Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00385 006222 19034065 na godz. na dobę w sumie
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2613-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Pobierz dodatkowy rozdział do książki! >>


Odkryj magiczny świat Worda 2010

Piszesz pracę dyplomową? Pracujesz nad nową książką? Na Twoim biurku właśnie pojawił się komputer, a szef kazał Ci wyrzucić wysłużoną maszynę do pisania? A może pisząc ręcznie, bazgrzesz tak bardzo, że musiałeś wymyślić jakiś inny sposób tworzenia tekstów? Niezależnie od powodów prędzej czy później z całą pewnością trafisz na program Word w jego najnowszej wersji - oznaczonej numerem 2010. Co wtedy zrobisz? Czy powinieneś się martwić? Czy to prawda, że aplikacja jest bardzo rozbudowana i rzeczywiście trudno ją opanować?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w książce 'Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik '. Podręcznik w niezwykle prosty sposób przedstawia wszystkie podstawowe narzędzia, oferowane przez najnowsze wydanie najpopularniejszego na świecie edytora tekstu, a treść idealnie uzupełniają kolorowe rysunki. Dzięki lekturze poznasz interfejs aplikacji, sposób przeprowadzania podstawowych operacji na dokumentach, zaawansowane narzędzia do formatowania tekstu oraz funkcje umożliwiające pracę z grafiką, tabelami i elementami specjalnymi. Dowiesz się, jak korzystać z narzędzia do korespondencji seryjnej i sprawnie współedytować dokumenty z innymi osobami.

Spraw, aby nowy Word nie miał przed Tobą tajemnic

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WORD 2010 PL I L U S T R O W A N Y P R Z E W O D N I K C M Y CM MY CY CMY K Piszesz pracę dyplomową? Pracujesz nad nową książką? Na Twoim biurku właśnie pojawił się komputer, a szef kazał Ci wyrzucić wysłużoną maszynę do pisania? A może pisząc ręcznie, bazgrzesz tak bardzo, że musiałeś wymyślić jakiś inny sposób tworzenia tekstów? Niezależnie od powodów prędzej czy później z całą pewnością trafisz na program Word w jego najnowszej wersji — oznaczonej numerem 2010. Co wtedy zrobisz? Czy powinieneś się martwić? Czy to prawda, że aplikacja jest bardzo rozbudowana i rzeczywiście trudno ją opanować? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w książce „Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik”. Podręcznik w niezwykle prosty sposób przedstawia wszystkie podstawowe narzędzia oferowane przez najnowsze wydanie najpopularniejszego na świecie edytora tekstu, a treść idealnie uzupełniają kolorowe rysunki. Dzięki lekturze poznasz interfejs aplikacji, sposób przeprowadzania podstawowych operacji na dokumentach, zaawansowane narzędzia do formatowania tekstu oraz funkcje umożliwiające pracę z grafiką, tabelami i elementami specjalnymi. Dowiesz się, jak korzystać z narzędzia do korespon- dencji seryjnej i sprawnie współedytować dokumenty z innymi osobami. WYKORZYSTANIE RÓŻNYCH ELEMENTÓW INTERFEJSU PROGRAMU PRZEPROWADZANIE PODSTAWOWYCH OPERACJI NA DOKUMENTACH TWORZENIE, EDYTOWANIE I FORMATOWANIE TREŚCI WSTAWIANIE TABEL, WYKRESÓW, OBRAZÓW I RÓWNAŃ DOSTOSOWYWANIE UKŁADU STRONY I DRUKOWANIE DOKUMENTÓW TWORZENIE I POPRAWIANIE RÓŻNEGO RODZAJU SPISÓW TREŚCI KORZYSTANIE Z NARZĘDZIA DO KORESPONDENCJI SERYJNEJ UŻYWANIE FUNKCJI WSPOMAGAJĄCYCH WSPÓŁPRACĘ EDYCYJNĄ SPRAW, ABY NOWY WORD NIE MIAŁ PRZED TOBĄ TAJEMNIC Ł U K A S Z S U M A W O R D 2 0 1 0 P L 22,90 5 5 3 9 WORD 2010 PL ŁUKASZ SUMA ODKRYJ MAGICZNY ŚWIAT WORDA 2010 JAK SZYBKO OPRACOWAĆ I WYDRUKOWAĆ EFEKTOWNE DOKUMENTY TEKSTOWE WYKRESY, DRUKOWANIE I ANALIZA DANYCH BONUS!!! DODATKOWY ROZDZIAŁ NA FTP Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik Autor: £ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2613-7 Format: A5, stron: 192 Odkryj magiczny œwiat Worda 2010 • Jak szybko opracowaæ i wydrukowaæ efektowne dokumenty tekstowe? • Jak skutecznie u¿ywaæ narzêdzi oferowanych przez nowego Worda? • Jak wstawiæ i sformatowaæ elementy graficzne, tabele, wykresy i wzory? Piszesz pracê dyplomow¹? Pracujesz nad now¹ ksi¹¿k¹? Na Twoim biurku w³aœnie pojawi³ siê komputer, a szef kaza³ Ci wyrzuciæ wys³u¿on¹ maszynê do pisania? A mo¿e pisz¹c rêcznie, bazgrzesz tak bardzo, ¿e musia³eœ wymyœliæ jakiœ inny sposób tworzenia tekstów? Niezale¿nie od powodów prêdzej czy póŸniej z ca³¹ pewnoœci¹ trafisz na program Word w jego najnowszej wersji – oznaczonej numerem 2010. Co wtedy zrobisz? Czy powinieneœ siê martwiæ? Czy to prawda, ¿e aplikacja jest bardzo rozbudowana i rzeczywiœcie trudno j¹ opanowaæ? Odpowiedzi na te i wiele innych pytañ znajdziesz w ksi¹¿ce „Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik”. Podrêcznik w niezwykle prosty sposób przedstawia wszystkie podstawowe narzêdzia, oferowane przez najnowsze wydanie najpopularniejszego na œwiecie edytora tekstu, a treœæ idealnie uzupe³niaj¹ kolorowe rysunki. Dziêki lekturze poznasz interfejs aplikacji, sposób przeprowadzania podstawowych operacji na dokumentach, zaawansowane narzêdzia do formatowania tekstu oraz funkcje umo¿liwiaj¹ce pracê z grafik¹, tabelami i elementami specjalnymi. Dowiesz siê, jak korzystaæ z narzêdzia do korespondencji seryjnej i sprawnie wspó³edytowaæ dokumenty z innymi osobami. • Wykorzystanie ró¿nych elementów interfejsu programu • Przeprowadzanie podstawowych operacji na dokumentach • Tworzenie, edytowanie i formatowanie treœci • Wstawianie tabel, wykresów, obrazów i równañ • Dostosowywanie uk³adu strony i drukowanie dokumentów • Tworzenie i poprawianie ró¿nego rodzaju spisów treœci • Korzystanie z narzêdzia do korespondencji seryjnej • U¿ywanie funkcji wspomagaj¹cych wspó³pracê edycyjn¹ Spraw, aby nowy Word nie mia³ przed Tob¹ tajemnic Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 SpiS treści Wstęp � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 podstawowe informacje dotyczące edytora Word � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6 Wymagania programu Microsoft Word 2010 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7 Uruchamianie i zamykanie programu Word � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8 rozdział 1. podstawowe elementy interfejsu edytora � � � � � � � � 12 elementy okna programu i ich używanie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13 Korzystanie z różnych opcji wyświetlania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22 Dostosowywanie działania elementów okna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 26 System pomocy programu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 27 rozdział 2. podstawowe operacje na dokumentach � � � � � � � � 29 tworzenie nowego dokumentu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 29 Otwieranie istniejącego dokumentu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 30 Zapisywanie i zamykanie dokumentu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 35 Korzystanie z szablonów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 39 rozdział 3� edytowanie i formatowanie treści dokumentów � � � 44 podstawowe operacje na treści � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 44 Korzystanie z podstawowych opcji formatowania tekstu � � � � � � � � � � � � � 55 inne operacje związane z tekstem � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 79 rozdział 4� Wstawianie elementów specjalnych� � � � � � � � � � � � � 90 Korzystanie z tabel � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 90 Wstawianie obrazów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 97 Korzystanie z elementów tekstowych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 110 Wstawianie wzorów i symboli � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 118 Korzystanie z innych funkcji związanych ze stroną � � � � � � � � � � � � � � � � � � 123 rozdział 5� Zmiana ustawień układu strony i drukowanie dokumentów � � � � � � � � � � � � � � 128 Modyfikowanie ustawień strony � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 128 Drukowanie dokumentu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 138 publikowanie dokumentu w postaci pliku pDF � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 141 Word_2010.indb 3 3 2010-07-01 15:34:24 WOrD 2010 pL. ilustrowany przewodnik rozdział 6� Możliwości związane z odwołaniami � � � � � � � � � � � � 145 tworzenie i odświeżanie spisu treści � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 145 Stosowanie przypisów i funkcji bibliograficznych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 148 Korzystanie z podpisów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 150 Wstawianie i używanie łączy i odsyłaczy� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 152 tworzenie i odświeżanie indeksu haseł � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 155 rozdział 7� tworzenie korespondencji seryjnej � � � � � � � � � � � � � � 158 Działania początkowe i wybór źródła danych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 159 tworzenie treści dokumentu i wstawianie pól korespondencji seryjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 162 podgląd wyników i działania końcowe� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 167 rozdział 8� Możliwości wspólnej pracy nad dokumentami � � � 170 Komentowanie tekstu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 170 Korzystanie z funkcji śledzenia zmian � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 173 Zatwierdzanie i odrzucanie poprawek � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 175 porównywanie dokumentów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 176 Ochrona i szyfrowanie dokumentów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 179 4 Word_2010.indb 4 2010-07-01 15:34:24 rOZDZiał 8 Możliwości wspólnej pracy nad dokumentami Środowisko Word 2010, podobnie jak poprzednie wersje edytora, umożliwia wy- godne tworzenie, sprawdzanie i poprawianie dokumentów przez wiele różnych osób. Możliwość pisania komentarzy oraz nanoszenia i zatwierdzania lub odrzu- cania poprawek szczególnie przydaje się w sytuacjach, gdy jedna osoba odpowie- dzialna jest za tworzenie treści, a inna za jej kontrolowanie i odbiór. Doskonałym tego przykładem może być klasyczny schemat pracy wydawnictwa używany pod- czas tworzenia tekstów książek, gdzie autorzy i tłumacze piszą treść, a zadaniem korektorów jest wyłapanie w niej wszelkich braków i błędów oraz poinformowa- nie o nich odpowiednich osób. Cała ta komunikacja może się odbywać w dużej mierze dzięki narzędziom programu Word, umieszczonym na zakładce Recenzja, która została przedstawiona na rysunku 8.1. Rysunek 8.1. Zakładka narzędzi Recenzja Komentowanie tekstu Do najprostszych, a zarazem najważniejszych funkcji dostępnych na zakładce Recenzja, należą polecenia wchodzące w skład grupy Komentarz. Pozwalają one na dodawanie i usuwanie komentarzy oraz sprawne przechodzenie pomiędzy nimi. Komentarze to notatki niezależne od głównego tekstu dokumentu, lecz w bezpośredni sposób dotyczące jego treści. Celem ich używania jest przekazy- 170 Word_2010.indb 170 2010-07-01 15:34:46 Możliwości wspólnej pracy nad dokumentami wanie wszelkich uwag, spostrzeżeń i sugestii związanych z tworzonym lub reda- gowanym tekstem. . Aby Możliwość dodawania komentarzy zapewnia przycisk Nowy komentarz z niego skorzystać, powinieneś zaznaczyć fragment tekstu, który ma zostać sko- mentowany, a następnie kliknąć kontrolkę i w widocznym na ekranie dymku wpisać odpowiedni tekst komentarza. W standardowym widoku Układ wydruku komentarze są wyświetlane w postaci dymków wskazujących właściwe zdania bezpośrednio w obszarze dokumentu, na jego prawym marginesie, zaś skomen- towane fragmenty są oznaczane kolorowym zakreśleniem. Stosowane barwy są uzależnione od tego, kto tworzy komentarz, a inicjały tej osoby są widocz- ne w dymkach komentarzy lub bezpośrednio w obszarze tekstu. Tekst każdego z komentarzy można swobodnie edytować; aby rozpocząć to działanie, wystarczy kliknąć obszar odpowiedniego elementu. Przykładowe komentarze zostały poka- zane na rysunku 8.2. Rysunek 8.2. Komentarze dodane do tekstu dokumentu W przypadku korzystania z niektórych widoków, takich jak Konspekt i Wersja ro- bocza, dymki komentarzy nie są wyświetlane w obszarze tekstu; widoczne są tam jedynie zakreślenia odpowiednich fragmentów treści i inicjały osób, które doda- ły poszczególne komentarze. Aby zapoznać się z treścią komentarza, wystarczy umieścić wskaźnik myszy nad zaznaczonym tekstem i poczekać na wyświetlenie okienka komentarza. Przykład takiego okienka został pokazany na rysunku 8.3. Rysunek 8.3. Okienko komentarza Okienko tego typu nie pozwala oczywiście na edytowanie treści komentarza, co jest możliwe w przypadku dymków. Nie znaczy to, że zmiana komentarza nie jest w ogóle możliwa w niektórych trybach wyświetlania. Aby rozpocząć edytowanie tekstu komentarza, należy kliknąć skomentowany fragment dokumentu prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Edytuj komentarz, tak jak zostało to pokazane na rysunku 8.4. Word_2010.indb 171 171 2010-07-01 15:34:46 WOrD 2010 pL. ilustrowany przewodnik Rysunek 8.4. Sposób otwierania okienka edycji komentarza Kliknięcie tej pozycji powoduje otwarcie okienka zadań recenzowania, którego rolą jest wyświetlanie wszystkich komentarzy dodanych do dokumentu i umożli- wienie prostej edycji tych elementów, usuwania ich oraz szybkiego przechodzenia pomiędzy poszczególnymi komentarzami. Okienko recenzowania zawierające komentarze zostało przedstawione na rysunku 8.5. Rysunek 8.5. Okienko zadań związane z recenzowaniem 172 Word_2010.indb 172 2010-07-01 15:34:47 Możliwości wspólnej pracy nad dokumentami i Następny komentarz Przechodzenie między poszczególnymi komentarzami wymaga kliknięcia w okienku odpowiedniego elementu lub przejścia do niego za pomocą klawi- szy strzałek. Ten sam efekt można osiągnąć w głównym obszarze dokumentu za pomocą kontrolek Poprzedni komentarz , wchodzą- cych w skład grupy Komentarze. Pozwalają one na łatwe odszukiwanie kolejnych komentarzy bez konieczności żmudnego przeglądania tekstu strona po stronie. Okienko recenzowania pozwala również na usuwanie komentarzy za pomocą odpowiedniego polecenia menu kontekstowego. To samo zadanie realizuje pole- cenie Usuń komentarz, które znajduje się w menu kontekstowym związanym ze skomentowanym fragmentem tekstu, jak również kontrolka o tej samej nazwie , wchodząca w skład grupy Komentarze. Kontrolka Usuń komentarz ma jednak nieco większe możliwości, gdyż oprócz funkcji kasowania jednego komentarza oferuje dostęp do poleceń usuwania wszystkich pokazanych komentarzy oraz wszystkich komentarzy obecnych w do- kumencie. Działania te można wykonać, wybierając odpowiednie opcje z menu przycisku, które zostało pokazane na rysunku 8.6. Rysunek 8.6. Menu kontrolki Usuń komentarz Korzystanie z funkcji śledzenia zmian Drugim zbiorem funkcji związanym z zadaniami recenzowania tekstu są polece- nia wchodzące w skład grupy Śledzenie. Pozwalają one na włączenie mechanizmu śledzenia zmian wprowadzanych w treści dokumentu oraz określenie różnych pa- rametrów związanych z wyświetlaniem dokonanych poprawek. Mechanizm ten pozwala na rejestrowane nanoszenie poprawek w tekście, czyli na oznaczanie ich w tekście w taki sposób, który umożliwia późniejsze podjęcie decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia modyfikacji. Funkcja ta oferuje innymi słowy pro- stą możliwość sugerowania zmian, które nie muszą mieć charakteru ostatecznego. Znacznie ułatwia to współpracę osób wspólnie tworzących tekst dokumentu. Włączenie śledzenia zmian odbywa się za pomocą przełącznika Śledź zmiany . Kliknięcie górnej części tej kontrolki lub wybranie z jej menu polecenia o tej samej nazwie powoduje przejście do trybu zapisywania poprawek. W trybie tym wprowadzane zmiany nie są jedynie umieszczane w tekście, lecz stanowią spe- Word_2010.indb 173 173 2010-07-01 15:34:47 WOrD 2010 pL. ilustrowany przewodnik cjalne fragmenty treści, które można niezależnie przeglądać w celu sprawdze- nia charakteru modyfikacji, a także zatwierdzać lub odrzucać. Są one oznaczane w dokumencie w specjalny sposób, a dodatkowo na lewym marginesie strony jest na ich wysokości wyświetlana pionowa linia, wskazująca zmienione wiersze. Wy- łączenie trybu rejestracji zmian wymaga kolejnego kliknięcia górnej części prze- łącznika lub wybrania z jego menu odpowiedniego polecenia. Fragment tekstu zmodyfikowanego w czasie korzystania z trybu śledzenia zmian został pokazany na rysunku 8.7. Rysunek 8.7. Przykład korzystania z trybu śledzenia zmian W s k a z óW k a Włączenie i wyłączenie trybu śledzenia zmian jest też możliwe za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+E. Pozostałe dwa polecenia widoczne w menu Śledź zmiany są związane z określa- niem parametrów działania mechanizmu i sposobem prezentowania zmian oraz z nazwą użytkownika, która ma się pojawić w okienkach zmian jako nazwisko osoby będącej autorem poprawek. Zawartość tego menu została przedstawiona na rysunku 8.8. Rysunek 8.8. Polecenia menu przycisku Śledź zmiany Oprócz metody wyświetlania samych zmian możesz również wybrać wersję dokumentu, z której chcesz korzystać. Zapewnia to kontrolka listy rozwijanej o nazwie Wyświetl do recenzji . Możesz zatem przeglądać oryginalny tekst do- kumentu, jego zmodyfikowaną treść lub każdą z tych wersji wraz ze znacznikami zmian. Funkcja wyboru sposobu prezentowania tekstu może znacznie uprościć czytanie treści dokumentu. Dostępne opcje wyświetlania zostały przedstawione na rysunku 8.9. 174 Word_2010.indb 174 2010-07-01 15:34:47 Możliwości wspólnej pracy nad dokumentami Rysunek 8.9. Sposób wybierania wyświetlanej wersji dokumentu To jeszcze nie koniec możliwości dostosowywania sposobu pokazywania zmian i komentarzy obecnych w dokumencie. Kontrolka Pokaż adiustację pozwala bowiem na precyzyjny wybór elementów, które mają być widoczne: czy mają być wyświetlane komentarze, pismo odręczne, wstawienia i usunięcia, zmia- ny formatowania oraz wyróżnienia. Umożliwia także włączenie lub wyłączenie wyróżniania aktualizacji, wybór informacji widocznych w dymkach, a nawet wskazanie recenzentów, których modyfikacje mają być pokazywane. Zawartość menu kontrolki została przedstawiona na rysunku 8.10. Rysunek 8.10. Polecenia oferowane przez kontrolkę Pokaż adiustację , Ostatni przycisk w grupie, noszący nazwę Okienko recenzowania pozwala na wyświetlenie lub ukrycie okienka zadań recenzowania, o którym wspo- minałem w poprzednim podrozdziale. Dwie opcje menu, widoczne po kliknięciu widocznego obok kontrolki przycisku strzałki skierowanej w dół, pozwalają na wybór pionowej lub poziomej orientacji okienka. Zatwierdzanie i odrzucanie poprawek Sama możliwość rejestrowania zmian w dokumencie nie byłaby z pewnością ni- czym nadzwyczajnym bez funkcji pozwalających na sprawne i szybkie zatwier- dzanie lub odrzucanie wprowadzonych poprawek. Mechanizm ten znacznie uła- twia i przyspiesza korektę tekstów oraz ostateczne ich opracowanie i na szczęście Word_2010.indb 175 175 2010-07-01 15:34:47 WOrD 2010 pL. ilustrowany przewodnik wchodzi w skład możliwości oferowanych przez program Word 2010. Odpo- wiednie kontrolki należą do grupy Zmiany. Pierwszą i największą z nich jest przycisk Zaakceptuj . Kliknięcie jego górnej części lub kliknięcie dolnej i wybranie z menu polecenia Zaakceptuj i przejdź do następnej powoduje zatwierdzenie bieżącej zmiany i przejście do kolejnej. Zatwier- dzenie modyfikacji oznacza usunięcie pola zarejestrowanej zmiany i wprowadze- nie jej na stałe do dokumentu. W menu przycisku widoczne są również polecenia pozwalające na samo zaakceptowanie zmiany bez przechodzenia do następnej, na zatwierdzenie wszystkich pokazanych zmian oraz na zaakceptowanie wszystkich zmian w dokumencie. Menu to zostało pokazane na rysunku 8.11. Rysunek 8.11. Możliwości związane z zatwierdzaniem zmian Podobne opcje, lecz związane z odrzucaniem zmian, oferuje kontrolka Odrzuć i menu widoczne po kliknięciu przycisku strzałki, który jest umieszczony w jej dolnej lub prawej części. Kliknięcie samego przycisku Odrzuć powoduje unie- ważnienie wskazanej zmiany i przejście do kolejnej. Odrzucenie oznacza zatem niezatwierdzenie modyfikacji i usunięcie jej pola z dokumentu. Jeśli nie jesteś pewien, czy należy zatwierdzić, czy też odrzucić jakąś zmianę, za- wsze możesz zająć się kolejnymi zarejestrowanymi modyfikacjami i wrócić do kło- potliwej zmiany w późniejszym czasie. Możliwość sprawnego poruszania się wśród poszczególnych poprawek zapewniają przyciski Poprzednie i Następne . Podobnie jak kontrolki umożliwiające przechodzenie pomiędzy ko- mentarzami, pozwalają one na poruszanie się wśród wszystkich zmian i komenta- rzy dodanych do dokumentu. Po osiągnięciu jego końca (lub początku) możliwe jest rozpoczęcie poszukiwania modyfikacji od początku (lub końca) pliku. porównywanie dokumentów W trakcie współpracy kilku osób przy tworzeniu jednego tekstu może się zda- rzyć, że dwie czy trzy z nich wprowadzą jednocześnie jakieś zmiany w posiada- nych przez siebie kopiach dokumentu. Ręczne wyszukiwanie wprowadzonych zmian i poprawianie takiego tekstu krok po kroku jest bardzo uciążliwą i nie- wdzięczną pracą, a w przypadku długich dokumentów może być również bardzo 176 Word_2010.indb 176 2010-07-01 15:34:47 Możliwości wspólnej pracy nad dokumentami czasochłonnym zadaniem, które niezmiernie trudno jest wykonać w sposób bez- błędny. Z pomocą przychodzi w takich sytuacjach oferowana przez edytor Word funkcja porównywania dokumentów. , należącego do swojej własnej grupy Porówny- Kliknięcie przycisku Porównaj wanie, powoduje wyświetlenie menu składającego się z dwóch pozycji, z których pierwsza, wraz z dostępnym za jej pomocą oknem dialogowym Porównywanie dokumentów, pozwala na rozpoczęcie operacji porównywania treści. Sposób wy- woływania wspomnianego okna został pokazany na rysunku 8.12. Rysunek 8.12. Sposób rozpoczęcia operacji porównywania dokumentów W s k a z óW k a Wybranie drugiej pozycji dostępnej w menu przycisku Porównaj, czyli polece- nia Połącz…, powoduje wyświetlenie bardzo podobnego okna dialogowego, o nazwie Łączenie dokumentów, które — jak sama nazwa wskazuje — umożliwia łączenie zmian wprowadzonych przez różne osoby w różnych kopiach tego sa- mego dokumentu. Również efekt działania funkcji na pierwszy rzut oka niewiele się różni od wyniku porównywania, choć nie jest oczywiście taki sam jak on. Okno Porównywanie dokumentów umożliwia wybór dwóch dokumentów, które mają zostać porównane, za pomocą odpowiednich kontrolek list rozwijanych oraz widocznych obok nich przycisków przeglądania. Pierwszym z nich po- winien być oryginalny dokument, a więc tekst przed wprowadzeniem w nim jakichkolwiek poprawek. Skorygowany dokument to z kolei zmieniona treść, którą chcesz porównać z oryginałem. Okno w swojej podstawowej postaci po- zwala jeszcze na zamianę dokumentów miejscami oraz wybór treści etykiety, która ma być zastosowana do oznaczenia zmian. Dodatkowe opcje są dostępne po kliknięciu przycisku Więcej . Możliwe jest dzięki nim określenie rodzaju oznaczanych zmian oraz wybranie sposobu i miejsca ich pokazywania. Kliknię- cie przycisku OK rozpoczyna proces porównywania tekstów. Okno dialogowe Porównywanie dokumentów wyświetlane w trybie rozszerzonym zostało przed- stawione na rysunku 8.13. Word_2010.indb 177 177 2010-07-01 15:34:47 WOrD 2010 pL. ilustrowany przewodnik Rysunek 8.13. Okno dialogowe Porównywanie dokumentów A teraz uwaga, na ekranie zajdzie mała rewolucja. Pojawi się na nim bowiem nowe okno programu Word, w którym będzie widoczny zupełnie nowy doku- ment, stanowiący wynik operacji porównania tekstu oryginalnego ze skorygo- wanym. Środkową część okna będzie zajmowało okienko porównanego tekstu, a więc treści z naniesionymi w niej poprawkami w trybie rejestracji zmian. Z pra- wej strony ujrzysz okienka oryginalnego i skorygowanego dokumentu, zaś z le- wej okienko recenzowania, w którym pojawią się wszystkie wyróżnione zmiany. Okno wyniku porównania dwóch przykładowych dokumentów zostało pokazane na rysunku 8.14. U W a g a Nowy dokument pojawi się oczywiście tylko wtedy, gdy w oknie Porównywa- nie dokumentów pozostawisz standardowy wybór miejsca pokazywania zmian, a więc opcję Nowy dokument. Możesz też jednak zdecydować się na oznaczenie zmian w oryginalnym tekście lub w jego skorygowanej wersji. Zadaniem poleceń zebranych w podmenu wyświetlanym po wybraniu pozycji Pokaż dokumenty źródłowe jest wyświetlanie lub ukrywanie odpowiednich okie- nek widocznych w oknie dokumentu stanowiącego wynik porównania. Zna- czenie poszczególnych opcji jest dość jasne, a samo menu zostało pokazane na rysunku 8.15. 178 Word_2010.indb 178 2010-07-01 15:34:47 Możliwości wspólnej pracy nad dokumentami Rysunek 8.14. Przykładowy wynik porównania dokumentów Rysunek 8.15. Opcje związane z wyświetlaniem porównywanych dokumentów Word_2010.indb 179 179 2010-07-01 15:34:47 WOrD 2010 pL. ilustrowany przewodnik Ochrona i szyfrowanie dokumentów Z tematem recenzowania i wprowadzania zmian w dokumencie wiążą się także funkcje zabezpieczania treści i wyglądu dokumentu. Edytor Word 2010 oferuje całkiem spore możliwości w tym zakresie, ponieważ do Twojej dyspozycji odda- ne zostały narzędzia do ochrony i szyfrowania danych, blokowania możliwości edycji oraz zapisywania dokumentu w wersji tylko do odczytu. Mechanizm ten pozwala na włączenie ochrony zawartości, tak aby niemożliwe było wprowadza- nie w niej jakichkolwiek zmian. Dostępne tu opcje umożliwiają ochronę samej treści dokumentu, stosowanych w nim formatowań lub obydwu tych rzeczy na- raz. Możliwe jest również określenie odpowiednich wyjątków. Funkcję zabezpieczania dokumentu przed zmianami można uruchomić za pomo- , należącej do grupy Ochrona karty narzędzi cą kontrolki Ogranicz edytowanie Recenzja. Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie na ekranie okienka zadań o nazwie Ogranicz formatowanie i edytowanie, które umożliwia określenie ustawień związanych z zabezpieczaniem treści i formatowania dokumentu. Do- stępne w nim opcje pozwalają na ograniczenie możliwości formatowania doku- mentu tylko do zaznaczonych stylów, na wybór stopnia ograniczenia możliwości edycji treści oraz na zdefiniowanie wyjątków od podanych reguł ochrony. Okien- ko zadań Ogranicz formatowanie i edytowanie zostało pokazane na rysunku 8.16. Kliknięcie przycisku Tak, zacznij wymuszanie ochrony powoduje wyświetlenie na ekranie niewielkiego okna dialogowego Rozpoczęcie wymuszania ochrony, w którym należy jedynie wprowadzić i powtórzyć hasło dostępu do dokumen- tu. Natychmiast po zatwierdzeniu hasła rozpoczyna się ochrona dokumentu, co w bezpośredni sposób objawia się brakiem możliwości edytowania jego treści i niemożnością wprowadzania zmian w formatowaniach. Zmienia się również zawartość okienka ochrony, w którym dostępne są teraz przyciski odpowiedzial- ne za pokazywanie i odszukiwanie regionów dostępnych do edycji. Znajduje się w nim również przycisk Zatrzymaj ochronę, którego zadaniem jest oczywiście wyłączenie działania mechanizmu zabezpieczania dokumentu przed zmianami. Operacja ta wymaga rzecz jasna podania hasła zdefiniowanego podczas włącza- nia ochrony. Z dalszych możliwości związanych z uprawnieniami do wykonywania określo- nych działań na treści dokumentu można skorzystać za pośrednictwem karty Informacje widoku Backstage. Aby do niej przejść, kliknij kartę Plik, a następnie w głównym menu programu wybierz pozycję Informacje, tak jak zostało to poka- zane na rysunku 8.17. 180 Word_2010.indb 180 2010-07-01 15:34:47 Możliwości wspólnej pracy nad dokumentami Rysunek 8.16. Sposób zabezpieczania treści dokumentu przed zmianami Rysunek 8.17. Kontrolki oferowane przez kartę Informacje Word_2010.indb 181 181 2010-07-01 15:34:48 WOrD 2010 pL. ilustrowany przewodnik Znajdujący się w górnej części karty, obok etykiety Uprawnienia, przycisk Ochro- na dokumentu oferuje dostęp do najważniejszych funkcji związanych z zabez- pieczaniem treści. Kliknięcie tej kontrolki powoduje wyświetlenie menu składają- cego się z czterech ważnych poleceń, które zostały pokazane na rysunku 8.18. Są to kolejno: Oznacz jako wersję ostateczną, które pozwala na zablokowanie możli- wości dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumencie, Szyfruj przy użyciu ha- sła, umożliwiające zabezpieczenie treści hasłem, znane Ci już polecenie Ogranicz edytowanie oraz Dodaj podpis cyfrowy, pozwalające na potwierdzenie tożsamości autora dokumentu. Rysunek 8.18. Polecenia ochrony dokumentu edytora Word 2010 Kliknięcie polecenia Szyfruj przy użyciu hasła spowoduje na przykład wywołanie niewielkiego okienka dialogowego z prośbą o zdefiniowanie hasła dostępu do do- kumentu. Gdy je wprowadzisz i zatwierdzisz przyciskiem OK, a następnie potwier- dzisz w kolejnym, niemal identycznym oknie, treść będzie szyfrowana. W praktyce oznacza to, że przy otwieraniu pliku wymagane będzie podanie hasła dostępu, któ- rego nieznajomość uniemożliwi postronnym osobom zapoznanie się z treścią pliku. Okno dialogowe definiowania hasła zostało pokazane na rysunku 8.19. Rysunek 8.19. Sposób ustalania hasła dostępu do dokumentu 182 Word_2010.indb 182 2010-07-01 15:34:48 Możliwości wspólnej pracy nad dokumentami U W a g a Z narzędzi tych powinieneś korzystać rozważnie i starać się zawsze dobrze za- pamiętywać lub zapisywać w bezpiecznym miejscu wszelkie hasła używane do chronienia dokumentów, ponieważ w innym przypadku możesz pozbawić się dostępu do ważnych danych lub możliwości ich edycji. Wszelkie zmiany ustawień związanych z ochroną dokumentu są natychmiast od- zwierciedlane na karcie Informacje, dzięki czemu już na pierwszy rzut oka możesz się przekonać, jakie opcje zabezpieczeń zostały w nim zastosowane. Szczegóły te są widoczne bezpośrednio pod etykietą Uprawnienia, która zmienia przy okazji kolor z czarnego na ceglasty. Przykład informacji widocznych w przypadku pliku zapisanego w wersji ostatecznej, zabezpieczonego hasłem i z ograniczeniami do- tyczącymi możliwości edycji został przedstawiony na rysunku 8.20. Rysunek 8.20. Dokument można zabezpieczyć nawet na kilka sposobów naraz Na karcie Informacje masz również dostęp do dwóch kolejnych kontrolek pozwalają- cych na przeprowadzanie dość istotnych działań, które mogą mieć związek z bez- pieczeństwem. Pierwsza z nich, Wyszukaj , umożliwia sprawdzenie do- problemy kumentu pod kątem zgodności, łatwości dostępu oraz prywatności umieszczonych w nim treści, zaś druga, Zarządzaj wer- sjami , jest odpowiedzialna za odzy- skiwanie i pozbywanie się niezapisanych dokumentów, będących wynikiem działa- nia mechanizmu automatycznego zapisy- wania plików. Oprócz wszystkich tych elementów kon- trolnych na karcie Informacje znajduje się Rysunek 8.21. Podgląd i informacje na temat dokumentu Worda Word_2010.indb 183 183 2010-07-01 15:34:48 WOrD 2010 pL. ilustrowany przewodnik jeszcze jeden godny uwagi element. Chodzi o widoczne w jej prawej części pole zawierające niewielki podgląd dokumentu oraz szczegółowe dane na jego temat. Znajdują się wśród nich informacje o najważniejszych właściwościach, datach utworzenia, edycji i ostatniego drukowania oraz osobach zaangażowanych w po- wstanie pliku i miejscu jego przechowywania na dysku. Również te dane mogą Ci pomóc podczas współpracy z innymi osobami w ustaleniu, na której wersji dokumentu w danej chwili pracujesz. Pole informacji na temat przykładowego pliku Worda zostało pokazane na rysunku 8.21. UWaga! Dodatkowy rozdział do książki można pobrać pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/online/inne/wo21ip_dodatkowy_rozdzial.pdf. 184 Word_2010.indb 184 2010-07-01 15:34:48 WORD 2010 PL I L U S T R O W A N Y P R Z E W O D N I K C M Y CM MY CY CMY K Piszesz pracę dyplomową? Pracujesz nad nową książką? Na Twoim biurku właśnie pojawił się komputer, a szef kazał Ci wyrzucić wysłużoną maszynę do pisania? A może pisząc ręcznie, bazgrzesz tak bardzo, że musiałeś wymyślić jakiś inny sposób tworzenia tekstów? Niezależnie od powodów prędzej czy później z całą pewnością trafisz na program Word w jego najnowszej wersji — oznaczonej numerem 2010. Co wtedy zrobisz? Czy powinieneś się martwić? Czy to prawda, że aplikacja jest bardzo rozbudowana i rzeczywiście trudno ją opanować? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w książce „Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik”. Podręcznik w niezwykle prosty sposób przedstawia wszystkie podstawowe narzędzia oferowane przez najnowsze wydanie najpopularniejszego na świecie edytora tekstu, a treść idealnie uzupełniają kolorowe rysunki. Dzięki lekturze poznasz interfejs aplikacji, sposób przeprowadzania podstawowych operacji na dokumentach, zaawansowane narzędzia do formatowania tekstu oraz funkcje umożliwiające pracę z grafiką, tabelami i elementami specjalnymi. Dowiesz się, jak korzystać z narzędzia do korespon- dencji seryjnej i sprawnie współedytować dokumenty z innymi osobami. WYKORZYSTANIE RÓŻNYCH ELEMENTÓW INTERFEJSU PROGRAMU PRZEPROWADZANIE PODSTAWOWYCH OPERACJI NA DOKUMENTACH TWORZENIE, EDYTOWANIE I FORMATOWANIE TREŚCI WSTAWIANIE TABEL, WYKRESÓW, OBRAZÓW I RÓWNAŃ DOSTOSOWYWANIE UKŁADU STRONY I DRUKOWANIE DOKUMENTÓW TWORZENIE I POPRAWIANIE RÓŻNEGO RODZAJU SPISÓW TREŚCI KORZYSTANIE Z NARZĘDZIA DO KORESPONDENCJI SERYJNEJ UŻYWANIE FUNKCJI WSPOMAGAJĄCYCH WSPÓŁPRACĘ EDYCYJNĄ SPRAW, ABY NOWY WORD NIE MIAŁ PRZED TOBĄ TAJEMNIC Ł U K A S Z S U M A W O R D 2 0 1 0 P L 22,90 5 5 3 9 WORD 2010 PL ŁUKASZ SUMA ODKRYJ MAGICZNY ŚWIAT WORDA 2010 JAK SZYBKO OPRACOWAĆ I WYDRUKOWAĆ EFEKTOWNE DOKUMENTY TEKSTOWE WYKRESY, DRUKOWANIE I ANALIZA DANYCH BONUS!!! DODATKOWY ROZDZIAŁ NA FTP
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word 2010 PL. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: