Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00596 007311 20275104 na godz. na dobę w sumie
WordPress. Praktyczne projekty - książka
WordPress. Praktyczne projekty - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3574-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> wordpress
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Serwis WWW? Z WordPressem to nic trudnego!

WordPress - wbrew temu, co możesz sądzić - nie jest jedynie prostym rozwiązaniem do prowadzenia internetowych pamiętników, lecz również całkiem potężnym systemem zarządzania treścią, za pomocą którego da się tworzyć naprawdę duże, złożone serwisy WWW, a także sprawnie i wygodnie je aktualizować. O niebywałej popularności WordPressa najlepiej świadczą liczby (ponad 51 milionów stron działających w oparciu o to oprogramowanie!), lecz również fakt, że jest używany do zarządzania treścią serwisów takich gigantów, jak CNN, NFL czy UPS.

Jeśli chcesz przekonać się, co skłoniło ich do zastosowania tego systemu i czemu tak naprawdę zawdzięcza on swoją sławę, sięgnij po książkę 'WordPress. Praktyczne projekty'. Dowiesz się z niej, jak krok po kroku przygotować środowisko pracy na komputerze lokalnym, jak zainstalować WordPressa i używać go, a także jak rozszerzyć możliwości systemu za pomocą odpowiednich wtyczek oraz właściwej konfiguracji. Przede wszystkim jednak poznasz bardzo praktyczne i najczęściej spotykane przykłady zastosowania tego rozwiązania, nauczysz się instalować CMS na komputerze i udostępniać swój serwis w sieci, a także zrozumiesz, jak czerpać z niego zyski.

Poznaj WordPressa od praktycznej strony!Prowadzisz bloga, serwis informacyjny, stronę firmową?
Dołącz do Programu Partnerskiego - Zostań wtyczką Helionu!

więcej>>
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Magdalena Stasik Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?wordpp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3574-0 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 7 Nie tylko internetowy pamiĊtnik ...................................................................................... 8 wordpress.com .................................................................................................................. 9 wordpress.org ................................................................................................................. 10 Warsztat pracy ................................................................................................................ 11 Wersja instalacyjna WordPressa .............................................................................. 11 Wersja instalacyjna XAMPP-a ................................................................................. 12 Instalacja XAMPP-a ................................................................................................. 15 Uruchamianie serwera Apache ................................................................................. 16 Zatrzymywanie serwera Apache .............................................................................. 18 KoĔczenie pracy z pakietem XAMPP ...................................................................... 18 Sprawdzanie dziaáania serwera ................................................................................. 18 Zabezpieczanie serwera ............................................................................................ 20 Uruchamianie bazy danych MySQL ........................................................................ 21 Zabezpieczanie bazy danych .................................................................................... 24 Zabezpieczanie PHP ................................................................................................. 27 Instalacja WordPressa .............................................................................................. 27 Podsumowanie ................................................................................................................ 32 Rozdziaä 1. Farma linków ................................................................................. 33 UnikatowoĞü ................................................................................................................... 33 Wtyczki .......................................................................................................................... 34 Instalowanie wtyczek ............................................................................................... 34 All in One SEO Pack ................................................................................................ 35 Google Sitemap Generator ....................................................................................... 41 Internal Link Building .............................................................................................. 42 Sociable Polska ........................................................................................................ 44 WordPress Tweaks ................................................................................................... 49 WP Page Numbers ................................................................................................... 51 Konfiguracja WordPressa ............................................................................................... 52 Blogroll .................................................................................................................... 52 Ustawienia ogólne .................................................................................................... 52 Usáugi aktualizacji .................................................................................................... 55 Liczba wyĞwietlanych wpisów ................................................................................. 56 OdnoĞniki bezpoĞrednie ........................................................................................... 57 Kategorie .................................................................................................................. 58 Regulamin ................................................................................................................ 60 Usuwanie domyĞlnego wpisu ................................................................................... 62 Podsumowanie ................................................................................................................ 63 4 WordPress. Praktyczne projekty Rozdziaä 2. Galeria obrazków ............................................................................ 65 Rozmiary obrazków ........................................................................................................ 65 Dodawanie obrazów do wpisów ..................................................................................... 67 UĪytkownicy i ich role ................................................................................................... 74 Dodawanie mediów ........................................................................................................ 76 Edytowanie mediów ....................................................................................................... 76 Przycinanie ............................................................................................................... 77 Obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara ................................................. 78 Obracanie w prawo ................................................................................................... 79 Odbijanie w pionie ................................................................................................... 79 Odbijanie w poziomie .............................................................................................. 80 Wycofanie lub przywrócenie ostatnich zmian .......................................................... 80 Skalowanie obrazka .................................................................................................. 80 Wtyczka NextGEN Gallery ............................................................................................ 81 Tworzenie galerii ...................................................................................................... 83 Podsumowanie ................................................................................................................ 90 Rozdziaä 3. Kolekcja filmów ............................................................................. 91 Wstawianie filmów z YouTube ...................................................................................... 91 Konto na YouTube ................................................................................................... 91 Ustawienia WordPressa ............................................................................................ 91 Wstawianie filmów .................................................................................................. 93 Podsumowanie ................................................................................................................ 95 Rozdziaä 4. Biblioteka ...................................................................................... 97 Acrobat Reader ............................................................................................................... 97 Microsoft Office ........................................................................................................... 100 Podsumowanie .............................................................................................................. 104 Rozdziaä 5. Katalog nagraþ ............................................................................ 105 Instalowanie wtyczki .................................................................................................... 105 Konfigurowanie wtyczki .............................................................................................. 106 Publikowanie pliku audio ............................................................................................. 109 Podsumowanie .............................................................................................................. 111 Rozdziaä 6. Forum .......................................................................................... 113 ĝciąganie wtyczki i plików jĊzykowych ....................................................................... 113 Rozpakowywanie wtyczki i plików jĊzykowych .......................................................... 117 Wgrywanie wtyczki i plików jĊzykowych na serwer .................................................... 118 Instalacja forum ............................................................................................................ 120 Konfiguracja forum ...................................................................................................... 121 Podsumowanie .............................................................................................................. 126 Rozdziaä 7. Kalendarz wydarzeþ ...................................................................... 127 Poszukiwanie i instalacja wtyczki ................................................................................ 127 Konfiguracja wtyczki ................................................................................................... 129 Podsumowanie .............................................................................................................. 136 Rozdziaä 8. Serwis ogäoszeniowy .................................................................... 137 Poszukiwanie i instalacja wtyczki ................................................................................ 137 Konfiguracja wtyczki ................................................................................................... 141 Testowanie wtyczki ...................................................................................................... 145 Podsumowanie .............................................................................................................. 149 Spis treĈci 5 Rozdziaä 9. Wersje wielojözykowe .................................................................. 151 Poszukiwanie i instalacja wtyczki ................................................................................ 151 Konfiguracja wtyczki ................................................................................................... 154 Testowanie wtyczki ...................................................................................................... 156 Podsumowanie .............................................................................................................. 158 Rozdziaä 10. Zarabianie z AdSense ................................................................... 161 Poszukiwanie i instalacja wtyczki ................................................................................ 162 Konfiguracja wtyczki ................................................................................................... 163 Podsumowanie .............................................................................................................. 169 Rozdziaä 11. Przenoszenie bloga do internetu ................................................... 171 Utworzenie konta w Ğrodowisku roboczym .................................................................. 172 Skonfigurowanie konta w Ğrodowisku roboczym ......................................................... 174 Wyeksportowanie bazy danych ze Ğrodowiska testowego ............................................ 176 Skopiowanie plików ze Ğrodowiska testowego do roboczego ...................................... 179 Wprowadzenie zmian w plikach konfiguracyjnych ...................................................... 181 Wprowadzenie zmian w wyeksportowanej bazie danych ............................................. 183 Zaimportowanie bazy danych do Ğrodowiska roboczego ............................................. 184 Przetestowanie bloga w Ğrodowisku roboczym ............................................................ 185 Podsumowanie .............................................................................................................. 187 Dodatek A Aktualizacja wtyczki ..................................................................... 189 Podsumowanie .............................................................................................................. 191 Skorowidz .................................................................................... 193 Rozdziaä 6. Forum Z tego rozdziaáu dowiesz siĊ:  jak nazywa siĊ wtyczka, która pozwala na utworzenie forum zintegrowanego z blogiem,  jaka jest alternatywna metoda instalacji wtyczek,  jak moĪna edytowaü wpisy na forum. Czy blog i forum to dwie caákowicie róĪne postacie serwisu internetowego? Tak, ale okazuje siĊ, Īe za pomocą wtyczki Simple:Press moĪna przeksztaáciü blog w forum. Wtyczka jest potĊĪna. Po rozpakowaniu zajmuje ponad 5 MB! Przed jej instalacją zaleca- ne jest wykonanie kopii bezpieczeĔstwa bazy danych wykorzystywanej przez blog. Konieczne jest takĪe dysponowanie niezawodnym áączem i oprogramowaniem podczas przesyáania wtyczki na serwer. ćciñganie wtyczki i plików jözykowych WtyczkĊ Simple:Press moĪna znaleĨü w internecie. Wpisz w pasku adresu przeglądarki http://simple-press.com/ (rysunek 6.1). Kliknij odsyáacz Downloads. Rysunek 6.1. Odsyáacz Downloads prowadzi do czĊĞci serwisu, z której moĪna Ğciągnąü oprogramowanie 114 WordPress. Praktyczne projekty Zanim przystąpimy do Ğciągania i instalowania oprogramowania, trzeba zorientowaü siĊ, jaką wersją WordPressa dysponujemy. Kliknij przycisk Kokpit (rysunek 6.2). Rysunek 6.2. W sekcji Szybki dostĊp znajduje siĊ informacja o wersji bloga Zainstalowana jest wersja 3.2.1. W serwisie http://simple-press.com/ (rysunek 6.3) do- stĊpnych jest kilka wersji wtyczki. NaleĪy wybraü najwyĪszą, która jest zgodna z za- instalowanym blogiem. Kliknij odpowiedni odsyáacz. Rysunek 6.3. MoĪna zainstalowaü wtyczkĊ w wersji 4.4.5 WyĞwietlone zostaáo okno pozwalające na ĞciągniĊcie wybranej wersji wtyczki (rysu- nek 6.4). Kliknij odsyáacz Download. Rysunek 6.4. Odsyáacz Download umoĪliwia zainicjowanie Ğciąganiawybranej wersj i oprogramowania WyĞwietlone zostaáo okno (rysunek 6.5), w którym moĪna wskazaü lokalizacjĊ docelową. Wybierz ją i kliknij przycisk Zapisz. Forum jest táumaczone na wiele jĊzyków. Kliknij odsyáacz Download Forum Langu- ages (rysunek 6.6). Kliknij odsyáacz Go to the Language Forums (rysunek 6.7). Rozdziaä 6. i Forum Rysunek 6.5. Folder docelowy 115 Rysunek 6.6. Warto sprawdziü, czy forum ma polską wersjĊ jĊzykową Rysunek 6.7. Uzyskanie dostĊpu do pliku pozwalającego na zmianĊ wersji jĊzykowej wymaga nieco cierpliwoĞci Trud wĊdrówki po serwisie nie okazaá siĊ daremny (rysunek 6.8). DostĊpna jest pol- ska wersja jĊzykowa forum. Rysunek 6.8. Kliknij odsyáacz prowadzący do wersji jĊzykowej adekwatnej do wersji forum Wybraną wersjĊ trzeba Ğciągnąü na dysk komputera. Kliknij odsyáacz DOWNLOAD 4.4 LANGUAGE FILES (rysunek 6.9). Wybierz opcjĊ zapisania pliku (rysunek 6.10). Kliknij przycisk OK. Pliki jĊzykowe zostaną zapisane w tym samym folderze, w którym znajduje siĊ opro- gramowanie wtyczki (rysunek 6.11). WordPress. Praktyczne projekty 116 Rysunek 6.9. Odsyáacz do plików polskiej wersji jĊzykowej Rysunek 6.10. Pliki instalacyjne zostaną zapisane na dysku Rysunek 6.11. Okno pozwala na wybór lokalizacji i nazwy zapisywanego pliku Rozdziaä 6. i Forum 117 Rozpakowywanie wtyczki i plików jözykowych Po zakoĔczeniu Ğciągania na dysku twardym komputera znajdują siĊ archiwa w for- macie *.zip (rysunek 6.12). Przed dalszym uĪytkowaniem naleĪy je rozpakowaü. Kliknij archiwum wtyczki prawym przyciskiem myszy. Z menu podrĊcznego wybierz polecenie WyodrĊbnij wszystkie. Rysunek 6.12. Polecenie pozwalające na rozpakowanie archiwum znajduje siĊ w menu podrĊcznym WskaĪ folder, do którego zostaną rozpakowane pliki (rysunek 6.13). Kliknij przycisk OK. Rysunek 6.13. Okno pozwala na wskazanie miejsca, do którego rozpakowane zostaną pliki wtyczki Rozpakowanie archiwum zajmuje nieco czasu. O tym, Īe komputer nie próĪnuje, moĪna siĊ przekonaü, Ğledząc pasek postĊpu i komunikaty o aktualnie wykonywanych czyn- noĞciach (rysunek 6.14). Pliki jĊzykowe równieĪ zostaáy ĞciągniĊte w wersji spakowanej (rysunek 6.15). WskaĪ folder, do którego zostaną rozpakowane pliki jĊzykowe (rysunek 6.16). Kliknij przycisk OK. WordPress. Praktyczne projekty 118 Rysunek 6.14. Okno wyĞwietlane podczas rozpakowywania archiwum Rysunek 6.15. Analogicznie jak pliki wtyczki, naleĪy rozpakowaü pliki jĊzykowe Rysunek 6.16. Okno pozwala na wskazanie miejsca, do którego rozpakowane zostaną pliki jĊzykowe Wgrywanie wtyczki i plików jözykowych na serwer W poprzednich rozdziaáach wtyczki byáy instalowane z poziomu panelu administra- cyjnego WordPressa. Jest to rozwiązanie najprostsze. KaĪdą wtyczkĊ moĪna równieĪ zainstalowaü, wgrywając do odpowiedniego folderu na serwerze. Rozwiązanie to jest nieco bardziej skomplikowane. W przypadku Simple:Press nie mamy innego wyboru. Skopiuj rozpakowane pliki instalacyjne wtyczki do schowka (rysunek 6.17). Rozdziaä 6. i Forum Rysunek 6.17. Korzystając z tego, Īe serwer znajduje siĊ na komputerze lokalnym, do skopiowania plików wystarczy uĪyü schowka 119 W folderze serwera (rysunek 6.18) odszukaj podfoldery: htdocs, wordpress, wp-content, plugins. Rysunek 6.18. Wklej zawartoĞü schowka do folderu zawierającego wtyczki PrzejdĨ do folderu zawierającego pliki jĊzykowe (rysunek 6.19). Skopiuj je do schowka. Rysunek 6.19. Pliki jĊzykowe równieĪ moĪna przenieĞü na serwer za poĞrednictwem schowka 120 WordPress. Praktyczne projekty W folderze serwera (rysunek 6.20) odszukaj podfoldery: htdocs, wordpress, wp-content, plugins, simple-forum, languages. Rysunek 6.20. Wklej zawartoĞü schowka do folderu zawierającego pliki jĊzykowe Instalacja forum Pliki instalacyjne znajdują siĊ w odpowiednich folderach serwera. Otwórz panel admini- stracyjny WordPressa. Wybierz kolejno Wtyczki/Zainstalowane wtyczki (rysunek 6.21). Rysunek 6.21. Fragment menu wtyczki Odszukaj wtyczkĊ Simple:Press (rysunek 6.22). Kliknij odsyáacz Wáącz. Rysunek 6.22. Wtyczka zostaáa wgrana, ale nie jest aktywna W górnej czĊĞci okna wyĞwietlony zostaá komunikat o wykonanej czynnoĞci (rysunek 6.23). Rysunek 6.23. Wtyczka zostaáa wáączona Forum naleĪy zainstalowaü (rysunek 6.24). Kliknij odsyáacz Zainstaluj. Rysunek 6.24. Po instalacji wtyczki pora na instalacjĊ forum WyĞwietlona zostaáa sekcja Instaluj Simple:Press Forum (rysunek 6.25). Rozdziaä 6. i Forum 121 Rysunek 6.25. Kliknij odsyáacz Perfom Installation Instalacja forum zostaáa rozpoczĊta (rysunek 6.26). W jej trakcie wyĞwietlane są in- formacje o kolejno wykonywanych czynnoĞciach. Rysunek 6.26. Informacje o postĊpach instalacji Po wykonaniu dziesiĊciu czynnoĞci (rysunek 6.27) instalacja zostaáa zakoĔczona. Konfiguracja forum Odszukaj przycisk IdĨ do panelu Administratora (rysunek 6.28). Kliknij go. Zanim rozpoczniemy konfiguracjĊ forum, warto sprawdziü, czy wszystkie foldery zo- staáy poprawnie utworzone. W sekcji Konfiguracja kliknij odsyáacz Lokalizacja prze- chowywania (rysunek 6.29). 122 WordPress. Praktyczne projekty Rysunek 6.27. Komunikat o zakoĔczeniu instalacji Rysunek 6.28. Przycisk IdĨ do panelu Administratora Rysunek 6.29. Odsyáacz Lokalizacja przechowywania Forum ma záoĪoną strukturĊ folderów (rysunek 6.30). Style, awatary, uĞmieszki — kaĪdy rodzaj elementów ma wáasną lokalizacjĊ. Nie bĊdziemy modyfikowaü ustawieĔ domyĞlnych. Sprawdzimy jedynie, czy wszystkie niezbĊdne foldery zostaáy utworzone. Forum zaraz po zainstalowaniu jest gotowe do uĪytku. Jest to moĪliwe, poniewaĪ wgrywane są ustawienia domyĞlne. UĪytkownik moĪe jest zmieniü. Kliknij odsyáacz Optymalizacja kodu i zapytaĔ (rysunek 6.31). Optymalizacja kodu i zapytaĔ polega na wyáączeniu opcji, które nie są uĪywane (ry- sunek 6.32). Ich wybór zaleĪy od preferencji uĪytkownika. Forum zintegrowane jest z blogiem (rysunek 6.33). Zarządzaü nim moĪna z panelu admi- nistracyjnego WordPressa. Kliknij odsyáacz Strony. Rozdziaä 6. i Forum 123 Rysunek 6.30. Wszystkie lokalizacje zostaáy odnalezione Rysunek 6.31. Odsyáacz Optymalizacja kodu i zapytaĔ Rysunek 6.32. Opcje nieuĪywane moĪna wyáączyü WordPress. Praktyczne projekty 124 Rysunek 6.33. Forum jest jedną ze stron serwisu ZnajdĨ pozycjĊ Forum (rysunek 6.34). Kliknij ją. Rysunek 6.34. Odsyáacz Forum WyĞwietlone zostaáo okno Edytuj stronĊ (rysunek 6.35). Kliknij odsyáacz Zobacz stronĊ. Rysunek 6.35. Edycja forum nie róĪni siĊ od edycji innych stron WyĞwietlone zostaáo okno przeglądarki. W pasku adresu widoczny jest adres strony tytuáowej forum (rysunek 6.36). Rysunek 6.36. Adres forum W oknie przeglądarki widoczna jest pierwsza strona forum (rysunek 6.37). Rysunek 6.37. Pierwsza strona forum Rozdziaä 6. i Forum 125 Forum dziaáa. Jest to jednak bardzo surowa materia. Praktycznie uczyniü z niej moĪna wszystko. FunkcjonalnoĞü forum, moĪliwoĞci, jakie bĊdą mieli uĪytkownicy, zaleĪą od konfiguracji oprogramowania (rysunek 6.38). Rysunek 6.38. DostĊp do konfiguracji forum moĪna uzyskaü po klikniĊciu odsyáacza Forum W centralnej czĊĞci okna widoczny jest panel administratora forum (rysunek 6.39). Rysunek 6.39. Fragment panelu administratora forum Zarządzanie uĪytkownikami forum jest podobne do zarządzania uĪytkownikami bloga. 126 WordPress. Praktyczne projekty Podsumowanie  Wtyczką, która pozwala na utworzenie forum zintegrowanego z blogiem, jest Simple:Press. MoĪna ją Ğciągnąü ze strony o adresie http://simple-press.com/.  JeĪeli wtyczki nie moĪna zainstalowaü, korzystając z panelu administracyjnego WordPressa, naleĪy ją wgraü do folderu htdocs, wordpress, wp-content, plugins. Oprogramowanie bĊdzie widoczne z poziomu panelu administracyjnego WordPressa po wybraniu kolejno Wtyczki/Zainstalowane wtyczki.  Forum zintegrowane jest z blogiem. Zarządzaü nim moĪna z panelu administracyjnego WordPressa, po klikniĊciu odsyáacza Strony. Skorowidz A Acrobat Reader, 97 adres bloga dostĊpnego w internecie, 186 katalogu z wersją instalacyjną, 28 panelu Xampp, 176 serwera bazy danych, 28 URL pliku, 99, 103 AdSense, 161 aktualizacja wtyczki, 189 Apache sprawdzanie dziaáania serwera, 18 uruchamianie serwera, 16 zabezpieczanie serwera, 20 zatrzymywanie serwera, 18 automatyczne osadzanie treĞci, 92 B baza danych wordpress, 24 bezpieczeĔstwo XAMPP-a, 20 biblioteka, 97 biblioteka mediów, 73, 77 D dodawanie mediów, 76 dodawanie obrazów do wpisów, 67 dokument odsyáacz, 100, 104 otwieranie w skojarzonym programie, 104 wstawianie do wpisu, 97 wyĞwietlanie w Adobe Reader, 99 E edytor tekstowy, 182 edytowanie mediów, 76 obracanie, 78 odbijanie, 79 przycinanie, 77 przywracanie zmian, 80 skalowanie, 80 F farma linków, 33, 63 film adres skopiowany z serwisu, 93 wstawianie do wpisu, 93 wysyáanie wáasnego pliku, 95 formularz do edycji wydarzenia, 134 formularz do przesyáania wpisów, 140 forum, Patrz wtyczka Simple:Press instalacja, 120 FTP, 179 funkcja prezentacji obrazków, 65 G galeria obrazków, 65 aktualizowanie, 87 konfigurowanie, 85 nazwa galerii, 83 przesyáanie obrazów, 85 tworzenie galerii, 83 umieszczenie na stronie WWW, 88 galeria filmów, 93 Google AdSense, 161 194 WordPress. Praktyczne projekty I identyfikator wydawcy, 164 instalacja forum, 120 instalacja WordPressa, 27 informacje o bazie blogu, 30 informacje o bazie danych, 29 niezbĊdne informacje, 29 instalacja XAMPP-a, 15 instalowanie wtyczek, 34 K kalendarz w postaci widgetu, 134 kalendarz wydarzeĔ, 127 katalog htdocs, 20 plugins, 126 wordpress, 27 xampp, 21 katalog nagraĔ, 105 klient FTP, 179 kod [calendar], 130 [GTranslate], 156 [uCan-Post], 139 kodowanie utf8_general_ci, 23 kokpit WordPressa, 31 kolekcja filmów, 91 komputer lokalny, 32 konfiguracja forum, 121 konfiguracja mediów, 66 konfiguracja WordPressa, 52 Blogroll, 52 kategorie, 58 konfiguracja widgetu, 60 lista kategorii, 59 liczba wyĞwietlanych wpisów, 56 ustawienia czytania, 57 odnoĞniki bezpoĞrednie, 57 wáasny format, 58 regulamin, 60 usáugi aktualizacji, 55 lista serwerów, 55 ustawienia ogólne, 52 daty i czasu, 55 nazwy, adresu i sposobu redagowania bloga, 54 usuwanie domyĞlnego wpisu, 62 konto na YouTube, 91 kopiowanie plików ze Ğrodowiska testowego do roboczego, 179 lista serwerów, 56 L M Microsoft Office, 100 MySQL dostĊp do bazy danych, 25 nazwa bazy, 23 uruchamianie bazy danych, 21, 26 zabezpieczanie bazy danych, 24 zamykanie bazy danych, 26 nazwa bazy danych, 28 N O obrazek anulowanie zmian, 80 dodawanie do wpisu, 67 duĪy rozmiar, 69 edycja obrazka, 71 informacje o obrazku, 70 miniatura, 69 obracanie, 78 odbijanie, 79 opcje konfiguracji, 72 przesyáanie na serwer, 68 przycinanie, 77 skalowanie, 81 Ğredni rozmiar, 69 odsyáacz BezpoĞrednie odnoĞniki, 58 Czytanie, 57 do dokumentu, 99, 103 Download Forum Languages, 114 Edytuj miniaturĊ, 87 Forum, 125 Go to the Language Forums, 114 Kategorie, 58 localhost, 23 Lokalizacja przechowywania, 121 Media, 76 More info, 27 OdnoĞniki, 52 Optymalizacja kodu i zapytaĔ, 123 Perfom Installation, 121 phpMyAdmin, 22, 184 Pisanie, 55 Przeskaluj obrazek, 81 register, 145 Skorowidz 195 Regulamin, 62 Settings, 163 Strony, 122 Uprawnienia, 24 Ustawienia, 54 UĪytkownicy, 75 Widgety, 59 Wpisy, 63, 67, 110 Wstaw do wpisu, 70 Zobacz stronĊ, 88 Zobacz wpis, 74 odtwarzacz YouTube, 94 okno do áadowania plików na serwer, 98 Dodaj medium, 98 Dodaj obrazek, 68, 70 edycji, 94 Edytuj obrazek, 72 Edytuj stronĊ, 124 farmy linków, 48 Header ad settings, 164 logowania, 21 logowania do bloga, 31 phpMyAdmin, 22 Usáugi aktualizacji, 55 Ustawienia mediów, 65 Ustawienia Sociable, 46 wyszukiwania wtyczek, 105 osadzanie adresów URL, 92 P panel administratora forum, 125 plik .htaccess, 181 bazy danych, 178 instalacyjny WordPressa, 12 instalacyjny XAMPP-a, 14 konfiguracyjny bloga, 182 setup_xampp.bat, 17 wp-config.php, 182 xampp-control, 16 pliki jĊzykowe, 115 poáączenie FTP, 179 program AdSense, 161 przenoszenie bloga do internetu, 171 przycisk Adres URL pliku, 98, 100 Aktualizacja, 62, 74 Deadline, 136 Dodaj film, 95 Dodaj galeriĊ, 84 Dodaj nowego uĪytkownika, 131 IdĨ do panelu Administratora, 121 inicjujący wstawianie obrazków, 67 Konta FTP, 175 Make safe the XAMPP directory, 20 Opublikuj, 139 Password changing, 25 phpMyAdmin, 176 Podejrzyj zmiany, 93 PrzeĞlij obrazy, 83 Reload page, 83 Start, 17, 21 Stop, 18 Strony, 130 Szukaj wtyczek, 35 Uruchomienie instalacji, 29 Utwórz plik z konfiguracją, 28 Verify, 108 Volunteer, 136 Wstaw do wpisu, 99, 102 Wtyczki, 34, 40 Wybierz pliki, 68, 98 Zainstalowane wtyczki, 191 Zainstaluj WordPressa, 30 Zaloguj siĊ, 30 Zarządzaj SQL, 175 ZatwierdĨ, 28 publikowanie pliku audio, 109 R rola Calendar Contributor, 131 rola Autor, 76 rola Redaktor, 76 rola Subskrybent, 76 rola Wspóátwórca, 76 rozmiary obrazków, 66 S serwer Apache, 17 serwer dedykowany, 32 serwery, 55 serwis ogáoszeniowy, Patrz wtyczka uCan Post sáowa kluczowe, 128 strona firmy hostingowej, 172 strona gáówna pakietu XAMPP, 19 strona gáówna serwisu, 32 system do informowania o zdarzeniach, 127 ć Ğrodowisko robocze, 172 konfigurowanie konta, 174 utworzenie bazy danych, 175 utworzenie konta uĪytkownika FTP, 175 196 WordPress. Praktyczne projekty Ğrodowisko robocze testowanie bloga, 185 utworzenie konta, 172 aktywacja, 174 dane, 173 nazwa, 173 warunki techniczne, 172 wybór domeny, 173 Ğrodowisko testowe, 171 eksportowanie bazy danych, 176 format, 177 zakres, 177 T táumaczenie strony, Patrz wtyczka GTranslate translator Google, 159 tworzenie bazy danych, 175 tworzenie galerii, 83 tworzenie konta, Patrz Ğrodowisko robocze, 172 tworzenie konta uĪytkownika FTP, 175 tworzenie nowej strony, 139 U uruchamianie bazy danych MySQL, 21 uĪytkownik przypisywanie roli, 75 rola Autor, 76 rola Redaktor, 76 rola Subskrybent, 76 rola Wspóátwórca, 76 uĪytkownik root, 24 W widget GTranslate, 154 widget Kategorie, 60 widget Upcoming Events, 132 WordPress, 7, 32 instalacja, 27 wordpress.com, 9 wordpress.org, 10 wprowadzenie zmian w plikach konfiguracyjnych, 181 wprowadzenie zmian w wyeksportowanej bazie danych, 183 wstawianie filmów, 93 wstawianie filmów z YouTube, 91 wtyczka Adsense for Wordpress, 162 instalacja i wáączenie, 162 konfiguracja, 163 Change ad settings, 164 Google Account #, 164 konfiguracja reklam, 164 wtyczka All in One SEO Pack, 35 instalacja, 35 konfiguracja, 37 Additional Home Headers, 40 Autogenerate Descriptions, 39 Canonical URLs, 37 Capitalize Category Titles, 39 Custom Post Types for SEO Column Dynamically Generate Keywords for Posts Support, 38 Page, 39 Exclude Pages, 40 Home Description, 37 Home Keywords, 37 Home Title, 37 Log important events, 40 Page Title Format, 37 Post Title Format, 37 Rewrite Titles, 37 SEO for Custom Post Types, 38 Use Categories for META keywords, 39 Use noindex for…, 39 Use Tags for META keywords, 39 wáączenie, 40 wtyczka Audio Player instalacja, 105 konfiguracja, 106 Replace [audio] syntax, 107 Show remaining time, 108 wáączenie, 106 wtyczka Google Sitemap Generator, 41 instalacja, 41 wtyczka Gtranslate, 152 instalacja i wáączenie, 153 konfiguracja, 154 Analytics, 156 Default language, 155 Dropdown languages, 156 Load jQuery library, 156 Open in new window, 156 Operate with Pro version, 156 Show dropdown, 156 Show flags, 156 Translation method, 155 testowanie, 156 wtyczka Internal Link Building, 42 instalacja, 42 wtyczka NextGEN Gallery, 81 instalacja, 81 konfiguracja, 83 tworzenie galerii, 83 konfiguracja, 85 wáączenie, 82 Skorowidz 197 wtyczka Simple:Press, 113 instalacja, 120 konfiguracja, 122 rozpakowywanie wtyczki, 117 wersja wtyczki, 114 wgrywanie wtyczki i plików jĊzykowych na serwer, 118 wáączenie, 120 wtyczka Sociable Polska, 44 instalacja wersji podstawowej, 44 instalacja wersji rozszerzonej, 45 konfiguracja, 46 wybór serwisów, 47 wáączenie, 46 wtyczka uCan Post, 137 instalacja i wáączenie, 138 konfiguracja, 139 Allow users to edit their own posts, 142 Append Guest name to posts, 142 Category ID’s to exclude from users, 142 Force uploads javascript, 143 Moderuj Wpisy, 143 Odbierz Email, 143 PokaĪ ilustracje CAPTCHA, 143 Use WYSIWYG Editor, 141 wybór autora wpisu, 142 wybór kategorii wpisów, 141 Zezwól na zaáadowanie plików, 143 testowanie, 145 moderowanie i publikowanie treĞci, 147 rejestrowanie uĪytkowników, 145 wtyczka uáatwiająca redagowanie kalendarza, 127 instalacja i wáączenie, 128 konfiguracja, 129 wpisywanie informacji o wydarzeniu, 133 zakáadanie konta dla redaktora, 131 wtyczka WordPress Tweaks, 49 instalacja, 49 wáączenie, 50 instalacja, 51 wtyczki wtyczka WP Page Numbers, 51 All in One SEO Pack, 34, 63 Google Sitemap Generator, 34, 63 Internal Link Building, 34, 63 Sociable Polska, 34, 63 WordPress Tweaks, 34, 63 WP Page Numbers, 34, 63 X XAMPP, 13 baza danych MySQL, 13 instalacja pakietu, 15 jĊzyk skryptowy PHP, 13 panel kontrolny, 16 serwer WWW Apache, 13 strona gáówna pakietu, 19 ustalanie nazwy uĪytkownika i hasáa, 21 zatrzymywanie usáug, 18 XAMPP Control Panel, 16, 17 YouTube, 91 Y Z zabezpieczanie PHP, 27 zapis [audio:nazwa_pliku], 111 zarabianie z AdSense, 161
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

WordPress. Praktyczne projekty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: