...............................................     III. Zakazy podmiotowe prowadzenia działalności   gospodarczej jako element uregulowań   antykorupcyjnych   .......................................................................   81 89 92 § 5.  Konstytucyjne podstawy działalności gospodarczej     jednostek organizacyjnych   ................................................................   104 § 6.  Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez     organizację ze względu na jej cel  – przypadek partii     politycznych   ............................................................................................   117 § 7.   Wnioski   ......................................................................................................   121 Rozdział V. Wolność działalności gospodarczej w ujęciu przedmiotowym   ..........................................................................................   123 § 1.  Uwagi wstępne   .......................................................................................   123 § 2.  Konstytucyjne pojęcie działalności gospodarczej  ....................   126     I. Krytyka kryterium rodzajowego jako elementu   definicji działalności gospodarczej   .....................................   126 II. Działalność gospodarcza działalnością o określonych   cechach   ...........................................................................................   130 VI Spis treści A. Działalność gospodarcza jako działalność   zarobkowa  ...............................................................................   130 B. Działalność gospodarcza jako działalność   zorganizowana   ......................................................................   133 C. Działalność gospodarcza jako działalność ciągła   .....   134 D. Inne cechy działalności gospodarczej   ..........................   136   III. Działalność gospodarcza a działalność zawodowa   ........   138   IV. Działalność gospodarcza a zakładanie szkół   niepublicznych   ............................................................................   141 § 3.  Swoboda przedsiębiorczości w prawie europejskim   ..............   146 § 4.  Wolność działalności gospodarczej jako zespół swobód   .......   149 § 5.  Wolność działalności gospodarczej a swoboda zawierania     umów   .........................................................................................................   154 § 6.  Wolność działalności gospodarczej a swoboda w zakresie    zatrudniania   ............................................................................................   158 § 7.   Wolność działalności gospodarczej a swoboda reklamy   ........   162 § 8.  Wnioski   ......................................................................................................   166 Rozdział VI. Ograniczenia wolności działalności gospodarczej  ..................................................................................................   169 § 1.  Uwagi wstępne   .......................................................................................   169 § 2.  Klasyfikacja ograniczeń wolności działalności     gospodarczej   ...........................................................................................   172 § 3.  Przesłanki ograniczeń wolności działalności gospodarczej     z art. 22 Konstytucji   ..............................................................................   176 I. Wymóg ustawowej formy ograniczeń   ................................   176 II. Materialne przesłanki ograniczania wolności       działalności gospodarczej   .......................................................   184 A. Klauzula interesu publicznego   ........................................   184 B. Klauzula ważnego interesu publicznego z art. 22  Konstytucji a art. 31 ust. 3 Konstytucji   ........................   186 C. Ważny interes publiczny   ....................................................   188 D. Interes fiskalny państwa ważnym interesem   publicznym?   ...........................................................................   207 § 4.  Konstytucyjne ograniczenia ingerencji w wolność     działalności gospodarczej   ..................................................................   216 I. Zasada proporcjonalności   .......................................................   218 II. Istota wolności działalności gospodarczej   .......................   220     A. W poszukiwaniu pojęcia istoty wolności   działalności gospodarczej   ................................................   220 VII Spis treści B. Art. 17 ust. 1 Konstytucji a stopniowalność   ograniczeń wolności działalności gospodarczej   .....   222 C. Monopol jako postać zakazu prowadzenia   działalności gospodarczej   ................................................   224 D. Zakaz ingerencji w istotę wolności działalności  gospodarczej a zakazy prowadzenia działalności  gospodarczej   ..........................................................................   229 § 5.  Ograniczenia wolności działalności gospodarczej     w stanach nadzwyczajnych   ...............................................................   234 § 6.  Wolność działalności gospodarczej a reglamentacja     działalności gospodarczej w Polsce   ...............................................   241 § 7.   Wnioski   ......................................................................................................   251 Zakończenie   ..........................................................................................................   255 Indeks rzeczowy   ................................................................................................   259 VIII Wstęp Problematyka podejmowania i prowadzenia działalności gospodar- czej od wielu lat stanowi przedmiot zainteresowania polskiej dok- tryny  prawa.  Można  wskazać  na  jej  liczne  opracowania  monogra- ficzne,  czy  publikacje  szczegółowe,  niemniej  charakterystyczne  jest,  iż  należą  one  w  przeważającej  mierze  do  dorobku  doktryny  prawa  administracyjnego  oraz  prawa  gospodarczego  publiczne- go. W doktrynie prawa konstytucyjnego stosunkowo niewiele jest  opracowań  monograficznych  poświęconych  wybranym  aspektom  konstytucyjnej regulacji gospodarki. Jak dotąd, brak jest także opra- cowania poświęconego wyłącznie konstytucyjnej wolności działal- ności gospodarczej. Wolność działalności gospodarczej została zagwarantowana kon- stytucyjnie  i  to  w  ramach  dwojakiej  funkcji  –  jako  zasada  ustroju  społeczno-gospodarczego oraz jako publiczne prawo podmiotowe.  Ustrojodawca potraktował ją w sposób wyjątkowy – jej regulację wy- jęto niejako przed nawias ogólnej regulacji praw i wolności człowie- ka  i  obywatela,  znajdującej  się  w  rozdziale  drugim,  i  umieszczono  w rozdziale pierwszym. W ten sposób pojawiło się pole do stawia- nia  pytań  o  konsekwencje  takowego  rozwiązania,  w  szczególności  w  odniesieniu  do  treści  przesłanek  uzasadniających  ograniczenia  wolności działalności gospodarczej. Wolność  działalności  gospodarczej  należy  postrzegać  w  odnie- sieniu  do  procesów  i  kategorii  ekonomicznych.  Jej  zagwarantowa- nie w roku 1988 w ustawie o działalności gospodarczej było wyra- zem  rozpoczynającej  się  transformacji  ustrojowej,  odbywającej  się  zarówno  w  sferze  politycznej  jak  i  gospodarczej.  W  jej  rezultacie  środek ciężkości w relacji państwo – obywatel przesunął się w kie- runku  tego  ostatniego  jako  podmiotu  niezbywalnych,  przyrodzo- nych i nienaruszalnych praw człowieka także w sferze jego działal- ności ekonomicznej. Ze względu na fakt, iż procesy ekonomiczne,  w których uczestniczą podmioty prowadzące działalność gospodar- czą,  charakteryzują  się  dużym  stopniem  nieprzewidywalności  wy- nikającym także z międzynarodowego kontekstu stosunków gospo- IXIX Wstęp darczych, regulacje dotyczące działalności gospodarczej cechują się  wysokim stopniem zmienności. Częste zmiany oraz wielość regula- cji działalności gospodarczej powoduje liczne problemy na tle sto- sowania prawa. Jako  cel  niniejszej  pracy  przyjęłam  poszukiwanie  oraz  próbę  określenia  treści  konstytucyjnej  wolności  działalności  gospodar- czej.  W  związku  z  jej  charakterem  jako  prawa  negatywnego  szcze- gólny  nacisk  został  położony  na  analizę  uwarunkowań  dokonywa- nia  ograniczeń  wolności  działalności  gospodarczej,  poszukiwanie  treści  przesłanek  uzasadniających  ograniczenia  oraz  konstytucyj- nych granic dla ograniczeń. Rozdział  pierwszy  zawiera  odniesienie  do  wolności  działalno- ści  gospodarczej  jako  idei,  wcielanej  w  życie  poprzez  kolejne  regu- lacje  o  charakterze  konstytucyjnym  w  wybranych  państwach  oraz  w Polsce. Rozdział drugi dotyczy wolności działalności gospodarczej jako za- sady ustroju społeczno-gospodarczego Polski, ujętej w relacji do zasa- dy społecznej gospodarki rynkowej oraz zasady własności prywatnej  i zasady solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Rozdział  trzeci  otwiera  rozważania  nad  wolnością  działalności  gospodarczej jako publicznym prawem podmiotowym ze szczegól- nym  uwzględnieniem  gwarancji  proceduralnych  wolności  działal- ności gospodarczej. W rozdziale czwartym podjęto temat podmiotów wolności dzia- łalności gospodarczej odnosząc się do zagadnienia zasady równości  przedsiębiorców, rozszerzenia jej zakresu na osoby nieposiadające  obywatelstwa polskiego, zakazów prowadzenia działalności gospo- darczej  kierowanych  do  osób  pełniących  funkcje  publiczne,  oraz  podstaw  prowadzenia  działalności  gospodarczej  przez  jednostki  organizacyjne. Rozdział piąty poświęcony jest wolności działalności gospodarczej  w ujęciu przedmiotowym. Przedmiotem analizy stało się tutaj konsty- tucyjne pojęcie działalności gospodarczej, zaś samą wolność działal- ności gospodarczej potraktowano jako wiązkę swobód cząstkowych. Ostatni, szósty rozdział dotyczy ograniczeń wolności działalności  gospodarczej. W związku z uregulowaniem przesłanek ograniczeń  wolności działalności gospodarczej w art. 22 Konstytucji w sposób  odmienny niż dzieje się to dla większości gwarantowanych konsty- tucyjnie praw i wolności, przedmiotem analizy stała się właśnie ta  odmienność i jej konsekwencje dla głębokości dopuszczalnych ogra- X Wstęp niczeń. Stąd też osobny fragment rozdziału poświęcono istocie wol- ności działalności gospodarczej. Swoje badania oparłam przede wszystkim o materiał normatyw- ny  o  szerokim  spektrum  przedmiotowym,  stosując  głównie  meto- dę  wykładni  językowej.  Sama  materia  Konstytucji  oraz  ustaw  nie  okazała się jednak wystarczająca dla sformułowania wniosków i ko- nieczne stało się sięgnięcie do poglądów doktryny. Oprócz czerpa- nia z dorobku doktryny prawa konstytucyjnego nieodzowne okaza- ło się sięganie do ustaleń doktryny prawa administracyjnego, prawa  gospodarczego (publicznego), karnego i innych gałęzi prawa. Prawdziwe oblicze regulacji prawnej ukazuje się w procesie jej  stosowania, stąd też duży nacisk położyłam na analizę orzecznictwa.  W kontekście kształtowania się treści konstytucyjnej wolności dzia- łalności gospodarczej nie sposób było pominąć dorobku orzecznicze- go Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego i Naczelnego  Sądu  Administracyjnego.  Ze  względu  na  konstytucyjnoprawne  zo- rientowanie  niniejszej  pracy  gros  analizowanych  orzeczeń  stano- wią orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Orzecznictwo SN i NSA  traktuję jako wpływające pośrednio na treść konstytucyjnej wolno- ści działalności gospodarczej, o ile zostanie wykorzystane przez TK.  Szczególne znaczenie należy przypisać orzecznictwu SN i NSA po- wstałemu pomiędzy rokiem 1988 a 1997 (a więc w czasie pomiędzy  uchwaleniem  ustawy  o  działalności  gospodarczej  a  uchwaleniem  Konstytucji RP z 1997 r.), kiedy to sądy te w sposób do dziś aktualny  zdefiniowały pojęcia z zakresu działalności gospodarczej. Dla przy- kładu,  dość  wspomnieć  uchwałę  SN  z  6.12.1991  r.1,  w  której  dzia- łalność gospodarcza została określona poprzez wskazanie jej cech,  także  tych  niewymienionych  w    ówcześnie  obowiązującej  ustawie  o działalności gospodarczej. Rozwój orzecznictwa w zakresie działal- ności gospodarczej w Polsce (po roku 1989) należy postrzegać rów- nież w kontekście dorobku orzeczniczego Europejskiego Trybunału  Sprawiedliwości. Kontekst ten przez lata przybierał na sile w związ- ku z dążeniem Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, najpierw  jedynie werbalizowanym, a następnie sformalizowanym w Układzie  Stowarzyszeniowym, i ostatecznie w Traktacie Akcesyjnym. Niniejsza praca została przygotowana do druku na podstawie rozpra- wy  doktorskiej  pod  tytułem  „Wolność  działalności  gospodarczej  w  Konstytucji  RP”  obronionej  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  1  Uchwała NS z 6.12.1991 r., III CZP 117/91, OSP 1992 Nr 11–12, poz.235. XI Wstęp Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  napisanej  pod  kierunkiem  Pana  prof.  dr.  hab.  Piotra  Tulei,  któremu  serdecznie  dziękuję  za  opiekę  naukową  oraz  wiele  pomocnych  rad  podczas  pracy  nad  książką.  Pragnę również wyrazić szczególną wdzięczność Panu prof. dr. hab.  Pawłowi Sarneckiemu za wspieranie mojego rozwoju naukowego.  Dziękuję również Panu prof. dr. hab. Zbigniewowi Witkowskiemu  za  trud  przygotowania  recenzji  pracy  i  liczne,  cenne  uwagi  na  jej  temat. XII Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa DziałGospU   ........................  ustawa  z  23.12.1988  r.  o  działalności  gospodar- czej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) EKPCz   ..................................  Europejska Konwencja Praw Człowieka (Kon wen- cja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych  Wolności  sporządzona  w  Rzymie  4.11.1950  r.,  zmieniona  Protokołami  Nr  3,  5  i  8  oraz  uzu- pełniona Protokołem Nr 2, Dz.U. z 1993 r., Nr 61,  poz. 284 ze zm.) KC   .........................................  ustawa  z  24.4.1964  r.  –  Kodeks  cywilny  (Dz.U.   Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK   .........................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88,  poz. 553 ze zm.) KlŻywU   ...............................  ustawa z 18.4.2002 r. o stanie klęski żywiołowej  (Dz.U. Nr 62, poz. 558 ze zm.) Konstytucja PRL   ...............  Konstytucja  Polskiej  Rzeczypospolitej  Ludowej  z  22.7.1952  r.  (t.j.  Dz.U.  z  1976  r.  Nr  7,  poz.  36   ze zm.) Konstytucja RP   .................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r.   (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA   .......................................  ustawa  z  14.6.1960  r.  –  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (t.j.  Dz.U.  z  2000  r.  Nr  98,   poz. 1071 ze zm.) KPC   .......................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) MPPOiP   ...............................  Międzynarodowy  Pakt  Praw  Obywatelskich  i  Poli tycznych  sporządzony  w  Nowym  Jorku  16.12.1966 r., (Dz.U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167) PracSamU .............................  ustawa  z  21.11.2008  r.  o  pracownikach  samo- rządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) PrDziałGosp   .......................  ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gos- podarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) SamGminU   .........................  ustawa  z  8.3.1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) XIIIXIII Wykaz skrótów SamPowU   ...........................  ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SamWojU   ............................  ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa  (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SGospU   ................................  ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gos- podarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095  ze zm.) StanWojU   ............................  ustawa  z  29.8.2002  r.  o  stanie  wojennym  oraz  kompetencjach  Naczelnego  Dowódcy  Sił  Zbroj- nych i zasadach jego podległości konstytucyjnym  organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 156,  poz. 1301 ze zm.) StanWyjU   ............................  ustawa z 21.6.2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U.  Nr 113, poz. 985 ze zm.) TWE   ......................................  Traktat  ustanawiający  Wspólnotę  Europejską  z  25.3.1957  r.,  tekst  w  wersji  skonsolidowanej,  uwzględniający zmiany wprowadzone traktatem  z Nicei (Dz.Urz. C 325/2002) UKP   ......................................  ustawa  z  7.9.2007  r.  o  Karcie  Polaka  (Dz.U.   Nr 180, poz. 1280 ze zm.) UKSE   ....................................  ustawa  z  29.8.1997  r.  o  komornikach  sądowych   i egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz 882 ze zm.) 2. Organy orzekaj(cid:261)ce i instytucje ETS   ........................................  Europejski Trybunał Sprawiedliwości FTK   .......................................  Federalny Trybunał Konstytucyjny KKZN   ...................................  Komisja  Konstytucyjna  Zgromadzenia  Narodo- wego NSA   .......................................  Naczelny Sąd Administracyjny SN   ..........................................  TK   .........................................  Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy 3. Publikatory i czasopisma Dz.U  . .....................................  Dziennik Ustaw KPP   .......................................  Kwartalnik Prawa Prywatnego MP   .........................................  Monitor Polski MoPod   .................................  Monitor Podatkowy ONSA  ....................................  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSNAPiUS   ..........................  Orzecznictwo  Sądu  Najwyższego.  Izba  Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC   ........................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna XIV Wykaz skrótów OSNCP   .....................................  Orzecznictwo  Sądu  Najwyższego  –  Izba  Cywilna  i Ubezpieczeń Społecznych OSP   ............................................  Orzecznictwo Sądów Polskich OSS   .............................................  Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK   ......................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK ZU   ...............................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór  Urzędowy PiP   .........................................  Państwo i Prawo PPH   .......................................  Przegląd Prawa Handlowego PUG   ......................................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS   ....................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ST  ...........................................  Samorząd Terytorialny 4. Inne skróty n.   ............................................  następne Nr   ..........................................  numer op. cit.   ..................................  dzieło wcześniej cytowane (opus citatum) r.   .............................................  s.   .............................................  t.j.   ...........................................  rok strona tekst jednolity XV Wykaz literatury Alexy R., A Theory of Constitutional Rights, Oxford University Press 2002 Bagińska E.,  Odpowiedzialność  odszkodowawcza  za  wykonywanie  władzy  publicznej, Warszawa 2006 Bałaban A.,  Akty  normatywne  wewnętrznie  obowiązujące,  w:  A. Szmyt  (red.),  Konstytucyjny  system  źródeł  prawa  w  praktyce,  Wydawnictwo  Sejmowe, Warszawa 2005 Banasiński C., Konstytucyjne podstawy porządku prawnego w gospodarce,  w: Konstytucja. Trybunał Konstytucyjny, Warszawa 1998  Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2001 Banaszak B., Zasada niepołączalności mandatu parlamentarnego w prawie  polskim, Przegląd Sejmowy 2003, Nr 2 Bandarzewski K.,  w:  Komentarz  do  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  Warszawa 2006 Barcz J., Swoboda przedsiębiorczości, w: Prawo Unii Euro pejskiej, Warszawa  2004 Bartosiewicz A., Kubacki R., Komornik jako płatnik VAT, Przegląd Podatkowy  2005, Nr 4 Bąkowski T., Prawne formy ograniczania wolności oraz praw człowieka i oby- watela w ustawie o stanie klęski żywiołowej, Państwo i Prawo 2003, Nr 8  Bieniek G.  (red.),  Komentarz  do  kodeksu  cywilnego.  Księga  trzecia.  Zobo- wiązania, t. 1, Warszawa 2006 Bień-Kacała A.,  Zasada  władztwa  daninowego  w  Konstytucji  RP  z  1997  r.,  Toruń 2005 Biernat  S.,  Podejmowanie  i  prowadzenie  działalności  gospodarczej  –  wol- ność gospodarcza de lege lata i de lege ferenda, PPH 1994, Nr 9 Biernat S., Wasilewski A., Wolność gospodarcza w Europie, Kraków 2001  Biernat S., Prawo Unii Europejskiej a Konstytucja RP i prawo polskie – kilka  refleksji, Państwo i Prawo 2004, Nr 11 Biernat S., „Europejskie” orzecznictwo sądów polskich przed przystąpieniem  do Unii Europejskiej, Przegląd Sądowy 2005, Nr 2 Borowicz J., Wolność pracy, w: B. Banaszak, J. Barcz (red.), A. Preisner (red.),  Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002 Borowski M.,  Grundrechte  als  Prinzipien.  Die  Unterscheidung  von  prima   facie-Position  und  definitiver  Position  als  fundamentaler  Konstruktions- grundsatz der Grundrechte, Baden-Baden 1998 Brzeziński B., Zasady tworzenia prawa finansowego (próba sformułowania),  Państwo i Prawo 1986, Nr 5 Brzeziński B., Zarys prawa finansów publicznych, Toruń 1998 XVIIXVII Wykaz literatury Bukowski K., Z problematyki ograniczenia działalności gospodarczej radne- go gminy, Radca Prawny 2000, Nr 4  Burda A., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1978 Butler H.N.,  Legal  Environment  of  Business.  Government  Regulation  and  Public Policy Analysis, Cincinnati 1987 Cała-Wacinkiewicz E.,  Konstrukcja  normatywna  swobody  przedsiębiorczo- ści  w  UE  na  tle  orzecznictwa  Europejskiego  Trybunału  Sprawiedliwości,  w: K. Sła wik (red.), Działalność gospodarcza. Kluczowe problemy, Warszawa  2007 Chmaj M., Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porów- nawcze, Olsztyn 2006 Chmielnicki P.  (red.),  Komentarz  do  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  Warszawa 2004 Chmielnicki P.,  „Istotna  część  zadań  publicznych”  i  zasada  subsydiarno- ści  jako  konstytucyjne  dyrektywy  określające  zakres  działania  samorzą- du  terytorialnego  i  ich  realizacja  w  ustawodawstwie  i  orzecznictwie,  w: P. Sarnecki (red.), Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka,  Warszawa 2005 Ciapała J., Konstytucyjna zasada ochrony wolności działalności gospodarczej.  Uwagi  w  kontekście  obowiązywania  prawa  Unii  Europejskiej,  w:  K. Sła- wik (red.), Działalność gospodarcza, kluczowe problemy, Warszawa 2007 Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej,  Warszawa 2003 Complak K.,  Zasada  ochrony  godności  człowieka  normatywnym  nakazem  obowiązującym prawodawców i organy stosujące prawo, w: L. Wiśniewski  (red.),  Wolności  i  prawa  jednostki  oraz  ich  gwarancje  w  praktyce,  Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006 Complak K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej  konstytucji, Przegląd Sejmowy 1998, Nr 5  Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994 Czapska J.,  Bezpieczeństwo  obywateli.  Studium  z  zakresu  polityki  prawa,  Kraków 2004 Czarnow S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego a gospodar- ka komunalna, PUG 2008, Nr 1 Czarnow S.,  Działalność  gospodarcza  jednostek  samorządu  terytorialnego,  ST 2005, Nr 10 Czeszejko-Sochacki Z., Skarga konstytucyjna – niektóre dylematy procesowe,  Przegląd Sejmowy 1999, Nr 6 Czeszejko-Sochacki Z.,  Skarga  konstytucyjna  w  prawie  polskim,  Przegląd  Sejmowy 1998, Nr 1 Czyżowicz W., Werner A., Podatkowe  definicje  działalności  gospodarczej,  PUG 2008, Nr 5 Dębicka A., Dmochowski M., Kudrycka B. (red.), Profesjonalizm w admini- stracji publicznej, Białystok 2004 XVIII Wykaz literatury Domańska A.,  Konstytucyjne  podstawy  ustroju  gospodarczego  Polski,  Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001  Draniewicz B., Problem konstytucyjności opłat za korzystanie ze środowiska,  Państwo i Prawo 2007, Nr 7 Drozd A.,  Prawo  podmiotu  zatrudniającego  do  pozyskiwania  informacji  o kandydacie na pracownika, Warszawa 2004 Dudzik S.,  Sposoby  przekształcania  prawa  polskiego  pod  wpływem  prawa  europejskiego  (na  przykładzie  prawa  gospodarczego),  Państwo  i  Prawo  2008, Nr 5 Dudzik S.,  Pomoc  państwa  dla  przedsiębiorstw  publicznych  w  prawie  Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Kraków  2002 Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Kraków 1998 Duran P., Constitutional Protection of the Guiding Principles of Social and  Economic  Policies  of  the  1978  Spanish  Constiutution,  Humanistyczne  Zeszyty Naukowe. Prawa Człowieka 1999, Nr 6 Dybowski T., Własność w przepisach konstytucyjnych wedle stanu obowią- zywania  w  1996  roku,  w:  J. Trzciński,  A. Jankiewicz  (red.),  Konstytucja  i gwarancje jej przestrzegania, Warszawa 1996 Działocha K.,  Wewnętrzna  hierarchia  norm  konstytucji  w  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego,  w:  Państwo,  ustrój,  konstytucja.  Studium,  Lublin 1991 Działocha K., Hierarchia norm konstytucyjnych i jej rola w rozstrzyganiu ko- lizji norm, w: Trzciński J. (red.), Charakter i struktura norm konstytucji,  Warszawa 1997 Działocha K., Podstawy prounijnej wykładni Konstytucji RP, Państwo i Prawo  2004, Nr 11 Etel M.,  Regulowana  działalność  gospodarcza  a  zasada  wolności  gospodar- czej, Państwo i Prawo 2007, Nr 2 Falski J.,  Ewolucja  wykładni  zasady  równości  w  orzecznictwie  Trybunału  Konstytucyjnego, Państwo i Prawo 2000, Nr 1 Ferrier D., La liberté du commerce et d’industrie, w: R. Cabrillac, M. A. Frison- -Roche, T. Revet (red.), Libertés et droits fondamentaux, Dalloz 2003 Filek J., O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego, Kraków  2002 Fundowicz S., Pojęcie osoby prawnej prawa publicznego, Przegląd Sejmowy  1999, Nr 2 Gajl N., Problematyka finansów publicznych i Skarbu Państwa we współcze- snych konstytucjach, w: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga  pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej, Warszawa 1996  Galster J.,  Szyszkowski W.,  Wasik Z.,  Witkowski Z.,  Prawo  konstytucyjne,  Toruń 1994 Garlicki L.  (red.),  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Komentarz,  Wydawnictwo Sejmowe, tom IV Warszawa 2005, tom III Warszawa 2003 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wolność działalności gospodarczej w konstytucji RP
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: