Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00704 009512 11016056 na godz. na dobę w sumie
Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego - ebook/pdf
Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7939-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poruszone w monografii zagadnienia koncentrują się wokół wpływu zastosowania nowych technologii na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego. Dotychczas w doktrynie nie podjęto naukowej refleksji nad wpływem wykorzystania technologii informacyjnych na istotę procesu cywilnego. Brak było spojrzenia perspektywicznego na całokształt informatyzacji procesu cywilnego w kontekście jego założeń konstrukcyjnych. Dlatego konieczna stała się odpowiedź na pytanie, czy zmieniające się w ciągu ostatniej dekady regulacje prawne KPC, których celem jest optymalizacja wykorzystania technologii informacyjnych, pozostały w zgodzie z fundamentalnymi założeniami procesu cywilnego.

W monografii przedstawiono problematykę odnoszącą się do prawa procesowego, aczkolwiek uwzględniono również kwestie związane z informatyzacją w ogólności. Ujęte w pracy zagadnienia oscylują wokół tematu przewodniego – oddziaływania nowoczesnych rozwiązań technicznych na model procesu cywilnego, w szczególności ustalenia w jakim stopniu zmiany technologiczne, społeczne i gospodarcze kształtują oraz wyjaśniają poszczególne instytucje procesowe, wyznaczają funkcje procesu i implikują treść poszczególnych zasad oraz ich katalog. Monografia stanowi pierwszy na rynku komentarz do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 10.7.2015 r., która wchodzi w życie 8.9.2016 r. Nowelizacja ta zrewolucjonizuje postępowanie cywilne przed sądami powszechnymi w zakresie umożliwienia pełnej dwustronnej komunikacji z sądem. W publikacji została przedstawiona analiza nowych przepisów zawartych w Kodeksie oraz w aktach wykonawczych z punktu widzenia pełnomocnika profesjonalnego, w szczególności w zakresie składania pozwów drogą elektroniczną, e-doręczeń, przesłuchania na odległość, dowodów elektronicznych oraz przeprowadzania rozprawy odmiejscowionej. Monografia omawia  również kompleksowo zagadnienia związane z protokołem elektronicznym, transkrypcją oraz tzw. ustnymi uzasadnieniami, akcentując w szczególności aspekty praktyczne tych instytucji.

Niniejsza publikacja skierowana jest zarówno do praktyków zawodów prawniczych – adwokatów, radców prawnych, sędziów, ale może być przydatna jako literatura uzupełniająca dla studentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE WPŁYW INFORMATYZACJI NA ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE PROCESU CYWILNEGO AnnA ZAlesińskA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANNA ZALESIŃSKA • WPŁYW INFORMATYZACJI NA ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE PROCESU CYWILNEGO Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Marcin Zięba PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Roman Zdybel FUNKCJA WYKRYWCZA I DOWODOWA POSTĘPOWANIA KARNEGO Hanna Frąckowiak POSTĘPOWANIE PRZED WOJEWÓDZKĄ KOMISJĄ DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Beata Stępień-Załucka SPRAWOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY W POLSCE www.ksiegarnia.beck.pl WPŁYW INFORMATYZACJI NA ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE PROCESU CYWILNEGO ANNA ZALESIŃSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Ewelina Skibniewska © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7938-8 ISBN e-book 978-83-255-7939-5 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Rozdział I. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w sądowym postępowaniu cywilnym ............................................................ § 1. Model informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ...................................................................................... I. Zakres ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne .................................................... II. Administracja elektroniczna a informatyzacja postępowania sądowego ........................................................................................... § 2. Uprawnienia Ministra Sprawiedliwości w zakresie informatyzacji wymiaru sprawiedliwości ......................................................................... § 3. Jednolity akt regulujący postępowanie przed sądami powszechnymi przy wykorzystaniu systemu obsługującego postępowania sądowe ............................................................................... § 4. Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego ...................................... § 5. Neutralność technologiczna .................................................................... § 6. Elektroniczne czynności procesowe ....................................................... I. Elektroniczna forma czynności procesowej – próba definicji .. II. Elektroniczna forma oświadczenia woli w KC ............................ III. Forma dokumentu elektronicznego w KPA ................................ IV. Elektroniczna forma czynności procesowych czy kwalifikowana forma pisemna czynności procesowych ..... V. Kierunki zmian w przepisach prawa cywilnego materialnego i ich wpływ na formę czynności procesowych ............................ VI. Elektroniczna postać formy pisemnej .......................................... VII. Elektroniczne czynności procesowe ............................................. § 7. Ewolucja tradycyjnych instytucji procesowych w dobie postępującej informatyzacji ..................................................................... Rozdział II. Model procesu cywilnego prowadzonego drogą elektroniczną na tle jego założeń konstrukcyjnych ................................... § 1. Istota procesu cywilnego .......................................................................... § 2. Zarys ewolucji postępowania cywilnego a prawo do powództwa ..... XI XV XXI 1 2 9 11 13 20 22 25 27 32 33 36 38 41 42 44 44 49 50 52 V Spis treści § 3. Funkcje postępowania cywilnego i ich historyczna zmienność ......... § 4. Społeczne znaczenie procesu cywilnego ................................................ I. Otoczenie społeczno-gospodarcze a istota procesu cywilnego . 1. Infrastruktura informacyjna jako czynnik warunkujący rozwój społeczeństwa informacyjnego .................................. A. Informacja w postaci elektronicznej .............................. B. Od społeczeństwa postindustrialnego do społeczeństwa informacyjnego ....................................... C. Uwarunkowania sprawnej informatyzacji państwa ..... § 5. Zasady procesowe a instytucje postępowania cywilnego .................... I. Charakter zasad prawa i ich rola w systemie prawnym ............. II. Funkcje zasad procesowych ........................................................... III. Zasady procesu cywilnego .............................................................. IV. System zasad procesu cywilnego ................................................... V. Zasady procesowe dotyczące czynności procesowych podejmowanych drogą elektroniczną ........................................... 1. Zasada równości (równouprawnienia) stron i uczestników postępowania .................................................... 2. Zasada ustności oraz zasada pisemności ............................... 3. Zasada dyspozycyjności (rozporządzalności) ....................... 4. Zasada kontradyktoryjności (sporności) ............................... 5. Zasada koncentracji (skupienia) materiału dowodowego .. 6. Zasada kierownictwa sędziowskiego ...................................... 7. Zasada swobodnej oceny dowodów ....................................... 8. Zasada bezpośredniości ............................................................ 9. Zasada umiarkowanego formalizmu procesowego ............. VI. Postulat szybkości postępowania .................................................. § 6. Istota procesu cywilnego w dobie społeczeństwa informacyjnego .... § 7. Nowe instytucje ukształtowane na gruncie postępowania cywilnego (funkcja kreacyjna a informatyzacja) ..................................................... § 8. Internetowe Portale Sądów Powszechnych ........................................... I. Udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem Portalu Orzeczeń .............................................................................. II. Statyczny dostęp do informacji sądowej ...................................... III. Interaktywna wymiana informacji (EBP) .................................... Rozdział III. Wymiana informacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego sądy lub postępowania sądowe .... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Identyfikacja użytkownika i podpisywanie dokumentów utrwalonych w postaci elektronicznej .................................................... VI 57 63 64 64 64 66 68 69 70 71 72 76 79 80 83 86 87 90 91 92 96 98 101 102 105 106 106 109 112 115 115 118 Spis treści I. Podpis elektroniczny w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym ................................................................................. 1. Ustawa o podpisie elektronicznym a dyrektywa o podpisach elektronicznych ................................................... 2. Podpis elektroniczny a bezpieczny podpis elektroniczny ... 3. Rozporządzenie eIDAS ............................................................. II. Wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP w elektronicznej administracji ..................................................................................... III. Model przyjęty w postępowaniu sądowoadministracyjnym ..... IV. Rodzaje podpisów w Elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) .................................................................... V. Podpisywanie dokumentów w postępowaniu cywilnym prowadzonym przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługującego sądy lub postępowania sądowe ................................................................................................ § 3. Wszczęcie postępowania drogą elektroniczną w procedurze cywilnej ........................................................................................................ I. Elektroniczne pisma procesowe .................................................... II. Dopuszczalność wszczęcia postępowania drogą elektroniczną w Kodeksie postępowania cywilnego w innych postępowaniach niż EPU i elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe ............................................................................ III. Wzorcowe mechanizmy inicjowania postępowania drogą elektroniczną – rewizja obecnie obowiązujących przepisów .... 1. Wszczęcie postępowania administracyjnego ........................ 2. Wszczęcie postępowania administracyjnego po nowelizacji z 2005 r. .................................................................. 3. Wszczęcie postępowania administracyjnego po nowelizacji z 2010 r. .................................................................. 4. Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego po 2017 r. .......................................................................................... 5. Wszczęcie postępowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym .......................................................................... A. E-Sąd ................................................................................... B. Właściwość miejscowa, rzeczowa i instancyjna ........... C. Pozew składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w elektronicznym postępowaniu upominawczym ................................................................. IV. Wszczęcie postępowania w ramach Elektronicznego Biura Podawczego ....................................................................................... 1. Składanie pozwu i dalszych pism procesowych ................... 119 119 122 124 127 129 129 133 134 136 140 151 151 151 154 156 161 161 162 164 172 174 VII Spis treści 2. Wykazanie istnienia stosunku pełnomocnictwa (przedstawicielstwa ustawowego) ........................................... 3. Umożliwienie weryfikacji uprawnień profesjonalnych pełnomocników ......................................................................... § 4. Składanie załączników do pism procesowych ...................................... I. Załączniki w postępowaniu sądowoadministracyjnym i w EPU .............................................................................................. II. Model składania załączników w postępowaniu cywilnym ........ § 5. Doręczenia .................................................................................................. I. Modelowe rozwiązania w obszarze doręczeń realizowanych drogą elektroniczną ......................................................................... 1. Doręczenia elektroniczne w Kodeksie postępowania administracyjnego ..................................................................... A. Doręczenia po nowelizacji w 2005 r. ............................. B. Doręczenia po nowelizacji w 2010 r. ............................. 2. Doręczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym ..... 3. Doręczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym .......................................................................... II. Doręczenia w ramach Elektronicznego Biura Podawczego ...... Rozdział IV. Czynności sądowe podejmowane drogą elektroniczną ........... § 1. Protokół sądowy sporządzany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk albo obraz i dźwięk ...................................................................... I. Protokół sądowy przed nowelizacją z 2010 r. ............................. II. Protokół sądowy sporządzony za pomocą urządzeń utrwalających dźwięk albo obraz i dźwięk ................................... 1. Protokół elektroniczny – aspekty techniczne ....................... 2. Udostępnianie protokołu elektronicznego ........................... 3. Przebieg rozprawy z e-protokołem ........................................ 4. Oddziaływanie protokołu w postaci elektronicznej na proces cywilny ........................................................................... 5. Wpływ protokołu elektronicznego na przepisy KPC .......... § 2. Transkrypcja ............................................................................................... I. Transkrypcja w prawie polskim .................................................... II. Standardy sporządzania transkrypcji ............................................ § 3. Przesłuchanie na odległość (art. 235 KPC) ........................................... § 4. Rozprawa odmiejscowiona ...................................................................... § 5. Czynności sądowe związane z zakończeniem postępowania cywilnego ..................................................................................................... I. Decyzja w formie dokumentu elektronicznego .......................... II. Wyroki w postępowaniu sądowoadministracyjnym .................. 179 180 181 181 183 185 187 187 187 189 191 193 195 197 197 199 202 206 211 213 215 219 223 223 227 228 231 233 234 236 VIII Spis treści III. Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym ................................................................................ IV. Wyroki w formie elektronicznej .................................................... § 6. Ustne uzasadnienie ................................................................................... I. Uzasadnienie w świetle przepisów KPC ...................................... II. Ustne uzasadnienie w KPC ............................................................ § 7. Automatyzacja postępowań sądowych .................................................. Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 236 240 240 241 243 249 251 263 IX Wstęp Technika cyfrowa zapewnia możliwość sprawnego gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. Można zaryzykować stwierdzenie, że przenika ona do wszystkich dziedzin, stając się ich nieodłącznym składnikiem1. Wpływa to na procesy społeczne, polityczne i gospodarcze. Technologia informacyjna wywiera także wpływ na funkcjonowanie struktur państwowych, a stopień informatyzacji państwa decyduje o jego pozycji na arenie międzynarodowej. W efekcie procesy komunikowania, wspo- magane komputerowo, ulegają gwałtownym przemianom, tworząc nową jakość2, rów- nież w sądownictwie. Przeobrażeniu ulegają dotychczasowe instytucje procesowe, ocze- kiwania uczestników postępowania, a także pozycja i rola organów sądowych. Znajduje to odzwierciedlenie w samym rozwoju koncepcji informatyzacji wymiaru sprawiedli- wości, która ewoluuje od instrumentów zapewniających wymianę informacji pomię- dzy organami władzy publicznej do przesunięcia akcentu na komunikację pomiędzy organem a jednostką3. Proces ten znajduje odzwierciedlenie w podejmowanych, za- równo w Unii Europejskiej, jak i państwach członkowskich, inicjatywach, czego prze- jawem jest przede wszystkim dążenie do szerokiego wykorzystania nowoczesnych roz- wiązań technologicznych w postępowaniu przed podmiotami realizującymi zadania publiczne. W Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczącej wykony- wania czynności sądowych i innych czynności prawnych na rzecz obywateli poprzez wykorzystywanie nowych technologii4 już w 2001 r. przedstawiono konkretne działa- nia służące poprawie funkcjonowania sądownictwa dzięki wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. Uwagi te odnoszą się także do informatyzacji postępowania cywilnego. W Rekomendacji wskazano, że aktywność w tym obszarze może przyczynić się do re- dukcji kosztów postępowania, a co więcej, w znacznym stopniu przyspieszyć jego prze- bieg. Zidentyfikowane zostały również główne obszary, które mogłyby zostać objęte informatyzacją, w tym przede wszystkim doręczenia elektroniczne, protokół elektro- niczny oraz możliwość przesłuchania świadka na odległość. Podkreślić przy tym należy, że skuteczność regulacji wyrażana jest przede wszystkim potrzebą uzyskania pożąda- 1 Por. K. Dobrzeniecki, Prawo a etos cyberprzestrzeni, s. 27. 2 Por. A. Kieras, M.S. Szczepański, U. Żydek-Bednarczyk (red.), Internet – społeczeństwo 3 Por. eEurope 2005: An Information Society for All, Komunikat Komisji z 28.5.2002 r., informacyjne – kultura, s. 7. COM(2002)263. 4 Council of Europe Committee of Ministers Recommendation Rec (2001) of 28th February 2001 on the delivery of court and other legal services to the citizen through the use of new tech- nologies, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=188899 Site=COE. XI Wstęp nego standardu podejmowanych przez właściwe organy rozstrzygnięć oraz gwarancji umożliwiających rzeczywistą ochronę interesów uczestników postępowania przez za- pewnienie odpowiedniego uporządkowania i zorganizowania ogółu czynności proce- sowych5. Jednakże, każda ingerencja w założenia strukturalne procesu cywilnego po- winna być poprzedzona wnikliwą analizą wartości instrumentalnych ustanawianych reguł. Poruszone w monografii zagadnienia koncentrują się wokół wpływu zastoso- wania nowych technologii na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego. Dotychczas w doktrynie nie została podjęta naukowa refleksja nad wpływem wykorzystania tech- nologii informacyjnych na istotę procesu cywilnego. Brak było spojrzenia perspekty- wicznego na całokształt informatyzacji procesu cywilnego w kontekście jego założeń konstrukcyjnych. Dlatego koniecznym stało się uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zmieniające się w ciągu ostatniej dekady regulacje prawne Kodeksu postępowania cy- wilnego, których celem jest optymalizacja wykorzystania technologii informacyjnych, pozostały w zgodzie z fundamentalnymi założeniami procesu cywilnego. W monografii została przedstawiona przede wszystkim problematyka odnosząca się do prawa procesowego, aczkolwiek uwzględnione zostały również kwestie związane z informatyzacją postępowania cywilnego w ogólności. Ujęte w pracy zagadnienia oscy- lują wokół tematu przewodniego, jakim jest oddziaływanie nowoczesnych rozwiązań technicznych na model procesu cywilnego, w szczególności ustalenia, w jakim stop- niu zmiany technologiczne, społeczne i gospodarcze kształtują oraz wyjaśniają poszcze- gólne instytucje procesowe, wyznaczają funkcje procesu i implikują treść poszczegól- nych zasad oraz ich katalog. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i wymaga dogłębnej analizy przyczyn ustanowienia konkretnej regulacji przez pryzmat potrzeb społecznych oraz skutków jej ustanowienia. Konieczne jest również odniesienie wdro- żonych lub projektowanych zmian do już istniejących rozwiązań prawnych lub syste- mów informatycznych w obszarze administracji publicznej oraz sądów administracyj- nych. Szczególnie istotne jest zbadanie, czy obrany przez ustawodawcę kierunek in- formatyzacji postępowania cywilnego w ustawie o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw6 jest opty- malny w zakresie tworzenia i doskonalenia jakości świadczonych usług oraz czy za- pewnia efektywny obieg informacji, transparentność oraz neutralność technologiczną. Podjęta została również próba ustalenia pożądanego kierunku zmian polskiej proce- dury cywilnej w tym zakresie. Poruszone w monografii zagadnienia koncentrują się wokół następujących pytań. Czy dotychczas realizowany schemat informatyzacji postępowania przed podmiotami 5 Por. Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne, s. 62–63. 6 Ustawa z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, dalej: ustawa nowelizująca KPC w zakresie EBP, gdzie pod pojęciem Elektronicznego Biura Podawczego (EBP) należy rozumieć kompletne rozwiązanie umożliwiające wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną i dokonywania doręczeń elek- tronicznych także w „tradycyjnych” postępowaniach cywilnych. XII Wstęp publicznymi, w tym sądami powszechnymi, spełnił oczekiwania i dostarczył rozwiąza- nia adekwatne do potrzeb społeczeństwa informacyjnego? Wskazane zostały wytyczne kierunkowe oraz standardy w celu stworzenia warunków dla efektywnej informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, a także zidentyfikowane zostały kluczowe wyzwania w tym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem usług publicznych świadczonych drogą elek- troniczną. W szczególności analizą zostały objęte takie kategorie, jak pisma procesowe, czynności procesowe oraz ich forma w kontekście informatyzacji procesu cywilnego, by odpowiedzieć sobie w konkluzji na pytanie: czy doszło do wyróżnienia odrębnej kate- gorii elektronicznych pism procesowych oraz elektronicznych czynności procesowych, a także czy obok formy pisemnej i ustnej pojawiła się nowa forma elektroniczna. Czy model przyjęty przez ustawodawcę można uznać za racjonalny, efektywny i adekwatny do potrzeb społeczeństwa informacyjnego? W tym kontekście zostały wysunięte postu- laty de lege ferenda. W publikacji podjęto również kwestię, w jakim stopniu technologie informatyczne wpływają na ukształtowane w drodze abstrakcji naukowej wzorce (mo- dele), zgodnie z którymi kształtuje się instytucje procesowe sądowego postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu. Poruszone zostały również pro- blemy prawne w kontekście nowo powstałych instytucji procesowych wykreowanych wskutek inicjatyw mających na celu informatyzację postępowania sądowego. Analiza w tym zakresie uwzględnia dotychczasowe doświadczenia związane z informatyzacją wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej na tle projektowanych rozwią- zań zmierzających do zbudowania platformy komunikacyjnej pozwalającej na dwukie- runkową wymianę informacji pomiędzy sądami powszechnymi a uczestnikami postę- powania w postaci tzw. Elektronicznego Biura Podawczego. I wreszcie, postawione zo- stało kluczowe pytanie: czy wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oddziałuje na istotę procesu? Mając na uwadze otoczenie instytucjonalnoprawne e-usług w Polsce, dotychcza- sowe regulacje postępowania cywilnego, a także potrzeby społeczeństwa informacyj- nego, podjęte zostały kwestie związane ze wzajemnymi relacjami pomiędzy nowocze- snymi rozwiązaniami technologicznymi a tradycyjnymi instytucjami w ramach Ko- deksu postępowania cywilnego, w szczególności dotyczące rozważań, w jakim zakresie nowe technologie powinny znaleźć zastosowanie do podejmowanych w postępowaniu cywilnym czynności procesowych, w jaki sposób wpływają one na ugruntowane ro- zumienie czynności procesowych oraz czy w efekcie konieczna jest modyfikacja do- tychczasowych regulacji prawnych odnoszących się do tradycyjnej kategorii czynno- ści procesowych. Odpowiedzi na przedstawione zagadnienia problemowe udziela ana- liza przede wszystkim inicjatyw legislacyjnych podejmowanych w procedurze cywilnej z uwzględnieniem doświadczeń informatyzacji administracji publicznej i postępowania administracyjnego. XIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DostInfPubU .................................. ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pu- DorSR .............................................. rozporządzenie blicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) Ministra Sprawiedliwości z 12.10.2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowa- niu cywilnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1222) EKPCz ............................................. Konwencja z 4.11.1950 r. o Ochronie Praw Czło- wieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) InformatyzacjaU ............................ ustawa z 17.2.2005 r. o informatyzacji działal- ności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. KP .................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW ................................................ ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) KRO ................................................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082) KRSU ............................................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1142 ze zm.) KSCU .............................................. ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) KWU ............................................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) XV Wykaz skrótów MinWymagR .................................. rozporządzenie Rady Ministrów z 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, mi- nimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinforma- tycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 113 ze zm.) OchrDanychU ................................ ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2135 ze zm.) PodpElektroD ................................ dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 13.12.1999 r. w sprawie wspólno- towych ram w zakresie podpisów elektronicznych Nr 1999/93/WE (Dz.Urz. UE z 2000 r. Nr 13, s. 12 ze zm.) PodpElektroU ................................ ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym ProtElektR ...................................... (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 2.3.2015 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w po- stępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 359) Ministra PrPostAdm ..................................... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrTelekom ...................................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne PrUSP .............................................. ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) RegUrzSP2007 ............................... RegUrzSP2015 ............................... Ministra wszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów po- wszechnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 259) rozporządzenie Sprawiedliwości z 23.12.2015 r. – Regulamin urzędowania sądów po- wszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz 2316) Ministra ZakłKontR ...................................... ŚwiadUsłElektU ............................. ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 28.12.2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektro- nicznym w elektronicznym postępowaniu upomi- nawczym (Dz.U. Nr 226, poz. 1830) Ministra ZmInformatyzacjaU ...................... ustawa z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informa- tyzacji działalności podmiotów realizujących zada- XVI Wykaz skrótów nia publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183 ze zm.) ZmKPC z 10.7.2015 r. ................... ustawa z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.) ZmKPC z 9.1.2009 r. ..................... ustawa z 9.1.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 26, poz. 156 ze zm.) ZmPrUSP ........................................ Rządowy i senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2680 i 2544 Sejm VII kadencji) – ustawa z 20.2.2015 r. skierowana przez Prezydenta Rzecz- pospolitej Polskiej do Trybunału Konstytucyjnego na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji RP 2. Organy i instytucje NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TS ..................................................... Trybunał Sprawiedliwości WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma BSN .................................................. Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ..................................... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl. ........................................... Kwartalnik Prawa Publicznego MoP ................................................. Monitor Prawniczy NP .................................................... Nowe Prawo OSN ................................................. Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznic- two Sądu Najwyższego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w 1962 r.: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1990–1994: XVII Wykaz skrótów Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w 1995 r.: Izby Cywil- nej) OSNAPiUS ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Spo- łecznych OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądów Polskich. Izba Cywilna OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Seria A Pal. ................................................... Palestra PiP ................................................... Państwo i Prawo Prob. Krym. ................................... Problemy Kryminalistyki PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ................................................... Rejent SC ..................................................... Studia Cywilistyczne Sł. Cyw. ........................................... Służba Cywilna SP ..................................................... Studia Prawnicze Wok. ................................................ Wokanda ZNSA ............................................... Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZNUWr ........................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł m.in. ................................................ miedzy innymi niepubl. ........................................... niepublikowany (-a, -e) Nr ..................................................... numer orz. ................................................... orzeczenie pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja r. ....................................................... red. ................................................... redakcja s. ....................................................... t. ....................................................... t.j. ..................................................... tj. ...................................................... uchw. ............................................... uchwała strona (-y) tom tekst jednolity to jest rok XVIII Wykaz skrótów ust. ................................................... ustęp w zw. ............................................... w związku wyr. .................................................. wyrok ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wpływ informatyzacji na założenia konstrukcyjne procesu cywilnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: