Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00274 005555 13606360 na godz. na dobę w sumie
Wprowadzenie do informatyki. Poradnik dla ucznia i nauczyciela - książka
Wprowadzenie do informatyki. Poradnik dla ucznia i nauczyciela - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-793-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Umiejętność korzystania z komputera to jedna z rzeczy, które cechują przedstawiciela nowoczesnego społeczeństwa. Komputery spotykamy niemal wszędzie, w każdej dziedzinie naszego życia. Wyszukiwanie informacji w internecie, korzystanie z edytorów tekstu i innych aplikacji oraz interaktywna rozrywka to rzeczy dziś tak powszechne, jak czytanie prasy i oglądanie telewizji. Nauczanie informatyki w szkołach przygotowuje młodych ludzi do zetknięcia się ze współczesnym światem i sprawia, że użytkują komputery świadomie i wiedzą, czego mogą od nich oczekiwać.

'Wprowadzenie do informatyki. Poradnik dla ucznia i nauczyciela' to książka przedstawiająca zasady swobodnego korzystania z komputera we wszystkich podstawowych dziedzinach jego zastosowań. Autor książki -- profesor nauk matematycznych z długoletnim doświadczeniem dydaktycznym -- przedstawia w niej swoją wiedzę dotyczącą zarówno teoretycznych jak i praktycznych aspektów informatyki. Zakłada, że aby posługiwać się technologią informacyjną w sposób świadomy i rozumny, trzeba odróżniać rzeczy istotne w użytkowaniu komputerów, to co ogólne i niezależne od systemu lub programu, od drugorzędnych, technicznych szczegółów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wprowadzenie do informatyki. Poradnik dla ucznia i nauczyciela Autor: Andrzej Kisielewicz ISBN: 83-7361-793-0 Format: B5, stron: 200 Umiejêtnoġæ korzystania z komputera to jedna z rzeczy, które cechuj¹ przedstawiciela nowoczesnego spo³eczeñstwa. Komputery spotykamy niemal wszêdzie, w ka¿dej dziedzinie naszego ¿ycia. Wyszukiwanie informacji w internecie, korzystanie z edytorów tekstu i innych aplikacji oraz interaktywna rozrywka to rzeczy dziġ tak powszechne, jak czytanie prasy i ogl¹danie telewizji. Nauczanie informatyki w szko³ach przygotowuje m³odych ludzi do zetkniêcia siê ze wspó³czesnym ġwiatem i sprawia, ¿e u¿ytkuj¹ komputery ġwiadomie i wiedz¹, czego mog¹ od nich oczekiwaæ. „Wprowadzenie do informatyki. Poradnik dla ucznia i nauczyciela” to ksi¹¿ka przedstawiaj¹ca zasady swobodnego korzystania z komputera we wszystkich podstawowych dziedzinach jego zastosowañ. Autor ksi¹¿ki — profesor nauk matematycznych z d³ugoletnim doġwiadczeniem dydaktycznym — przedstawia w niej swoj¹ wiedzê dotycz¹c¹ zarówno teoretycznych jak i praktycznych aspektów informatyki. Zak³ada, ¿e aby pos³ugiwaæ siê technologi¹ informacyjn¹ w sposób ġwiadomy i rozumny, trzeba odró¿niaæ rzeczy istotne w u¿ytkowaniu komputerów, to co ogólne i niezale¿ne od systemu lub programu, od drugorzêdnych, technicznych szczegó³ów. • Podstawowe pojêcia zwi¹zane z informatyk¹ • Sposoby cyfrowej reprezentacji danych • Elementy zestawu komputerowego • Edycja tekstów • Oprogramowanie narzêdziowe • Arkusze kalkulacyjne i bazy danych • Zarz¹dzanie zasobami informacyjnymi • Systemy operacyjne • Sieæ komputerowa • Korzystanie z internetu Spis treści O Autorze .......................................................................................... 9 Przedmowa ...................................................................................... 11 Część I Trochę teorii ...................................................o..............13 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia ........................................................................ 15 Komputer .......................................................................................................................... 15 Procesor i pamięć ............................................................................................................. 15 Nośniki informacji ............................................................................................................ 16 Program ............................................................................................................................ 17 Terminologia ....................................................................................................................17 Uniwersalność .................................................................................................................. 18 Sieci i komunikacja .......................................................................................................... 18 Informatyka i technologia informacyjna .......................................................................... 20 Rozdział 2. Cyfrowa reprezentacja danych .......................................................... 21 System binarny ................................................................................................................. 21 Jednostki informacji ......................................................................................................... 23 Kod ASCII .......................................................................................................................23 Kodowanie obrazu i dźwięku .......................................................................................... 24 Pojemność nośników informacji ..................................................................................... 25 Rozdział 3. Programowanie ................................................................................ 27 Działanie procesora .......................................................................................................... 27 Podstawowe operacje ...................................................................................................... 28 Języki programowania i kompilatory .............................................................................. 29 Logika w programowaniu ................................................................................................ 31 Błędy w programach ........................................................................................................ 32 Algorytmy ........................................................................................................................ 33 Możliwości i ograniczenia ............................................................................................... 34 Część II Praktyka ...................................................o....................37 Rozdział 4. Zagadnienia techniczne ................................................................... 39 Elementy zestawu komputerowego ................................................................................. 39 Klawiatura ........................................................................................................................ 42 Włączanie komputera ...................................................................................................... 43 Dostęp do programów i plików ....................................................................................... 45 6 Wprowadzenie do informatyki. Poradnik dla ucznia i nauczyciela Praca w sieci lokalnej ...................................................................................................... 46 Wyłączanie komputera .................................................................................................... 47 Obsługa techniczna i konserwacja ................................................................................... 48 Wymagania sprzętowe ..................................................................................................... 48 Rozdział 5. Zasady wprowadzania tekstu ........................................................... 51 Maszynopisanie ................................................................................................................ 51 Modyfikacja tekstu ........................................................................................................... 52 Obszar edycji .................................................................................................................... 53 Automatyczne przenoszenie ............................................................................................ 54 Znaki ASCII .....................................................................................................................54 Użycie mikrofonu ............................................................................................................. 55 Rozdział 6. Edytory tekstów .............................................................................. 57 Rodzaje edytorów ............................................................................................................. 57 Otwieranie i zapisywanie pliku ....................................................................................... 58 Operacje na blokach ......................................................................................................... 59 Przeszukiwanie i zastępowanie ....................................................................................... 59 Wydawanie poleceń myszką ........................................................................................... 60 Wydawanie poleceń z klawiatury .................................................................................... 61 Inne możliwości edytorów .............................................................................................. 63 Rozdział 7. Oprogramowanie .............................................................................. 65 Systemy operacyjne .......................................................................................................... 65 Programy użytkowe .......................................................................................................... 66 Programy narzędziowe .................................................................................................... 68 Programy edukacyjne i rozrywkowe ............................................................................... 69 Oprogramowanie sieciowe .............................................................................................. 70 Wirusy .............................................................................................................................. 71 Programy antywirusowe .................................................................................................. 72 Rynek i prawa autorskie .................................................................................................. 73 Rozdział 8. Metody komunikacji ........................................................................ 75 Myszka ............................................................................................................................. 75 Kursor ............................................................................................................................... 77 Okna ................................................................................................................................. 77 Menu ................................................................................................................................ 79 Okienka dialogowe ........................................................................................................... 81 Odsyłacze ......................................................................................................................... 82 Rozdział 9. Organizacja zasobów informacji na dyskach ..................................... 83 Pliki .................................................................................................................................. 83 Nazwy plików .................................................................................................................. 84 Wzorce nazw .................................................................................................................... 85 Drzewo katalogów ............................................................................................................ 85 Ścieżki dostępu .................................................................................................................87 Atrybuty ........................................................................................................................... 88 Sektory ............................................................................................................................. 88 Rozdział 10. Środowiska pracy ............................................................................ 91 Systemy tekstowe ............................................................................................................. 91 Systemy panelowe ............................................................................................................ 93 Systemy okienkowe .......................................................................................................... 95 Spis treści 7 Rozdział 11. Zarządzanie zasobami informacji ...................................................... 99 Przeglądanie zawartości komputera .............................................................................. 100 Przeglądanie zawartości plików .................................................................................... 101 Tworzenie i usuwanie katalogów .................................................................................. 102 Kopiowanie i przenoszenie plików ................................................................................ 103 Usuwanie i tworzenie plików ........................................................................................ 105 Drukowanie dokumentów ............................................................................................. 106 Ochrona zasobów ........................................................................................................... 107 Płyty DVD i CD ............................................................................................................. 108 Konserwacja dysku ......................................................................................................... 108 Rozdział 12. Zarządzanie programami ................................................................ 111 Uruchamianie programów ............................................................................................. 111 Zamykanie programów .................................................................................................. 112 Resetowanie komputera ................................................................................................. 113 Instalacja i konfiguracja ................................................................................................ 114 Rozdział 13. Standardowe czynności w programach .......................................... 117 Otwieranie i zapisywanie plików .................................................................................. 117 Czynności redakcyjne .................................................................................................... 119 Praca z wieloma dokumentami ...................................................................................... 120 System Pomocy .............................................................................................................. 123 Poznawanie programu ................................................................................................... 124 Rozdział 14. Arkusze kalkulacyjne i bazy danych ............................................... 127 Tabele i komórki ............................................................................................................ 127 Formuły .......................................................................................................................... 128 Zakresy ........................................................................................................................... 129 Automatyczne wypełnianie ........................................................................................... 129 Formatowanie ................................................................................................................. 130 Adresy ............................................................................................................................ 131 Rekordy i pola ................................................................................................................ 132 Formularze i tabele ......................................................................................................... 132 Sortowanie i filtrowanie ................................................................................................ 134 Rozdział 15. Internet ......................................................................................... 137 Adresy ............................................................................................................................ 137 Zdalne logowanie i transfer plików ............................................................................... 138 Usługi internetowe ......................................................................................................... 140 Poczta elektroniczna ...................................................................................................... 141 Organizacja korespondencji .......................................................................................... 144 Grupy dyskusyjne ........................................................................................................... 145 WWW ............................................................................................................................ 146 Przeglądarki ....................................................................................................................147 Wyszukiwanie informacji .............................................................................................. 149 Wyszukiwarki ................................................................................................................. 150 Bezpieczeństwo .............................................................................................................. 152 Spam ............................................................................................................................... 154 Polskie litery ................................................................................................................... 155 HTML ............................................................................................................................156 Dostęp do Internetu ........................................................................................................ 159 8 Wprowadzenie do informatyki. Poradnik dla ucznia i nauczyciela Dodatki ...................................................o...................................161 Dodatek A Microsoft Windows — instrukcje i porady ...................................... 163 System operacyjny ......................................................................................................... 164 Programy ........................................................................................................................166 Word ............................................................................................................................... 168 Excel ............................................................................................................................... 171 Integracja z Internetem .................................................................................................. 174 Dodatek B Zasoby Internetu ........................................................................... 177 Strony z programami ..................................................................................................... 177 Linux .............................................................................................................................. 178 Strony informacyjne i usługowe .................................................................................... 179 Dodatek C Nauczanie informatyki .................................................................... 181 Dodatek D Słowniczek angielsko-polski ........................................................... 185 Skorowidz ...................................................................................... 189 Rozdział 7. Oprogramowanie Kiedy się jest użytkownikiem komputera, warto zdawać sobie ogólnie sprawę z tego, jakiego rodzaju programy oferuje rynek komputerowy, czyli mówiąc inaczej: jakie są możliwości komputera. Pomoże to podjąć ewentualną decyzję o wzbogaceniu opro- gramowania na swoim komputerze. Systemy operacyjne Wyboru właściwego programu i uruchomienia go dokonujemy za pomocą systemu operacyjnego, czyli podstawowego programu zainstalowanego w komputerze, służą- cego do komunikacji z użytkownikiem oraz do uruchamiania innych programów i za- rządzania zasobami danych. Istnieje wiele różnych systemów operacyjnych i progra- mów, zwanych nakładkami, które są uzupełnieniem tych systemów. Najbardziej znane dziś związane są z nazwami Microsoft Windows, Unix i Linux oraz Mac OS. Podstawy poszczególnych systemów operacyjnych mogą być bardzo różne, jednak zasady użytkowania są coraz bardziej do siebie podobne. Z punktu widzenia użytkow- nika ważne jest środowisko pracy, jakie dany system czy nakładka oferuje, „filozofia” kontaktu z użytkownikiem, czyli interfejs (ang. interface — obszar wzajemnego od- działywania). Można tu wyróżnić trzy podstawowe rodzaje: systemy tekstowe (ang. command-line systems), w których polecenia dla systemu wprowadza się w trybie tekstowym z klawiatury, systemy panelowe (typu Commander, wzorowane na na- kładce na system operacyjny DOS nazwanej Norton Commander); istotą ich są dwa panele przedstawiające zawartość dwóch katalogów; panele te umożliwiają szybką wymianę informacji między katalogami; oraz najbardziej już dziś rozpowszechnione graficzne systemy okienkowe (typu Windows), z myszką, okienkami, ikonami i menu. Istnieją różne systemy okienkowe. Najbardziej popularne są kolejne wersje systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz narzędzie okienkowe dla systemu Linux (KDE, GNOME, itp.) i ogólnie dla systemów uniksowych (X Window System). Ponie- waż w zasadzie systemy te są do siebie bardzo podobne (i stają się jeszcze bardziej 66 Część II ♦ Praktyka podobne dzięki postępującej standaryzacji), będziemy ogólnie mówili o systemie okien- kowym i bardziej konkretnie o systemie MS Windows odwołując się do produktów firmy Microsoft. Dokładniejsze omówienie systemów operacyjnych znajduje się w rozdziale 10., „Środowiska pracy”. Pozostałe programy można z grubsza podzielić na programy użytkowe, narzędziowe, edukacyjne, rozrywkowe, programy sieciowe i inne. Programy stanowiące odrębne samodzielne jednostki bywają też nazywane aplikacjami, w odróżnieniu od progra- mów bazujących na współpracy z innymi programami. Programy użytkowe W zasadzie programy użytkowe starają się zautomatyzować wszystko to w pracy człowieka, co daje się zautomatyzować. Szczególnie chodzi tu o różnego rodzaju pra- ce biurowe, które mają znamiona automatyzmu. Do podstawowych programów użytkowych należą omówione wcześniej edytory i pro- cesory tekstu, za pomocą których możemy na komputerze tworzyć, korygować i przetwa- rzać dokumenty tekstowe i w rezultacie uzyskiwać profesjonalne wydruki. Podobnie jak w edytorach, efektem pracy z większością programów użytkowych są pewne pliki danych, które można przechowywać na dysku twardym, otwierać, modyfikować i drukować. Wiele programów przez analogię nosi nawet nazwę „edytor”; mamy więc edytory plików graficznych, dźwiękowych, edytory wideo itd. Oznacza to, że w użyt- kowaniu różnych programów są duże podobieństwa. Istnieje wiele wspólnych, typo- wych czynności, na przykład takich jak otwieranie i zapisywanie plików. Omówie- niem takich typowych czynności, które jednocześnie ułatwiają poznawanie nowych programów, zajmiemy się w rozdziale 13., „Standardowe czynności w programach”. Do tworzenia wszelkiego rodzaju tabel, zestawień, wykresów, automatycznego wy- pełniania rubryk służą arkusze kalkulacyjne. Uzupełnianie dokumentów tekstowych i tabel rysunkami, fotografiami i specyficznymi produktami grafiki komputerowej umożliwiają różne wyspecjalizowane programy graficzne. Istnieją również progra- my, dzięki którym można uzyskać profesjonalne zestawy slajdów i komputerowe pre- zentacje wykorzystujące różne media: grafikę, tekst, dźwięk, muzykę i animacje. Pro- gramy, które współpracują ze sobą i uzupełniają się wzajemnie, łączone są w pakiety. Typowym pakietem podstawowych programów biurowych jest Microsoft Office i jego darmowy odpowiednik OpenOffice. Ze względu na to, że oprócz informacji tekstowej powszechnie przekazywana jest dziś w postaci elektronicznej informacja graficzna i dźwiękowa (w tym obrazy i utwory mu- zyczne), współczesne komputery osobiste wyposażane są zazwyczaj w przeglądarki plików graficznych lub edytory grafiki, umożliwiające edytowanie i podstawową ob- róbkę plików graficznych różnych formatów, w szczególności umożliwiające kon- wersję (przekształcanie) z jednego formatu na inny. Rozdział 7. ♦ Oprogramowanie 67 Rysunek 7.1. Program graficzny 3D Studio MAX Coraz większą popularnością cieszy się format PDF (ang. Portable Document For- mat), którego ideą było opracowanie jednego formatu dla tekstu i grafiki, dostępnego we wszystkich systemach i typach komputerów (co umożliwia swobodną wymianę tego typu plików między systemami). Używanie plików PDF rozpowszechniło się w Internecie. Wszystkie przeglądarki potrafią już czytać (wyświetlać) takie pliki. Także wszystkie duże edytory tekstu i grafiki posiadają możliwości konwersji na format PDF. Darmowo rozprowadzane są programy do odczytu i przeglądania plików PDF. Z kolei programy zwane odtwarzaczami tak jak zwykły magnetofon pozwalają na odtwarzanie (i ewentualnie nagrywanie) utworów muzycznych zapisanych w plikach dźwiękowych (obraz odtwarzacza na ekranie często wzorowany jest na wyglądzie ze- stawu radiomagnetofonowego). Typowe to program Media Player firmy Microsoft lub darmowy Winamp (zobacz rysunek 7.2). Gromadzenie w jednym miejscu wielkich ilości danych, szybkość ich wyszukiwania i możliwość uzyskiwania odpowiedzi na pytania dotyczące przechowywanych w kom- puterze informacji to jedno z największych osiągnięć techniki komputerowej. Pro- gramy spełniające te zadania to bazy danych. Istnieją ogólne programy do tworzenia i użytkowania baz danych, jak również wyspecjalizowane programy do obsługi kon- kretnych wielkich zasobów danych, gromadzonych na przykład przez urzędy skarbowe i inne instytucje państwowe. W przemyśle, handlu i bankowości powszechnie stosowane są pakiety programów zwane systemami informatycznymi. Mają one na celu skomputeryzowanie różnych dziedzin gospodarki. Są to systemy o nazwach: kadry, płace, gospodarka materiałowa, system finansowo-księgowy itp. 68 Rysunek 7.2. Odtwarzacze muzyki i filmu Część II ♦ Praktyka Oprócz tego istnieje wiele bardziej specjalistycznych programów użytkowych, obsłu- gujących konkretne dziedziny przemysłu i handlu. Wiele firm i pracowni korzysta z programów pisanych na zamówienie, dokładnie odpowiadających zapotrzebowaniu użytkownika. Funkcję dawnych „superkomputerów”, potężnych maszyn obliczeniowych, przejęły rozbudowane programy matematyczne i statystyczne. Pozwalają one na wykorzysta- nie najbardziej zaawansowanych metod matematycznych w różnych dziedzinach go- spodarki i nauki, a ponieważ mieszczą się na dysku CD, mogą też służyć jako znako- mita pomoc w szkolnych lekcjach matematyki i fizyki. Systemom operacyjnym towarzyszą zwykle małe podręczne programy grupowane pod hasłem akcesoria. Są to na przykład podręczne kalkulatory, zautomatyzowane kalendarze (z alarmem i funkcjami przypominania o terminach), notatniki itp. Programy narzędziowe Ogólnym celem programów objętych wspólną nazwą „narzędziowe” jest obsługa, za- bezpieczenie prawidłowego działania i lepsze wykorzystanie komputera. Do takich programów, oprócz systemów operacyjnych i nakładek na systemy, zaliczyć można programy archiwizujące i kompresujące (optymalizujące sposoby przechowywania i przesyłania danych), programy konserwacji dysków (służące do porządkowania dys- ków, wykrywania i naprawiania błędów zapisu na dyskach), programy antywirusowe (przeznaczone do zwalczania wirusów; patrz podrozdziały Wirusy i Programy an- tywirusowe ), a także różnego rodzaju sterowniki do obsługi urządzeń zewnętrznych dołączanych do komputera oraz niestandardowych zespołów wewnątrz (kart). Rozdział 7. ♦ Oprogramowanie 69 Programy kompresujące i archiwizujące służyły początkowo głównie do zaoszczę- dzenia miejsca na dysku twardym i tworzenia kopii ważnych plików na dyskietkach. Chociaż postępy technologii zlikwidowały tę szczególną potrzebę, programy te nadal zachowują swoją ważność ze względu na koszty czasowe przesyłania dużych plików. Jednocześnie znacznie uproszczono tworzenie skompresowanych archiwów plików w trybie okienkowym. Jeśli umieścimy program archiwizujący w menu podręcznym, wystarczy kliknięcie katalogu prawym klawiszem myszy i wybranie z menu polece- nia Archiwum…. Podobnie kliknięcie pliku-archiwum otwiera okienko, którego moż- na używać tak jak dowolnego katalogu: przeciągać pliki do innych katalogów, dodawać pliki, itd. Współczesne programy archiwizujące rozpoznają wszystkie podstawowe formaty kompresji takie jak ZIP, LHA, RAR itp. Szczególną grupę programów narzędziowych stanowią kompilatory i interpretery języków programowania, czyli programy do tworzenia nowych programów. Najprost- szy kompilator zamienia tekst programu napisany w danym języku programowania na plik wykonywalny (program). Interpreter potrafi wykonywać kolejne instrukcje pro- gramu prosto z tekstu źródłowego. Współczesne kompilatory to rozbudowane programy obsługujące cały proces pisania programu: edycję, wykrywanie błędów, testowanie i kompilację. Programy te mogą służyć również indywidualnym użytkownikom, ale ich profesjonalne wersje są przede wszystkim narzędziem pracy programistów i pro- ducentów oprogramowania (w tym przypadku, równie dobrze można je zaliczyć do programów użytkowych). Programy edukacyjne i rozrywkowe Istotny udział w rynku programów mają też gry komputerowe. Początkowo programiści pisali je dla zabawy i pierwsze gry komputerowe miały przede wszystkim charakter logicznych łamigłówek. Obecnie jest to osobny przemysł angażujący najnowsze osią- gnięcia technologii informacyjnej i audiowizualnej. Niestety, koncentracja na efek- tach graficznych powoduje, że gry komputerowe mają coraz mniej wspólnego z ich prekursorem, grami planszowymi wymagającymi wysiłku umysłowego, a coraz bardziej przypominają emocjonalną rozrywkę o charakterze interaktywnego filmu. Wśród użyt- kowników Internetu są grupy pasjonujące się „starymi dobrymi grami” o charakterze logicznym, a nawet grami realizowanymi w trybie tekstowym. Tzw. roguelike games (rogaliki), w których gracz reprezentowany zwykle przez znak @ spotyka różnych niezależnie działających agentów, wymaga od programisty zmierzenia się z niektó- rymi podstawowymi problemami sztucznej inteligencji. Programy edukacyjne są bardzo zróżnicowane. Łączą zwykle wiedzę z elementami rozrywki i efektami specjalnymi. Do tej grupy zaliczyć należy w szczególności słowniki i encyklopedie multimedialne — programy oparte na pomyśle klasycznej encyklopedii, ale wykorzystujące komputerowe techniki wyszukiwania informacji oraz różne me- dia: film, muzykę, animacje komputerowe. W encyklopedii multimedialnej odsyłacze mają charakter aktywny: wystarczy kliknąć myszką odsyłacz i natychmiast pojawia się odnośne hasło; wystarczy kliknąć odsyłacz Wróć i jesteśmy z powrotem w pierwotnym haśle. W haśle takim jak „Chopin” możemy spotkać odsyłacze do utworów muzycznych; 70 Część II ♦ Praktyka kliknięcie takiego odsyłacza pozwala nam usłyszeć fragment utworu. Inne odsyłacze wyświetlają pełnoekranowe obrazy lub uruchamiają filmy i animacje. Słowniki wy- posażone w demonstracje wymowy poszczególnych wyrazów oraz ich zastosowania w zdaniach i dialogach są znakomitą pomocą do nauki obcego języka. Oprogramowanie sieciowe Osobną grupę programów stanowią programy sieciowe. Należą do nich przede wszystkim sieciowe systemy operacyjne przeznaczone do zarządzania pracą sieci lo- kalnej, różnego rodzaju programy umożliwiające komputerom pełnienie szczególnych funkcji w sieci globalnej, oraz programy pracujące bez przerwy w Internecie, umoż- liwiające prawidłowe jego działanie. Oczywiście, o tych programach indywidualny użytkownik może nic nie wiedzieć (i na ogół nie wie) — to jest już sfera zaintereso- wań profesjonalnych informatyków. Natomiast indywidualny użytkownik powinien wiedzieć, że w przeciwieństwie do sieci lokalnej, gdzie całe oprogramowanie może być zlokalizowane na jednym komputerze-matce, w Internecie każda sieć lokalna podłączona do sieci globalnej musi posiadać odpowiednie programy umożliwiające jej funkcjonowanie w Internecie. W szczególności, każdy użytkownik indywidualny, żeby mógł korzystać z różnego rodzaju usług internetowych, musi mieć na swoim komputerze zainstalowane odpowiednie programy. Część tych programów dostar- czana jest wraz z systemem operacyjnym; część należy kupić lub ściągnąć z Internetu. Żeby na przykład móc korzystać z poczty elektronicznej, trzeba mieć zainstalowany program pocztowy służący do przesyłania i odbierania wiadomości z sieci (do takich programów należą Outlook Express, Netscape Messenger, lub Mozilla Thunderbird). Żeby móc oglądać strony WWW znajdujące się w Internecie, trzeba mieć zainstalowany odpowiedni program zwany przeglądarką WWW. Najsłynniejsze przeglądarki związane są z nazwami Netscape, Internet Explorer, Mozilla. Za pomocą przegląda- rek można dotrzeć do wielkich sieciowych programów, takich jak różnego rodzaju wielkie bazy danych, encyklopedie multimedialne, systemy bankowe, systemy sprzedaży i rezerwacji, fora dyskusyjne itp. Są to specjalne programy uruchomione na konkretnych komputerach (serwerach), do których można dotrzeć (i skorzystać z usługi) z każdego komputera podłączonego do sieci poprzez dowolną przeglądarkę WWW. Relację między wielkim programem ulokowanym na serwerze i programem umożliwiającym skorzystanie z tego programu poprzez sieć, ulokowanym na innym komputerze, na- zywa się relacją serwer-klient (w związku z czym również same programy, takie jak przeglądarki lub programy poczty elektronicznej, nazywa się klientami). Szczególnie popularne i użyteczne w sieci są serwery, na których zainstalowane są wyszukiwarki: programy służące do wyszukiwania adresów stron internetowych we- dług zadanych haseł (słów kluczowych). Niektóre z programów ulokowanych w sieci oferują efekty, które wymagają (oprócz przeglądarki) specjalnych dodatkowych pro- gramów zwanych wtyczkami (szczególnie chodzi tu o zaawansowane efekty audiowi- zualne). Specjalnego oprogramowania wymaga zastosowanie sieci do prowadzenia zdalnych konferencji lub transmisji obrazu na żywo. Na koniec, wspomnieć należy o programach do tworzenia własnych stron internetowych, zwanych edytorami HTML (więcej szczegółów znajduje się w rozdziale 15., „Internet”).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wprowadzenie do informatyki. Poradnik dla ucznia i nauczyciela
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: