Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00335 006705 20585581 na godz. na dobę w sumie
Współczesne wyzwania rozwoju przedsiębiorstw i regionów - ebook/pdf
Współczesne wyzwania rozwoju przedsiębiorstw i regionów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 222
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3883-3599-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).
Tendencje zachodzące obecnie w sferze społeczno- gospodarczej sprawiają, że przyszłość przedsiębiorstw i regionów jawi się jako niestabilny układ szans i zagrożeń. Dynamiczne zmiany sytuacji rynkowej wymuszają ciągłą modyfikację strategii zarządzania, a tym samym umiejętność wykorzystywania pojawiających się szans rozwojowych. Głównym motorem działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa i regiony funkcjonujące w przestrzeni społeczno-gospodarczej jest niewątpliwie chęć osiągnięcia sukcesu. Mimo że sukces jest pojęciem wielowymiarowym i kompleksowym, to jednak w obliczu dużej nieprzewidywalności i wysokiego poziomu ryzyka za sukces należy uznać zdobycie i utrzymanie przez przedsiębiorstwa i regiony przewagi konkurencyjnej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Postępująca globalizacja współczesnej gospodarki wpływa na jej coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Dynamika i wszechobecność zacho- dzących zmian powodują z kolei, że aby odnieść sukces rynkowy nie wystarczy już działać w myśl zasady „dogonić jutro”, lecz zasady „wyprzedzić jutro”. Ko- nieczne staje się zatem ciągłe doskonalenie dotychczas wykorzystywanych technologii i rozwiązań organizacyjnych, w celu zaoferowania nowych produk- tów i usług, które sprostają zmieniającym się oczekiwaniom rynkowym. Poszu- kiwanie alternatywnych sposobów uzyskiwania przewagi konkurencyjnej jest tym samym podstawowym wyznacznikiem funkcjonowania wszystkich podmio- tów gospodarujących, zarówno prywatnych jak i publicznych. Monografia stanowi wkład w dyskusję na temat problemów i wyzwań gospodarczych rozpatrywanych zarówno z perspektywy makroekonomicznej, jak i mikroekonomicznej. Wchodzące w skład monografii opracowania wielu autorów – osób reprezentujących różne ośrodki akademickie z całego kraju oraz różne dyscypliny naukowe, które mieszczą się w dziedzinie nauk ekonomicz- nych i dziedzinie nauk prawnych – zmierzają do wymiany doświadczeń, spo- strzeżeń i wniosków, a także upowszechniania wyników zrealizowanych badań oraz analiz ekonomicznych i prawnych. Ze względu na przyjęte płaszczyzny dyskusji, opracowanie zostało podzie- lone na cztery części. W pierwszej znalazły się artykuły, których tematyka oscy- luje wokół kwestii rozwoju społeczno-gospodarczego. Nierówności dochodowe, podatność gospodarki na kryzys, międzynarodowa konkurencyjność gospodarki to niektóre z omówionych problemów. Druga część monografii obejmuje arty- kuły, których autorzy prezentują problemy w zakresie finansów – zarówno pu- blicznych, jak przedsiębiorstw. Europejska unia bankowa, finansowanie inwe- stycji przedsiębiorstw i samorządów, rola sektora ubezpieczeń to niektóre z kwestii poruszonych w tej części monografii. Trzecia część publikacji została poświęcona aktualnym wyzwaniom w obszarze zarządzania i marketingu. Auto- 7 rzy artykułów skoncentrowali się, między innymi, na sprawach związanych z kluczowymi kompetencjami, zachowaniach konsumentów i współpracy pod- miotów gospodarczych. W ostatniej, czwartej części opracowania, znalazły się artykuły zwracające uwagę na prawne aspekty prowadzenia działalności. Doty- kają spraw związanych z upadłością, jawnością administracyjną oraz gospoda- rowaniem przestrzenią. Należy w tym miejscu podkreślić, że publikacja powstała dzięki otwarto- ści i zaangażowaniu osób, które przyjęły zaproszenie do naukowej dyskusji na temat współczesnych problemów i wyzwań gospodarczych. Przekazując niniej- szą monografię w Państwa ręce, żywię nadzieję, że ujęte w niej artykuły będą stanowiły istotny wkład w proces pogłębiania wiedzy ekonomicznej, a przede wszystkim sprostają Państwa aktualnym oczekiwaniom. Obserwując dynamicz- ne zmiany gospodarcze zachodzące w otoczeniu, jestem jednak świadom, że treści zawarte w opracowaniu po pewnym czasie zdezaktualizują się. Uznając to za naturalną kolej rzeczy, a nade wszystko za przyczynek do ciągłego doskona- lenia, zapraszam tych z Państwa, którym bliskie są poruszane zagadnienia, do włączenia się w naukową dyskusję zainicjowaną przez pracowników Państwo- wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Jestem przekonany, że efektem otwartości i zaangażowania kolejnych osób z różnych ośrodków akademickich będzie kolejna monografia, w której znajdą się materiały poruszające problemy i wyzwania gospodarcze jutra. Artur Zimny 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Współczesne wyzwania rozwoju przedsiębiorstw i regionów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: