Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00500 014120 11055684 na godz. na dobę w sumie
Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności - ebook/pdf
Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8514-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza monografia zawiera kompleksowe opracowanie problematyki losów hipoteki obciążającej udział we współwłasności w razie podziału nieruchomości. Na tle zmieniających się przepisów dotyczących tego zagadnienia w literaturze i orzecznictwie wyrażane były odmienne zapatrywania co do sposobu rozstrzygnięcia poszczególnych kwestii.

Pierwsze trzy rozdziały opracowania poświęcone zostały dokonaniu założeń niezbędnych dla analizy głównej problematyki pracy. Wyjaśniono w nich charakter prawny współwłasności, kwestie związane z udziałem we współwłasności jako przedmiotem hipoteki, a także opisano zagadnienie podziału nieruchomości. W rozdziale czwartym zaprezentowana została ewolucja regulacji wpływu podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności. Rozważania w rozdziale piątym i szóstym dotyczą aktualnie obowiązujących przepisów określających losy hipoteki na udziale we współwłasności w razie podziału nieruchomości. Przedstawiono w nich środki ochrony wierzyciela hipotecznego, wyjaśniono pojawiające się problemy intertemporalne oraz określono losy hipoteki na udziale po podziale nieruchomości zarówno w ramach zniesienia współwłasności, jak i wskutek innych zdarzeń prawnych niż zniesienie współwłasności. W rozdziale siódmym monografii sformułowana została ocena obowiązujących przepisów oraz przedstawione zostały postulaty de lege ferenda.

W okresie, gdy brak było wyraźnej regulacji wpływu podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności, wyrażone zostały w doktrynie i orzecznictwie różne koncepcje rozwiązania tego problemu. Jedna z nich znalazła odzwierciedlenie w art. 76 ust. 1 zd. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (KWU), który stanowił, że w razie podziału nieruchomości hipoteka na udziale przekształcała się w hipotekę łączną na udziałach w prawie własności nieruchomości utworzonych przez podział. Po stwierdzeniu wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r., sygn. P 15/12 niezgodności tego przepisu z Konstytucją RP wprowadzono regulację określającą wpływ podziału nieruchomości dokonanego w ramach zniesienia współwłasności na hipotekę na udziale oraz środki mające chronić wierzycieli hipotecznych (art. 76 ust. 11-14 KWU), nie określając konsekwencji podziału nieruchomości wskutek innych zdarzeń prawnych niż zniesienie współwłasności. Zgodnie z tymi przepisami w razie zniesienia współwłasności hipoteka obciąża nieruchomość otrzymaną przez współwłaściciela, na którego udziale ustanowiona została hipoteka. W przypadku, gdy powinny zostać przyznane temu współwłaścicielowi spłaty lub dopłaty, na przysługujących mu z tego tytułu wierzytelnościach wierzyciel hipoteczny uzyskuje ustawowe prawo zastawu. Spłaty lub dopłaty nie mogą zostać wyłączone. Przepisy art. 76 ust. 11-14 KWU zostały sformułowane niezbyt precyzyjnie, co wywołało rozmaite wątpliwości interpretacyjnie, które stały się przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu.

Monografia zawiera szczegółową analizę wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012. r. Wskazano w niej wady rozwiązań przyjętych w art. 76 ust. 11-14 KWU w ślad za propozycją przedstawioną przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu tego wyroku. Ważnym dla praktyki aspektem monografii jest przedstawienie zagadnień intertemporalnych, które powstały w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. Konieczne stało się rozwiązanie problemu wpływu podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności przed wprowadzeniem art. 76 ust. 11-14 KWU. Zagadnienie to zostało przedstawione w kilku okresach. Pierwszy z nich to czas między ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego a wejściem w życie nowych przepisów (art. 76 ust. 11-14 KWU), następnie okres obowiązywania art. 76 ust. 1 zd 2 KWU i okres przed wprowadzeniem tego przepisu.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. wywołał w doktrynie wątpliwości co do możliwości wykładni przepisów zbieżnej z uznaną za niekonstytucyjną normą wynikającą z art. 76 ust. 1 zd. 2 KWU. W niniejszym opracowaniu opisano i uzasadniono, jakie skutki dla hipoteki na udziale mają podziały nieruchomości, do których doszło w wymienionych wyżej przedziałach czasowych przy uwzględnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. Rozważania zostały przeprowadzone oddzielnie dla podziałów nieruchomości w ramach zniesienia współwłasności oraz dla podziałów nieruchomości, do których doszło wskutek innych zdarzeń prawnych.

Monografia zawiera także analizę art. 76 ust. 5 KWU, który dotyczy wydzielenia nieruchomości w wyniku realizacji roszczenia ujawnionego w księdze wieczystej przed powstaniem hipoteki.

Problematyka poruszana w niniejszej publikacji wywołuje liczne wątpliwości interpretacyjne, dlatego monograficzne przedstawienie zagadnienia wpływu podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności może być pomocne w praktyce dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, czy notariuszy oraz może stanowić przydatne opracowanie dla studentów oraz pracowników naukowych zainteresowanych tematem hipoteki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE WpłyW podziału nieruchomości na hipotekę na udziale We WspółWłasności PaWeł Hadyna Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PAWEŁ HADYNA • WPŁYW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI NA HIPOTEKĘ NA UDZIALE WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Maria Królikowska-Olczak, Beata Pachuca-Smulska (red.) OCHRONA PRAWNA KONSUMENTA NA RYNKU MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. TEORIA I PRAKTYKA Beata Stępień-Załucka SPRAWOWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY W POLSCE Sabina Kubsik PRZEDKONTRAKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA Z TYTUŁU NIEUCZCIWYCH NEGOCJACJI Marcin Zięba PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Aneta Giedrewicz-Niewińska UCZESTNICTWO PRACOWNIKÓW W SPÓŁCE EUROPEJSKIEJ Marcin Marszałek SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYTWÓRCY – SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ www.ksiegarnia.beck.pl WPŁYW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI NA HIPOTEKĘ NA UDZIALE WE WSPÓŁWŁASNOŚCI PAWEŁ HADYNA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana ze środków Towarzystwa Doktorantów UJ © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: KJS, Katarzyna Słomka Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8513-6 ISBN e-book 978-83-255-8514-3 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzeczeń ........................................................................................................ Rozdział I. Charakter prawny współwłasności ................................................ § 1. Pojęcie współwłasności i jej rodzaje ....................................................... § 2. Koncepcje współwłasności ....................................................................... Rozdział II. Udział we współwłasności jako przedmiot hipoteki ................. § 1. Część ułamkowa nieruchomości stanowiąca udział współwłaściciela ......................................................................................... § 2. Problematyka prawnej samodzielności udziałów nabytych przez tę samą osobę .................................................................................................. Rozdział III. Podział nieruchomości ................................................................... § 1. Pojęcie nieruchomości .............................................................................. § 2. Podział nieruchomości ............................................................................. Rozdział IV. Ewolucja regulacji wpływu podziału nieruchomości na hipotekę na udziale ...................................................................................... § 1. Rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie przed wprowadzeniem art. 76 ust. 1 zd. 2 KWU ........................................................................... § 2. Nowelizacja wprowadzająca art. 76 ust. 1 zd. 2 KWU ........................ § 3. Wyrok TK z 10.7.2012 r., P 15/12 .......................................................... Rozdział V. Wpływ zniesienia współwłasności nieruchomości przez jej podział na hipotekę na udziale ....................................................................... § 1. Obciążenie hipoteką nieruchomości otrzymanej przez współwłaściciela, którego udział obciążony był hipoteką ................... § 2. Zasady ustalania spłat lub dopłat ........................................................... § 3. Konsekwencje nieprawidłowego ustalenia wysokości spłat lub dopłat ........................................................................................................... § 4. Ustawowe prawo zastawu na wierzytelności o spłatę lub dopłatę ..... § 5. Rola wierzyciela hipotecznego przy zniesieniu współwłasności nieruchomości ............................................................................................ § 6. Zagadnienia intertemporalne .................................................................. VII IX XIII XVII 1 1 4 11 11 17 23 23 29 43 45 55 56 69 69 80 85 88 89 91 V Spis treści Rozdział VI. Wpływ podziału nieruchomości wskutek innych zdarzeń prawnych niż zniesienie współwłasności na hipotekę na udziale ........... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Rozważania na tle poszczególnych rodzajów podziału nieruchomości ............................................................................................ § 3. Podział nieruchomości przez ustanowienie odrębnej własności lokalu lub wydzielenie nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym ......................................................................................... § 4. Nieruchomości utworzone przez podział, które wydzielono w wyniku zadośćuczynienia roszczeniu ujawnionemu w księdze wieczystej przed powstaniem hipoteki, a hipoteka na udziale we współwłasności ..................................................................................... Rozdział VII. Ocena obowiązującej regulacji i postulaty de lege ferenda .... § 1. Skutki wprowadzenia art. 76 ust. 11–14 KWU dla ochrony interesów wierzyciela hipotecznego ....................................................... § 2. Postulaty de lege ferenda ........................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 97 97 100 108 114 131 131 134 139 VI Wstęp Hipoteka na udziale we współwłasności stanowi jeden ze sposobów zabezpiecze- nia wierzytelności. Hipoteka z założenia jest instrumentem, który pozwala wierzycie- lowi dochodzić zaspokojenia bez względu na dalsze losy przedmiotu hipoteki, zwłaszcza zmiany podmiotowe. W pracy zostanie wykazane, że w świetle obowiązujących prze- pisów dotyczących hipoteki na udziale we współwłasności zasada ta doznaje znaczą- cych ograniczeń. Istotą sporu dotyczącego losów hipoteki na udziale we współwłasności po podziale nieruchomości jest przeciwstawienie sobie interesów różnych podmiotów. Chodzi tu o wierzyciela hipotecznego, współwłaściciela, na którego udziale została usta- nowiona hipoteka, współwłaścicieli, których udziały były wolne od obciążeń, a także inne osoby, które mogą znaleźć się w sferze oddziaływania hipoteki pierwotnie ustano- wionej na udziale, np. nabywcę części nieruchomości. Niniejsza monografia powstała w oparciu o pracę magisterską obronioną przeze mnie na Wydziale Prawa i Admini- stracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Problematyka wpływu podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współ- własności od dłuższego czasu wywoływała spory w doktrynie i judykaturze. Jedna z wy- rażonych w tym zakresie koncepcji znalazła ostatecznie odzwierciedlenie w przepisach. Zdecydowano się na wprowadzenie regulacji, która przesądzała los hipoteki na udziale w razie podziału nieruchomości w kompleksowy sposób i jednocześnie zawierała się zaledwie w jednym zdaniu. Przepis stanowił, że hipoteka na udziale obciąża w tym sa- mym zakresie części ułamkowe wszystkich nieruchomości utworzonych przez podział. Ta lakoniczna regulacja obejmowała hipotezą wszystkie rodzaje podziału nieruchomo- ści, w tym podział dokonywany przy zniesieniu współwłasności. Wyrokiem TK przepis ten został jednak uznany za niezgodny z Konstytucją i w jego miejsce wprowadzono bardziej szczegółową regulację dotyczącą losów hipoteki na udziale w razie podziału nieruchomości, ale jedynie przeprowadzanego w związku ze zniesieniem współwłasności. Zmiana ta przyczyniła się do powstania wielu zagad- nień wymagających rozwiązania. Powstał problem skutków czasowych obowiązywania wspomnianego wyroku TK. Nowa regulacja wywołała również wątpliwości interpreta- cyjne. Nierozwiązany pozostał problem wpływu podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności wskutek innych zdarzeń prawnych niż zniesienie współ- własności, gdyż sytuacje te nie zostały objęte nowymi przepisami. Zagadnienie to skom- plikowało się jeszcze bardziej ze względu na interpretację przedstawioną w wyroku TK. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie, w jaki sposób rozwiązywane było i może być obecnie zagadnienie wpływu podziału nieruchomości na hipotekę na udziale pod rządami różnych przepisów, oraz będzie stanowiła próbę polemiki z argumentami po- VII Wstęp woływanymi na rzecz poszczególnych koncepcji. W tym celu wymagane będzie poczy- nienie pewnych założeń, bez których nie byłoby możliwe rozważanie głównej proble- matyki niniejszej pracy. Z tego względu pierwsze trzy rozdziały będą dotyczyły okre- ślenia charakteru prawnego współwłasności, ustalenia kwestii związanych z udziałem we współwłasności jako przedmiotem hipoteki, a także rozstrzygnięcia wątpliwości pojawiających się na tle zagadnienia podziału nieruchomości. Następnie, w rozdziale czwartym, analiza skupi się na przedstawieniu ewolucji losów hipoteki na udziale we współwłasności w razie podziału nieruchomości. Dalsze rozważania poświęcone zo- staną przepisom de lege lata. Szczególne znaczenie w niniejszej pracy będzie miało za- prezentowanie skutków podziału nieruchomości dla hipoteki na udziale wskutek in- nych zdarzeń prawnych niż zniesienie współwłasności. Problematyka ta nie była jak do- tąd przedmiotem pogłębionej analizy w piśmiennictwie. Sporadycznie przedstawiane w tym względzie stanowiska, przy okazji analizy przepisów dotyczących podziału nie- ruchomości w ramach zniesienia współwłasności, nie wydają się wystarczające. Stanowi to istotny brak przy całościowej ocenie obowiązujących przepisów i przeprowadzanych zmian regulacji losów hipoteki na udziale w razie podziału nieruchomości. Kraków, czerwiec 2016 r. Paweł Hadyna VIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne EwidGruntR ................................... rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 542 ze zm.) GospNierU ..................................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. ściami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) z 2016 r. poz. 380) Konstytucja .................................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KRO ................................................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- KWU ............................................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) PrBank ............................................ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. czy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082) z 2015 r. poz. 128 ze zm.) PrGeod ............................................ ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- graficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) PrNot ............................................... ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. PrRzecz ........................................... dekret z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. z 1946 r. Nr 57, poz. 319 ze zm.) – uchylony WłLokU .......................................... ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) z 2015 r. poz. 1892) 2. Czasopisma i publikatory Biul. SN ........................................... Biuletyn Sądu Najwyższego KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego Legalis ............................................. System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H. Beck IX Wykaz skrótów Kluwer LEX .................................................. System Informacji Prawnej Wydawnictwa Wolters MoP ................................................. Monitor Prawniczy NPN ................................................. Nowy Przegląd Notarialny OSNCP ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od OSNC-ZD ....................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zeszyt Dodat- 1995 r.) kowy wych Urzędowy OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy. Seria A Pal. ................................................... Palestra PiP ................................................... Państwo i Prawo PN .................................................... Przegląd Notarialny PS ..................................................... Przegląd Sądowy Rej. ................................................... Rejent RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RPr ................................................... Radca Prawny TPP .................................................. Transformacje Prawa Prywatnego 3. Organy i instytucje NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw ha ..................................................... hektar m.in. ................................................ między innymi nb. .................................................... numer boczny X Wykaz skrótów Nr ..................................................... numer pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja r. ....................................................... s. ....................................................... t. ....................................................... tj. ...................................................... t.j. ..................................................... tzn. ................................................... tzw. .................................................. uchw. ............................................... uchwała ust. ................................................... ustęp wyr. .................................................. wyrok z. ....................................................... zeszyt zd. .................................................... zdanie ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz rok strona tom to jest tekst jednolity to znaczy tak zwany XI Wykaz literatury Bałan-Gonciarz E., Ciepła H., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz po nowelizacji prawa hipotecznego. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej, Warszawa 2011 Barłowski B., Wyważanie otwartych drzwi?, Rej. 1994, Nr 4 Bieranowski A., Glosa do uchw. SN z 20.3.2003 r., III CZP 1/03, Rej. 2004, Nr 11 Breyer S., Glosa do uchw. SN z 1.12.1969 r., OSPiKA 1970, Nr 7–8, poz. 151 Ciepła H., Opinia o projektach ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hi- potece oraz niektórych innych ustaw, Przed pierwszym czytaniem. Biuro Analiz Sejmowych 2009, Nr 3 Ciepła H., Pawelczyk Z., Hipoteka na ułamkowej części nieruchomości a zniesienie współwłasności po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10.7.2012 r., P 15/12 (art. 76 ust. 1 zd. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece), NPN 2014, Nr 2 Ciepła H., Pawelczyk Z., Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym. Py- tania i odpowiedzi, Warszawa 2014 Czech T., Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Warszawa 2014 Czechowski P. (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa Drozd E., Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa–Kraków 1974 Drozd E., Ustanowienie odrębnej własności lokali, Rej. 1994, Nr 12 Drozd E., Truszkiewicz Z., Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości. Ko- mentarz, Kraków 1995 2015 Nr 4 Durzyńska M., Podział nieruchomości, Warszawa 2011 Filcek G., Zniesienie współwłasności nieruchomości przez jej podział a hipoteka usta- nowiona na ułamkowej części nieruchomości stanowiącej udział współwłaściciela, PS 1999, Nr 4 Gdesz M., Podział nieruchomości niezależny od ustaleń planu miejscowego, Rej. 2006, Gniewek E. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, Warszawa 2013 Gniewek E. (red.), System Prawa Prywatnego, t. 4, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012 Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2014 Gudowski J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2013 Heropolitańska I., Hryćków-Mycka K., Kuglarz P., Drewicz-Tułodziecka A., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, Warszawa 2014 XIII Wykaz literatury Ignatowicz J. (red.), System prawa cywilnego, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe, Wrocław 1977 Janiszewska B., „Warunkowy” podział geodezyjny a dopuszczalność zbycia działki gruntu bez zapewnienia dostępu do drogi publicznej, RPr 2009, Nr 6 Jelonek-Jarco B., Zawadzka J., Praktyczne problemy nowelizacji ustawy o księgach wie- czystych i hipotece (część I), Rej. 2010, Nr 9 Jelonek-Jarco B., Zawadzka J., Praktyczne problemy nowelizacji ustawy o księgach wie- czystych i hipotece (część II), Rej. 2010, Nr 10 Kalus S. (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2012 Kaspryszyn J., Przedmiot ksiąg wieczystych, Rej. 1999, Nr 1 Kidyba A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe, LEX/el. 2004 Klein A., Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego, Wrocław 1976 Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, praca zbiorowa, Warszawa 1972 Konstański P., Zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze umowy, Kraków Kopyra J., Podział nieruchomości gruntowej na podstawie ustawy o gospodarce nieru- chomościami, Warszawa 2008 Lipski J., Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy z 6.7.1982 r. o księ- gach wieczystych i hipotece, Przed pierwszym czytaniem. Biuro Analiz Sejmo- wych 2009, Nr 3 Maj K., Podział hipoteki, Rej. 2011, Nr 9 Mysiak P., O pojęciu nieruchomości gruntowej, Rej. 2004, Nr 8 Ohanowicz A., Współwłasność w prawie prywatnem austryackiem, Lwów 1916 Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa 2015 Pietrzykowski K. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2015 Pisuliński J., Hipoteka kaucyjna, Kraków 2002 Pisuliński J., Hipoteka na udziale we współwłasności nieruchomości, KPP 2002, Nr 1 Pisuliński J., Przedmiot i treść hipoteki. Zagadnienia wybrane, Rej. 1992, Nr 9 Pisuliński J. (red.), Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Postępowanie wieczy- stoksięgowe, Warszawa 2014 Rudnicki S., Glosa do post. SN z 4.11.1997 r., PS 1998, Nr 7–8 Rudnicki S., Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności, Warszawa 2008 Rudnicki S., O pojęciu nieruchomości w prawie cywilnym, PS 1999, Nr 9 Rudnicki S., Pojęcie nieruchomości gruntowej, Rej. 1994, Nr 1 Rudnicki S., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w spra- wach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa 2010 Ruszkowski J., Glosa do uchw. z 20.3.2003 r., III CZP 1/03, PiP 2007, Nr 11 Sołtysiński S., Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych, w: Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Wi- tolda Czachórskiego, Warszawa 1985 Stefaniuk K., Glosa do post. SN z 23.1.2004 r., III CK 245/02, OSP 2005, Nr 1, poz. 3 XIV Wykaz literatury Swaczyna B., Hipoteka umowna, Warszawa 2007 Swaczyna B., Prawne konsekwencje wielopodmiotowości stron umowy sprzedaży. Za- gadnienia wybrane, TPP 2001, Nr 2 Swaczyna B., Prawne wyodrębnienie gruntu na powierzchni ziemi, Rej. 2002, Nr 9 Swaczyna B., Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości, Warszawa 2004 Sysiak J., Nieruchomości – zagadnienia wybrane, Rej. 1996, Nr 9 Wasilkowski J., Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963 Wąsiewicz A., Charakter prawny współwłasności ułamkowej według kodeksu cywil- nego, RPEiS 1964, z. 4 Wąsiewicz A., Powstanie, istota i zniesienie współwłasności ułamkowej, Poznań 1965 Woźniak Z., Glosa do uchw. SN z 20.3.2003 r., III CZP 1/03, Pal. 2004, Nr 9–10 Wszołek J., Żądanie podziału hipoteki łącznej, PS 2012, Nr 7–8 Zieliński A (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2016 XV Wykaz orzeczeń Wyr. SN z 26.8.2004 r., I CK 125/04, Legalis Wyr. SN z 13.7.2005 r., I CK 28/05, Legalis Wyr. SN z 30.3.2011 r., III CSK 171/10, MoP 2015, Nr 6, poz. 309 Post. SN z 6.5.1980 r., III CRN 45/80, OSNCP 1980, Nr 12, poz. 240 Post. SN z 4.11.1997 r., I CKN 291/97, Wokanda 1998, Nr 3, poz. 6 Post. SN z 19.2.2003 r., V CK 278/02, Legalis Post. SN z 18.3.2003 r., IV CKN 1928/00, OSNC 2004, Nr 6, poz. 90 Post. SN z 4.6.2003 r., I CKN 447/01, Legalis Post. SN z 8.7.2003 r., IV CK 422/02, Legalis Post. SN z 30.10.2003 r., IV CK 114/02, OSNC 2004, Nr 12, poz. 201 Post. SN z 11.8.2004 r., II CK 11/04, Legalis Post. SN z 16.3.2005 r., II CK 700/04, Biul. SN 2005, Nr 7, poz. 13 Post. SN z 8.2.2006 r., II CSK 146/05, Legalis Post. SN z 24.5.2007 r., V CSK 67/07, Legalis Post. SN z 21.1.2009 r., III CSK 229/08, Legalis Post. SN z 11.2.2009 r., V CSK 333/08, OSNC-ZD 2010, Nr 2, poz. 33 Post. SN z 26.11.2009 r., III CZP 103/09, OSNC-ZD 2010, Nr 3, poz. 82 Post. SN z 4.3.2011 r., I CSK 352/10, Legalis Post. SN z 16.11.2011 r., V CSK 478/10, Legalis Post. SN z 15.6.2012 r., II CSK 582/11, OSNC 2013, Nr 3, poz. 36 Post. SN z 10.1.2013 r., IV CSK 677/12, Legalis Post. SN z 10.4.2013 r., IV CSK 551/12, OSNC-ZD 2014, Nr 1, poz. 15 Post. SN z 11.4.2013 r., II CSK 471/12, OSNC 2013, Nr 12, poz. 145 Post. SN z 18.4.2013 r., II CSK 503/12, Legalis Post. SN z 14.11.2013 r., II CZ 71/13, Legalis Post. SN z 6.9.2013 r., V CSK 433/12, Legalis Post. SN z 25.6.2014 r., IV CSK 654/13, Legalis Uchw. SN z 1.12.1969 r., III CZP 51/69, OSNCP 1970, Nr 4, poz. 59 Uchw. SN z 26.1.1978 r., III CZP 96/77, OSNCP 1978, Nr 11, poz. 195 Uchw. SN z 15.3.1989 r., III CZP 14/89, OSNCP 1990, Nr 2, poz. 27 Uchw. SN z 27.12.1994 r., III CZP 158/94, OSNC 1995, Nr 4, poz. 59 Uchw. SN z 9.5.1995 r., III CZP 53/95, Legalis Uchw. SN z 20.3.2003 r., III CZP 1/03, OSNC 2004, Nr 1, poz. 3 Uchw. SN z 23.6.2005 r., III CZP 35/05, OSNC 2005, Nr 5, poz. 81 Uchw. SN z 4.6.2009 r., III CZP 34/09, OSNC 2010, Nr 2, poz. 20 XVII Wykaz orzeczeń Wyr. SA w Warszawie z 19.11.1997 r., I ACa 737/97, Legalis Wyr. TK z 11.4.2000 r., K 15/98, OTK 2000, Nr 3, poz. 86 Wyr. TK z 31.1.2001 r., P 4/99, OTK 2001, Nr 1, poz. 5 Wyr. TK z 23.9.2003 r., K 20/02, OTK-A 2003, Nr 7, poz. 76 Wyr. TK z 10.7.2012 r., P 15/12, OTK-A 2012, Nr 7, poz. 77 Wyr. NSA w Gdańsku z 6.3.2003 r., II SA/Gd 674/00, LEX Nr 203449 Wyr. NSA w Warszawie z 19.10.2005 r., I OSK 61/05, Legalis Wyr. NSA z 15.5.2008 r., I OSK 758/07, Legalis Wyr. WSA w Krakowie z 2.3.2005 r., II SA/Kr 2588/00, OSP 2007, Nr 7–8, poz. 79 Wyr. WSA w Lublinie z 26.9.2006 r., II SA/Lu 438/06, Legalis XVIII Rozdział I. Charakter prawny współwłasności § 1. Pojęcie współwłasności i jej rodzaje Pojęcie współwłasności należy rozpatrywać, biorąc pod uwagę zwłaszcza przepisy znajdujące się w Kodeksie cywilnym w księdze drugiej – Własność i inne prawa rzeczowe, tytule I – Własność, dziale IV – Współwłasność. Szcze- gółowe omówienie relacji między własnością a współwłasnością znajdzie się w § 2 tego rozdziału, jednak już w tym miejscu można zauważyć, że systema- tyka Kodeksu cywilnego uzasadnia wniosek, że współwłasność jest także wła- snością, a przynajmniej jej pewną odmianą1. Wobec tego do współwłasności znajdą zastosowanie przepisy o własności. Podstawowym kryterium wyróżnie- nia tych dwóch konstrukcji prawnych jest kryterium podmiotowe. Jeśli wła- sność przysługuje więcej niż jednej osobie, znajdują wtedy zastosowanie prze- pisy o współwłasności. Wynika to z art. 195 KC, który stanowi, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. W ramach współwłasności wyróżnia się jej dwa rodzaje. Zgodnie z art. 196 § 1 KC są to współwłasność w częściach ułamkowych i współwłasność łączna. Współwłasność łączna jest regulowana przez przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika (art. 196 § 2 KC). Oznacza to, że ten rodzaj współwłasno- ści nie występuje samodzielnie. Brak ogólnych przepisów, które regulowałyby współwłasność łączną. Za każdym razem należy sięgnąć do przepisów okre- ślających dany stosunek prawny leżący u podstaw tego rodzaju współwłasno- ści. Taki stosunek prawny ma charakter osobisty i uznawany jest za uprzedni wobec współwłasności łącznej, która jest jego konsekwencją. Jako przykłady wspólności, w ramach których występuje współwłasność łączna, można wy- mienić ustawową i umowną wspólność między małżonkami (art. 31–46 KRO oraz art. 47–50 KRO), a także majątek wspólny wspólników spółki cywilnej 1 Zob. Z. Nowakowski, w: J. Ignatowicz (red.), System prawa cywilnego, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe, Wrocław 1977, s. 383–384. 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wpływ podziału nieruchomości na hipotekę na udziale we współwłasności
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: