Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00034 006199 18444192 na godz. na dobę w sumie
Wskaźniki i stawki 2013  - ebook/pdf
Wskaźniki i stawki 2013 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-1999-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bez znajomości aktualnych wskaźników i stawek nie da się prowadzić bezbłędnej księgowości. W tym roku ustawodawca zafundował podatnikom obszerne zmiany w VAT, PIT, CIT, Ordynacji podatkowej, ZUS oraz prawie pracy. Nowe przepisy wiążą się ze zmianą niektórych stawek i wskaźników podatkowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wskaźniki i stawki 2013 Niezbędnik dla księgowych i działów płac Wskaźniki i stawki 2013 I Autorzy: Anna Kostecka, Marta Grabowska-Peda, Sylwia Maliszewska Dyrektor wydawniczy: Marek Kutarba Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Matyszewska Wydawca: Grzegorz Cherbetko Redaktor: Anna Kostecka Korekta: Anna Marecka Skład i łamanie: Ireneusz Gawliński Projekt okładki: Ireneusz Gawliński Koordynacja produkcji: Mariusz Jezierski Druk: Drukarnia Miller ISBN 978-83-269-1999-2 „Oficyna Prawa Polskiego” Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Dystrybucja: tel.: 22 518 29 29 faks: 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Warszawa 2013 Publikacja Wskaźniki i stawki 2013 chroniona jest prawem autorskim. Ko- piowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów opublikowanych w publikacji Wskaźniki i stawki 2013 bez zgody wydawcy – jest zabronione. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Wskaźniki i stawki 2013 została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwa- lifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. II Wskaźniki i stawki 2013 Spis treści I. Podatki 1. Skala podatku dochodowego 2. Kwota zmniejszająca podatek 3. Koszty uzyskania przychodu 4. Jednorazowy odpis amortyzacyjny 5. Mały podatnik w podatku dochodowym 6. Mały podatnik w VAT 7. Limit zwolnienia nieodpłatnych świadczeń z podatku dochodowego 8. Limit obrotów dla sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju 9. Limit wpłat na IKE 10. Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej 11. Podatek od spadków i darowizn 12. Podatek od spadków i darowizn – grupy podatkowe 13. Podatek od spadków i darowizn – kwoty wolne w podatku 14. Podmioty niekorzystające ze zwolnienia podmiotowego z VAT 15. Prezent o małej wartości do celów VAT 16. Rozliczenie straty podatkowej 17. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 18. Ryczałt od przychodów z najmu i dzierżawy 19. Ryczałt opłacany kwartalnie 20. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 21. Stawki karty podatkowej 22. Stawki opłat lokalnych 23. Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych 24. Stawki podatku od nieruchomości 25. Stawki podatku od środków transportowych 26. Ulga prorodzinna w 2013 r. napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 1 1 1 2 3 3 4 4 5 6 10 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 32 32 33 35 36 III 1. Badanie sprawozdań finansowych 2. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych 3. Jednostki dominujące, które mogą zrezygnować ze skonsolidowanego 4. Uproszczone sprawozdanie finansowe sprawozdania finansowego 1. Odsetki ustawowe (w stosunku rocznym) 1. Opłata prolongacyjna 2. Opłata za wydanie interpretacji podatkowej 3. Wysokość opłaty ewidencyjnej w 2013 r. 27. Ulga na zakup kasy fiskalnej 28. Ulga z tytułu nabycia nowych technologii 29. Wartość WNT uprawniająca do wyłączenia od VAT 30. Wysokość stawki opłaty paliwowej 31. Wysokość wydatków mieszkaniowych 32. Zwolnienie podmiotowe z VAT 33. Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu II. Rachunkowość III. Odsetki IV. Opłaty V. Kary za wykroczenia, przestępstwa skarbowe i zastaw skarbowy VI. Przedsiębiorcy VII. Delegacje i samochód w firmie 1. Delegacje krajowe 2. Diety zagraniczne 3. Stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 4. Maksymalne stawki opłat za przejazd 1 km autostrady 5. Wysokość stawki opłaty paliwowej 1. Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe – widełki 2. Zastaw skarbowy 1. Wartości progów statystycznych dla INTRASTAT 36 36 38 38 39 39 40 42 42 44 45 46 48 48 49 49 49 50 52 52 53 54 54 55 55 55 60 61 63 IV Wskaźniki i stawki 2013 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek 2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 3. Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne 4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 5. Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych 6. Składki na ZUS dla przedsiębiorców 7. Składki na ZUS dla nowych firm i Fundusz Pracy VIII. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne IX. Prawo pracy 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę 2. Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej 3. Odszkodowanie z tytułu mobbingu i dyskryminacji 4. Odpis na ZFŚS 5. Wysokość świadczenia urlopowego 6. Współczynnik urlopowy 7. Czas pracy 8. Dodatek za pracę w porze nocnej 9. Wysokość kwot wolnych od potrąceń 10. Urlop proporcjonalny 11. Urlop macierzyński 12. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego 13. Dodatkowy urlop macierzyński 14. Urlop ojcowski 64 64 65 65 66 66 67 68 70 70 70 71 72 73 74 76 77 78 80 82 83 84 85 V I. PODATKI 1. Skala podatku dochodowego Tabela 1. Skala podatku dochodowego na 2013 r. Podstawa obliczenia podatku Podatek ponad do 85.528 zł 18 minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł 85.528 zł 14.839,02 zł + 32 nadwyżki ponad 85.528 zł Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). 2. Kwota zmniejszająca podatek Tabela 2. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek na 2013 r. Kwota zmniejszająca podatek Miesięczna Roczna Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 46,33 zł 556,02 zł 3.091 zł Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). 3. Koszty uzyskania przychodu Tabela 3. Koszty uzyskania przychodu na 2013 r. Z jednego stosunku pracy Miesięcznie Z kilku stosunków pracy Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających Rocznie Nie może przekroczyć rocznie Miesięcznie Rocznie Nie może przekroczyć rocznie 111,25 zł 1.335 zł 2.002,05 zł 139,06 zł 1.668,72 zł 2.502,56 zł 1 Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). 4. Jednorazowy odpis amortyzacyjny W 2013 r. kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi w prze- liczeniu: 205.000 zł. Jednorazowo odpisów amortyzacyjnych mogą dokonywać podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospo- darczej, oraz mali podatnicy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w tym wypadku jednorazowo od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonujesz według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień robo- czy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W dniu 1 października 2012 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,1020 zł/ /euro (Tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2012). W 2012 r. limit ten wynosił 222.000 zł, a w 2013 r. uległ obniżeniu. 2 Wskaźniki i stawki 2013
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wskaźniki i stawki 2013
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: