Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00328 006717 20585552 na godz. na dobę w sumie
Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik - książka
Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik - książka
Autor: Liczba stron: 544
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1027-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najgłębiej ukryte tajniki Worda 2007

Czujesz się zdezorientowany, gdy patrzysz na interfejs najnowszej wersji Worda? Chcesz się przekonać, czy Word 2007 jest faktycznie nowy, czy tylko odświeżony? Zastanawiasz się, jak bardzo ta wersja może usprawnić Twoją pracę? Word 2007 został niemal całkowicie przekonstruowany w stosunku do swoich poprzedników. Nowy interfejs użytkownika, inna filozofia korzystania z narzędzi, więcej zabezpieczeń i funkcji automatyzujących pracę -- to wszystko sprawia, że przesiadka z poprzedniej wersji może okazać się dość trudna. W takich przypadkach suchy opis zawarty w dokumentacji nie zawsze jest najlepszym źródłem informacji.

'Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik' to omówienie możliwości najnowszej wersji najpopularniejszego edytora tekstu, znacznie wykraczające poza instrukcję obsługi. Znajdziesz w nim informacje o zaletach i wadach Worda, zasadach korzystania z nowych narzędzi oraz opisy działania niemal wszystkich jego funkcji. Dowiesz się, jak tworzyć dokumenty, formatować tekst oraz dodawać do niego ilustracje, przypisy i odnośniki. Nauczysz się korzystać z konspektu, tworzyć spisy treści i skorowidze, drukować dokumenty i publikować je w internecie. Poznasz także sposoby przyspieszania i automatyzowania najczęściej wykonywanych zadań za pomocą makropoleceń oraz języka VBA.

Poznaj Worda 2007 z każdej strony.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Poznaj najg³êbiej ukryte tajniki Worda 2007 (cid:129) Jak korzystaæ z nowego paska narzêdziowego? (cid:129) Jak tworzyæ, formatowaæ i drukowaæ dokumenty tekstowe? (cid:129) Jak spersonalizowaæ Worda za pomoc¹ makropoleceñ? Czujesz siê zdezorientowany, gdy patrzysz na interfejs najnowszej wersji Worda? Chcesz siê przekonaæ, czy Word 2007 jest faktycznie nowy, czy tylko odœwie¿ony? Zastanawiasz siê, jak bardzo ta wersja mo¿e usprawniæ Twoj¹ pracê? Word 2007 zosta³ niemal ca³kowicie przekonstruowany w stosunku do swoich poprzedników. Nowy interfejs u¿ytkownika, inna filozofia korzystania z narzêdzi, wiêcej zabezpieczeñ i funkcji automatyzuj¹cych pracê — to wszystko sprawia, ¿e przesiadka z poprzedniej wersji mo¿e okazaæ siê doœæ trudna. W takich przypadkach suchy opis zawarty w dokumentacji nie zawsze jest najlepszym Ÿród³em informacji. „Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik” to omówienie mo¿liwoœci najnowszej wersji najpopularniejszego edytora tekstu, znacznie wykraczaj¹ce poza instrukcjê obs³ugi. Znajdziesz w nim informacje o zaletach i wadach Worda, zasadach korzystania z nowych narzêdzi oraz opisy dzia³ania niemal wszystkich jego funkcji. Dowiesz siê, jak tworzyæ dokumenty, formatowaæ tekst oraz dodawaæ do niego ilustracje, przypisy i odnoœniki. Nauczysz siê korzystaæ z konspektu, tworzyæ spisy treœci i skorowidze, drukowaæ dokumenty i publikowaæ je w internecie. Poznasz tak¿e sposoby przyspieszania i automatyzowania najczêœciej wykonywanych zadañ za pomoc¹ makropoleceñ oraz jêzyka VBA. (cid:129) Tworzenie nowego dokumentu (cid:129) Praca z plikami (cid:129) Wprowadzanie i formatowanie tekstu (cid:129) Korzystanie z autokorekty i sprawdzania pisowni (cid:129) Drukowanie dokumentów (cid:129) Tworzenie d³ugich dokumentów (cid:129) Konspekty, spisy treœci i skorowidze (cid:129) Wstawianie do dokumentów grafiki i elementów multimedialnych (cid:129) Korespondencja seryjna (cid:129) Praca grupowa (cid:129) Konfiguracja interfejsu u¿ytkownika (cid:129) Tworzenie makropoleceñ i skryptów VBA Poznaj Worda 2007 z ka¿dej strony Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Nieoficjalna czołówka ........................................................................................13 Wstęp .................................................................................................................. 17 Część I Podstawy tworzenia prostych dokumentów Worda ...... 25 Rozdział 1. Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów ....................27 Uruchamianie programu Word ................................................................. 27 Tworzenie nowego dokumentu ................................................................ 28 Tworzenie nowego, pustego dokumentu .............................................. 30 Tworzenie nowego dokumentu na bazie już istniejącego ...................... 31 Tworzenie nowego dokumentu z szablonu .......................................... 34 Otwieranie istniejącego dokumentu ......................................................... 36 Różne widoki dokumentu ........................................................................ 37 Widoki dokumentu: pięć sposobów patrzenia na swój dokument ......... 38 Narzędzia grupy Pokazywanie/ukrywanie ............................................ 41 Powiększanie i zmniejszanie widoku ................................................... 41 Grupa Okno — wprowadzanie podziałów ............................................ 45 Zapisywanie i zamykanie dokumentu ...................................................... 48 Różne sposoby zapisywania dokumentu .............................................. 49 Rozdział 2. Wpisywanie i edytowanie tekstu ................................................. 55 Pisanie w edytorze Word .......................................................................... 55 Klikaj i pisz — funkcja Szybkiego formatowania ................................... 56 Zaznaczanie tekstu .................................................................................. 58 Zaznaczanie za pomocą myszy ............................................................ 60 Zaznaczanie za pomocą klawiatury ..................................................... 61 Rozszerzanie zaznaczenia ................................................................... 62 Zaznaczanie wielu fragmentów tekstu w różnych miejscach ................ 63 Nawigowanie w dokumencie .................................................................... 64 Poruszanie się przy użyciu klawiatury .................................................. 64 Poruszanie się za pomocą paska przewijania ........................................ 65 Przeglądanie według nagłówków i innych obiektów .............................. 66 Przeglądanie według zakładek .............................................................. 67 Wycinanie, kopiowanie i wklejanie ........................................................... 70 Edytowanie za pomocą wstążki ............................................................ 70 Edytowanie za pomocą skrótów klawiaturowych .................................. 71 Edytowanie za pomocą myszy .............................................................. 71 Przenoszenie tekstu pomiędzy dwoma dokumentami .......................... 73 Przeglądanie i wklejanie zawartości Schowka ....................................... 74 Znajdowanie i zamienianie tekstu ............................................................ 77 Oszczędzaj klawisze dzięki Szybkim częściom .......................................... 79 Rozdział 3. Ustawianie parametrów dokumentu: marginesów, odstępów w tekście i innych ...................................................... 83 Dobieranie rozmiaru papieru i układu strony ............................................ 83 Zmiana rozmiaru papieru .................................................................... 85 Ustawianie orientacji papieru .............................................................. 86 Ustawianie marginesów dokumentu ......................................................... 86 Wybieranie marginesów predefiniowanych .......................................... 87 Ustawianie marginesów niestandardowych ......................................... 88 Ustawianie marginesów broszury ........................................................ 89 Dodawanie tła strony ................................................................................ 90 Dodawanie znaku wodnego ................................................................. 90 Wybieranie koloru strony .................................................................... 92 Wstawianie obramowania strony ......................................................... 94 Dodawanie nagłówków i stopek ................................................................ 97 Narzędzia nagłówka i stopki ................................................................ 97 Wstawianie i zmienianie nagłówka ...................................................... 97 Wstawianie odpowiedniej stopki ....................................................... 100 Tworzenie własnych nagłówków i stopek ........................................... 101 Usuwanie nagłówków, stopek i numerów stron ................................. 103 Praca z wieloma kolumnami ................................................................... 103 Kolumny niestandardowe .................................................................. 104 Numery wierszy ..................................................................................... 106 Dzielenie wyrazów ................................................................................. 108 Automatyczne dzielenie wyrazów ...................................................... 108 Ręczne dzielenie wyrazów ................................................................. 110 Usuwanie dzielenia wyrazów z dokumentu ........................................ 111 4 W O R D 2 0 0 7 . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Rozdział 4. Formatowanie tekstu, akapitów i nagłówków .......................... 113 Podstawy formatowania ......................................................................... 113 Formatowanie znaków ........................................................................... 114 Formatowanie za pomocą wstążki lub okna dialogowego Czcionka .... 115 Formatowanie za pomocą minipaska narzędzi ................................... 116 Formatowanie za pomocą skrótów klawiaturowych ........................... 117 Zmiana wielkich i małych liter .......................................................... 119 Formatowanie akapitów ......................................................................... 119 Wyrównywanie tekstu ....................................................................... 120 Ustawianie wcięcia w akapicie ........................................................... 122 Odstępy między akapitami ................................................................ 123 Odstępy pomiędzy wierszami ............................................................ 123 Wstawianie podziału strony i wiersza ................................................ 124 Tworzenie list wypunktowania i numerowania ...................................... 125 Ustawianie tabulatorów ......................................................................... 129 Jak działają pozycje tabulatora? ......................................................... 130 Podgląd znaczników tabulatora w tekście .......................................... 131 Usuwanie i edytowanie tabulatorów .................................................. 131 Rodzaje tabulatorów .......................................................................... 132 Znaki wiodące .................................................................................. 133 Linijki w edytorze Word ......................................................................... 133 Zarządzanie ustawieniami tabulatorów za pomocą linijki .................. 134 Ustawianie marginesów za pomocą linijki ......................................... 135 Ustawianie wcięć akapitu za pomocą linijki ....................................... 136 Szybkie formatowanie za pomocą Malarza formatów .............................. 137 Formatowanie za pomocą stylów ............................................................ 138 Stosowanie Szybkich stylów .............................................................. 139 Modyfikowanie stylów ........................................................................... 140 Zarządzanie zestawami stylów ............................................................... 142 Tworzenie własnego zestawu stylów .................................................. 143 Rozdział 5. Motywy i szablony ........................................................................147 Wybieranie motywu ............................................................................... 147 Gdzie znaleźć więcej motywów ......................................................... 152 Wybieranie szablonu .............................................................................. 156 Otwieranie dokumentu z szablonu .................................................... 159 Używanie zainstalowanych szablonów .............................................. 162 Rozdział 6. Pisownia, gramatyka i narzędzia sprawdzające ........................165 Włączanie sprawdzania pisowni i gramatyki ........................................... 166 Sprawdzanie pisowni .............................................................................. 169 Sprawdzanie pisowni w trakcie pisania .............................................. 169 Ręczne sprawdzanie pisowni ............................................................. 171 Zarządzanie słownikami niestandardowymi ...................................... 172 S P I S T R E Ś C I 5 Sprawdzanie gramatyki i poprawności stylistycznej ................................. 175 Kontrola autokorekty .............................................................................. 177 Jak działa autokorekta ....................................................................... 177 Dostosowywanie opcji autokorekty ................................................... 177 Autokorekta matematyczna, Autoformatowanie i Tagi inteligentne .. 179 Odkrywanie narzędzi do wyszukiwania edytora Word ............................. 181 Szukanie danych za pomocą panelu Poszukiwanie ............................. 183 Dostęp do tezaurusa w edytorze Word ..................................................... 184 Tłumaczenie tekstu ................................................................................ 185 Etykiety ekranowe tłumaczenia ......................................................... 187 Sprawdzanie statystyki dokumentu ........................................................ 187 Rozdział 7. Drukowanie dokumentu edytora Word ......................................189 Szybkie i łatwe drukowanie ..................................................................... 189 Podgląd wydruku .................................................................................... 191 Wybieranie drukarki ............................................................................... 194 Ustawianie drukarki domyślnej ......................................................... 195 Zgłębianie właściwości drukarki ........................................................ 195 Drukowanie do pliku Adobe PDF ............................................................ 198 Wysyłanie faksu z edytora Word ............................................................. 198 Zmiana ustawień drukowania ................................................................ 201 Drukowanie części dokumentu ......................................................... 201 Drukowanie i sortowanie wielu kopii ................................................. 202 Drukowanie po obu stronach kartki ................................................... 203 Drukowanie kopert ................................................................................ 204 Drukowanie etykiet ................................................................................ 205 Ustawianie opcji drukowania .................................................................. 206 Część II Tworzenie dłuższych i bardziej złożonych dokumentów .............................................209 Rozdział 8. Tworzenie konspektu ....................................................................211 Przełączanie się na Widok konspektu ...................................................... 211 Podwyższanie i obniżanie poziomu nagłówków ....................................... 213 Kontrola podnagłówków w czasie podwyższania i obniżania ............... 216 Przenoszenie elementów konspektu ....................................................... 217 Pokazywanie poszczególnych części konspektu ....................................... 218 Rozwijanie i zwijanie poziomów ........................................................ 218 Pokazywanie i ukrywanie tekstu ........................................................ 218 Pokazywanie tylko pierwszego wiersza ............................................... 220 Pokazywanie formatowania tekstu .................................................... 220 6 W O R D 2 0 0 7 . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Rozdział 9. Praca z długimi dokumentami .....................................................221 Poruszanie się po dużym dokumencie .................................................... 221 Zrozumieć sekcje ................................................................................... 223 Wstawianie podziałów sekcji ............................................................. 225 Tworzenie spisu treści ............................................................................ 226 Aktualizowanie spisu treści ............................................................... 229 Ręczna zmiana zawartości spisu treści ............................................... 230 Formatowanie spisu treści ................................................................. 231 Usuwanie spisu treści ....................................................................... 233 Tworzenie indeksu ................................................................................. 233 Zaznaczanie pozycji indeksu ............................................................. 234 Budowanie indeksu ........................................................................... 237 Opcja Autozaznaczanie… i plik konkordancji .................................... 238 Aktualizacja indeksu ......................................................................... 240 Usuwanie indeksu ............................................................................ 240 Usuwanie hasła indeksu ................................................................... 241 Nawigacja za pomocą hiperłączy ............................................................. 241 Wstawianie zakładek ........................................................................ 245 Odsyłacze wewnątrz dokumentu ............................................................ 246 Usuwanie odsyłacza .......................................................................... 247 Odsyłanie do rysunków .......................................................................... 248 Tworzenie spisu ilustracji ................................................................. 249 Tworzenie przypisów dolnych i końcowych ............................................ 250 Wstawianie przypisów dolnych i końcowych ..................................... 251 Formatowanie przypisów dolnych i końcowych ................................. 251 Wstawianie cytatów i tworzenie bibliografii ............................................ 253 Wstawianie cytatu ............................................................................ 253 Wstawianie bibliografii ..................................................................... 255 Praca z dokumentem głównym ............................................................... 256 Tworzenie dokumentu głównego ....................................................... 258 Praca z dokumentami podrzędnymi .................................................. 259 Formatowanie dokumentu głównego ................................................. 260 Drukowanie dokumentu głównego .................................................... 260 Rozdział 10. Organizowanie informacji w tabelach ..................................... 263 Tworzenie tabeli .................................................................................... 264 Tworzenie tabeli ze wstążki ............................................................... 264 Korzystanie z okna dialogowego Wstawianie tabeli ............................ 265 Rysowanie tabeli ............................................................................... 266 Szybkie tabele ................................................................................... 268 Poruszanie się we wnętrzu tabeli ............................................................ 269 Zaznaczanie części tabeli ........................................................................ 270 S P I S T R E Ś C I 7 Scalanie i dzielenie komórek ................................................................... 272 Ustawianie szerokości kolumny i wysokości wiersza ............................... 272 Wstawianie kolumn i wierszy ............................................................ 273 Usuwanie komórek, kolumn, wierszy i tabel ...................................... 274 Formatowanie tabel ................................................................................ 276 Korzystanie ze stylów tabeli ............................................................... 277 Wyrównywanie tekstu, liczb i danych ................................................ 279 Cieniowanie i obramowanie .............................................................. 280 Obliczenia w tabeli ................................................................................. 282 Rozdział 11. Wstawianie do dokumentu grafiki, filmów i dźwięku ............ 285 Inicjały, pola tekstowe i obiekty WordArt ................................................ 285 Wstawianie inicjału w akapicie .......................................................... 287 Wstawianie pola tekstowego .............................................................. 289 Wyginanie napisów narzędziem WordArt .......................................... 293 Praca z obrazami i obiektami clipart ........................................................ 294 Wstawianie obrazów do dokumentu .................................................. 294 Znajdowanie i używanie obiektów clipart .......................................... 296 Praca z obiektami SmartArt .................................................................... 299 Wybieranie grafiki SmartArt .............................................................. 300 Wstawianie grafiki SmartArt do dokumentu ...................................... 301 Modyfikowanie obiektów SmartArt ................................................... 303 Praca z kształtami .................................................................................. 303 Wstawianie wykresów i diagramów ......................................................... 309 Wstawianie dźwięków, plików wideo i innych obiektów .......................... 312 Wstawianie podpisów i numeracji grafik ................................................. 315 Rozdział 12. Wysyłanie masowej korespondencji za pomocą funkcji korespondencji seryjnej .................................................... 317 Podstawy korespondencji seryjnej ........................................................... 318 Najczęściej spotykane typy dokumentów korespondencji seryjnej ...... 318 Lista adresatów korespondencji seryjnej ............................................ 319 Sześć etapów tworzenia korespondencji seryjnej ................................ 319 Uruchomienie Kreatora korespondencji seryjnej ..................................... 321 Wybór rodzaju dokumentu ................................................................ 322 Wybór adresatów ............................................................................... 324 Napisanie listu .................................................................................. 325 Podgląd listu ..................................................................................... 327 Kończenie scalania ............................................................................ 328 Scalanie korespondencji seryjnej do poczty e-mail ................................... 330 Edytowanie listy adresatów ..................................................................... 333 Edytowanie listy adresatów ................................................................ 333 8 W O R D 2 0 0 7 . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Sortowanie listy adresatów ..................................................................... 335 Filtrowanie listy adresatów ................................................................ 336 Znajdowanie zduplikowanych rekordów ........................................... 338 Znajdowanie adresatów .................................................................... 339 Stosowanie reguł korespondencji seryjnej ............................................... 339 Część III Udostępnianie dokumentów i współpraca z innymi osobami ..................................................343 Rozdział 13. Tworzenie stron WWW i blogów .............................................. 345 Zapisywanie dokumentów Worda w postaci stron WWW ....................... 345 Tworzenie od podstaw stron WWW ........................................................ 348 Tworzenie dokumentu ze stroną WWW ............................................ 349 Utwórz tabelę z układem strony ........................................................ 350 Dodaj pasek nawigacji ....................................................................... 352 Dodaj wiersz z prawami autorskimi .................................................. 354 Zapisz stronę jako szablon ................................................................ 355 Dodaj do swojej strony tekst i obrazy ................................................. 356 Wskazówki dotyczące projektowania stron WWW .................................. 357 Blogowanie za pomocą programu Word .................................................. 358 Zarządzanie kontem bloga ................................................................ 360 Publikowanie w blogu ....................................................................... 362 Ustawianie opcji sieci WWW ................................................................. 363 Rozdział 14. Tworzenie formularzy ............................................................... 365 Tworzenie formularza drukowanego ...................................................... 365 Projektowanie formularzy za pomocą tabel ........................................ 366 Tworzenie formularza elektronicznego ................................................... 370 Czym są formanty zawartości? .......................................................... 370 Wyświetlanie karty Deweloper .......................................................... 372 Dodawanie formantów zawartości do formularza .............................. 372 Ochrona formularza elektronicznego ................................................. 376 Ustawianie właściwości formantów zawartości ....................................... 379 Testowanie formularza .......................................................................... 381 Testowanie formularza drukowanego ................................................ 382 Testowanie formularza elektronicznego ............................................ 382 Rozdział 15. Język XML i program Word ........................................................ 383 Co to jest XML i dlaczego powinno mnie to interesować? ........................ 383 Jak działa XML? ................................................................................ 384 Zalety języka XML ............................................................................ 385 S P I S T R E Ś C I 9 XML i nowy format plików programu Word ............................................ 385 Czytanie znaczników XML ................................................................ 386 Pliki, które sprawiają, że XML działa ................................................. 389 Oznaczanie informacji za pomocą formantów zawartości ........................ 390 Dołączanie schematu XML do dokumentu ............................................. 391 Rozdział 16. Współpraca z innymi osobami .................................................. 395 Dodawanie komentarzy .......................................................................... 395 Dodawanie komentarzy głosowych .................................................... 398 Usuwanie komentarzy ...................................................................... 399 Wyróżnianie tekstu ........................................................................... 401 Śledzenie zmian podczas edycji ............................................................... 401 Śledzenie i przeglądanie zmian .......................................................... 402 Modyfikowanie widoku znaczników .................................................. 403 Drukowanie poprawek i znaczników ................................................. 406 Akceptowanie i odrzucanie zmian .......................................................... 407 Usuwanie wszystkich komentarzy i śledzonych zmian ............................ 408 Łączenie i porównywanie dokumentów ................................................... 411 Porównywanie dwóch dokumentów ................................................... 414 Zabezpieczanie dokumentu przed zmianami .......................................... 414 Stosowanie ograniczeń formatowania ................................................ 417 Zezwalanie na wprowadzanie zmian w niektórych częściach dokumentu ................................................. 418 Część IV Dostosowywanie programu Word za pomocą makr i innych narzędzi ............................................. 421 Rozdział 17. Dostosowywanie stanowiska pracy ......................................... 423 Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp ....................................... 423 Dodawanie poleceń do paska narzędzi Szybki dostęp .......................... 424 Tworzenie skrótów klawiaturowych ....................................................... 427 Personalizowanie opcji programu Word .................................................. 429 Zmiana sposobu wyświetlania ................................................................ 430 Opcje wyświetlania w ustawieniach Popularne .................................. 430 Zmiana ustawień wyświetlania ......................................................... 431 Zaawansowane opcje wyświetlania .................................................... 434 Dostosowywanie ustawień zapisywania dokumentów ............................. 437 Opcje zapisywania dokumentów ....................................................... 438 Opcje edycji w trybie offline ............................................................... 439 Opcje czcionek osadzonych ............................................................... 440 Zmiana opcji edycji ................................................................................ 441 Opcje edycji ....................................................................................... 441 Opcje wycinania, kopiowania i wklejania ........................................... 443 10 W O R D 2 0 0 7 . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Rozdział 18. Zmiana ustawień zabezpieczeń ................................................ 447 Używanie podpisów cyfrowych ............................................................... 448 Tworzenie podpisu cyfrowego ........................................................... 448 Podpisywanie dokumentu podpisem cyfrowym ................................. 450 Dodawanie wiersza podpisu pakietu Microsoft Office ........................ 451 Usuwanie podpisu cyfrowego ............................................................ 454 Uzyskiwanie podpisu cyfrowego od trzeciej strony ............................. 454 Sprawdzanie podpisu cyfrowego ........................................................ 454 Dostosowywanie ustawień Centrum zabezpieczeń ................................. 457 Zabezpieczanie dokumentów przed złośliwymi makrami .................. 457 Wybór zaufanych wydawców ............................................................. 458 Tworzenie zaufanej lokalizacji .......................................................... 459 Ustawianie działania dodatków ......................................................... 462 Ustawianie działania formantów ActiveX .......................................... 462 Ustawienia makr .............................................................................. 464 Wyświetlanie ostrzeżeń .......................................................................... 465 Usuwanie informacji osobistych ............................................................. 466 Rozdział 19. Wprowadzenie do makr i języka Visual Basic .......................... 469 Wyświetlanie karty Deweloper ............................................................... 469 Rejestrowanie makr ............................................................................... 470 Testowanie makra ............................................................................ 476 Uruchamianie makr ............................................................................... 477 Dodawanie makra do paska narzędzi Szybki dostęp ........................... 477 Uruchamianie makra z okna dialogowego Makra .............................. 478 Czytanie kodu języka Visual Basic .......................................................... 479 Uzyskiwanie pomocy na temat języka Visual Basic ............................ 481 Wprowadzanie prostych zmian w kodzie języka Visual Basic ............. 482 Używanie podpisów cyfrowych ............................................................... 484 Sygnowanie makra podpisem cyfrowym ............................................ 484 Rozdział 20. Tworzenie własnych motywów i szablonów .......................... 487 Projektowanie własnych motywów ......................................................... 487 Definiowanie kolorów motywu ......................................................... 488 Definiowanie czcionek motywu ........................................................ 492 Definiowanie efektów motywu .......................................................... 495 Modyfikowanie i zapisywanie motywów ............................................ 496 Projektowanie szablonów dokumentu .................................................... 496 Zapisywanie dokumentu programu Word jako szablonu .................... 498 Ustawienia dokumentu z szablonem ................................................. 499 Dodawanie tekstu stałego .................................................................. 500 Dodawanie formantów zawartości ..................................................... 501 S P I S T R E Ś C I 11 Dodawanie nagłówka ........................................................................ 505 Dodawanie pozycji autotekstu ........................................................... 508 Końcowe poprawki i zapisanie szablonu ............................................. 509 Testowanie szablonu notatki ............................................................. 509 Używanie szablonów globalnych ............................................................. 511 Tworzenie szablonu globalnego ......................................................... 512 Wczytywanie szablonu globalnego ..................................................... 513 Dodatki ......................................................................................... 515 Dodatek A Pomoc w programie Word i nie tylko ........................................... 517 Skorowidz .........................................................................................................527 12 W O R D 2 0 0 7 . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K ROZDZIAŁ ormatowanie jest sztuką, dzięki której Twój dokument wygląda efektownie i atrakcyjnie. Poprawne formatowanie wyróżnia poszczególne partie Twojego tekstu i pomaga czytelnikowi zrozumieć przekazywane treści. Formatować można w zasadzie każdy element dokumentu, od pojedynczego znaku do całych akapitów. Zawartość dokumentu musi być czytelna i łatwo wpadająca w oko. Nagłówki powinny być zaznaczone większą, pogrubioną czcionką i zachowywać stały format w całym dokumencie. Ważne słowa muszą wręcz rozbrzmiewać intensywnością, a cycaty koniecznie muszą odcinać się na tle pozostałego tekstu. Rozdział ten porusza najpierw zagadnienia podstawowe: w jaki sposób formatować pojedyncze znaki i słowa — wybrać krój czcionki, pogrubić ją, ustalić styl „kursywa”, podkreślić czy zamienić na kapitaliki. Dowiesz się, jak ustawiać wcięcia akapi- towe i interlinie oraz jak kontrolować sposób łamania słów w wierszu i wierszy. Wreszcie dowiesz się, jak kopiować i ponownie korzystać z formatowania, uży- wając do tego takich narzędzi jak malarz formatów czy ustawień stylów. Podstawy formatowania Word dokonuje formatowania na trzech poziomach, od małych zmian do szero- ko zakrojonych. Formatowanie może objąć pojedyncze znaki, akapity i całe sek- cje tekstu. Formatowanie znaku rozpoczyna się od wyboru kroju czcionki, jej rozmiaru, pogrubienia, pochylenia i tak dalej. Na poziomie akapitu ustala się wcięcia, wypunktowanie i odstępy pomiędzy wierszami. Dla każdej sekcji do- kumentu (nawet jeżeli jest tylko jedna) możesz ustalić rozmiar papieru, orienta- cję strony i marginesy, zgodnie z radami, które pojawiły się w poprzednim roz- dziale. Niektórym pomaga myślenie o poszczególnych częściach dokumentu jak o lalkach rosyjskiej matrioszki — znaki wchodzą w skład akapitów, z których zbudowane są sekcje, a te z kolei tworzą cały dokument. Formatowanie znaków Każdy rodzaj formatowania ma własne okno dialogowe, dające Ci dostęp do wszyst- kich możliwych ustawień. Większość opcji formatowania możesz też ustawić, korzystając ze wstążki, minipaska narzędziowego i skrótów klawiaturowych. · Znaki. Skorzystaj z okna dialogowego Czcionka (Alt+G, FN), jeżeli chcesz zmienić formatowanie znaków. Litery, liczby i znaki interpunkcyjne zaliczają się do znaków drukowalnych i jako takie podlegają opcjom formatowania. Gdy już zaznaczysz znak lub grupę znaków, możesz zastosować do nich jedno z poleceń grupy Czcionka z karty Narzędzia główne (Alt+G). Możesz usta- wić dowolny krój czcionki i jej rozmiar dla każdego znaku w tekście. Możesz pogrubić znaki, podkreślić je, przenieść do indeksu górnego lub ustalić dla nich dowolny kolor. Uwaga: Zanim nastała era komputerów, grupy liter, cyfr i znaków interpunkcyjnych o wspólnym stylu, jak Helvetica czy Bodoni, nazywano krojem pisma. Termin czcionka odnosił się do konkretnych odmian kroju, jak pogrubiony, zawężony czy kursywa. Dziś oba pojęcia używane są zamiennie. Word operuje określeniem „czcionka” zapewne dlatego, że jest ono krótsze, dzięki czemu lepiej pasuje do okna dialogowego. · Akapity. Okno dialogowe Akapit (Alt+G, PT) zawiera opcje formatowania akapitu. Możesz w nim ustawić wyrównanie tekstu, wcięcia, odstępy między wierszami, podziały wiersza i akapitu. Nie musisz wcześniej zaznaczać kon- kretnego akapitu; po prostu ustaw kursor wstawiania w jego obszarze. Po- nieważ znaki są częścią akapitu (miej na uwadze rosyjskie matrioszki), każ- dy z nich ma określoną podstawową czcionkę. Gdy zmieniasz formatowanie czcionek w akapicie, faktycznie zastępujesz domyślną czcionkę akapitu, określoną w jego stylu. · Sekcje. Okno dialogowe Ustawienia Strony (Alt+A, SW) służy do formato- wania sekcji. Kiedy zmieniasz marginesy, orientację strony, rozmiar papieru i liczbę kolumn na stronie (dokładny opis tych działań znajduje się w roz- dziale 3.), formatujesz sekcję. Wiele dokumentów składa się z tylko jednej sekcji, więc wprowadzając zmiany w sekcji, zmieniasz cały dokument. Uwaga: Rozdział ten wyjaśni Ci, jak formatować znaki i akapity. Formatowaniem sekcji zajmę się w rozdziale 9., poczynając od strony 223. Formatowanie znaków Każdy znak pojawiający się w Twoim dokumencie jest sformatowany. Formato- wanie określa krój pisma, rozmiar znaku, jego kolor oraz to, czy ma on zostać podkreślony, pogrubiony czy zapisany kapitalikami. Zmiana formatowania jest prosta, a Word jak zwykle pozwala to robić na kilka różnych sposobów. Z do- stępnych metod najprostszą i najbardziej narzucającą się jest wykorzystanie na- rzędzi wstążki (Narzędzia główne/Czcionka). Dalsze, bardziej subtelne poprawki możesz wykonać z okna dialogowego Czcionka (Alt+G, FN). Szybkie formatowanie zapewne nie będzie wymagać użycia narzędzi bardziej za- awansowanych niż te oferowane przez minipasek narzędzi, pojawiający się po C Z Ę Ś Ć I ¨ P O D S T A W Y T W O R Z E N I A P R O S T Y C H D O K U M E N T Ó W W O R D A 114 Formatowanie znaków zaznaczeniu tekstu do formatowania. A gdy nabierzesz już wprawy, większość formatowania będziesz wykonywać za pomocą skrótów klawiaturowych, nie zwalniając wcale tempa pracy, aby sięgnąć po mysz. Niezależnie od wyboru metody formatowanie zawsze przebiega dwuetapowo. Najpierw informujesz edytor, który fragment tekstu będzie formatowany, zazna- czając go. Potem przystępujesz do formatowania. Możesz też od razu na początku ustawić opcje formatowania i dopiero wtedy zacząć wprowadzać tekst. W takim razie wszystkie znaki będą pięknie sformatowane już w chwili powstania. Formatowanie za pomocą wstążki lub okna dialogowego Czcionka Ponieważ formatowanie znaków jest jednym z częściej wykonywanych zadań, firma Microsoft umieściła narzędzia do zmiany najpopularniejszych ustawień od razu na karcie Narzędzia główne. Jeżeli nie ma tam potrzebnych Ci opcji, mu- sisz udać się do okna dialogowego Czcionka. Okno to daje Ci jednoczesny dostęp do wszystkich opcji formatowania znaku, dzięki czemu możesz szybko wprowadzić kilka zmian naraz. W jednym miejscu zmienisz krój pisma i rozmiar czcionki oraz dodasz podwójne różowe podkreślenie. Oto co musisz w tym celu zrobić. 1. Zaznacz tekst do formatowania, jak pokazuje to rysunek 4.1. Rysunek 4.1. Grupa Czcionka, należąca do karty Narzędzia główne, zawiera najczęściej uży- wane polecenia forma- towania znaku. Zmiany, których tu dokonasz, zostaną zastosowane do wybranego przez Ciebie tekstu (na przykład do słowa „Niemiec”, jak po- kazuje przykład). Jeśli nie widzisz tu potrzebnego Ci polecenia, kliknij przycisk otwierający okno dialogo- we Czcionka (rysunek 4.2) Możesz w tym celu skorzystać z dowolnej metody opisanej w rozdziale 2. Możesz przeciągnięciem zaznaczyć pojedynczy znak. Klikając dwukrotnie, zaznaczysz słowo. Możesz też ustawić kursor po lewej stronie akapitu i klik- nąć dwukrotnie, aby zaznaczyć go w całości. Oczywiście, jeśli niczego jeszcze nie napisałeś, możesz zacząć od ustawienia opcji formatowania, korzystając z narzędzi dostępnych na wstążce, a dopiero potem zacząć wprowadzać tekst. R O Z D Z I A Ł 4 . F O R M A T O W A N I E T E K S T U , A K A P I T Ó W I N A G Ł Ó W K Ó W 115 Formatowanie znaków 2. Udaj się do grupy Narzędzia główne/Czcionka lub otwórz okno dialogowe Czcionka (kliknij otwierający je mały przycisk pokazany na rysunku 4.1 lub użyj skrótu klawiaturowego Alt+G, FN) i zmień formatowanie. Wiele z przycisków grupy Czcionka pełni funkcję przełączników. Gdy zazna- czysz tekst i klikniesz przycisk Podkreślenie, edytor podkreśli wszystkie znaki w obrębie zaznaczenia. Gdy klikniesz ten sam przycisk ponownie, podkreślenie zniknie. Jeśli na wstążce nie ma potrzebnego Ci polecenia albo gdy chcesz dokonać kilku jednoczesnych zmian formatowania w zaznaczonym tekście, otwórz okno dialo- gowe Czcionka (rysunek 4.2). Rysunek 4.2. Żeby zmienić krój pisma, styl, rozmiar, kolor czcionki czy zastosować inne efekty, otwórz okno dialogowe Czcionka (Alt+G, FN). Jak więk- szość okien dialogowych daje dostęp do większej liczby poleceń, niż możesz znaleźć na wstążce Formatowanie za pomocą minipaska narzędzi Minipasek narzędzi nie daje wprawdzie tyle radości co minibarek w pokoju ho- telowym, ale są chwile, w których cieszysz się, że jest pod ręką. To nowe narzędzie Worda pojawia się, gdy zaznaczysz jakiś fragment tekstu (rysunek 4.3). Na po- czątku jest ledwie widoczny, ale jeśli przesuniesz w jego kierunku kursor myszy, nabierze kolorów i udostępni zestaw poleceń, wśród których przeważają te od- powiedzialne za formatowanie znaków. Po prostu kliknij jeden z przycisków, aby sformatować zaznaczony tekst (albo przesuń kursor poza obszar paska, jeśli chcesz, żeby zniknął). 116 C Z Ę Ś Ć I ¨ P O D S T A W Y T W O R Z E N I A P R O S T Y C H D O K U M E N T Ó W W O R D A Formatowanie znaków Rysunek 4.3. Dzięki minipaskowi narzę- dzi masz zawsze dostęp do najczęściej używanych poleceń. Tak się składa, że większość z nich to narzędzia formato- wania znaków Formatowanie za pomocą skrótów klawiaturowych Gdy akurat masz wenę twórczą i jesteś w trakcie pisania, to znacznie łatwiej będzie Ci nacisnąć klawisze Ctrl+I, żeby zmienić czcionkę na kursywę, niż zdjąć rękę z klawiatury i chwycić mysz. Ponieważ większość poleceń formatowania działa jak przełączniki, takie opcje formatowania, jak pogrubienie, podkreślenie czy kursywa, stają się drugą naturą autora. Na przykład przełączenie na kursywę wymaga jedynie wciśnięcia klawiszy Ctrl+I przed wpisaniem tekstu i po jego wpisaniu. W tabeli 4.1 znajdziesz podręczną ściągę wszystkich skrótów klawia- turowych służących do formatowania. K Ą C I K W S P O M N I E Ń Gdzie podziała się karta Efekty tekstowe? W swoim bezprecedensowym posunięciu Microsoft zmniejszył liczbę opcji formatowania tekstu dostępnych w edytorze Word 2007. Na szczęście zniknął element, za którym mało kto będzie tęsknił: efekty tekstowe. W edytorze Word 2003 skrót Alt+F, C, Alt+F otwierał okno dialogowe Czcionka na karcie Efekty tekstowe. Tam znajdowały się wszelkie animowane ozdobniki tekstu, jak Iskrzący się tekst, Migające tło, Poblask, Pochód czerwonych mrówek, Pochód czarnych mrówek i Światła Las Vegas. (Oczywiście Microsoft planował, że pojawią się one na stronach WWW, a nie na wydrukach). Przypuszczalnie większość użytkowników na tyle wy- kazała się zdrowym rozsądkiem i dobrym smakiem, że unikała tych jakże denerwujących efektów, zatem Microsoft odrzucił to formatowanie. W każdym razie jeśli już koniecznie musisz umieścić maszerujące mrówki na obwodzie tekstu, to jedynym sposobem jest wyciąć sformatowany wcześniej tekst ze starszej wersji edytora i wkleić go do Worda 2007. R O Z D Z I A Ł 4 . F O R M A T O W A N I E T E K S T U , A K A P I T Ó W I N A G Ł Ó W K Ó W 117 Formatowanie znaków Tabela 4.1. W wyniku ewolucji edytora Word prawie każde polecenie formatowania ma więcej niż jeden skrót klawiaturowy. Nowe skróty klawiaturowe są wynikiem reorganizacji przeprowadzonej w wersji 2007, związanej z wprowadzeniem wstążki. Ale jeżeli skróty Ctrl+B (pogrubienie) i Ctrl+U (podkreślenie) na stałe wryły Ci się w pamięć, nie martw się — polecenia dostępne w poprzednich wersjach programu Word nadal działają Polecenie Czcionka Skrót klawiaturowy Stary skrót klawiaturowy Opis Alt+G, FC; klawisze strzałek; Enter Ctrl+Shift+F; klawisze strzałek; Enter Rozmiar czcionki Alt+G, FO; klawisze strzałek; Enter Ctrl+Shift+P; klawisze strzałek; Enter Skrót klawiaturowy Alt+G, FC wybiera menu rozwijane kroju pisma; klawisze strzałek zaznaczają czcionkę; wciśnięcie klawisza Enter akceptuje wybór. Skrót klawiaturowy Alt+G, FO wybiera menu rozwijane rozmiaru czcionki; klawisze strzałek zaznaczają rozmiar; wciśnięcie klawisza Enter akceptuje wybór. Zwiększ czcionkę Alt+G, FW Ctrl+Shift+. Zwiększa rozmiar czcionki. Zmniejsz czcionkę Alt+G, FK Ctrl+Shift+, Zmniejsza rozmiar czcionki. Pogrubienie Kursywa Alt+G, 1 Alt+G, 2 Ctrl+B Ctrl+I Włącza i wyłącza pogrubienie. Włącza/wyłącza kursywę. Podkreślenie Alt+G, 3; Enter Ctrl+U Włącza/wyłącza podkreślenie. Styl podkreślenia Alt+G, 3; klawisze strzałek; Enter Przekreślenie Alt+G, 4 Skrót klawiaturowy Alt+G, 3 wybiera menu rozwijane stylu podkreślenia; klawisze strzałek zaznaczają styl; wciśnięcie klawisza Enter akceptuje wybór. Włącza/wyłącza przekreślenie. Alt+G, 5 Alt+G, 6 Ctrl+= Włącza/wyłącza indeksy dolne. Ctrl+Shift+= Włącza/wyłącza indeksy górne. Indeks dolny Indeks górny Zmień wielkość liter Kolor czcionki Alt+G, 7; klawisze strzałek Shift+F3 Alt+G, FX; klawisze strzałek; Enter Kolor wyróżnienia tekstu Alt+G, R; Enter Wyczyść formatowanie Alt+G, E Ctrl+spacja Przełącza pomiędzy pięcioma opcjami: jak w zdaniu, małe litery, WIELKIE LITERY, Jak Nazwy Własne, zaMIANA nA mAŁE/wIELKIE. Skrót klawiaturowy Alt+G, FX wybiera menu rozwijane koloru czcionki; klawisze strzałek zaznaczają kolor; wciśnięcie klawisza Enter akceptuje wybór. Skrót klawiaturowy Alt+G, R wybiera menu rozwijane zaznaczenia; wciśnięcie klawisza Enter akceptuje wybór. Usuwa formatowanie tekstu w zaznaczonym obszarze tekstu. 118 C Z Ę Ś Ć I ¨ P O D S T A W Y T W O R Z E N I A P R O S T Y C H D O K U M E N T Ó W W O R D A Formatowanie akapitów Zmiana wielkich i małych liter Każda litera może pojawić się jako wielka lub mała, ale kiedy zaczniesz składać razem słowa i zdania, napotkasz wszelkie ich kombinacje. Nie jest niczym dziw- nym nazwa firmy czy tytuł wypisane wielkimi literami. Każde zdanie rozpoczyna się wielką literą w pierwszym słowie, ale w niektórych językach wszystkie waż- niejsze słowa tytułów pisane są w ten sposób. Microsoft stara się wprowadzić au- tomatyzację wszędzie tam, gdzie jest ona możliwa, dlatego też wprowadził do wstążki menu Zmień wielkość liter (Alt+G, 7) (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Menu Zmień wielkość liter oferuje Ci pięć różnych ustawień wielko- ści liter. Aby je rozwinąć, kliknij przycisk, który wygląda jak dwie litery Aa Polecenie Zmień wielkość liter łamie zwyczajową regułę formatowania mówiącą że przed zastosowaniem polecenia należy najpierw zaznaczyć tekst. Jeśli niczego nie zaznaczysz, Word założy, że chcesz zastosować zmianę wielkości liter w sło- wie, przy którym znajduje się punkt wstawiania. Jeśli wcześniej został zazna- czony jakiś fragment tekstu, to polecenie zadziała, zgodnie z przewidywaniami, tylko na zaznaczony obszar. Kapitaliki w tytule Kapitaliki (rysunek 4.5) to kolejna wariacja na temat pisania wielkimi literami. Opcja ta nie jest dostępna w menu Zmień wielkość liter. Kapitaliki wybiera się w oknie dialogowym Czcionka po prawej stronie grupy Efekty (tej samej, w któ- rej znajdują się podkreślenie i przekreślenie). Kapitaliki doskonale sprawdzają się w tytułach i nagłówkach listów (szczególnie cenią je sobie prawnicy i księgo- wi), ale w ogóle nie nadają się do użycia w tekście głównym. Cały akapit zapisany kapitalikami czyta się wyjątkowo nieprzyjemnie. Formatowanie akapitów Formatowanie akapitu wiąże się najczęściej ze zmianą jego kształtu. Możesz go ściskać, wstawiając wcięcia, lub rozciągać dodatkowymi odstępami między wierszami. Inne zmiany, które możesz wprowadzać, jak choćby dodawanie obramowania R O Z D Z I A Ł 4 . F O R M A T O W A N I E T E K S T U , A K A P I T Ó W I N A G Ł Ó W K Ó W 119 Formatowanie akapitów Rysunek 4.5. Kapitaliki są doskonałym sposobem na wyróżnienie tytułów czy podtytułów, jak „Rozdział Czwarty” w pokazywanym przykładzie. Pierwsze litery słów to wielkie litery normalnego rozmiaru, a pozostałe są odrobinę niższe czy tworzenie listy wypunktowania lub numerowania, wpływają już na format całego akapitu. Grupa poleceń formatowania Akapit (Narzędzia główne/Akapit) jest sąsiadem grupy Czcionka (rysunek 4.6). Nie musisz zaznaczać tekstu, aby sformatować akapit, upewnij się jedynie, że punkt wstawiania znajduje się w jego obrębie. Jednak jeśli zechcesz sformatować naraz więcej niż jeden akapit, to nie obejdzie się bez zaznaczania. Rysunek 4.6. Polecenia formatowania akapitu znajdują się w grupie Narzędzia główne/Akapit. Znajdziesz w niej (od lewej) przyciski dodawania wypunktowania i numerowania, ustawiania wcięć, sortowania zawartości akapitu, pokazywania znaczników akapitu, wyrównywania tekstu, dostosowywania interlinii, zmieniania koloru tła i dodawania obramowania Wyrównywanie tekstu Wyrównywanie tekstu jest bardzo prostą czynnością. Ustaw punkt wstawiania w obszarze akapitu, który chcesz sformatować, kliknij jeden z przycisków wyrów- nywania znajdujących się w grupie Akapit na karcie Narzędzia główne. Na przykład wybranie Narzędzia główne/Akapit/Wyrównaj tekst do lewej ustawia wyrównanie 120 C Z Ę Ś Ć I ¨ P O D S T A W Y T W O R Z E N I A P R O S T Y C H D O K U M E N T Ó W W O R D A Formatowanie akapitów w bieżącym akapicie. Jak pokazuje rysunek 4.7, masz do wyboru cztery ustawienia wyrównania. · Wyrównaj tekst do lewej (Alt+G, AL). Wyrównuje wiersze do lewego mar- ginesu, zostawiając postrzępioną prawą stronę wierszy. Wyrównanie to stosuje się najczęściej w listach, raportach i wielu dokumentach służbowych. · Do środka w poziomie (Alt+G, AP). Wyśrodkowuje każdy z wierszy akapitu, pozostawiając „postrzępione” marginesy prawy i lewy. Ustawienie to sprawdza się w przypadku tytułów i krótkich fragmentów tekstu, na przykład w zapro- szeniach czy materiałach reklamowych. Unikaj używania go w długich aka- pitach, ponieważ czytelnikowi będzie ciężko znaleźć początek nowego wiersza, jeżeli margines będzie nierówny. · Wyrównaj tekst do prawej (Alt+G, AR). Ustawia wiersze równo przy prawym marginesie, a zostawia ich „poszarpane” początki po lewej stronie. Z tego niezwykłego formatowania korzysta się głównie podczas wstawiania podpisów lub cytatów, aby je oddzielić od tekstu podstawowego. · Wyjustuj (Alt+G, AJ). Zwiększa odstępy pomiędzy literami i słowami, aby tekst był wyrównany tak przy lewym marginesie, jak przy prawym. Tekst wyjustowany sprawia bardziej formalne wrażenie; często spotyka się go w książkach czy materiałach naukowych. Jeśli wyjustowany fragment wygląda dziwnie ze względu na dodatkowe odstępy pomiędzy znakami i wyrazami, spróbuj zwiększyć długość wiersza, dzięki czemu w jednym wierszu zmieści się więcej znaków. Osiągniesz to, zmniejszając marginesy (Alt+A, M) lub zmieniając rozmiar czcionki (Alt+G, FO). Rysunek 4.7. Ustaw wyrównanie tekstu w akapicie, korzystając z przy- cisków wstążki. Masz do wyboru cztery ustawienia: Wyrównaj tekst do lewej, Do środka w poziomie, Wyrównaj tekst do prawej i Wyjustuj R O Z D Z I A Ł 4 . F O R M A T O W A N I E T E K S T U , A K A P I T Ó W I N A G Ł Ó W K Ó W 121 Formatowanie akapitów Ustawianie wcięcia w akapicie Wcięcie w akapicie ustawia się najczęściej po to, aby oddzielić cytat od pozostałej części dokumentu. Z reguły stosuje się wcięcie z lewej strony, przesuwając lewą krawędź akapitu o około półtora centymetra od lewego marginesu. Ten sposób tworzenia wcięć jest w Wordzie banalnie prosty. Skorzystaj z przycisku Zwiększ wcięcie znajdującego się na wstążce (rysunek 4.6) albo użyj skrótu klawiaturo- wego Alt+G, AI. Jeżeli potem się rozmyślisz, z pomocą przyjdzie Ci polecenie Zmniejsz wcięcie (Alt+G, AW). Przyciski wstążki pozwalają wykonać większość codziennej żmudnej pracy, ale co zrobić, jeśli musisz użyć wcięcia niestandardowego? Aby je ustawić, otwórz okno dialogowe Akapit na karcie Wcięcia i odstępy (Alt+G, PT) i posłuż się na- rzędziami Wcięcia, znajdującymi się na jej środku (rysunek 4.8). Rysunek 4.8. Okno dialogowe Akapit zostało podzielone na cztery części. Od góry widzisz Ogólne, Wcięcia, Od- stępy i Podgląd. W czasie gdy dosto- sowujesz formatowanie akapitu na- rzędziami z pierwszych trzech grup, możesz obserwować wprowadzane zmiany w oknie podglądu czwartej Narzędzia tworzenia wcięć dostępne w oknie dialogowym Akapit są znacznie bardziej precyzyjne niż proste przyciski zwiększania i zmniejszania wcięcia. Możesz chociażby ustawić wcięcie względem obu marginesów, korzystając z pól tekstowych Z lewej i Z prawej. Wpisz w nich odpowiednie wartości lub ustal je przyciskami strzałek. Sprawdź w oknie podglądu, jaki wpływ mają wprowadzone zmiany. 122 C Z Ę Ś Ć I ¨ P O D S T A W Y T W O R Z E N I A P R O S T Y C H D O K U M E N T Ó W W O R D A Formatowanie akapitów W powieściach, opowiadaniach i innych tego typu dziełach często spotyka się wcięcie w pierwszym wierszu każdego akapitu. Żeby osiągnąć taki efekt, wybierz opcję Pierwszy wiersz z menu Specjalne. Podaj wartość wcięcia w centymetrach. Trzy czwarte centymetra z reguły wystarczają, żeby utworzyć ładnie wyglądające wcięcie. Wskazówka: Tak przy okazji: nie twórz wcięcia akapitu za pomocą klawisza Tab. Po pierwsze, otrzymasz wtedy amatorskie wcięcie o rozmiarze 1,25 cm, przypominające to z maszyny do pisa- nia. Po drugie, stracisz wszystkie korzyści z właściwego formatowania akapitu. Na przykład, kiedy wciskasz Enter, rozpoczynając tym samym następny akapit, Word automatycznie przenosi na nie- go ustawienia, stosując dokładnie to samo wcięcie pierwszego wiersza co poprzednio. Gdy używasz klawisza Tab, musisz pamiętać o nim na początku każdego nowego akapitu i ryzykujesz zniszczenie wcięć, jeśli zmienisz ustawienia tabulacji (strona 129). Odwrotnością wcięcia w pierwszym wierszu akapitu jest ustawienie Wysunięcie, w którym pierwszy wiersz sięga do lewego marginesu, a pozostała część akapitu jest wcięta. Rozmiar wcięcia ustawia się w polu Co. Takie formatowanie nadaje się doskonale do słowników, bibliografii itp. Odstępy między akapitami Korespondencja firmowa i raporty mają z reguły akapity w postaci blokowej, roz- dzielone niewielkimi odstępami. Możesz regulować te odstępy, żeby bardziej wydzielić wybrany fragment tekstu. Odstępy pomiędzy akapitami ustawia się w oknie dialogowym Akapit (rysunek 4.8). Po lewej stronie znajdują się pola tekstowe, w których wpisujesz wartości okre- ślające odstępy przed akapitem i po nim. W akapitach tekstu podstawowego war- to zachować stałą, niewielką (na przykład 3 punkty) wartość odstępu przed i po akapicie. W przypadku tytułów dobrze sprawdza się dodatkowy odstęp oddziela- jący je od tekstu, który znajduje się powyżej. Dzięki temu nie ma wątpliwości, którego fragmentu dotyczy dany tytuł. Ogólnie rzecz biorąc, im ważniejszy tytuł, tym większe rozmiar czcionki i odstępy przed i po tytule. Odstępy pomiędzy wierszami W oknie dialogowym Akapit, po prawej stronie opcji ustawiania akapitu, znaj- dują się narzędzia do pracy z wierszem: Interlinia. Dzięki nim wyregulujesz od- stępy pomiędzy wierszami wewnątrz akapitu. Masz do wyboru trzy ustawienia gotowe i trzy niestandardowe. · Pojedyncza. Wiersze są mocno przysunięte do siebie, odstęp jest minimalny. Tekst z pojedynczym odstępem między wierszami czyta się łatwo, a przy tym oszczędza się papier. · 1,5 wiersza. Wiersze są trochę bardziej rozsunięte, a całość nadal wygląda bardzo profesjonalnie. R O Z D Z I A Ł 4 . F O R M A T O W A N I E T E K S T U , A K A P I T Ó W I N A G Ł Ó W K Ó W 123 Formatowanie akapitów · Podwójne. Tę opcję chętnie widzą nauczyciele i redaktorzy, ponieważ zostawia dużo miejsca na ich jakże pomocne uwagi. · Co najmniej. To ustawienie sprawdza się rewelacyjnie, jeżeli używasz różnych rozmiarów czcionek lub wstawiasz w tekście grafikę. Dzięki niemu wszystko doskonale do siebie pasuje, co możesz zaobserwować na rysunku 4.9. Rysunek 4.9. Interlinia odpowiada za ustawia- nie odstępu pomiędzy wierszami. Przykłady te pokazują ten sam akapit, ale z różnymi ustawie- niami interlinii. Wszyst- kie znaki mają rozmiar 11 punktów, z wyjąt- kiem słowa „po”, które napisano czcionką o rozmiarze 24 punkty. Góra: Ustawienie opcji Co najmniej i 12 punk- tów w polu tekstowym powoduje, że wyraz napisany zbyt dużą czcionką pasuje do tek- stu. Dół: Opcja Dokład- nie i 12 punktów w polu tekstowym powodują, że litery „p” i „o” są obcięte z góry i z dołu · Dokładnie. Ta opcja daje Ci pełną kontrolę. W polu Co wpisz wartość, a edytor posłusznie się do niej zastosuje. · Wielokrotnie. Ta opcja to zupełny odmieniec. Myśl o niej jak o ustawieniu procentowym pojedynczego wiersza: 1 = 100 , 0,8 = 80 , 1,2 = 120 i tak dalej. Wstawianie podziału strony i wiersza Są rzeczy, które po prosu nie wyglądają dobrze, na przykład samotny nagłówek na dole strony. Taki nagłówek powinien znaleźć się na górze następnej strony. Oczywiście mógłbyś to wymusić, wstawiając przed nim podział strony (Ctrl+Enter), ale okaże się to niewygodne, jeżeli potem wprowadzisz zmiany w tekście i nie- które części dokumentu zmienią położenie. Może się okazać, że podział strony 124 C Z Ę Ś Ć I ¨ P O D S T A W Y T W O R Z E N I A P R O S T Y C H D O K U M E N T Ó W W O R D A Listy wypunktowania i numerowania pojawi się w jakimś nieprzewidzianym miejscu. Rozwiązaniem tego problemu jest takie ustawienie opcji Podział strony i Podział wiersza, żeby nagłówki i aka- pity zachowywały się zgodnie z Twoim zamysłem. Opcje z karty Podziały wiersza i strony okna Akapit (rysunek 4.10) pozwalają ustawić zachowanie akapitu, gdy ten napotka podział. Ustawienie to jest częścią formatowania akapitu i przemieszcza się wraz z nim przez cały tekst, bez wzglę- du na to, gdzie się pojawia i gdzie występują przerwy. Skrót klawiaturowy pro- wadzący do tej karty to Alt+G, PT, Alt+D. Masz do wyboru cztery opcje. · Kontrola bękartów i wdów. Pojedyncze wiersze opuszczone na górze strony (wdowy) lub na dole (bękarty) wyglądają bardzo nie na miejscu. Zaznacz tę opcję, a edytor postara się, aby rodzina eee… akapit pozostał w całości. · Razem z następnym. Niektóre akapity, a w zasadzie ich części, na przykład tytuły, muszą koniecznie pozostać przy tekście, który po nich następuje. Opcja Razem z następnym zastosowana do tytułów sprawi, że zawsze pojawią się tuż przed akapitem, którego dotyczą. · Zachowaj wiersze razem. Czasami pojawia się akapit, który w żadnym razie nie powinien podzielić się między dwie strony, jak choćby jednoakapito- wy cytat czy sprostowanie. Dzięki tej opcji akapit pozostanie niepodzielną jednostką. · Podział strony przed. Z tej opcji skorzystaj przy formatowaniu ważniejszych tytułów, aby zawsze pojawiały się na nowej stronie. Rysunek 4.10. Podziały wiersza i strony ustalają wygląd tekstu i po- zwalają uniknąć dziwnych przejść między stronami Tworzenie list wypunktowania i numerowania Listy wypunktowania i numerowania Punktory i numeracja podkreślają istotne informacje i pomagają je dobrze zorgani- zować. Wypunktowanie w poprzednim podrozdziale sprawia, że dostępne opcje karty Podziały wiersza i strony są lepiej widoczne na tle tekstu, i sugeruje, że elementy te są w jakiś sposób związane. Numeracja akapitów służy innym ce- lom. Wskazuje ona na to, że istotna jest tu kolejność elementów listy lub wystę- pują one w pewnej hierarchii. W tej książce numeracja akapitów pojawia się przy instrukcjach prowadzących Cię krok po kroku do pewnych efektów. Protokoły spotkań są z reguły numerowane, co określa kolejność poruszanych spraw. R O Z D Z I A Ł 4 . F O R M A T O W A N I E T E K S T U , A K A P I T Ó W I N A G Ł Ó W K Ó W 125 Listy wypunktowania i numerowania I tym razem, tak jak w przypadku pozostałych opcji formatowania, nie musisz zaznaczać akapitu, aby go sformatować. Wystarczy, że umieścisz w jego obrębie punkt wstawiania. Kiedy decydujesz się na wypunktowanie lub numerowanie, to z reguły stosujesz je do większej liczby akapitów. Zrób to, zaznaczając uprzednio odpowiedni fragment tekstu. Wypunktowanie akapitów Przekształcenie normalnego akapitu w wypunktowany jest proste — Word wy- konuje za Ciebie wszystkie nieprzyjemne czynności. W ten sposób możesz po- święcić czas na wybieranie rodzaju wypunktowania, a nie na wprowadzanie go. Oto jak przygotować listę wypunktowania. 1. Na karcie N
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: