Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00343 008201 10736082 na godz. na dobę w sumie
Współczesne prawo kontraktów - wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Współczesne prawo kontraktów - wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5979-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Współczesne prawo kontraktów – wybrane aspekty autorstwa wybitnego specjalisty z zakresu prawa prywatnego, adwokata dr Marcina Łolika jest naukową analizą, która przedstawia i poddaje ocenie najważniejsze instytucje owego współczesnego prawa kontraktów, które coraz częściej występują w polskim obrocie gospodarczym.

Postępująca międzynarodowa wymiana gospodarcza jak również procesy integracyjne z innymi systemami prawnymi powoduje, że na gruncie prawa polskiego możemy dzisiaj zaobserwować nowy system instytucji prawa kontraktów określanych mianem in statu nascendi. Wybór omawianych instytucji dokonany jest w oparciu o kryterium częstotliwości występowania owej konstrukcji w praktyce obrotu oraz okoliczności czy dana instytucja ma już uregulowaną praktykę w realiach polskiego obrotu prawnego.

Niniejsza monografia oprócz wspomnianej powyżej tematyki pozwoli zapoznać się Czytelnikowi m.in. z:

W prezentowanej monografii, Autor podjął próbę omówienia i analizy instytucji, których charakter prawny nie został jeszcze jednoznacznie i ostatecznie rozstrzygnięty, a wymagają one tym samym dalszych badań. Rozważania dotyczą ponadto instytucji, które są już znane i kompleksowo uregulowane, ale które mają jednocześnie w opinii Autora istotne znaczenie dla konstrukcji współczesnego systemu prawa kontraktów.

Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę prawa kontraktów, zapoznać się z przedstawieniem doktryny oraz orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, sędziów lecz również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów pragnących pogłębić wiedzę z zakresu prawa prywatnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE WSPÓŁCZESNE PRAWO KONTRAKTÓW – WYBRANE ZAGADNIENIA MARCIN  ŁOLIK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARCIN ŁOLIK • WSPÓŁCZESNE PRAWO KONTRAKTÓW – WYBRANE ZAGADNIENIA Polecamy nasze publikacje: Małgorzata Wysoczyńska UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI Paweł Czarnecki POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE WOBEC OSÓB WYKONUJĄCYCH PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO Jan Lic SPÓŁKA CYWILNA. PROBLEMY PODMIOTOWOŚCI PRAWNEJ Joanna Zięba RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM Marek Kulik PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI I PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Ewa Rott-Pietrzyk WYKŁADNIA UMÓW W PRAWIE MODELOWYM I WSPÓLNYM EUROPEJSKIM PRAWIE SPRZEDAŻY (CESL) www.ksiegarnia.beck.pl WSPÓŁCZESNE PRAWO KONTRAKTÓW – WYBRANE ZAGADNIENIA MARCIN ŁOLIK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5978-6 ISBN e-book 978-83-255-5979-3 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz najważniejszej literatury   ............................................................................  Rozdział 1. Uwagi wstępne   ......................................................................................  Rozdział 2. Ekonomia prawa kontraktów   ...........................................................  Rozdział 3. Równość stron w prawie umów   ........................................................  Rozdział 4. Treść umów    ..........................................................................................  Rozdział 5. Zasada swobody umów   .......................................................................  Rozdział 6. Interpretacja umów  .............................................................................  Rozdział 7. Merger clause  ........................................................................................  Rozdział 8. Preambuła   .............................................................................................  Rozdział 9. Non-reliance clause   .............................................................................  Rozdział 10. Zasady odpowiedzialności   ..............................................................  Rozdział 11. Ograniczenie oraz modyfikacja odpowiedzialności   .................  Rozdział 12. Zwolnienie z odpowiedzialności  ....................................................  Rozdział 13. Umowne terminy do dochodzenia roszczeń   ...............................  Rozdział 14. Non-waiver clause   .............................................................................  Rozdział 15. Klauzula lojalności   ...........................................................................  Rozdział 16. Klauzula change of control   ..............................................................  Rozdział 17. Represenations and warranties   .......................................................  Rozdział 18. Klauzule siły wyższej    .......................................................................  Rozdział 19. Klauzule hardship   .............................................................................  Rozdział 20. Klauzula naprawcza   ..........................................................................  Rozdział 21. Klauzula stałości   ...............................................................................  Rozdział 22. Język kontraktu   .................................................................................  II XI 1 6 18 29 36 47 64 73 76 78 87 93 97 102 105 109 112 122 126 130 132 134  Spis treści Rozdział 23. Klauzula salwatoryjna   .....................................................................  Rozdział 24. Klauzula arbitrażowa   .......................................................................  Rozdział 25. Wybór prawa   ......................................................................................  Rozdział 26. Klauzule poufności   ...........................................................................  Indeks rzeczowy  ..........................................................................................................  138 143 151 160 165 I Wykaz skrótów 1. Źródła prawa i prawo modelowe DCFR ...................................  Draft  Common Frame of Reference  (Projekt  Wspólnej  Ramy Odniesienia) (Zasady, Definicje i Prawa Modelowe  Europejskiego Prawa Prywatnego) KC .........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) KC niem. ..............................  Kodeks cywilny niemiecki z 18.8.1896 r. (BGB – Bürgerliches  Gesetzbuch BGB; RGB1. s. 195; tekst jedn. z 2.1.2002 r.,  BGB1. I, s. 42, 2909; BGB1. 2003, I, s. 738 ze zm.); zm.: usta- wa z 4.7.2013 r. (BGB1. I, s. 2176); http://www.gesetze-im-in- ternet.de/bgb/) KH ........................................  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r.  – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KPC ......................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KSH ......................................  ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst  jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) Konstytucja RP ...................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KonwRzym ..........................  Konwencja  rzymska  o  prawie  właściwym  dla  zobowią- zań umownych, otwarta do podpisu w Rzymie 19.6.1980 r.  (Dz.Urz.UEC 169 z 8.7.2005 r., s. 10) KP .........................................  ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r.  Nr 21, poz. 84 ze zm.)  OchrKonkurU .....................  ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) PECL ....................................  Principles of European Contract Law (Zasady europejskiego  prawa umów) PrBank .................................  ustawa z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U.  z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) PrPrywM .............................  ustawa z 4.2.2011 r. − Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U.  Nr 80, poz. 432) II Wykaz skrótów PWKC ..................................  ustawa z 23.4.1964 r. − Przepisy wprowadzające Kodeks cy- wilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) Rozporządzenie Rzym I  ....  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  Nr 593/2008 z 17.6.2008 r. w sprawie prawa właściwego  dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE L 177  z 4.7.2008 r., s. 6) TFUE ....................................  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C  z 2012 r. Nr 326, s. 47) TWE .....................................  Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (tekst skonso- lidowany: Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2996, s. 37) (obecnie  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) ZNKU ..................................  ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) Zasady UNIDROIT ............  Zasady  Międzynarodowych  Kontraktów  Handlowych  (UNIDROIT Principles of International Commercial Cont­ racts) 2. Organy orzekające i instytucje SA .........................................  Sąd Apelacyjny SN .........................................  Sąd Najwyższy SOKiK ..................................  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Wydział XII  Sądu Okręgowego w Warszawie) TK .........................................  Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma i publikatory Biul. SN ................................  Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw Dz.Urz. .................................  Dziennik Urzędowy Gd. SP ...................................  Gdańskie Studia Prawnicze KPP .......................................  Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ......................................  Monitor Prawniczy OSN ......................................  Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej  (w latach 1933−1952), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w la- tach 1953−1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962:  Izby Cywilnej, w latach 1963-1981: Izby Cywilnej oraz Izby  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982−1989: Izby  Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń  Społecznych, w latach 1990−1994: Izby Cywilnej oraz Izby  Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w 1995:  Izby Cywilnej) OSPiKA ................................  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych III Wykaz skrótów OSNC .....................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.) OSP .......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich  (w latach 1921−1939), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji  Arbitrażowych (w latach 1957−1989), Orzecznictwo Sądów  Polskich (od 1990 r.) OTK ......................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal.  .......................................  Palestra PiP ........................................  Państwo i Prawo PPH ......................................  Przegląd Prawa Handlowego PPHZ ....................................  Problemy Prawne Handlu Zagranicznego PS ..........................................  Przegląd Sądowy PUG ......................................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego TPP .......................................  Transformacje Prawa Prywatnego Wok.  ....................................  Wokanda 4. Inne ang. .......................................  angielski art.  ........................................  artykuł itd.  ........................................  i tak dalej itp. .........................................  i tym podobne lit.  .........................................  litera m.in. .....................................  między innymi niepubl.  ...............................  niepublikowany (-a, -e) np.  ........................................  na przykład n. ...........................................  następny (a, e) orz. ........................................  orzeczenie pkt .........................................  punkt r. ............................................  rok s. ............................................  strona tj. ...........................................  to jest tekst jedn.  ............................  tekst jednolity uchw. ....................................  uchwała ust. ........................................  ustęp v. ......................................... versus wyr. .......................................  wyrok zd. .........................................  zdanie IX Wykaz najważniejszej literatury i Administracji 2003, Nr 54 Poznań 2012 jęć i fuzji, Warszawa 2011 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 2008 Balicki R., Sądownictwo polubowne w Polsce, Acta Uniw. Wrocławskiego, Przeg. Prawa  Banaszczyk Z., Granecki P., O istocie należytej staranności, Pal. 2002, Nr 7−8 Balcerowicz L. (wybór tekstów), Odkrywając wolność, Przeciw zniewoleniu umysłów,  Barłowski M., Grykiel J., Kasiarz M., Libiszewski K., Zielińska­Barłożek I., Transakcje prze- Bednarek M., Cudze chwalicie, MoP 2005, Nr 1 Bilewska K., Sankcja sprzeczności uchwały walnego zgromadzenia z normami dyspozy- tywnymi – polemika, PPH 2011, Nr 6 Błaszczak Ł., Ludwik M., Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007 Brzozowski A., Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w prawie polskim, Warszawa  1992 Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2009 Domański G., Z problematyki podstawowych założeń odpowiedzialności odszkodowaw- czej dłużnika (art. 471 KC), RPEiS 1973, Nr 2 Drapała P., Wpływ klauzul salwatoryjnych na ocenę skutków nieważności części umo- wy, [w:] Europeizacja prawa prywatnego, Tom I, red. M. Pazdan, W. Popiołek,  E. Rott­Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008; Ereciński T., Weitz K., Sąd arbitrażowy,  Warszawa 2008 Friedman M., Kapitalizm i wolność, Gliwice 2008 Frejowski S., Umowa o międzynarodowy arbitraż handlowy, MoP 2007, Nr 9 Gessel­Kalinowska vel Kalisz B., Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udzia- łów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów),  Warszawa 2010 Gessel­Kalinowska vel Kalisz B., Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbi- trażu handlowym, PPH 2013, Nr 1 Gorzko P., Gumularz M., Dopuszczalność i konsekwencje zastrzeżenia klauzuli merger,  KPP 2013, Nr 1 Guść J., O właściwości (naturze) stosunku prawnego, PiP 1997, Nr 4 Gutowski M., Zasada kauzalności czynności prawnych w prawie polskim, PiP 2006, Nr 4 tenże, O konsekwencjach naruszenia norm dyspozytywnych, PPH 2011, Nr 11 Hanusz A., Zasada autonomii woli stron stosunków cywilnoprawnych w świetle prawa  Jakubowski J., Tomaszewski M., Tynel A., Wiśniewski A.W., Zarys międzynarodowego pra- podatkowego, PiP 1998, Nr 12 wa handlowego, Warszawa 1983 XI Wykaz najważniejszej literatury Janowski M., Zapis na krajowy sąd polubowny, [w:] Prace laureatów konkursu im. prof.  Jerzego Jakubowskiego, Warszawa 2005 Jastrzębski J., O umownych modyfikacjach podstawy odpowiedzialności odszkodowaw- czej dłużnika, KPP 2007, Nr 3 Jędrzejewska A., Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym, Warszawa 1992 Kaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2008 Kamiński J.C., Uprawnienia sędziów i arbitrów orzekających na podstawie reguł słuszno- Karwat A., Sądowa wykładnia oświadczeń woli w postępowaniu podatkowym, Przegląd  Karwat A.,  Obejście prawa podatkowego, Przegląd Podatkowy 2003, Nr 2 Knypl T.M., Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym,  ści, PPHZ 2000, Nr 19−20 Podatkowy 2000, Nr 3 PPH 1997, Nr 8 Kulski R., Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2006 Lewaszkiewicz­Petrykowska B., Autonomia woli stron a zakres odpowiedzialności ex con­ tractu (kilka refleksji), [w:] W kierunku europeizacji prawa prywatnego, Księga pamiąt- kowa dedykowana prof. J. Rajskiemu, red. A. Brzozowski, W. Kocot, K. Michałowski,  Warszawa 2007 Ludwiczak W., Międzynarodowe prawo prywatne, Poznań 1996 Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999; taż, Ochrona niektórych praw  konsumentów, Warszawa 2000 Łolik M., Charakter prawny klauzul integralności umowy w prawie polskim, PPH 2007,  Nr 8; Łolik M.,  Efektywne niewykonanie kontraktu, PPH 2007, Nr 12 Łolik M., Problematyka wzajemnej relacji klauzul ograniczających oraz zwalniających  z odpowiedzialności kontraktowej, PPH 2011, Nr 3 Machnikowski P., Rodzaje ustawowych ograniczeń swobody kształtowania treści zobo- wiązania, MoP 2005, Nr 14 tenże, Swoboda umów według art. 3531 KC: konstrukcja prawna, Warszawa 2006 Michalak A., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Kraków  2006 2006 Morek R., Mediacja i arbitraż (art. 183(1)−183(15), art. 1154−1217 k.p.c.), Warszawa  Nestorowicz M., Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa (uwagi de lege ferenda i o sto- sowaniu prawa), PiP 1999, Nr 1 Okolski J., Gębusia I., Poszukiwanie nowych metod wykładni oświadczeń woli w prawie  spółek, PPH 2013, Nr 8 PPH 2000, Nr 8 Okolski J., Modrzejewski J., Gasiński Ł., Natura stosunku korporacyjnego spółki akcyjnej,  Olechowski M., Porządek publiczny jako ograniczenie swobody umów, PiP 1999, Nr 4 Olechowski M.,  O relacjach między prawem a ekonomią. Uwagi cywilisty na marginesie  ekonomicznej analizy prawa, KPP 2008, Nr 3 Olejniczak A. (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, Tom 6,  Pajor T., Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982 Warszawa 2010 XII Wykaz najważniejszej literatury Pankowska­Zier B., Paff D., Arbitraż gospodarczy, Warszawa 2000 Pazdan M., Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym – aktualne ten- dencje, [w:] Europeizacja prawa prywatnego, Tom II, red. M. Pazdan, W. Popiołek,  E. Rott­Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008 Pazdan M., Bezskuteczność lub nieważność zapisu na sąd polubowny w prawie polskim,  [w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku, Księga pamiąt- kowa dedykowana dr. hab. Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008 Pazdan M., Czy można wyłączyć umowę spod prawa, PiP 2005, Nr 10 Pazdan M.,  Język kontraktu − jego znaczenie i wyznaczanie, Problemy Prawne Handlu  Pazdan M., Materialnoprawne wskazanie a kolizyjnoprawny wybór prawa, PPHZ 1995,  Zagranicznego, 1998, Nr 12 t. 18 Pazdan M., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2009 Pazdan M.,  Prawo właściwe do oceny zapisu na sąd polubowny, Rej. 2003, Nr 10 Pecyna M., Merger clause jako zastrzeżenie wyłączności dokumentu, klauzula integralno- ści umowy, reguła wykładni umowy, Warszawa 2013 Piotrowski M., Normy prawne imperatywne i dyspozytywne, Warszawa−Poznań 1990 Pokrzywiak J., Kaluzula salwatoryjna, MoP 2004, Nr 22 Pyziak­Szafnicka M., Kilka uwag na temat ochrony przed narzucaniem nieuczciwych wa- runków umowy, PPH 1994, Nr 9 Radwański Z. (red.), System Prawa Prywatnego, Tom 2, Warszawa 2008 Radwański Z., Teoria umów, Warszawa 1977 Radwański Z. , Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom,  Wrocław−Warszawa 1992 Rajski J., Jednolite reguły wykładni kontraktów zawieranych w międzynarodowym obrocie  gospodarczym, [w:] Studia z prawa cywilnego i gospodarczego, Księga pamiątkowa ku  czci prof. Czesławy Żuławskiej, Kraków 2000 Rajski J.,  Klauzule hardship w kontraktach zawieranych w międzynarodowym obrocie go- spodarczym, PPH 1999, Nr 3 Rajski J.,  Klauzule ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność kontraktową w kontrak- tach zawieranych w międzynarodowym obrocie gospodarczym, [w:] Odpowiedzialność  cywilna, księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków 2004 Rajski J., Klauzule siły wyższej (force majeure) w kontraktach zawieranych w międzynaro- dowym obrocie gospodarczym, PPH 1999, Nr 2 Rajski J.,  Klauzule siły wyższej w międzynarodowych kontraktach handlowych w sytuacji  głębokich zaburzeń gospodarczych, PPH 2010, Nr 5 Rajski J.,  Treść kontraktu w świetle Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych  UNIDROIT, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki, Studia  z Prawa Gospodarczego i Handlowego Rajski J., Wykładnia kontraktów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów,  [w:] Studia z prawa prywatnego gospodarczego. Księga pamiątkowa ku czci prof.  I. Weissa, Kraków 2003 Rajski J., Zagadnienie poufności w arbitrażu handlowym, PPH 2001, Nr 1 XIII Wykaz najważniejszej literatury Romanowski M., Czy uchwała zgromadzenia udziałowców spółki kapitałowej sprzeczna  z normą dyspozytywną jest sprzeczna z prawem? PPH 2011, Nr 4 Romanowski M.,  Jeszcze w sprawie skutków naruszenia norm względnie wiążących – re- plika, PPH 2011, Nr 8 Romanowski M.,  Ogólne reguły wykładni kontraktów w świetle zasad europejskiego prawa  kontraktów a reguły wykładni umów w prawie polskim, PPH 2004, Nr 8 Romanowski M.,  Skutki zastrzeżenia w umowie merger clause, PPH 2011, Nr 12 Romanowski M., Szczegółowe reguły wykładni kontraktów w świetle zasad europejskiego  prawa kontraktów a reguły wykładni umów w prawie polskim, PPH 2004, Nr 9 Romanowski M., W sprawie skutków zachowania sprzecznego z normą dyspozytywną raz  Rzeżuchowska G., Wykładnia elektronicznych oświadczeń woli, Dodatek do MoP 2006,  jeszcze, PPH 2012, Nr 12 Nr 2 Nr 3 Nr 6 XI Safjan M., Efekt horyzontalny praw podstawowych w prawie prywatnym: autonomia woli  a zasada równego traktowania, KPP 2009, Nr 2 Safjan M.,  Efekt horyzontalny praw podstawowych w prawie prywatnym: autonomia woli  a zasada równego traktowania, KPP 2009, Nr 2 Safjan M.,  Umowy związane z obrotem gospodarczym jako najważniejsza kategoria czyn- ności handlowych, PPH 1998, Nr 2 Safjan M.,  Zasada swobody umów (uwagi wstępne na tle wykładni art. 3531 KC), PiP  1993, Nr 4 Stelmach J., Brożek B., Załuski W., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007,  Stelmachowski A., Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998 Sikorski R., Mataczyński M., O zakresie zastosowania Zasad Europejskiego Prawa Umów,  [w:] Europeizacja prawa prywatnego, Tom II, Warszawa 2008 Skąpski J., Autonomia woli w prawie międzynarodowym prywatnym w zakresie zobowią- zań umownych, Kraków 1964 Sośniak M., Prawo prywatne międzynarodowe, Katowice 1981 Stangret­Smoczyńska A.A., Umowne terminy zawite, PS 2011, Nr 1 Stępień­Sporek A., Sporek F., Przedawnienie i terminy zawite, Warszawa 2009 Stroiński R., Ekonomiczna analiza prawa, czyli w poszukiwaniu efektywności, KPP 2002,  Strugała R., Umowne klauzule alokacji ryzyka przyszłej zmiany okoliczności a art. 3571  KC, PS 2011, Nr 7−8 Sołtys B., Forma umowy o arbitraż, [w:] Europeizacja prawa prywatnego, t. I, red. M. Pazdan,  W. Popiołek, E. Rott­Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008 Sołtysiński S., O funkcjach i skutkach obowiązywania norm względnie wiążących – spór  „twardego” pozytywisty z eklektycznym trynitarzem, PPH 2011, Nr 11 Sołtysiński S., Skutki naruszenia norm względnie wiążących polemicznie, PPH 2011,  Szczepanik P., Oświadczenia i zapewnienia jako klauzula w umowie kredytowej w aspek- cie porównawczym, PB 2006, Nr 9 Szlęzak A., Polemicznie o skutkach zastrzegania tzw. merger clause, PPH 2013, Nr 2 Wykaz najważniejszej literatury Szlęzak A.,  Representations and warranties w umowach poddanych polskiemu prawu,  Szlęzak A., Sprzeczność z normą dyspozytywną to jednak sprzeczność z prawem – pole- PPH Nr 10, 2007 mika, PPH 2011, Nr 7 Szlęzak A.,  Sprzeczność z normą dyspozytywną to mimo wszystko sprzeczność z prawem  Szlęzak A., Gardocka H., Ponownie o representations and warranties w umowach podda- – odpowiedź na replikę, PPH 2011, Nr 11 nych prawu polskiemu, PPH 2011, Nr 2 Szlęzak A., Gardocka H., Standardy odpowiedzialności kontraktowej w polskich umowach  opartych na wzorcach angloamerykańskich, PPH 2011, Nr 12 Szumański A., Ograniczona wolność umów w prawie spółek handlowych, Księga  Pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Kruczalaka, Gd. SP  1999, t.  Szumański A.,  Renegocjacja umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, Studium  prawnoporównawcze, Kraków 1994 Szurski T., Arbitraż − skuteczny sposób likwidowania sporów, MoP 1998, Nr 12 Szurski T., Podstawowe aspekty arbitrażowego rozstrzygania sporów, PUG 1999, Nr 3 Szymański A., Kierunki zmian ustawodawstwa UNCITRAL o międzynarodowym arbitra- Targosz T., Nieważność czynności prawnej jako wynik nadużycia pozycji dominującej,  żu handlowym, PPH 2007, Nr 1 TPP 2012, Nr 2 Tomala P., Swoboda kształtowania umów w umowie spółki z o.o., Pr. Sp. 2005, Nr 7−8 Tomaszewski M., Umowa o arbitraż, Podstawowe problemy prawne, PUG 1994, Nr 1 Tomaszewski M.,  Zakres swobody stron w wyborze prawa właściwego dla zobowiązań  Tracz G., Aktualność generalnej reguły kauzalności czynności prawnych przysparzających  umownych, Studia Iuridica 1977 w prawie polskim, KPP 1997, Nr 3 Traple E., Ochrona słabszej strony umowy a kontrola treści umowy ze względu na przekro- czenie granic swobody umów i sposób zawarcia umowy, KPP 1997, Nr 2 Trzaskowski R., Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych i art. 3531,  Warszawa 2005 Trzaskowski R., Właściwość (natura) zobowiązaniowego stosunku prawnego jako ograni- czenie zasady swobody kształtowania treści umów, KPP 2000, Nr 2 Trzaskowski R., Zakaz dyskryminacji w prawie umów, [w:] Europeizacja prawa prywatnego,  t. II, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott­Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008 Trzaskowski R., Zasada swobody umów jako problem kodyfikacyjny, [w:] Czterdzieści lat  Kodeksu cywilnego, red. M. Sawczuk, Kraków 2006 Wieczorek E., Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi klauzulami umownymi w pra- wie Unii Europejskiej, Gd. SP 1998, t. II de Vries H.P., Choice of Language in International Contracts, [w:] International Contracts: Choice of Law and Language, red. W.L.M. Reese, New York 1962 Zachariasiewicz M., Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej międzynarodowym ar- bitrażu handlowym, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 2007, t. 1 X Wykaz najważniejszej literatury Zachariasiewicz M.,  Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej w międzynarodowym  arbitrażu handlowym, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2007, t. I Zachariasiewicz M.A., Osobliwości we współczesnej praktyce kontraktowej (z rozważań nad  naturą stosunku umownego), [w:] Europeizacja prawa prywatnego, t. II, red. M. Pazdan,  W. Popiołek, E. Rott­Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008 Zacharzewski K., Znaczenie kodeksów deontologicznych w dziedzinie prawa prywatne- Zaradkiewicz K., Numerus apertus abstrakcyjnych czynności prawnych w polskim prawie  go, PPH 2011, Nr 6 cywilnym, KPP 1999, Nr 2 Zoll F., Niedozwolone klauzule w umowach konsumenckich, KPP 1993, Nr 2 Zoll F., Uwagi do art. 92 projektu – tzw. merger clause, TPP 2010, Nr 4 Zieliński M., Interpretacje jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972 Ziembiński M., Logiczne podstawy prawoznawstwa, Warszawa 1966 Żuławska C., Wokół zasady wolności umów (art. 3531 KC i wykładnia zwyczaju), Acta  Universitatis Wratislaviensis Nr 1690, Prawo CCXXXIII, Wrocław 1994 XI Rozdział 1. Uwagi wstępne „Przyrzeczenie wywołuje zaufanie do moich  przyszłych działań, nie zaś tylko do mojej obec- nej szczerości” Charles Fried, Contract as Promise, 1981, s. 11 Prawo cywilne jako prawo życia codziennego ma za zadanie stworzyć od- powiednie  reguły  oraz  zasady  dla  funkcjonowania  całego  społeczeństwa  jak  i  systemu  ekonomicznego,  na  którym  opiera  się  dane  społeczeństwo.  Prawo  kontraktów – jako szczególna gałąź prawa cywilnego regulująca stosunki zobo- wiązaniowe – ma przede wszystkim stworzyć ramy dla wymiany dóbr i usług  w  danej  gospodarce.  Jest  ono  więc  jednym  z  najważniejszych  elementów  go- spodarki zapewniającym sprawność i efektywność jej funkcjonowania. Z jednej  strony określa ono więc zasady funkcjonowania obrotu gospodarczego, z dru- giej natomiast daje jego uczestnikom narzędzia, aby własne stosunki układali  w sposób jak najbardziej efektywny1. Kontrakt jest sam w sobie coraz częściej  postrzegany jako instrument regulacji i kreowania rynku.  Wolność gospodarcza, a w jej ramach swoboda umów, oprócz niekwestiono- wanych zalet niosą niestety ze sobą również i ryzyka – nie tylko te ekonomiczne,  lecz także i jurydyczne. Nieumiejętne korzystanie z dostępnych instrumentów  prawnych może zachwiać bezpieczeństwem obrotu na poziomie danego stosun- ku zobowiązaniowego. Stąd też wynika potrzeba dogłębnej znajomości instytu- cji  prawa  kontraktów,  które  służą  do  optymalnego  ukształtowania  stosunków  prawnych w sposób zapewniający efektywne, ale i zarazem bezpieczne ich funk- cjonowanie. Znajomość i rozumienie charakteru prawnego określonych instytu- cji prawa kontraktów jest zatem elementarnym wymogiem, aby sprawnie poru- szać się we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Dzisiejsza  gospodarka  wolnorynkowa  narzuca  pewne  standardy  w  za- kresie obrotu handlowego i jego ramy. Owe potrzeby już od dawna inicjowa- ły  próby  ujednolicenia  prawa  kontraktów,  podejmowane  przede  wszystkim  1 M. Friedman, Kapitalizm i wolność, Gliwice 2008, s. 47 „…dobrze funkcjonujący model społe- czeństwa zorganizowanego wokół dobrowolnej wymiany dóbr to wolna, prywatna i aktywna gospo- darka wymiany, którą my nazywamy kapitalizmem konkurencyjnym”. 1 Rozdział 1. Uwagi wstępne w  zakresie  nienormatywnych  modelowych  rozwiązań  o  charakterze  soft law.  Skutkiem  tego  były  m.in.  prace  toczące  się  na  forum  Międzynarodowego  Instytutu  Unifikacji  Prawa  Prywatnego  –  UNIDROIT  (Institut International pour l’Unifaction du Droit Prive), które zostały uwieńczone powstaniem w roku  1994  Zasad  Międzynarodowych  Kontraktów  Handlowych  UNIDROIT  bę- dących  wzorowym  rozwiązaniem  dla  międzynarodowego  prawa  kontraktów.  Niezależnie od powyższych prac również w ramach Unii Europejskiej powstała  w  1982 r. Komisja do spraw Europejskiego Prawa Kontraktów, która opracowy- wała Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów (Principles of European Contract Law). Kolejnym krokiem ku unifikacji instytucji prawa cywilnego była inicja- tywa instytucji europejskich, w konsekwencji której został opracowany Projekt  Wspólnej Ramy Odniesień (Draft Common Frame of Reference − DCFR2).  Celem wszystkich tych inicjatyw było stworzenie zbioru zasad i instytucji  prawnych, które mogą stanowić odniesienie dla ustawodawców – zarówno na- rodowych, jak i europejskiego – oraz dla sądów, w szczególności arbitrażowych,  w przypadku poszukiwania czy też odwoływania się do najbardziej optymalne- go rozwiązania danej instytucji prawnej. Pośrednim celem jest również ujedno- licenie reguł prawnych w zakresie różnych jurysdykcji, co poprawia pewność  obrotu oraz zapewnia jednolite reguły funkcjonowania przedsiębiorców w róż- nych systemach. Inicjatywy te w konsekwencji mają prowadzić do stopniowej  harmonizacji  instytucji  prawa  prywatnego  oraz  wypracowania  modelowego  aktu prawa prywatnego, jakim ma być Europejski Kodeks Cywilny. Koncepcja  ostatecznego kształtu i charakteru prawnego tej instytucji jest wciąż dyskuto- wana, niemniej jednak już dzisiaj należy docenić wkład wszystkich osób oraz  organów  zaangażowanych  w  stworzenie  uniwersalnych  i  najefektywniejszych  rozwiązań prawnych w zakresie konkretnych instytucji prawa cywilnego w po- staci Europejskiego Kodeksu Cywilnego. Warto podkreślić, iż same strony mogą  również  inkorporować  omówione  powyżej  zbiory  reguł  prawnych  do  swoich  kontraktów  na  zasadzie  swobody  umów  (co  zostanie  omówione  dalej  w  roz- dziale 5). Tworzenie ujednoliconego systemu reguł efektywnych pod względem  ekonomicznym może zdecydowanie zmniejszyć koszty transakcyjne3 dotyczą- ce nawiązywania stosunków obligacyjnych poprzez dostarczenie optymalnych  2 Projekt powstał w 2008 r. przy współpracy tzw. Acquis Group oraz Study Group on a E uro­ pean Civil Code, współfinansowanej ze środków Komisji Europejskiej; dostępny pod adresem:    http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf. 3 Koszty transakcyjne są to koszty, jakie ponoszą strony umowy w związku z jej zawarciem i re- alizacją. Są to m.in. koszty porad prawnych, zdobycia informacji niezbędnych do zawarcia umowy,  komunikacji między stronami, koszty wynikające z wielości stron i konieczności skoordynowania  ich działań, koszty wynikające stąd, że umowa jest niestandardowa czy stąd, że uprawnienia stron  nie są jasno określone i trzeba je dopiero precyzyjnie zdefiniować. 2 Rozdział 1. Uwagi wstępne postanowień dyspozytywnych, dzięki czemu strony nie będą musiały już tracić  czasu na zbędne negocjacje konkretnych instytucji prawnych. Ten sam efekt za- pewniają procesy konwergencji obrotu gospodarczego w ramach różnych jurys- dykcji prawnych, o czym poniżej.  Zmieniające się realia życia, globalizacja gospodarki oraz przenikanie się po- między państwami wszelkich aspektów współczesnego życia sprawiają, iż rów- nież prawo kontraktów się zmienia i cały czas ewoluuje. Postępująca wymiana  prowadzi do rozpowszechniania się specyficznych dla danego kręgu kulturowe- go i jego systemu prawnego postanowień umownych. W praktyce obrotu spo- tykamy coraz to nowe instytucje, które są przenoszone na polski grunt prawny  z obcych systemów, których konstrukcja oraz charakter prawny są odmienne  od naszych krajowych. Zjawisko to zostało wymuszone w zdecydowanie dużo  większym stopniu poprzez potrzeby obrotu gospodarczego aniżeli jakiekolwiek  inicjatywy  instytucjonalne.  Wiele  instytucji  prawnych  zostało  „przeszczepio- nych” do polskiej praktyki obrotu z systemów common law, co było skutkiem  coraz powszechniejszego korzystania ze wzorów anglosaskich. Proces ten roz- począł się w latach 90. XX w., gdzie wraz z napływem inwestycji zagranicznych  zaczęto stosować obce wzory kontraktów oraz zaczęły powstawać filie między- narodowych  kancelarii  prawnych,  które  zapewniały  obsługę  owych  inwesty- cji. Skutkiem tego było „przesiąknięcie” polskiej praktyki kontraktowej wzor- cami  anglosaskimi,  które  sukcesywnie  zdobywały  coraz  większą  popularność.  Podobną sytuację można również zaobserwować na gruncie większości krajów,  które uczestniczą w międzynarodowej wymianie handlowej.  Powyższe ujednolicenie z pewnością niesie ze sobą wiele korzyści, ułatwiając  ową wymianę poprzez korzystanie z podobnych instytucji prawnych oraz obni- żenie kosztów transakcyjnych4. Z drugiej jednak strony proces ten niesie za sobą  również pewne niebezpieczeństwo – przede wszystkim dotyczy to niedostoso- wania  przejętych  konstrukcji  prawnych  do  ram  polskiego  systemu  prawnego,  co powoduje, iż nie wywołują one tych samych skutków co na gruncie macierzy- stych systemów prawnych. Dodatkowo niezrozumienie niektórych konstrukcji  może często prowadzić do wielu nieporozumień, błędów i wypaczeń. Często bo- wiem owe zapożyczenia odbywają się bez większej refleksji nad skutkami, jakie  4 W przypadku kosztów transakcyjnych chodzi mianowicie o to, ażeby stronom uczestniczącym  w wymianie dostępne były określone instytucje – skrojone na ich potrzeby. Jako najprostszy przykład  takiej instytucji można podać standaryzację systemu miar i wag, gdzie strony korzystają z wypracowa- nego już systemu. Taka uwaga może wydawać się dzisiaj banalna, ale tylko dlatego że przywykliśmy  do nich i traktujemy je jako oczywiste. Takie regulacje miały jednak istotne znaczenie dla obniżenia  kosztów transakcyjnych. Państwo (lub też różnego rodzaju organizacje) sankcjonują więc określone  systemy reguły (np. prawo modelowe, przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, regulacje dotyczące  płatności itp.), które czynią relacje między stronami transakcji bardziej przejrzystymi, obniżają ryzyko  popełnienia błędu, zmniejszają koszty zawarcia takiej transakcji i lepiej chronią prawa stron. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współczesne prawo kontraktów - wybrane zagadnienia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: