Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00586 011141 20693976 na godz. na dobę w sumie
Wprowadzenie do teologii katolickiej - ebook/pdf
Wprowadzenie do teologii katolickiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 164
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3472-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> religioznawstwo i teologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).

Wprowadzenie do teologii katolickiej; zgodnie z tytułem; przeznaczone jest przede wszystkim dla tych; którzy rozpoczynają studiowanie teologii. Stanowi ono pierwsze; ogólne spojrzenie na przedmiot podejmowanych studiów. Również już zaawansowani w studiowaniu teologii mogą; mamy nadzieję; z zaciekawianiem przeczytać niniejszą książkę; aby skonfrontować swoje wyobrażenia o teologii z tu przedstawionymi. Być może okaże się ono interesujące także dla zainteresowanych teologią; ale niezamierzających jej studiować; a nawet dla tych; którzy (już) nie uważają się za chrześcijan. Chrześcijaństwo stanowi ważną część życia; także społecznego. W Europie chrześcijaństwo; a w Polsce przede wszystkim katolicyzm; współtworzą naszą tożsamość. Wiadomości o życiu Kościoła; rozstrzygnięciach doktrynalnych; decyzjach papieża czy biskupów raz po raz pojawiają się pośród informacji medialnych. Wprowadzenie do teologii katolickiej może pomóc lepiej te wiadomości rozumieć. Taka różnorodność adresatów musi spowodować; że dla żadnego z nich tekst w całości nie będzie interesujący czy zrozumiały. Trudno; ale jeśli jednak jakiś fragment tego opracowania pomoże Czytelnikowi lepiej zrozumieć; czym jest teologia – spełni swoje zadanie. /fragment wstępu/

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie do teologii katolickiej Jan Słomka Wprowadzenie do teologii katolickiej Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2018 Recenzent Andrzej Perzyński Spis treści Wstęp Teologia w Kościele Teologia – praca umysłu wierzącego Urząd Nauczycielski Kościoła Czym jest UNK? Dokumenty UNK: przegląd i omówienie Dwie komisje Międzynarodowa Komisja Teologiczna i jej doku- menty Papieska Komisja Biblijna i jej dokumenty Objawienie, Pismo Święte jako księga natchniona Objawienie Boga w świecie Objawienie w Jezusie Chrystusie Pismo Święte jako księga natchniona Lektura Pisma Świętego. Pokusa fundamentalizmu Autorytet w teologii Teologia a filozofia Teologia na uniwersytecie Źródła teologii Cele teologii, obowiązki teologa Metoda teologiczna i metody w teologii Metoda teologiczna Metody w teologii Droga negatywna i pozytywna Droga odgórna i oddolna Metoda spekulatywna i pozytywna Fenomenologia, hermeneutyka (koło hermeneu- tyczne) i inne Paradygmaty, systemy, modele, metafory 7 11 11 19 20 29 33 33 35 36 36 38 39 39 46 50 61 62 67 72 73 77 78 79 79 84 90 6 Spis treści Język teologii Sposoby wyrażania treści teologicznych – mała antologia Postulaty dotyczące języka teologii Teologia i teologie Teologia po przełomie oświeceniowym Teologia a postmodernizm Teologia a nauki nowożytne Fizyka, kosmologia, nauki o Ziemi Nauki o człowieku i społeczeństwie Najważniejsze dyscypliny teologiczne Teologia fundamentalna Teologia dogmatyczna Teologia moralna Teologia duchowości Teologia praktyczna, wybrane przykłady Zakończenie Bibliografia Opracowania dotyczące zagadnień wstępnych teologii (wybrane, polskojęzyczne) i inne cytowane w pracy Cytowani filozofowie i teologowie Przywołane dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Koś- cioła i komisji watykańskich Netografia Summary 97 98 102 105 107 120 126 128 131 133 134 136 138 142 148 153 155 155 157 158 159 161 Wstęp Wprowadzenie do teologii katolickiej, zgodnie z tytułem, prze- znaczone jest przede wszystkim dla tych, którzy rozpoczy- nają studiowanie teologii. Stanowi ono pierwsze, ogólne spojrzenie na przedmiot podejmowanych studiów. Rów- nież już zaawansowani w studiowaniu teologii mogą, mamy nadzieję, z zaciekawianiem przeczytać niniejszą książkę, aby skonfrontować swoje wyobrażenia o teologii z tu przedsta- wionymi. Być może okaże się ono interesujące także dla zain- teresowanych teologią, ale niezamierzających jej studiować, a nawet dla tych, którzy (już) nie uważają się za chrześcijan. Chrześcijaństwo stanowi ważną część życia, także społecz- nego. W Europie chrześcijaństwo, a w Polsce przede wszyst- kim katolicyzm, współtworzą naszą tożsamość. Wiadomości o życiu Kościoła, rozstrzygnięciach doktrynalnych, decyzjach papieża czy biskupów raz po raz pojawiają się pośród infor- macji medialnych. Wprowadzenie do teologii katolickiej może pomóc lepiej te wiadomości rozumieć. Taka różnorodność adresatów musi spowodować, że dla żadnego z nich tekst w całości nie będzie interesujący czy zrozumiały. Trudno, ale jeśli jednak jakiś fragment tego opracowania pomoże Czy- telnikowi lepiej zrozumieć, czym jest teologia – spełni swoje zadanie. Niniejsza książka to, zgodnie z tytułem, wprowadze- nie do teologii katolickiej, przy czym to ostatnie słowo jest ważne. Dlaczego? – zostanie to obszernie wyjaśnione w rozdziale o Urzędzie Nauczycielskim Kościoła (UNK), ale już tutaj chcielibyśmy zaznaczyć, że w Kościele katoli- ckim jest wyraźnie opisana rola teologii i teologa, a także 8 Wstęp bardzo wiele podstawowych treści naszej wiary zostało autorytatywnie zdefiniowanych. Inaczej mówiąc, istnieje obszerna doktryna Kościoła katolickiego i teolog katolicki jest w sumieniu zobowiązany naukę tworzącą tę doktrynę w swojej pracy uwzględniać. W niniejszym opracowaniu będziemy starali się możliwie jasno przedstawić, na jakich podstawach jest ta doktrynalna nauka zbudowania, a także, omawiając podstawowe zagadnienia, wykładać nie tyle swoje prywatne poglądy, ile naukę Kościoła katolickiego w danej materii. Ktoś mógłby zapytać: po co wobec tego samodzielnie te kwestie opisywać, czy nie wystarczy ze- stawić stosowne cytaty dokumentów UNK? Jeżeli chodzi o samą treść doktrynalną, to jest to racja, ale doświadcze- nie dydaktyka teologii pozwala stwierdzić, iż język doku- mentów bywa często tak trudny, że w praktyce jest niezro- zumiały dla nieprzygotowanego czytelnika. Po prostu te dokumenty są pisane zasadniczo dla teologów i ich auto- rzy zakładają, że czytelnik dysponuje już sporą wiedzą oraz doświadczeniem w lekturze pism teologicznych. A więc w tym wypadku będziemy spełniać rolę dydaktyka, niejako tłumacza. Poza tym przedstawimy wiele zagadnień, które nie stanowią treści nauczania UNK, ale obowiązuje w odniesie- niu do nich pewien konsensus wśród teologów katolickich, a często i szerszy, wśród większości teologów chrześcijań- skich. Przedstawiając te treści, z pewnością uwzględnijmy także nasze własne spojrzenie na teologię, jednak nie zmie- nia to podstawowego założenia tego opracowania: to ma być wprowadzenie do teologii katolickiej, a nie autorska wizja teologii powstała w oderwaniu od nauczania Kościoła katolickiego. Chcielibyśmy, aby Czytelnik najpierw zrozu- miał, na czym polega natura doktryny, oficjalnego naucza- nia Kościoła katolickiego, a następnie poznał katolickie rozumienie teologii jako nauki i podstawowych zagadnień teologicznych. W drugiej części Wprowadzenia do teologii katolickiej wiele miejsca poświęcimy relacji teologii do nauk nowożytnych. Wstęp 9 Zbawienie dokonane przez Boga w Jezusie Chrystusie doty- czy całego człowieka, a więc i teologowie podejmują reflek- sję, uwzględniając całość ludzkiego życia. Obecnie nauki nowożytne tak istotnie wpływają na nasze życie, że teologia musi je traktować poważnie, a jednocześnie nie może ulegać ich dyktatowi. A więc pytanie o wzajemną relację teologii i nauk nowożytnych jest ważne i nie ma na nie łatwej odpo- wiedzi. Podział na dwie części może sugerować, że traktujemy Kościół i uniwersytet jako dwie rzeczywistości rozłączne w stosunku do siebie. Jednak nie takie było założenie. A więc teologia na uniwersytecie nadal jest teologią w Kościele, ale jednak uniwersytet nowożytny, w przeciwieństwie do średniowiecznego, nie jest już częścią Kościoła, lecz jednym z miejsc tego świata, w którym obecny jest Kościół. Właśnie tej obecności w postaci teologii jako dyscypliny naukowej uprawianej na uniwersytecie poświęcona jest druga część książki. Jest parę tematów, które będą się we Wprowadzeniu do teo- logii katolickiej pojawiały kilkakrotnie. Takie powtórzenia są często spotykane w trakcie wykładu z zakresu teologii, który krąży wokół niewielu najważniejszych zagadnień i podąża do celu nie po linii prostej, ale niejako spiralnej1. Wiele poruszanych tu tematów dotyczy problemów dłu- gotrwale dyskutowanych przez współczesnych teologów przez wiele lat. Zaznaczymy to i, siłą rzeczy, omawiając dany problem, zajmiemy jakieś stanowisko, ale będziemy się starali przedstawiać tylko poglądy nieodbiegające zbyt da- leko od ogólnego konsensusu. Nie będziemy jednak relacjo- nować przebiegu tych dyskusji, poszczególnych stanowisk. Taka relacja daleko wykracza poza ramy wprowadzenia do 1 Jest to nie tylko sposób wykładu, dydaktyki teologii, ale także jeden ze sposobów uprawiana teologii – koło hermeneutyczne. Więcej na ten temat powiemy w rozdziale poświęconym metodom w teologii. 10 Wstęp teologii. Natomiast wskażemy podstawowe pozycje biblio- graficzne prezentujące owe dyskusje. W bibliografii ogra- niczymy się w zasadzie do pozycji wydanych w języku polskim, gdyż mamy już wystarczająco bogatą literaturę teologiczną (własną i tłumaczoną), która dobrze relacjonuje także dyskusje prowadzone w innych językach. Jan Słomka An introduction to Catholic theology Summary This very Introduction to Catholic theology is separated into two distinctive parts. First of them constitutes a discussion of theology in the Catholic Church. Therein, the field of theology itself – sub- stantially different from religious studies due to the prerequisite of belief – is presented. Next, the pillars of Catholic theology are comprehensively described: Tradition, represented by the Magisterium of the Catho- lic Church as well as its documents and Divine Revelation in the world. What is distinctively outstanding is the God’s revelation in Jesus Christ, hence Christianity is a religion of the person, namely, the person of Jesus Christ. It is Jesus alone who indicates the Holy Scripture as a revealed text. Therefore, the Holy Scripture remains only a resultant topic together with its divinely inspired charac- ter and rules of interpreting the Scripture valid in the Catholic Church. As an associated topic, the fundamentalism in reading the Bible is also addressed, wherein the author points out why such an interpretative mode is at odds with Catholic approach to the Bible and explains what exactly is the fallacy of fundamentalist understanding of the Scripture. The following section of the book is devoted to the role of authority in theology, and then, owing to special character of this relation, the close relation of theology and philosophy is presented. Part two entitled “Theology in the university” depicts the situa- tion of theology as one of the academic fields practiced at modern universities. Particularly: sources and origins, aims, as well as the theological method and scholarly methods utilised while practis- ing theology were discussed. Especially close attention was given to specificity of language used by theologians. Modern academia, not unlike the entire modern European culture, is heavily influ- enced by the Enlightenment heritage. What, therefore, necessitated the author’s analysis was Catholic theology’s attitude towards the Enlightenment breakthrough and, cursorily, towards the latter’s 162 Summary contemporary ramifications, that is, postmodernism. Amongst the crucial problems investigated by theologians of the modern era is the mutual relationship of theology and experimental sci- ences. Due to the so-called conflict between science and religion, stemming from the dissemination of the theory of evolution in the world of knowledge, theological references to earth sciences and human sciences gain their weightiness. The study is concluded with the discussion of major theological disciplines: fundamen- tal, dogmatic, moral theology, spirituality theology, and practical theology. The said disciplines’ research areas are described, along with their methodological specificity and relations to philosophy and modern sciences. Keywords: Catholic theology, theological method, modernity, postmodernism, the conflict between science and religion Redakcja Katarzyna Więckowska Projekt okładki i redakcja techniczna Małgorzata Pleśniar Korekta Katarzyna Kondracka Łamanie Marek Zagniński Copyright © 2018 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3471-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3472-1 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 10,25. Ark. wyd. 8,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9, 71 -063 Szczecin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wprowadzenie do teologii katolickiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: