Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00088 003610 18779858 na godz. na dobę w sumie
Word 2007 PL dla bystrzaków - książka
Word 2007 PL dla bystrzaków - książka
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1167-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komputery, informatyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zostań mistrzem świata w obsłudze Worda
Poskramianie Worda

Niby zwykły edytor tekstów -- na pierwszy rzut oka nic szczególnego. Podobno wystarczy przyswoić sobie kilka prostych informacji, by z rozmachem przystąpić do pisania elaboratów, krótkich notek z zebrań, a może i miłosnych listów -- jeśli masz na to ochotę. Jeżeli jednak kiedykolwiek przyszło Ci do głowy przyjrzeć się z bliska aplikacji MS Word 2007, wiesz, że możliwości, jakie oferuje, NAPRAWDĘ potrafią zaskoczyć.

Najgorsze są początki, ale z pewnością szybko przyzwyczaisz się do swojego Worda, a nawet go pokochasz. Będziemy Ci towarzyszyć w tej niepokojącej i zarazem ekscytującej podróży, a książka ta będzie o wiele lepszym rozwiązaniem Twoich problemów z edycją tekstu niż dwie poranne aspiryny i telefon do obsługi technicznej. Razem damy radę.

Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 przydatnych sztuczek, 10 ciekawostek i 10 dobrych rad dla każdego użytkownika.

DODATEK SPECJALNY:
Ściąga:
Sztuka poruszania się po dokumencie
Dziesiątki przydatnych poleceń klawiaturowych

Podróżniku, odkrywco, wolny człowieku...
Seria 'Dla bystrzaków' to niezbędnik każdego poszukiwacza wiedzy. Książki pisane lekkim stylem pełne są humoru, a jednocześnie zawierają czytelne informacje, przygotowane przez specjalistów w swoich dziedzinach. Dzięki nim odkryjesz, że potrafisz chłonąć wiedzę niczym gąbka, dobrze się przy tym bawiąc. Świetna lektura przy śniadaniu, w łóżku, w podróży i na bezludnej wyspie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Word 2007 PL dla bystrzaków Autor: Dan Gookin ISBN: 978-83-246-1167-6 Tytu³ orygina³u: Word 2007 For Dummies Format: 180x235, stron: 368 Zostañ mistrzem œwiata w obs³udze Worda Poskramianie Worda Niby zwyk³y edytor tekstów — na pierwszy rzut oka nic szczególnego. Podobno wystarczy przyswoiæ sobie kilka prostych informacji, by z rozmachem przyst¹piæ do pisania elaboratów, krótkich notek z zebrañ, a mo¿e i mi³osnych listów — jeœli masz na to ochotê. Je¿eli jednak kiedykolwiek przysz³o Ci do g³owy przyjrzeæ siê z bliska aplikacji MS Word 2007, wiesz, ¿e mo¿liwoœci, jakie oferuje, NAPRAWDÊ potrafi¹ zaskoczyæ. Najgorsze s¹ pocz¹tki, ale z pewnoœci¹ szybko przyzwyczaisz siê do swojego Worda, a nawet go pokochasz. Bêdziemy Ci towarzyszyæ w tej niepokoj¹cej i zarazem ekscytuj¹cej podró¿y, a ksi¹¿ka ta bêdzie o wiele lepszym rozwi¹zaniem Twoich problemów z edycj¹ tekstu ni¿ dwie poranne aspiryny i telefon do obs³ugi technicznej. Razem damy radê. • Podstawy — zaczynamy od uruchomienia programu. • Korekta dokumentu — sprawdzanie pisowni i gramatyki. • Przydatne triki — jak u¿ywaæ skrótów klawiaturowych. • Upiêkszanie — formatowanie dokumentu, praca z grafik¹. • Wstawianie komentarzy, korespondencja seryjna i inne przydatne funkcje. Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 przydatnych sztuczek, 10 ciekawostek i 10 dobrych rad dla ka¿dego u¿ytkownika. DODATEK SPECJALNY: Œci¹ga: Sztuka poruszania siê po dokumencie Dziesi¹tki przydatnych poleceñ klawiaturowych Spis treĂci O autorze ................................................................................................................................. 15 Wprowadzenie ......................................................................................................................... 17 Co nowego w Wordzie 2007? .......................................................................................................................17 O ksiÈĝce .....................................................................................................................................................18 Jak korzystaÊ z ksiÈĝki ....................................................................................................................................18 Naiwne zaïoĝenia ..........................................................................................................................................19 Jak podzielona jest ksiÈĝka .............................................................................................................................20 CzÚĂÊ I: „Witaj, Wordzie!” .......................................................................................................................20 CzÚĂÊ II: „Podstawy edycji tekstu” .............................................................................................................20 CzÚĂÊ III: „Formatowanie” ........................................................................................................................20 CzÚĂÊ IV: „UpiÚkszanie dokumentu” .........................................................................................................20 CzÚĂÊ V: „Co jeszcze zostaïo?” .................................................................................................................21 CzÚĂÊ VI: „Dekalogi” ...............................................................................................................................21 Czego tu nie ma? ..........................................................................................................................................21 Ikony uĝyte w ksiÈĝce ....................................................................................................................................21 Co dalej .......................................................................................................................................................22 CzÚĂÊ I: Witaj, Wordzie! ................................................23 Rozdziaï 1: Sztuczki z Wordem ................................................................................................ 25 Jak uruchomiÊ Worda? Policzmy sposoby… ...................................................................................................25 Dobry, choÊ pospolity sposób uruchamiania Worda ........................................................................................26 Lepszy i najlepszy sposób uruchamiania Worda ..........................................................................................27 Uruchamianie Worda przez otwarcie dokumentu ........................................................................................28 Oto Word! ...................................................................................................................................................29 Maksymalizacja okna programu Word .......................................................................................................29 Patrz! Na ekran! ......................................................................................................................................30 Pusty obszar, w którym piszemy .................................................................................................................32 Kursor myszy w Wordzie ..........................................................................................................................33 Wzywanie Worda na pomoc ..........................................................................................................................33 Gdy skoñczysz ..............................................................................................................................................34 Koñczenie pracy programu Word ..............................................................................................................34 Jak zakoñczyÊ to, co robimy, nie koñczÈc przy tym pracy Worda ..................................................................35 Odkïadanie Worda na chwilÚ ....................................................................................................................36 4 Word 2007 PL dla bystrzaków Rozdziaï 2: Przyjaěñ z klawiaturÈ ............................................................................................. 37 Oto klawiatura komputera! ............................................................................................................................37 Wpisywanie (lub polowanie na klawisze) ........................................................................................................39 PodÈĝaj za migajÈcym kursorem ................................................................................................................39 Kiedy nacisnÈÊ klawisz Enter? ...................................................................................................................40 Kiedy nacisnÈÊ spacjÚ? ............................................................................................................................. 40 Klawisze cofajÈce i usuwajÈce ....................................................................................................................41 Uwaĝaj na 1 i 0 oraz L i O .......................................................................................................................41 Na co naleĝy zwróciÊ uwagÚ podczas pisania? .................................................................................................42 Lewy koniec paska stanu ...........................................................................................................................42 ¿ycie miÚdzy stronami ..............................................................................................................................43 Kropki i Ămieci w tekĂcie ...........................................................................................................................44 Dziwne podkreĂlenia i kolorowy tekst .........................................................................................................44 Word moĝe to napisaÊ za Ciebie ................................................................................................................45 Rozdziaï 3: Krótki przewodnik po Wordzie (dla niecierpliwych) .............................................. 47 PrzeglÈd .......................................................................................................................................................47 Rozpoczynanie pracy ....................................................................................................................................48 Wpisywanie tekstu ........................................................................................................................................49 Formatowanie dokumentu .............................................................................................................................50 Zapisuj swojÈ pracÚ! .....................................................................................................................................50 Koñczenie dokumentu ...................................................................................................................................52 Korekta ....................................................................................................................................................52 PodglÈd dokumentu ..................................................................................................................................53 Drukowanie dokumentu ............................................................................................................................54 Koñczenie pracy ...........................................................................................................................................54 CzÚĂÊ II: Podstawy edycji tekstu ................................... 55 Rozdziaï 4: Poruszanie siÚ po dokumencie. Tu, tam i z powrotem .......................................... 57 Przewijanie dokumentu .................................................................................................................................57 Pionowy pasek przewijania ........................................................................................................................57 Poziomy pasek przewijania ........................................................................................................................59 Sztuczki z przewijaniem myszÈ ..................................................................................................................59 Przenoszenie punktu wstawiania ....................................................................................................................59 Kierowanie punktem wstawiania za pomocÈ myszy ........................................................................................59 Przenoszenie na maïe odlegïoĂci (podstawowe klawisze strzaïek) ..................................................................60 Przechodzenie z poczÈtku na koniec ...........................................................................................................60 Szczególne przypadki PgUp i PgDn .........................................................................................................61 Nawigowanie za pomocÈ przycisków przeglÈdania ...........................................................................................61 Gubimy siÚ i wracamy ...................................................................................................................................62 Przejdě gdzieĂ za pomocÈ polecenia Przejdě do ..............................................................................................62 Rozdziaï 5: Edycja tekstu ......................................................................................................... 65 Usuwanie elementów .....................................................................................................................................65 Klawisze usuwajÈce: Backspace i Delete ....................................................................................................66 Usuwanie pojedynczych znaków ................................................................................................................66 Spis treĂci 5 Usuwanie sïowa .......................................................................................................................................66 Usuwanie kilku sïów .................................................................................................................................67 Dzielenie i ïÈczenie .......................................................................................................................................68 Tworzenie dwóch akapitów z jednego ........................................................................................................68 Tworzenie jednego akapitu z dwóch ...........................................................................................................69 Twardy podziaï wiersza ............................................................................................................................69 Pomyïki? Pomyïki? Wycofaj je szybko ............................................................................................................69 Jak cofnÈÊ? ...............................................................................................................................................69 Powtarzanie .............................................................................................................................................70 Wykonaj ponownie, Powtórz Pisanie .........................................................................................................71 Rozdziaï 6: Wyszukiwanie i zamienianie ................................................................................. 73 SzczÚĂliwie odnaleziony tekst .........................................................................................................................73 O, nikczemny fragmencie! ZnajdÚ ciÚ! .......................................................................................................74 Superwyszukiwanie ...................................................................................................................................75 Wyszukiwanie elementów, których nie moĝesz wpisaÊ ..................................................................................77 Wyszukiwanie formatowania ......................................................................................................................78 ZastÚpowanie tego, co odnalezione ................................................................................................................80 Cud przycisku Zamieñ wszystko ................................................................................................................82 Wyszukiwanie i zmienianie formatowania ...................................................................................................82 Rozdziaï 7: Bloki tekstu ........................................................................................................... 85 Czym jest blok tekstu? ...................................................................................................................................85 Zaznaczanie fragmentu tekstu ........................................................................................................................87 Zaznaczanie tekstu za pomocÈ klawiatury ...................................................................................................87 Zaznaczanie bloku za pomocÈ myszy .........................................................................................................88 Uĝycie klawisza F8 do zaznaczenia bloku ..................................................................................................89 Zaznaczanie caïego dokumentu .................................................................................................................90 Usuwanie zaznaczenia bloku .........................................................................................................................90 ZaznaczyïeĂ blok — co teraz? .......................................................................................................................90 Kopiowanie bloku .....................................................................................................................................91 Przenoszenie bloku ...................................................................................................................................92 Opcje wklejania tekstu ..............................................................................................................................92 Wklejanie specjalne ...................................................................................................................................93 Kopiowanie lub przenoszenie bloku za pomocÈ myszy .................................................................................94 Kopiowanie i przenoszenie za pomocÈ klawisza F2 .....................................................................................94 Cud zbierz-i-wklej .........................................................................................................................................95 ZaglÈdanie do Schowka ............................................................................................................................95 Wklejanie elementów z okienka zadañ Schowek ..........................................................................................96 Czyszczenie okienka zadañ Schowek ..........................................................................................................96 Rozdziaï 8: Korekta dokumentu (pisownia i gramatyka) ......................................................... 97 Polowa nie na nie popraw mnie napisane sïowa ..............................................................................................97 Sprawdzanie pisowni ....................................................................................................................................98 Czerwony zygzak wstydu ...........................................................................................................................98 Co zrobiÊ, gdy moduï sprawdzania pisowni gïupio okreĂli sïowo jako niepoprawnie napisane, podczas gdy w rzeczywistoĂci tak nie jest? ...................................................................................................99 Cofanie polecenia Ignoruj wszystkie .........................................................................................................100 Usuwanie sïów ze sïownika .....................................................................................................................101 6 Word 2007 PL dla bystrzaków Bïyskawiczne poprawianie tekstu — Autokorekta ..........................................................................................101 Autokorekta w dziaïaniu .........................................................................................................................101 Tworzenie wïasnych wpisów Autokorekty .................................................................................................102 Cofanie poprawek wprowadzonych przez AutokorektÚ ............................................................................103 BÈdě poprawna, gramatyko .........................................................................................................................103 Korekta caïego dokumentu ...........................................................................................................................104 Dostosowywanie opcji sprawdzania poprawnoĂci ...........................................................................................105 Poprawiamy biegïoĂÊ wïadania sïownictwem .....................................................................................................105 Tezaurus to nie wielka prehistoryczna bestia .............................................................................................106 Okienko zadañ Poszukiwanie ..................................................................................................................107 Liczy siÚ kaĝde sïowo ..................................................................................................................................108 Rozdziaï 9: Dokumenty i pliki ................................................................................................. 109 Wszystko o plikach ......................................................................................................................................109 Tworzenie nowego dokumentu .....................................................................................................................110 Szybko! Pusta kartka papieru ..................................................................................................................111 Uĝycie szablonu .....................................................................................................................................111 Zapisywanie dokumentu ..............................................................................................................................112 Pierwsze zapisywanie nowego dokumentu ................................................................................................112 Problemy z zapisywaniem dokumentu ......................................................................................................114 Zapisywanie lub aktualizowanie dokumentu .............................................................................................114 Zapisywanie po zakoñczeniu pracy ..........................................................................................................115 Niezapisywanie dokumentu .....................................................................................................................115 Otwieranie dokumentu ................................................................................................................................116 Tradycyjne polecenie Otwórz ..................................................................................................................116 Wygodny sposób otwierania ostatnio uĝywanych plików ............................................................................117 Otwieranie jednego dokumentu w innym ..................................................................................................118 Rozdziaï 10: Drukujemy, czyli tworzymy dokument ................................................................ 121 Przygotowywanie drukarki ...........................................................................................................................121 Podejrzyj, zanim wydrukujesz ......................................................................................................................122 Drukowanie caïego dokumentu ....................................................................................................................124 Drukowanie w odwrotnej kolejnoĂci .........................................................................................................125 Szybkie drukowanie dokumentu ...............................................................................................................126 Wybieranie innej drukarki .......................................................................................................................126 Drukowanie czÚĂci dokumentu .....................................................................................................................127 Drukowanie okreĂlonej strony .................................................................................................................. 127 Drukowanie zakresu stron .......................................................................................................................127 Drukowanie bloku ..................................................................................................................................128 Drukowanie kilku kopii tego samego .............................................................................................................128 Anulowanie zadania drukowania (o rany!) ...................................................................................................129 CzÚĂÊ III: Formatowanie ............................................. 131 Rozdziaï 11: Formatowanie tekstu ........................................................................................ 133 Jak formatowaÊ tekst ....................................................................................................................................133 Podstawy formatowania tekstu .....................................................................................................................134 Zmienianie czcionki ................................................................................................................................135 Formaty znaków (pogrubienie, kursywa itd.) ............................................................................................136 Spis treĂci 7 Przeksztaïcanie tekstu z maleñkiego w gigantyczny ........................................................................................138 Ustawianie rozmiaru tekstu .....................................................................................................................138 Subtelna zmiana rozmiaru tekstu .............................................................................................................139 Kolorowanie tekstu ......................................................................................................................................140 Wycofywanie tego caïego nonsensownego formatowania tekstu .......................................................................141 RadoĂÊ z formatowania w oknie dialogowym Czcionka ..................................................................................141 Zmienianie wielkoĂci liter ............................................................................................................................143 Rozdziaï 12: Formatowanie akapitów ................................................................................... 145 Jak formatowaÊ akapit? ................................................................................................................................145 Gdzie kryjÈ siÚ polecenia formatujÈce akapity? ............................................................................................147 Wyrównywanie i justowanie akapitu .............................................................................................................147 WyrównaÊ do lewej! ...............................................................................................................................148 Wszyscy do Ărodka! ................................................................................................................................148 WyrównaÊ do prawej! .............................................................................................................................149 Justowanie ..............................................................................................................................................149 Tworzenie miejsca przed, za i wewnÈtrz akapitu ............................................................................................149 Interlinia ................................................................................................................................................149 WiÚcej opcji interlinii ..............................................................................................................................150 OdstÚp miÚdzy akapitami ........................................................................................................................151 WciÚcia akapitów ........................................................................................................................................152 WciÚcie pierwszego wiersza akapitu .........................................................................................................152 Tworzenie wysuniÚcia .............................................................................................................................153 WciÚcie caïego akapitu ............................................................................................................................153 Ustawianie marginesów akapitu ...............................................................................................................154 Praca z linijkÈ .............................................................................................................................................154 Rozdziaï 13: Ustawianie tabulatorów ................................................................................... 157 Historia tabulatora ......................................................................................................................................157 Tu koñczy siÚ tabulator ...............................................................................................................................158 Standardowy lewy tabulator .........................................................................................................................159 Lista z tabulatorów .................................................................................................................................159 Ukïad tabulator-tabulator-akapit ..............................................................................................................161 Tabulator Ărodkowy ....................................................................................................................................162 Tabulator prawy .........................................................................................................................................163 Lista z prawego i lewego tabulatora .........................................................................................................163 Lista typu tabulator, tabulator prawy ........................................................................................................164 Tabulator dziesiÚtny ....................................................................................................................................165 Tabulator paskowy ......................................................................................................................................166 Okno dialogowe Tabulatory ........................................................................................................................167 Ustawianie tabulatora za pomocÈ okna dialogowego Tabulatory ................................................................167 Znak wiodÈcy ........................................................................................................................................168 Tabulatory domyĂlne ..............................................................................................................................169 Usuwanie tabulatora ...................................................................................................................................169 Rozdziaï 14: Formatowanie stron .......................................................................................... 171 Opisz kartkÚ papieru ...................................................................................................................................171 Strona jest kartkÈ papieru o mniej wiÚcej „takim” rozmiarze ......................................................................172 Orientacja strony (pozioma lub pionowa) .................................................................................................173 8 Word 2007 PL dla bystrzaków Informacje marginalne .............................................................................................................................174 Oto okno dialogowe Ustawienia strony ....................................................................................................175 Numerowanie stron .....................................................................................................................................176 Gdzie wstawiÊ numer strony? ..................................................................................................................177 Rozpoczynanie od innego numeru strony ..................................................................................................177 Numerowanie z uĝyciem cyfr rzymskich .....................................................................................................178 Usuwanie numerów stron ........................................................................................................................178 Nowa strona znikÈd ....................................................................................................................................178 Rozpoczynanie od poczÈtku na nowej, pustej stronie .................................................................................179 Wstawianie caïej, pustej strony ................................................................................................................179 Szelest stron ...............................................................................................................................................180 Pokoloruj stronÚ .....................................................................................................................................180 Wytworny znak wodny ............................................................................................................................181 Rozdziaï 15: Formatowanie dokumentów .............................................................................. 183 CzÚsto ěle rozumiane, ale bardzo przydatne pojÚcie sekcji ..............................................................................183 ZrozumieÊ sekcje ....................................................................................................................................184 Tworzenie sekcji .....................................................................................................................................184 Wykorzystanie sekcji ...............................................................................................................................186 Usuwanie podziaïu sekcji ........................................................................................................................186 Dodawanie strony tytuïowej (szybko i podstÚpnie) .........................................................................................186 Kapelusz i buty stron dokumentu (nagïówki i stopki) .....................................................................................187 Dodawanie nagïówka ..............................................................................................................................188 Edytowanie nagïówka .............................................................................................................................189 Tworzenie nagïówków parzystych i nieparzystych ......................................................................................190 „Ale ja nie chcÚ mieÊ nagïówka na pierwszej stronie!” ...............................................................................191 Nagïówki i sekcje dokumentu ...................................................................................................................191 Usuwanie nagïówka ................................................................................................................................192 Rozdziaï 16: Style w Wordzie ................................................................................................. 195 Wielki przeglÈd stylów ................................................................................................................................195 Rodzaje stylów .......................................................................................................................................196 Style szybkie i niestandardowe .................................................................................................................196 Uĝywanie stylu .......................................................................................................................................197 Przyjemne i ïatwe formatowanie z uĝyciem szybkich stylów ............................................................................197 Stosowanie szybkiego stylu do tekstu ........................................................................................................197 Korzystanie z okienka zadañ Style ...........................................................................................................199 Odchudzona wersja okienka zadañ Style ..................................................................................................200 Odkrywamy, z którego stylu korzystamy ...................................................................................................201 Zmienianie zestawu stylów ......................................................................................................................201 Rezygnacja ze stylu .................................................................................................................................202 Styl — zrób to sam .....................................................................................................................................202 Tworzenie stylu na podstawie sformatowanego tekstu ................................................................................203 Tworzenie stylów znakowych, list i innych ................................................................................................205 Modyfikowanie stylu ...............................................................................................................................205 Przypisywanie skrótu klawiaturowego do stylu ..........................................................................................206 Usuwanie stylu .......................................................................................................................................207 ZarzÈdzanie stylami ....................................................................................................................................207 Spis treĂci 9 Rozdziaï 17: Motywy i szablony ............................................................................................. 209 Szybkie i szykowne formatowanie z uĝyciem motywu .....................................................................................209 Stosowanie motywu dokumentu ...............................................................................................................210 Modyfikowanie lub tworzenie motywu ......................................................................................................210 Szybkie tworzenie podobnych dokumentów za pomocÈ szablonu ....................................................................212 Czym jest szablon? .................................................................................................................................212 Tworzenie szablonu na podstawie istniejÈcego dokumentu .........................................................................213 Tworzenie nowego szablonu od podstaw ..................................................................................................214 Modyfikowanie utworzonego szablonu .....................................................................................................215 DoïÈczanie szablonu do dokumentu .........................................................................................................215 Poznajemy Normal.dotm ........................................................................................................................217 Rozdziaï 18: Inne sprawy zwiÈzane z formatowaniem .......................................................... 219 Automatyczne formatowanie ........................................................................................................................219 Cieszmy siÚ automagicznym tekstem .........................................................................................................220 Triki przy formatowaniu akapitów ...........................................................................................................221 Cofanie zmian wprowadzonych przez Autoformatowanie ..........................................................................222 WyïÈczanie @#$ ! Autoformatowania ...............................................................................................222 Praca z polami ............................................................................................................................................223 Wstawianie pola do dokumentu ...............................................................................................................223 Zabawa z polami ....................................................................................................................................225 WyĂrodkuj na stronie od góry do doïu ..........................................................................................................226 Ukradnij ten format! ...................................................................................................................................227 CzÚĂÊ IV: UpiÚkszanie dokumentu ................................229 Rozdziaï 19: KrawÚdzie, obramowania i kolor tïa ................................................................. 231 Na krawÚdzi ...............................................................................................................................................231 Przycisk polecenia KrawÚdě ....................................................................................................................232 Okno dialogowe Obramowanie i cieniowanie ...........................................................................................232 Linie i ramki wokóï tekstu ............................................................................................................................233 Rysowanie grubej linii .............................................................................................................................233 Tworzenie podziaïów ..............................................................................................................................234 Obramowanie tekstu lub akapitów ...........................................................................................................234 Obramowanie tytuïu ...............................................................................................................................234 Umieszczanie ramki wokóï strony tekstu ...................................................................................................235 Usuwanie krawÚdzi .................................................................................................................................236 Kolory tïa ...................................................................................................................................................236 Rozdziaï 20: Praca z tabelami ............................................................................................... 239 Tworzymy tabelÚ ........................................................................................................................................239 Zaczynamy tworzenie tabel .....................................................................................................................240 Tworzenie tabeli o okreĂlonym rozmiarze .................................................................................................241 Rysowanie tabeli ....................................................................................................................................241 Przeksztaïcanie tekstu w tabelÚ ................................................................................................................243 Przeksztaïcanie tabeli w zwykïy tekst ........................................................................................................243 10 Word 2007 PL dla bystrzaków Czas wpisaÊ dane ........................................................................................................................................244 Uĝywanie myszy w tabeli ........................................................................................................................244 Wpisywanie tekstu do tabeli ....................................................................................................................245 Rzeěbienie tabeli .........................................................................................................................................246 Projektowanie tabeli ................................................................................................................................246 Dostosowywanie tabeli ............................................................................................................................247 Usuwanie tabeli ......................................................................................................................................248 Rozdziaï 21: Praca z kolumnami ............................................................................................ 249 Wszystko o kolumnach ................................................................................................................................249 NadchodzÈ kolumny! ..................................................................................................................................250 WiÚcej niĝ trzy kolumny ..........................................................................................................................251 Mieszanie formatów kolumn ....................................................................................................................251 Dostosowywanie kolumn w oknie dialogowym Kolumny ............................................................................252 Koniec kolumny ..........................................................................................................................................252 Rozdziaï 22: Kocham listy ...................................................................................................... 255 Podstawowe punktory i numery ....................................................................................................................255 Tworzenie wypunktowañ .........................................................................................................................255 Numerowanie listy ..................................................................................................................................256 Numerowanie wierszy tekstu ....................................................................................................................256 Listy w dokumencie ....................................................................................................................................257 Tworzenie spisu treĂci .............................................................................................................................257 Tworzenie indeksu ..................................................................................................................................258 Przypisy dolne i koñcowe ............................................................................................................................261 Rozdziaï 23: Grafika ............................................................................................................... 263 Nadchodzi grafika! .....................................................................................................................................263 Wstawianie obrazu z pliku zapisanego na dysku ........................................................................................264 Wstawianie obiektu clipart ......................................................................................................................264 Wstawianie Autoksztaïtu .........................................................................................................................266 Wstawianie obrazu lub tekstu do Autoksztaïtu ..........................................................................................267 Usuwanie obrazu lub rysunku ..................................................................................................................267 Obrazy i tekst mogÈ siÚ ïÈczyÊ ......................................................................................................................267 Zawijanie tekstu wokóï obrazu .................................................................................................................268 Przenoszenie obrazu ...............................................................................................................................269 Edycja obrazu .............................................................................................................................................270 Zmienianie rozmiaru obrazu ...................................................................................................................270 Przycinanie obrazu .................................................................................................................................271 Obracanie obrazu ...................................................................................................................................271 Rozmieszczanie wielu obrazów ................................................................................................................272 Rozdziaï 24: Wstaw to do dokumentu ................................................................................... 273 Dziwne znaki ..............................................................................................................................................273 Spacje i dywizy nierozdzielajÈce ..............................................................................................................273 Wpisywanie znaków typu Ü, Ç i Ñ .........................................................................................................274 Wstawianie pauzy i póïpauzy ..................................................................................................................275 Wstawianie znaków specjalnych i symboli .................................................................................................275 Spis treĂci 11 Wyraě to za pomocÈ WordArt .....................................................................................................................276 Nadaj styl za pomocÈ pola tekstowego ..........................................................................................................277 Bïyskawiczne grafiki z uĝyciem SmartArt .....................................................................................................278 CzÚĂÊ V: Co jeszcze zostaïo? .........................................279 Rozdziaï 25: Wiele dokumentów, wiele okien, wiele formatów, szaleñstwo ....................... 281 Mania wielu dokumentów ............................................................................................................................281 ZarzÈdzanie wieloma dokumentami .........................................................................................................282 PrzeglÈdanie tego samego dokumentu w kilku oknach ...............................................................................284 Uĝycie starego triku z podziaïem ekranu ...................................................................................................284 Praca z dokumentami w innych formatach niĝ Word .....................................................................................285 Uĝycie listy rozwijanej Typ pliku .............................................................................................................286 ’adowanie obcego dokumentu .................................................................................................................286 Zapisywanie pliku w niezwykle dziwnym i nienaturalnym formacie .............................................................287 Aktualizowanie dokumentów ze starszych wersji Worda ............................................................................287 Rozdziaï 26: Inne sposoby przeglÈdania dokumentu ............................................................. 289 UporzÈdkuj myĂli ........................................................................................................................................289 WïÈczanie widoku Konspekt ...................................................................................................................290 Umieszczanie tematów w konspekcie ........................................................................................................291 Obniĝanie poziomu tematu (tworzenie podtematów) .....................................................................................292 Podwyĝszanie poziomu tematu ................................................................................................................292 Dodawanie tekstu podstawowego .............................................................................................................293 Zmienianie ukïadu tematów ....................................................................................................................293 Rozwijanie i zwijanie tematów .................................................................................................................293 Drukowanie konspektu ............................................................................................................................294 UsiÈdě wygodnie i czytaj .............................................................................................................................295 Rozdziaï 27: Wspóïpraca ....................................................................................................... 297 Oto moje myĂli ...........................................................................................................................................297 Wstawianie komentarza ...........................................................................................................................297 Ukrywanie komentarzy ............................................................................................................................299 PrzeglÈdanie komentarzy .........................................................................................................................299 Drukowanie komentarzy ..........................................................................................................................299 Usuwanie komentarzy .............................................................................................................................300 WyciÈgnij ĝóïty zakreĂlacz ...........................................................................................................................300 Patrz, mamo, co oni zrobili z moim tekstem ..................................................................................................301 Porównywanie dwóch wersji tego samego dokumentu ................................................................................301 PrzeglÈdanie zmian ................................................................................................................................302 ¥ledzenie zmian .....................................................................................................................................303 Rozdziaï 28: Korespondencja seryjna ................................................................................... 305 Wszystko o korespondencji seryjnej ..............................................................................................................305 Zabieramy siÚ za korespondencjÚ .................................................................................................................306 Tworzenie gïównego dokumentu (zadanie 1. z 5) .....................................................................................307 Przypisywanie pól (zadanie 2. z 5) ..........................................................................................................308 12 Word 2007 PL dla bystrzaków Tworzenie rekordów (zadanie 3. z 5) .......................................................................................................310 Wstawianie pól do gïównego dokumentu (zadanie 4. z 5) .........................................................................311 Scalanie (ostatnie zadanie) ......................................................................................................................312 Rozdziaï 29: Etykiety miïoĂci ................................................................................................. 315 Etykieta ......................................................................................................................................................315 Oto arkusz identycznych etykiet ...................................................................................................................316 Drukowanie listy adresów ............................................................................................................................317 Sztuczka z grafikÈ .......................................................................................................................................319 Rozdziaï 30: Dostosowywanie Worda .................................................................................... 321 Dobrze CiÚ widzieÊ .....................................................................................................................................321 Menu Dostosuj pasek stanu .........................................................................................................................322 Pasek narzÚdzi Szybki dostÚp ......................................................................................................................323 Gdzie jest pasek? ....................................................................................................................................324 Przenoszenie paska narzÚdzi ...................................................................................................................324 Dodawanie przycisków poleceñ do paska narzÚdzi ....................................................................................324 Usuwanie poleceñ z paska .......................................................................................................................326 Przywracanie paska narzÚdzi Szybki dostÚp .............................................................................................326 CzÚĂÊ VI: Dekalogi ..................................................... 327 Rozdziaï 31: Dekalog Worda .................................................................................................. 329 BÚdziesz pamiÚtaÊ o zapisywaniu pracy ........................................................................................................329 Nie bÚdziesz uĝywaÊ spacji nadaremno .........................................................................................................329 Nie bÚdziesz naciskaï klawisza Enter na koñcu kaĝdego wiersza .....................................................................330 Nie bÚdziesz lekcewaĝyÊ klawiatury ..............................................................................................................330 Nie bÚdziesz rÚcznie numerowaÊ stron ..........................................................................................................330 Nie bÚdziesz uĝywaï klawisza Enter do rozpoczynania nowej strony ................................................................330 Nie bÚdziesz pochopnie klikaï OK ...............................................................................................................331 BÚdziesz pamiÚtaÊ o poleceniu Cofnij ...........................................................................................................331 Czcij drukarkÚ swojÈ ...................................................................................................................................331 BÚdziesz miaï przed sobÈ wiele okien z dokumentami ....................................................................................331 Rozdziaï 32: DziesiÚÊ przydatnych sztuczek .......................................................................... 333 Automatyczne zapisywanie z Autoodzyskiwaniem .........................................................................................333 Moc klawiatury! ..........................................................................................................................................334 Twórz wïasne uïamki ..................................................................................................................................334 Elektroniczne zakïadki .................................................................................................................................335 Inspekcja dokumentu ...................................................................................................................................335 Inicjaï .........................................................................................................................................................336 Plan dokumentu .........................................................................................................................................337 Dodaj kopertÚ do listu .................................................................................................................................337 Sortowanie tekstu ........................................................................................................................................338 Tekst, który nie jest drukowany ....................................................................................................................338
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word 2007 PL dla bystrzaków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: