Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 004073 18657022 na godz. na dobę w sumie
Word 2003 PL. Kurs - książka
Word 2003 PL. Kurs - książka
Autor: Liczba stron: 344
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-306-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zamiast długich tekstów - rysunki z dokładnymi objaśnieniami.
Samodzielna nauka nigdy nie była tak prosta

Nie ma chyba popularniejszej aplikacji biurowej niż MS Word. Znajomość zasad obsługi tego programu jest wymagana od wszystkich pracowników mających do czynienia z jakimikolwiek dokumentami. Mimo iż Word jest programem bardzo przyjaznym dla użytkownika, samodzielne zgłębianie jego możliwości może być czasochłonne i prowadzić do utrwalenia złych nawyków.

Książka 'Word 2003 PL. Kurs' to nowoczesny podręcznik, dzięki któremu w krótkim czasie poznasz tę aplikację i nauczysz się używać jej w praktyce. Jest to pozycja przeznaczona dla początkujących użytkowników nie mających większego doświadczenia w obsłudze komputera. Już po przeczytaniu kilku rozdziałów zaczniesz korzystać z Worda równie sprawnie, jak z kartki i długopisu.

Nauczysz się: Książki wydawnictwa Helion z serii 'Kurs' przeznaczone są dla początkujących użytkowników komputerów, którzy chcą w krótkim czasie nabyć praktycznych umiejętności przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystępnym językiem i bogato ilustrowane są wspaniałą pomocą w samodzielnej nauce.

Poznaj najpopularniejszy edytor tekstu dla Windows

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Word 2003 PL. Kurs KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Autor: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 83-7361-306-4 Format: B5, stron: 344 Zawiera CD-ROM TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Zamiast d³ugich tekstów — rysunki z dok³adnymi objaġnieniami. Samodzielna nauka nigdy nie by³a tak prosta! Nie ma chyba popularniejszej aplikacji biurowej ni¿ MS Word. Znajomoġæ zasad obs³ugi tego programu jest wymagana od wszystkich pracowników maj¹cych do czynienia z jakimikolwiek dokumentami. Mimo i¿ Word jest programem bardzo przyjaznym dla u¿ytkownika, samodzielne zg³êbianie jego mo¿liwoġci mo¿e byæ czasoch³onne i prowadziæ do utrwalenia z³ych nawyków. Ksi¹¿ka „Word 2003 PL. Kurs” to nowoczesny podrêcznik, dziêki któremu w krótkim czasie poznasz tê aplikacjê i nauczysz siê u¿ywaæ jej w praktyce. Jest to pozycja przeznaczona dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników nie maj¹cych wiêkszego doġwiadczenia w obs³udze komputera. Ju¿ po przeczytaniu kilku rozdzia³ów zaczniesz korzystaæ z Worda równie sprawnie, jak z kartki i d³ugopisu. Nauczysz siê: • Instalowaæ Worda i pakiet Office • Otwieraæ dokumenty i zapisywaæ je • Zabezpieczaæ dokumenty przed dostêpem osób niepowo³anych • Formatowaæ teksty • Drukowaæ dokumenty • Tworzyæ tabele, przypisy, listy wypunktowane oraz spisy treġci i indeksy • Ďledziæ zmiany wprowadzane do dokumentów Ksi¹¿ki wydawnictwa Helion z serii „Kurs” adresowane s¹ do pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników komputerów, którzy chc¹ w krótkim czasie nabyæ praktycznych umiejêtnoġci przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystêpnym jêzykiem i bogato ilustrowane s¹ wspania³¹ pomoc¹ w samodzielnej nauce. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl • Przeznaczony dla pocz¹tkuj¹cych • Praktyczne zadania omówione krok po kroku • Przystêpny i zrozumia³y jêzyk • Liczne ilustracje • Idealny do samodzielnej nauki Spis treści Wstęp...................................................z...................................................z.................... ...................................................z.....7 Rozdział 1. Wymagania systemowe pakietu Microsoft Office 2003...............................................9 Rozdział 2. Uruchamianie edytora Word 2003...................................................z...................................13 Uruchamianie edytora Word 2003 z poziomu systemu operacyjnego........................ 13 Zaawansowane opcje uruchamiania edytora Word 2003 .............................................. 14 Podstawowe elementy głównego okna edytora Microsoft Word 2003 ........................ 16 Okienka zadań ...................................................e...................................................e...............20 System pomocy edytora Word 2003 ...................................................e.............................. 25 Rozdział 3. Tworzenie i edycja nowych dokumentów ...................................................z......................29 Tworzenie nowych dokumentów...................................................e...................................29 Nawigacja w dokumencie ...................................................e................................................ 33 Podstawowe operacje edycyjne...................................................e........................................40 Rozdział 4. Operacje na plikach — otwieranie, zapisywanie i ochrona dokumentów .......99 Otwieranie dokumentów ...................................................e................................................99 Zapisywanie dokumentów ...................................................e.............................................110 Ochrona dokumentów ...................................................e.................................................. 125 Rozdział 5. Formatowanie dokumentów...................................................z...............................................139 Pasek narzędzi Formatowanie ...................................................e...................................... 140 Bezpośrednie formatowanie znaków...................................................e............................141 Bezpośrednie formatowanie akapitów ...................................................e.........................161 Formatowanie z wykorzystaniem stylów ...................................................e.................... 192 Kopiowanie sposobu formatowania tekstu przy użyciu narzędzia Kopiuj format....... 219 Automatyczne formatowanie tekstu podczas wpisywania.......................................... 221 Zastosowanie okna zadań Wyświetlanie formatowania ..............................................224 4 Spis treści Rozdział 6. Drukowanie dokumentów ...................................................z...................................................231 Podgląd wydruku...................................................e...................................................e.........232 Drukowanie dokumentów ...................................................e............................................ 236 Rozdział 7. Tworzenie przypisów dolnych i końcowych...................................................z...............257 Wstawianie przypisów dolnych (końcowych) ...................................................e............258 Zmiana formatu znacznika przypisu dolnego (końcowego) ......................................260 Zmiana zakresu ciągłej numeracji przypisów dolnych (końcowych) ........................ 261 Zastosowanie wielu różnych sposobów numerowania przypiesów w jednym dokumencie ...................................................e................................................ 263 Przenoszenie i kopiowanie przypisów dolnych (końcowych) ....................................264 Usuwanie przypisów ...................................................e...................................................e... 265 Zmiana wyglądu separatora przypisów i dodawanie not kontynuacji przypisów... 266 Zamiana przypisów dolnych na przypisy końcowe ...................................................e..272 Rozdział 8. Tworzenie i edycja tabel ...................................................z......................................................275 Tworzenie prostych tabel (metoda klasyczna)...................................................e............276 Szybkie wstawianie prostych tabel ...................................................e...............................278 Zaznaczanie poszczególnych elementów tabeli ...................................................e.........279 Zmiana rozmiarów wierszy i kolumn w tabeli...................................................e........... 281 Zmiana szerokości kolumn tabeli przy użyciu przymiaru poziomego.....................282 Usuwanie tabeli z edytowanego dokumentu...................................................e..............285 Wstawianie nowej kolumny do edytowanej tabeli...................................................e.....286 Wstawianie nowego wiersza do edytowanej tabeli...................................................e.....287 Łączenie wybranych komórek tabeli...................................................e............................288 Dzielenie uprzednio połączonych komórek tabeli ...................................................e...289 Przenoszenie tabeli w inne miejsce ...................................................e..............................290 Automatyczne powielanie nagłówków tabeli na kolejnych stronach........................ 291 Rysowanie tabel, czyli przyjemne z pożytecznym ...................................................e.....292 Podział tabeli na dwie części ...................................................e......................................... 301 Rozdział 9. Tworzenie i edycja list wypunktowanych, numerowanych oraz hierarchicznych ...................................................z........................... 303 Listy wypunktowane...................................................e...................................................e....304 Listy numerowane ...................................................e...................................................e....... 310 Listy hierarchiczne ...................................................e...................................................e......314 Rozdział 10. Tworzenie i edycja kolumn...................................................z.................................................319 Szybkie dzielenie tekstu na kolumny...................................................e........................... 321 Szybka zmiana szerokości kolumn ...................................................e.............................. 323 Dokładna zmiana szerokości kolumn...................................................e.........................324 Dzielenie tekstu na kolumny przy użyciu polecenia Kolumny ................................. 325 Tworzenie nagłówka przechodzącego przez szerokość wszystkeich kolumn tekstu.......327 Łamanie kolumn ...................................................e...................................................e.........329 Równoważenie długości kolumn ...................................................e..................................331 Wyświetlanie znaczników granic kolumn i tekstu ...................................................e.... 333 Usuwanie podziału na kolumny ...................................................e.................................. 335 Spis treści 5 Dodatek A Tworzenie i edycja spisów treści oraz indeksów .............................................. CD-ROM Tworzenie spisu treści na podstawie stylów nagłówków.................................. CD-ROM Tworzenie spisu treści na podstawie poziomów konspektu ........................... CD-ROM Tworzenie spisu treści za pomocą stylów niestandardowych ......................... CD-ROM Tworzenie spisu treści przy użyciu ręcznego oznaczania haseł ...................... CD-ROM Aktualizacja spisów treści...................................................e.................................. CD-ROM Usuwanie spisów treści z edytowanych dokumentów...................................... CD-ROM Tworzenie indeksów...................................................e........................................... CD-ROM Dodatek B Korespondencja seryjna...................................................z............................................ CD-ROM Dodatek C Śledzenie zmian wprowadzanych w dokumencie ............................................ CD-ROM Włączanie funkcji śledzenia zmian podczas edytowania dokumentu .......... CD-ROM Standardowe sposoby oznaczania zmian wprowadzanych w edytowanych dokumentach...................................................e........................ CD-ROM Modyfikacja sposobów oznaczania zmian w edytowanym dokumencie...... CD-ROM Zmiana domyślnego sposobu formatowania tekstu wewnątrz „dymka” ..... CD-ROM Zatwierdzanie zmian wprowadzonych w edytowanym dokumencie ............ CD-ROM Dodatek D Edytor równań...................................................z...................................................z... .......... CD-ROM Wstawianie równań do edytowanego dokumentu ........................................... CD-ROM Tworzenie wzorów matematycznych...................................................e............... CD-ROM Tworzenie wzorów opisujących reakcje chemiczne.......................................... CD-ROM Modyfikacja istniejących równań ...................................................e.................... CD-ROM Usuwanie istniejących równań ...................................................e......................... CD-ROM Modyfikacja domyślnych odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi równania...................................................e................ CD-ROM Przywracanie domyślnych ustawień wartości odstępów w edytorze równań ...................................................e........................................... CD-ROM Zmiana domyślnej czcionki edytora równań...................................................e. CD-ROM Zmiana kroju czcionki wybranego elementu równania .................................. CD-ROM Zmiana domyślnych rozmiarów elementów równania ................................... CD-ROM Dodatek E Ograniczenia programu Microsoft Word 2003 PL ......................................... CD-ROM Dodatek F Klawisze skrótu stosowane podczas pracy z edytorem równań ............... CD-ROM Skorowidz ...................................................z...................................................z............... ............................................337 ♦ Tworzenie spisu treści na podstawie poziomów konspektu ♦ Tworzenie spisu treści za pomocą stylów niestandardowych ♦ Tworzenie spisu treści przy użyciu ręcznego oznaczania haseł ♦ Aktualizacja spisów treści ♦ Usuwanie spisów treści z edytowanych dokumentów ♦ Tworzenie indeksów Tworzenie i edycja spisów treści oraz indeksów Aby utworzyć spis treści, należy najpierw zastosowazć wbudowane style dla nagłówków, które mają zostać zawarte w spisie treści. Można tazkże — według uznania — zastosować style zawierające formaty poziomów konspektu lub włzasne, niestandardowe style nagłówków. Można także zastosować style dla nagłówkzów osadzonych (na przykład dla kilku początkowych wyrazów akapitu). Po zastosowaniu stylów można wybrać odpowiedni układ i utworzyć spis treści. 338 Tworzenie spisu treści na podstawie stylów nagłówków Podczas tworzenia spisu treści w programie Microsoft zWord nagłówki o określonym stylu zostaną odszukane i posortowane zgodnie z ichz poziomem, a następnie poszczególnym nagłówkom zostanie przypisany numer sztrony, na której występują one w dokumencie. W rezultacie zebrane nagłówki twozrzą spis treści. Po utworzeniu spisu treści można używać go do szybkziego przemieszczania się w dokumencie. Wystarczy kliknąć dowolny numer stronzy w spisie treści, aby przeskoczyć do odpowiadającego mu nagłówka w dokumencie. Microsoft Word 2003 pozwala na tworzenie spisu treści naz podstawie stylów nagłówków, stylów poziomów konspektu, stylów niestandardowych zoraz za pomocą ręcznego oznaczania haseł dla pozycji spisu treści. Tworzenie spisu treści na podstawie stylów nagłówków 339 Tworzenie spisu treści na podstawie stylów nagłówków Tworzenie spisu treści na podstawie stylów nagłówkózw wymaga od użytkownika konsekwentnego stosowania stylów nagłówkowych dla wzszystkich elementów dokumentu, które powinny znaleźć się w spisie treściz. Do oznaczania nagłówków Word standardowo używa wbudozwanych stylów o nazwach od Nagłówek 1 do Nagłówek 9. Aby utworzyć spis treści na podstawie stylów nagłówzków, powinieneś wykonać poniższe polecenia: 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym chcesz wzstawić spis treści, a następnie z menu głównego wybierz polecenie Wstaw/Odwołanie/Indeksy i spisy. 2. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Indeksy i spisy. 3. Przejdź na zakładkę Spis treści. 3 5 6 2 1 4 7 8 340 Tworzenie spisu treści na podstawie stylów nagłówków 4. Rozwiń listę Formaty i wybierz z niej rodzaj spisu treści, który chcesz utworzyć. Zwróć uwagę, że w oknie Podgląd wydruku możesz zobaczyć, jak będzie wyglądał utworzony spis treści. 5. Jeżeli chcesz, aby w spisie treści były umieszczane znumery stron, upewnij się, że opcja Pokaż numery stron jest włączona (opcja ta jest ustawiona domyślnie). Po wybraniu tej opcji powinieneś również określić, czy Word powinien wyrównywać numery stron do prawej (zaznacz wtedy opcję Numery stron wyrównaj do prawej), czy też umieszczać je bezpośrednio za tytułami nagłzówków, do których się odnoszą (wtedy opcja Numery stron wyrównaj do prawej powinna pozostać wyłączona). Domyślnie opcja ta jest włączona. 6. Rozwiń listę Znaki wiodące tabulacji i wybierz rodzaj znaków wiodących dla numerów stron. Masz do wyboru trzy możliwości: kropki, myślniki lub znaki podkreślenia. Jeżeli nie chcesz używać znaków wiodących, wybierz opcję (brak). Pamiętaj, że opcja Znaki wiodące tabulacji będzie dostępna, jeżeli zaznaczysz wcześniej opcję Numery stron wyrównaj do prawej. 7. W polu Pokaż poziomy wpisz ilość poziomów nagłówków, które powinny zostzać uwzględnione w tworzonym spisie treści. 8. Naciśnij przycisk OK. Word wygeneruje spis treści i wstawi go w miejscuz ustawienia kursora. Poniżej przedstawiono przykładowy spis trezści, wygenerowany przez program Word. Zwróć uwagę, że obszar spisu treści jeszt wyróżniony szarym kolorem, co oznacza, że jest traktowany jako pole, za nie jako tekst. Tworzenie spisu treści na podstawie poziomów konspektu 341 Tworzenie spisu treści na podstawie poziomów konspektu W jaki sposób utworzyć spis treści za pomocą poziomzów konspektu? 1. Z menu głównego wybierz polecenie Widok/Paski narzędzi/Tworzenie konspektu. Na ekranie pojawi się pasek narzędzi Tworzenie konspektu. 2. Zaznacz w treści dokumentu pierwszy nagłówek, któryz powinien pojawić się w spisie treści. 3. Rozwiń listę Poziom konspektu, znajdującą się na pasku narzędzi Tworzenie konspektu i wybierz z niej poziom konspektu, który chcesz skojarzyć z zaznaczonym akapitem. 4. Powtórz operacje z punktów 2. i 3. dla każdego nagłówzka, którego poziom powinien być uwzględniony w spisie treści. 5. Umieść punkt wstawiania (kursor) w miejscu, w którym chcesz wstawić spis treści. 6. Z menu głównego wybierz polecenie Wstaw/Odwołanie/Indeksy i spisy. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Indeksy i spisy. 7. Przejdź na kartę Spis treści. 8. Postępuj dalej tak, jak przy tworzeniu nagłówka na pzodstawie wbudowanych stylów. 342 Tworzenie spisu treści za pomocą stylów niestandardowych Tworzenie spisu treści za pomocą stylów niestandardowych Czasami zdarza się sytuacja, w której w dokumencie dzo oznaczenia nagłówków zastosowano z takich czy innych przyczyn style niestzandardowe. W takiej sytuacji utworzenie spisu treści również jest możliwe. Aby tzego dokonać, powinieneś wykonać poniższe polecenia: 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym chcesz wzstawić spis treści. 2. Z menu głównego wybierz polecenie Wstaw/Odwołanie/Indeks i spisy. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Indeksy i spisy. 3. Przejdź na kartę Spis treści. 4. Naciśnij przycisk Opcje. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Opcje spisu treści. 5. W obszarze Dostępne style odszukaj nazwę stylu, który w dokumencie został zastosowany do oznaczenia danego nagłówka. 6. W polu Poziom spisu treści, po prawej stronie spisu treści, wpisz liczbę od 1 zdo 9, odpowiadającą żądanemu poziomowi spisu treści reprezzentowanemu przez dany nagłówek. 7. Powtórz kroki 5. i 6. dla każdego stylu nagłówka, któzry powinien zostać uwzględniony w spisie treści. 8. Po zakończeniu naciśnij przycisk OK. 9. Postępuj dalej tak, jak przy tworzeniu nagłówka na pzodstawie wbudowanych stylów. Jeżeli do utworzenia spisu treści chcesz używać jedynie stylów niestandardo- wych, powinieneś usunąć numery poziomów spisu treści umieszczone przy stylach wbudowanych (np. Nagłówek 1, Nagłówek 2 itp.). Tworzenie spisu treści przy użyciu ręcznego oznaczania haseł 343 Tworzenie spisu treści przy użyciu ręcznego oznaczania haseł W moim dokumencie chciałbym ręcznie wybrać nagłówki, zktóre powinny zostać umieszczone w spisie treści. Jak to zrobić? 1. Zaznacz fragment tekstu, który powinien zostać umieszzczony jako nagłówek w spisie treści. 2. Naciśnij kombinację klawiszy lewy Alt+Shift+O. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Oznaczanie hasła spisu treści. 3. W polu Poziom zaznacz poziom spisu treści, dla którego oznaczaszz dane hasło, a następnie naciśnij przycisk Oznacz. 4. Aby oznaczyć kolejne hasło, zaznacz je w tekście dozkumentu (w razie potrzeby wpisz odpowiedni poziom spisu treści), a następnie nzaciśnij przycisk Oznacz. 5. Po oznaczeniu wszystkich wybranych haseł naciśnij przyzcisk Zamknij. 6. Umieść punkt wstawiania w miejscu, w którym chcesz wzstawić spis treści. 7. Z menu głównego wybierz polecenie Wstaw/Odwołanie/Indeks i spisy. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Indeksy i spisy. 8. Przejdź na kartę Spis treści. 9. Naciśnij przycisk Opcje. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Opcje spisu treści. 10. Zaznacz opcję Pola haseł spisu treści. 11. Wyłącz zaznaczenie opcji Style oraz Poziomy konspektu. 12. Naciśnij przycisk OK. Postępuj dalej tak, jak przy tworzeniu nagłówka na podstawie wbudowanych stylów. 344 Aktualizacja spisów treści Aktualizacja spisów treści Utworzyłem spis treści, ale później musiałem dokonaćz w dokumencie kilku znaczących zmian. W jaki sposób mogę zaktualizować spis treści? 1. Z menu głównego wybierz polecenie Widok/Paski narzędzi/Tworzenie konspektu. Na ekranie pojawi się pasek narzędzi Tworzenie konspektu. 2. Kliknij na ikonie Aktualizuj spis treści , znajdującej się na pasku narzędzi Tworzenie konspektu. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Aktualizowanie spisu treści. 3. W zależności od wprowadzonych modyfikacji zaznacz jedną z dwóch opcji: ♦ Aktualizacja wyłącznie numerów stron — opcja powoduje aktualizację numerów stron w spisie treści i nie ma wpływu na aktualizaczję żadnego hasła spisu treści. Z tej opcji powinieneś skorzystać w sytuacji, kiedyz zmieniło się tylko położenie poszczególnych elementów na stronach dokumentu, ale znie dodałeś, nie modyfikowałeś ani nie usunąłeś żadnego elementuz, który znajduje się lub powinien znajdować się w spisie treści. ♦ Aktualizowanie całego spisu — opcja powoduje aktualizację zarówno haseł spisu treści, jak i numerów stron. Z tej opcji powinieneśz skorzystać w sytuacji, gdy w dokumencie zmodyfikowałeś nagłówki lub pola haseł zspisu treści. Pamiętaj, że operacja aktualizacji całego spisu zazwyczaj trwza nieco dłużej niż aktualizacja samych numerów stron. 4. Naciśnij przycisk OK. Jeżeli chcesz szybko dokonać aktualizacji spisu treści, powinieneś zaznaczyć go, a następnie nacisnąć klawisz F9. Podczas aktualizacji spisu treści elementy dodatkowe lub formatowanie, które ręcznie dodałeś do już utworzonego spisu treści, zosttaną utracone.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word 2003 PL. Kurs
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: