Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00773 016044 17038303 na godz. na dobę w sumie
Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach - ebook/pdf
Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8214-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).
Niniejsza publikacja przedstawia osiągnięcia badawcze oraz refleksję naukową pracowników naukowych z ośrodków naukowych z całej Polski. Zamieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zawierają interesujące rozważania na temat aktualnych problemów związanych z teoretycznymi, metodycznymi i praktycznymi problemami w dziedzinie nauki o zarządzaniu zasobami ludzkimi. W większości artykułów zaprezentowane zostały wyniki badań własnych oraz sądy i opinie sformułowane na podstawie studiów literaturowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp W dzisiejszych czasach zauważyć można, że decydujące znaczenie w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa ma rozwój potencjału ludzkiego uwzględniany w for- mowaniu i realizowaniu strategii firmy. W sytuacji, gdy najnowocześniejsze technologie mogą zestarzeć się w ciągu kilku miesięcy, zaś wykorzystywane systemy organizacji pracy mogą zostać przejęte przez konkurencję, przedsiębiorstwo powinno zwrócić szczególną uwagę na ludzi, ich rozwój i wykorzystanie ich potencjału pracy1. Szanse na przetrwanie i dalszy rozwój mają tylko te przedsiębiorstwa, które nastawio- ne są na ciągłe podnoszenie swojej konkurencyjności poprzez odpowiednie zarządzanie posiadanym kapitałem ludzkim. Pracownicy ze swoją wiedzą, umiejętnościami i kom- petencjami traktowani są jako podstawowe źródło osiągania przewagi konkurencyjnej. Dzieje się tak z uwagi na wzrost roli wiedzy oraz fakt, że jednym z ważnych aspektów zmieniających się w organizacji jest modyfikowanie struktury władzy. Kluczowa pozycja nie należy już do posiadaczy kapitału materialnego, lecz do posiadaczy kapitału wiedzy. Człowiek staje się największym bogactwem organizacji – posiadane przez niego umiejęt- ności, zdolności, jego doświadczenie i wiedza. Należy podkreślić, iż obecnie na całkowitą wartość organizacji, oprócz tradycyjnego kapitału materialnego – rzeczowego i finanso- wego, składa się także kapitał intelektualny – społeczny, ludzki, organizacyjny2. W gospodarce globalnej, dzięki usprawnieniom organizacji i zarządzania, organizacje potrzebują z reguły mniej aktywów fizycznych, tzn. materialnych, by uzyskać wyższą efek- tywność aniżeli w epoce industrialnej. Większego znaczenia zaczynają nabierać wartości niematerialne, tzn. niewidzialny kapitał intelektualny jakim są ludzie, marka, lojalność pracowników i kontrahentów, reputacja, wyniki badań itp. Zrozumiałe wydaje się zain- teresowanie badaczy tą problematyką. Wszechstronnie zmieniające się otoczenie zmusza organizacje do dramatycznych wysiłków związanych nie tylko z osiąganiem, ale przede wszystkim z utrzymaniem pozycji konkurencyjnej na globalnych rynkach. Oznacza to, że oprócz pomnażania aktywów, powiększania liczby klientów, zwiększenia rozmiarów ryn- ku, szybkiego wprowadzania zmian technologicznych i organizacyjnych, osiągania wyż- szej rentowności i satysfakcji klientów, jak również dostarczania korzyści właścicielom i akcjonariuszom, należy także rozwijać umiejętności mierzone sukcesami w zarządzaniu wiedzą i wykorzystanie kapitału intelektualnego organizacji. Okazuje się, że w wyścigu konkurencyjnym na czoło wysuwają się organizacje inteligentne, które oprócz potencjału technicznego, technologicznego, finansowego, jak również umiejętności przystosowania się do otoczenia, elastyczności w tworzeniu związków z innymi uczestnikami rynku oraz wysokich umiejętności zarządzania, mają zdolność pozyskiwania kapitału intelektual- 1 Z. Janowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2002, s. 141. 2 M. Żemigała, Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo PLACED, Warszawa 2009, s. 169. 8 nego oraz zarządzania wiedzą. Jak można zauważyć, wyzwaniem dla organizacji na po- czątku trzeciego tysiąclecia jest wypracowanie kanonów zasad, które służą zarządzaniu wiedzą i które w globalnej gospodarce będą głównymi determinantami wyznaczającymi przestrzeń swobody dla ich przetrwania i rozwoju3. Lokowanie i pozyskiwanie zasobów wiedzy powinno być dopasowane do istniejących struktur oraz nie powinno prowadzić do ponoszenia znaczących nakładów w stosunku do oczekiwanych korzyści. Organizacje powinny być zainteresowane przekształceniem wiedzy jednostki w wiedzę organizacji w celu przyczyniania się do sukcesu organizacji. Niniejsza publikacja przedstawia osiągnięcia badawcze oraz refleksję naukową pra- cowników naukowych z ośrodków naukowych z całej Polski. Zamieszczone w niniejszym zbiorze artykuły zawierają interesujące rozważania na temat aktualnych problemów zwią- zanych z teoretycznymi, metodycznymi i praktycznymi problemami w dziedzinie nauki o zarządzaniu zasobami ludzkimi. W większości artykułów zaprezentowane zostały wyni- ki badań własnych oraz sądy i opinie sformułowane na podstawie studiów literaturowych. Publikację rozpoczyna rozdział 1 (Ewa Dębińska-Rudy), w którym przybliżono proble- matykę kapitału ludzkiego jako podstawowej wartości nowoczesnych organizacji. Skuteczne zarządzanie organizacją polega bowiem na umiejętnym wykorzystaniu zasobów ludzkich. Właściwe zarządzanie to zarządzanie kompetentnymi pracownikami i ich talentami, zdol- nościami, wiedzą, umiejętnościami, czy też ich motywacją do pracy. Aby przedsiębiorstwo mogło sprawnie funkcjonować, niezbędne jest zapewnienie w organizacji wymaganej liczby pracowników. Organizacja, która chce odnieść sukces na rynku, musi nie tylko zatrudniać fachowców, ale dbać o swoje zasoby ludzkie. Pracownicy, którzy będą odpowiednio mo- tywowani do pracy, będą efektywniej i skuteczniej wypełniać swoje obowiązki. Przedsię- biorstwa poszukują pracowników oddanych, lojalnych, którzy będą w stanie realizować cele i misje przedsiębiorstwa. Skuteczna organizacja, aby zatrzymać pracowników w swojej fir- mie, powinna tworzyć taką atmosferę, aby pracownicy chętnie w niej pracowali. Rozdział 2 (Marzena Wójcik) przedstawia miejsce i rolę kapitału ludzkiego w kapitale intelektualnym organizacji. Autorka zauważa, że konkurencyjność przedsiębiorstw w go- spodarce opartej na wiedzy jest związana z posiadaniem i sprawnym zarządzaniem zaso- bami niematerialnymi, w szczególności wiedzą i kapitałem intelektualnym. Podstawowym nośnikiem i jednocześnie generatorem wiedzy jest człowiek, który posiada kapitał ludzki. W rozdziale 3 (Dawid Książek, Paulina Rożenek, Sabina Warmuz) przedstawiony zo- stał klimat HRM jako nowa perspektywa w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Klimat HRM stanowi jeden ze społecznych czynników w tym zarządzaniu. Badania nad powyższym komponentem uległy intensyfikacji wraz z początkiem XXI w., dlatego też traktuje się go jako nową perspektywę w zarządzaniu kapitałem ludzkim. W związku z tym za cel ni- niejszego rozdziału przyjęto uporządkowanie stanu wiedzy z zakresu klimatu HRM jako jednego z aspektów systemu HRM oraz wskazanie luki badawczej dla poszerzenia wiedzy z zakresu podjętej problematyki. 3 Z. Malara, Przedsiębiorstwo w  globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 125-126. Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach 9 Aspekt obiektywizmu zatrudnienia i traktowania personelu w kontekście wydajności kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie porusza rozdział 4 (Małgorzata Szeliga). Aby kapi- tał ludzki mógł w pełni wykazać swoją wydajność i możliwości, zgodnie z art. 18  [3a]  Ko- deksu pracy, ważne jest zachowanie obiektywizmu w kwestii zatrudniania i równego trak- towania personelu pracowniczego. Od momentu transformacji Polska poczyniła w tym względzie znaczny postęp, jednak nadal jest wiele doniesień o tym, iż obowiązujące prawo nie jest należycie respektowane i przestrzegane. Opracowanie stanowi próbę określenia istniejących braków oraz przyczyn takiego stanu rzeczy, co w założeniu ma umożliwić znalezienie ewentualnych skutecznych rozwiązań na szczeblu prawnym, menadżerskim (kwestie związane z właściwym zarządzaniem), szkoleniowym (doskonalenie i dostoso- wywanie szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych) i społecznym (dbałość o personel w szerokim wymiarze zawodowym i ogólnospołecznym). Rozdział 5 (Anżeła Grilicka, Jarosław Pasternak) prezentuje podejścia do definiowania kapitału ludzkiego jako podstawy zarządzania oraz obiektu metodologii rachunkowości. Podjęto w nim próbę wyjaśnienia istoty i roli kapitału ludzkiego jako obiektu metodologii rachunkowości, poddano analizie poglądy wybitnych uczonych na definicje kapitału ludz- kiego i rozpatrzono w tym kontekście znaczenie zarządzania kapitałem ludzkim. Można konkludować, że wymieniona problematyka jest aktualna i potrzebuje dalszych badań. Rozdział 6  (Jadwiga Synowiec) porusza problematykę marketingu personalnego. W wielu średnich i małych przedsiębiorstwach praca kadrowa do niedawna sprowadzała się głównie do administrowania personelem, czyli zgodnie z tradycyjnym rozumieniem rozdzielano ją na różnorakie funkcje i stanowiska w przedsiębiorstwie. W znacznej części firm zakupy inwestycyjne czy modernizacja sieci komputerowej są nadal zdecydowanie ważniejsze niż sprawy kadrowe, a  przecież stwierdzenie, że największym zasobem fir- my są ludzie, nie straciło na swej aktualności. Aby przedsiębiorstwo mogło się rozwi- jać, niezbędne są przemyślenia i koncepcja dotycząca personelu przedsiębiorstwa oraz zorientowanej przyszłościowo, aktywnej i nowoczesnej organizacji i rozwoju gospodar- ki kadrowej. Takie czynniki jak konkurencyjność, tempo innowacji, pozycja zajmowana przez daną organizację na rynku i wykorzystanie szans zakładu dzięki zdolnościom wy- twórczym są coraz częściej określane jako jakość pracy z personelem pracowniczym i za- rządzanie nim. Osiąganie zadowalającego poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach krajowych i zagranicznych określa nie tylko poziom kosztów osobowych oraz wydajność produkcji, która równolegle do zastosowania rozwiązań technologicznych i zmian organizacyjnych może być przeniesiona na wyższy poziom lub zogniskowana na prowadzeniu zakładowej pracy kadrowej. Podstaw wysokiej wydajności lub produktyw- ności należy upatrywać w wysokich kwalifikacjach kapitału ludzkiego, jakim dysponuje zakład, tj. w zdobytych przez pracowników z dobrym wykształceniem ogólnym umiejęt- ności wykonywania wielu zawodów, w doskonaleniu zawodowym i wysokiej etyce pracy. Celem rozdziału 7  (Katarzyna Woźniak) jest wskazanie oraz próba oceny działań korporacji międzynarodowej McDonald’s w zakresie wspierania kapitału ludzkiego pra- cowników i franczyzobiorców poprzez działania w obszarze marketingu personalnego. Wstęp 10 Zawarto w nim genezę, pojęcie i kluczowe elementy marketingu personalnego oraz cha- rakterystykę i znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju organizacji. W dalszej części przed- stawiono kluczowe działania McDonald’s w zakresie marketingu personalnego. Środkiem do realizacji zakładanego celu jest przegląd literatury oraz analiza informacji zawartych w ulotkach informacyjnych i na głównej stronie internetowej korporacji. Przeprowadzo- na analiza wykazała różnorodność podejmowanych przez korporację działań w zakresie marketingu personalnego, które istotnie przyczyniają się do rozwoju kapitału ludzkiego pracowników i franczyzobiorców, w dużym stopniu determinując sukces organizacji na rynku międzynarodowym. Rozdział 8 (Agnieszka Górka-Chowaniec) ukazuje natomiast istotę human resour- ces z  perspektywy efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstw sektora gastronomii. W pierwszej części dokonano charakterystyki podstawowych kwestii z zakresu polityki kadrowej oraz przybliżono proces ewolucji polityki personalnej w Polsce i na świecie. W drugiej części rozdziału omówiono strategie współczesnej polityki kadrowej przed- siębiorstw sektora gastronomii. Wnioski mogą stanowić przyczynek do dalszej dyskusji dotyczącej zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach sektora gastronomii. W rozdziale 9 (Bożena Gajdzik) zwrócono uwagę na metodę zarządzania przez in- spirację. Termin „zarządzanie przez inspirację” ma pozytywny wydźwięk i oznacza zachę- canie pracowników do kreatywności i urzeczywistniania pomysłów. Metoda ta zyskuje popularność, gdyż kładzie nacisk na samodzielność pracowników, jako pewien rodzaj autonomii, na rozwiązywanie problemów i doskonalenie organizacji. Od angażowania pracowników w rozwiązywanie problemów przechodzi się do poszukiwania możliwości realizacji marzeń, inicjowania czegoś nowego, niebanalnego, a nawet abstrakcyjnego. Pro- blemem jest natomiast kwestia złożoności zarządzania przez inspirację i wpływ różnych uwarunkowań kulturowych na przebieg procesu w organizacji. Rozdział 10 (autorstwa Damiana Kocota i Małgorzaty Smolarek) porusza problem właściwego wyboru partnerów outsourcingowych. W tym celu przybliżone zostało po- jęcie outsourcingu. Przedstawiona została sekwencja wyboru i metody selekcji partnera outsourcingowego. Wysunięto wniosek, iż tylko skuteczny wybór partnera outsourcingo- wego jest warunkiem efektywnego wdrożenia outsourcingu. W dalszej części zwrócono uwagę na problematykę wyboru partnerów outsourcingowych w zakresie wydzielania funkcji zarządzania zasobami ludzkimi. Mam nadzieję, że różnorodność omawianych w  niniejszej publikacji problemów wzbudzi refleksję naukową i  przyczyni się do twórczej wymiany poglądów i dyskusji. Małgorzata Smolarek Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: