Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00449 005702 13611224 na godz. na dobę w sumie
Word i Excel. Dla seniorów - książka
Word i Excel. Dla seniorów - książka
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2856-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pisz i licz - z najpopularniejszymi programami na świecie

Word i Excel należą do najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych programów na świecie. Każdy z nas musi czasem napisać urzędowe pismo, wysłać oficjalny list czy zaprojektować zaproszenie. Każdy miewa problemy z obliczaniem podatku, dodawaniem długich serii liczb lub ustalaniem liczby dni pomiędzy określonymi datami. Te dwa proste w obsłudze, a niezwykle przydatne programy są lekiem na takie kłopoty. Pozwalają nam działać wygodnie, bez nerwów i ryzyka pomyłki. Wbrew pozorom nie są też trudne w obsłudze. Wystarczy znajomość kilku podstawowych zasad i sztuczek. Jeśli chcesz szybko je poznać, powinieneś sięgnąć właśnie po tę książkę.

'Word i Excel. Dla seniorów ' to pozycja przeznaczona dla osób, które wciąż trochę boją się komputera, ale wiedzą już, że to świetne narzędzie, i chcą opanować obsługę ważnych programów. Dowiesz się z niej, jak uruchomić Excel i Word oraz stworzyć czy zapisać nowe dokumenty. Nauczysz się wpisywać i formatować tekst w Wordzie, zaznaczać go, przenosić oraz wyrównywać. Odkryjesz, jak wstawiać listy oraz grafikę czy tło - i jak wydrukować gotowy dokument. Poznasz najprostsze i bardziej zaawansowane sposoby dokonywania obliczeń w Excelu. Zrozumiesz, jak należy prawidłowo wprowadzać dane i korzystać z możliwości formatowania czy zaznaczania poszczególnych komórek, a także na czym polega idea formuł i jak sprytnie można ich używać.

Najwyższy czas opanować obsługę Worda i Excela!


Partnerem wydania jest:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 Word i Excel. Dla seniorów Autorzy: Magdalena Gunia, Pawe³ Milewicz ISBN: 978-83-246-2856-8 Format: 158×235, stron: 192 Pisz i licz – z najpopularniejszymi programami na œwiecie (cid:129) Prostota i elegancja, czyli jak stworzyæ czytelny i estetyczny dokument tekstowy (cid:129) Operacje podstawowe i skomplikowane, czyli jak Excel mo¿e u³atwiæ nam ¿ycie (cid:129) Grafika i wykresy, czyli jak uatrakcyjniæ wygl¹d dokumentów Word i Excel nale¿¹ do najbardziej znanych i najczêœciej wykorzystywanych programów na œwiecie. Ka¿dy z nas musi czasem napisaæ urzêdowe pismo, wys³aæ oficjalny list czy zaprojektowaæ zaproszenie. Ka¿dy miewa problemy z obliczaniem podatku, dodawaniem d³ugich serii liczb lub ustalaniem liczby dni pomiêdzy okreœlonymi datami. Te dwa proste w obs³udze, a niezwykle przydatne programy s¹ lekiem na takie k³opoty. Pozwalaj¹ nam dzia³aæ wygodnie, bez nerwów i ryzyka pomy³ki. Wbrew pozorom nie s¹ te¿ trudne w obs³udze. Wystarczy znajomoœæ kilku podstawowych zasad i sztuczek. Jeœli chcesz szybko je poznaæ, powinieneœ siêgn¹æ w³aœnie po tê ksi¹¿kê. „Word i Excel. Dla seniorów” to pozycja przeznaczona dla osób, które wci¹¿ trochê boj¹ siê komputera, ale wiedz¹ ju¿, ¿e to œwietne narzêdzie, i chc¹ opanowaæ obs³ugê wa¿nych programów. Dowiesz siê z niej, jak uruchomiæ Excel i Word oraz stworzyæ czy zapisaæ nowe dokumenty. Nauczysz siê wpisywaæ i formatowaæ tekst w Wordzie, zaznaczaæ go, przenosiæ oraz wyrównywaæ. Odkryjesz, jak wstawiaæ listy oraz grafikê czy t³o – i jak wydrukowaæ gotowy dokument. Poznasz najprostsze i bardziej zaawansowane sposoby dokonywania obliczeñ w Excelu. Zrozumiesz, jak nale¿y prawid³owo wprowadzaæ dane i korzystaæ z mo¿liwoœci formatowania czy zaznaczania poszczególnych komórek, a tak¿e na czym polega idea formu³ i jak sprytnie mo¿na ich u¿ywaæ. (cid:129) Pierwsze kroki w programie Word (cid:129) Praca z tekstem (cid:129) Zmiana wygl¹du i po³o¿enia tekstu (cid:129) Listy wyliczane i numerowane (cid:129) Ustawienia strony (cid:129) Grafika w dokumencie (cid:129) Drukowanie dokumentu (cid:129) Uruchamianie programu Excel 2007 PL (cid:129) Aktywacja i zaznaczanie komórek (cid:129) Wprowadzanie danych (cid:129) Formatowanie komórek i modyfikowanie arkusza (cid:129) Tworzenie i edycja formu³ (cid:129) Wykresy Najwy¿szy czas opanowaæ obs³ugê Worda i Excela! Spis treści 2. Praca z tekstem 3. Zmiana wyglądu tekstu — formatowanie 4. Zmiana położenia tekstu Część I Edytor tEkstu Word 2007 PL 1. Pierwsze kroki w programie Word Wstęp ____________________________________________________ 6 7 Uruchamianie programu Word ________________________________ 8 Otwieranie i zapisywanie dokumentów _______________________ 13 21 Wprowadzanie tekstu ______________________________________ 22 Zaznaczanie tekstu ________________________________________ 28 Kopiowanie i wklejanie _____________________________________ 35 43 Zmiana wyglądu czcionki — typu, rozmiaru, stylu ______________ 44 Zmiana koloru czcionki oraz tła tekstu ________________________ 49 53 Wyrównywanie tekstu ______________________________________ 54 Wcięcia, tabulatory oraz interlinie w tekście ____________________ 59 Listy wypunktowane i numerowane 73 Listy wypunktowane i numerowane __________________________ 74 81 Marginesy strony __________________________________________ 82 Format i orientacja strony ___________________________________ 85 89 Wstawianie pliku graficznego do dokumentu __________________ 90 Zmiana rozmiaru grafiki w dokumencie _______________________ 92 Opływanie rysunku przez tekst ______________________________ 94 97 Podsumowanie ___________________________________________ 100 5. 6. Ustawienia strony 7. Grafika w dokumencie 8. Drukowanie 9. Część II Arkusz kALkuLACyjny ExCEL 2007 PL Wstęp __________________________________________________ 102 Jak uruchomić program Excel 2007 PL? 103 Jak utworzyć nowy dokument? _____________________________ 106 Jak otworzyć już istniejący dokument? _______________________ 108 Jak zapisać dokument? ____________________________________ 110 Jak zapisać dokument pod nową nazwą? _____________________ 111 Jak zamknąć okno programu Excel 2007 PL? __________________ 114 Jak cofnąć zmiany, a potem je przywrócić? ____________________ 116 Jak zmienić wygląd skoroszytu, by wygodniej się go przeglądało? 117 10. Aktywacja i zaznaczanie komórek 11. Wprowadzanie danych 119 Co to jest komórka aktywna? _______________________________ 120 Jak zaznaczyć więcej niż jedną komórkę? _____________________ 121 129 Jak wprowadzać tekst do arkusza? __________________________ 130 Jak wprowadzać liczby do arkusza? __________________________ 132 Jak zastąpić wcześniej wprowadzone dane? __________________ 133 Jak zmieniać wprowadzone wcześniej dane? __________________ 134 Jak szybko wprowadzić tę samą zawartość do wielu komórek naraz? __________________________________ 135 Jak wypełnić komórki serią liczb? ___________________________ 138 Jak wprowadzać daty i jak wypełniać komórki ciągiem dat? _____ 140 Jak skopiować zawartość komórek? _________________________ 143 Jak przenosić zawartość komórek? __________________________ 146 Jak wykorzystać Autouzupełnianie? _________________________ 147 Formatowanie komórek i modyfikowanie arkusza 149 Jak zmieniać szerokość kolumn? ____________________________ 150 Jak wstawiać nowe kolumny i wiersze do arkusza? _____________ 151 Jak zmienić czcionkę? _____________________________________ 153 155 Jak stworzyć formułę? _____________________________________ 156 Jak wykorzystać w formule podstawowe działania matematyczne? __________________________________ 158 Jak aktualizować wynik formuły? ____________________________ 160 Jak używać funkcji? _______________________________________ 161 Jak kopiować formułę? ____________________________________ 168 Jak skopiować formułę tak, aby adresy komórek nie uległy zmianie? _______________________________________ 171 Skąd czerpać wiedzę o funkcjach? ___________________________ 174 175 Jak stworzyć wykres? ______________________________________ 176 Jak zaktualizować istniejący wykres? ________________________ 179 Jak zmienić typ wykresu? __________________________________ 180 Jak dodać nową serię danych do wykresu? ____________________ 182 Jak dodać tytuł do wykresu?________________________________ 185 Jak ukryć tytuł wykresu? ___________________________________ 187 Jak ukryć lub pokazać legendę? _____________________________ 188 Podsumowanie ___________________________________________ 191 Pliki ćwiczeniowe _________________________________________ 191 13. Tworzenie i edycja formuł 12. 14. Wykresy w dokumencie7 Grafika Wstawianie pliku graficznego do dokumentu _____ 90 Zmiana rozmiaru grafiki w dokumencie __________ 92 Opływanie rysunku przez tekst _________________ 94 e i c n e m u k o d w       a k fi a r G   Grafika w dokumentach tekstowych jest dzisiaj tak powszechna jak same dokumenty tekstowe tworzone w Wordzie. Trudno sobie wyobrazić np. CV bez zdjęcia osoby poszukującej pracę czy też instrukcję obsługi, która nie zawiera żadnych ilustracji (schematów). Zastosowanie obrazu w dokumentach w wielu przypadkach jest dużo korzystniejsze, gdyż np. opisywanie uszkodzeń domu w wyniku zalania przez sąsiada w podaniu do ubezpieczyciela byłoby czasochłonne i nigdy nie oddałoby stanu fak- tycznego, zaś jeżeli do opisu dodamy zdjęcie, to często dużo łatwiej jest drugiej stronie coś zrozumieć czy też sobie wyobrazić. Narzędzie wstawiania grafiki do dokumentu znajduje się w menu głów- nym Wstawianie na wstążce Ilustracje (rysunek 7.1). Rysunek 7.1. Narzędzie wstawiania ilustracji Wstawianie pliku graficznego do dokumentu Jak widzisz, na wstążce Ilustracje znajdują się różne opcje umożliwiające wstawienie: • obrazu z pliku, • obiektu clipart, • kształtu, • grafiki SmartArt, • wykresu. My zajmiemy się wyłącznie wstawianiem obrazu z pliku, gdyż jest to funkcja najczęściej wykorzystywana i najbardziej przydatna.   0 9 Aby wstawić do dokumentu plik graficzny znajdujący się w Twoim komputerze: 1. Ustaw kursor w miejscu, w którym ma być wstawiony plik (najlepiej pomiędzy akapitami), a następnie przejdź do menu głównego Wsta- wianie i na wstążce Ilustracje kliknij lpm opcję Obraz. 2. Następnie w oknie Wstawianie obrazu odszukaj plik graficzny, który chcesz wstawić — w naszym przykładzie plik nazywa się grafika1. Wskazówka Podczas przeszukiwania komputera będziesz widział wyłącznie pliki graficzne, które Word dopuści do wstawienia. 3. Po odnalezieniu pliku kliknij go lpm, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw, aby zatwierdzić wstawienie — gotowe (rysunek 7.2). Rysunek 7.2. Poszczególne etapy wstawiania grafiki do dokumentu Obraz zostanie wstawiony w miejscu, w którym był ustawiony kursor. Wskazówka Aby usunąć wstawioną grafikę, musisz ją zaznaczyć poprzez pojedyncze kliknię- cie lpm, a następnie nacisnąć klawisz Delete (Del).   9 1   Zmiana rozmiaru grafiki w dokumencie Po wstawieniu pliku graficznego do dokumentu może się okazać, że obraz jest za mały lub za duży, co sprawia, że jest on mało czytelny. Może też być tak, że z jakichś powodów sam chciałbyś dostosować jego wielkość w dokumencie — jak to zrobić? Na szczęście twórcy Worda pomyśleli również o tym. Word umożliwia zmianę wielkości wstawionej grafiki w bardzo prosty sposób. Aby zmienić rozmiar wstawionej grafiki: 1. Kliknij lpm rysunek, którego rozmiar chcesz zmienić, tak aby na jego obwodzie pojawiły się kółka. 2. Teraz ustaw kursor myszy na jednym z kółek znajdujących się na rogu wstawionego obrazu, tak aby zmienił się on w ukośną kreskę ze strzałkami (rysunek 7.3). Rysunek 7.3. Grafika ze zmienionym kursorem myszy 3. Następnie kliknij lpm i przytrzymaj kursor — powinien zmienić się 4. Teraz, nadal przytrzymując kursor lpm, przesuń go po skosie do góry w krzyżyk. lub w dół (rysunek 7.4). Wskazówka Aby pomniejszyć obraz, przeciągnij kursor w przeciwnym kierunku. e i c n e m u k o d w       a k fi a r G     2 9 i Z m a n a   r o z m a r u g r a fi k i   i     w d o k u m e n c i e   Rysunek 7.4. Uchwycenie narożnika obrazu w celu jego powiększenia Wskazówka Jeżeli zmieniasz rozmiar obrazu za pomocą uchwycenia jego narożników, Word automatycznie skaluje go w pionie i poziomie, dzięki czemu wymiary te pozo- stają względem siebie w tym samym stosunku, co sprawia, że obraz wygląda jak poprzednio, tylko jest mniejszy (lub większy) — jest to tzw. skalowanie propor- cjonalne. 5. Następne zwolnij lpm, aby zastosować nowy rozmiar — gotowe. Istnieje również możliwość zmiany rozmiarów obrazu bez zachowa- nia proporcji między wysokością i szerokością. Służą do tego punkty umieszczone z boku wstawionego obrazu, a nie, jak poprzednio, na jego narożnikach. Zmianę tylko jednego z wymiarów przeprowadza się iden- tycznie jak w przypadku skalowania, a różnica polega wyłącznie na tym, że musimy chwycić właśnie punkt znajdujący się na jednym z czterech boków obrazka i przesunąć kursor myszy odpowiednio w górę lub w dół dla punktów umieszczonych na górze i na dole albo w lewo lub w prawo dla punktów umieszczonych na bokach. Jak pewnie zauważyłeś, jeden z punktów na obwodzie obrazka różni się od pozostałych — jest to punkt znajdujący się na górze (rysunek 7.5).   9 3   e i c n e m u k o d w       a k fi a r G     4 9 Rysunek 7.5. Widok nietypowego punktu przekształceń Punkt ten umożliwia obrócenie wstawionego obrazu. Aby to zrobić, na- leży ustawić kursor na zielonym punkcie, tak aby zamienił się w symbol , a następnie kliknąć i przytrzymać lpm. Przytrzymując lpm, rusz kursorem, a zobaczysz, jak rysunek się obraca — ustaw go w wybranej pozycji i zwolnij przycisk myszy, aby zatwierdzić przekształcenie rysunku. Opływanie rysunku przez tekst Zapewne spotkałeś się z dokumentami, w których rysunki były otoczone przez tekst. Wstawienie rysunku w standardowy sposób sprawia, że tekst nie otacza rysunku — nie oblewa go, lecz znajduje się nad i pod nim. W tym podrozdziale dowiesz się, jak sprawić, żeby wstawiany obiekt — czy to rysunek, czy obraz — był oblewany przez tekst w taki sposób, aby tworzył z nim spójną całość (rysunek 7.6). Rysunek 7.6. Dokument przed zmianą i po zmianie sposobu ułożenia tekstu względem rysunku Aby tekst otaczał rysunek, należy: 1. Wstawić rysunek do teksu. 2. Kliknąć lpm, tak aby zaznaczyć rysunek, i następnie przejść do menu głównego Narzędzia obrazów — do menu Formatowanie. 3. Na wstążce Rozmieszczanie kliknąć opcję Położenie, tak aby się ona rozwinęła (rysunek 7.7). i O p ł y w a n e   r y s u n k u p r z e z   t e k s t     Rysunek 7.7. Kolejne kroki przejścia do opcji Położenie 4. Następnie z dostępnych ułożeń wybrać Położenie u góry z lewej z kwa- dratowym zawijaniem tekstu . Gotowe. Wskazówka Podczas wybierania ułożenia tekstu zostanie ono zastosowane w dokumencie, abyś widział, jak będzie on wyglądał. Wskazówka Poszczególne opcje mają grafiki, które przedstawiają ułożenie tekstu względem rysunku, aby ułatwić Ci wybór.   9 5  
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word i Excel. Dla seniorów
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: