Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00269 011909 17319078 na godz. na dobę w sumie
Word. Leksykon kieszonkowy - książka
Word. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-080-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Microsoft Word jest wszechobecny. 'Word. Leksykon kieszonkowy' jest adresowany do jego doświadczonych użytkowników, pracowników biurowych, a także do wszystkich innych osób, które pragną wykorzystać możliwości najpopularniejszego edytora tekstu. Książka opisuje programy Word 2002, Word 2000 oraz Word 97.

Leksykon w zwięzły sposób omawia m.in. skróty klawiaturowe, interfejs programu, polecenia oraz wykonywanie zadań. Jeśli chcesz poznać możliwości programu Word bez konieczności czytania tysiącstronicowego podręcznika, 'Word. Leksykon kieszonkowy' to idealna książka dla Ciebie.

Książka zawiera m.in.:

Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem programu Word, dzięki tej książce będziesz mógł szybko rozpocząć pracę nad dokumentami. Jeżeli jesteś użytkownikiem zaawansowanym, znajdziesz tu wiele interesujących porad usprawniających pracę z tą popularną aplikacją.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Word. Leksykon kieszonkowy Autor: Walter Glenn T³umaczenie: Bogdan Czogalik ISBN: 83-7361-080-4 Tytu³ orygina³u: Word Pocket Guide Format: B5, stron: 168 Microsoft Word jest wszechobecny. „Word. Leksykon kieszonkowy” jest adresowany do jego doġwiadczonych u¿ytkowników, pracowników biurowych, a tak¿e do wszystkich innych osób, które pragn¹ wykorzystaæ mo¿liwoġci najpopularniejszego edytora tekstu. Ksi¹¿ka opisuje programy Word 2002, Word 2000 oraz Word 97. Leksykon w zwiêz³y sposób omawia m.in. skróty klawiaturowe, interfejs programu, polecenia oraz wykonywanie zadañ. Jeġli chcesz poznaæ mo¿liwoġci programu Word bez koniecznoġci czytania tysi¹cstronicowego podrêcznika, „Word. Leksykon kieszonkowy” to idealna ksi¹¿ka dla Ciebie. Ksi¹¿ka zawiera m.in.: • krótk¹ prezentacjê mechanizmów dzia³ania programu Word, • wyczerpuj¹cy przewodnik po popularnych funkcjach programu Word oraz funkcjach znanych tylko nielicznym, • tabele ze skrótami klawiaturowymi, wyra¿eniami regularnymi oraz lokalizacjami wa¿nych folderów i plików. Je¿eli jesteġ nowym u¿ytkownikiem programu Word, dziêki tej ksi¹¿ce bêdziesz móg³ szybko rozpocz¹æ pracê nad dokumentami. Je¿eli jesteġ u¿ytkownikiem zaawansowanym, znajdziesz tu wiele interesuj¹cych porad usprawniaj¹cych pracê z t¹ popularn¹ aplikacj¹. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wprowadzenie...................................................n...................... 7 Konwencje stosowane w książce...................................................t...........8 Rozdział 1. Word — pierwsze kroki................................. 10 Interfejs programu Word ...................................................t......................10 Szablony i dokumenty ...................................................t..........................16 Wczytywanie szablonów...................................................t...............18 Wskazówki na temat korzystania z szablonów............................20 Jak działa dokument.................................t................................................22 Formatowanie...................................................t.........................................25 Sekcje ...................................................t................................................26 Akapity...................................................t.............................................26 Znaki...................................................t.................................................29 Style...............................................t...................................................t....30 Menu kontekstowe ...................................................t................................32 Co Word próbuje zrobić dla użytkownika ...........................................34 Funkcja Autokorekta...................................................t......................34 Funkcja inteligentnego wycinania i wklejania..............................35 Funkcja sprawdzania pisowni i gramatyki ...................................36 Rozdział 2. Wykonywanie zadań...................................... 37 Praca z plikami...................................................t.......................................38 Drukowanie ...................................................t............................................43 Poruszanie się w dokumencie ...................................................t.............46 Wprowadzanie i edytowanie tekstu...................................................t...50 Funkcja Autotekst i Autokorekta ...................................................t.50 Wstawianie tekstu i innych elementów .........................................51 Zaznaczanie tekstu ...................................................t.........................52 Kopiowanie i wklejanie ...................................................t.................54 Formatowanie...................................................t.........................................56 Formatowanie znaków.................................t.....................................56 Formatowanie akapitów...................................................t................57 Spis treści 3 Praca z formatami i stylami ...................................................t..........59 Tworzenie list...................................................t..................................66 Obramowania i kolory tła ...................................................t.............68 Różne sposoby wyświetlania dokumentu............................................69 Praca nad dokumentem ...................................................t........................74 Podziały...................................................t............................................74 Kolumny ...................................................t..........................................76 Nagłówki i stopki ...................................................t...........................77 Wstawianie pól i odwołań..............................t.........................................79 Pola ...................................................t...................................................t79 Przypisy dolne oraz przypisy końcowe.........................................81 Odsyłacze, podpisy i zakładki...................................................t......84 Spisy i indeksy ...................................................t................................86 Hiperłącza...................................................t........................................92 Wstawianie obiektów...................................................t............................93 Kliparty, rysunki oraz obrazy.........................t.................................93 Pola tekstowe ...................................................t..................................98 Manipulacja obiektami ...................................................t..................99 Osadzanie i łączenie obiektów ...................................................t...100 Praca z tabelami ...................................................t...................................103 Sprawdzanie pisowni i inne narzędzia ...............................................108 Pisownia i gramatyka................................t......................................108 Inne narzędzia...................................................t...............................113 Dzielenie wyrazów...................................................t.......................114 Listy, koperty i etykiety..............................t....................................115 Ustawianie opcji programu Word.....................t...................................117 Uzyskiwanie pomocy...................................................t..........................118 Dostosowywanie programu Word........................t...............................120 Elementy podstawowe ...................................................t................120 Paski narzędzi i paski menu...................................................t.......121 Skróty klawiaturowe ...................................................t....................123 Praca zespołowa nad dokumentem...................................................t..124 Wysyłanie dokumentów...................................................t..............124 Komentarze.........................................t..............................................125 4 Word. Leksykon kieszonkowy Śledzenie zmian ...................................................t............................127 Porównywanie dokumentów ...................................................t.....130 Makra ...................................................t...................................................t..131 Rozdział 3. Polecenia, formaty tekstowe i graficzne, wyrażenia regularne i skróty klawiaturowe................. 133 Użyteczne polecenia...................................................t............................134 Formaty rozpoznawane przez program Word ..................................137 Przełączniki do uruchamiania programu Word z wiersza poleceń...................................................t.................................139 Symbole wieloznaczne i kody znaków specjalnych...........t...............140 Ścieżki ważnych folderów i plików programu Word.......................144 Skróty klawiaturowe ...................................................t...........................146 Rozdział 4. Witryny internetowe, książki i dodatki do programu Word ...................................................n.......... 158 Witryny internetowe.................................t..............................................158 Książki ...................................................t...................................................t159 Dodatki ...................................................t..................................................1t60 Skorowidz..........................................n................................... 162 Spis treści 5 Rozdział 3. Polecenia, formaty tekstowe i graficzne, wyrażenia regularne i skróty klawiaturowe W niniejszym rozdziale omawiamy: Rozdział 3. Polecenia, formaty tekstowe i graficzne., wyrażenia regularne... • Użyteczne polecenia, których twórcy programu Word nie umieścili na żadnym standardowym pasku narzędzi (ta- bela 3.1). • Formaty tekstowe i graficzne rozpoznawane przez program Word bez konieczności instalowania dodatkowych filtrów (tabele 3.2 oraz 3.3). • Przełączniki do uruchamiania programu Word z wiersza poleceń (tabela 3.4). • Symbole wieloznaczne i kody znaków specjalnych do wy- szukiwania oraz zastępowania tekstu i znaków specjalnych (tabele 3.5 oraz 3.6). • Ścieżki ważnych folderów i plików programu Word (ta- bela 3.7). Ponadto przedstawiamy standardowe skróty klawiaturowe (kom- binacje klawiszy), które pozwalają: zaznaczać, formatować i edytować tekst (tabele 3.8 – 3.14), • wstawiać i przeglądać tekst (tabele 3.15 oraz 3.16), • wydrukować dokument (tabela 3.17), • wstawiać pola (tabela 3.18), • utworzyć konspekt (tabela 3.19), • Rozdział 3. Polecenia, formaty tekstowe i graficzne, wyrażenia regularne... 3 pracować z paskami narzędzi (tabela 3.20), • pracować z oknami dialogowymi (tabela 3.21), • pracować ze stronami internetowymi (tabela 3.22), • • wstawiać odsyłacze oraz przypisy dolne i przypisy koń- cowe (tabela 3.23), korzystać z pomocy Asystenta pakietu Office (tabela 3.24). • Aby do polecenia programu Word przypisać własny skrót klawia- turowy, wykonaj instrukcję Narzędzia → Dostosuj → Klawiatura. Użyteczne polecenia Word 2002 oferuje ponad 1000 poleceń, ale tylko niektóre z nich ich twórcy umieścili na paskach narzędzi. Jeszcze mniej z nich otrzymało skróty klawiaturowe. Tabela 3.1 przedstawia wybór użytecznych poleceń dostępnych w programie Word, ale nie dodanych do standardowych pasków narzędzi. Informacje na temat modyfikowania pasków narzędzi zawiera rozdziamł 2. Tabela 3.1. Użyteczne polecenia programu Word Polecenie Operacja Komentarz ResetChar Hidden Usuwa formatowanie znaków z zaznaczonego tekstu. Ma ten sam efekt co naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl + spacja lub wybranie opcji Wyczyść formatowanie z listy rozwijanej Styl na pasku narzędzi Formatowanie Ukrywa zaznaczony tekst. Ma ten sam efekt co instrukcja Format → Czcionka → Ukrycie Dodaj to polecenie do paska narzędzi Formatowanie lub menu kontekstowego Tekst Dodaj to polecenie do paska narzędzi lub menu kontekstowego. Więcej informacji na temat tekstu ukrytego zawiera rozdział 2. 4 Word. Leksykon kieszonkowy Tabela 3.1. Użyteczne polecenia programu Word — ciąg sdalszy Polecenie Komentarz Operacja NextMisspelling AutoScroll ApplyHeadingX EditSwapAllNotes Przechodzi do następnego niepoprawnego wyrazu, zaznacza go i otwiera menu kontekstowe Automatycznie przewija dokument w kierunku przesuwania myszy. Ma ten sam efekt co naciśnięcie środkowego przycisku myszy z trzema przyciskami Trzy polecenia (ApplyHeading1, ApplyHeading2 i ApplyHeading3) służą do formatowania zaznaczonego tekstu jednym z trzech stylów nagłówka. Mają ten sam efekt co naciśnięcie kombinacji klawiszy Alt+Ctrl+X (X należy zastąpić liczbą 1, 2 lub 3) Zmienia wszystkie przypisy dolne na przypisy końcowe, i odwrotnie EndOfWindowExtend Rozszerza bieżące zaznaczenie (lub tworzy nowe zaznaczenie od miejsca, w którym jest umieszczony kursor) do ostatniego wiersza w całości widocznego w oknie dokumentu Dodaj to polecenie do paska narzędzi, aby szybko przeglądać wyrazy z niepoprawną pisownią Dodaj to polecenie do paska narzędzi, aby w ławy sposób przewijać długi dokument Dodaj to polecenie do menu kontekstowego Tekst, aby w szybki sposób tworzyć nagłówki dokumentu Dodaj to polecenie do paska narzędzi, aby móc zmienić wszystkie przypisy dolne na przypisy końcowe bez konieczności zaznaczania i konwertowania poszczególnych przypisów Dodaj to polecenie do paska narzędzi, aby usprawnić zaznaczanie tekstu Rozdział 3. Polecenia, formaty tekstowe i graficzne, wyrażenia regularne... 5 Tabela 3.1. Użyteczne polecenia programu Word — ciąg sdalszy Polecenie Komentarz Operacja MenuWork SentLeft (SentRight) SentLeftExtend (SentRightExtend) SkipNumbering TableSelectTable ToolsCustomize- Keyboard ToolsCustomize- KeyboardShortcut Dodaj to polecenie do paska menu Dodaj to polecenie do paska narzędzi lub utwórz skrót klawiaturowy, aby w łatwy sposób przeglądać zdania Dodaj to polecenie do paska narzędzi lub utwórz skrót klawiaturowy Dodaj to polecenie do paska narzędzi lub menu kontekstowego Listy Dodaj to polecenie do menu kontekstowych Komórka tabeli, Tekst tabeli oraz Listy tabeli Dodaj to polecenie do paska narzędzi, aby mieć szybki dostęp do okna dialogowego Dostosuj klawiaturę Dodaj to polecenie do paska narzędzi, aby w szybki sposób móc modyfikować skrót klawiaturowy dowolnego polecenia To menu wyświetla nazwy ostatnio używanych dokumentów Przesuwa kursor na początek poprzedniego (lub następnego) zdania Rozszerza zaznaczony tekst o poprzednie (lub następne) zdanie Usuwa numerację lub punktory z zaznaczonych akapitów i kontynuuje numerację lub punktory w następnych akapitach Zaznacza całą tabelę. Ma ten sam efekt co naciśnięcie kombinacji klawiszy Alt+5 (klawisz 5 z klawiatury cyfrowej) przy wyłączonej funkcji NumLock Otwiera okno dialogowe Dostosuj klawiaturę. Ma ten sam efekt co instrukcja Narzędzia → Dostosuj → Klawiatura Zmienia wygląd wskaźnika myszy. Jeżeli klikniesz przycisk na pasku narzędzi lub opcję menu, Word otworzy okno dialogowe Dostosuj klawiaturę, w którym jest wyświetlony bieżący skrót klawiaturowy wybranego polecenia 6 Word. Leksykon kieszonkowy Tabela 3.1. Użyteczne polecenia programu Word — ciąg sdalszy Polecenie Komentarz Operacja ToolsSpellingHide ToolsGrammarHide Wyświetla lub ukrywa faliste czerwone linie, które wskazują wyrazy z niepoprawną pisownią Wyświetla lub ukrywa faliste zielone linie, które wskazują wyrażenia z błędami gramatycznymi Dodaj to polecenie do paska narzędz Dodaj to polecenie do paska narzędzi Formaty rozpoznawane przez program Word Word 2002 obsługuje wiele formatów tekstowych i graficznych bez potrzeby korzystania z dodatkowych konwerterów. Tabela 3.2 przedstawia formaty tekstowe, których nie trzeba konwertować. Z kolei tabela 3.3 pokazuje formaty graficzne, których nie trzeba konwertować. Wiele innych formatów tekstowych i graficznych można używać w dokumentach programu Word, jeżeli w syste- mie operacyjnym zainstalowano odpowiednie filtry. Niektóre z nich są dostarczane z programem Word. Tabela 3.2. Formaty tekstowe, których nie trzeba konwertować Rozszerzenie pliku Format Word 2002, Word 2000 oraz Word 97 dla Windows Word 98 dla Macintosh HTML Tekst MS-DOS Tekst formatowany MS-DOS Rich Text Format Tekst zwykły Tekst formatowany Tekst Unicode DOC DOC HTM oraz HTML TXT TXT RTF TXT TXT TXT Rozdział 3. Polecenia, formaty tekstowe i graficzne, wyrażenia regularne... 7 Tabela 3.2. Formaty tekstowe, których nie trzeba konwertować — ciąg dalszy Format Rozszerzenie pliku Word 6.0/95 dla Windows i Macintosh Word 4.x – 5.1 dla Macintosh (tylko import) Word 2.0 i 1.0 dla Windows (tylko import) DOC MCW DOC Tabela 3.3. Formaty graficzne, których nie trzeba konwerstować Format Komentarz Rozszerzenie pliku Wersje Obsługuje wersje GIF87a (w tym przeplot) oraz GIF89a (w tym przeplot oraz przezroczystość) Obsługuje wersję 6.0 formatu JFIF (JPEG File Interchange Format) Obsługuje pliki zgodne z Tenth Specification Version 1.0 Obsługuje bitmapy dla Windows, bitmapy dla OS/2, bitmapy Run Length Encoded (RLE) oraz bitmapy Device- Independent Bitmap (DIB) Obsługuje standard TIFF Specification Revision 5.0 i 6.0, Część 1: Baseline TIFF GIF Graphics Interchange Format JPG JPEG PNG Joint Photographic Experts Group Portable Network Graphics Bitmapa Word 2000 oraz Word 2002. Word 97 importuje ten format za pomocą konwertera HTML Wszystkie Wszystkie BMP Wszystkie Tagged Image File Format TIFF EMF Windows Enhanced Metafile Windows Metafile Word 2000 oraz Word 2002. Word 97 konwertuje ten format przy otwieraniu Wszystkie WMF Wszystkie 8 Word. Leksykon kieszonkowy Przełączniki do uruchamiania programu Word z wiersza poleceń Word, podobnie jak wiele innych programów, można uruchomić z wiersza poleceń (Start → Programy → Tryb MS-DOS w przy- padku systemu Windows 95/98/ME lub Start → Wszystkie pro- gramy → Akcesoria → Wiersz polecenia w przypadku systemu Windows XP). Można wtedy korzystać z przełączników, które służą również do tworzenia skrótów uruchamiających program Word. Jeśli chcesz uruchomić program Word w normalny sposób z wiersza poleceń, wpisz instrukcję winword.exe. Aby urucho- mić ten program w specjalny sposób, użyj jednego z przełączni- ków przedstawionych w tabeli 3.4 (np. winword.exe /n). Tabela 3.4. Przełączniki do uruchamiania programu Word z wiersza poleceń Przełącznik Opis nazwa_pliku /a /l ścieżka_dodatku /m. Uruchamia program Word i otwiera plik, którego nazwa została podana w przełączniku. Aby otworzyć więcej niż jeden plik, podaj ich nazwy, rozdzielając je spacjami Uruchamia program Word i nie dopuszcza do wczytania dodatków oraz szablonów globalnych. Ponadto przełącznik ten blokuje pliki z ustawieniami, co oznacza, że nie można modyfikować ustawień Uruchamia program Word i wczytuje wskazany dodatek lub szablon globalny. Na przykład, instrukcja winword.exe /l c:word owy_ szablon.dot uruchamia program Word i wczytuje szablon nowy_szablon.dot umieszczony w folderze word na dysku c Uruchamia program Word bez uruchamiania makra AutoExec. Ma ten sam efekt co przytrzymanie klawisza Shift przy uruchamianiu programu Word Rozdział 3. Polecenia, formaty tekstowe i graficzne, wyrażenia regularne... 9 Tabela 3.4. Przełączniki do uruchamiania programu Word z wiersza poleceń — ciąg dalszy Opis Przełącznik /m nazwa_makra /n /t nazwa_szablonu /w /regserver /unregserver Uruchamia program Word bez uruchamiania makra AutoExec, ale uruchamia makro, którego nazwę podano w przełączniku Uruchamia nową instancję programu Word bez otwierania żadnego dokumentu. Nazwy dokumentów otwartych w danej instancji programu Word nie pojawią się w menu Okno innych instancji Uruchamia program Word i tworzy nowy dokument na podstawie szablonu, którego nazwę podano w przełączniku Uruchamia nową instancję programu Word z pustym dokumentem. Nazwy dokumentów otwartych w danej instancji programu Word nie pojawią się w menu Okno innych instancji Sprawia, że Word na nowo wpisuje informacje o sobie do Rejestru Windows i na nowo wiąże się z plikami typu DOC, a następnie zamyka program Word. Użyj tego przełącznika, jeżeli dokumenty typu DOC nie otwierają się w programie Word Usuwa z Rejestru Windows informacje o tym, że pliki typu DOC są związane z programem Word Symbole wieloznaczne i kody znaków specjalnych Instrukcje Edycja → Znajdź oraz Edycja → Zamień wraz z sym- bolami wieloznacznymi i kodami znaków specjalnych służą do przeprowadzania zaawansowanych wyszukiwań. Jeżeli chcesz korzystać z symboli wieloznacznych, musisz wykonać instrukcję Edycja → Znajdź → Więcej i zaznaczyć pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych lub instrukcję Edycja → Zamień → Więcej i zazna- czyć pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych. Sposób działania 10 Word. Leksykon kieszonkowy wielu kodów znaków specjalnych zależy od tego, czy pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych jest zaznaczone, czy wyczyszczone. Symbole wieloznaczne przedstawia tabela 3.5, a kody znaków specjalnych — tabela 3.6. Tabela 3.5. Symbole wieloznaczne używane z instrukcjasmi Edycja → Znajdź oraz Edycja → Zamień Zastępowane elementy Przykład Symbol Dowolny znak Wskazane znaki Dowolny znak należący do podanego zakresu znaków Dowolny znak nienależący do podanego zakresu znaków Początek wyrazu Koniec wyrazu Znak, który nie może się pojawić Zero lub więcej znaków Dokładnie n wystąpień wskazanego znaku Przynajmniej n wystąpień wskazanego znaku Między n a m wystąpień wskazanego znaku Jedno lub więcej wystąpień poprzedniego znaku ? [ ] [ – ] [! – ] [!] * {n} {n,} {n,m} @ Wyrażenie k?t odszuka wyrazy kot i kat Wyrażenie [fp]akt odszuka wyrazy fakt i pakt Wyrażenie [a-o]akt odszuka wyraz fakt, ale nie pakt Wyrażenie [!a-o]akt odszuka wyraz pakt, ale nie fakt Wyrażenie ak odszuka wyrazy aktor i akcja Wyrażenie or odszuka wyrazy aktor i motor Wyrażenie [!d]ola odszuka wyrazy wola i rola, ale nie dola Wyrażenie *akt odszuka wszystkie wyrazy kończące się na „akt” Wyrażenie win{2}a odszuka wyraz winna, ale nie wina Wyrażenie win{1,}a odszuka wyrazy wina i winna Wyrażenie 15{1-3} odszuka 150, 1500 i 15000 Wyrażenie win@a odszuka wyrazy wina i winna Rozdział 3. Polecenia, formaty tekstowe i graficzne, wyrażenia regularne... 11 Wskazówka Wyrażenia, które dokumentacja programu Word nazywa symbolami wieloznacznymi, w przypadku innych progra- mów noszą nazwę wyrażeń regularnych i służą do manipu- lowania tekstem. Znaki takie jak ? lub * z technicznego punktu widzenia są podzbiorem wyrażeń regularnych, ale dokumentacja programu Word nazywa je symbolami wie- loznacznymi. Ich sposób działania w programie Word różni się nieco od ich sposobu działania w innych programach, ale pozwalają one osiągnąć podobny cel. Więcej informacji na temat symboli wieloznacznych oraz wyrażeń regularnych zawiera książka „Word Power Tools” (autor: Westley Annis, wydawnictwo: O’Reilly Associates, 2003). Tabela 3.6. Kody znaków specjalnych używane z instrukcsjami Edycja → Znajdź oraz Edycja → Zamień Znak specjalny Komentarz Symbol Znak akapitu ^p Znak tabulacji Znak ANSI lub ASCII Pauza Półpauza Znak karetki Ręczny podział wiersza Podział kolumny Ręczny podział strony ^t ^Onnn ^+ ^= ^^ ^l ^n ^m. Spacja nierozdzielająca Łącznik nierozdzielający Łącznik opcjonalny ^s ^~ ^- Jeżeli pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych jest zaznaczone, nie można użyć tego symbolu w polu Znajdź. Można natomiast zastosować symbol ^13 nnn reprezentuje kod znaku — – Jeżeli pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych jest zaznaczone, ten symbol szuka podziałów sekcji 12 Word. Leksykon kieszonkowy Tabela 3.6. Kody znaków specjalnych używane z instrukcsjami Edycja → Znajdź oraz Edycja → Zamień — ciąg dalszy Znak specjalny Komentarz Symbol Grafika Dowolny znak Dowolna cyfra Dowolna litera ^g ^? ^# ^$ Znacznik przypisu dolnego ^f Znacznik przypisu końcowego Pole Podział sekcji Światło Zawartość schowka Windows Zawartość pola Znajdź ^e ^d ^b ^w ^c ^ Służy tylko do szukania (nie zastępowania). Pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych musi być zaznaczone Służy tylko do szukania (nie zastępowania). Pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych musi być wyczyszczone Służy tylko do szukania (nie zastępowania). Pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych musi być wyczyszczone Służy tylko do szukania (nie zastępowania). Pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych musi być wyczyszczone Służy tylko do szukania (nie zastępowania). Pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych musi być wyczyszczone. Jeżeli pole to jest zaznaczone, użyj symbolu ^2 Służy tylko do szukania (nie zastępowania). Pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych musi być wyczyszczone. Jeżeli pole to jest zaznaczone, użyj symbolu ^2 Służy tylko do szukania (nie zastępowania). Pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych musi być wyczyszczone. Jeżeli pole to jest zaznaczone, użyj symbolu ^19 Służy tylko do szukania (nie zastępowania). Pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych musi być wyczyszczone Służy tylko do szukania (nie zastępowania). Pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych musi być wyczyszczone Służy tylko do zastępowania (nie szukania) Służy tylko do zastępowania (nie szukania) Rozdział 3. Polecenia, formaty tekstowe i graficzne, wyrażenia regularne... 13 Ścieżki ważnych folderów i plików programu Word Tabela 3.7 przedstawia miejsce położenia ważnych folderów i pli- ków programu Word. Niektóre z nich można umieścić w innym miejscu, pozostałe — nie. Tabela 3.7. Ścieżki ważnych folderów i plików programu Wosrd Plik lub lokalizacja System operacyjny Ścieżka Możliwość zmiany miejsca położenia Dokumenty użytkownika Windows 95/98/ME C:Moje dokumenty Windows 2000/XP Word 2000 oraz Word 2002 w Windows 95/98/ME Word 2000 oraz Word 2002 w Windows 2000/XP Word 97 we wszystkich wersjach Windows Szablony użytkownika (m.in. Normal.dot) Szablony grupy roboczej C:Documents and Settings nazwa_ użytkownika Moje dokumenty C:Windows Application DataMicrosoft Templates C:Documents and Settings nazwa_ użytkownika Application DataMicrosoft Templates C:Program FilesMicrosoft OfficeTemplates Brak ścieżki domyślnej. Należy ją ustawić w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia → Opcje → Lokalizacje plików) Tak Tak Tak Tak Tak Tak 14 Word. Leksykon kieszonkowy Tabela 3.7. Ścieżki ważnych folderów i plików programu Wosrd — ciąg dalszy Plik lub lokalizacja System operacyjny Ścieżka Możliwość zmiany miejsca położenia Pliki funkcji autoodzyskiwania Windows 95/98/ME Windows 2000/XP Folder startowy dla dodatkowych szablonów lub dodatków Word 2000 oraz Word 2002 w Windows 95/98/ME Word 2000 oraz Word 2002 w Windows 2000/XP Word 97 we wszystkich wersjach Windows Windows Wbudowane szablony i kreatorzy Program Files (folder z plikami programów) C:Windows Application DataMicrosoftWord C:Documents and Settings nazwa_ użytkownika Application DataMicrosoftWord C:Windows Application DataMicrosoftWord Startup C:Documents and Settings nazwa_ użytkownika Application DataMicrosoftWord Startup C:Program FilesMicrosoft OfficeOfficeStartup C:Program FilesMicrosoft OfficeTemplates 1033 Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Word 2002 we wszystkich wersjach Windows Word 97 oraz Word 2000 we wszystkich wersjach Windows C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice10 C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice Rozdział 3. Polecenia, formaty tekstowe i graficzne, wyrażenia regularne... 15 Tabela 3.7. Ścieżki ważnych folderów i plików programu Wosrd — ciąg dalszy Plik lub lokalizacja System operacyjny Ścieżka Możliwość zmiany miejsca położenia Folder startowy dla wszystkich użytkowników Historia niedawno otwieranych dokumentów Windows Windows 95/98/ME Windows 2000/XP Nie Nie Nie C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice10 Startup C:Windows Application DataMicrosoft OfficeRecent C:Documents and Settings nazwa_ użytkownika Application DataMicrosoft OfficeRecent Skróty klawiaturowe Word udostępnia setki wbudowanych skrótów klawiaturowych. Użytkownik może korzystać z tych, które ułatwiają mu pracę z programem Word. Wskazówka Word jest wyposażony w narzędzia, które umożliwiają przypisywanie skrótów klawiaturowych do poleceń (zobacz rozdział 2., „Wykonywanie zadań”). Jedno polecenie pro- gramu Word może mieć kilka skrótów klawiaturowych, co oznacza, że można je uruchamiać za pomocą kilku różnych kombinacji klawiszy. Poniżej przedstawimy skróty klawiaturowe poleceń programu Word ułożone w grupy tematyczne (tabele 3.8 – 3.24). Tabele zawierają skróty klawiaturowe, dzięki którym można m.in. 16 Word. Leksykon kieszonkowy zaznaczać tekst, formatować znaki i akapity oraz pracować z tabe- lami. Przedstawione skróty klawiaturowe działają w programach Word 97, Word 2000 oraz Word 2002. Tabela 3.8. Skróty klawiaturowe do wykonywania operacji podstawowych Kombinacja klawiszy Operacja Ctrl+N Ctr+O lub Ctrl+F12 Ctrl+S lub Shift+F12 F12 Ctrl+W lub Alt+F4 Ctrl+Z Ctrl+Y lub F4 Alt+Ctrl+P Ctrl+ F1 Shift+F1 Ctrl+F6 Ctrl+Shift+F6 F7 Shift+F7 F10 Shift+F10 Utwórz nowy dokument Otwórz dokument Zapisz dokument Otwórz okno dialogowe Zapisz jako Zamknij dokument. Jeżeli jest otwarty tylko jeden dokument, skrót ten zamyka program Word Cofnij ostatnią operację Powtórz operację Włącz widok strony Poruszaj się między dokumentem nadrzędnym a jego dokumentami podrzędnymi Wyświetl Asystenta pakietu Office Wyświetl informację o wybranym elemencie lub o formatowaniu tekstu (zastępuje instrukcję Pomoc → Co to jest?) Wyświetl następne okno Wyświetl poprzednie okno Sprawdź pisownię i gramatykę dokumentu Otwórz tezaurus Aktywuj pasek menu Wyświetl menu kontekstowe Tabela 3.9. Skróty klawiaturowe do poruszania się w doskumencie Kombinacja klawiszy Operacja Strzałka w lewo Strzałka w prawo Ctrl+strzałka w lewo Przesuń kursor o jeden znak w lewo Przesuń kursor o jeden znak w prawo Przesuń kursor o jeden wyraz w lewo Rozdział 3. Polecenia, formaty tekstowe i graficzne, wyrażenia regularne... 17 Tabela 3.9. Skróty klawiaturowe do poruszania się w doskumencie — ciąg dalszy Kombinacja klawiszy Operacja Ctrl+strzałka w prawo Ctrl+strzałka w górę Ctrl+strzałka w dół Strzałka w górę Strzałka w dół End Home Alt+Ctrl+Page Up Alt+Ctrl+Page Down Page Up Page Down Ctrl+Page Up Ctrl+Page Down Ctrl+Home Ctrl+End Shift+F5 Przesuń kursor o jeden wyraz w prawo Przesuń kursor o jeden akapit w górę Przesuń kursor o jeden akapit w dół Przesuń kursor o jeden wiersz w górę Przesuń kursor o jeden wiersz w dół Przesuń kursor na koniec wiersza Przesuń kursor na początek wiersza Umieść kursor u góry okna dokumentu Umieść kursor u dołu okna dokumentu Przewiń dokument o jeden ekran w górę Przewiń dokument o jeden ekran w dół Przejdź do poprzedniego przeglądanego obiektu Przejdź do następnego przeglądanego obiektu Przejdź na początek dokumentu Przejdź na koniec dokumentu Wróć do trzech ostatnich miejsc edycji lub przejdź do miejsca, w którym znajdował się kursor przy zamykaniu dokumentu Tabela 3.10. Skróty klawiaturowe do zaznaczania tekstu Kombinacja klawiszy Operacja Shift+strzałka w prawo Shift+strzałka w lewo Ctrl+Shift+strzałka w prawo Ctrl+Shift+strzałka w lewo Shift+End Shift+Home Shift+Down Rozszerz zaznaczenie o jeden znak w prawo Rozszerz zaznaczenie o jeden znak w lewo Rozszerz zaznaczenie do końca następnego wyrazu Rozszerz zaznaczenie do początku poprzedniego wyrazu Rozszerz zaznaczenie do końca wiersza Rozszerz zaznaczenie do początku wiersza Rozszerz zaznaczenie o jeden wiersz w dół 18 Word. Leksykon kieszonkowy Tabela 3.10. Skróty klawiaturowe do zaznaczania tekstu — ciąg dalszy Kombinacja klawiszy Operacja Shift+Up Ctrl+Shift+Down Ctrl+Shift+Up Shift+Page Down Shift+Page Up Ctrl+Shift+End Ctrl+Shift+Home Ctrl+A F8 Shift+F8 Ctrl+Shift+F8 Rozszerz zaznaczenie o jeden wiersz w górę Rozszerz zaznaczenie do końca akapitu Rozszerz zaznaczenie do początku akapitu Rozszerz zaznaczenie o jeden ekran w dół Rozszerz zaznaczenie o jeden ekran w górę Rozszerz zaznaczenie do końca dokumentu Rozszerz zaznaczenie do początku dokumentu Zaznacz cały dokument Włącz tryb rozszerzania zaznaczenia. Aby rozszerzyć zaznaczenie, użyj klawiszy ze strzałkami. Oto, jak działa klawisz F8. Jeżeli pierwszy raz naciśniesz klawisz F8, Word włączy tryb rozszerzania zaznaczenia. Jeśli drugi raz naciśniesz klawisz F8, Word zaznaczy wyraz tuż obok kursora. Gdy trzeci raz naciśniesz klawisz F8, Word zaznaczy całe zdanie. Jeżeli czwarty raz naciśniesz klawisz F8, Word zaznaczy cały akapit (w tym znacznik akapitu). Jeśli piąty raz naciśniesz klawisz F8, Word zaznaczy cały dokument. Aby wyłączyć tryb rozszerzania zaznaczenia, naciśnij klawisz Escape Zmniejsz rozmiar zaznaczenia, kiedy jest włączony tryb rozszerzania zaznaczenia Włącz tryb zaznaczania bloków tekstu. Aby zaznaczyć blok tekstu, użyj klawiszy ze strzałkami Tabela 3.11. Skróty klawiaturowe do formatowania znaków Kombinacja klawiszy Operacja Ctrl+Shift+F Ctrl+Shift+P Ctrl+Shift+ Ctrl+Shift+ Aktywuj listę rozwijaną Czcionka na pasku narzędzi Formatowanie Aktywuj listę rozwijaną Rozmiar czcionki na pasku narzędzi Formatowanie Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Rozdział 3. Polecenia, formaty tekstowe i graficzne, wyrażenia regularne... 19 Tabela 3.11. Skróty klawiaturowe do formatowania znaków — ciąg dalszy Kombinacja klawiszy Operacja Ctrl+] Ctrl+[ Ctrl+D Shift+F3 Ctrl+Shift+A Ctrl+Shift+K Ctrl+B Ctrl+I Ctrl+U Ctrl+Shift+W Ctrl+Shift+H Ctrl+= Ctrl+Shift++ Ctrl+Shift+Q Ctrl+Shift+* Ctrl+Shift+C Ctrl+Shift+V Shift+F1 Ctrl+ spacja Zwiększ rozmiar czcionki o 1 punkt Zmniejsz rozmiar czcionki o 1 punkt Otwórz okno dialogowe Czcionka (Format → Czcionka) Zmień wielkość liter zaznaczonego tekstu Sformatuj zaznaczony tekst za pomocą wersalików Sformatuj zaznaczony tekst za pomocą kapitalików Sformatuj zaznaczony tekst czcionką pogrubioną Sformatuj zaznaczony tekst czcionką pochyłą Podkreśl zaznaczony tekst Podkreśl zaznaczony tekst, ale nie spacje Ukryj zaznaczony tekst Wstaw indeks dolny Wstaw indeks górny Sformatuj zaznaczony tekst czcionką Symbol Wyświetl znaki ukryte Skopiuj format zaznaczonego tekstu. Wklej format do zaznaczonego tekstu Ma ten sam efekt co instrukcja Pomoc → Co to jest?. Aby wyświetlić informacje o formatowaniu tekstu, kliknij go Usuń formatowanie znaków z zaznaczonego tekstu Tabela 3.12. Skróty klawiaturowe do formatowania akapitóws Kombinacja klawiszy Operacja Ctrl+1 Ctrl+2 Ctrl+5 Ctrl+0 Ctrl+E 20 Utwórz pojedynczy odstęp między wierszami akapitu. Utwórz podwójny odstęp między wierszami akapitu Utwórz półtorawierszowy odstęp między wierszami akapitu Dodaj lub usuń jednowierszowy odstęp przed akapitem Wyrównaj akapit do środka Word. Leksykon kieszonkowy Tabela 3.12. Skróty klawiaturowe do formatowania akapitóws — ciąg dalszy Kombinacja klawiszy Operacja Ctrl+J Ctrl+L Ctrl+R Ctrl+M Ctrl+Shift+M Ctrl+T Ctrl+Shift+T Ctrl+Shift+S Ctrl+K Ctrl+Shift+N Alt+Ctrl+1 Alt+Ctrl+2 Alt+Ctrl+3 Ctrl+Shift+L Wyjustuj akapit Wyrównaj akapit do lewej Wyrównaj akapit do prawej Dodaj do akapitu wcięcie z lewej Usuń z akapitu wcięcie z lewej Utwórz wysunięcie akapitu Zmniejsz wysunięcie akapitu Aktywuj listę rozwijaną Styl na pasku narzędzi Formatowanie Włącz funkcję automatycznego formatowania Zastosuj styl Normalny Zastosuj styl Nagłówek 1 Zastosuj styl Nagłówek 2 Zastosuj styl Nagłówek 3 Zastosuj styl Lista Tabela 3.13. Skróty klawiaturowe do edytowania dokumenstu Kombinacja klawiszy Operacja Backspace Ctrl+Backspace Delete Usuń znak stojący na lewo od kursora Usuń wyraz stojący na lewo od kursora Usuń znak stojący na prawo od kursora Usuń wyraz stojący na prawo od kursora Ctrl+Delete Ctrl+X lub Shift+Delete Wytnij zaznaczony tekst lub grafikę Ctrl+F3 Ctrl+C lub Ctrl+Insert Ctrl+V lub Shift+Insert Ctrl+Shift+F3 Ctrl+C,Ctrl+C Wytnij zaznaczony tekst i dodaj go do kolekcji wyciętych fragmentów tekstu Skopiuj zaznaczony tekst lub grafikę Wklej zawartość schowka Wklej zawartość kolekcji wyciętych fragmentów tekstu Wyświetl Schowek Rozdział 3. Polecenia, formaty tekstowe i graficzne, wyrażenia regularne... 21 Tabela 3.13. Skróty klawiaturowe do edytowania dokumenstu Kombinacja klawiszy Operacja F2 Alt+F3 Alt+Shift+R Przesuń tekst lub grafikę. Zaznacz tekst lub grafikę, którą chcesz przesunąć. Naciśnij klawisz F2, wstaw kursor w miejscu, do którego chcesz przesunąć zaznaczony obiekt, i naciśnij klawisz Enter Utwórz element funkcji Autotekst Skopiuj nagłówek lub stopkę z poprzedniej sekcji dokumentu Tabela 3.14. Skróty klawiaturowe do wstawiania różnych eslementów Kombinacja klawiszy Operacja Ctrl+F9 Shift+Enter Ctrl+Enter Ctrl+Shift+Enter Ctrl+łącznik Ctrl+Shift+łącznik Ctrl+Shift+spacja Alt+Ctrl+C Alt+Ctrl+R Alt+Ctrl+T Alt+Ctrl+.(kropka) Alt+Ctrl+E Wstaw puste pole Wstaw podział wiersza Wstaw podział strony Wstaw podział kolumny Wstaw łącznik opcjonalny Wstaw łącznik nierozdzielający Wstaw spację nierozdzielającą Wstaw symbol © Wstaw symbol ® Wstaw symbol ™ Wstaw wielokropek Wstaw symbol waluty europejskiej (Word 2000 oraz Word 2002) Tabela 3.15. Skróty klawiaturowe do pracy z tabelami Kombinacja klawiszy Operacja Tab Shift+Tab Alt+Home Alt+End Przejdź do następnej komórki wiersza Przejdź do poprzedniej komórki wiersza Przejdź do pierwszej komórki wiersza Przejdź do ostatniej komórki wiersza 22 Word. Leksykon kieszonkowy Tabela 3.15. Skróty klawiaturowe do pracy z tabelami — sciąg dalszy Kombinacja klawiszy Operacja Alt+Page Up Alt+Page Down Strzałka w górę Strzałka w dół Shift+strzałka w górę Alt+5 (funkcja NumLock wyłączona) Przejdź do pierwszej komórki kolumny Przejdź do ostatniej komórki kolumny Przejdź do poprzedniego wiersza Przejdź do następnego wiersza Zaznacz komórkę w poprzednim wierszu. Aby zaznaczyć następne komórki, trzymaj wciśnięty klawisz Shift i naciskaj klawisz ze strzałką Zaznacz całą tabelę Tabela 3.16. Skróty klawiaturowe do recenzowania dokumesntów Kombinacja klawiszy Operacja Ctrl+Shift+E Ctrl+Home Ctrl+End Włącz lub wyłącz funkcję śledzenia zmian Przejdź na początek dokumentu Przejdź na koniec dokumentu Tabela 3.17. Skróty klawiaturowe do drukowania i przeglądania dokumentów Kombinacja klawiszy Operacja Ctrl+P Alt+Ctrl+I Page Up lub Page Down Ctrl+Home Ctrl+End Wydrukuj dokument Włącz podgląd wydruku Przewiń dokument o jeden ekran w górę lub w dół Przejdź na początek dokumentu Przejdź na koniec dokumentu Tabela 3.18. Skróty klawiaturowe do pracy z polami Kombinacja klawiszy Operacja Alt+Shift+D Alt+Shift+P Wstaw pole DATE Wstaw pole PAGE Rozdział 3. Polecenia, formaty tekstowe i graficzne, wyrażenia regularne... 23 Tabela 3.18. Skróty klawiaturowe do pracy z polami — cisąg dalszy Kombinacja klawiszy Operacja Alt+Shift+T Alt+Ctrl+L Ctrl+F9 F9 Ctrl+Shift+F9 F11 Shift+F11 Ctrl+F11 Ctrl+Shift+F11 Wstaw pole TIME Wstaw pole LISTNUM (Word 97) lub rozpocznij listę numerowaną (Word 2000 oraz Word 2002) Wstaw puste pole Uaktualnij zaznaczone pola Przekształć rezultat pola w zwykły tekst Przejdź do następnego pola Przejdź do poprzedniego pola Zablokuj zaznaczone pole Odblokuj zaznaczone pole Tabela 3.19. Skróty klawiaturowe do pracy z konspektem Kombinacja klawiszy Operacja Alt+Shift+strzałka w lewo Alt+Shift+strzałka w prawo Obniż poziom konspektu Ctrl+Shift+N Podwyższ poziom konspektu Alt+Shift+strzałka w górę Alt+Shift+strzałka w dół Alt+Shift++ Alt+Shift+– Alt+Shift+A lub * (gwiazdka na klawiaturze numerycznej) / (ukośnik na klawiaturze numerycznej) Alt+Shift+L Alt+Shift+1 Alt+Shift+n (np.Alt+Shift+2) Przekształć nagłówek w tekst podstawowy Przenieś zaznaczone akapity w górę Przenieś zaznaczone akapity w dół Rozwiń tekst nagłówka Zwiń tekst nagłówka Rozwiń lub zwiń cały konspekt Wyświetl lub ukryj formatowanie konspektu Wyświetl pierwszy wiersz tekstu podstawowego lub cały tekst podstawowy Wyświetl wszystkie nagłówki opatrzone stylem Nagłówek 1 Wyświetl wszystkie nagłówki do poziomu n 24 Word. Leksykon kieszonkowy Tabela 3.20. Skróty klawiaturowe do pracy z paskami narzsędzi Kombinacja klawiszy Operacja Shift+F10 F10 lub Alt Ctrl+Tab Ctrl+Shift+Tab strzałki Enter Home End Escape Otwórz menu kontekstowe Uaktywnij pasek menu. Aby rozwinąć menu, naciśnij kombinację klawiszy Alt+ litera podkreślona. Na przykład — aby rozwinąć menu Plik, naciśnij kombinację klawiszy Alt+P Przejdź do następnego paska menu lub paska narzędzi Przejdź do poprzedniego paska menu lub paska narzędzi Przechodź od przycisku do przycisku na aktywnym pasku narzędzi lub od polecenia do polecenia na aktywnym menu Uruchom funkcję aktywnego przycisku lub polecenia Aktywuj pierwszy przycisk lub polecenie na aktywnym pasku narzędzi lub menu Aktywuj ostatni przycisk lub polecenie na aktywnym pasku narzędzi lub menu Zamknij menu lub podmenu Tabela 3.21. Skróty klawiaturowe do pracy z oknami dialsogowymi Kombinacja klawiszy Operacja Alt+Tab Alt+Shift+Tab Ctrl+Escape lub klawisz z znakiem firmy Microsoft Ctrl+W Ctrl+F10 Ctrl+F5 Ctrl+F6 Ctrl+Shift+F6 Alt+W Alt+0 Wyświetl okno następnego programu Wyświetl okno poprzedniego programu Otwórz menu Start systemu Windows Zamknij aktywny dokument Maksymalizuj okno dokumentu Przywróć okno dokumentu Wyświetl następny dokument Wyświetl poprzedni dokument W oknie dialogowym Otwórz lub Zapisz jako wyświetl listę folderów. Aby wybrać folder, użyj klawiszy ze strzałkami W oknie dialogowym Otwórz lub Zapisz jako przenieś fokus na listę plików. Aby wybrać plik, użyj klawiszy ze strzałkami Rozdział 3. Polecenia, formaty tekstowe i graficzne, wyrażenia regularne... 25 Tabela 3.21. Skróty klawiaturowe do pracy z oknami dialsogowym — ciąg dalszy Kombinacja klawiszy Operacja Enter Alt+n (n reprezentuje numer przycisku na pasku narzędzi okna dialogowego) F5 Ctrl+Tab lub Ctrl+Page Down Ctrl+Shift+Tab lub Ctrl+Page Up Tab Shift+Tab Strzałki Spacja Alt+ podkreślona litera opisu opcji Escape Enter Alt+spacja W oknie dialogowym Otwórz otwórz zaznaczony plik W oknie dialogowym Otwórz lub Zapisz jako wybierz przycisk na pasku narzędzi. Aby, na przykład, wybrać przycisk 4 (licząc od lewej), naciśnij kombinację klawiszy Alt+4 W oknie dialogowym Otwórz lub Zapisz jako odśwież listę plików W oknie dialogowym z kartami wyświetl następną kartę W oknie dialogowym z kartami wyświetl poprzednią kartę W oknie dialogowym przejdź do następnej opcji W oknie dialogowym przejdź do poprzedniej opcji Wybierz opcję z aktywnej listy rozwijanej Wybierz opcję Wybierz opcję Zamknij okno dialogowe bez zatwierdzania wybranych opcji. Jeżeli lista rozwijana jest otwarta, naciśnięcie klawisza Escape zamyka ją Zamknij okno dialogowe z zatwierdzeniem wybranych opcji Wyświetl menu systemowe z opcją Przywróć, Minimalizuj, itd. Aby wyświetlić menu systemowe, można również kliknąć prawym przyciskiem myszy pasek tytułu okna programu Word Tabela 3.22. Skróty klawiaturowe do pracy ze stronami internetowymi Kombinacja klawiszy Operacja Alt+Ctrl+H Alt+strzałka w lewo Alt+strzałka w prawo Wstaw hiperłącze Wyświetl poprzednią stronę Wyświetl następną stronę 26 Word. Leksykon kieszonkowy Tabela 3.23. Skróty klawiaturowe do pracy z odsyłaczamis i przypisami Kombinacja klawiszy Operacja Alt+Shift+O Alt+Shift+X Alt+Ctrl+J Ctrl+Shift+D Oznacz element spisu treści Oznacz hasło indeksu Wstaw przypis dolny Wstaw przypis końcowy Tabela 3.24. Skróty klawiaturowe do pracy z Asystentem pakietu Office Kombinacja klawiszy Operacja F1 Alt+F6 Alt+n Alt+strzałka w dół Alt+strzałka w górę Escape Alt+N Alt+B Wyświetl Asystenta pakietu Office Ukryj dymek Asystenta pakietu Office (Word 2002) Wybierz jeden z tematów wyświetlonych w dymku Asystenta pakietu Office (n reprezentuje numer tematu) Wyświetl więcej tematów Wyświetl poprzednie tematy Ukryj dymek Asystenta pakietu Office Wyświetl następną wskazówkę w okienku wskazówek Wyświetl poprzednią wskazówkę w okienku wskazówek Rozdział 3. Polecenia, formaty tekstowe i graficzne, wyrażenia regularne... 27
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: