Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00495 010139 17906836 na godz. na dobę w sumie
Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm - ebook/pdf
Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 200
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8088-573-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie projektami
Porównaj ceny (książka, ebook (-65%), audiobook).

W publikacji zaprezentowano ważne kwestie związane z zachowaniami współczesnych przedsiębiorców w radykalnie zmienionych warunkach rozwoju firm na skutek oddziaływania nowego paradygmatu cywilizacyjnego. W ramach podjętych badań stwierdzono fakt odchodzenia od gospodarki zarządzanej na rzecz gospodarki przedsiębiorczej, w której główną rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. W podsumowaniu rozważań dokonano przeglądu modeli biznesu mających zastosowanie we współczesnych małych i średnich firmach. Koncepcja modeli biznesu umożliwia analizę funkcjonowania takich przedsiębiorstw, omówienie czynników wewnętrznych i zewnętrznych kształtujących ich rozwój, a także uchwycenie związku modeli biznesu ze strategią przedsiębiorstwa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Renata Lisowska, Jarosław Ropęga – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENT Bogusław Plawgo REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Katarzyna Gorzkowska SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/minervastock © Copyright by Authors, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.7910.17.0.K Ark. wyd. 10,0; ark. druk. 12,5 ISBN 978-83-8088-572-1 e-ISBN 978-83-8088-573-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 SpiS treści Wprowadzenie 7 1 Nowy paradygmat cywilizacyjny a rozwój przedsiębiorczości 1.1. Współczesne przemiany w gospodarce światowej 1.2. Wiedza jako czynnik przejścia do gospodarki przedsiębiorczej 1.3. Koncepcje przedsiębiorstw przyszłości 2 Współczesna przedsiębiorczość w procesie rozwoju małych i średnich firm 2.1. Przedsiębiorcze myślenie i podejmowanie decyzji 2.2. Proces przedsiębiorczy 2.3. Postawy i motywacje przedsiębiorcze oraz typy przedsiębiorców 2.4. Przedsiębiorcze zarządzanie 3 Model biznesu w strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Istota modelu biznesu i jego komponenty 3.1. 11 11 32 44 65 65 74 80 93 99 99 5 3.2. Czynniki kształtujące model biznesu małych 3.3. i średnich przedsiębiorstw Związek modelu biznesu ze strategią przedsiębiorstwa Zakończenie Bibliografia Spis tabel i rysunków 113 156 171 175 199 WproWadzenie Idea gospodarki opartej na wiedzy wyznacza ramy dla nowe- go paradygmatu rozwojowego w postaci przedsiębiorczości opartej na wiedzy, uznawanej za ważny mechanizm pozwalają- cy na odnowę gospodarki poprzez powstawanie nowych gałęzi przemysłu (np. przemysłów kreatywnych) oraz wzmocnienie już istniejących. Kluczową kwestią w tym podejściu jest wiedza, którą przedsiębiorcy wykorzystują i na podstawie której powsta- je nowa wiedza dla kreowania nowych pomysłów, będących za- czynem dla innowacji w postaci np. nowych produktów/usług, nowych technologii, nowych metod zarządzania, nowych pro- cesów i działań marketingowych. W przypadku małych i śred- nich przedsiębiorstw wprowadzenie innowacji jest zadaniem trudnym ze względu na ograniczone zasoby, mało rozbudowane kanały dystrybucji oraz brak środków na kampanie reklamowo- -informacyjne, co ma znaczący wpływ na stopień nowości wpro- wadzanych innowacji – są to głównie innowacje przyrostowe o niskim stopniu nowości na poziomie firmy. Przedsiębiorstwo, wprowadzając innowacje, może reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu, budując swoją pozycję konkurencyjną. Dynamicz- nie zmieniające się otoczenie wpływa z kolei na funkcjonujące w nim podmioty gospodarcze, które, aby sprostać tej nietrwa- łości, poszukują optymalnych rozwiązań pozwalających na wy- korzystywanie pojawiających się okazji. W tym kontekście waż- ny jest wybór modelu biznesu, który może okazać się skuteczny w określonych warunkach. Dlatego istotne jest monitorowanie 7 uwarunkowań mających wpływ na jego kształt i w odpowiedzi na nie dokonywanie zmian w dotychczasowym modelu biznesu, co może stymulować rozwój przedsiębiorstwa i poprawić efek- tywność jego działania. Celem monografii jest analiza i ocena wpływu współczesnych trendów w przedsiębiorczości na rozwój małych i średnich przed- siębiorstw w kontekście zmian i kształtowania modelu biznesu. Osiągnięcie tak sformułowanego celu wymagało realizacji nastę- pujących celów szczegółowych: • identyfikacja nowych trendów w rozwoju przedsiębior­ czości, w MSP, • określenie wymiarów współczesnej przedsiębiorczości, • analiza wybranych modeli biznesu, • identyfikacja czynników kształtujących model biznesu • analiza związku modelu biznesu ze strategią. Przedstawione podejście do problematyki zawartej w mono- grafii odzwierciedlone jest w jej strukturze. Opracowanie ma charakter teoretyczny i składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy zawiera wprowadzenie do tematyki – omówienie nowych tren- dów w przedsiębiorczości. W pierwszym podrozdziale zaprezen- towano współczesne zmiany w gospodarce światowej, zaś w dru- gim dokonano analizy wiedzy w kontekście modelu gospodarki przedsiębiorczej. Ostatni podrozdział poświęcony jest wybranym koncepcjom przedsiębiorstw przyszłości. W rozdziale drugim omówiono wybrane wymiary współ- czesnej przedsiębiorczości. Skoncentrowano się w nim na czte- rech wątkach. Pierwszy dotyczy przedsiębiorczego myślenia i po- dejmowania decyzji, drugi – analizy procesu przedsiębiorczego, trzeci – postaw, motywacji i typów przedsiębiorców, a czwarty – przedsiębiorczego zarządzania. Trzeci rozdział monografii obejmuje charakterystykę mo- delu biznesu w kontekście strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Rozdział ten rozpoczyna się od przeglądu wy- branych definicji modelu biznesu i charakterystyki jego skła- dowych. W drugim podrozdziale omówione zostały czynniki 8 Wprowadzenie wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące model biznesu. Rozważa- nia zamyka analiza związku modelu biznesu ze strategią przed- siębiorstwa. Należy podkreślić, że przeprowadzone analizy nie wyczerpują wszystkich kwestii, jakie można byłoby sformułować w odniesie- niu do złożonego i wielowątkowego zagadnienia współczesnych trendów w rozwoju przedsiębiorczości, mających wpływ na roz- wój małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście kształtowa- nia modelu biznesu. Na szereg pojawiających się pytań nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Należy je traktować jako kwestie do dalszych rozważań i pogłębionych analiz – zarówno teoretycz- nych, jak i empirycznych. Autorzy opracowania składają najserdeczniejsze podziękowa- nia recenzentowi publikacji, Profesorowi Bogusławowi Plawgo, za trud zrecenzowania monografii oraz cenne uwagi i sugestie, które bardzo korzystnie wpłynęły na jej ostateczny kształt. Renata Lisowska, Jarosław Ropęga 1 noWy paradygmat cyWilizacyjny a rozWój przedSiębiorczości 1.1. Współczesne przemiany w gospodarce światowej Od połowy XX w. we wszystkich obszarach życia gospodarcze- go, społecznego czy technicznego zachodzą zjawiska świadczące o wejściu cywilizacji w erę postindustrialną. Dokonujący się prze- łom technologiczny i cywilizacyjny wywołuje głębokie zmiany i przechodzenie do nowego modelu gospodarki, opartej na by- tach niematerialnych, takich jak idee, informacje i powiązania1, odchodząc od znaczenia materialnych środków produkcji. Prze- kształceniu podlegają metody produkcji, komunikacji, wymiany handlowej, edukacji czy zatrudnienia2. Amerykański socjolog D. Bell w latach 70. XX w. postawił tezę o nadejściu społeczeństwa postindustrialnego, w którym strategicznymi zasobami są wiedza i informacja, pełniące po- dobną rolę, jak praca i kapitał w erze industrialnej3. Określił on 1 K. Kelly, Nowe reguły dla  nowej gospodarki: dziesięć przełomo- wych strategii dla świata połączonego siecią, WiG Press, Warszawa 2001. 2 A. Toffler, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsza- wa 1986. 3 D. Bell, The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York 1973. 11 społeczeństwo postindustrialne mianem takiego, w którym na- stępuje dominacja sektora usług przy spadku znaczenia sektora przemysłowego i rolniczego, gdzie klasa techników i wysoko wy- kwalifikowanych specjalistów staje się główną grupą zawodową, zaś wiedza stanowi podstawę budowania przewagi konkurencyj- nej i głównym potencjałem rozwojowym. Procesy te analizował A. Toffler w swojej teorii fal techno- logicznych, w której współczesna gospodarka jest gospodarką postindustrialną – tzw. trzecią falą4. Pierwsza fala przemian to rozwój cywilizacji opartej na rolnictwie, kolejne gwałtowne prze- obrażenia to druga fala, wywołana przez rewolucję przemysło- wą. Trzecia fala, opisywana przez A. Tofflera, nadeszła w połowie lat 50. XX w., gdy liczba pracowników umysłowych i sektora usług przewyższyła liczbę pracowników na stanowiskach fizycznych. Związana jest ona z: (i) powstaniem nowych technologii, które umożliwiają nieograniczoną komunikację między jednostka- mi; (ii) rozpadem masowego społeczeństwa przemysłowego; (iii) zmniejszeniem znaczenia rynku i pieniądza, a zwiększeniem rangi innych, pozaekonomicznych, wartości. Następuje odejście od znaczenia materialnych środków produkcji na rzecz wiedzy oraz informacji. Kluczowym aspektem staje się zwłaszcza dostęp do kapitału intelektualnego, który jest podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej. Również P. Drucker w latach 60. XX w. przewidywał, że przy- szłe społeczeństwo będzie zdominowane przez pracowników wiedzy. Gospodarka oparta na wiedzy to porządek ekonomiczny, w którym wiedza – a nie praca, surowce lub kapitał – jest kluczo- wym zasobem5. Przemiany społeczno-gospodarcze przełomu XX i XXI w. ugruntowały przewidywania D. Bella, A. Tofflera i P. Druckera. 4 A. Toffler, Trzecia fala… 5 P. F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. 12 Nowy paradygmat cywilizacyjny a rozwój przedsiębiorczości Wyjście z kręgu ery przemysłowej w kierunku ery wiedzy zostało w głównej mierze zainicjowane kilkoma czynnikami6: • globalizacją, wymagającą innowacyjnych i szybkich reakcji; przedsiębiorstwa, chcąc zachować konkurencyjność, muszą stać się unikalne poprzez posiadanie unikalnych zasobów niematerialnych – know how, marki, specyficznych umie- jętności; • gwałtownymi zmianami technologicznymi, zwłaszcza w obszarze technologii informacyjnych, informatycznych, nowych kanałów komunikacji, co pozwoliło obniżyć koszty pozyskiwania wielu informacji; • swobodnym przepływem towarów, zasobów, produktów i usług na świecie. Należy podkreślić, że procesy te zachodziły w sposób cią- gły; jedynie przełomowe wydarzenia wzmacniały ich skalę w poszczególnych okresach. Można do nich zaliczyć: wydarze- nia polityczne (tworzenie nowych form współpracy na gruncie międzynarodowym, budowanie koalicji w okresach konfliktów militarnych, tworzenie koalicji w sferach gospodarczych jako sposobu przeciwdziałania recesji czy zaplanowanemu rozwojowi gospodarczemu poszczególnych państw lub grup państw itp.), przemiany technologiczne (zmiana technologii w procesach pro- dukcji czy transportu, przełomowe innowacje w zakresie prze- pływu informacji, standaryzacja rozwiązań technologicznych itp.), wydarzenia związane ze zmianą przepisów prawa (analiza wpływu oddziaływania prawa na rozwój gospodarczy poszcze- gólnych państw, korzyści ze stosowania zbliżonych rozwiązań formalnoprawnych na gruncie krajowym oraz międzynarodo- wym, próby ujednolicania przepisów prawa w układzie między- narodowym itp.). 6 D. Andriessen, Making Sense of Intellectual Capital: Designing a  Method of the Valuation of Intangibles, Elsevier Butterworth- -Heinemann, Oxford 2004. Współczesne przemiany w gospodarce światowej 13 Według K. Matusiaka7 elementami, które powinny obej- mować analizy współczesnych przemian w gospodarce świato- wej są: 1) powstanie gospodarki postindustrialnej; 2) powstanie społeczeństwa informacyjnego; 3) powstanie gospodarki opartej na wiedzy. Gospodarka postindustrialna Gospodarka postindustrialna charakteryzuje się: (i) spadkiem udziału produkcji przemysłowej w tworzeniu PKB na rzecz wzro- stu udziału usług, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych; (ii) zanikiem tradycyjnych branż i typów działalności gospodar- czej (w tym przenikaniem się sfery produkcyjnej i usługowej); (iii) powstaniem nowego paradygmatu rozwoju: zaawansowana technologia – usługi, który zajął miejsce wzorca: produkcja ma- sowa – konsumpcja masowa; (iv) powstawaniem nowych form działalności gospodarczej, opartych na strukturach sieciowych i współpracy firm8. Osiągnięcia postępu naukowego, technicznego i technolo- gicznego powodują spadek wielkości zatrudnienia oraz produk- cji w rolnictwie i przemyśle (deagraryzacja, deindustrializacja) w wyniku zwiększenia wydajności pracy, a także automatyzacji produkcji. Wkroczenie w fazę ery postindustrialnej wiąże się z dy- namicznym rozwojem sektora usług jako podstawowej działal- ności gospodarczej (serwicyzacja). W Unii Europejskiej w 2012 r. w usługach pracowało blisko 70 zatrudnionych, w 2010 r. w Stanach Zjednoczonych odsetek ten wynosił 81,2 , w Japonii 69,7 , w Korei Południowej 76,4 , w Norwegii 77,7 . W Polsce również następuje wzrost zatrudnienia w sektorze usług: w roku 2000 odsetek pracujących w usługach wynosił 50,4 , natomiast 7 K. B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy: rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowa- cyjnych, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, War- szawa 2010. 8 Ibidem. 14 Nowy paradygmat cywilizacyjny a rozwój przedsiębiorczości w roku 2012 wyniósł 57 . W tym samym czasie udział pracują- cych w rolnictwie zmniejszył się z 18,8 do 12,6 . Zatrudnienie w przemyśle i budownictwie kształtowało się na podobnym po- ziomie ok. 30 9. Udział sektora usług w tworzeniu PKB także systematycznie wzrasta. W tab. 1 przedstawiono strukturę two- rzenia produktu krajowego brutto w wybranych krajach. tabela 1. Procentowy udział sektorów gospodarki w tworzeniu PKB w wybranych krajach w 2000 i 2016 r. Kraj rolnictwo Przemysł UsłUGi Stany Zjednoczone Japonia Korea Południowa Norwegia Polska Unia Europejska 1,1 1,2 2,3 1,8 2,7 1,6 19,4 27,7 37,6 34,7 38,5 25,5 79,5 71,1 60,2 63,5 58,9 73,6 Źródło: The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/resources/the- -world-factbook/fields/2012.html#ee [dostęp: 6.01.2017]. Wysoki udział sektora usług w krajach wysoko rozwiniętych jest konsekwencją nie tylko zmian o charakterze technologicz- nym i gospodarczym, lecz także będących ich następstwem prze- mian społecznych. Na przeobrażenie roli usług mają też wpływ czynniki demograficzne, polityczne i prawne. Wydłużenie życia, migracje ludności, wzrost aktywności zawodowej kobiet skutkują wzrostem zapotrzebowania na usługi rekreacyjne, wypoczynko- we, turystyczne, edukacyjne, kulturalne, transportowe, medycz- ne i paramedyczne, opieki nad dziećmi itp. Globalizacja oraz roz- wój nowych technologii powodują zwiększenie ilości informacji oraz konieczność ich zbierania, przechowywania i analizy przez 9 Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2015, http://stat.gov.pl/obszary-te- matyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-staty- styki-miedzynarodowej-2015,10,3.html [dostęp: 25.05.2016]. Współczesne przemiany w gospodarce światowej 15 wyspecjalizowane firmy. Wzrasta znaczenie usług około- biznesowych: badań rynku, rekrutacji, finansowych, doradztwa, bankowych i ubezpieczeniowych. Oferowanie tzw. produktów rozszerzonych powoduje wzrost zapotrzebowania na usługi uzu- pełniające. W naturalny sposób tworzone są podstawy dla funk- cjonowania nowych form przedsiębiorstw, które w wyniku wy- korzystania specjalistycznej wiedzy mogą włączać się w procesy sieciowego zwiększania wartości produktu. Należy pamiętać, że zarówno rdzeń produktu, jak i produkt podstawowy są nie- wystarczające w procesie zaspokajania coraz bardziej specjali- stycznych i złożonych potrzeb współczesnych klientów, nie tylko w układzie pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B), lecz także po- między przedsiębiorstwami a indywidualnymi konsumentami (B2C). Już obecnie, ale i w przyszłości w sieci tworzące produkt rozszerzony coraz częściej mogą się włączać przedsiębiorstwa działające w mniejszej skali. Ważne jest, aby przyjęty przez nie model biznesowy pozwalał im na posiadanie zasobów istotnych dla powstania sieci oraz jej funkcjonowania. W wyniku rozwoju technologii związanej z przesyłem, gro- madzeniem i przetwarzaniem informacji dokonują się dyna- miczne przemiany społeczno-gospodarcze. Swobodna wymiana informacji oraz komunikacja stają się jednymi z podstawowych wartości. Dochodzi do zwielokrotnienia kontaktów między ludź- mi, a technologie informacyjne są wykorzystywane we wszyst- kich dziedzinach życia. Zdaniem G. Kołodki w gospodarce powstaje nowy „czwarty sektor” – gospodarka internetowa i no- woczesne technologie informatyczne10. 10 G. W. Kołodko, „Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznej transformacji, [w:] G. W. Kołodko (red.), „Nowa gospodarka” i jej implikacje dla dłu- gookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koź- mińskiego, Warszawa 2001, s. 13. 16 Nowy paradygmat cywilizacyjny a rozwój przedsiębiorczości społeczeństwo informacyjne Rozwój nowoczesnych technologii, który wymusił zmiany w go- spodarce, spowodował też przeobrażenia w innych sferach: spo- łecznej, kulturowej czy politycznej. Technologie informacyjne związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i przesyłem informa- cji stały się czynnikiem zmieniającym systemy gospodarowania, organizacji pracy, zatrudnienia; powstały nowe wzorce kulturowe i cywilizacyjne. Zmiany cywilizacyjne w społeczeństwie doko- nują się w różnych sferach: technicznej, przekazu wiedzy i in- formacji, a także stosunków międzyludzkich. Kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego uwarunkowane jest działaniem różnych sił, pomiędzy którymi zachodzą interakcje11. R U T K U R T S I W T S Ń A P A K Y T I L O P H C Y W O D O R A N D A N O P POSTĘP TECHNICZNY I TECHNOLOGICZNY BRANŻY IT SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE PRZEMIANY STRUKTUR GOSPODARCZYCH I BIZNESOWYCH , T I Y Z R O T A R E P O I T I I C N E C U D O R P – : W Ó S E R E T N I Y P U R G , E N L A U T R W I E N L A E R I I C Ś O N Z C E Ł O P S – C Ś O N Z C E Ł O P S – rysunek 1. Główne siły kształtujące społeczeństwo informacyjne Źródło: M. Goliński, Społeczeństwo informacyjne –  często (nie)zadawane pytania, „E-mentor” 2005, nr 2 (9), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/9/id/130 [dostęp: 27.10.2016]. Jak wynika z rys. 1, społeczeństwo informacyjne powstaje i funkcjonuje w wyniku działania klasycznych sił pochodzących 11 M. Goliński, Społeczeństwo informacyjne – często (nie)zadawane pytania, „E-mentor” 2005, nr 2 (9), http://www.e-mentor.edu.pl/ artykul/index/numer/9/id/130 [dostęp: 27.10.2016]. Współczesne przemiany w gospodarce światowej 17 z jego otoczenia. Polityka państwa oraz struktur międzynarodo- wych, postęp techniczny i technologiczny branż IT, oddziaływa- nie poszczególnych grup interesu, a także przemiany struktur gospodarczych i finansowych – wszystko to miało i ma wpływ na społeczeństwo. Jednak społeczeństwo informacyjne zaczyna coraz bardziej artykułować potrzebę oddzielnego analizowania tych sił. Zgłasza potrzebę większej orientacji na jakość i wartość, jakie mogą wnosić te czynniki dla rozwoju społeczeństwa infor- macyjnego. Orientacja przedsiębiorcza nie tylko pojedynczych osób, ale także całych społeczeństw wymusza oddziaływanie na jakość zasobów, z których może korzystać społeczeństwo informacyjne. Jednocześnie coraz większego znaczenia nabiera swoboda dostępu do zasobów, ich różnorodność oraz innowacyj- ność po stronie korzystających z zasobów i tych, którzy ich do- starczają, co daje podstawy do oczekiwania w przyszłości dyna- micznych zmian w samym procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego, jak również efektów dla gospodarki, jakie może przynieść aktywne włączenie się społeczeństwa informacyjnego w procesy gospodarcze i społeczne. Klimat orientacji przedsię- biorczej (zostanie on szczegółowo omówiony w rozdziale trzecim) jest naturalnie związany ze społeczeństwem informacyjnym i nie- wątpliwie będzie oddziaływał na rozwój tego społeczeństwa. Społeczeństwo informacyjne to pojęcie bardzo szerokie, obej- mujące obszary życia gospodarczego, społecznego i politycznego, istnieją więc problemy z jego jednoznacznym zdefiniowaniem. Przytoczone poniżej definicje ukazują różne aspekty tego ter- minu. Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdol- nością do użytkowania systemów informatycznych, skom- puteryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji12. 12 I  Kongres Informatyki Polskiej, Poznań, 1–3 grudnia 1994  r., cyt.  za: G Bliźniuk., J.  S. Nowak (red.), Społeczeństwo informa- cyjne 2005, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005, s. 39. 18 Nowy paradygmat cywilizacyjny a rozwój przedsiębiorczości Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia do- chodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania więk- szości społeczeństwa13. Społeczeństwo informacyjne (Information Society) – nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie in- formacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania no- wych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji14. Jest to takie społeczeństwo, które posiada dostęp i umie wy- korzystać: informatyczną infrastrukturę, zasoby informacji i wiedzy dla realizacji zbiorowych i indywidualnych celów w sposób skuteczny i ekonomiczny15. M. Łuszczuk i A. Pawłowska rozpatrują społeczeństwo infor- macyjne jako wielowymiarową rzeczywistość, na która składa- ją się16: • wymiar technologiczny – infrastruktura technologiczna, czyli dostępność urządzeń służących gromadzeniu, prze- twarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji, 13 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szan- se, zagrożenia, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999, s. 53. 14 ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyj- nego w Polsce na lata 2001–2006, Ministerstwo Gospodarki, War- szawa 2001, s. 67–68. 15 J. Kisielnicki, Społeczeństwo informacyjne a  cyberterroryzm, [w:]  J.  Kisielnicki (red.), Informatyka dla  przyszłości, Wydawni- ctwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszaw- skiego, Warszawa 2008, s. 22. 16 Cyt. za: P. Sienkiewicz, J. S. Nowak (red.), Społeczeństwo informa- cyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz, Polskie Towarzystwo In- formatyczne, Katowice 2008, s. 30. Współczesne przemiany w gospodarce światowej 19 mnogość kanałów przesyłania danych oraz możliwość łą- czenia ich w rozmaite konfiguracje; • wymiar ekonomiczny – sektor informacyjny gospodarki, gałęzie produkcji i usług, które zajmują się wytwarzaniem informacji oraz technik informacyjnych, a także ich dys- trybucją; społeczeństwa informacyjne charakteryzują się dużym udziałem tych dziedzin gospodarki w PKB; • wymiar społeczny – wysoki odsetek osób korzystających we wszystkich sferach życia (w pracy, szkole i domu) z techno- logii informatycznych, co jest zbieżne z wysokim poziomem wykształcenia społeczeństwa; • wymiar kulturowy – wysoki poziom kultury informacyj- nej, przez którą rozumie się stopień akceptacji informacji jako dobra strategicznego i towaru, a także odpowiedni poziom kultury informatycznej, przez którą rozumie się opanowanie umiejętności związanych z obsługą urządzeń informatycznych. Z powstaniem społeczeństwa informacyjnego wiąże się za- grożenie rozwarstwieniem społecznym, spowodowane tzw. wykluczeniem cyfrowym, mającym swoje źródło w barierach społecznych, mentalnych, ekonomicznych, edukacyjnych czy technicznych. E. Mączyńska17 przytacza pracę szwedzkich au- torów, A. Barda i J. Söderqvista, którzy na szczycie stratyfikacji społecznej umiejscawiają arystokrację sieciową – netokrację, zaś na samym dole znajduje się konsumtariat – grupa społeczna nie- przystosowana do wymogów gospodarki wirtualnej. Natomiast M. Kłak podaje następujące wyróżniki społeczeń- stwa informacyjnego18: 17 E. Mączyńska, Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kry- zysu, „Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe” 2011, nr 9, s. 43–70. 18 M. Kłak, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwar- da Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 117–119. 20 Nowy paradygmat cywilizacyjny a rozwój przedsiębiorczości
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: