Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00394 007933 10170781 na godz. na dobę w sumie
Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - ebook/pdf
Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 262
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4122-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach wolności sumienia i wyznania cechuje w ostatnich 20 latach dynamiczny rozwój, obejmujący tak ochronę jednostki, jak i związków wyznaniowych. W monografii, pierwszej na ten temat od kilkunastu lat, przedstawiono stan orzecznictwa ETPCz dotyczącego m.in.:

Publikacja obejmuje także przykłady kolizji wolności sumienia i wyznania z innymi prawami chronionymi, w tym wolnością wyrażania opinii oraz wolnością zgromadzania się i stowarzyszania się, jak również sytuacji, gdy te normy Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wzmacniają ochronę przekonań religijnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE WOLNOŚĆ SUMIENIA I WYZNANIA W ORZECZNICTWIE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA MICHAŁ  HUCAŁ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MICHAŁ HUCAŁ • WOLNOŚĆ SUMIENIA I WYZNANIA W ORZECZNICTWIE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA Polecamy nasze publikacje: Lech Garlicki (red.) KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI. TOM I. KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 1–18 Duże Komentarze Becka Lech Garlicki (red.) KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI. TOM II. KOMENTARZ DO ARTYKUŁÓW 19–59 ORAZ PROTOKOŁÓW DODATKOWYCH Duże Komentarze Becka Andrzej Wróbel (red.) KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ. KOMENTARZ Duże Komentarze Becka Mariusz Jabłoński (red.) WOLNOŚCI I PRAWA JEDNOSTKI W KONSTYTUCJI RP. TOM I. IDEE I ZASADY PRZEWODNIE KONSTYTUCYJNEJ REGULACJI WOLNOŚCI I PRAW JEDNOSTKI W RP Studia Prawnicze Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz PRAWO WYZNANIOWE, 3. wyd. Podręczniki Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl WOLNOŚĆ SUMIENIA I WYZNANIA W ORZECZNICTWIE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA MICHAŁ HUCAŁ WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Redaktor prowadzący: Emilia Rucińska-Sech © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4121-7 ISBN e-book 978-83-255-4122-4 Spis treści Wykaz skrótów....................................................................................................... . VII Wykaz aktów normatywnych........................................................................ . IX Wykaz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Komisji Praw Człowieka Rady Europy........ . XI Wykaz literatury ................................................................................................... . XXI Wstęp ........................................................................................................................... .XXVII Rozdział 1. Funkcjonowanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w systemie prawnym Rady Europy.......................... . §.1... Prawa.człowieka.w.systemie.prawnym.Rady.Europy............. . §.2... Organizacja.i.funkcjonowanie.Europejskiego.Trybunału. Praw.Człowieka..................................................................................... . §.3... Metodologia.interpretacji.Konwencji.przez.ETPCz................ . Rozdział 2. Pojęcie, zakres i ograniczenia ochrony wolności sumienia i wyznania w Konwencji ................................................. . §.1... Zakres.ochrony.forum internum .................................................. . §.2... Zakres.ochrony forum externum.................................................. . §.3... Ograniczenia.ochrony.w.zakresie.forum externum.............. . §.4... Zakaz.dyskryminacji.ze.względu.na.sumienie.i.wyznanie... . §.5... Prawo.do.edukacji.w.kontekście.wolności.sumienia. i.wyznania............................................................................................... . Rozdział 3. Węzłowe problemy dotyczące wolności sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ........................................................................................... . §.1... Przekonania.religijne.sprzeczne.z.Konwencją.......................... . §.2... Stosunek.państwa.do.tzw..sekt........................................................ . §.3... Prawo.do.nieujawniania.przekonań.religijnych....................... . §.4... Prozelityzm.a.misjonowanie:.kontrowersje.co.do.zakresu. ochrony.................................................................................................... . §.5... Osoby.o.ograniczonej.swobodzie.forum externum............... . §.6... Obowiązki.wobec.państwa.a.wolność.sumienia.i.wyznania.. §.7... Pozytywne.obowiązki.państwa.w.zakresie.wolności. 1 2 4 6 13 19 21 25 33 38 45 46 53 61 64 73 81 88 sumienia.i.wyznania............................................................................ . §.8... Stosunek.ustrojowy.państwa.do.związków.wyznaniowych... 94 §.9... Obecność.symboli.religijnych.w.przestrzeni.publicznej...... . 104 VV §.10..Problemy.ochrony.wolności.sumienia.i.wyznania. w.szkolnictwie.publicznym.............................................................. . 124 §.11..Tworzenie.związków.wyznaniowych.......................................... . 135 §.12..Autonomia.związków.wyznaniowych......................................... . 151 §.13..Rozwiązanie.związku.wyznaniowego.i.zakaz.jego. działalności............................................................................................. . 168 §.14..Kwestie.zatrudnienia.a.związki.wyznaniowe........................... . 177 §.15..Finansowanie.związków.wyznaniowych................................... . 187 §.16..Ograniczona.rola.art..14.w.ochronie.wolności.sumienia. i.wyznania.poza.rażącymi.przypadkami.naruszenia.art..9... . 192 Rozdział 4. Kolizja wolności sumienia i wyznania z innymi prawami chronionymi przez Konwencję..................................... . 201 §.1... Wolność.wyrażania.opinii.(art..10.Konwencji)......................... . 202 §.2... Wolność.zgromadzania.się.i.stowarzyszania.się.(art..11. Konwencji).............................................................................................. . 212 §.3... Stosowanie.prawa.wewnętrznego.związku.wyznaniowego. w.prawie.państwowym.(art..6.§.1.Konwencji)......................... . 218 Podsumowanie....................................................................................................... . 223 Indeks rzeczowy................................................................................................... . 227 VI Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EKPCz...................................... Konwencja.o.Ochronie.Praw.Człowieka.i.Pod.sta­ wowych.Wolności.z.4.11.1950.r..(Dz.U..z.1993.r.. Nr.61,.poz..284.ze.zm.) Konstytucja.RP..................... Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r.. (Dz.U..z.1997.r..Nr.78,.poz..483.ze.zm.) 2. Organy orzekające EKomPCz................................ Europejska.Komisja.Praw.Człowieka ETPCz....................................... Europejski.Trybunał.Praw.Człowieka GC............................................. Grand.Chamber/Wielka.Izba.ETPCz KPCz.ONZ.............................. Komitet.Praw.Człowieka.ONZ TSUE......................................... Trybunał.Sprawiedliwości.Unii.Europejskiej 3. Czasopisma AC.............................................. Annales.Canonici CLW.......................................... Cardozo.Law.Review ELJ............................................. Ecclesiastical.Law.Journal EPS............................................ Europejski.Przegląd.Sądowy OJLR......................................... Oxford.Journal.of.Law.and.Religion PiP............................................. Państwo.i.Prawo PiR............................................. Prawo.i.Religia PPW.......................................... Przegląd.Prawa.Wyznaniowego RTChAT................................... Rocznik.Teologiczny.Chrześcijańskiej.Akademii. SPW.......................................... Teologicznej Studia.z.Prawa.Wyznaniowego 4. Inne art.............................................. lit............................................... m.in........................................... między.innymi n................................................. następna.(­e,.­y) niepubl.................................... niepublikowana.(­e,.­y) np.............................................. na.przykład artykuł litera VIIVII Nr.............................................. numer orz............................................. orzeczenie pkt............................................. punkt por............................................. porównaj post........................................... postanowienie poz............................................ pozycja r.................................................. red............................................. s.................................................. t.................................................. tekst.jedn................................ tzw............................................ uchw......................................... uchwała ust............................................. ustęp wyr............................................ wyrok ze.zm........................................ zob............................................ rok redakcja strona tom tekst.jednolity tak.zwana.(­e,.­y) ze.zmianami zobacz VIII Wykaz skrótów Wykaz aktów normatywnych Wykaz.nie.obejmuje.aktów.prawnych,.które.stanowiły.przedmiot.anali­ zy.prawnej.orzeczeń,.o.ile.nie.zostały.uwzględnione.w.pracy.bezpośrednio. przez.autora.pracy.. Europejska. konwencja. o. ochronie. zwierząt. przeznaczonych. do. uboju. z.10.5.1979.r..(Dz.U..z.2008.r..Nr.126,.poz..810) Francuska.ustawa.Nr.2010–1192.z.11.10.2010.r..zakazująca.zakrycia.twarzy. w.miejscach.publicznych,.tłum..M. Zawiślak,.PPW.2011,.Nr.3 Karta.Praw.Podstawowych.Unii.Europejskiej.(Dz.Urz..UE.C.Nr.83.z.9.5.2008.r.,. s..389) Konwencja.o.Ochronie.Praw.Człowieka.i.Podstawowych.Wolności.z.4.11.1950.r.. (Dz.U..z.1993.r..Nr.61,.poz..284.ze.zm.) Międzynarodowy.Pakt.Praw.Obywatelskich.i.Politycznych.(Dz.U..z.1977.r.. Nr.38,.poz..167) Międzynarodowy.Pakt. Praw. Gospodarczych,. Społecznych. i. Kulturalnych. z.19.12.1966.r..(Dz.U..z.1977.r..Nr.38,.poz..169) Powszechna.Deklaracja.Praw.Człowieka.z.10.12.1948.r. Statut.Rady.Europy.(Dz.U..z.1994.r..Nr.118,.poz..565) IX Wykaz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Komisji Praw Człowieka Rady Europy 97 Members of the Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses and 4 Others v. Georgia,.Nr.71156/01,.orzeczenie.Izby.z.3.5.2007.r. A. v. Switzerland,.Nr.10640/83,.decyzja.Komisji.z.9.5.1984.r. A., B. and C. v. Ireland.[GC],.Nr.25579/05,.orzeczenie.Wielkiej.Izby.z.16.12.2010.r. Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom,.Nr.9214/80,. 9473/81.i.9474/81,.orzeczenie.Izby.z.28.5.1985.r. Acmanne and Others v. Belgium,.Nr.10435/83,.decyzja.Komisji.z.10.12.1984.r. Agga v. Greece (No. 2),.Nr.50776/99.oraz.Nr.52912/99,.orzeczenie.Izby. z.17.10.2002.r. Agga v. Greece (No. 3),.Nr.32186/02,.orzeczenie.Izby.z.13.7.2006.r.. Agga v. Greece (No. 4),.Nr.33331/02,.orzeczenie.Izby.z.13.7.2006.r. Ahmet Arslan and Others v. Turkey,.Nr.41135/98,.orzeczenie.Izby.z.23.2.2010.r. Ahmad v. the United Kingdom,.Nr.8160/78,.decyzja.Komisji.o.dopuszczalno­ ści.skargi.z.12.3.1981.r. Ahtinen v. Finland,.Nr.48907/99,.orzeczenie.Izby.z.23.9.2008.r. Airey v. Ireland,.Nr.6289/73,.orzeczenie.Izby.z.9.10.1979.r. Aktas v. France,.Nr.43563/08,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.30.6.2009.r. Albert­Engelmann­Gesellschaft mbh v. Austria,.Nr.46389/99,.orzeczenie.Izby. z.19.1.2006.r. Alekseyev v. Russia,. Nr. 4916/07,. 25924/08. i. 14599/09,. orzeczenie. Izby. z.21.10.2010.r. Alexandridis v. Greece,.Nr.19516/06,.orzeczenie.Izby.z.21.2.2008.r. Al-Nashif v. Bulgaria,.Nr.50963/99,.orzeczenie.Izby.z.20.6.2002.r. Alujer Fernandez and Caballero Garcia v. Spain,.Nr.53072/99,.decyzja.o.do­ puszczalności.skargi.z.14.6.2001.r. Angeleni v. Sweden,.Nr.1041/83,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.3.12.1986.r. Anguelova v. Bulgaria,.Nr.38361/97,.orzeczenie.Izby.z.13.6.2002.r. Appel­Irrgang v. Germany,.Nr.45216/07,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi. z.6.10.2009.r. Arrowsmith v. the United Kingdom,.Nr.7050/75,.Raport.Komisji.z.12.10.1978.r. Artico v. Italy,.Nr.6694/74,.orzeczenie.Izby.z.13.5.1980.r. Association Les Témoins de Jéhovah v. France,. Nr. 8916/05,. orzeczenie. z.30.6.2011.r. Association of Citizens Radko and Paunkovski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia,.Nr.74651/01,.orzeczenie.Izby.z.15.1.2009.r.. XI Wykaz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka... Autio v. Finland,.Nr.17086/90,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.6.12.1991.r.. Aydin Tatlav v. Turkey,.Nr.50692/99,.orzeczenie.Izby.z.2.5.2006.r. B.C. v. Switzerland,.Nr.19898/92,.decyzja.Komisji.o.dopuszczalności.skargi. z.30.8.1993.r. Barankevich v. Russia,.Nr.10519/03,.orzeczenie.Izby.z.26.7.2007.r. Bayatyan v. Armenia,. Nr. 23459/03,. decyzja. o. dopuszczalności. skargi. z.12.12.2006.r. Bayatyan v. Armenia,.Nr.23459/03,.orzeczenie.Izby.z.27.10.2009.r. Bayatyan v. Armenia.[GC],.Nr.23459/03,.orzeczenie.Wielkiej.Izby.z.7.7.2011.r. Bayrak v. France,.Nr.14308/08,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.30.6.2009.r. Bączkowski and Others v. Poland,.Nr.1543/06,.orzeczenie.Izby.z.3.5.2007.r. Bernard and Others v. Luxembourg,.Nr.17187/90,.decyzja.Komisji.z.8.9.1993.r. Biserica Adevarat Ortodoxa din Moldova and Others v. Moldova,.Nr.952/03,. orzeczenie.Izby.z.27.2.2007.r. Boychev and Others v. Bulgaria,.Nr.77185/01,.orzeczenie.Izby.z.27.1.2011.r. Bruno v. Sweden,.Nr.32196/96,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.28.8.2001.r. Bukharatyan v. Armenia,.Nr.37819/03,.orzeczenie.Izby.z.10.1.2012.r. Burden and Burden v. the United Kingdom,.Nr.13378/05,.orzeczenie.Izby. z.12.12.2006.r. Buscarini and Others v. San Marino.[GC],.Nr.24645/94,.orzeczenie.Wielkiej. Izby.z.18.2.1999.r. C. v. the United Kingdom,.Nr.10358/83,.decyzja.Komisji.z.15.12.1983.r.. Campbell and Cosans v. the United Kingdom,.Nr.7511/76.i.7743/76,.orzecze­ nie.Izby.z.25.2.1982.r. Canea Catholic Church v. Greece,.Nr.25528/94,.orzeczenie.Izby.z.16.9.1997.r. Carlo Boffa and Thirteen Others v. San Marino,.Nr.26536/95,.decyzja.Komisji. o.dopuszczalności.skargi.z.15.1.1998.r. Cârmuirea Spirituală a Musulmanilor din Republica Moldova v. Moldova,. Nr.12282/02,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.14.6.2005.r. Casado Coca v. Spain,.Nr.15450/89,.orzeczenie.Izby.z.24.2.1994.r. Casimiro and Ferreira v. Luxembourg,.Nr 44888/98,.decyzja.o.dopuszczal­ ności.skargi.z.27.4.1999.r. Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France.[GC],.Nr.27417/95,.orzeczenie.Wielkiej. Izby.z.27.6.2000.r.. Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France,.Nr.27417/95,.raport.i.opinia.Komisji. z.20.10.1998.r. Chahal v. United Kingdom.[GC],.Nr.70/1995/576/662,.orzeczenie.Wielkiej. Izby.z.25.10.1996.r. Chalabi v. France,.Nr.35916/04,.orzeczenie.Izby.z.18.9.2008.r. Chappell v. the United Kingdom,.Nr.12587/86,.decyzja.o.dopuszczalności.skar­ gi.z.14.7.1987.r. Chassagnou and Others v. France.[GC],.Nr.25088/94,.28331/95.oraz.28443/95,. orzeczenie.Wielkiej.Izby.z.29.4.1999.r. Chauvy and Others v. France,.Nr.64915/01,.orzeczenie.Trybunału.z.29.6.2004.r. XII Wykaz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka... Childs v. the United Kingdom,.Nr.9813/82,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi. z.1.3.1983.r. Christine Goodwin v. the United Kingdom.[GC],.Nr.28957/95,.orzeczenie. Wielkiej.Izby.z.11.7.2002.r. Church of Scientology and 128 Members v. Sweden,.Nr.8282/78,.decyzja. Komisji.z.14.7.1980.r. Church of Scientology Moscow v. Russia,. Nr. 18147/02,. orzeczenie. Izby. z.5.4.2007.r. Church of X v. the United Kingdom,.Nr.3798/68,.decyzja.Komisji.o.dopusz­ czalności.skargi.z.17.12.1968.r. Cisse v. France,.Nr.51346/99,.orzeczenie.Izby.z.9.4.2002.r. Connors v. the United Kingdom,.Nr.66746/01,.orzeczenie.Izby.z.27.5.2004.r. Cox v. Turkey,.Nr.2933/03,.orzeczenie.Izby.z.20.5.2010.r., Cyprus v. Turkey.[GC],.Nr.25781/94,.orzeczenie.Wielkiej.Izby.z.10.5.2001.r. D. v. France,.Nr.10180/82,.decyzja.Komisji.o.dopuszczalności.skargi.z.6.12.1983.r. D.H. and Others v. Czech Republic.[GC],.Nr.57325/00,.orzeczenie.Wielkiej. Izby.z.13.11.2007.r. Dahlab v. Switzerland,.Nr.42393/98,.orzeczenie.Izby.z.15.2.2001.r. Daratsakis v. Greece,.Nr.12902/87,.decyzja.Komisji.o.dopuszczalności.skar­ gi.z.7.10.1987.r. Darby v. Sweden,.Nr.11581/85,.decyzja.Komisji.o.dopuszczalności.skargi. z.11.4.1988.r. Darby v. Sweden,.Nr.11581/85,.orzeczenie.Trybunału.z.23.10.1990.r. De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium,.Nr.2832/66,.2835/66.i.2899/66,.wy­ rok.ETPCz.z.18.6.1971.r. Devlin v. the United Kingdom,.Nr.29545/95,.orzeczenie.Izby.z.30.10.2001.r. Dimitras and Others v. Greece,.Nr.42837/06,.3269/07,.35793/07.i.6099/08,. orzeczenie.Izby.z.3.6.2010.r. Dimitras and Others v. Greece (No. 2),.Nr.34207/08.oraz.6365/09,.orzecze­ nie.Izby.z.3.11.2011.r. Dogru v. France,.Nr.27058/05,.orzeczenie.Izby.z.4.12.2008.r. Dojan and Others v. Germany,.Nr.319/08,.2455/08,.7908/10,.8152/10.i.8155/12,. decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.13.9.2011.r. Dubowska and Skup v. Poland,.Nr.33490/96.i.34055/96,.decyzja.o.dopusz­ czalności.skargi.z.18.4.1997.r. Duda and Dudova v. the Czech Republic,.Nr.40224/98,.decyzja.o.dopuszczal­ ności.skargi.z.30.1.2001.r. Dudgeon v. the United Kingdom,. Nr. 7525/76,. orzeczenie. Trybunału. z.22.10.1981.r. E. and G.R. v. Austria,.Nr.9781/82,.decyzja.Komisji.z.14.5.1984.r. E.B. v. France.[GC],.Nr.43546/02,.orzeczenie.Wielkiej.Izby.z.22.1.2008.r. Efstratiou v. Greece,.Nr.24095/94,.orzeczenie.Trybunału.z.18.12.1996.r. El Morsli v. France,.Nr.15585/06,.decyzja.o.dopuszczalności.z.4.3.2008.r. Enea v. Italy.[GC],.Nr.74912/01,.orzeczenie.Wielkiej.Izby.z.17.9.2009.r.. XIII Wykaz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka... Engel and Others v. the Netherlands,.Nr.5100/71,.5101/71,.5102/71,.5354/72,. 5370/72,.orzeczenie.z.8.6.1976.r. Erçep v. Turkey,.Nr.43965/04,.orzeczenie.Izby.z.22.11.2011.r. Eriksson v. Sweden,.Nr.11373/85,.orzeczenie.Trybunału.z.22.6.1989.r. F.H. v. Sweden,.Nr.32621/06,.orzeczenie.Izby.z.20.1.2009.r. F.P. v. Germany,.Nr.19459/92,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.29.3.1993.r. Faizov v. Russia,.Nr.19820/04,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.15.1.2009.r. Fener Rum Patrikligi (Ecumenical Patriarchate) v. Turkey,.Nr.14340/05,.orze­ czenie.Izby.z.15.6.2010.r. Féret v. Belgium,.Nr.15615/07,.orzeczenie.Izby.z.16.7.2009.r. Fernández Martinez v. Spain,.Nr.56030/07,.orzeczenie.Izby.z.15.5.2012.r. Feti Demirtaş v. Turkey,.Nr.5260/07,.orzeczenie.Izby.z.17.1.2012.r. Finska församlingen i Stockholm and Teuvo Hautaniemi v. Sweden,. Nr.24019/94,.decyzja.Komisji.z.11.4.1996.r. Company X v. Switzerland,.Nr.7865/77,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi. z.27.2.1979.r. Folgerø v. Norway [GC],.Nr.15472/02,.orzeczenie.Wielkiej.Izby.z.29.7.2007.r. Fredin v. Sweden,.Nr.12033/86,.orzeczenie.Izby.z.18.2.1991.r. Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey,.Nr.23885/94,.orzeczenie. Izby.z.8.12.1999.r. Frette v. France.[GC],.Nr.36515/97,.orzeczenie.Wielkiej.Izby.z.26.2.2002.r. Fritz Konrad and Others v. Germany,.Nr.35504/03,.decyzja.o.dopuszczalno­ ści.skargi.z.11.9.2006.r. Gamaleddyn v. France,. Nr. 18527/08,. decyzja. o. dopuszczalności. skargi. z.30.6.2009.r. Georgiadis v. Greece,.Nr.21522/93,.orzeczenie.Izby.z.29.5.1997.r. Ghazal v. France,.Nr.29134/08,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.30.6.2009.r. Gineitiene v. Lithuania,.Nr.20739/05,.orzeczenie.Izby.z.27.7.2010.r. Giniewski v. France,.Nr.64016/00,.orzeczenie.Izby.z.31.1.2006.r. Golder v. the United Kingdom,.Nr.4451/70,.wyrok.ETPCz.z.21.2.1975.r. Gorzelik and Others v. Poland.[GC],.Nr.44158/98,.orzeczenie.Wielkiej.Izby. z.17.2.2004.r. Gottesman v. Switzerland,.Nr.10616/83,.decyzja.Komisji.o.dopuszczalności. skargi.z.4.12.1984.r. Grandrath v. Germany,.Nr.2299/64,.raport.Komisji.z.12.12.1966.r. Griechische Kirchengemeinde München und Bayern e.V. v. Germany,. Nr.52336/99,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.18.9.2007.r. Grzelak v. Poland,.Nr.7710/02,.orzeczenie.Izby.z.15.6.2010.r.. Guzzardi v. Italy,.Nr.7367/76,.orzeczenie.Trybunału.z.6.11.1980.r. H. v. Norway,. Nr. 17004/90,. decyzja. Komisji. o. dopuszczalności. skargi. z.19.5.1992.r. Halis v. Turkey,.Nr.30007/96,.orzeczenie.Izby.z.11.1.2005.r. Handyside v. the United Kingdom,. Nr. 5493/72,. orzeczenie. Trybunału. z.7.12.1976.r. Hasan and Chaush v. Bulgaria,.Nr.30985/96,.orzeczenie.Izby.z.26.10.2000.r. XIV Hasan and Eylem Zengin v. Turkey,.Nr.1448/04,.orzeczenie.Izby.z.9.10.2007.r. Herrmann v. Germany,.Nr.9300/07,.orzeczenie.Izby.z.20.1.2011.r. Heudens v. Belgium,.Nr.24630/94,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.22.5.1995.r. I.A. v. Turkey,.Nr.42571/98,.orzeczenie.Izby.z.13.8.2005.r. Hoffmann v. Austria,.Nr.12875/87,.orzeczenie.Trybunału.z.23.6.1993.r. Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church (Metropolitan Inokentiy) and Others v. Bulgaria,.Nr.412/03.i.35677/04,.orzeczenie.Izby.z.22.1.2009.r. Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church (Metropolitan Inokentiy) and Others v. Bulgaria,.Nr.412/03.i.35677/04,.orzeczenie.Izby.co.do.zadość­ uczynienia.z.16.9.2010.r. Hoogendijk v. the Netherlands,.Nr.58641/00,.decyzja.o.dopuszczalności.skar­ gi.z.6.1.2005.r. Iglesia Bautista „El Salvador” and Ortega Moratilla v. Spain,.Nr.17522/90,.. decyzja.Komisji.o.dopuszczalności.skargi.z.11.1.1992.r. Igors Dmitrijevs v. Latvia,.Nr 61638/00,.orzeczenie.Izby.z.30.11.2006.r. Informationsverein Lentia and Others v. Austria,.Nr.13914/88,.15041/89,. 15717/89,.15779/89.i.17207/90,.orzeczenie.Izby.z.24.11.1993.r. Institute of French Priests and Others v. Turkey,.Nr.26308/95,.decyzja.Komisji. o.dopuszczalności.skargi.z.19.1.1998.r. Iskcon and 8 Others v. the United Kingdom,.Nr.20490/92,.decyzja.o.dopusz­ czalności.skargi.z.8.3.1994.r. Islamische Religionsgemeinschaft e.V. v. Germany,.Nr.53871/00,.decyzja. o.niedopuszczalności.skargi.z.5.12.2002.r. Ismailova v. Russia,.Nr.37614/02,.orzeczenie.Izby.z.29.11.2007.r. Iosub Caras v. Romania,.Nr.7198/04,.orzeczenie.Izby.z.27.7.2006.r. Ivanova v. Bulgaria,.Nr.52435/99,.orzeczenie.Izby.z.12.4.2007.r. J. Singh v. France,.Nr.25463/08,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.30.6.2009.r. Jakóbski v. Poland,.Nr.18429/06,.orzeczenie.Izby.z.7.12.2010.r.. Janowiec and Others v. Russia,.Nr.55508/07.i.29520/09,.decyzja.o.dopusz­ czalności.skargi.z.5.7.2011.r. Jehovah’s Witnesses of Moscow v. Russia,. Nr. 302/02,. orzeczenie. Izby. z.10.6.2010.r. Jimenez Alonso and Jimenez Merino v. Spain,.Nr.51188/99,.decyzja.o.niedo­ puszczalności.skargi.z.25.5.2000.r. Johannische Kirche and Peters v. Germany,.Nr.41754/98,.decyzja.o.dopusz­ czalności.skargi.z.10.7.2001.r. Johnston and Others v. Ireland,.Nr.9697/82,.orzeczenie.Trybunału.z.18.12.1986.r. Kalaç v. Turkey,.Nr.20704/92,.orzeczenie.Izby.z.1.7.1997.r. Karaduman v. Turkey,. Nr. 16278/90,. decyzja. o. dopuszczalności. skargi. z.3.5.1993.r. Karlsson v. Sweden,.Nr.12356/86,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.8.9.1988.r. Karnell and Hardt v. Sweden,.Nr.4733/71,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi. z.19.7.1971.r. Karner v. Austria,.Nr.40016/98,.orzeczenie.Izby.z.24.7.2003.r. Keller v. Germany,.Nr.36283/97,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.4.3.1998.r. XV Wykaz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka... Wykaz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka... Kelly and Others v. the United Kingdom,. Nr. 30054/96,. orzeczenie. Izby. z.4.5.2001.r. Kervanci v. France,.Nr.31645/04,.orzeczenie.Izby.z.4.12.2008.r. Khan v. the United Kingdom,.Nr.11579/85,.decyzja.Komisji.o.dopuszczalno­ ści.skargi.z.7.7.1986.r. Kimlya and Others v. Russia,. Nr. 76836/01. i. 32782/03,. orzeczenie. Izby. z.1.10.2009.r. Kimlya v. Russia,.Nr.76836/01.i.32782/03,.orzeczenie.Izby.z.1.10.2009.r.. Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark,.Nr.5095/71,.5920/72. i.5926/72,.orzeczenie.Trybunału.z.7.12.1976.r. Klein v. Slovakia,.Nr.72208/01,.orzeczenie.Izby.z.31.10.2006.r., Knudsen v. Norway,.Nr.11045/84,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.8.3.1985.r. Kohn v. Germany,.Nr.47021/91,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.23.3.2000.r. Kokkinakis v. Greece,.Nr.14307/88,.orzeczenie.Izby.z.25.5.1993.r. Konttinen v. Finland,.Nr.24949/94,.decyzja.Komisji.z.3.12.1996.r. Koretskyy and Others v. Ukraine,.Nr.40269/02,.orzeczenie.Izby.z.3.4.2008.r. Kosteski v. the Former Yugoslav Republic of Macednia,.Nr.55170/00,.orzecze­ nie.Izby.z.13.4.2006.r. Kustannus Oy, Vapaa Ajattelija Ab, Vapaa­Aiattelijain Liitto Fritankarnas Forbund ry and Kimmo Sundstrom v. Finland,.Nr.20471/92,.decyzja.o.do­ puszczalności.skargi.z.15.4.1996.r. L. and V. v. Austria,.Nr.39392/98.i.39829/98,.orzeczenie.Izby.z.9.4.2003.r. Larissis and Others v. Greece,.Nr.23372/94,.26377/94.i.26378/94,.orzeczenie. z.24.2.1998.r. Launikari v. Finland,.Nr.34120/96,.orzeczenie.Izby.z.5.10.2000.r. Lautsi and Others v. Italy,.Nr.30814/06,.orzeczenie.Izby.z.3.11.2009.r.. Lautsi and Others v. Italy. [GC],. Nr. 30814/06,. orzeczenie. Wielkiej. Izby. z.18.3.2011.r.. Lawless v. Ireland,.Nr.332/57,.orzeczenie.Trybunału.z.1.7.1961.r. Le Cour Grandmaison and Fritz v. France,.Nr.11567/85.i.11568/85,.decyzja. Komisji.o.dopuszczalności.skargi.z.6.7.1987.r. Lehideux and Isorni v. France,.Nr.24662/94,.orzeczenie.Trybunału.z.23.9.1998.r. Leela Förderkreis e.V. and Others v. Germany,.Nr.58911/00,.orzeczenie.Izby. z.6.11.2008.r. Leyla Şahin v. Turkey,.Nr.44774/98,.orzeczenie.Izby.z.29.6.2004.r. Leyla Şahin v. Turkey.[GC],.Nr.44774/98,.orzeczenie.Wielkiej.Izby.z.10.11.2005.r. Ligue des Musulmans de Suisse and Others v. Switzerland,.Nr.66274/09,.de­ cyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.8.7.2011.r. Lilja v. Bulgaria,.Nr.41574/98,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.20.11.2003.r. Logan v. the United Kingdom,.Nr.24875/94,.decyzja.o.dopuszczalności.skar­ gi.z.11.4.1996.r. Lombardi Vallauri v. Italy,.Nr.39128/05,.orzeczenie.Izby.z.20.10.2009.r. Lotarev v. Ukraine,.Nr.29447/04,.orzeczenie.Izby.z.8.4.2010.r. Lotter and Lotter v. Bulgaria,.Nr.39015/97,.orzeczenie.Izby.z.19.5.2004.r. XVI Lundberg v. Sweden,. Nr. 36846/97,. decyzja. o. dopuszczalności. skargi. z.28.8.2001.r. Maestri v. Italy.[GC],.Nr.39748/98,.orzeczenie.Wielkiej.Izby.z.17.2.2004.r. Mamtkulov and Askarov v. Turkey.[GC],.Nr.46827/99,.orzeczenie.Wielkiej. Izby.z.4.2.2005.r. Mann Singh v. France,. Nr. 24479/07,. decyzja. o. dopuszczalności. skargi. z.27.11.2008.r. Manoussakis and Others v. Greece,.Nr.18748/91,.orzeczenie.z.26.9.1996.r. Manzanas Martín v. Spain,.Nr.17966/10,.orzeczenie.Izby.z.3.12.2012.r. Marckx v. Belgium,.Nr.6833/74,.orzeczenie.Trybunału.z.13.6.1979.r. Masaev v. Moldova,.Nr.6303/05,.orzeczenie.Izby.z.12.5.2009.r. Maxine and Karen Warwick v. the United Kingdom,.Nr.9471/81,.raport. Komisji.z.18.7.1986.r. McKerry v. the United Kingdom,.Nr.28883/95,.orzeczenie.Izby.z.4.5.2001.r. Metropolitan Church of Bessarbia and Others v. Moldova,.Nr.45701/99,.orze­ czenie.Izby.z.13.12.2001.r. Micallef v. Malta.[GC],.Nr.17056/06,.orzeczenie.Wielkiej.Izby.z.15.10.2009.r. Milanović v. Serbia,.Nr.44614/07,.orzeczenie.Izby.z.14.12.2010.r. Mirolubovs and Others v. Latvia,.Nr.798/05,.orzeczenie.Izby.z.15.9.2009.r. Modinos v. Cyprus,.Nr.15070/89,.orzeczenie.Izby.z.22.4.1993.r. Moscow Branch of the Salvation Army,. Nr. 72881/01,. orzeczenie. Izby. z.5.10.2006.r. Mouvement Raëlien Suisse v. Switzerland,.Nr.16354/06,.orzeczenie.Izby. z.13.1.2011.r. Murphy v. Ireland,.Nr.44179/98,.orzeczenie.Izby.z.10.7.2003.r. Müslüm Gündüz (No. 2),.Nr.59997/00,.orzeczenie.Izby.z.12.7.2005.r. Müslüm Gündüz v. Turkey,.Nr.35071/97,.orzeczenie.Izby.z.4.12.2003.r. N. v. Sweden,.Nr.10410/83,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.11.10.1984.r. Negrepontis­Giannisis v. Greece,.Nr.56759/08,.orzeczenie.Izby.z.3.5.2011.r. Nolan and K. v. Russia,.Nr.2512/04,.orzeczenie.Izby.z.12.2.2009.r. Norris v. Ireland,.Nr.10581/83,.orzeczenie.Trybunału.z.26.10.1988.r. O’Donoghue and Others v. the United Kingdom,.Nr.34848/07,.orzeczenie. Izby.z.14.12.2010.r. Obst v. Germany,.Nr.425/03,.orzeczenie.Izby.z.23.9.2010.r. Olsson v. Sweden,.Nr.10465/83,.orzeczenie.Trybunału.z.24.3.1988.r. Otto­Preminger­Institut v. Austria,.Nr.13470/87,.orzeczenie.Izby.z.20.9.1994.r. Ouardiri v. Switzerland,. Nr. 65840/09,. decyzja. o. dopuszczalności. skargi. z.8.7.2011.r. Ouranio Toxo v. Greece,.Nr.74989/01,.orzeczenie.Izby.z.20.10.2005.r. Öcalan v. Turkey.[GC],.Nr.46221/99,.orzeczenie.Wielkiej.Izby.12.5.2005.r. Öllinger v. Austria,.Nr.76900/01,.orzeczenie.Izby.z.29.6.2006.r. Palau­Martinez v. France,.Nr.64927/01,.orzeczenie.Izby.16.12.2003.r. Parry v. the United Kingdom,.Nr.42971/05,.decyzja.o.dopuszczalności.skar­ gi.z.28.11.2006.r. XVII Wykaz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka... Wykaz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka... Pastor X and the Church of Scientology v. Sweden,.Nr.7805/77,.decyzja.o.do­ puszczalności.skargi.z.5.5.1979.r. Pellegrini v. Italy,.Nr.30882/96,.orzeczenie.Izby.z.20.7.2001.r. Pentidis and Others v. Greece,.Nr.23238/94,.raport.z.27.2.1996.r. Perry v. Latvia,.Nr.30273/03,.orzeczenie.z.8.11.2007.r. Peters v. the Netherlands,.Nr.22793/93,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi. z.30.11.1994.r. Pichon and Sajous v. France,.Nr.49853/99,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi. z.2.10.2001.r.. Pitkevich v. Russia,.Nr.47936/99,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.8.2.2001.r. Platform „Ärzte für das Leben” v. Austria,.Nr.10126/82,.orzeczenie.Trybunału. z.21.6.1988.r. Poltoratskiy v. Ukraine,.Nr.38812/97,.orzeczenie.Izby.z.29.4.2003.r. Pretty v. the United Kingdom,.Nr.2346/02,.orzeczenie.Izby.z.29.4.2002.r. R. Singh v. France,.Nr.27561/08,.decyzja.o.dopuszczalności.z.30.6.2009.r. Raninen v. Finland,.Nr.20972/92,.decyzja.Komisji.z.7.3.1996.r. Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey,.Nr.41340/98,.41342/98. i.41244/98,.orzeczenie.Izby.z.31.7.2001.r. Refah Partisi (The Welfare Party) and Others v. Turkey.[GC],.Nr.41340/98,. 41342/98.i.41244/98,.orzeczenie.Wielkiej.Izby.z.13.2.2003.r. Reformed Church of X v. the Netherlands,.Nr.1497/62,.decyzja.Komisji.o.do­ puszczalności.skargi.z.14.12.1962.r. Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium,.Nr.1474/62,.1677/62,.1691/62,.1769/63,.1994/63.i.2126/64,.wy­ rok.ETPCz.z.23.7.1968.r. Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria,.Nr.40825/98,. orzeczenie.Izby.z.31.7.2008.r.. Riera Blume and Others v. Spain, Nr.37680/97,.orzeczenie.Izby z.14.10.1999.r. Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal,. Nr. 33290/96,. orzeczenie. Izby. z.21.12.1999.r. Sambata Bihor Greek Catholic Parish v. Romania,.Nr.48107/99,.orzeczenie. Izby.z.12.1.2010.r. Saniewski v. Poland,.Nr.40319/98,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.26.6.2001.r. Savez Crkava „Rije Zivota” and Others v. Croatia,.Nr.7798/08,.orzeczenie. Izby.z.9.12.2010.r. Schalk and Kopf v. Austria,.Nr.30141/04,.orzeczenie.Izby.z.24.6.2010.r. Schüth v. Germany,.Nr.1620/03,.orzeczenie.Izby.z.23.9.2010.r. Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina.[GC],.Nr.27996/06.i.34836/06,. orzeczenie.Wielkiej.Izby.z.22.12.2009.r. Serif v. Greece,.Nr.38178/97,.orzeczenie.Izby.z.14.12.1999.r. Sessa v. Italy,.Nr.28790/08,.orzeczenie.Izby.z.3.4.2012.r. Seven Individuals v. Sweden,.Nr.8811/79,.decyzja.Komisji.o.dopuszczalności. skargi.z.13.5.1982.r. Shanaghan v. the United Kingdom,.Nr.37715/97,.orzeczenie.Izby.z.4.5.2001.r. Sidiropoulos and Others v. Greece,.Nr.26695/95,.decyzja.Komisji.z.10.7.1998.r. XVIII Siebenhaar v. Germany,.Nr.18136/02,.orzeczenie.Izby.z.3.2.2011.r. Sinan Isik v. Turkey,.Nr.21924/05,.orzeczenie.Izby.z.2.2.2010.r. Smith and Grady v. the United Kingdom,.Nr.33985/96.i.33986/96,.orzecze­ nie.Izby.z.27.12.1999.r. Sofianopoulos and Others v. Greece,.Nr.1977/02,.1997/02.i.1988/02,.decyzja. o.dopuszczalności.skargi.z.12.12.2002.r. Sotirov and Others v. Bulgaria,.Nr.13999/05,.decyzja.o.dopuszczalności.skar­ gi.z.5.7.2011.r. Stafford v. the United Kingdom.[GC],.Nr.46295/99,.orzeczenie.Wielkiej.Izby. z.28.5.2002.r. Stec and Others.v. the United Kingdom.[GC],.Nr.65731/01.i.65900/01,.orze­ czenie.Wielkiej.Izby.z.12.4.2006.r. Stedman v. the United Kingdom,.Nr.29107/95,.decyzja.o.dopuszczalności.skar­ gi.z.9.4.1997.r. Supreme Holy Council of the Muslim Community v. Bulgaria,.Nr.39023/97,. orzeczenie.Izby.z.16.12.2004.r. Svyato­Mykhaylivska Parafiya v. Ukraine,.Nr.77703/01,.orzeczenie.Izby. z.14.6.2007.r.. Swami Omkarananda and Divine Light Zentrum v. Switzerland,.Nr.8118/77,. decyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.19.3.1981.r. Swedish Engine Drivers’ Union v. Sweden,.Nr.5614/72,.orzeczenie.Komisji. z.6.2.1976.r. Tepeli and Others v. Turkey,.Nr.31876/96,.decyzja.o.dopuszczalności.skargi. z.11.9.2001.r.. The Holy Monasteries v. Greece,.Nr.13092/87.i.13984/88,.orzeczenie.Izby. z.9.12.1994.r. The Sunday Times v. the United Kingdom,.Nr.6538/74,.wyrok.Trybunału. z.26.4.1979.r. Thlimmenos v. Greece,.Nr.34369/97,.orzeczenie.z.6.4.2000.r. Tsaturyan v. Armenia,.Nr.37821/03,.orzeczenie.Izby.z.10.1.2012.r. Tsavachidis v. Greece.[GC],.Nr.28802/95,.orzeczenie.Wielkiej.Izby.z.21.1.1999.r. Tsirlis and Kouloumpas v. Greece,.Nr.19233/91.i.19234/91,.orzeczenie.Izby. z.29.5.1997.r. Tüm Haber Sen and Çinar v. Turkey,.Nr.28602/95,.orzeczenie.Izby.z.21.2.2006.r. Tysiąc v. Poland,.Nr.5410/03,.orzeczenie.Izby.z.20.3.2007.r. United Christian Broadcasters Ltd. v. the United Kingdom,.Nr.44802/98,.de­ cyzja.o.dopuszczalności.skargi.z.7.11.2000.r. United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey.[GC],.Nr.19392/92,. orzeczenie.Wielkiej.Izby.z.30.1.1998.r. Universelles Leben v. Germany,.Nr.29745/96,.decyzja.o.dopuszczalności.skar­ gi.z.27.11.1996.r. Ülke v. Turkey,.Nr.39437/98,.orzeczenie.z.24.1.2006.r. V. v. the Netherlands,.Nr.10678/83,.decyzja.Komisji.o.dopuszczalności.skargi. z.5.7.1984.r. Valsamis v. Greece,.Nr.21787/93,.orzeczenie.Izby.z.18.12.1996 r. XIX Wykaz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka...
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: