Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00145 007970 20658028 na godz. na dobę w sumie
Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych - ebook/pdf
Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 332
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9007-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Jest to, bez wątpienia, monografia, na którą składają się opracowania licznej grupy Autorów – młodych kryminologów, dotycząca tytułowej problematyki. Co oczywiste, zbadane zostały wybrane zagadnienia, gdyż przedstawienie całej problematyki wymagałoby opracowania liczącego, być może, nawet nie tylko kilkanaście, lecz kilkadziesiąt tomów. (...)

Książka ta przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników już nieco obeznanych z problemami kryminologii, ale zapoznanie się z poszczególnych opracowaniami przekonuje, że może się ona stać pożyteczną lekturą nie tylko dla nawet najmniej doświadczonego prawnika, ale również dla każdego, kto zainteresuje się problematyką kryminologii. Co istotne, ambitny czytelnik, z licznych i obszernych przypisów uzyska informację o wartościowej literaturze kryminologicznej. (...)

Zapoznanie się z treścią wszystkich zamieszczonych w tej książce opracowań przekonuje, z jednej strony, że są one merytorycznie poprawne, rozważają najistotniejsze zagadnienia kryminologiczne współczesnej przestępczości i patologii społecznych, tworząc w przyjętych układzie pięciu rozdziałów bardzo wartościową monografię. Opracowania te świadczą również, że młodzi kryminolodzy dysponują już znaczącą wiedzą w zakresie kryminologii i solidnym warsztatem naukowym, a białostocka szkoła kryminologii reprezentowana przez Katedrę Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku tą monografią potwierdza swoją najwyższą pozycję nie tylko w polskiej kryminologii'.

Prof. zw. dr hab. Lech K. Paprzycki
(fragment recenzji wydawniczej)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. adre- sujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). a tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. „Jest to, bez wątpienia, monografia, na którą składają się opracowania licznej grupy autorów – młodych kryminologów, dotycząca tytułowej problematyki. co oczywiste, zbadane zostały wybrane zagadnienia, gdyż przedstawienie całej problematyki wymagałoby opracowania liczącego, być może, nawet nie tylko kilkanaście, lecz kilkadziesiąt tomów. (…) książka ta przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników już nieco obe- znanych z problemami kryminologii, ale zapoznanie się z poszczególnymi opra- cowaniami przekonuje, że może się ona stać pożyteczną lekturą nie tylko dla nawet najmniej doświadczonego prawnika, ale również dla każdego, kto zainte- resuje się problematyką kryminologii. co istotne, ambitny czytelnik, z licznych i obszernych przypisów uzyska informację o wartościowej literaturze krymino- logicznej. (…) zapoznanie się z treścią wszystkich zamieszczonych w tej książce opracowań przekonuje, z jednej strony, że są one merytorycznie poprawne, rozważają naj- istotniejsze zagadnienia kryminologiczne współczesnej przestępczości i patolo- gii społecznych, tworząc w przyjętym układzie pięciu rozdziałów bardzo warto- ściową monografię. opracowania te świadczą również, że młodzi kryminolodzy dysponują już znaczącą wiedzą w zakresie kryminologii i solidnym warsztatem naukowym, a białostocka szkoła kryminologii reprezentowana przez katedrę prawa karnego Wydziału prawa Uniwersytetu w białymstoku tą monografią po- twierdza swoją najwyższą pozycję nie tylko w polskiej kryminologii”. prof. zw. dr hab. Lech K. Paprzycki (fragment recenzji wydawniczej) www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 a w o k u a n a j c k a d e r isbn 978-83-255-9006-2 Cena: 119,00 zł E N Z C E ł O P s E I G O l O t A P I ć ś O Z C P ę t s E Z R P A N s E Z C ł ó P s W h C y N R A N I l P y C s y d R E t N I y W y t k E P s R E P Z I h C y N Z C G O l O N M y R k ń A d A b I MONOGRAFIE PRAWNICZE Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektyWy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych redakcja naukowa z C a g E l E D - z C W E l E i g r u i a k C E i s E i P - z C W o n a D J i J . . D i k s W E z C a W y ł P . W . E E Emil W. PłyWaCzEWski Emilia JurgiElEWiCz-DElEgaCz Diana DaJnoWiCz-PiEsiECka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE EMIL W. PŁYWACZEWSKI, EMILIA JURGIELEWICZ-DELEGACZ, DIANA DAJNOWICZ-PIESIECKA • WSPÓŁCZESNA PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH Polecamy nasze publikacje: Małgorzata Kuć KRYMINOLOGIA Małgorzata Kuć LEKSYKON KRYMINOLOGII. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ Leszek Wilk HAZARD. STUDIUM KRYMINOLOGICZNE I PRAWNE www.ksiegarnia.beck.pl WSPÓŁCZESNA PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH Redakcja naukowa EMIL W. PŁYWACZEWSKI EMILIA JURGIELEWICZ-DELEGACZ DIANA DAJNOWICZ-PIESIECKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Joanna Ablewicz Recenzja: prof. zw. dr hab. Lech K. Paprzycki Publikacja dofinansowana przez: © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: KJS Katarzyna Słomka Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9006-2 ISBN e-book 978-83-255-9007-9 Spis treści O redaktorach ........................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów i Białostocka Szkoła Kryminologii. Zamiast słowa wstępnego... ................................................. Rozdział I. Badania empiryczne w służbie kryminologii ............................... § 1. Wypadki drogowe w Polsce – wybrane aspekty kryminologiczne (Emilia Jurgielewicz-Delegacz) ................................................................. § 2. Czy „dożywocie” ma oznaczać dożywocie? (Joanna Klimczak) ......... § 3. Reakcja sądu wobec nieletnich sprawców czynów karalnych (Justyna Włodarczyk-Madejska) .............................................................. § 4. Fenomenologia przestępczości nieletnich dziewcząt w świetle badań (Kornelia Stępień) .......................................................................... § 5. Przestępstwa z nienawiści jako współczesne wyzwanie dla kryminologii (Maciej Duda) .................................................................... § 6. Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – metodologiczne aspekty badania ankietowego (Paweł Ostaszewski) ........................................................... Rozdział II. Nowe kierunki badań kryminologicznych .................................. § 1. Prawne i kryminologiczne aspekty ochrony zwierząt i środowiska naturalnego. Zielona kryminologia wobec współczesnych problemów (Alicja Zinówko) ................................................................... § 2. Wykorzystanie map problemów społecznych w analizie kryminologiczno-socjologicznej w świetle dokonań szkoły chicagowskiej (Arkadiusz Leśniak-Moczuk) .......................................... § 3. Kryminogeneza przestępstw kłusownictwa rybackiego w świetle badań (Joanna Narodowska) .................................................................. § 4. Wybrane kryminologiczne aspekty macierzyństwa zastępczego. Etiologia, fenomenologia i profilaktyka w zjawisku surogacji (Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska) ............................................................. § 5. Kryminologiczny aspekt minimalizowania przestępczości i patologii przez secure by design (Maciej Wyrzykowski) ..................... § 6. Zagrożenia systemu zamówień publicznych z perspektywy prawno-kryminologicznej (Michał Dziedzic) ........................................ IX XIII XV 1 1 12 21 29 39 48 57 57 69 81 91 99 108 V Spis treści Rozdział III. Współczesne zagrożenia w ujęciu kryminologicznym ............ § 1. Resocjalizacja przestępców seksualnych – czy to ma sens? (Agata Pietrzak) .......................................................................................... § 2. Między cyberprzemocą a „hejtem”. Kampanie społeczne związane z agresją w Internecie (Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz) ....................... § 3. Rodzic jako sprawca przestępstwa określonego w art. 211 KK w ujęciu teoretycznym i praktycznym (Diana Dajnowicz-Piesiecka) § 4. Kryminogenne oddziaływanie hazardu – wybrane zagadnienia (Joanna Grabowska, Adam Kaczmarczyk) ............................................. § 5. Kryminologiczne aspekty produkcji i wprowadzania do obrotu metamfetaminy (Maciej Kisiel, Andrzej Marek Kisiel) ......................... § 6. Stalking jako przestępstwo współczesne (Marta Rajkowska) .............. § 7. Ofiara i oprawca – studium przestępstw przeciwko zwierzętom (Roksana Sadżuga) ..................................................................................... § 8. O polskich „bestiach” – charakterystyka osób stwarzających zagrożenie (Sebastian Zieliński) .............................................................. Rozdział IV. Interdyscyplinarne problemy kryminologii XXI w. ................ § 1. Przemoc wobec ludzi starszych i jej zapobieganie (Joanna Kufel- Orłowska) .................................................................................................... § 2. Przestępczość cudzoziemców w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych (Magdalena Perkowska) ............................................................................. § 3. Tomb Raiders vs White Collars. Profile kryminologiczne sprawców kradzieży dzieł sztuki (Marcin Rau) ...................................................... § 4. Kryminologia a bezpieczeństwo jednostki w XXI w. (Marlena Stradomska) ............................................................................... § 5. „Wory w zakonie” – kryminologiczny obraz elity rosyjskiego świata przestępczego (Radosław Jasiński) .............................................. Rozdział V. Varia ..................................................................................................... § 1. Wpływ uwarunkowań psychologicznych, psychiatrycznych oraz biomedycznych w genezie przestępstwa na przykładzie seryjnych zabójców (Agnieszka Daniszewska) ........................................................ § 2. Podżeganie łańcuszkowe w ujęciu karnoprawnym i kryminologicznym (Agnieszka Langowska) ........................................ § 3. Badanie umyślności przestępstwa składania fałszywych zeznań (Izabela Urbaniak-Mastalerz) .................................................................. § 4. Animus rem sibi habendi jako znamię podmiotowe przestępstw z art. 284 KK (Karolina A. Wiśniewska) ................................................ § 5. Filozoficzne i prawne koncepcje ludobójstwa w konfrontacji z aktami zbiorowej przemocy – rozważania teoretyczne (Magdalena Ickiewicz-Sawicka) ............................................................... VI 119 119 126 135 145 153 163 172 180 189 189 198 210 218 230 239 239 247 255 267 275 Spis treści § 6. Czynniki socjologiczne jako determinanty zwiększające ryzyko wystąpienia przestępstw na tle seksualnym (Viviana Wylonk) .......... § 7. Terapia uzależnień w Kodeksie karnym (Wioletta Stolarczyk) .......... 288 296 VII O redaktorach Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski – Kierownik Katedry Prawa Karnego i Za- kładu Prawa Karnego i Kryminologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 2012 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Prawa. Jest też zatrudniony na stanowisku profesora zwy- czajnego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Konsultant ONZ (od 2001 r.) w Biurze ds. Kontroli Narkotyków i Zapobiega- nia Przestępczości w Wiedniu. W latach 1994–2012 był stałym reprezentantem Polski w Międzynarodowej Komisji Egzaminacyjnej Środkowoeuropejskiej Akademii Policyj- nej (Wiedeń – Budapeszt), w której prowadził również wykłady. Autor ponad 430 pu- blikacji (w tym 72 zagranicznych publikowanych w prestiżowych wydawnictwach i pe- riodykach naukowych). Czynnie uczestniczył w 222 międzynarodowych kongresach, konferencjach oraz sympozjach (w tym 155 zagranicznych). Inicjował i współorgani- zował liczne międzynarodowe konferencji i seminaria w Polsce. Prezentował referaty na dziewięciu kolejnych Światowych Kongresach Krymino- logii (Hamburg – 1988, Budapeszt – 1993, Seul –1998, Rio de Janeiro – 2003, Filadel- fia 2005, Barcelona – 2008, Kobe – 2011, Monterrey – 2014 oraz New Delhi – 2016). Aktywnie uczestniczył w kolejnych sześciu Kongresach ONZ nt. Zapobiegania Prze- stępczości i Postępowania z Przestępcami (Sprawiedliwości Karnej): Hawana – 1990, Kair – 1995, Wiedeń – 2000, Bangkok – 2005, Salvador (Brazylia) – 2010 oraz Doha (Katar) – 2015. Na XII Kongresie ONZ w Salvadorze w kwietniu 2010 r. występował jako zastępca przewodniczącego oficjalnej delegacji rządowej. Został tam wybrany do grona wiceprzewodniczących Kongresu. Od 1997 r. prezentował referaty na kolejnych dziewiętnastu dorocznych konferencjach Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminolo- gii w USA i Kanadzie [w San Diego, Waszyngtonie (trzykrotnie) Toronto (dwukrotnie), San Francisco (trzykrotnie), Atlancie (trzykrotnie), Chicago (dwukrotnie), Denver, Na- shville, Los Angeles, St. Louis i Filadelfii]. Wykładał, jako visiting profesor, w ramach specjalnych, honorowych zaproszeń oraz programu Erasmus/Sokrates na 63 zagranicznych uniwersytetach, najczęściej w Niemczech, USA, Japonii i Szwajcarii, jak również w Holandii, Austrii, Australii, Belgii, Brazylii, Czechach, Finlandii, Francji, Grecji, Chinach, Indiach, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Turcji, na Litwie i we Włoszech. Wykładał też na zagranicznych uczelniach resortowych w Niemczech, Grecji, USA oraz Indiach. W 1996 r. uhonorowany prestiżowym zaproszeniem Hon’ble Mr. Justice V.R. Kri- shna Iyer Endowment Lectures Award przez Senat Uniwersytetu w Madras. W 1997 r. w San Diego otrzymał doroczną nagrodę American Society of Criminology dla wybitnego kryminologa spoza USA. W 2009 r. nominowany, a w roku 2012 renominowany przez IX O redaktorach członków Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii do najważniejszej na świecie nagrody w dziedzinie kryminologii – The Stockholm Prize in Criminology (zwanej „No- blem kryminologicznym”). Wypromował kilkuset magistrów i 21 doktorów. Był promotorem dwóch doktora- tów honoris causa. Był wielokrotnie honorowany przez najwyższe władze państwowe, struktury szkolnictwa wyższego oraz inne gremia. Uhonorowany m.in. Krzyżem Ka- walerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odro- dzenia Polski (2015) za wybitne zasługi w działalności na rzecz umacniania bezpie- czeństwa publicznego i przeciwdziałania przestępczości oraz za osiągnięcia w pracy na- ukowo-badawczej i dydaktycznej. W 2010 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie nadała mu swoje najwyższe odznaczenie Zaszczytny Medal „Pro Meritis Academian Admini- strationis Publicae Securitatis”. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji naukowych. Współzałożyciel i Koordynator Główny Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Inicjator i twórca Białostockiej Szkoły Kry- minologii oraz Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych. Dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz – ukończyła studia magisterskie na kierunkach: prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, europeistyka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stosunki międzynarodowe w Instytucie Stosun- ków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2009–2011 stypendystka Stypendium Ministra Nauki i Szkol- nictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. W 2012 r. odbyła semestralne stypendium naukowe w Instytucie Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu w Bern (Szwajca- ria). W 2015 r. obroniła rozprawę doktorską „Wypadek w komunikacji z udziałem osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzą- cych. Studium prawno-kryminologiczne” napisaną pod kierunkiem dr hab. Ewy M. Gu- zik-Makaruk, prof. UwB. Tego samego roku została laureatką konkursu Rzecznika Praw Obywatelskich na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych, poświę- coną wykluczeniu społecznemu. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego i krymi- nologii oraz uczestniczka konferencji naukowych z tego zakresu Jest członkiem Pol- skiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii oraz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ds. promocji, wydziałowym koordynatorem Pod- laskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz głównym koordynatorem Ogólnopolskiego Fo- rum Młodych Kryminologów. Mgr Diana Dajnowicz-Piesiecka – uczestniczka studiów doktoranckich na Wy- dziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Prawa Karnego, Zakład Prawa Kar- nego i Kryminologii). Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia- łymstoku. Ukończyła również studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Pod opieką naukową prof. zw. dr. hab. Emila W. Pływaczewskiego przygotowuje rozprawę doktor- ską nt. „Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminologicznym”. Od września 2015 r. realizuje badania naukowe w ramach grantu pt. „Porwania rodzicielskie w świe- X O redaktorach tle polskiego orzecznictwa karnego – aspekty prawne i kryminologiczne” (Nr 2014/15/ N/HS5/02688) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Wcześniej uczestni- czyła w dwóch projektach badawczych współrealizowanych przez Wydział Prawa UwB. Jest autorką kilkunastu publikacji w czasopismach recenzowanych oraz w monogra- fiach. Brała udział w ponad 20 konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodo- wych), wygłaszając referaty na większości z nich. Jest sekretarzem w Stowarzyszeniu „Instytut Studiów Kobiecych” oraz przynależy do Interdyscyplinarnej Komisji ds. Prze- mocy i Dyskryminacji działającej na Wydziale Prawa UwB. XI Wykaz skrótów 1. Akty prawne IPNU ............................................... ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Naro- dowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Naro- dowi Polskiemu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 152 ze zm.) KK .................................................... Kodeks karny KKS .................................................. Kodeks karny skarbowy KPK ................................................. Kodeks postępowania karnego KRO ................................................. Kodeks rodzinny i opiekuńczy KW .................................................. Kodeks wykroczeń PrZamPubl ..................................... Prawo zamówień publicznych RybSródU ....................................... ustawa z 18.4.1985 r. o rybactwie śródlądowym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 652) 2. Publikatory, czasopisma Cz.PKiNP ........................................ Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dor. Pod. ........................................ Doradztwo Podatkowe Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy EP ..................................................... Edukacja Prawnicza MoP ................................................. Monitor Prawniczy NPN ................................................. Nowy Przegląd Notarialny OSN KW ........................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Woj- skowa PiP ................................................... Państwo i Prawo Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy ST ..................................................... Samorząd Terytorialny WPP ................................................ Wojskowy Przegląd Prawniczy 3. Pozostałe skróty EIBW ............................................... Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania IPN .................................................. Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu XIII Wykaz skrótów MRPiPS ........................................... Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej n. ...................................................... następny Nr ..................................................... numer nt. ..................................................... na temat post. ................................................. postanowienie poz. .................................................. pozycja PPBW .............................................. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego PTK ................................................. Polskie Towarzystwo Kryminologiczne s. ....................................................... SN .................................................... Sąd Najwyższy SO .................................................... Sąd Okręgowy TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchw. ............................................... uchwała uzas. ................................................. uzasadnienie strona XIV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów i Białostocka Szkoła Kryminologii. Zamiast słowa wstępnego... W dniach 19–20.5.2016 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku od- było się I Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów (OFMK), jako pionierskie przedsięwzięcie w skali krajowej. Forum stworzyło pierwszą polską platformę naukową, służącą wymianie doświadczeń młodych kryminologów. Celem OFMK rozumianego jako inicjatywa cykliczna, jest integracja grona młodych naukowców (m.in. prawników, kryminologów, socjologów, pedagogów, psychologów czy lekarzy), reprezentujących różne gałęzie wiedzy oraz stworzenie dla nich miejsca do merytorycznej wymiany infor- macji, doświadczeń i osiągnięć badawczych. Wsparcia młodym kryminologom udzie- lają doświadczeni pracownicy Katedry Prawa Karnego, którzy prowadzą badania kry- minologiczne od ponad ćwierćwiecza. Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów to kolejna inicjatywa, która została powołana do życia przy białostockim ośrodku kryminologicznym, jakim jest Zakład Prawa Karnego i Kryminologii Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa Uniwersy- tetu w Białymstoku. Koordynacja Forum została powierzona młodym naukowcom – dr Emilii Jurgielewicz-Delegacz oraz mgr Dianie Dajnowicz-Piesieckiej. Pierwsza edy- cja Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, odbyła się pod hasłem „Współ- czesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych”. Pierwszego dnia – 19.5.2016 r. – prof. zw. dr hab. Emil W. Pły- waczewski, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uroczyście otwo- rzył I Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów. Na początku przywitani zostali goście honorowi, którzy przybyli na obrady OFMK: dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM; insp. dr hab. Izabela Nowicka, prof. WSPol – Prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; mł. insp. dr Janusz Bryk – Dziekan Wydziału Ad- ministracji WSPol.; Radosław Ignatiew – Prokurator Oddziału IPN w Białymstoku oraz Jan Dudzik – aplikant adwokacki reprezentujący Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło Topolewski. Następnie Dziekan wspomniał o ważnych part- nerach OFMK, którzy jednak nie mogli przybyć na otwarcie: mecenasie Pawle Sowisło reprezentującym Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło Topolew- ski; mecenasie Piotrze Bołtryku reprezentującym własną Prywatną Kancelarię Adwo- kacką; mecenasie Mariuszu Charkiewiczu oraz przedstawicielach Europejskiego Insty- tutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. XV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów... W swoim wystąpieniu Dziekan Wydziału Prawa podziękował instytucjom i pod- miotom, które udzieliły patronatów honorowych OFMK, a byli to: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku – prof. zw. dr hab. Leonard Etel; Minister Sprawie- dliwości – Zbigniew Ziobro; Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski; Marszałek Wo- jewództwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński; Prezydent Miasta Białegostoku – dr hab. Ta- deusz Truskolaski, prof. UwB; Komendant Główny Policji – nadinspektor dr Jarosław Szymczyk; Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku – inspektor Daniel Kołnie- rowicz; Kierownik Instytutu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – insp. Adam Frankowski; Fundacja Akademia de Virion; Krajowa Reprezentacja Dok- torantów. W dalszej części wystąpienia prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski podziękował partnerom i sponsorom OFMK, którzy wspierając finansowo tę ideę umożliwili wielu młodym kryminologom udział w obradach, a także Wydawnictwom, jakie przekazały upominki na rzecz OFMK. W gronie tychże podmiotów znaleźli się: Partner Główny – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło Topolewski; Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku; Prywatna Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Boł- tryk; MALOW Spółka z o.o.; Wydawnictwo Temida 2 – Wydawnictwo Stowarzysze- nia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; Wydawnictwo Difin; Wydawnictwo C.H.Beck; Wydawnictwo Od.Nowa; Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Bia- łymstoku. Dziekan Wydziału Prawa UwB wymienił także media, które swoim patronatem objęły OFMK: portal internetowy Edukacji Prawniczej; Polskie Radio Białystok; TVP 3 Białystok; Miejski Portal Informacyjny bstok.pl; portal internetowy student.LEX.pl. Na zakończenie uroczystego otwarcia przedstawiono kilka faktów dotyczących or- ganizacji OFMK. Otóż nadesłano 60 propozycji z referatami wystąpień podczas OFMK, spośród nich zostało wybranych 27 tematów wystąpień, które zostały zaprezentowane w czterech panelach w ciągu dwóch dni obrad. Wszystkich uczestników czynnych i biernych OFMK, którzy wnieśli opłaty konferencyjne było około 80 osób i byli to przedstawiciele ponad 20 jednostek naukowych. Tytułem dygresji wypada w tym miejscu przypomnieć, że pierwsze konferencje Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (American Society of Criminology – ASC)1 – aktualnie największego stowarzyszenia kryminologicznego na świecie, zaini- 1 Według danych za rok 2015 organizacja ta, powołana do życia w 1941 r. w Berkeley, liczy 3481 członków. Z wyliczeń statystycznych wynika, że 28 tej liczby, tj. 971 osób, stanowią stu- denci i doktoranci, zaś 13,4 (467) stanowią osoby spoza USA. Aktualnie w ASC reprezentowane są 62 kraje. W ramach ASC funkcjonuje obecnie 10 sekcji (divisions): Correction and Sentencing, Critical Criminology, Developmental/Life Course, Experimental Criminology, International Cri- minology, Victimology, People of Colour and Crime, Women and Crime, Policing oraz Terrorism and Bias Crimes. Zob. E.W. Pływaczewski, 71. Coroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzy- szenia Kryminologii, Washington D.C., 18–21 II 2015 r., Humanistyczne Zeszyty Naukowe 2015, Nr 18, s. 275 i n. XVI Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów... cjowane w pierwszej połowie ubiegłego wieku, miały charakter kameralnych spotkań kryminologów amerykańskich w gronie kilkudziesięciu osób. Pierwszym europejskim kryminologiem uczestniczącym, już w latach 80. XX w. w konferencjach ASC był Pro- fesor Hans Joachim Schneider (1928–2015) wybitny kryminolog i wiktymolog, a z wy- kształcenia także psycholog, przez kilkadziesiąt lat silnie związany z kryminologią ame- rykańską. Od tamtego czasu kryminologia, także dzięki dorocznym konferencjom ASC, rozwinęła się jako samodzielna interdyscyplinarna nauka społeczna o wymiarze mię- dzynarodowym2, a w konferencjach tych bierze aktualnie udział ponad 4000 uczestni- ków3. W konferencji ASC w New Orleans padł swoisty rekord, bowiem zgromadziła ona ponad 4600 uczestników. Obrady naukowe miały miejsce podczas czterech paneli, w których brali udział uczestnicy OFMK będący na różnych etapach rozwoju naukowego, bowiem referaty wygłaszali studenci, doktoranci, doktorzy i aplikanci. Poszczególne panele były poświę- cone badaniom empirycznym w służbie kryminologii (przewodniczyła dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwB – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku), nowym kierunkom badań kryminologicznych (przewodniczył dr. hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM), współczesnym zagrożeniom w ujęciu krymino- logicznym (przewodniczyła dr hab. Izabela Nowicka, prof. WSPol – Prorektor ds. stu- 2 Zob. chociażby cykliczne sprawozdania ukazujące się na łamach Prokuratury i Prawa: E.W. Pływaczewski, Sprawozdanie z 50. Dorocznej konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii, Przegląd Policyjny 1999, Nr 3, s. 231 i n.; idem, Sprawozdanie z 53. Dorocznej Kon- ferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (Atlanta, Georgia, 7–10 listopada 2001 r.), Przegląd Policyjny 2002, Nr 3–4, s. 67 i n.; idem, Sprawozdanie z 52. Dorocznej konferencji Amery- kańskiego Stowarzyszenia Kryminologii nt. Przestępczość a kryminologia w roku 2000, San Fran- cisco, 15–18 listopada 2000, PiP 2001, Nr 7, s. 108 i n.; idem, Wyzwanie praktyki – korzyści z teorii (55. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii, Denver, 19–22 listo- pada 2003 r.), PiP 2004, Nr4, s. 115; idem, Sprawozdanie z 57. Dorocznej Konferencji Amerykań- skiego Stowarzyszenia Kryminologii (Toronto, 15–19 listopada 2005 r.), Prok. i Pr. 2006, Nr 6; idem, Sprawozdanie z 58. Dorocznej Konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii nt. „Demokracja, przestępczość i sprawiedliwość”, Los Angeles, 1–4 grudnia 2006 r., PiP 2007, Nr 7, s. 130 i n.; K. Krajewski, E.W. Pływaczewski, Sprawozdanie z 59. Konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii nt. „Przestępczość i wymiar sprawiedliwości w skali lokalnej i glo- balnej”, Atlanta, 14–17 listopada 2007 r., PiP 2008, Nr 6, s. 124 i n.; E.W. Pływaczewski, 62. Do- roczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (San Francisco, 17–20 listo- pada 2010 r.), Prok. i Pr. 2011, Nr 7–8, s. 257 i n.; idem, 63. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii, Washington D.C., 16–19 listopada 2012 r., Prok. i Pr. 2012, Nr 7–8, s. 285 i n.; tenże, 68. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (Chi- cago, 14–17 listopada 2012 r.), Prok. i Pr. 2013, Nr 6, s. 179 i n.; idem, 69. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (Georgia, Atlanta, 20–23 listopada 2013 r.), Prok. i Pr. 2014, Nr 6, s. 183–191; idem, 70. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (San Francisco, 19–22 listopada 2014 r.), Prok. i Pr. 2015, Nr 9, s. 185–196. 3 Warto nadmienić, że Amerykańskie Stowarzyszenie Kryminologiczne dostrzegło rangę OFMK i w związku z tym zamieściło informację na temat Forum w swoim oficjalnym periodyku – The Criminologist, September/October 2016, vol. 14, Nr 5, s. 47. XVII Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów... denckich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie), a także interdyscyplinarnym problemom kryminologii XXI w. (przewodniczyła dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB). Każdy z paneli kończyła dyskusja podsumowująca, w której aktywni byli zarówno doświadczeni naukowcy, jak i młodzi kryminolodzy czy aplikanci. Pokłosiem Ogólno- polskiego Forum Młodych Kryminologów jest oddawana do rąk Czytelników mono- grafia, zawierająca rozszerzone i pogłębione rozważania poczynione podczas konferen- cji4. Z perspektywy ostatniego 25-lecia można powiedzieć, że systematyczne badania dotyczące zagadnień bezpieczeństwa obywateli, zwłaszcza w obszarze wyższych form przestępczości, w nieco szerszej skali prowadzone były w Polsce jedynie w kilku ośrod- kach akademickich i resortowych. Wskazano5, że w odniesieniu do problematyki prze- stępczości zorganizowanej rozpoczęły się one po wydaniu pierwszej w Polsce monogra- fii poświęconej temu zjawisku6. W kategorii ośrodków uniwersyteckich zdecydowanie przoduje tu Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (pozostający do 1997 r. w ra- mach struktur Uniwersytetu Warszawskiego), gdzie tego rodzaju badania są systema- tycznie prowadzone od 1993 r.7 Pozostaje to w związku z powołaniem na tym wydziale (jeszcze decyzją Senatu Uniwersytetu Warszawskiego) Zakładu Kryminologii i Proble- matyki Przestępczości Zorganizowanej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 1994 r. białostocki ośrodek karnistyczny, dzisiaj określany jako Białostocka Szkoła Kryminologii, miał możliwość zaprezentowa- nia swoich osiągnięć i aktualnych kierunków badań naukowych w specjalnym tomie, który ukazał się nakładem Wydawnictwa Temida 28. Tom ten miał charakter szcze- gólny, jako że był pierwszą pozycją nowej serii, a zarazem pierwszym zbiorem opra- cowań pracowników trzech zakładów koncentrujących swoje zainteresowania na sze- roko rozumianym prawie karnym. Wówczas na wydziale prawa, który pozostawał w ramach struktur Filii Uniwersytetu Warszawskiego, funkcjonowały trzy zakłady: Za- 4 Zob. szeroko na temat konferencji: D. Dajnowicz, E. Jurgielewicz-Delegacz, Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów. Białystok, 19–20 maja 2016 r., oddane do druku w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego. 5 K. Krajewski, Crime and Criminal Justice in Poland (Country Survey), European Journal of Criminology 2004, vol. 1(3), s. 396. 6 Zob. E. Pływaczewski, Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Republiki Federalnej Niemiec), Warszawa 1992. 7 Zostały one wszakże zainicjowane w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii UMK już w latach 80. Zob. m.in. A. Marek, E. Pływaczewski, A. Peczeniuk, [w:] A. Marek (red.), Kradzież i paserstwo mienia prywatnego, Warszawa 1985, s. 221 i n.; A. Marek, E. Pływaczewski, Professional Crime: Is it a Problem for a Socialist Society? (referat przedstawiony na X Kongresie Międzynaro- dowego Stowarzyszenia Kryminologii (Hamburg, 4 – 9 września 1988); A. Marek, E. Pływaczewski, Ustawowy model zwalczania przestępczości zawodowej w Polsce, PiP 1988, Nr 11, s. 97 i n.; tychże, Jeszcze o zwalczaniu przestępczości zawodowej, PiP 1989, Nr 4, s. 112 i n.; tychże, Jak traktować zawodowych przestępców, Wok. 1990, Nr 33, s. 8; E. Pływaczewski, Pranie brudnych pieniędzy (Możliwości przeciwdziałania z uwzględnieniem roli systemu bankowego), Toruń 1993, s.186. 8 P. Hofmański (red.), Z problematyki prawa karnego, Białystok 199, s. 262. XVIII Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów... kład Prawa Karnego (kierowany przez profesora Piotra Hofmańskiego), Zakład Postę- powania Karnego (kierowany przez profesora Piotra Kruszyńskiego9) oraz powołany w 1994 r. Zakład Kryminologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej (kiero- wany przez profesora Emila W. Pływaczewskiego). Zasadniczo opracowania zamiesz- czone we wspomnianym tomie koncentrowały się wokół projektowanej reformy prawa karnego w związku z toczącą się dyskusją nad opublikowanymi projektami ustaw kar- nych. Tylko niektóre z artykułów nawiązywały do rozwiązań prawnych przyjętych w in- nych krajach, które mogły i mogą nadal być wzorem do naśladowania. W kontekście pierwszych badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem, zwłasz- cza w aspektach związanych z przestępczością zorganizowaną, zainicjowanych w związku z utworzeniem na Wydziale Prawa w Białymstoku wspomnianego wyżej Za- kładu Kryminologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej, nie sposób w tym miejscu pominąć szczególnie istotnego wydarzenia naukowego o charakterze między- narodowym. Otóż na kanwie mających swoją długą historię karnistycznych kontaktów polsko-niemieckich w 1995 r. Zakład Prawa Karnego i Zakład Kryminologii i Proble- matyki Przestępczości Zorganizowanej zorganizowały największe, z dotychczas zorga- nizowanych w Polsce10, Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawa Karnego pod hasłem: „Prawo karne i proces karny wobec nowych form i technik przestępczości”11, którego uczestnicy obradowali w Białymstoku i Rajgrodzie12, z udziałem czołowych przedsta- wicieli nauki prawa karnego i kryminologii obu krajów. Dokonując podsumowania ob- rad jeden z najwybitniejszych przedstawicieli niemieckiej dogmatyki prawa karnego, profesor Claus Roxin z Uniwersytetu w Monachium powiedział, że była to „(...) jedna z najbardziej treściwych konferencji, w jakiej kiedykolwiek miałem okazję brać udział. W przeciągu pięciu dni byliśmy świadkami 19 referatów i 11 dyskusji; i w żadnym z nich 9 Zastąpił go później na tym stanowisku profesor Andrzej Bulsiewicz z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 10 Pierwszą inicjatywą o takim charakterze w nowej formacji ustrojowej było Sympozjum zor- ganizowane w 1990 r. przez środowisko karnistów wrocławskich (Instytut Prawa Karnego i Kry- minologii Uniwersytetu Wrocławskiego) pod egidą profesora Tomasza Kaczmarka. Zob. T. Kacz- marek (red.), Teoretyczne problemy odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym. Materiały Polsko-Niemieckiego Sympozjum Prawa Karnego, Radków – maj 1990, Wro- cław 1990, s. 151. 11 Koordynowane przez profesorów P. Hofmańskiego i E.W. Pływaczewskiego we współpracy z profesorem Hansem Joachimem Hirschem (1929–2011), reprezentującym wówczas dwa ośrodki akademickie: Uniwersytety w Kolonii i w Halle. 12 Opracowania przygotowane na kanwie wygłoszonych referatów zostały opublikowane w dwóch wersjach językowych: P. Hofmański, H.J. Hirsch, E.W. Pływaczewski, C. Roxin (red.), Neue Erscheinungsformen der Kriminalität in ihrer Auswirkung auf das Straf- und Strafprozeßrecht, Białystok 1996 oraz P. Hofmański, H.J. Hirsch, E.W. Pływaczewski, C. Roxin (red.), Prawo karne i proces karny wobec nowych form i technik przestępczości, Białystok 1997, s. 527. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: