Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00511 008399 10741705 na godz. na dobę w sumie
Współczesne problemy prawa prywatnego Księga Pamiątkowa Profesora Edwarda Gniewka - ebook/pdf
Współczesne problemy prawa prywatnego Księga Pamiątkowa Profesora Edwarda Gniewka - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 742
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1986-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka stanowi zbór 65 artykułów, których tematyka dotyczy wielu zagadnień z zakresu prawa prywatnego, dotyczących m.in. założeń konstrukcyjnych służebności przesyłu, zakresu i sposobu wykonywania służebności gruntowej, wiarygodności ksiąg wieczystych, gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ujęciu Kodeksu cywilnego, czynności prawnych będących przedmiotem skargi pauliańskiej, skutków procesowych daty pewnej, małżeńskich umów majątkowych w świetle zasady swobody umów, prawnych przesłanek rejestracji i kontroli działalności kościołów i związków wyznaniowych czy przekształcenia spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokali w prawa odrębnej własności. Autorami artykułów są wybitni znawcy prawa prywatnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

C. H. Beck C. H. Beck REDAKTORZY KSIĘGI: Jacek Gołaczyński, Piotr Machnikowski REDAKCJA KSIĘGI: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. 22 33 77 600 faks 22 33 77 601 Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-1986-5 Autorzy 1. Justyna Balcarczyk 2. Gerard Bieniek 3. Łukasz Błaszczak 4. Jan Błeszyński 5. Roman Budzinowski 6. Beata Burian 7. Andrzej Cisek 8. Paweł Czechowski 9. Monika Drela 10. Wojciech Dubis 11. Jan Dvořák 12. Tadeusz Ereciński 13. Josef Fiala 14. Józef Frąckowiak 15. Zdzisław Gawlik 16. Mieczysław Goettel 17. Jacek Gołaczyński 18. Krzysztof Gołębiowski 19. Jacek Górecki 20. Katarzyna Górska 21. Jan Hurdik 22. Beata Janiszewska 23. Julian Jezioro 24. Wojciech J. Katner 25. Elżbieta Klat-Górska 26. Anastazja Kołodziej 27. Bogudar Kordasiewicz 28. Małgorzata Korzycka-Iwanow 29. Tadeusz Kuczyński 30. Marek Leśniak 31. Aleksander Lichorowicz 32. Agnieszka Łuszpak-Zając 33. Piotr Machnikowski 34. Elwira Marszałkowska-Krześ 35. Jacek Mazurkiewicz 36. Andrzej Mączyński 37. Ryszard Mikosz 38. Teresa Mróz 39. Mirosław Nazar 40. Adam Olejniczak 41. Aleksander Oleszko 42. Jadwiga Pazdan 43. Maksymilian Pazdan 44. Krzysztof Pietrzykowski 45. Jerzy Pisuliński 46. Wojciech Popiołek 47. Stanisław Prutis 48. Agnieszka Pyrzyńska 49. Małgorzata Pyziak-Szafnicka 50. Zbigniew Radwański 51. Ewa Rott-Pietrzyk 52. Ewa Rudkowska-Ząbczyk 53. Tadeusz Smyczyński 54. Jiří Spáčil 55. Anna Stangret-Smoczyński 56. Robert Stefanicki 57. Jerzy Strzebinczyk 58. Bartłomiej Swaczyna 59. Wojciech Szydło 60. Andrzej Śmieja 61. Petr Tégl 62. Monika Tenenbaum-Kulig 63. Zygmunt Truszkiewicz 64. Magdalena Wilejczyk 65. Tadeusz Wiśniewski 66. Antoni Witosz 67. Krzysztof Zagrobelny 68. Dariusz Zawistowski Edward Gniewek Słowo wstępne Profesor Edward Gniewek – nasz Mistrz i Przyjaciel Edward Gniewek przebył długą drogę z malutkiej, zagubionej gdzieś pomiędzy górami koło Piwnicznej Zdroju wioski o nazwie Kokuszka, gdzie urodził się 8.11.1945 r., do Wroc- ławia, gdzie dziś w gronie przyjaciół i uczniów obchodzi sześćdziesięciopięciolecie urodzin i gdzie od ponad czterdziestu lat zajmuje się pracą naukową. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu na miejsce swojej dalszej nauki wybrał odległy Wrocław. Tu w latach 1963–1968 studiował prawo pod opieką tak znakomitych nauczycieli i wychowawców, jak profesorowie Andrzej Stelmachowski, Franciszek Longchamps, Andrzej Mycielski, Jan Baszkiewicz, Kazimierz Orzechowski, Witold Świda, Maria Lipczyńska, Stanisław Hubert, by wymienić tylko niektórych. Zaraz po ukończeniu studiów rozpoczął karierę akademicką, początkowo jako stażysta w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie (od 1969 r.) jako asystent, a później (od 1970 r.) starszy asystent. Równocześnie odbył pozaetatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu, zakończoną w 1970 r. egzaminem sędziowskim. Przygodę z wymiarem sprawiedliwości odłożył jednak na później, a skupił się na pracy naukowej. Tę prowadził pod opieką śp. prof. Andrzeja Stelma- chowskiego, którego do dziś uważa za swojego Mistrza. Zmienne losy uniwersyteckiej karie- ry prof. Stelmachowskiego, a raczej zmienne kaprysy ówczesnej władzy, najpierw umożliwiły młodemu Edwardowi Gniewkowi uczestnictwo w seminarium magisterskim tego wybitnego cywilisty, przeniesionego wówczas „karnie” do Wrocławia, potem jednak nie pozwoliły ucz- niowi na skorzystanie z bezpośredniej pieczy naukowej mistrza, ten bowiem, „ułaskawiony”, powrócił na macierzysty Uniwersytet Warszawski. W efekcie promotorem rozprawy doktor- skiej „Nabycie własności nieruchomości rolnych przez posiadaczy”, obronionej w 1974 r., był prof. Jan Kosik, natomiast prof. Stelmachowski formalnie był tylko jej recenzentem, choć jego rzeczywisty wpływ na kształt tej pracy był większy, doktorant utrzymywał bowiem kontakt ze swoim Nauczycielem, a także odbył u niego w Warszawie staż naukowy. Niezwłocznie po uzyskaniu doktoratu Edward Gniewek został adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego wrocławskiego Wydziału Prawa. W pierwszym okresie pracy naukowej Edward Gniewek korzystał z wiedzy i życzliwości nie tylko profesorów Stelmachowskiego i Kosika, ale także pozostałych wrocławskich cywili- stów, zwłaszcza prof. Józefa Fiemy i prof. Alfreda Kleina. We wdzięcznej pamięci zachował też swoich starszych kolegów, a przede wszystkim nieżyjącego już, niestety, przyjaciela – Waleria- na Pańkę. Profesorowi Kosikowi w znacznym stopniu zawdzięcza – jak sam wspomina – uzy- skanie habilitacji, profesor bowiem z właściwą sobie skrupulatnością i dyscypliną nadzorował postępy wypromowanych przez siebie doktorów w pracy nad rozprawami habilitacyjnymi. Stopień naukowy doktora habilitowanego Jubilat uzyskał w 1986 r., na podstawie roz- prawy „Własność osobista lokali mieszkalnych w prawie polskim”. W następnym roku został powołany na stanowisko docenta, a w 1991 r. – profesora nadzwyczajnego. Tytuł naukowy VII Słowo wstępne profesora nauk prawnych otrzymał w roku 1997, a po trzech latach Uniwersytet powierzył mu stanowisko profesora zwyczajnego. Wcześniej, w latach 1988–1991, prof. Edward Gniewek pełnił w Uniwersytecie Wrocław- skim funkcję prorektora do spraw studenckich. W trudnych warunkach przemian ustrojo- wych, protestów politycznych i strajków studenckich, dzięki swojej umiejętności rozmawiania z młodymi ludźmi, dzięki głębokiemu zrozumieniu ich – a właściwie wspólnych – potrzeb Profesor przyczynił się do skonstruowania nowego modelu samorządności studenckiej. Jubliat jest człowiekiem otwartym, łatwo nawiązującym kontakty oraz towarzyskim i te jego cechy wielokrotnie pomagały mu w pracy naukowej. Jeszcze w latach siedemdziesiątych zaczęła się przyjaźń i współpraca prof. Edwarda Gniewka z cywilistami z Uniwersytetu Masa- ryka w Brnie, najpierw z prof. Josefem Macurem, później z jego uczniami – Josefem Fialą, Ja- nem Hurdikiem i Milaną Hrušakovą. W późniejszym czasie podobnie przyjacielskie stosunki Profesor nawiązał z katedrą prawa cywilnego Uniwersytetu Karola w Pradze, zwłaszcza z prof. Janem Dvořakiem i dr. Petrem Téglem. Równie dawne i serdeczne kontakty łączą prof. Gniewka z innymi, najbliższymi sąsiadami – środowiskiem cywilistów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tu także współpraca na- ukowa zapoczątkowana jeszcze przez prof. Jana Kosika przerodziła się w osobiste przyjaźnie. Trzecią grupą, z którą od dawna łączą Profesora ścisłe więzi, jest warszawskie i białostockie grono uczniów prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Z biegiem czasu, zwłaszcza po objęciu funkcji kierownika Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, podobnie bli- skie relacje udało się prof. Gniewkowi nawiązać z innymi ośrodkami cywilistycznymi w kraju. W 1991 roku prof. Edward Gniewek objął funkcję sędziego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Szybko stał się instytucją wrocławskiego wymiaru sprawiedliwości, nie tylko ze względu na znakomite kompetencje i wielką rzetelność, ale także z powodu ogromnego oso- bistego zaangażowania i troski o zachowanie należytego poziomu merytorycznego zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i pomocy prawnej. Wielu sędziów sądów niższych instancji, adwokatów i radców prawnych uczyło się prawa z uzasadnień wyroków Profesora, niejeden z nich jednak znalazł też w tych uzasadnieniach gorzkie słowa na temat jakości swojej pracy. Na osobne wymienienie zasługuje długotrwała współpraca i serdeczna przyjaźń łącząca prof. Edwarda Gniewka ze środowiskiem notarialnym, zarówno dolnośląskim, jak i ogólno- polskim. Przyczyniły się do niej zarówno wieloletnie pełnienie przez Profesora funkcji sędziego wizytatora do spraw notarialnych we wrocławskim Sądzie Apelacyjnym, jak i jego naukowe zainteresowania, koncentrujące się na problematyce obrotu nieruchomościami. Profesor jest przyjacielem polskiego notariatu, a i my w działalności naukowej i organizacyjnej Zakładu i Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego mogliśmy wielokrotnie korzystać z życzliwości i wsparcia notariuszy. Na czele Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego stanął Jubi- lat w roku 1993. Zbieg niepomyślnych okoliczności – śmierć jednych profesorów, odejście na emeryturę innych – sprawiły, że zakład ten nie należał wówczas do wiodących zespołów cywi- listycznych w Polsce. Wyłącznie ogromne zaangażowanie prof. Edwarda Gniewka, Jego talent organizacyjny, a przede wszystkim Jego niezwykłe wyczucie i umiejętności doboru i kierowa- nia ludźmi sprawiły, że wrocławska cywilistyka zajmuje dziś mocniejszą pozycję w polskim świecie prawniczym. W ogromnej mierze przyczyniły się do tego własne dzieła Profesora. Ich lista jest obszerna, zamieszczamy ją dalej, tu natomiast chcemy wymienić najważniejsze: mo- nografie „Nabycie własności gruntów rolnych przez posiadaczy” (Wrocław 1976), „Własność VIII Słowo wstępne osobista lokali mieszkalnych w prawie polskim” (Wrocław 1986), „Własność osobista domów mieszkalnych w prawie polskim” (Wrocław 1990), „Obrót nieruchomościami państwowymi i komunalnymi” (Kraków 1994), „Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi” (Kraków 1999); wielokrotnie wznawiane podręczniki „Prawo rzeczowe” i „Podstawy prawa cywilnego” (którego Profesor był redaktorem i współautorem); duże fragmenty tomów „Sy- stemu Prawa Prywatnego” poświęconych prawu rzeczowemu (t. 3 pod red. śp. prof. Toma- sza Dybowskiego oraz t. 4, którego redaktorem jest prof. Edward Gniewek); obszerny, liczący ponad osiemset stron komentarz do Księgi II Kodeksu cywilnego („Kodeks cywilny. Księga druga – Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz”, Kraków 2001); oraz komentarz do ca- łego Kodeksu cywilnego, którego Profesor jest redaktorem i współautorem („Kodeks cywilny. Komentarz”, w trzech już wydaniach). Dwie cechy dorobku naukowego Jubilata rzucają się szczególnie w oczy. Po pierwsze, chciał i potrafi ł tworzyć duże dzieła – systemy, komentarze, podręczniki. W okresie po 1990 r., który jest czasem najaktywniejszej działalności pisarskiej Profesora, stworzył On swo- imi pracami tak potrzebny zasadniczy zrąb nauki o prawie rzeczowym, zaniedbanym w cza- sach socjalizmu, a niezmiernie istotnym w gospodarce rynkowej. Po drugie, prof. Edward Gniewek jest miłośnikiem i mistrzem wspólnej pracy naukowej. Wiele z jego osiągnięć to prace, których jest nie tylko współautorem, ale i redaktorem, a w istocie – pomysłodawcą, projektantem, organizatorem i (musimy to przyznać) surowym niekiedy nadzorcą. Począw- szy od zbioru artykułów poświęconego pamięci prof. Janiny Dąbrowy („Prace cywilistyczne”, Wrocław 1994), przez księgę pamiątkową prof. Alfreda Kleina („O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych”, Kraków 2000) i inne prace zbiorowe, aż po komentarz do Kodeksu cywilnego i „System Prawa Prywatnego”, prof. Gniewek wielokrotnie organizował wspólną pracę naukową. Dzięki tym zamiłowaniom i umiejętnościom Profesora wszyscy Jego uczniowie mogli od wczesnych etapów kariery uczestniczyć w życiu naukowym i publiko- wać swoje prace. Poznawszy twardy, wymagający i krytyczny styl pracy swoich nauczycieli, sam przyjął inną metodę – namawiał i zachęcał do pisania (niektórzy powiedzą, że zmuszał), pomagał i chwalił, choć nigdy bezkrytycznie. Dzięki temu w krótkim czasie mogły powstać duże i dobrze przyjęte dzieła zbiorowe autorstwa cywilistów wrocławskich. I niezależnie od tego, jak trudne było zadanie i jak poważne były – osobiste czy zawodowe – przeszkody, które utrudniały nam jego realizację, nigdy nikomu przez myśl nie przeszło, by odmówić, nie zrobić czegoś na czas czy zgodnie z życzeniami Profesora. I nie dlatego, byśmy się obawiali jakichś sankcji. Wystarczającą motywacją było, że Profesor czegoś od nas oczekuje i nie moż- na Go zawieść. Znamy wiele środowisk naukowych w Polsce i zagranicą, ale w nielicznych tylko widzieliśmy takie osobiste przywiązanie i lojalność kolegów i uczniów, jakim cieszy się prof. Edward Gniewek we Wrocławiu. Rolę Jubilata w kształtowaniu wrocławskiego i krajowego środowiska cywilistycznego można próbować przedstawić za pomocą liczb. Dwanaście wypromowanych doktoratów, blisko trzydzieści recenzji doktorskich, dziewięć recenzji w przewodach habilitacyjnych i pięć recenzji w postępowaniach o nadanie tytułu profesora to imponujące osiągnięcia. Liczby nie oddają jednak istoty rzeczy. Profesor Edward Gniewek jest dla nas nie tylko życzliwym promo- torem czy recenzentem. Przede wszystkim dla młodszych z nas jest opiekunem, a dla starszych – przyjacielem. Wszyscy zawdzięczamy mu w jakimś stopniu to, kim dziś jesteśmy. Drogi Profesorze, Kochany Edwardzie – żyj nam sto lat! Współpracownicy i uczniowie IX Słowo wstępne X Spis treści Słowo wstępne ........................................................................................................... VII Wykaz opublikowanych prac ..................................................................................... XVII Wykaz skrótów .......................................................................................................... XXIII 27 1 9 19 Justyna Balcarczyk Prawo do sportowego wizerunku w ujęciu prawa polskiego ........................................ Gerard Bieniek Założenia konstrukcyjne służebności przesyłu de lege lata i de lege ferenda .................. Łukasz Błaszczak Pozycja procesowa prokuratora i Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu nieprocesowym w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (wybrane zagadnienia) ........ Jan Błeszyński Twórczość jako przesłanka ochrony w polskim prawie autorskim w świetle doktryny i orzecznictwa ............................................................................................................ Roman Budzinowski Prawo prywatne a regulacja stosunków społecznych w rolnictwie ............................... Beata Burian Czynności prawne będące przedmiotem skargi pauliańskiej ........................................ Andrzej Cisek Strony postępowania w przedmiocie podziału nieruchomości – wybrane zagadnienia ... Paweł Czechowski Dochodzenie roszczeń za przejęte na własność państwa grunty warszawskie z uwzględnieniem problematyki nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych ..................................................................................... Monika Drela Czas trwania prawa odrębnej własności lokalu a wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego ................................................................................................................ Wojciech Dubis Uwagi o odpowiedzialności odszkodowawczej pełnomocnika rzekomego ................... 105 Jan Dvořák, Jiří Spáčil K úpravě společného jmění manželů v českém občanském zákoníku ......................... 115 Tadeusz Ereciński Niezawisłość sędziowska a swoboda orzekania w sprawach cywilnych ........................ 123 Józef Frąckowiak Charakter prawny spółki jawnej – oparte na konstrukcji współwłasności łącznej zrzeszenie wspólników czy odrębna od nich osoba ..................................................... 135 95 41 53 69 83 XI Spis treści Zdzisław Gawlik W sprawie przyszłości użytkowania wieczystego.......................................................... 149 Mieczysław Goettel Sytuacja prawna zwierząt w świetle przepisów kodeksu cywilnego o porzuceniu i zawłaszczeniu rzeczy ................................................................................................ 159 Jacek Gołaczyński Zastaw – wnioski de lege ferenda. Przepisy ogólne ...................................................... 171 Krzysztof Gołębiowski Uwagi o wpływie niektórych przepisów o małżeńskim ustawowym ustroju majątkowym na zasady występowania małżonków w obrocie cywilnoprawnym .......... 181 Jacek Górecki O potrzebie uregulowania w Kodeksie cywilnym umowy darowizny na wypadek śmierci .................................................................................................... 193 Katarzyna Górska Skutki procesowe daty pewnej ................................................................................... 203 Jan Hurdik, Josef Fiala Proměny dobré víry v českém občanském právu ......................................................... 211 Beata Janiszewska O „służebności gruntowej ogródka przydomowego” na nieruchomości wspólnej ....... 221 Julian Jezioro „Własność intelektualna” – wybrane zagadnienia ....................................................... 235 Wojciech J. Katner Ochrona własności w Kodeksie cywilnym i w propozycjach nowego Kodeksu ............ 245 Elżbieta Klat-Górska Uwłaszczenie według art. 6 ustawy z 24.2.1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym ...................................................................................................... 257 Anastazja Kołodziej Ograniczenie w czasie dochodzenia roszczeń i wykonywania prawa odstąpienia od umowy z ustawy o sprzedaży konsumenckiej – wybrane zagadnienia .................... 265 Bogudar Kordasiewicz Zaskarżenie „w części” orzeczenia SKO w sprawie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego .............................................................................. 277 Małgorzata Korzycka-Iwanow „Żywność” w kontekście odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ...................................................................................... 289 Tadeusz Kuczyński Kierunki rozwoju pragmatyk zawodowych (służbowych) ........................................... 299 XII Spis treści Marek Leśniak Kilka uwag dotyczących praktyki notarialnej w zakresie sporządzania protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po wejściu w życie ustawy z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi .............................................................................................................. 309 Aleksander Lichorowicz Ustalenie wysokości spłat z gospodarstwa rolnego (uwagi de lege ferenda) ................... 319 Agnieszka Łuszpak-Zając Kilka uwag o służebnościach gruntowych ustanawianych na użytkowaniu wieczystym 325 Piotr Machnikowski Nabycie własności rzeczy ruchomej od nieuprawnionego – dziś i jutro ...................... 335 Elwira Marszałkowska-Krześ, Ewa Rudkowska-Ząbczyk Dowód z dokumentu w świetle projektowanych zmian Kodeksu cywilnego ............... 347 Jacek Mazurkiewicz Wokół prawnych przesłanek rejestracji i kontroli działalności kościołów i związków wyznaniowych .......................................................................................... 357 Andrzej Mączyński Ustawowe odesłania do umów międzynarodowych i rozporządzeń unijnych dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego ................................................... 373 Ryszard Mikosz Użytkowanie górnicze – kilka uwag de lege ferenda ..................................................... 385 Teresa Mróz Małżeńskie umowy majątkowe w świetle zasady swobody umów ............................... 395 Mirosław Nazar Najem okazjonalny .................................................................................................... 407 Adam Olejniczak Uwagi o pojęciu części składowej nieruchomości na tle art. 49 KC ............................ 419 Aleksander Oleszko Staranność zawodowa notariusza a zarzut wadliwie sporządzonej czynności notarialnej ................................................................................................................. 429 Jadwiga Pazdan O zakresie i sposobie wykonywania służebności gruntowej ........................................ 439 Maksymilian Pazdan Nazwisko w prawie prywatnym międzynarodowym ................................................... 445 Krzysztof Pietrzykowski Przekształcenia spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokali w prawa odrębnej własności .................................................................................................... 459 XIII Spis treści Jerzy Pisuliński Zasada szczegółowości i akcesoryjności hipoteki po nowelizacji ................................. 471 Wojciech Popiołek O dziedziczeniu udziału w spółce jawnej ................................................................... 485 Stanisław Prutis Relacje pomiędzy cywilną a administracyjną metodą regulacji prawnej na przykładzie instytucji prawa rolnego ..................................................................... 495 Agnieszka Pyrzyńska Uwagi o statusie prawnym wspólnoty mieszkaniowej ................................................ 509 Małgorzata Pyziak-Szafnicka Stosowanie art. 59 KC w razie naruszenia umownego prawa pierwokupu, czyli rzecz o budowaniu pomnika Kodeksu cywilnego ............................................... 515 Zbigniew Radwański Uwagi ogólne o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia .......................................... 525 Ewa Rott-Pietrzyk Dopuszczalność potwierdzenia czynności rzekomego organu ..................................... 535 Tadeusz Smyczyński Uwagi o wiarygodności ksiąg wieczystych .................................................................. 547 Anna Stangret-Smoczyńska Podstawa wpisu hipoteki bankowej – tendencje legislacyjne ...................................... 557 Robert Stefanicki Charakter prawny gwarancji handlowej ..................................................................... 565 Jerzy Strzebinczyk Kontakty z dziećmi .................................................................................................... 579 Bartłomiej Swaczyna Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami de lege ferenda ........................ 593 Wojciech Szydło Ustanawianie odrębnej własności części składowych rzeczy ruchomych – niedopuszczalny wyłom systemowy czy gospodarcza konieczność? .......................... 603 Andrzej Śmieja Wykładnia pojęcia „szkoda” a podstawy prawne odpowiedzialności za doznaną krzywdę 617 Petr Tégl Metamorfozy czeskiego prawa prywatnego ................................................................ 627 Monika Tenenbaum-Kulig Uprawnienia wierzyciela nieodstępującego od umowy zabezpieczonej zadatkiem – na tle uchwały Sądu Najwyższego z 25.6.2009 r. (III CZP 39/09) .......................... 639 Zygmunt Truszkiewicz Jeszcze raz o rozszerzonej skuteczności prawa dożywocia ............................................ 651 XIV Spis treści Magdalena Wilejczyk Umowy nacechowane wyzyskiem .............................................................................. 663 Tadeusz Wiśniewski O potrzebie zachowania instytucji prawa zatrzymania w przyszłym Kodeksie cywilnym .................................................................................................... 671 Antoni Witosz Likwidacja spółek handlowych w Kodeksie spółek handlowych. Stan obecny a stan pożądany ................................................................................................................... 683 Krzysztof Zagrobelny Kilka uwag o gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ujęciu Kodeksu cywilnego .... 691 Dariusz Zawistowski Problematyka zasiedzenia służebności gruntowych przez Skarb Państwa na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego ....................................................................... 703 XV Wykaz opublikowanych prac naukowych Profesora Edwarda Gniewka 1. Z problematyki prawnej umów przedwstępnych, NP 1970, Nr 7–8, s. 1045–1056. 2. Glosa do wyroku SN z 26.9.1969 r., II CR 495/69, PiP 1971, z. 7, s. 185 (współautor S. Prutis). 3. Indywidualne gospodarstwa rolne ekonomicznie słabe w powiecie lubińskim, ZBRU 1972, z. 54, s. 142 (współautor A. Policiński). 4. Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych, NP 1972, Nr 10, s. 1528–1535. 5. Glosa do orzeczenia GKA z 28.12.1970 r., BO 2522/70, OSPiKA 1972, Nr 12, poz. 221, s. 529–523 (współautor S. Prutis). 6. Nabycie własności gruntów rolnych przez nieformalnych nabywców w świetle ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, PPiA 1973, Nr IV, s. 157–168. 7. Glosa do uchwały SN z 16.3.1972 r., III CZP 8/72, PiP 1973, z. 5, s. 160. 8. Struktura własności ziemi, [w:] Przemiany własności ziemi w rolnictwie polskim, Wroc- ław–Kraków–Gdańsk 1974, s. 29–66. 9. Glosa do decyzji (aktu własności ziemi) Powiatowej Komisji do spraw uwłaszczenia w Środzie Śląskiej, Nr 83/1972 z 15.9.1972 r., PPiA 1976, Nr VI, s. 283–288. 10. Nabycie własności gruntów rolnych przez posiadaczy. Podstawowe zagadnienia ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, AUWr 1976, Prawo LVIII, s. 141. 11. Glosa do uchwały SN z 15.6.1978 r., III CZP 34/78, PiP 1979, z. 7, s. 167–169. 12. Przeniesienie własności a umowa przedwstępna, NP 1979, z. 7–8, s. 52–62. 13. Wydobywanie kopalin przez właścicieli gospodarstw rolnych, PPG 1980, Nr 4, s. 7–25. 14. Realizacja roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej, AUWr 1983, Prawo CV, s. 65–79. 15. Glosa do wyroku SN z 4.11.1981 r., I PR 80/81, OSP 1983, Nr 1, poz. 18, s. 43–45. 16. Glosa do uchwały SN z 28.4.1982 r. , III CZP 11/82 PiP 1983, z. 9, s. 142. 17. Własność osobista domów letniskowych, PPiA 1985, Nr 20, s. 171–181. 18. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rolników-emerytów, [w:] Ochrona praw człowie- ka starego, AUWr 1986, Prawo CXXXV, s. 53–51. 19. Własność osobista lokali mieszkalnych w prawie polskim, AUWr 1986, Prawo CXLV, s. 214. 20. Odrębna własność lokali mieszkalnych w świetle ustawy o gospodarce gruntami i wy- właszczaniu nieruchomości, NP 1987, Nr 5, s. 28–43. 21. Własność osobista domów mieszkalnych w prawie polskim, AUWr 1990, Prawo CLXXIX, s. 115. 22. O tworzeniu zasobu mieszkań zakładowych – kilka refl eksji jurydycznych, [w:] Prace prawnicze, AUWr 1990, Prawo CLXXXVI, s. 55–67. XVII Wykaz opublikowanych prac naukowych Profesora Edwarda Gniewka 23. W kwestii statusu prawnorzeczowego powierzchniowych wód płynących i współwystę- pujących elementów naturalnych środowiska wodnego, PPiA 1990, Nr 21, s. 79–94. 24. Nowelizacja kodeksu cywilnego Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, PPiA 1990, Nr 21, s. 153–176 (współautor J. Fiala). 25. O przekształceniach prawa do nieruchomości państwowych osób prawnych, PiP 1991, z. 12, s. 59–66. 26. Sprzedaż lokali państwowych i komunalnych dotychczasowym najemcom, [w:] Prace cywilistyczne, AUWr 1994, Prawo CCXXXXVIII, s. 45–51. 27. Obrót nieruchomościami państwowymi i komunalnymi, Kraków 1994, s. 193. 28. „Wspólnota mieszkaniowa” według ustawy o własności lokali, Rej. 1995, Nr 1, s. 34–46. 29. Odpowiedzialność za zobowiązania spółek cywilnych – zagadnienia sporne, [w:] Spółka jako podmiot gospodarczy, AUWr 1995, Prawo CCXLII, s. 25–37. 30. Nieruchomość wspólna według ustawy o własności lokali, KPP 1995, Nr 2, s. 170–180. 31. Glosa do uchwały SN z 2.8.1994 r., III CZP 96/94, Rej. 1995, Nr 4, s. 146–155. 32. O skutkach przyznania zdolności sądowej spółkom cywilnym w postępowaniu przed sądami gospodarczymi, PS 1995, Nr 11–12, s. 33–43. 33. Podział gruntu w trybie rozporządzenia prawem użytkowania wieczystego, [w:] Prob- lematyka prawna nieruchomości w praktyce notarialnej, Lublin 1995, s. 33–43; także [w:] Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997, s. 23–33. 34. O znaczeniu prawnym decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości – dalszy głos w dyskusji, Rej. 1996, Nr 1, s. 9–18. 35. Prawo rzeczowe, Poznań–Kluczbork 1996, s. 375. 36. O reprywatyzacji mienia państwowego – refl eksje ogólne, [w:] Przekształcenia własnoś- ciowe w Polsce. Determinanty prawne, Białystok 1996, s. 185–198. 37. Glosa do uchwały SN z 22.9.1995 r., III CZP 119/95, OSP 1996, Nr 3, poz. 56, s. 139–141. 38. Reżim prawny garaży spółdzielczych, Rej. 1996, Nr 6, s. 35–51. 39. Glosa do postanowienia SN z 27.9.1995 r., III CZP 83/95, OSP 1996, Nr 6, poz. 108, s. 273–275. 40. Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny, [w:] Problematyka prawna reprywatyzacji notaria- tu polskiego, Poznań–Kluczbork 1996, s. 47–64. 41. Pytania i odpowiedzi, Rej. 1996, Nr 11, s. 110–116. 42. Muszę replikować, Rej. 1997, Nr 3, s. 93–99. 43. Uwagi polemiczne do projektu nowej ustawy o gospodarce nieruchomościami, KPP 1997, Nr 2, s. 289–299. 44. Prawo rzeczowe, Warszawa 1997, s. 311; wyd. 2, Warszawa 1999, s. 307; wyd. 3, War- szawa 2000, s. 305; wyd. 4, Warszawa 2002, s. 303; wyd. 5, Warszawa 2003, s. 303; wyd. 6, Warszawa 2006, s. 311; wyd. 7, Warszawa 2008, s. 312. 45. Dopuszczalność przelewu nabytej w trybie przetargu wierzytelności o zawarcie umowy sprzedaży lub ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących włas- ność gmin lub Skarbu Państwa, Rej. 1997, Nr 6, s. 22–35. XVIII Wykaz opublikowanych prac naukowych Profesora Edwarda Gniewka 46. Katalog praw rzeczowych w przyszłej kodyfi kacji prawa cywilnego – refl eksje wstępne, Rej. 1998, Nr 4, s. 25–44. 47. Utrata zdolności sądowej przez osobę prawną w trakcie trwania procesu, Rej. 1998, Nr 5, s. 75–90. 48. Podstawy prawa cywilnego i handlowego, Wrocław 1998; redakcja i autorstwo w czę- ści I rozdziałów I–IV, s. 31–53 oraz rozdziałów X–XII, s. 150–172. 49. O przyszłości użytkowania wieczystego, Rej. 1999, Nr 2, s. 11–30. 50. Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi, Kraków 1999, s. 467. 51. O uniwersalnej zasadzie przestrzegania prawa przez notariusza, [w:] II Kongres Nota- riuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, Poznań–Kluczbork 1999, s. 45–60. 52. Nadzór nad legalnością uchwał organów samorządu notarialnego, Rej. 1999, Nr 8, s. 17–30. 53. Recenzja: Aleksander Oleszko, Ustrój polskiego notariatu, Rej. 2000, Nr 1, s. 207–213. 54. Glosa do uchwały SN z 15.6.1999 r., III CZP 17/99, OSP 2000, Nr 2, poz. 21. 55. Umowa wyłączenia wspólności majątkowej małżeńskiej w praktyce notarialnej, Rej. 2000, Nr 2, s. 176–183. 56. O potrzebie szczególnej ostrożności notariusza przy dokonywaniu czynności z udziałem osób starszych, Rej. 2000, Nr 5, s. 210–218. 57. Problem udziału we współwłasności (wspólności) łącznej, [w:] E. Gniewek (red.), O źród- łach i elementach stosunków cywilnoprawnych, Księga pamiątkowa ku czci Prof. Alfreda Kleina, Kraków 2000, s. 93–114. 58. Charakter majątku osobowych spółek handlowych, [w:] Kodeks spółek handlowych, Studia i materiały, Poznań–Kluczbork 2001, s. 331–344. 59. Uwagi do projektowanych zmian przepisów kodeksu cywilnego dotyczących zawierania umów (współautorzy A. Łuszpak-Zając, P. Machnikowski), KPP 2001, Nr 1, s. 99–113. 60. Kodeks cywilny. Księga druga – Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001, s. 833. 61. Glosa do uchwały SN z 21.6.2001 r., III CZP 16/01, OSP 2002, Nr 2, poz. 17, s. 74–76. 62. O skutkach naruszenia zasad pierwszeństwa nabycia nieruchomości skarbowych i samo- rządowych – krótka polemika, PS 2002, Nr 10, s. 105–108. 63. Podstawy prawa cywilnego i handlowego, t. I–II, Warszawa 2002, redakcja całości oraz autorstwo w t. I, cz. I, rozdziałów I–IV (Pojęcie prawa cywilnego; Źródła prawa cywil- nego; Stosunek cywilnoprawny), s. 3–27 oraz rozdziałów X–XII (Prawo podmiotowe; Przedawnienie roszczeń i terminy zawite; Ochrona praw podmiotowych), s. 147–172; wyd. II (jednotomowe), Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 2005, s. 3–27, 163–190; wyd. III (jednotomowe), Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 2010, s. 3–27 i 169–194. 64. Glosa do wyroku SN z 27.2.2002 r., III CKN 38/01, OSP 2003, Nr 5, poz. 58, s. 252–254. 65. Glosa do uchwały SN z 17.1.2003 r., III CZP 79/02, Rej. 2003, Nr 5, s. 149–159. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współczesne problemy prawa prywatnego Księga Pamiątkowa Profesora Edwarda Gniewka
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: