Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00334 009793 11028835 na godz. na dobę w sumie
Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego - ebook/pdf
Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8038-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza monografia poświęcona jest problematyce kolizji wolności wypowiedzi oraz wolności religijnej, a więc wolności należących do fundamentów demokratycznego państwa prawnego i obecnie zyskujących coraz większe znaczenie. Autorzy publikacji przedstawiają pojęcie kolizji norm oraz podejmują próbę wskazania optymalnych sposobów jej rozstrzygnięcia. Niewątpliwym atutem książki jest to, że rozważania teoretyczne prowadzone są na kanwie konkretnych spraw sądowych, m.in. Adama „Nergala” Darskiego, Doroty „Dody” Rabczewskiej czy „Gościa Niedzielnego”. Rozważania uzupełnione są ciekawymi przykładami z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Wśród autorów książki są uznani samodzielni pracownicy nauki oraz liczne grono młodszych, ale mających już niemały dorobek, pracowników naukowych. Są to w większości praktycy (sędziowie, adwokaci, radcowie prawni), co wprowadza do monografii niezwykle ważny element empirii.

Książka przeznaczona jest dla prawników, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką wolności wypowiedzi, wolności religijnej oraz ich wzajemnymi interakcjami.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI VERSUS WOLNOŚĆ RELIGIJNA STUDIUM Z ZAKRESU PRAWA KONSTYTUCYJNEGO, KARNEGO I CYWILNEGO ARTUR BIŁGORAJSKI (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ARTUR BIŁGORAJSKI (red.) • WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI VERSUS WOLNOŚĆ RELIGIJNA STUDIUM Z ZAKRESU PRAWA KONSTYTUCYJNEGO, KARNEGO I CYWILNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Krzysztof Mularski PRAWO INTERTEMPORALNE Z PERSPEKTYWY NAUKI PRAWA CYWILNEGO. WYKŁADNIA PRZEPISÓW INTERTEMPORALNYCH Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI VERSUS WOLNOŚĆ RELIGIJNA STUDIUM Z ZAKRESU PRAWA KONSTYTUCYJNEGO, KARNEGO I CYWILNEGO Redaktor naukowy: dr Artur Biłgorajski dr Artur Biłgorajski, dr Łukasz Chojniak, dr Anna Chorążewska, dr Jakub Dąbrowski, dr Anna Demenko, Autorzy: dr hab. Monika Florczak-Wątor, ks. dr Wiesław Greń, dr Anna Kalisz, mgr Damian Malinowski, dr Jan Podkowik, dr Jacek Potulski, dr Jacek Sadomski, dr Olga Sitarz, dr Mariusz Śladkowski, dr hab. Sławomir Tkacz, dr Piotr Wasilewski WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Joanna Ablewicz Recenzja: prof. UW dr hab. Jarosław Szymanek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Tim-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8037-7 ISBN e-book 978-83-255-8038-4 Spis treści Wykaz skrótów ........................................................................................................... VII Wykaz literatury ........................................................................................................ XI Wykaz orzecznictwa ................................................................................................. XXIII Słowo od Redaktora Naukowego ........................................................................... XXIX Część I. Kolizja norm i metody jej rozwiązywania Anna Kalisz Rozwiązywanie kolizji norm i zasad w kontekście praw człowieka. Uwagi teoretycznoprawne (Dealing with conflicts of norms and principles in the context of human rights. Theoretical remarks) ..................................... Sławomir Tkacz Kolizja praw i sposoby jej rozwiązywania w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (Collision of laws and methods of its resolving in the jurisprudence the Constitutional Tribunal) ...................................................... Monika Florczak-Wątor W poszukiwaniu optymalnego modelu rozstrzygania kolizji wolności sztuki i religii (In search of optimal settlement model in the conflict of art and religion freedoms) .................................................................................................. Część II. Przypadki kolizji między wolnością wypowiedzi a wolnością religijną w prawie polskim Olga Sitarz Artykuł 196 KK jako granica wolności wypowiedzi (Article 196 of the Penal Code as a limit on freedom of expression) ......................................................... Jacek Potulski Sprawa Nergala – studium przypadku (The case of Nergal – study issue) ........ Jakub Dąbrowski, Anna Demenko Bluźnierstwo po poznańsku – o odwołaniu spektaklu „Golgota Picnic” i koncertu zespołu Behemoth (Blasphemy in Poznań – on the cancellation of the play „Golgota Picnic” and the Behemoth concert) ................................. Łukasz Chojniak Wątpliwości co do zgodności art. 196 KK z Konstytucją RP – kilka wybranych uwag na podstawie kazusu Doroty Dody Rabczewskiej (The doubts about 3 19 45 65 89 97 V Spis treści Article 196 Penal Code accordance with The Constitution – some chosen notices on the grounds of Dorota Doda Rabczewska’s case) ........................... Piotr Wasilewski W poszukiwaniu granic karykatury wymierzonej w przedmiot czci religijnej (Looking for the borders of caricatures aimed at the objects of religious worship) ................................................................................................................... Jan Podkowik Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych a wolność sumienia i religii (The civil law personal rights protection and the freedom of conscience and religion) ............................................................................................................ Artur Biłgorajski, Damian Malinowski Alicja Tysiąc versus „Gość Niedzielny” – studium przypadku (The case of Alicja Tysiąc versus „Gość Niedzielny” – study issue) ................................... Damian Malinowski, Artur Biłgorajski Obecność symboli religijnych w budynkach publicznych. Kilka uwag na kanwie wyroków ETPC w sprawie Lautsi przeciwko Włochom (The presence of religious symbols in public buildings. Remarks on the basis of the ECHR judgments in the Case of Lautsi versus Italy) ....... Jacek Sadomski Symbol religijny jako źródło naruszenia dóbr osobistych jednostki. Uwagi na marginesie sporów sądowych o obecność krzyża w instytucjach publicznych (Religious symbol as the violation source of personal interests. Notes on the margin of litigations about cross presence in public institutions) ............................................................................................................. Anna Chorążewska, Wiesław Greń Granice wolności wypowiedzi księdza rzymskokatolickiego z perspektywy prawa kanonicznego w świetle zasad ustroju Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (The limits of freedom of Roman Catholic priests expression from the perspective of the ecclesiastical law in the light of the principles of constitution of Republic of Poland) ................................................................ Mariusz Śladkowski Fakty powierzone duchownemu podczas spowiedzi jako przedmiot zeznań w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym (Facts entrusted to a clergyman during confession as subject matter of testimony in civil, criminal and administrative procedures) .......................................................... Informacje o Autorach ............................................................................................. 115 137 155 175 205 221 241 271 283 VI Wykaz skrótów 1. Akty normatywne AKPC .................................. Amerykańska konwencja praw człowieka, przyjęta 22.11.1969 r. w San José BezpImprMasU ................. Ustawa z 20.3.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. Nr 611 ze zm.) EKPC ................................... Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmienio­ na następnie Protokołami Nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem Nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.; Konwencja) KC ........................................ Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) KK ........................................ Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP .................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPA ..................................... Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra­ cyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC ..................................... Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j.  Dz.U. z 2014 r. poz. 101) KPK ..................................... Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPP UE ............................... Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 303 z 14.12.2007 r., s. 1 ze zm.; Karta) MPPOiP .............................. Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) PDPC ................................... Powszechna deklaracja praw przyjęta 10.12.1948 r. w Paryżu przez Trzecią Sesję Ogólnego Zgro­ ma dzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych człowieka, PrZgrom ............................. Ustawa z 24.7.2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1485) RiTvU .................................. Ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1531) VII Wykaz skrótów 2. Organy i instytucje ETPC ................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu KPC ..................................... Komitet Praw Człowieka ONZ NSA ..................................... Naczelny Sąd Administracyjny SA ........................................ SN ........................................ SN (3) ................................... uchwała Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów SN (7) ................................... uchwała Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów SN USA ............................... SO ........................................ SR ......................................... TK ........................................ Trybunał Konstytucyjny TSUE ..................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu Sąd Najwyższy USA Sąd Okręgowy Sąd Rejonowy Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy RP 3. Publikatory i czasopisma Acta UWr. ........................... Acta Uniwersitatis Wratislaviensis Biul.PK ................................ Biuletyn Prawa Karnego Biul.SN ................................ Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego Biul.SAKa ............................ Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach Biul.TK ................................ Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego Dz.U. .................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ......................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej EPS ....................................... Europejski Przegląd Sądowy FP ......................................... Forum Prawnicze GSW .................................... Gazeta Sądowa Warszawska Jur. ........................................ KPP ...................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ..................................... Monitor Prawniczy M.P. ...................................... Monitor Polski OSA ..................................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB ................................... Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSNKW .............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNP ................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Jurysta Społecznych i Spraw Publicznych OSNwSK ............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP ...................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OTK ..................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK­A ................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędo­ wy, Seria A VIII Wykaz skrótów wy, Seria B OTK­B ................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędo­ Pal. ....................................... Palestra PH ........................................ Przegląd Humanistyczny PiP ....................................... Państwo i Prawo PP ......................................... Przegląd Podatkowy PPiA .................................... Przegląd Prawa i Administracji PPK ...................................... Przegląd Prawa Konstytucyjnego PPW .................................... Przegląd Prawa Wyznaniowego Prok.iPr. .............................. Prokuratura i Prawa Prz.Sejm. ............................. Przegląd Sejmowy PS ......................................... Przegląd Sądowy R.Pr. ..................................... Radca Prawny RPEiS ................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny S.PrUWM ........................... Studia Prawnoustrojowe Uniwersytetu Warmińsko­Ma­ zurskiego Studia Iuridica Toruniensia Studia Prawnicze Studia Prawno­Ekonomiczne SIT ....................................... SP ......................................... SP­E ..................................... TP ........................................ Tygodnik Powszechny ZN BWST ........................... Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu ZNUJ PWiOWI ................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej ZNUŁ NE­S ........................ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Eko­ ZNUŁ NH­S ....................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Huma­ ZNURz SP .......................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria nomiczno­Społeczne nistyczno­Społeczne Prawnicza ZP BAS ................................ Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych artykuł część 4. Inne skróty art. ........................................ cz. ......................................... n. .......................................... następny (­a, ­e) Nr ......................................... numer orz. ....................................... post. ..................................... postanowienie poz. ...................................... pozycja r. ........................................... orzeczenie rok IX Wykaz skrótów strona tom tekst jednolity s. ........................................... t. ........................................... t.j. ......................................... uchw. ................................... uchwała ust. ....................................... ustęp wg ........................................ według wyr. ...................................... wyrok zeszyt z. ........................................... ze sprostowaniem ze sprost. ............................. ze zm. .................................. ze zmianami X Wykaz literatury Abiola S., Limitation Clauses in National Constitutions and International Human Rights Documents: Scope and Judicial Interpretation Research Memorandum Prepared for the Open Society Institute’s Public Health Program Law and Health Initiative, Harvard 2010 Adamiecka-Sitek A., Kurz I. (red.), Piknik Golgota Polska. Sztuka – religia – demokracja, Warszawa 2015 Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1974 Alexy R., Balancing, Constitutional Review, and Representation, International Journal of Constitutional Law 2005, vol. 3, Nr 4 Alexy R., O  pojęciu i  naturze prawa, (tłum.  J.  Sęk). Wykład im.  Leona Petrażyckiego. Wydział Prawa i Administracji UW, Warszawa 2006 Alexy R., On Balancing and Subsumption. a Structural Comparison, Ratio Juris 2003, vol. 16, Nr 4 Alexy R., On the Concept and the Nature of Law, Ratio Juris 2008, vol. 21, Nr 3 Alexy R., On the Structure of Legal Principles, Ratio Juris 2000, vol. 13, Nr 3 Alexy R., Teoria praw podstawowych, (tłum. B. Kwiatkowska i J. Zajadło), Warszawa 2010 Alexy R., The Dual Nature of Law, Ratio Juris 2010, vol. 23, Nr 2 Alexy R., Theorie der Grundrechte, Baden­Baden 1985 Alexy R., W obronie niepozytywistycznej koncepcji prawa, (tłum. L. Morawski), PiP 1993, Araszkiewicz M., Gizbert-Studnicki T., Teoria praw podstawowych Roberta Alexy’ego, Nr 11–12 Prz.Sejm. 2011, Nr 3 Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1971 Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987 Baker C., Human Liberty and Freedom of Speech, New York–Oxford 1989 Balkin J. M., What is a Postmodern Constitutionalism, Michigan Law Review 1992, Nr 90 Bałaban A., Mijal P. (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Ma­ teriały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27–29 maja 2010 r.), Szczecin 2011 Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012 Banaszak B., Preisner A. (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, War­ Barta J., Markiewicz R., Matlak A. (red.), Prawo mediów, Warszawa 2005 Bauer Z., Chudziński E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000 Berlin I., Cztery eseje o wolności, Poznań 2000 Biłgorajski A., Granice wolności wypowiedzi. Studium konstytucyjne, Warszawa 2013 Biłgorajski A., Recepcja standardów strasburskich dotyczących podmiotowych granic wolności wypowiedzi w Polsce, PPK 2011, Nr 1 szawa 2002 XI Wykaz literatury Biłgorajski A. (red.), Wolność wypowiedzi i jej granice. Analiza wybranych zagadnień, Katowice 2014 Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Szewczyk M., Wróbel W., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. 1, Komentarz do art. 1–116 KK, Kraków 2004 Bogucki O., Wykładnia funkcjonalna w działalności najwyższych organów władzy sądow­ niczej, Szczecin 2011 Bogucki O., Czepita S. (red.), System prawny a porządek prawny, Uniwersytet Szczeciński Rozprawy i Studia, t. 692, Szczecin 2008 Bonowicz W. (opr.), Wiara ze słuchania. Kazania starosądeckie 1980–1992, Kraków 2009 Borecki P., Pudzianowska D., Glosa do wyroku z 3 XI 2009 w sprawie Lautsi v. Włochy, skarga, Nr 30814/06, PiP 2010, Nr 4 Bosek L., Gwarancje godności ludzkiej i  ich wpływ na polskie prawo cywilne, War­ Brożek B., Rationality and Discourse. Towards a  Normative Model of Applying Law, Brzeska M., O bezzasadności postulatu dekryminalizacji obrazy uczuć religijnych oraz postulatu kryminalizacji publicznej obrazy przekonań światopoglądowych, Jur. 2015, Nr 4 Brzozowski W., Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w  Konstytucji  RP, Brzozowski W., Glosa do wyroku Wielkiej Izby z 18 III 2011 w sprawie Lautsi v. Włochy, Nr skargi 30814/06, PiP 2011, Nr 11 Brzozowski W., O pojęciu granic wolności sumienia i wyznania, SP 2007, Nr 1 Bychawska-Siniarska D., Głowacka D. (red.), Swoboda wypowiedzi w działalności arty­ stycznej, Warszawa 2014 Chmielnicki P. (red.), Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, Warszawa 2014 Ciepły F. (red.), Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, Warszawa szawa 2012 Warszawa 2007 Warszawa 2011 2014 Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1995 Cisek A., Dobra osobiste i ich niemajątkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Acta UWr. Prawo CLXVII, Wrocław 1989 Compagnoni  F., Prawa człowieka. Geneza, historia i  zaangażowanie chrześcijańskie, Complak K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, Czajkowska-Dąbrowska M., Kilka uwag na temat praw podmiotowych osobistych, Kraków 2000 Prz.Sejm. 1998, Nr 5 PiP 1987, Nr 7 Czapska J., Gaberle A., Światłowski A., Zoll A. (red.), Zasady procesu karnego wobec wy­ zwań współczesności. Księga ku czci profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000 Czepita S., Pohl Ł., Glosa do uchwały z 29.10.2012 r., I KZP 12/12, PiP 2014, Nr 10 Czepita S., Pohl Ł., Obraza uczuć religijnych, kiedy mówimy o  przestępstwie, Rzecz­ pospolita PCD, 12.9.2012 r. Czepita S., Pohl Ł., Strona podmiotowa przestępstwa obrazy uczuć religijnych i jego for­ malny charakter, Prok.iPr. 2012, Nr 12 XII Wykaz literatury Ćwiąkalski Z., Posłuszny J., Demokratyczne państwo prawne. Księga Jubileuszowa dedy­ kowana Profesorowi Andrzejowi Zollowi, Przemyśl–Rzeszów 2012 Damm R.,  Rehbock K., Widerruf, Unterlassung und Schadensersatz in den Medien, 1. Teil. Das geschützte Rechtsgut, München 2008 Damski A., Bojarski J., Chrzczanowicz P., Leciak M. (red.), Nauki penalne wobec szyb­ kich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, t. 1, Toruń 2012 Dąbrowski J., Demenko A., Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Aspekty prawne, t. 1, Warszawa 2014 Warszawa 2014 Dąbrowski J., Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. Artyści, sztuka i polityka, t. 2, Dębiński A., Orzeszyna K., Sitarz M. (red.), Ecclessia et status. Księga jubileuszowa z oka­ zji 40­lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, Lublin 2004 Dębiński A., Stanisz P., Barankiewicz T., Potrzeszcz J., Staszewski W.Sz., Szarek-Zwijacz A., Wójcik M.  (red.), Abit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin 2013 Dębski R., Pozaustawowe znamiona przestępstwa, Łódź 1995 Dolecki H., Wiśniewski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Artykuły 1–366, Warszawa 2014 Drabik L., Sobol E., Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2007 Draguła A., Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem, Warszawa 2013 Drużyńska J., „Golgota Picnic” – recenzja, http://www.radiokrakow.pl/kultura/golgota­ ­picnic­recenzja/ Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, Warszawa 2003 Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, (tłum. T. Kowalski), Warszawa 1998 Dworkin R., Taking Rights Seriously, Harvard–Cambridge 1977 Dworkin R. (red.), The Philosophy of Law, Oxford 1977 Działocha K., Gromski W., Niepozytywistyczna koncepcja państwa prawnego a Trybunał Konstytucyjny, PiP 1995, Nr 3 Evans C., Freedom of Religion under European Convention on Human Rights, Oxford 2001 Falski J., Europejskie kryteria wolności sumienia i wyznania a islam, PiP 2008, Nr 9 Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2014 Florczak A., Bolechow B. (red.), Historia i filozofia praw człowieka, Toruń 2006 Florczak-Wątor M., Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014 Frankowski S., Goldman R., Łętowska E., Sąd Najwyższy USA. Prawa i wolności obywa­ telskie, Warszawa 1998 Nr 1–2 Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 2008 Gardocka T., Czy w polskim prawie karnym potrzebny jest kontratyp sztuki?, Pal. 2015, Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2001 Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2013 Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa 2003 Garlicki L., Szmyt A. (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje. Profesorowi Kazimierzowi Działosze prace dedykowane na siedemdzie­ sięciolecie urodzin, Warszawa 2003 XIII Wykaz literatury Gawlik B., Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Kraków 1999 Gawlik B., Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens koncepcji tzw. praw podmiotowych osobistych, ZNUJ PWiOWI 1985, Nr 41 Giezek J.W. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014 Gizbert-Studnicki T., Konflikt dóbr i kolizja norm, RPEiS 1989, Nr 1 Gizbert-Studnicki T., Zasady i reguły prawne, PiP 1988, Nr 3 Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2010 Grajewski J., Paprzycki L. K., Płachta M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Zakamycze 2003 art. 1–424, Warszawa 2013 Grajewski J., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Komentarz do Grice P., Logika i konwersacja, PH 1977, z. 6 Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Komentarz do art. 1–467, go 1990 r. Warszawa 2014 Warszawa 1957 Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych wg  przepisów ogólnych prawa cywilnego, Grzybowski S. (red.), System Prawa Cywilnego, t. 1, Warszawa 1985 Górecki D. (red.), Wolność słowa w mediach, Łódź 2003 Górniok O. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004 Górniok O. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006 Habermas J., Faktyczność i  obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień pra­ wa i  demokratycznego państwa prawnego, (tłum.  A.  Romaniuk, R.  Marszałek), Warszawa 2005 Iserzon E., Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego, Warszawa 1970 Jadacki J. (red.), Analiza pojęcia informacji, Warszawa 2003 Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012 Jan Paweł  II, „Anioł Pański” (25  lutego  1990  r.), L‘Osservatore Romano, 26–27  lute­ Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 1, Encykliki, Kraków 2006 Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 2, Adhortacje, Kraków 2006 Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3, Listy, Kraków 2007 Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 9, Homilie i przemówienia z Pielgrzymek – Europa, cz. 1, Polska, Kraków 2008 Janyga W., Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2010 Jaskiernia  J.  (red.), Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Toruń 2012 Nr 4 Jaskiernia J., O znaczeniu postmodernizmu dla nauki prawa konstytucyjnego, PiP 2011, Jaskiernia J. (red.), Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wy­ zwania – nowe rozwiązania, t. 3, Warszawa 2014 Jaskiernia J. (red.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochro­ nę praw człowieka, Warszawa 2013 Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2013 XIV Wykaz literatury Jaworski D., Müller M., Kodeks Boga nie chroni, TP 2010, Nr 3 Johann W., Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie konstytucyjnym – status jednostki, Biul.TK, numer specjalny z 1999 r. Jurzyk M., Ochrona spowiedzi w postępowaniu dowodowym a prawa penitenta i  du­ chownego, R.Pr. 2004, Nr 2 Karczmarska D., Czy Nergal obraził wierzących?, Rzeczpospolita PCD, 22.9.2011 r. Kalisz  A., Multicentryczność systemu prawa polskiego a  działalność orzeczni­ cza Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i  Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, RPEiS 2007, z. 4 Kalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007 Kalisz  A.  (red.), Prawa człowieka, Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, t.  2, Sosnowiec 2015 Kamiński I.C., Glosa do wyroku ETPC z dnia 20 marca 2007 r., 5410/03, EPS 2008, Nr 4 Kamiński I.C., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w  Europejskiej Kon­ wencji Praw Człowieka: analiza krytyczna, Warszawa 2010 Kamiński I.C., Swoboda autora wypowiedzi będącej satyrą lub karykaturą – glosa do wy­ roku ETPCz z 25.1.2007 r. w sprawie Vereinigung Bildener Künstler przeciwko Austrii (skarga 68354/01), EPS 2008, Nr 2 Kardas P., Sroka T., Wróbel W., Państwo prawa i  prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Warszawa 2012 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994 Kelsen H., Istota i  rozwój sądownictwa konstytucyjnego, (tłum.  B.  Banaszkiewicz), Warszawa 2009 Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna, Warszawa 2012 Kondratiewa-Bryzik J., Wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Czło wie­ ka w sprawie Tysiąc przeciwko Polsce, Problemy Współczesnego Prawa Między naro­ dowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. VII, A.D. 2009, Numer specjalny – ochrona praw człowieka Kopff A., Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), Studia Cywilistyczne, Warszawa–Kraków 1972, t. 20 Koredczuk J. (red.), Prawo wyznaniowe. Przeszłość XI Konferencji Historyków Państwa i Prawa, Wrocław 2008 i  teraźniejszość. Materiały Kordasiewicz B., Jednostka wobec środków masowego przekazu, Ossolineum 1991 Kordela M., Możliwość konstruowania ogólnej teorii zasad prawa. Uwagi do koncepcji Roberta Alexy’ego, RPEiS 2007, Nr 2 Kordela M., Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w  orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Bydgoszcz–Poznań 2001 Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012 Kordela M., Zasady prawa jako normatywna postać wartości, RPEiS 2006, z. 1 Korycka-Zirk M., Teorie zasad prawa a zasada proporcjonalności, Warszawa 2012 Koschembahr-Łyskowski I., Kilka uwag o zadaniach naszego prawnictwa w dziedzinie prawa cywilnego z powodu dwóch najnowszych dzieł, GSW 1927, Nr 44 Kowalski J., Sikorski D., Ślęzak G., Poznać człowieka w Chrystusie. Jan Paweł II o godno­ ści ludzkiej, Częstochowa 1983 XV Wykaz literatury Kowalski M., Powrót Czarnoksiężnika – uwagi na tle wyroku Wielkiej Izby ETPCz z 18.03.2011 r. w sprawie Lautsi przeciwko Włochom, FP 2011, Nr 4–5 Kowalski S., Tulli M. (oprac. i  wprowadzenie), Mowa nienawiści. Raport 2001, http://or.icm.edu.pl/monitoring3.htm Kozłowski B., Przestępstwo „obrazy uczuć religijnych” a wolność słowa, http://liberalis. pl/2008/01/20/bartlomiej­kozlowski­przestepstwo­ E2 80 9Eobrazy­uczuc­religij­ nych E2 80 9D­a­wolnosc­slowa/ Krajewski R., Ochrona wolności sumienia i wyznania w świetle Kodeksu Karnego z 1997 r., PS 2008, Nr 3 Kruczoń E., Przestępstwo obrazy uczuć religijnych, Prok.iPr. 2011, Nr 2 Krukowski J., Konkordat Polski, znaczenie i realizacja, Lublin 1999 Krukowski J., Theisen O. (red.), Kultura i prawo, t. 3. Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Lublin 2003 Krull J., Granice swobody wypowiedzi a prawo karne, Prok.iPr. 2001, Nr 4 Kryszeń G., Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kubiak R., Nalewajko J.J., Sztuka jako okoliczność wyłączająca bezprawność?, Pal. 2000, PPW 2013, Nr 1 Nr 9–10 Kunicka-Michalska B., Wojciechowska J., Przestępstwa przeciwko wolności, wolności su­ mienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej. Rozdziały XXIII, XXIV, XXV i XXVII kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001 Leszczyński J., Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym, Kraków 2010 Leszczyński L. (red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, inte­ Leszczyński L., Liżewski B., Ochrona praw człowieka w Europie. Szkic zagadnień podsta­ gracja europejska, Lublin 1999 wowych, Lublin 2008 Leszczyński L., Maroń G., Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłają­ cych. Uwagi porównawcze, Annales UMCS 2013, vol. LX, 1 Leszczyński L., Skrętowicz E., Hołda Z. (red.), W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005 Lewandowska J. (red.), Księga pamiątkowa ku czci Konstantego Grzybowskiego, Levy L.W., Treason against God: a history of the offence of blasphemy, New York 1981 Lijowska M., Koncepcja ogólnego prawa osobistości w niemieckim i polskim prawie cy­ Kraków 1971 wilnym, KPP 2001, Nr 4 Lis W., Husak Z. (red.), Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, Toruń 2011 Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 1, Komentarz do art. 1–103, Warszawa 2010 Łętowska E., Dialog i metody. Interpretacja w multicentrycznym systemie prawa, cz. II, Łętowska  E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i  jej konsekwencje, EPS 2008, Nr 12 PiP 2005, z. 4 Łętowska E. (red.), Tendencje rozwoju prawa cywilnego, Wrocław 1983 Łopatka A., Prawo do swobodnego wyrażania opinii, Warszawa 1993 Łopatka A., Prawo do wolności myśli, sumienia, wyznania, Warszawa 1995 XVI Wykaz literatury Majewski J., Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938 Makarska M., Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w Kodeksie karnym Warszawa 2015 z 1997 r., Lublin 2005 Nr 2 Makowski W., Kodeks karny 1932. Komentarz, Warszawa 1933 Małajny R.M. (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013 Małecki M., Glosa do uchwały SN z dnia 29 października 2012 r., I KZP 12/12, OSP 2013, Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005 Marek A., Prawo karne, Warszawa 2003 Maroń G., Dworkinowska wizja zasad prawa, ZNURz SP, Rzeszów 2008, Prawo 6 Maroń G., Formuła ważenia zasad prawa jako mechanizm usuwania ich kolizji na przy­ kładzie koncepcji Roberta Alexy’ego, ZNURz SP, Rzeszów 2009, Prawo 7 Maroń G., Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni i orzecznictwie kon­ stytucyjnym, Poznań 2011 Martysz Cz., Matan A., Tobor Z. (red.), Zasady prawa, Bydgoszcz–Katowice 2007 Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001 Mączyński A., Wolność sumienia i  religii w  orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Biul.TK 1999, Nr 1 Meron T., Human Rights in International Law. Legal and Policy Issues, Oxford 1985 Mezglewski A., Opinia prawna dotycząca problemu obowiązywania prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w obrocie prawnym, PPW 2011, t. 3 Mezglewski A. (red.), Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, Lublin 2004 Mezglewski A., Tunia A. (red.), Standardy bezstronności światopoglądowej władz pu­ blicznych, Lublin 2013 Michalski B., Prawo dziennikarza do informacji, Kraków 1974 Mikuli P., Kulig A., Karp J., Kuca G. (red.), Ustroje – tradycje i porównania. Księga jubi­ leuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w 70. rocznicę uro­ dzin, Warszawa 2015 Miształ H., Stanisz P. (red.), Prawo wyznaniowe, Lublin 2003 Młynarska-Sobaczewska A., Nieprawda a bezprawność. Wybrane zagadnienia z praktyki określania granic wolności prasy, Prz.Sejm. 2008, Nr 2 Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2000 Morawski L., Spór o pojęcie państwa prawnego, PiP 1994, Nr 4 Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2014 Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2010 Nawrot O., Sykuna S., Zajadło J. (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów Niedośpiał M., Glosa do wyroku SA w Łodzi z 28.10.1998 r., I ACa 612/98, OSA 2007, Niedośpiał M., Glosa do wyroku SO w Szczecinie z 26.3.2010 r., I C 28/10, OSA 2013, prawnych?, Warszawa 2012 Nr 7 Nr 5 i OSA 2013, Nr 6 XVII Wykaz literatury Nowacki J., O zakresach stosunków społecznych normowanych przez prawo i przez mo­ ralność, ZNUŁ NH­S, Seria I, z. 9, Łódź 1958 Nowacki J., Studia z teorii prawa, Kraków 2003 Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2007 Nowak-Juchacz E., Autonomia jako zasada etyczności. Kant, Fichte, Hegel, Wrocław 2002 Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka, t. 2, Warszawa 2002 Nowicki M.A., Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu – przegląd orzecznic­ twa (październik–grudzień 2005 r.), Pal. 2006, Nr 3–4 Nowicki M.A. (oprac.), Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2008, Warszawa 2009 Nowińska E., Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007 Odrowąż-Sypniewski W., O zgodności z Konstytucją postulatu wykreślenia z polskiego prawodawstwa przepisów o „przestrzeganiu wartości chrześcijańskich” i „obrażaniu uczuć religijnych”, ZP BAS 2006, Nr 3 Ogiegło L., Popiołek W., Szpunar M.  (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymilina Pazdana, Kraków 2002 Opałek K., Z teorii dyrektyw i norm, Warszawa 1974 Osajda K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2014 Osłuchowska M., Glosa do wyroku SO w Szczecinie z 26.3.2010 r., I C 28/10, ZN KUL 2014, Ozdarska L., Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim kodeksie karnym, S.Pr. Pachnik  K., Odpowiedzialność karna duchownego przed sądem powszechnym, Panowicz-Lipska J., Majątkowa ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1975 Paprzycki R., Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2015 Paprzycki R., Prawnokarna analiza zjawiska satanizmu w Polsce, Kraków 2002 Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Zagadnienia wstępne i nor­ my ogólne, Olsztyn 2002 Piechowiak M., Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom, Prz.Sejm. 2011, Nr 5 Piechowiak M., Wolność religijna – aspekty filozoficznoprawne, Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju 1994–1995, Toruń 1996, z. 3 Pietrzak M., Glosa do wyroku SA w Łodzi z 28.10.1998 r., I ACa 612/98, Prz.Sejm. 2000, Pietrzak M., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2013 Pietrzak M., Stosunki państwo – Kościół w nowej konstytucji, PiP 1997, Nr 11–12 Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2015 Pismo Święte Starego i  Nowego Testamentu w  przekładzie z  języków oryginalnych, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań 2007 Płeszka K., Uzasadnianie decyzji interpretacyjnych przez ich konsekwencje, Kraków 1996 Podkowik J., Stosowanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno­ ści przez Trybunał Konstytucyjny – perspektywy i granice jednolitości orzecznictwa, Studia i Analizy Sądu Najwyższego, t. 1, Warszawa 2015 Pontyfikał Rzymski. Odnowiony zgodnie z  postanowieniem świętego Soboru Po­ wszechnego Watykańskiego II. Wydany z upoważnienia papieża Pawła VI. Poprawiony Nr 2 UWM 2013, Nr 19 Prokurator 2011, Nr 3 Nr 3 XVIII Wykaz literatury staraniem papieża Jana Pawła II. Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, wyd. polskie, Katowice 1999 Prostak R., Konstytucyjna zasada neutralności światopoglądowej państwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki (w świetle sprawy Newdow v. U.S. Congress), PiP 2004, Nr 3 Pyziak-Szafnicka M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2014 Radwański Z., Koncepcja praw podmiotowych osobistych, RPEiS 1988, Nr 2 Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2003 Rakoczy B., Glosa do wyroku SN z dnia 6 kwietnia 2004 r., I CK 484/03, PS 2006, Nr 10 Rakoczy B., Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cywilnym, karnym i admini­ stracyjnym, PS 2003, Nr 11–12 Redelbach A., Natura praw człowieka. Strasburskie standardy ich ochrony, Toruń 2001 Ross A., Directives and Norms, London 1968 Rozmaryn S., Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rzuciło-Grochowska I., Grochowski M.  (red.),  Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, Warszawa 1961 Warszawa 2015 Sadomski J., Konflikt zasad – ochrona dóbr osobistych a wolność prasy, Warszawa 2008 Sadomski J., Naruszenie dóbr osobistych przez media, Warszawa 2003 Safjan M., Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr osobi­ stych, KPP 2002, Nr 1 2012 Safjan M. (red.), Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego, t. 1, Warszawa Sajo A. (red.), Militant Democracy, Utrecht 2004 Schönke A., Schröder H., Strafgesetzbuch. Kommentar, München 1991 Sieńczyło-Chlabicz J., Dozwolona krytyka prasowa osób pełniących funkcje publiczne w orzecznictwie ETPCz, EPS 2007, Nr 4 Sieńczyło-Chlabicz J., Granice dozwolonej krytyki działalności osób pełniących funkcje Sieńczyło-Chlabicz J., Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cy­ publiczne, PiP 2006, Nr 6 wilnoprawna, Kraków 2006 Siwek K., Dyrektywa języka prawniczego w wykładni prawa (uwagi na marginesie uchwa­ ły Sądu Najwyższego z 29 października 2012 r., I KZP 12/12), PS 2014, Nr 11–12 Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013 Skwarzyński M., Sprzeciw sumienia w europejskim i krajowym systemie ochrony praw człowieka, Prz.Sejm. 2013, Nr 6 Skubisz K., Glosa do wyroku SN z dnia 6 kwietnia 2004 r., I CK 484/03, MoP 2006, Nr 4 Sławiński J. (red.), Słownik terminów literackich, Wrocław 2007 Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008 Sobczak J., Prawo pra sowe. Podręcznik akademicki, Warszawa 2000 Sobczak J., Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka w Stras­ burgu. Część I, Ius Novum 2007, Nr 2–3 Sobczak J., Ustawa Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999 Sobczak W., Wolność myśli, sumienia i religii. Poszukiwanie standardu europejskiego, Toruń 2013 Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1997 Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wolność wypowiedzi versus wolność religijna. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, karnego i cywilnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: