Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00176 008313 18793789 na godz. na dobę w sumie
Word 2007 PL. Seria praktyk - książka
Word 2007 PL. Seria praktyk - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2057-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook (-82%), audiobook).

Odkryj bogactwo funkcji Worda!

Jak poprawnie formatować i uatrakcyjniać dokumenty?

Chcesz zacząć sprawnie tworzyć w programie Word dokumenty o profesjonalnym wyglądzie? A może tak dobrze go już znasz, że wątpisz, by skrywał przed Tobą jeszcze jakiekolwiek tajemnice? Tak czy inaczej warto opanować wszystkie potężne możliwości najpopularniejszego edytora tekstów, różne sposoby pracy z nim i metody tworzenia dokumentów tekstowych. Uzbrojony w taką wiedzę, z pewnością będziesz pracował szybciej i sprawniej.

Książka 'Word 2007 PL. Seria praktyk' jest graficznym przewodnikiem po najnowszej wersji Worda i zawiera dokładny opis jego funkcji podstawowych oraz zaawansowanych -- począwszy od tworzenia i formatowania tekstów, a na złożonych makrach skończywszy. Wszystko to przedstawione zostało za pomocą przejrzystych, kolorowych i szczegółowych instrukcji oraz praktycznych przykładów. Dzięki temu podręcznikowi poznasz całe spektrum narzędzi Worda i udoskonalisz swoją pracę z tym programem.

Opanuj wszystkie narzędzia Worda i ciesz się swobodą tworzenia dokumentów!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Word 2007 PL. Seria praktyk Autor: Scott Basham T³umaczenie: Zbigniew Smogur ISBN: 978-83-246-2057-9 Tytu³ orygina³u: Word 2007 in Easy Steps (In Easy Steps) Format: 180x235, stron: 200 Odkryj bogactwo funkcji Worda! Jak poprawnie formatowaæ i uatrakcyjniaæ dokumenty? Chcesz zacz¹æ sprawnie tworzyæ w programie Word dokumenty o profesjonalnym wygl¹dzie? A mo¿e tak dobrze go ju¿ znasz, ¿e w¹tpisz, by skrywa³ przed Tob¹ jeszcze jakiekolwiek tajemnice? Tak czy inaczej warto opanowaæ wszystkie potê¿ne mo¿liwoœci najpopularniejszego edytora tekstów, ró¿ne sposoby pracy z nim i metody tworzenia dokumentów tekstowych. Uzbrojony w tak¹ wiedzê, z pewnoœci¹ bêdziesz pracowa³ szybciej i sprawniej. Ksi¹¿ka „Word 2007 PL. Seria praktyk” jest graficznym przewodnikiem po najnowszej wersji Worda i zawiera dok³adny opis jego funkcji podstawowych oraz zaawansowanych — pocz¹wszy od tworzenia i formatowania tekstów, a na z³o¿onych makrach skoñczywszy. Wszystko to przedstawione zosta³o za pomoc¹ przejrzystych, kolorowych i szczegó³owych instrukcji oraz praktycznych przyk³adów. Dziêki temu podrêcznikowi poznasz ca³e spektrum narzêdzi Worda i udoskonalisz swoj¹ pracê z tym programem. • Narzêdzia g³ówne • Formatowanie tekstu • Szybkie style • Praca z dokumentem • Drukowanie i publikowanie • Konwersja do formatu PDF • Biblioteka ClipArt i SmartArt • Hiper³¹cza i zak³adki • Równania • Zaawansowane funkcje — podpis cyfrowy • Makra Opanuj wszystkie narzêdzia Worda i ciesz siê swobod¹ tworzenia dokumentów! 1 2 3 Wprowadzenie Wprowadzenie Rozpoczynanie pracy z Wordem 2007 Aktywacja Ekran programu Word 2007 Przycisk pakietu Office Wstążka Pasek narzędzi Szybki dostęp Minipasek narzędzi Pasek stanu Zakładki poleceń Zakładki kontekstowe Pomoc Galerie stylów Zakładka Narzędzia główne Rozpoczynanie pracy z nowym dokumentem Wprowadzanie i edycja tekstu Klikanie i pisanie Schowek Kolekcja Polecenia Cofnij i Powtórz Znajdowanie i zamienianie Formatowanie tekstu Zaznaczanie tekstu Formatowanie znaków Formatowanie akapitów Szybkie style Linijka Tabulacja Malarz formantów Style akapitów Style znaków Style połączone Łączenie stylów w obrębie akapitu Spis treści 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 26 27 30 31 32 33 34 38 41 45 50 51 54 55 57 58 59 4 5 6 Praca z dokumentem Przewijanie Przeglądanie Przybliżenie Zapisywanie dokumentu Otwieranie dokumentu Wcześniejsze wersje Worda Wyszukiwanie dokumentów Tworzenie nowego dokumentu Drukowanie i publikowanie Drukowanie Publikowanie bloga Wysyłanie wiadomości na bloga Konwersja do formatu PDF Eksportowanie do formatu PDF Eksportowanie do formatu XPS Zakładka Wstawianie Korzystanie z bloków konstrukcyjnych Dodawanie stron Obrazy Biblioteka ClipArt Kształty Biblioteka SmartArt Wykresy Tabele Hiperłącza i zakładki Nagłówki i stopki Zaawansowane efekty tekstowe Równania Symbole 61 62 63 64 65 67 68 69 70 73 74 76 81 82 85 86 87 88 93 94 99 100 104 105 106 113 115 118 119 120 7 8 9 10 Zakładka Układ strony Motywy Kolory i czcionki Ustawienia strony Struktura dokumentu Inne ustawienia Zakładka Odwołania Spis treści Przypisy dolne Dodawanie cytowania Oznaczanie cytatów Bibliografia Podpisy Spis ilustracji Indeksowanie Zakładka Korespondencja Koperty Etykiety Korespondencja seryjna Zakładka Recenzja Sprawdzanie pisowni i gramatyki Tezaurus Tłumaczenie Poszukiwania Komentarze Śledzenie zmian Akceptowanie i odrzucanie zmian Ochrona dokumentu 121 122 123 124 125 127 129 130 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 147 148 151 152 154 155 156 158 160 11 12 Zakładka Widok Widoki dokumentu Linijki i siatki Mapa dokumentu Miniatury Powiększenie Korzystanie z wielu okien Zaawansowane funkcje Inspektor dokumentu Podpis cyfrowy Formaty plików Dostosowywanie preferencji Współdzielenie dokumentów Poczta elektroniczna i faks Znaki specjalne Pola tekstowe Makra Skorowidz 161 162 165 167 168 169 170 171 172 173 175 176 177 178 179 180 183 187 4 Praca z dokumentem Niniejszy rozdział pomoże Ci w pracy z dokumentem. Omawia tematy przewijania i powiększania tekstu oraz przechowywania dokumentu na dysku. Dowiesz się, w jaki sposób utworzyć nowy dokument na bazie wcześniej przygotowanego szablonu. 62 Przewijanie 63 Przeglądanie 64 Przybliżenie 65 Zapisywanie dokumentu 67 Otwieranie dokumentu 68 Wcześniejsze wersje Worda 69 Wyszukiwanie dokumentów 70 Tworzenie nowego dokumentu m e t n e m u k o d z a c a r P Przewijanie Jeżeli tekst jest zbyt obszerny, aby zmieścić się w oknie dokumentu, trzeba skorzystać z jednej z następujących metod nawigacji: Wskazówka Położenie paska przewija- nia pozwala się zoriento- wać, w którym miejscu dokumentu się znajdu- jesz. Na przykład, jeżeli pionowy pasek przewi- jania znajduje się u góry, oglądasz górną część (początek) dokumentu. Przewijanie w górę Pasek przewijania Przewijanie w dół Przewijanie w lewo Pasek przewijania Przewijanie w prawo 2 6 Metody szybkiego przewijania Wskazówka Wraz z przewijaniem w dół pasek przewijania również się przesuwa — jak winda w szybie. Rozmiar paska wskazuje, jak duży fragment do- kumentu w danej chwili oglądasz. Na przykład, jeżeli zajmuje on 1/3 całej belki przewijania, to oglądasz 1/3 całego dokumentu. 1 2 3 4 5 Przeciągnij pasek przewijania bezpośrednio na nową pozycję. Kliknij obszar przewijania po jednej ze stron paska przewijania. Dokument zostanie automatycznie przewinięty w tym kierunku o jeden ekran naraz. Kiedy przesuwasz punkt wstawiania klawiszami strzałek (kur- sora), Word będzie przewijał ekran w ten sposób, żeby punkt ów był zawsze widoczny. Jeżeli mysz wyposażona jest w kółko, możesz je wykorzystać do pionowego przewijania dokumentu. Klawisze PgUp (Page Up) oraz PgDn (Page Down) przesuwają tekst o jeden ekran w górę lub w dół. Przeglądanie W pobliżu dolnego końca pionowej belki przewijania na prawej krawę- dzi głównego okna znajdują się ikony przeglądania. Przejdź do poprzedniego obiektu Wybierz typ obiektu do przeglądania Przejdź do następnego obiektu Wskazówka Skróty klawiaturowe dla następnego elementu i poprzedniego ele- mentu to odpowiednio Ctrl+PgUp oraz Ctrl+PgDn. Domyślnie typem elementu jest Strona. Oznacza to, że przycisk Przejdź do poprzedniego obiektu działa jak przycisk Poprzednia strona, a przycisk Przejdź do następnego obiektu — jak przycisk Następna strona. Jeżeli najedziesz kursorem myszy nad te ikony, jako podpowiedzi wy- świetlone zostaną etykiety Poprzednia strona oraz Następna strona. Przeglądanie za pomocą innych typów obiektów 1 Kliknij przycisk Wybierz typ obiektów do przeglądania. Strona Sekcja Komentarz Przypis dolny Przypis końcowy Pole Tabela Rysunek Nagłówek Miejsca edycji Okno dialogowe Znajdź Okno dialogowe Przejdź do 2 3 Kliknij dowolną ikonę, aby wybrać typ obiektu do przeglądania. Przyciski Poprzedni obiekt oraz Następny obiekt zmienią się tak, aby uwzględnić dokonany wybór. Na przykład, jeżeli klikniesz ikonę Nagłówek, przyciski będą działać jako Następny nagłówek oraz Poprzedni nagłówek. 6 3 Wskazówka Jeżeli klikniesz opcję Okno dialogowe Znajdź, wówczas wyświetlisz standardowe okno dialo- gowe Znajdź. Po wpisaniu kryterium wyszukiwania i zmniejszeniu okna dialogowego przyciski Poprzedni obiekt i Następ- ny obiekt będą pełniły funkcję przycisków Znajdź następny oraz Znajdź poprzedni. Na przykład, jeżeli w oknie dialogowym Znajdź wpi- szesz słowo lub, przyciski przeglądania umożliwią Ci przeglądanie dokumentu w górę i w dół pod kątem występowania tego wyrazu. m e t n e m u k o d z a c a r P Przybliżenie Mechanizm przybliżenia umożliwia kontrolę nad poziomem powięk- szenia dokumentu na ekranie. Elementy sterujące tą funkcją znajdują się na dole ekranu. Wskazówka Więcej sposobów przy- bliżania opisanych jest w rozdziale 11., „Zakładka Widok”. 4 6 Poziom powiększenia Pomniejsz Powiększenie Powiększ Okno dialogowe Powiększenie 1 2 Kliknij ikonę Aktualne przybliżenie, aby otworzyć okno dialogowe Powiększenie. Wybierz jedną z opcji lub wpisz wartość procentową, po czym kliknij przycisk OK. Wskazówka Skrótem klawiaturowym funkcji Zapisz jest Ctrl+S. Zapisywanie dokumentu Szybkim sposobem na zapisanie dokumentu jest kliknięcie ikony Zapisz znajdującej się na pasku narzędzi Szybki dostęp. Word zapisze dokument na dysku, wykorzystując w tym celu aktualną nazwę pliku. Ikona Zapisz Innym sposobem jest wykorzystanie polecenia Zapisz, które znajduje się w menu Przycisku pakietu Office. Korzystanie z polecenia Zapisz jako Funkcja ta daje większą kontrolę nad tym, jak się zapisuje dokument. Umożliwia określenie nazwy pliku, jego typu, lokalizacji i innych opcji. 1 Kliknij Przycisk pakietu Office, a następnie polecenie Zapisz jako. Wyświetlone zostanie menu podrzędne. 6 5 Wskazówka Więcej informacji na te- mat dostępnych podczas zapisywania formatów plików znajduje się w rozdziale 12., „Funkcje zaawansowane”. W roz- dziale 5., „Drukowanie i publikowanie”, znajdują się natomiast dodatkowe informacje o tym, jak eksportować dokumenty do formatów PDF i XPS. 2 Wybierz opcję Dokument programu Word, aby zapisać plik w do- myślnym formacie aktualnej wersji Worda. m e t n e m u k o d z a c a r P dokończenie... Wskazówka Jeżeli zaznaczysz opcję Włącz miniaturkę, w czasie przeglądania plików w systemie Windows będziesz mieć możli- wość podglądu małego obrazka z pierwszą stroną dokumentu. 3 4 Wyświetlone zostanie poniższe okno dialogowe. Kliknij przycisk Przeglądaj foldery, aby rozwinąć okno dialogowe. 6 6 Strzeż się Jeżeli wybrana nazwa pliku jest taka sama jak nazwa pliku, który już istnieje we wskazanym folderze, Windows wyświetli pytanie o to, czy chcesz nadpisać plik, zmienić jego nazwę, czy scalić zmiany z istnieją- cym dokumentem. 5 6 7 Przejdź do żą- danego folderu i upewnij się, że podana nazwa pli- ku jest poprawna. Jeżeli klikniesz przycisk Narzędzia i wybierzesz opcję Opcje zapisywania, Word przeniesie Cię do sekcji Zapisywanie okna dialogowego Opcje programu Word. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje, po czym kliknij Zapisz, jeżeli wprowadzo- ne ustawienia Cię satysfakcjonują. Otwieranie dokumentu Jeżeli przed rozpoczęciem pracy z programem Word zlokalizujesz dokument Worda i dwukrotnie go klikniesz, Windows automatycznie uruchomi Worda i otworzy ten plik do edycji. Otwieranie dokumentu z poziomu Worda 1 Otwórz menu Przycisku pakietu Office, po czym wybierz polece- nie Otwórz lub naciśnij klawisze Ctrl+O. Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe: 6 7 Wskazówka Normalnie wystarczy klik- nąć przycisk Otwórz, aby rozpocząć pracę z wybra- nym dokumentem. Jeżeli jednak klikniesz strzałkę skierowaną w dół znaj- dującą się przy przycisku Otwórz, będziesz mieć do wyboru dodatkowe opcje. Możesz na przykład otwo- rzyć dokument w trybie tylko do odczytu. 2 3 Domyślnie widoczne będą wszyst- kie dokumenty Worda znajdujące się w bieżącym folderze. W razie potrzeby za pomocą standardowego interfejsu Windows możesz przejść do innego katalogu (folderu). Word może otwierać wiele różnych typów plików. Aby je zobaczyć, otwórz menu rozwijalne przycisku Wszystkie dokumenty programu Word, a następnie wybierz żądany typ. m e t n e m u k o d z a c a r P Wcześniejsze wersje Worda Word 2007 może otwierać dokumenty stworzone we wcześniejszych wersjach, aż do wersji Word 97 włącznie. Jeżeli otworzysz taki doku- ment, to będzie on otwarty w tzw. trybie zgodności. Oznacza to, że zakres dostępnych funkcji będzie ograniczony do tych, które dało się zapisać we wcześniejszej wersji programu. Edycja dokumentu starszego typu 1 2 3 8 6 Wskazówka Jeżeli zapisujesz doku- ment z wyłączoną opcją Zachowaj zgodność…, zmienisz typ pliku na dokument w wersji 2007. Dostępne będą wszystkie nowe funkcje programu Word 2007, ale utracisz możliwość otwierania dokumentu w starszych wersjach programu Word. Zlokalizuj i otwórz plik. Na pasku tytułu głównego okna pro- gramu Word wyświetlona będzie nazwa pliku, a po niej dopisek Tryb zgodności umieszczony w nawiasach kwadratowych. Po zakończeniu edycji dokumentu w menu Przycisku pakietu Office wybierz opcję Zapisz jako. Zaznacz opcję Zachowaj zgodność z programem Word 97-2003, aby zachować format pliku. Oznacza to, że będziesz mieć możliwość otwarcia tego dokumentu i jego edycji na komputerze, na któ- rym zainstalowana jest wcześniejsza wersja Worda. Jeżeli opcja nie będzie zaznaczona, wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe: Wyszukiwanie dokumentów W oknie dialogowym Otwórz dostępna jest funkcja automatycznego wyszukiwania pliku na podstawie jego nazwy. 1 2 3 4 Naciśnij klawisze Ctrl+O lub w menu Przycisku pakietu Office kliknij polecenie Otwórz. Przejdź do folderu, który chcesz przeszukać. Użyj do tego standardowych elementów interfejsu systemu Windows. Word będzie mógł przeszukać także wszystkie foldery podrzędne. Wpisz szukany tekst w polu znajdującym się w prawym górnym rogu okna dialogowego. W tym przypadku szukanym słowem jest r-0. Jak tylko wpiszesz szukany tekst, Word wypisze wszystkie nazwy plików, które go zawierają. Zwróć uwagę, że nie musisz wpisywać całego wyrazu — wystarczy jego fragment. Wskazówka Jeżeli nie masz pewności, jak dokładnie plik się na- zywa, możesz użyć znaku zapytania, aby zastąpić nim pojedynczy znak. Natomiast znak gwiazdki zastępuje ciąg nieznanych znaków o długości zera lub więcej znaków. Na przykład ciąg ps? będzie pasował do takich słów, jak psa, psu. Ciąg ps* bę- dzie natomiast pasować do takich słów, jak psów, psiak. Wyszukiwanie nie uwzględnia wielkości znaków, więc nie musisz zwracać uwagi na wielkie litery. 6 9 Nie zapomnij Jeżeli nie możesz znaleźć nazwy pliku za pomocą tej metody, skorzystaj z funk- cji wyszukiwania systemu Windows. Jej zaawanso- wane opcje pozwalają na wyszukiwanie nazwy pliku, daty, rozmiaru, typu pliku, a także kombinacji tych cech. m e t n e m u k o d z a c a r P Tworzenie nowego dokumentu Wcześniej pokazano, w jaki sposób utworzyć nowy pusty dokument. W tej części skupimy się na takich opcjach, jakie pozwolą Ci przyspie- szyć początek pracy dzięki wykorzystaniu szablonów, w których część pracy została już wykonana za Ciebie. Dostęp do witryny Microsoft Office Online 1 Otwórz menu Przycisku pakietu Office, po czym kliknij polecenie Nowy. 2 Kliknij jedną z opcji w sekcji Microsoft Office Online. Wskazówka Szablon programu Word jest nieco innym typem pliku. Szablony funkcjo- nują na zasadzie odbitki standardowych typów dokumentów, których używasz cyklicznie. Przykładami mogą być standardowe notatki, raporty, listy lub faksy. 0 7 Nie zapomnij Dostęp do zawartości witryny Microsoft Online będziesz mieć tylko wtedy, gdy dysponujesz aktywnym połączeniem internetowym. W prze- ciwnym wypadku dostęp- na będzie tylko zawartość trybu offline. Widoczne będą na przykład zainsta- lowane szablony. 3 Kiedy przeszukiwanie online zostanie zakończone, możesz prze- glądać inne kategorie. dokończenie... 4 5 6 Jeżeli zdecydujesz się pobrać nowy szablon dokumentu, możesz natrafić na następujący komunikat: Wskazówka Okno dialogowe Nowy dokument umożliwia łatwe przeglądanie dostępnych szablonów. Jeżeli wybierzesz jeden z nich, po prawej stronie zobaczysz jego podgląd wraz z innymi szczegóła- mi, takimi jak na przykład rozmiar pobieranego pliku. Kliknij przycisk Pobierz, aby kontynuować i pobrać plik na komputer. Kliknij Kontynuuj. Firma Microsoft sprawdzi instalację pakietu Microsoft Office. Po zakończeniu tego procesu dokument zostanie otwarty. Możesz go teraz edytować i dopisywać własne informacje do istniejącego już tekstu, który został już za Ciebie rozmieszczony i sformatowany. 7 1 m e t n e m u k o d z a c a r P Nie zapomnij Szablon wygląda jak zwykły dokument, ale plik zapisany jest w formacie szablonu, a nie doku- mentu. Aby łatwo utworzyć włas- ny szablon, otwórz menu Przycisku pakietu Office, wybierz polecenie Zapisz jako i w menu pod- rzędnym zaznacz opcję Szablon programu Word. Plik zostanie zapisany z rozszerzeniem .dotx. 2 7 dokończenie... Nowy na podstawie istniejącego dokumentu Zainstalowane szablony dostępne są z poziomu okna dialogowego Nowy dokument, a gdy je wybierzesz, utworzą nowe kopie samych siebie. W podobny sposób możesz używać zwykłego dokumentu: 1 Otwórz menu Przycisku pakietu Office i wybierz polecenie Nowy. 2 Wybierz opcję Nowy z istniejącego…, po czym wybierz dokument, którego chcesz użyć. Nowy dokument zostanie utworzony na podstawie kopii istniejącego.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word 2007 PL. Seria praktyk
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: