Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00388 007601 11070144 na godz. na dobę w sumie
Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo - ebook/pdf
Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 156
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2723-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Minęło dwadzieścia lat od śmierci jednej z najwybitniejszych postaci nauki prawa – Profesora Jerzego Wróblewskiego. Jego twórczość wyznaczała kierunki niemalże we wszystkich obszarach prawoznawstwa, czego dowodem jest ogromny dorobek naukowy − nie tylko w ilości napisanych przez niego prac (około 800 pozycji), ale również w nowatorstwie naukowym − który wpływał na myśl prawniczą zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jesteśmy przekonani – jako redaktorzy tej książki – że idea ta została, przynajmniej w pewnym zakresie, zrealizowana. Mamy jednak nadzieję, że książka ta rozpocznie wydawniczy proces refleksji naukowej nad jego twórczością i jako pierwsza, która skupia w sobie krytykę (w najszerszym tego słowa rozumieniu) jego dorobku naukowego, będzie inspiracją do dalszych opracowań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WPŁYW TEORII JERZEGO WRÓBLEWSKIEGO NA WSPÓŁCZESNE PRAWOZNAWSTWO Pod redakcją TOMASZA BEKRYCHTA MARKA ZIRK-SADOWSKIEGO Wydawnictwo C.H. Beck Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo Polecamy nasze publikacje z serii: Studia i Aplikacje Prawnicze Ilona Sądel-Bendkowska TESTY NOTARIALNE, WYD. 1 Alicja Świczewska PRAWO KARNE MATERIALNE. TABELE PORÓWNAWCZE, WYD. 1 Alicja Świczewska ORGANY OCHRONY PRAWNEJ. TABELE PORÓWNAWCZE, WYD. 1 Joanna Zyzik, Ilona Sądel-Bendkowska PRAWO CYWILNE. KAZUSY, WYD. 1 Mariusz Stepaniuk APLIKACJA RADCOWSKA. PYTANIA, ODPOWIEDZI, TABELE, WYD. 2 Mariusz Stepaniuk APLIKACJA ADWOKACKA. PYTANIA, ODPOWIEDZI, TABELE, WYD. 2 Mariusz Stepaniuk APLIKACJA KOMORNICZA. PYTANIA, ODPOWIEDZI, TABELE, WYD. 2 Katarzyna Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. TOM 1, WYD. 4 Katarzyna Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. TOM 2, WYD. 4 Katarzyna Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. TOM 3, WYD. 4 www.edukacjaprawnicza.pl www.sklep.beck.pl WPŁYW TEORII JERZEGO WRÓBLEWSKIEGO NA WSPÓŁCZESNE PRAWOZNAWSTWO Pod redakcją TOMASZA BEKRYCHTA MARKA ZIRK-SADOWSKIEGO Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo Redakcja: Agnieszka Fiutak Projekt okładki: Robert Rogiński Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako projekt badawczy Nr NN 110 237839. © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-2722-8 ISBN e-book 978-83-255-2723-5 Spis treści Wprowadzenie ...................................................................................................... VII Wykaz skrótów ..................................................................................................... XIII Wykaz literatury .................................................................................................. XV Wpływ koncepcji ontologicznej złożoności prawa i wielopłaszczyznowości metodologicznej prawoznawstwa na ogólną refleksję o prawie Jakub Łakomy, UW ......................................................................................... Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa. Teoria prawa Kazimierza Opałka i Jerzego Wróblewskiego we współczesnym prawoznawstwie Agata Grabowska, KUL ................................................................................ Modele nauk prawnych i edukacji prawniczej według Jerzego Wróblewskiego Sylwia Wojtczak, UŁ ....................................................................................... Teoria racjonalnego tworzenia prawa Jerzego Wróblewskiego a współczesne prawodawstwo polskie Marcin Winiarz, KUL ..................................................................................... Jerzego Wróblewskiego koncepcja ustawy o tworzeniu prawa Adam Kasprzyk, KUL .................................................................................... Nowoczesna polityka kryminalna w świetle koncepcji polityki tworzenia prawa Jerzego Wróblewskiego Michał Peno, US ................................................................................................. 1 15 25 41 53 67 Między jednolitością a elastycznością stosowania prawa Adam Szot, UMCS.............................................................................................. 75 Klaryfikacyjna teoria wykładni Jakub Kaczyński, UŁ ....................................................................................... 91 Ideologia swobodnej decyzji sądowej w koncepcji Jerzego Wróblewskiego Jakub Koperski, UŁ .......................................................................................... 99 „Łatwe i trudne przypadki” w koncepcji wykładni prawa Jerzego Wróblewskiego Daria Danecka, Kasjan Wiśniewski, UŚ ................................................. 105 VV Spis treści Adekwatność koncepcji sądowego stosowania prawa Jerzego Wróblewskiego do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Anna Koropczuk, UWr .................................................................................... 117 Systemy informacji prawnej i prawo informatyczne według Jerzego Wróblewskiego Martyna Popiołek, UŁ ..................................................................................... 125 Indeks rzeczowy .................................................................................................. 131 VI Wprowadzenie Minęło dwadzieścia lat od śmierci jednej z najwybitniejszych postaci nauki prawa – Profesora Jerzego Wróblewskiego. Jego twórczość wy- znaczała kierunki niemalże we wszystkich obszarach prawoznawstwa, czego dowodem jest ogromny dorobek naukowy – nie tylko w ilości napisanych przez niego prac (około 800 pozycji), ale również w no- watorstwie naukowym – który wpływał na myśl prawniczą zarówno w Polsce, jak i na świecie. Literatura przedmiotu pokazuje, że dwadzieścia lat, które minę- ły od śmierci tej wybitnej postaci nauki polskiej, to okres, po któ- rym zaproponowane przez niego teorie można poddać wielostron- nej analizie i krytyce oraz dokonać podsumowania jego dorobku ze szczególnym uwzględnieniem wpływu intelektualnego na aktualną problematykę prawoznawstwa. Jesteśmy przekonani – jako redakto- rzy tej książki – że idea ta została, przynajmniej w pewnym zakresie, zrealizowana. Oczywiście ze względu na ogromny dorobek naukowy J. Wróblewskiego nigdy nie było naszym zamiarem wyczerpująco opra- cować jego spuściznę naukową jako przedsięwzięcie jednorazowe. Mamy jednak nadzieję, że książka ta rozpocznie wydawniczy proces refleksji naukowej nad jego twórczością i jako pierwsza, która skupia w sobie krytykę (w najszerszym tego słowa rozumieniu) jego dorobku naukowego, będzie inspiracją do dalszych opracowań. Twórczość J. Wróblewskiego obejmowała wszystkie obszary pro- blemowe teorii i filozofii prawa i odpowiednio do tego przedmiotem prezentowanych artykułów jest tematyka całości przestrzeni tej dzie- dziny wiedzy. Ujmując – tytułem wprowadzenia – meritum treści odda- nych do rąk Czytelnika artykułów, można wskazać na pięć płaszczyzn refleksji odnoszącej się do twórczości J. Wróblewskiego. Niewątpliwie największym obszarem badań i proponowanych przez niego rozwiązań merytorycznych pozostaje problematyka ogromnego dyskursu stosowania prawa, a w szczególności problematyka wykład- ni prawa. To zagadnienie zostało poddane obszernej analizie i kryty- ce w artykułach Adama Szota (UMCS), Jakuba Kaczyńskiego (UŁ), Jakuba Koperskiego (UŁ), Darii Daneckiej i Kasjana Wiśniewskiego VIIVII Wprowadzenie (UŚ) oraz Anny Koropczuk (UWr). Pierwszy z nich podkreśla szczegól- ną rolę ocen w procesie stosowania prawa, a tym samym realizację roz- maitych wartości, oraz zwraca uwagę na szczególną pozycję takich war- tości, jak jednolitość i elastyczność stosowania prawa jako metareguł (metawartości) w stosunku do innych wartości realizowanych w tym procesie. Drugi koncentruje się na przedstawieniu istoty koncepcji wykładni klaryfikacyjnej, porównując ją z koncepcją derywacyjną wy- kładni oraz podkreślając rolę claritas jako założenia zdeterminowa- nego wyborem określonej koncepcji filozoficznej (a dokładnie meta- logicznej) w akceptacji zasady clara non sunt interpretanda. Trzeci prezentuje koncepcję ideologii swobodnej decyzji sądowej, uwypukla- jąc szczególną społeczną rolę sędziego jako uczestnika procesu stoso- wania prawa oraz wykształcenie się szczególnego typu reguł, zwanych prawem sędziowskim. Podkreśla również zakres niebezpieczeństw, jakie wiążą się z przyjęciem tej koncepcji, i kontrowersje z nią związa- ne. Czwarty zawiera bardzo ciekawe spostrzeżenia odnoszące się do niejasności związanej z doborem kryterium oddzielenia tzw. łatwych i trudnych przypadków w procesie stosowania prawa oraz wskazuje na enigmatyczne posługiwanie się pojęciami „trudny przypadek” – „ła- twy przypadek”, a także na ogromne trudności z kwalifikowaniem in abstracto danego przypadku stosowania prawa jako trudnego albo łatwego. Wreszcie, piąty z wyżej wymienionych artykułów wskazuje z jednej strony na specyfikę orzecznictwa sądów międzynarodowych i niemożliwość adekwatnego stosowania modeli teoretycznych do po- dejmowanych na ich gruncie decyzji stosowania prawa, z drugiej zaś podkreśla konieczność dostrzeżenia wielowarstwowości tych modeli i wskazuje tym samym na niebezpieczeństwo kryjące się w uogólnia- niu oceny ich adekwatności do specyfiki danego organu stosującego prawo. Treść wszystkich wskazanych powyżej artykułów ujawnia nie tylko możliwość wielostronnej interpretacji koncepcji sądowego sto- sowania prawa i wykładni prawa J. Wróblewskiego, ale przede wszyst- kim pokazuje aktualność teoretyczną budowanych przez niego modeli i obecność proponowanych w nich rozwiązań w dyskusji oraz prakty- ce prawoznawstwa. Drugim obszarem zainteresowań działalności naukowej J. Wrób- lewskiego był obszar dyskursu tworzenia prawa, który został przez nie- go wielostronnie opisany i znalazł swój naukowy wyraz m.in. w takich monografiach, jak „Teoria racjonalnego tworzenia prawa” i „Zasady tworzenia prawa”. Teoretyczna problematyka odnosząca się do dys- kursu tworzenia prawa wydaje się być zawsze aktualna ze względu na VIII Wprowadzenie pojawiającą się w wielu okresach dynamikę przemian społecznych. Tezę tę w pełni potwierdziła treść artykułów Marcina Winiarza (KUL), Adama Kasprzyka (KUL) oraz Michała Peno (USz). Podobnie jak w dyskursie stosowania prawa treść wskazanych tu artykułów ujaw- nia obecność rozwiązań i propozycji teoretycznych ujęć modelu two- rzenia prawa, a także teoretycznych analiz systemu prawa zapropono- wanych przez J. Wróblewskiego. Pierwszy z artykułów szczegółowo omawia model racjonalnego tworzenia prawa oraz postuluje potrze- bę jego stosowania w znacznie szerszym stopniu niż obecnie i zwraca uwagę na popełnianie błędu w utożsamianiu pojęcia teorii racjonal- nego tworzenia prawa z pojęciem racjonalnego prawodawcy. Drugi podkreśla wielki wpływ dorobku J. Wróblewskiego na obecny stan techniki legislacyjnej jako wartości poprawy jakości tworzonego pra- wa. Artykuł analizuje koncepcję ustawy o tworzeniu prawa oraz przed- stawia ją z punktu widzenia historycznego, czyli kształtowania się tej wizji, począwszy od projektu, a skończywszy na wskazaniu jej elemen- tów we współczesnych rozwiązaniach techniki legislacyjnej. Trzeci z artykułów odnoszących się do omawianej dziedziny działalności na- ukowej J Wróblewskiego dotyczy zagadnień z obszaru polityki prawa, a dokładnie tego jej fragmentu, który skierowany jest na szeroko rozu- mianą sferę penalną. Autor podkreśla w nim ogromną rolę preferen- cji aksjologicznych istniejących w dyskursie tworzenia prawa oraz in- strumentalnie nieumiejętne traktowanie prawa jako środka realizacji uznanych przez prawodawcę wartości. Trzecim obszarem teoretycznej refleksji mającej swój wyraz w wielu publikacjach J. Wróblewskiego są zagadnienia metodologiczne odnoszą- ce się do nauki prawa, a w szczególności określenie statusu naukowego prawoznawstwa i jego relacji do innych dziedzin wiedzy. J. Wróblewski wielokrotnie stawiał pytanie o naukowość refleksji nad prawem i sto- sunek prawoznawstwa do innych nauk, a także pytał o możliwość do- konywania takich porównań. Jego twórczość wyraźnie wykazuje tezę o naukowości tej dziedziny wiedzy i zawiera liczne argumenty ją wspie- rające. Temu obszarowi poświęcone są prace Jakuba Łakomego (UWr), Agaty Grabowskiej (KUL) i Sylwii Wojtczak (UŁ). Pierwszy z wymie- nionych autorów silnie uwypukla tezę J. Wróblewskiego o złożoności ontologicznej prawa i konieczności stosowania wielu metod i tech- nik badawczych w tej dziedzinie wiedzy oraz akcentuje niezbędność współpracy i integracji nauki prawa z naukami pozaprawnymi. Drugi z artykułów szczegółowo omawia poszczególne płaszczyzny badania prawa w ramach zaproponowanego przez J. Wróblewskiego ujęcia IX Wprowadzenie wielopłaszczyznowości metodologicznej prawoznawstwa. Z kolei trze- ci wnikliwie analizuje przyjęte przez Profesora modele nauk prawnych z perspektywy metodologicznej, aksjologicznej, materialnej i edukacji prawniczej oraz podkreśla, że przyjęcie jednego z wybranych material- nych modeli nauk prawnych ma bezpośredni związek z koniecznością przyjęcia jednego z modeli edukacji prawniczej. Czwartym obszarem zainteresowań naukowych J. Wróblewskiego było zagadnienie mieszczące się w pojęciu informatyki prawniczej. Współcześnie jest ono niezwykle istotne, ale wydaje się, że w refleksji nauki prawa stoi w cieniu obszarów problemowych wskazanych po- wyżej. J. Wróblewski był odważnym nowatorem w rozwiązaniach in- formatyki prawniczej i jednym z nielicznych, którzy zawsze dostrzega- li konieczność konceptualizacji tej problematyki, choć niewątpliwie jest to zapoznany obszar jego działalności naukowej. Tej problematyce poświęcony jest artykuł Martyny Popiołek (UŁ), podkreślający istotny wkład naukowy J. Wróblewskiego w rozwój informatyki prawniczej i prawa informatycznego. Piąty obszar naukowej działalności J. Wróblewskiego to tematyka, której nie jest poświęcony żaden osobny artykuł, ale która jest zawarta we wszystkich prezentowanych w tej książce pracach, gdyż jest obecna we wszystkich dziełach J. Wróblewskiego. Obszar ten zawsze stanowi immanentną część każdej poważnej refleksji naukowej. Chodzi o za- gadnienia związane z filozofią prawa i obszarem ogromnej problema- tyki wyrażającej się w stwierdzeniu, że prawoznawstwo, tak jak każ- da nauka, szuka swojego uzasadnienia i dokonuje tego na co najmniej dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, na płaszczyźnie uzasadnienia samej siebie, a po drugie, na płaszczyźnie uzasadnienia poruszanej przez nią problematyki. Aparat pojęciowy prawoznawstwa, jak i każdej nauki, jest niewystarczający do uprawiania tego typu refleksji, w związku z tym sięga się zwykle do aparatu pojęciowego filozofii. Nauka prawa jest niewątpliwie ogromnym obszarem wiedzy, który wiele czerpie z refleksji filozoficznej, czego doskonałym przykładem jest problema- tyka obowiązywania zewnętrznego prawa (uzasadnienia prawa), pro- blematyka statycznych i dynamicznych koncepcji wykładni, proble- matyka ideologii decyzji stosowania prawa, problematyka preferencji aksjologicznych w obszarze tworzenia prawa oraz problematyka języ- ka i działań komunikacyjnych, tkwiących na stałe w sferze społecznej. Treści wszystkich artykułów doskonale pokazują obecność tej niezwy- kle trudnej problematyki. Pokazują również zdeterminowanie przyję- tej teorii przez uznanie pewnej wizji filozofowania i nieuchronność X Wprowadzenie istnienia tej relacji. Ujawniają tym samym wielość problematyki, któ- ra nieustannie wymaga analizowania i krytykowania, a której źródłem są prace J. Wróblewskiego. Bez wątpienia wiele elementów jego teorii jest obecnych we współczesnych koncepcjach teoretyczno-prawnych i ze względu na dogłębność rozwiązań takimi zawsze pozostaną, choć oczywiście nie wszystkie z nich wytrzymują współczesną krytykę. Tomasz Bekrycht Marek Zirk-Sadowski XI Wykaz skrótów 1. Akty normatywne EKPCz .................................... Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolności z 4.11.1950 r., Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm. i uzup. KPC ......................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm. Konstytucja RP ..................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. KPK – ustawa z 6.6.1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm. PrPostAdm ........................... ustawa z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. 2. Czasopisma Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw M.P........................................... Monitor Polski OSA/Kat. .................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych w Katowicach OSNKW ............................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa PiP ........................................... Państwo i Prawo PS ............................................. Przegląd Sądowy RPEiS ...................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ZN WPiA UG ........................ Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administra- cji Uniwersytetu Gdańskiego ZNUJ ....................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 3. Organy ETPCz ..................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka SA ........................................... SN ........................................... WSA ....................................... Wojewódzki Sąd Administracyjny Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy XIIIXIII Wykaz skrótów 4. Inne artykuł art. ........................................... i tak dalej itd. ........................................... itp. .......................................... i tym podobne m.in. ....................................... między innymi n. ............................................. następna (y) niepubl. ................................ niepublikowany np. .......................................... na przykład Nr ........................................... numer op. cit. .................................. opus citatus pkt .......................................... punkt poł. ......................................... połowa por. ......................................... porównaj przyp. .................................... przypis redaktor red. ......................................... rozdział rozdz. .................................... strona s. .............................................. szerz. ..................................... szerzej tom t. .............................................. tekst jednolity tekst jedn. ............................ to jest tj. ............................................. tłumaczenie tł. ............................................. tzw. ......................................... tak zwany ust. .......................................... ustęp w. ............................................ wiek wg .......................................... według z. ............................................. zd. ........................................... ze zm. .................................... zob. ........................................ zeszyt zdanie ze zmianami zobacz XIV Spis najważniejszej literatury 1. Adamski A., Bojarski J., Chrzczonowicz P., Filar M., Girdwoyń P., Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej. Wybrane za- gadnienia, Toruń 2007 2. Andenaes J., Przyszłość prawa karnego. Skandynawskie perspektywy, PiP 1974, Nr 1 3. Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu zabronionego. Typizacja i kwali- fikacja przestępstw, Warszawa 1978 4. Bator A. (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2008 5. Bodnar A., Wiatr J.J., Wróblewski J., Prawo i polityka, Warszawa 1988 6. Boguni L. (red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Tom III, Wrocław 1998 7. Brożek B., Stelmach J., Metody prawnicze, Kraków 2006 8. Brożek B., Stelmach J., Załuski W., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007 9. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009 10. Christie N., Conflicts as Property, The British Journal of Criminology 1977, Nr 17 11. Christie N., Dogodna ilość przestępstw, Warszawa 2004 12. Christie N., Granice cierpienia, Warszawa 1991 13. Czapliński W. (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006 14. Dawidowicz W., O stosowaniu prawa przez organy administracji pań- stwowej, Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 1981 15. Doliński D., Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1, Gdańsk 2008 16. Ehrlich S., Kilka uwag w sprawie metodologii nauk prawnych, PiP 1964, Nr 11 17. Falandysz L., W kręgu kryminologii radykalnej, Warszawa 1986 18. Filar M., Ochrona jednostki w nowym kodeksie karnym, PiP 1998, Nr 9–10 19. Gaberle A., Od bezpieczeństwa prawnego do bezpieczeństwa osobiste- go. O kryzysie prawa karnego, PiP 2001, Nr 5 20. Gromski W. (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa, Wrocław 2001 21. Gromski W., Autonomia i instrumentalny charakter prawa, Wrocław 2000 XVXV Spis najważniejszej literatury 22. Hart H.L.A., Pojęcie prawa, Warszawa 1998 23. Heck P., Das Problem der Rechtsgewinnung, Tübingen 1932 24. Helios J. (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia ze stano- wiska teorii i filozofii prawa, Wrocław 2003 25. Hołyst B. (red.), Opinia publiczna i środki masowego przekazu a ujemne zjawiska społeczne, Warszawa 1981 26. Janiszewski B., Rozważania o „racjonalności” w dziedzinie prawa karne- go, RPEiS 1996, Nr 4 27. Jankowski Z., Michalski J., Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej. Komentarz, Warszawa 1985 28. Kalisz A., Prokop-Perzyńska E., Podstawy prawoznawstwa w schematach i tabelach, Warszawa, 2008 29. Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2003 30. Kość A., Podstawy filozofii prawa, Lublin 2005, s. 166–167 31. Kozak A., Granice prawniczej władzy dyskrecjonalnej, Wrocław 2002 32. Krajewski K., Kara i współczesne społeczeństwo (wokół książki D. Garlanda), PiP 1992, Nr 5 33. Krukowski J., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin, 2004 34. Kuliński M., Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeń- stwa informacyjnego Unii Europejskiej, Warszawa 2010 35. Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986 36. Lernell L., Podstawy nauki polityki kryminalnej, Warszawa 1967 37. Lernell L., Rozważania o przestępstwie i karze na tle zagadnień współcze- sności, Warszawa 1975 38. Leszczyński L., Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001 39. Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000, 40. Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004 41. Lombardi-Vallauri L., Sagio sul diritto giurisprudenciale, Milano 1967 42. Lyons D., Etyka i rządy prawa, tł. P. Maciejko Warszawa 2000 43. MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa 1996. 44. Malinowski A., Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004, 45. Marek A., „Nowy realizm” w polityce kryminalnej Stanów Zjednoczonych – założenia i efekty, PiP 1980, Nr 4 46. Marek A., Prawo karne, Warszawa 2000 47. Matczak M., Summa Iniuria – o błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007 48. Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983 49. Morawski L., Co może dać nauce prawa postmodernizm?, Toruń 2001 XVI Spis najważniejszej literatury 50. Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2005 51. Muras Z., Podstawy prawa, Warszawa, 2008 52. Nowacki K., Kontrola decyzji opartych na uznaniu administracyjnym, Wrocław 1986 53. Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2009 54. Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2008 55. Oniszczuk J., Stosowanie prawa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2000. 56. Opałek K., Interdyscyplinarne związki prawoznawstwa, Studia Filozoficzne 1985, Nr 2–3 57. Opałek K., Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, Warszawa, 1975 58. Opałek K., Problemy „wewnętrznej” i „zewnętrznej” integracji nauk praw- nych, Krakowskie Studia Prawnicze 1968, z. 1–2 59. Opałek K., Przedmiot prawoznawstwa a problem tzw. płaszczyzn prawa, PiP 1969, Nr 6 60. Opałek K., Swoistość prawoznawstwa a problem integracji, PiP 1966, Nr 4–5 61. Opałek K., Wróblewski J., Prawo. Metodologia, filozofia, teoria prawa, Warszawa 1991 62. Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969 63. Opałek K., Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa 1986 64. Orłowski J., Uznanie administracyjne w prawie podatkowym, Gdańsk 2005 65. Peczenik A., Płaszczyzny badania prawa, PiP 1968, Nr 2 66. Perelman Ch., O Sprawiedliwości, tł. W. Bieńkowska, Warszawa 1959 67. Pieniążek A., Socjologia prawa. Zarys wykładu, Kraków 2000 68. Płatek M., Ruch Abolicjonistyczny w Skandynawii – teraźniejszość czy wizja przyszłości, Studia Iuridica 1991, Nr XX 69. Płeszka K., Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010 70. Rappaport E.S., Siedmiolecie nowych doktryn „Obrony społecznej” w bur- żuazyjnym prawie kryminalnym 1947–1954, PiP 1955, Nr 1 71. Rawls J., Teoria sprawiedliwości, tł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa 2009 72. Roxin C., Nowe kierunki polityki kryminalnej, Przegląd Prawa Karnego 1990, Nr 4 73. Sarkowicz R., Stelmach J., Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1999 74. Sarkowicz R., Stelmach J., Teoria prawa, Kraków 2001 75. Seidler G. L., Z zagadnień filozofii prawa, Lublin 1978 76. Spyra T., Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Zakamycze 2006 77. Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, warszawa 2003 78. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2008 XVII Spis najważniejszej literatury 79. Szerer M., Karanie a humanizm, Warszawa 1964 80. Sztompka P., Socjologia, Kraków 2005 81. Śliwowski J., Kara pozbawienia wolności we współczesnym świecie, Warszawa 1981 82. Turner J., Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2008 83. Unger R., Ruch studiów krytycznych nad prawem, Warszawa 2005 84. Utrat-Milecki J., Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006 85. Wiewiórski W., Wierczyński G., Informatyka prawnicza. Technologia in- formacyjna dla prawników i administracji państwowej, Kraków 2006 86. Wronkowska S., Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, PS 2001, Nr 5 (46) 87. Wronkowska S., Wróblewski J., Projekt ustawy o tworzeniu prawa, PiP 1987, Nr 6 88. Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodaw- czej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004 89. Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001 90. Wronkowska, S. Zieliński M., Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Warszaw 1993 91. Wróblewski B., Język prawny i prawniczy, Kraków 1948 92. Wróblewski J., Contemporary Models of the Legal Sciences, Wrocław 1989 93. Wróblewski J., Informatyka prawnicza – możliwości zastosowania cyber- netyki, PiP 1971, Nr 3–4 94. Wróblewski J., Łatwe i trudne przypadki orzecznictwa Sądu Najwyższego, Studia Prawno-Ekonomiczne, 1989 r., t. XLII 95. Wróblewski J., Model racjonalnego tworzenia prawa, PiP 1973, Nr 11 96. Wróblewski J., Modele prawoznawstwa a typy kształcenia prawniczego, PiP 1981, Nr 4 97. Wróblewski J., O naukowości prawoznawstwa, PiP 1965, Nr 8–9 98. Wróblewski J., Opałek K., Prawo – metodologia, filozofia, teoria prawa, Warszawa 1991 99. Wróblewski J., Perspektywy przyszłości racjonalizacji tworzenia prawa, Studia Prawno-Ekonomiczne 1977, Nr 19 100. Wróblewski J., Pojęcie systemu prawa a informatyka prawnicza, Studia Prawno-Ekonomiczne 1980, Nr 25 101. Wróblewski J., Polityka tworzenia prawa a hierarchia wartości, PiP 1983, Nr 9 102. Wróblewski J., Postawa filozoficzna i afilozoficzna we współczesnej teo- rii prawa, Studia Prawnicze 1966, z. 13 103. Wróblewski J., Prawo a cybernetyka, PiP 1968, Nr 12 104. Wróblewski J., Prawo i homeostaza społeczna, PiP 1982, Nr 12 105. Wróblewski J., Prawo i płaszczyzny jego badania, PiP 1969, Nr 6 106. Wróblewski J., Prawo informatyczne: potrzeby i zakres. Na dziś i na jutro, Gazeta Prawnicza 1976, Nr 3 XVIII Spis najważniejszej literatury 107. Wróblewski J., Problemy tworzenia prawa, Biuletyn Rady Legislacyjnej 1990, Nr 18 108. Wróblewski J., Problemy unifikacji i integracji prawa przez informatykę prawniczą, PiP 1982, Nr 7 109. Wróblewski J., Rozumienie i wykładnia prawa, Warszawa 1990 110. Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Warszawa 1990 111. Wróblewski J., Sądowe i pozasądowe stosowanie prawa – problemy teo- rii i ideologii, Studia Prawno-Ekonomiczne 1981, Nr 26 112. Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988 113. Wróblewski J., Teoria prawa – wielopłaszczyznowa, empiryczna czy so- cjologiczna?, Studia Metodologiczne 1974, z. 12 114. Wróblewski J., Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Wrocław 1985 115. Wróblewski J., Tworzenie prawa a wykładnia prawa, PiP 1978, Nr 6 116. Wróblewski J., Ustawa o tworzeniu prawa a pojęcie prawa i prawoznaw- stwa. PiP 1988, Nr 8–9 117. Wróblewski J., Wartość a decyzja sądowa, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1973, 118. Wróblewski J., Wronkowska S., Projekt ustawy o tworzeniu prawa, PiP 1987, Nr 6 119. Wróblewski J., Wykładnia prawa a terminologia prawna, PiP 1956, Nr 5–6 120. Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959 121. Wróblewski J., Zagadnienia wielopłaszczyznowości w metodologii współ- czesnej teorii prawa, Studia Prawnicze 1969, z. 21 122. Wróblewski J., Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989 123. Zalewski W., Sprawiedliwość naprawcza. Początek ewolucji polskiego prawa karnego? Gdańsk 2006 124. Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa, Warszawa 2009 125. Zieliński M., Derywacyjna koncepcja wykładni jako koncepcja zintegro- wana, RPEiS 2006, z. 3 126. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki., Warszawa 2002 127. Ziembiński Z., Logika prawnicza, Warszawa, 1996 128. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005 129. Zirk-Sadowski M., Prawo a uczestniczenie w kulturze, Łódź 1998 130. Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Kraków 2000 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: