Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00170 003840 18783876 na godz. na dobę w sumie
Word 2007 PL. Pierwsza pomoc - książka
Word 2007 PL. Pierwsza pomoc - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2216-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Jeśli stykasz się z Wordem po raz pierwszy, wszystko wydaje się tak skomplikowane, że właściwie wcale nie nie wiesz, od czego masz powinieneś zacząć... A jeśli znasz Worda od lat, i tak przeżyłeś szok, gdy zobaczyłeś w najnowszą edycję 2007 i po otwarciu okna okazało się, że nie ma w nim tak dobrze Ci znanych pasków narzędzi ani nazw menu, do których tak przywykłeś! Jak się zatem zabrać się do pracy? Gdzie szukać potrzebnych poleceń? Wypróbuj tę naszą podręczną apteczkę wiedzy! Tu znajdziesz zbiór gotowych, sprawdzonych receptur na korzystanie z Worda i remedium na wszelkie problemy w używaniu go związane z tym programem -- od najprostszych zagadnień po te bardziej zaawansowane!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Word 2007 PL. Pierwsza pomoc Autor: Magdalena Gunia ISBN: 978-83-246-2216-0 Format: A5, stron: 100 Jeœli stykasz siê z Wordem po raz pierwszy, wszystko wydaje siê tak skomplikowane, ¿e w³aœciwie wcale nie nie wiesz, od czego masz powinieneœ zacz¹æ… A jeœli znasz Worda od lat, i tak prze¿y³eœ szok, gdy zobaczy³eœ w najnowsz¹ edycjê 2007 i po otwarciu okna okaza³o siê, ¿e nie ma w nim tak dobrze Ci znanych pasków narzêdzi ani nazw menu, do których tak przywyk³eœ! Jak siê zatem zabraæ siê do pracy? Gdzie szukaæ potrzebnych poleceñ? Wypróbuj tê nasz¹ podrêczn¹ apteczkê wiedzy! Tu znajdziesz zbiór gotowych, sprawdzonych receptur na korzystanie z Worda i remedium na wszelkie problemy w u¿ywaniu go zwi¹zane z tym programem – od najprostszych zagadnieñ po te bardziej zaawansowane! • Uruchamianie i zamykanie programu • Operacje na dokumentach – otwieranie, tworzenie, zapisywanie i inne • Operacje na tekœcie – wpisywanie, zaznaczanie, kopiowanie i inne • Opcje widoku strony • Zmiana uk³adu strony, czcionki oraz stylu formatowania • Podzia³ na kolumny i sekcje • Wstawianie spisu treœci, nag³ówka i stopki, pól tekstowych • Dodawanie rysunków, przypisów, numerów stron • Praca z listami i tabelami • Sortowanie danych i przeszukiwanie dokumentu • Poprawianie b³êdów i autokorekta • Grupowa praca nad tekstem Spis treści Wstęp  /  5 1.  Jak uruchomić program Word 2007 PL?  /  7 2. Jak utworzyć nowy dokument?  /  9 3. Jak otworzyć już istniejący dokument?  /  11 4. Jak używać gotowych szablonów dokumentów?  /  13 5. Jak zapisać dokument?  /  14 6. Jak zapisać dokument pod nową nazwą?  /  15 7. Jak zamknąć okno programu Word 2007 PL?  /  17 8. Opcje widoku strony  /  19 9. Jak podzielić tekst na kolumny i sekcje?  /  21 10. Jak zmienić układ strony dokumentu?  /  22 11. Przygotowanie dokumentu do druku  /  24 12. Jak wydrukować dokument?  /  26 13. Jak zaznaczyć fragment tekstu za pomocą myszy?  /  28 14. Jak zaznaczyć tekst przy użyciu klawiatury?  /  29 15. Jak skopiować, wyciąć i wkleić fragment tekstu?  /  30 16. Jak cofnąć zmiany, a potem je przywrócić?  /  32 17. Jak zmienić czcionkę?  /  33 18. Jak zmienić czcionkę — opcje zaawansowane  /  35 19. W jaki sposób sformatować akapit?  /  38 20. Jak i po co używać stylów formatowania?  /  41 21. Style nagłówkowe i ich zalety  /  44 22. Jak wygenerować spis treści?  /  46 23. Jak sprawdzić pisownię w dokumencie  i poprawić w nim błędy?  /  50 24. Jak sprawdzić błędy interpunkcyjne i gramatyczne?  /  52 25. Czym jest Autokorekta i czy można ją wyłączyć?  /  54 Word 2007 PL Spis treści  Word 2007 PL 26. Jak podzielić wyrazy na końcu wierszy?  /  56 27. Jak utworzyć listę numerowaną?  /  58 28. Jak utworzyć listę wielopoziomową?  /  62 29. Jak utworzyć listę punktowaną?  /  64 30. Jak wstawić do tekstu tabelę?  /  66 31. Jak dodać wiersze i kolumny do istniejącej tabeli?  /  68 32. Jak połączyć komórki tabeli?   /  70 33. Jak modyfikować istniejącą tabelę?   /  72 34. W jaki sposób sformatować wygląd tabeli?  /  74 35. Jak wstawiać litery, znaki i symbole niedostępne  na klawiaturze?  /  77 36. Jak sortować alfabetycznie?  /  79 37. Jak używać nagłówka i stopki?  /  82 38. Jak automatycznie numerować strony?  /  84 39. Jak przeszukiwać dokument?  /  85 40. Jak zamieniać fragmenty tekstu  w całym dokumencie jednocześnie?  /  87 41. Jak pracować nad jednym dokumentem w grupie?  Komentarze  /  88 42. Jak pracować nad jednym dokumentem w grupie?  Usuwanie komentarzy  /  90 43. Jak rejestrować zmiany wprowadzane w dokumentach?  /  92 44. Jak przeglądać zarejestrowane zmiany?  /  94 45. Jak wstawić przypis?  /  95 46. Jak wstawić do dokumentu rysunek lub clipart?  /  96 47. Jak używać kształtów Worda?  /  98 48. Jak sformatować kształty Worda?  /  100 49. Jak i po co używać pola tekstowego?  /  103 50. Jak wstawić inicjał i jak zawinąć tekst wokół rysunku?  /  106   Spis treści Word 2007 PL 27. Jak utworzyć listę numerowaną? Często chcemy, by poszczególne akapity były poprzedzone  kolejnymi numerami. Możemy oczywiście sami wpisać te  liczby, ale istnieje w programie Word narzędzie, które umoż- liwia łatwe sformatowanie tekstu w taki sposób — nosi ono  nazwę Listy numerowanej.  Aby rozpocząć tworzenie takiej listy, wykonujemy poniższe  czynności. Rysunek 27.1. Wstawienie pierwszego punktu listy Rysunek 27.2. Rozbudowa listy o kolejny punkt 1. W zak³adce Narzêdzia , g³ówne, w sekcji Akapit klikamy przycisk co spowoduje pojawienie siê pierwszego punktu naszej listy (rysunek 27.1). Klikniêty przycisk zmieni kolor na pomarañ- czowy. 2. Po wpisaniu treści, któr¹ chcemy zawrzeæ w tym punkcie, naciskamy kla- wisz Enter . W ten sposób dodajemy kolejny punkt listy (rysunek 27.2). 58 Word 2007 PL 3. W powy¿szy sposób mo¿emy w naszym do- kumencie dopisaæ szereg kolejnych punktów. Co jednak nale¿y zrobiæ, aby zakoñczyæ tworzenie listy? Po dopisaniu ostat- niego punktu naciskamy jeszcze raz klawisz Enter , a nastêpnie znowu klikamy przy- . Ten zabieg cisk spowoduje wy³¹czenie numerowania wierszy (ry- sunek 27.3), co zostanie zasygnalizowane tak¿e zmian¹ koloru przycisku z pomarañczowego na niebieski. Rysunek 27.3. Zakończenie tworzenia listy   Uwaga  Jeżeli chcielibyśmy, aby nasza lista wyglądała nieco ina- czej niż ta tworzona domyślnie, możemy zmienić jej wygląd.  Po prawej stronie przycisku   znajdziemy małą strzałkę  skierowaną w dół  . Po jej kliknięciu będziemy mogli wy- brać najbardziej nam odpowiadający format numeracji.   27. Jak utworzyć listę numerowaną? 59 Word 2007 PL Aby już istniejącemu tekstowi nadać wygląd listy numero- wanej, wykonujemy niżej przedstawione działania. Rysunek 27.4. Zaznaczenie tekstu przeznaczonego do zamiany Rysunek 27.5. Lista numerowana stworzona ze zwykłego tekstu 1. Zaznaczamy fragment tekstu (rysunek 27.4). 2. Klikamy przycisk , co spowoduje, ¿e tekst przyjmie postaæ listy numerowanej (rysu- nek 27.5). 60 27. Jak utworzyć listę numerowaną? Word 2007 PL   Uwaga  Program Word dzieli tekst na poszczególne punkty li- sty według akapitów, a nie według wierszy. Kolejny akapit  jest tworzony po naciśnięciu klawisza Enter   i może  zawierać jeden lub więcej wierszy tekstu. W niektórych sytu- acjach akapit może zawierać także inne obiekty, nie tylko tekst  — np. rysunek.     Uwaga  Jeżeli chcemy, aby konkretny akapit nie należał do listy,  umieszczamy w jego obrębie kursor tekstowy i klikamy przy- cisk  .   27. Jak utworzyć listę numerowaną? 61 Word 2007 PL 44. Jak przeglądać zarejestrowa- ne zmiany? Wiemy już, jak korzystać z komentarzy i jak rejestro- wać zmiany, ale potrzebna nam jest też umiejętność łatwego poruszania się po dokumencie w poszukiwaniu tych komentarzy i zmian oraz możliwość ich zaakceptowania bądź odrzucenia. Aby przejść do zarejestrowanej zmiany w dokumencie, wykonujemy poniższe polecenia. 1. Na zak³adce Recenzja znajdujemy sekcjê Zmiany (rysunek 44.1). 2. Klikamy przycisk Nastêpne . U¿ycie go spowo- duje, ¿e program przeniesie nas do najbli¿szego wstawionego komentarza lub zarejestrowanej w dokumencie zmiany. 3. Mo¿liwe do wykonania akcje zale¿¹ od tego, co zosta³o zna- lezione w wyniku u¿ycia powy¿- szego polecenia. a. Je¿eli zosta³ znaleziony ko- mentarz, to program umo¿- liwia nam zmianê jego treści oraz jego skasowanie. b. Je¿eli zosta³a znaleziona zarejestrowana poprawka, to mo¿emy u¿yæ przycisku Zaakceptuj Odrzuæ . lub przycisku 94 Rysunek 44.1. Polecenia zgrupowane w sekcję Zmiany Uwaga Jak łatwo się domyślić, przycisk Poprzednie cof- nie nas do wcześniejszego komentarza czy zmiany. W sytuacjach kiedy program osiągnie koniec (bądź początek) dokumentu, zostanie wyświetlony komu- nikat informujący nas o tym.  Uwaga Oba przyciski po kliknięciu znajdującej się na dole strzałki wyświetlają krótkie listy możliwych działań. Chyba najwygodniejszymi są Zaakceptuj i przejdź do następnej oraz Odrzuć i przejdź do następnej. Użycie polecenia Zaakceptuj wszystkie zmiany w dokumencie (lub Odrzuć wszystkie zmiany w doku- mencie) ma sens jedynie w przypadku 100 pewno- ści, że wszystkie wprowadzone zmiany są pożądane (lub są zbędne).  Word 2007 PL 50. Jak wstawić inicjał i jak zawinąć tekst wokół rysunku? Osobom obdarzonym zmysłem estetycznym program Word 2007 PL umożliwia rozmaite eksperymenty z wykorzystaniem inicjału rozpoczynającego akapit. Równie dekoracyjną opcją jest zawinięcie tekstu dookoła rysunku wstawionego z pliku lub klipartu. Efekty są warte włożonego wysiłku, o czym przekonamy się osobiście. Aby wstawić do naszego tekstu inicjał, wykonujemy nastę- pujące czynności. Rysunek 50.1. Początkowa postać tekstu Rysunek 50.2. Litera inicjału będzie wpuszczona w tekst Rysunek 50.3. Tekst z literą inicjału 1. Formatujemy tekst sto- sownie do naszych po- trzeb (rysunek 50.1). 2. Przechodzimy do zak³adki Wstawianie. 3. W sekcji Tekst klikamy przycisk Inicja³ i z ot- wartego menu wybie- ramy opcjê Wpuszczony (rysunek 50.2). 4. Nasz tekst wygl¹da teraz w ten sposób (rysu- nek 50.3). 106 Word 2007 PL Aby wstawiæ w miejscu ini- cja³u rysunek, wykonujemy nastêpuj¹ce czynności. 1. Wstawiamy odpowiedni klipart (rysunek 50.4). 2. Wklejamy tekst — po- winien znaleźæ siê pod obrazem. 3. Klikamy obraz lewym klawiszem myszy, by sta³ siê aktywny. 4. Przechodzimy do paska Formatowanie i klikamy przycisk Po³o¿enie w sekcji Rozmieszczenie. 5. Z otwartego menu wy- bieramy pierwsz¹ pozycjê w sekcji Z zawijaniem tekstu (rysunek 50.5). Na rysunku 50.6 efekt na- szych dzia³añ. 50. Jak wstawić inicjał i jak zawinąć tekst wokół rysunku? 107 Rysunek 50.4. Klipart wybrany do wstawienia Rysunek 50.5. Wybór sposobu wstawienia klipartu w tekst Rysunek 50.6. Klipart wstawiony w tekst
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word 2007 PL. Pierwsza pomoc
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: