Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00341 009534 15553239 na godz. na dobę w sumie
Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach - ebook/pdf
Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 169
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8228-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).
Opracowanie prezentuje zarówno teoretyczne, jak i empiryczne ujęcie różnorodnych problemów zarządzania w zakresie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, z uwzględnieniem zagadnień o charakterze strategicznym, z którymi organizacje spotykają się w trakcie swojej działalności. Przedstawia osiągnięcia badawcze naukowców z różnych ośrodków naukowych. Zamieszczone w nim artykuły zawierają interesujące rozważania na temat aktualnych problemów zarządzania organizacjami dotyczące zarówno teorii, jak i praktyki. W artykułach zaprezentowane zostały sądy i opinie sformułowane na podstawie studiów literaturowych oraz wyniki badań własnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań problemów z zakresu zarządzania or- ganizacją niewątpliwie ma istotne znaczenie z punktu widzenia jej skutecznego funkcjo- nowania w turbulentnym otoczeniu. Teoretycy i praktycy z zakresu zarządzania orga- nizacjami zgodnie twierdzą, że obecna sytuacja rynkowa, z którą organizacje muszą się zmierzyć, cechuje się dużą turbulentnością. Otoczenie rynkowe odznacza się dynamicz- nością, gwałtownością oraz nieprzewidywalnością i nic nie wskazuje na to, że ta sytuacja ulegnie zmianie. Raczej zjawiska te będą się nasilać. Zmiany stają się dzisiaj permanentną cechą współczesnych organizacji. O sukcesie organizacji w danym otoczeniu decyduje poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań problemów z zakresu zarządzania, z który- mi spotyka się organizacja. Przyczynić się to może do wzrostu skuteczności i efektywno- ści jej funkcjonowania w zmiennym otoczeniu. Opracowanie prezentuje zarówno teoretyczne, jak i  empiryczne ujęcie różnorod- nych problemów zarządzania w zakresie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, z  uwzględnieniem zagadnień o  charakterze strategicznym, z  którymi organizacje spo- tykają się w trakcie swojej działalności. Przedstawia osiągnięcia badawcze naukowców z różnych ośrodków naukowych. Zamieszczone w nim artykuły zawierają interesujące rozważania na temat aktualnych problemów zarządzania organizacjami dotyczące zarów- no teorii, jak i praktyki. W artykułach zaprezentowane zostały sądy i opinie sformułowa- ne na podstawie studiów literaturowych oraz wyniki badań własnych. Opracowanie rozpoczyna rozdział 1, który prezentuje analizę jednego z ważnych za- gadnień w zarządzaniu – innowacji oraz ich rolę w procesie tworzenia oraz reorganizacji modeli biznesowych przedsiębiorstwa. Autorka (A. Kabalska) przedstawiła najistotniej- sze założenia koncepcji modelu biznesu oraz rolę innowacji w modelach biznesowych. Rozdział obejmuje także studium przypadku przedsiębiorstwa działającego w sektorze usługowym, którego działalność opiera się na wykorzystaniu innowacyjnego pomysłu. Dla opisanego przypadku wykazano, jakie innowacyjne rozwiązania zastosowano w ana- lizowanym modelu biznesu oraz przeanalizowano ich wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. Kontynuacją wcześniejszych rozważań jest rozdział 2 (E. Markowska), który prezen- tuje poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw jako czynnik konkurencyjności regionu. W dobie globalizacji, wzrostu oczekiwań klientów, a także powiększającej się konkurencji przedsiębiorstwa, które dążą do utrzymania się na rynku, ukierunkowane są przede wszystkim na rozwój, bardzo często uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi. W związku z tym zmuszone są one podejmować aktywność innowacyjną. Statystyki oraz badania prowadzone zarówno na poziomie przedsiębiorstw, krajowym oraz międzynaro- dowym przedstawiają priorytetowy wpływ podejmowanej działalności innowacyjnej na 8 kondycję przedsiębiorstw, a także całych gospodarek. Wprowadzane przez przedsiębior- stwa innowacje przynoszą im wiele wymiernych korzyści, do których należą między inny- mi: wprowadzenie na rynki nowych produktów i usług, zastosowanie nowej technologii produkcji, a w dłuższym okresie obniżkę kosztów, poszerzenie rynku zbytu, nadążanie za coraz bardziej większymi wymaganiami konsumentów. W konsekwencji niezwykle istot- ne jest, aby w każdym państwie funkcjonowały odpowiednie mechanizmy zachęcające przedsiębiorców do zwiększania nakładów na działania badawczo-rozwojowe. Aspekt innowacyjności przedsiębiorstw w Kieleckim Parku Technologicznym poru- sza także kolejny rozdział 3, w którym Autorka (I. Samolak) zawarła opis funkcjonowania tej instytucji, której wyznacznikiem działań jest misja. Niezwykle interesujące są, zapre- zentowane w dalszej części rozdziału, wyniki badań własnych w zakresie procesów zwią- zanych z działaniami innowacyjnymi, prowadzonych przez przedsiębiorstwa ulokowane w Kieleckim Parku Technologicznym. Celem badań było określenie poziomu innowacyj- ności przedsiębiorstw poprzez zbadanie częstotliwości wprowadzanych innowacji, powo- dów oraz wpływu na kielecką gospodarkę – w opinii przedsiębiorców zlokalizowanych na obszarze Kieleckiego Parku Technologicznego. Rozdział 4 (J. Krot, A. Tkaczenko) prezentuje istotę modelu organizacji i zarządzania przepływami gotówki. Zaprezentowano w nim podstawowe zasady zarządzania przepły- wami środków pieniężnych w organizacji. W tym celu dokonano analizy źródeł nauko- wych i skutków obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych. Zbadano podstawowe problemy organizacji i zarządzania przepływów pieniężnych w firmie. Kolejne dwa rozdziały dotyczą zarządzania uczelniami wyższymi. W rozdziale 5 (I. Jo- achimiak, M.E. Karpińska) wskazano, że z uwagi na niż demograficzny, migrację młodych osób po wejściu Polski do Unii Europejskiej, jak również „przerost” ilości uczelni publicz- nych i niepublicznych w stosunku do liczby kandydatów nasiliły się działania konkuren- cyjne wśród uczelni wyższych w  celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. W  rozdziale omówione zostały kwestie dotyczące potrzeby dostosowania szkolnictwa wyższego do po- trzeb gospodarczych, ciągłego doskonalenia systemów związanych z zapewnieniem jakości kształcenia oraz sposobów uzyskania funduszy na ten cel. Rozdział 6  (S. Cichoń) dotyczy wybranych aspektów działań marketingowych w zarządzaniu uczelnią wyższą jako jednego z kierunków jej funkcjonowania w celu pozyskiwania potencjalnych interesariuszy usług edukacyjnych – studentów. Szkoła wyższa działająca na podobnych zasadach jak organiza- cja biznesowa musi wybiegać w przyszłość i dostrzegać fakt, że bez skutecznego promowa- nia swoich usług nie ma szansy istnieć w dłuższej perspektywie na wysoce konkurencyjnym rynku. Zatem należy brać pod uwagę nie tylko tradycyjne, ale i nowoczesne techniki oraz metody działań marketingowych, które są w stanie sprostać temu zadaniu. Zachowania gospodarstw domowych na rynku finansowym są różnie uwarunkowa- ne, jednak podlegają one pewnej powtarzalności. Powtarzalności w zachowaniach można szukać w oparciu o pojedyncze zmienne lub ich grupy. W drugim przypadku prowadzone badania mają na celu wyodrębnienie grup konsumentów o podobnych cechach zacho- wań, jak i czynników leżących u ich podstaw. Ich wyniki prowadzą do zaprezentowania Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach 9 segmentacji rynku lub typologii konsumentów. Kolejny rozdział 7 (J. Gola) podejmuje problematykę typologii oraz segmentacji konsumentów na rynku finansowym w Polsce. Rozdział 8  (P. Janulek) porusza wybrane zagadnienia bibliograficzne w  kontekście problematyki zarządzania. Problem dotyczy sformułowania polityki poszukiwań oraz zarządzania źródłami. Stanowi próbę odpowiedzi na następujące pytania: Jak powinien wyglądać warsztat – od wyboru paradygmatu przez przeszukiwanie źródeł do operacji na problemie? Jak metodycznie szukać literatury z dyscypliny nauk o zarządzaniu? Jak dobrać literaturę z pogranicza kilku dyscyplin? Jak przyspieszyć i porządkować studia literatury? Dlaczego szukamy teorii w dyscyplinie rodem z praktyki? Gdzie i jak szukać informacji? W zdyscyplinowanym cyfrowo środowisku – od menedżerów bibliografii do baz danych pełnotekstowych – praca ze źródłami może być efektywniejsza. Wybrane po- stulaty mogą się przyczynić do wiarygodnych i metodycznych badań przedmiotu. W rozdziale 9 (R. Słoniec, H. Dębski) przybliżono dwa elementy sprawnego zarządza- nia organizacją: systemy zarządzania jakością oraz zarządzania społeczną odpowiedzial- nością (CSR). Ideę społecznej odpowiedzialności biznesu ukazano jako wciąż innowa- cyjne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. W rozdziale wskazano, iż efektywnym narzędziem zarządczym dla pracodawcy jest umiejętność prowadzenia zakładowego dia- logu społecznego i wdrożenie idei CSR do prowadzonego biznesu przy pomocy istnieją- cego w firmie zintegrowanego systemu zarządzania jakością. Z uwagi na fakt, że problematyka zarządzania strategicznego nabrała szczególnego znaczenia w górnictwie i przemyśle energetycznym, zwłaszcza w świetle bezpieczeństwa energetycznego i silnej konkurencji rynkowej w tej branży, rozdział 10 (M. Maślak) po- dejmuje strategiczny aspekt zarządzania w branży górniczej oraz technologiach informa- cyjnych. Podjęto w nim próbę scharakteryzowania wybranych problemów dotykających strategicznego zarządzania przedsiębiorstw funkcjonujących w branży z uwzględnieniem zarządzania technologiami informacyjnymi jako źródła strategicznej przewagi. Na pod- stawie doświadczeń branżowych związanych z zarządzaniem w sektorze i przedsiębior- stwie przedstawiono główne spostrzeżenia związane z problematyką zarządzania strate- gicznego w tych obszarach. Wskazano podstawowe wnioski związane ze strategicznym zarządzaniem technologiami informacyjnymi w przedsiębiorstwie branży górniczej. W praktyce gospodarczej o sukcesie przedsiębiorstwa na rynku decyduje jego poziom konkurencyjności w stosunku do pozostałych firm z danego sektora. Poziom przewagi konkurencyjnej determinuje stosunek jakości produktu lub usługi do ceny oferowanej konsumentom. Optymalna cena produktu lub usługi wiąże procesy wewnętrzne w przed- siębiorstwie ze strategią marketingową, tym samym przekładając się na długookresowe prawdopodobieństwo finansowej stabilności, wzrostu, a także bankructwa firmy. Jedno- cześnie należy dodać, że na współczesne przedsiębiorstwa mają wpływ czynniki zewnętrz- ne, niejednokrotnie decydujące o lokalizacji firmy oraz jej strategii. Jedną ze zmiennych, która coraz mocniej zaznacza swoją obecność we współczesnej gospodarce, jest pogoda, niejednokrotnie przybierająca postać katastroficznych zjawisk, oddziałujących punkto- wo, oraz zjawisk niekatastroficznych, długookresowych, swym zasięgiem obejmujących Wstęp 10 duże obszary. Rozdział 11 (A. Brożek, E. Pawłowska) podejmuje próbę identyfikacji roli asymetrii informacji atmosferycznych i pogodowych oraz ich znaczenia w procesie po- wstawania ryzyka utraty płynności finansowej przedsiębiorstw z szeroko pojętego sektora energetycznego, a także możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem pogodowym. Turbulentność otoczenia sprawia, że każde współczesne przedsiębiorstwo (także małe) potrzebuje gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnie- niem znajomości źródeł finansowania działalności gospodarczej. Przed sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw stoi wiele możliwości korzystania z form finansowego wspierania rozwoju; należą do nich np. kredyty, pożyczki, poręczenia kredytowe, leasing, factoring, franchising itd. Rozdział 12 (S. Kowalska, S. Łęgowik-Świącik) przedstawia wybrane źródła finansowania MMSP, skupiając się na kredycie i pożyczkach. Zwrócono w nim uwagę na dostępność do wybranych form finansowania oraz wskazano najważniej- sze problemy w pozyskiwaniu odpowiedniego kapitału. Opracowanie kończy rozdział 13 (Z. Wacławski) poświęcony problematyce zrównowa- żonego rozwoju, która stanowi optymalną alternatywę dla bezmyślnej, grabieżczej i desta- bilizującej działalności człowieka w otoczeniu przyrodniczym. Przedstawiono w nim dwa modele rozwoju zrównoważonego i trwałego: wyspy szans oraz niszy, które mają służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu w oparciu o posiadany kapitał ludzki, ekonomicz- ny i przyrodniczy. Spoiwem pomyślności tych działań jest partycypacja społeczeństwa oparta na aksjomatach praw natury jako wyraz poszanowania środowiska przyrodnicze- go w realizacji celów egzystencjalnych. Model wyspy szans urzeczywistnia wykorzystanie potencjału zewnętrznego jako koła zamachowego do inicjacji działań na rzecz rozwoju wewnętrznego. Model niszy jest stymulacją aktywizacji rezerw endogenicznych na rzecz własnego środowiska oraz w interesie własnego środowiska. Ma zapewnić stały i trwały rozwój swoim obywatelom. Oddając niniejszą publikację do rąk Czytelników, wyrażam nadzieję, że siła różnorod- ności i walory merytoryczne omawianych problemów wzbudzą refleksję naukową i przy- czynią się do twórczej wymiany poglądów i dyskusji. Małgorzata Smolarek Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: