Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00332 008226 11002031 na godz. na dobę w sumie
Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II - ebook/pdf
Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , Liczba stron: 1000
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7387-880-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja Wspólnotowe prawo gospodarcze Tom II przedstawia najważniejsze, z punktu widzenia obrotu gospodarczego, uregulowania europejskiego prawa materialnego dotyczące m.in.:

Publikacja stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną dla aplikantów, studentów prawa, administracji i ekonomii. Jest niezwykle przydatna w pracy sędziów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, urzędników i przedsiębiorców.
Niniejsza książka stanowi Tom II drugiego zmienionego wydania publikacji Wspólnotowe prawo gospodarcze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE Wspólnotowe prawo gospodarcze T. II Publikacja przedstawia najważniejsze, z punktu widzenia obrotu gospodarczego, uregulowania eu- ropejskiego prawa materialnego dotyczące m.in.: ü ü ü ü ü ü ü Prawa spółek, Ochrony konkurencji i konsumenta, Podatków, Usług finansowych i prawniczych, Ochrony własności intelektualnej, Zamówień publicznych, Nowych technologii i mediów elektronicznych. Publikacja stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną dla aplikantów, studen- tów prawa, administracji i ekonomii. Jest niezwykle przydatna w pracy sę- dziów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, urzędników i przedsiębior- ców. STUDIA PRAWNICZE Cieśliński (red.) Wspólnotowe prawo gospodarcze Tom II 2. wyd. , (red.), dr Dariusz Adamski dr Teresa Kor- Dr Aleksander Cieśliński butowicz dr Witold Srokosz (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii dr Aldona Dereń Jerzy Zygadło Uniwersytetu Wrocławskiego), , dr Krzysztof Zymonik (Zakład Ekonomii i Prawa Gospodarczego Politech- niki Wrocławskiej), (wspólnik kancelarii Squire Sanders Dempsey, wykładowca na aplikacji radcowskiej i adwokackiej w Warszawie). adw. dr Eligiusz Jerzy Krześniak , , STUDIA PRAWNICZE Wspólnotowe prawo gospodarcze Tom II Aleksander Cieśliński (red.) Niniejsza książka stanowi Tom II drugiego zmienionego wydania publikacji Wspólnotowe prawo gospodarcze . Tom I dotyczący swobód jednolitego rynku znajduje się w przygotowaniu. ISBN 978-83-7387-880-8 www.sklep.beck.pl e-mail: dz. handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601 9 7 8 8 3 7 3 8 7 8 8 0 8 Cena 99,00 z³ C H BECK • • 2. wydanie C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Wspólnotowe prawo gospodarcze W sprzeda¿y: M. Szpunar, M. Ahlt PRAWO EUROPEJSKIE, wyd. 4 Podrêczniki Prawnicze M. Herdegen PRAWO EUROPEJSKIE, wyd. 2 Akademia Prawa prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska (red.) PRAWO INSTYTUCJONALNE UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 3 Podrêczniki Prawnicze M. Bernat ORZECZNICTWO TRYBUNA£U SPRAWIEDLIWOŒCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Orzecznictwo Europejskie dr Ewa Rott-Pietrzyk AGENT HANDLOWY. REGULACJE POLSKIE I EUROPEJSKIE Monografie Prawnicze dr hab. Jacek Napiera³a EUROPEJSKIE PRAWO SPÓ£EK Zarys Prawa prof. dr hab. Ewa £êtowska EUROPEJSKIE PRAWO UMÓW KONSUMENCKICH Zarys Prawa PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Wspólnotowe prawo gospodarcze Tom II Redaktor dr Aleksander Cieœliñski Autorzy dr Dariusz Adamski, dr Aleksander Cieœliñski, dr Aldona Dereñ, dr Teresa Korbutowicz, adw. dr Eligiusz Jerzy Krzeœniak, dr Witold Srokosz, Jerzy Zygad³o, dr Krzysztof Zymonik 2. wydanie zmienione Propozycja cytowania: A. Cieœliñski (red.), Wspólnotowe prawo gospodarcze, t. II, wyd. 2, Nb. 88, Warszawa 2007 Poszczególne czêœci opracowali: Dariusz Adamski: czêœæ III – rozdzia³ II; czêœæ VII – rozdzia³ III Aleksander Cieœliñski: czêœæ I; czêœæ II; czêœæ III – rozdzia³ I; czêœæ IV; czêœæ V – rozdzia³ IV; czêœæ VI; czêœæ VII – rozdzia³ II Aldona Dereñ: czêœæ V – rozdzia³ I–III; czêœæ VI – rozdzia³ IV; czêœæ VII – rozdzia³ I, II Teresa Korbutowicz: czêœæ VI – rozdzia³ I, II, III Eligiusz Jerzy Krzeœniak: czêœæ IV Witold Srokosz: czêœæ V – rozdzia³ IV Jerzy Zygad³o: czêœæ II Krzysztof Zymonik: czêœæ III – rozdzia³ I Redakcja: Barbara Œliwka © Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Wers Design Sp. z o.o., Chmielniki 6 ISBN 978-83-7387-880-8 Przedmowa Oddajemy do Pañstwa r¹k Tom II podrêcznika „Wspólnotowe prawo go- Przedmowa Przedmowa spodarcze”. W przeciwieñstwie do wydania pierwszego jego zawartoœæ nie stanowi obecnie owocu pracy jednej osoby. Autor poprzedniego wydania po- stanowi³ bowiem zaprosiæ do wspó³udzia³u przy opracowywaniu bardzo ró¿- nych i niejednokrotnie odleg³ych dzia³ów materialnego prawa Wspólnot Europejskich specjalistów w danej dziedzinie. Dlatego tylko Czêœæ I do- tycz¹ca uznawania dyplomów i kwalifikacji jest nadal napisana wy³¹cznie przez niego (w porównaniu z wydaniem pierwszym uleg³a ona powa¿nemu rozbudowaniu). Natomiast zawartoœæ pozosta³ych rozdzia³ów, które znajdo- wa³y siê w 1. wydaniu, a nie zosta³y objête zakresem obecnego T. I, stanowi efekt wspó³pracy z innymi autorami. Pozwoli³o to nie tylko dokonaæ niezbêdnych aktualizacji, ale uzyskaæ nowe ujêcie wielu zagadnieñ – zarówno w szerszym kontekœcie ca³ego wspól- notowego prawa gospodarczego, jak i z perspektywy autora specjalizuj¹cego siê w œciœle okreœlonej problematyce. Dziêki temu czytelnicy otrzymuj¹ opra- cowania nie tylko znacznie poszerzone, ale tak¿e o wiele bardziej pog³êbione. W tym kontekœcie na szczególn¹ uwagê zas³uguje prawo spó³ek, jednolitego rynku finansowego, ochrony w³asnoœci intelektualnej oraz ochrony konkurencji. Ju¿ tak znaczne rozbudowanie rozwa¿añ w stosunku do 1. wydania, powo- duj¹ce istotne zwiêkszenie ich objêtoœci, uzasadnia³o podzielenie ca³oœci ma- teria³u na dwa odrêbne tomy. Jednak w niektórych przypadkach, jak np. pra- wo reklamy czy spo³eczeñstwa informacyjnego, trudno nawet mówiæ o kon- tynuacji, gdy¿ z zupe³nie szcz¹tkowych informacji tam zawartych powsta³y samodzielne i kompleksowe opracowania. Autorzy zdecydowali siê zarazem dokonaæ uzupe³nienia podrêcznika o zupe³nie nowe dziedziny. Szczególny nacisk po³o¿ono na te dzia³y, w których w ci¹gu zaledwie kilku lat dokona³ siê niewyobra¿alny rozwój unormowañ, jak prawo mediów elektronicznych re- guluj¹ce niezwykle interesuj¹c¹ problematykê sektora telekomunikacji i poli- tyki audiowizualnej. Na polecenie zas³uguje równie¿ wprowadzenie w ra- mach prawa finansowego trzech znacznych rozdzia³ów dotycz¹cych niezbêd- nej dzisiaj dziedziny podatków. Zawartoœæ tego tomu nie stanowi oczywiœcie opracowania wszystkich dziedzin prawa materialnego, co by³oby niemo¿liwe nawet z powodu objêto- VI Przedmowa œci, jak¹ musia³aby cechowaæ siê tego rodzaju publikacja. Dobór ten ma cha- rakter autorski i oparty zosta³ na przekonaniu o tym, które z tych dziedzin s¹ nie tylko najbardziej reprezentatywne, ale tak¿e szczególnie potrzebne. Autorzy maj¹ nadziejê, ¿e dziêki temu „Wspólnotowe prawo gospodar- cze” bêdzie stanowi³o nie tylko pomoc dydaktyczn¹ dla studentów ró¿nych kierunków i aplikantów przygotowuj¹cych siê do wykonywania zawodów prawniczych. Konstrukcja tego podrêcznika, oparta na przepisach i orzecz- nictwie, czyni go równie¿ przydatnym narzêdziem w rêkach praktyków wspo- magaj¹c ich w codziennym stosowaniu prawa. dr Aleksander Cieœliñski Przegl¹d treœci Przegl¹d treœci Przegl¹d treœci Str. Nb. Przedmowa ................................................................................. V Wykaz skrótów ........................................................................... XXXI Wykaz literatury ......................................................................... XXXV Czêœæ I. Uznawanie dyplomów i kwalifikacji Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne .............................................. § 1. Wprowadzenie ................................................................ § 2. Uznawanie wykszta³cenia dla celów akademickich ...... Rozdzia³ II. Ogólne za³o¿enia systemu uznawania kwalifi- kacji zawodowych ................................................................ § 3. Uwagi wstêpne ................................................................ § 4. Dorobek orzecznictwa .................................................... § 5. Rozwój prawa pozytywnego .......................................... § 6. Zawody regulowane ........................................................ § 7. Wykonywanie us³ug w œwietle nowej dyrektywy .......... Rozdzia³ III. System ogólny .................................................... § 8. Zakres regulacji .............................................................. § 9. Pojêcie dyplomu i innych dokumentów ......................... § 10. Zasady uznawania ........................................................... § 11. Specyfika kwalifikacji zdobytych w drodze praktyki .... Rozdzia³ IV. System sektorowy ............................................... § 12. Wzajemne uznanie dyplomów ....................................... § 13. Harmonizacja wymów kszta³cenia ................................. § 14. Szczególne aspekty dzia³alnoœci w innym pañstwie ...... § 15. Dyplomy systemu ogólnego i sektorowego zdobyte 3 3 4 9 9 10 20 30 35 38 38 40 44 61 65 65 75 85 1 1 2 9 9 10 23 35 43 50 51 53 60 90 96 96 114 127 poza obszarem UE .......................................................... 87 131 Rozdzia³ V. Zawody prawnicze ............................................... § 16. Za³o¿enia ogólne ............................................................. 92 92 136 136 VIII Przegl¹d treœci § 17. Us³ugi w innym pañstwie ............................................... 99 § 18. Sta³a praktyka w innym pañstwie ................................... 106 § 19. Pe³na integracja z adwokatami miejscowymi ................ 114 § 20. Kodeks etyczny prawników UE ..................................... 118 141 149 161 167 Str. Nb. Czêœæ II. Prawo socjalne Rozdzia³ I. Wprowadzenie ...................................................... 131 168 Rozdzia³ II. Zakaz dyskryminacji .......................................... 138 174 § 21. Zagadnienia ogólne ......................................................... 138 § 22. Równe traktowanie p³ci w stosunkach pracy ................. 144 174 183 § 23. Dyskryminacja w zakresie regulowanym przez art. 13 TWE .................................................................... 158 205 § 24. Równouprawnienie p³ci w prawie ubezpieczeñ spo³ecznych ..................................................................... 162 210 Rozdzia³ III. Powszechne prawo pracy ................................. 168 217 § 25. Regulacja stosunków pracy ............................................ 168 § 26. Informacja i konsultacja pracowników .......................... 169 § 27. Czas pracy ....................................................................... 174 § 28. Delegowanie pracowników ............................................ 179 § 29. Ochrona interesów pracowników w sytuacjach nad- zwyczajnych ................................................................... 185 § 30. Ochrona kobiet i macierzyñstwa .................................... 195 § 31. Ochrona pracy m³odych pracowników ........................... 200 § 32. Bezpieczeñstwo i higiena pracy ..................................... 203 217 218 227 236 243 260 267 268 Rozdzia³ IV. Wspólnotowe prawo ubezpieczeñ spo³ecznych . 210 273 § 33. Uwagi wstêpne ................................................................ 211 273 § 34. Zasady koordynacji krajowych systemów ubezpieczeñ spo³ecznych ..................................................................... 212 § 35. Zakres podmiotowy ........................................................ 224 § 36. Zakres przedmiotowy ..................................................... 226 276 295 299 Czêœæ III. Ochrona konsumenta Rozdzia³ I. Wprowadzenie ...................................................... 247 333 Rozdzia³ II. Prawo ochrony konsumenta .............................. 251 338 § 37. Ochrona bezpieczeñstwa i zdrowia konsumentów ........ 251 § 38. Prawa informacyjne konsumenta ................................... 295 § 39. Regulacje warunków sprzeda¿y ..................................... 299 § 40. Kredyty konsumenckie ................................................... 313 338 399 410 435 Przegl¹d treœci IX Str. Nb. § 41. Turystyka ........................................................................ 317 443 Rozdzia³ III. Wspólnotowe prawo reklamy .......................... 324 455 § 42. Wprowadzenie ................................................................ 324 § 43. Regulacja wspólnotowego prawa pierwotnego .............. 324 § 44. Reklama nieuczciwa ze wzglêdu na jej treœæ ................. 329 § 45. Reklama nieuczciwa ze wzglêdu na jej formê ............... 342 § 46. Telewizyjne us³ugi handlowe ......................................... 346 455 457 463 493 504 Czêœæ IV. Prawo spó³ek Rozdzia³ I. Harmonizacja prawa spó³ek ............................... 355 520 § 47. Wprowadzenie ................................................................ 355 § 48. Uregulowania wspólne ................................................... 361 § 49. Spó³ka akcyjna ................................................................ 370 § 50. Koncerny (rachunkowoœæ) .............................................. 385 § 51. Upad³oœæ ......................................................................... 388 520 526 537 564 568 Rozdzia³ II. Podmioty ponadnarodowe ................................. 392 573 § 52. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) ............................................................................. 392 § 53. Europejska Spó³ka Akcyjna (Societas Europea) ........... 398 § 54. Spó³dzielnia Europejska ................................................. 414 § 55. Inne podmioty ponadnarodowe ...................................... 431 574 584 604 637 Czêœæ V. Prawo finansowe Rozdzia³ I. Europejskie prawo podatkowe i jego harmoni- zacja ...................................................................................... 437 639 § 56. Uwagi wprowadzaj¹ce .................................................... 437 639 Rozdzia³ II. Europejski model podatku VAT ........................ 446 646 § 57. Harmonizacja podatków poœrednich – ujednolicanie podatku od wartoœci dodanej .......................................... 446 646 § 58. Europejski model podatku VAT w œwietle przepisów Szóstej Dyrektywy .......................................................... 449 649 Rozdzia³ III. Podatek akcyzowy w Unii Europejskiej ......... 484 689 § 59. Zasady funkcjonowania .................................................. 484 689 § 60. Dyrektywa strukturalna Nr 92/83/EWG w sprawie har- monizacji struktur podatku akcyzowego na alkohol i wyroby alkoholowe ...................................................... 500 710 § 61. Europejski system opodatkowania akcyz¹ wyrobów tytoniowych .................................................................... 505 716 X Przegl¹d treœci § 62. Opodatkowanie akcyz¹ paliw i energii .......................... 510 723 § 63. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym produktów energetycznych – podstawy prawne ............................... 512 725 Str. Nb. Rozdzia³ IV. Jednolity rynek finansowy ................................ 514 726 § 64. Zagadnienia wstêpne ...................................................... 515 § 65. Instytucje kredytowe ....................................................... 518 § 66. Ubezpieczenia ................................................................. 539 § 67. Papiery wartoœciowe ....................................................... 551 726 727 751 766 Czêœæ VI. Ochrona konkurencji Rozdzia³ I. Wprowadzenie ...................................................... 573 781 § 68. Zagadnienia ogólne ......................................................... 573 781 Rozdzia³ II. Zasady konkurencji dotycz¹ce przedsiêbiorstw ................................................................................................ 583 790 § 69. Porozumienia przedsiêbiorstw ........................................ 583 § 70. Nadu¿ycie pozycji dominuj¹cej na rynku ...................... 620 § 71. Koncentracja przedsiêbiorstw ........................................ 636 § 72. Zagadnienia proceduralne ............................................... 643 790 829 844 847 Rozdzia³ III. Regulacja oddzia³ywania pañstwa na gospo- darkê ..................................................................................... 660 863 § 73. Monopole pañstwowe ..................................................... 660 § 74. Przedsiêbiorstwa sektora publicznego ........................... 662 § 75. Pomoc publiczna ............................................................. 674 863 866 876 Rozdzia³ IV. Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej ... 701 903 § 76. Uwagi wprowadzaj¹ce .................................................... 702 § 77. Ramy prawne .................................................................. 705 § 78. Przedmiot regulacji ......................................................... 716 § 79. Zasady postêpowania ...................................................... 725 § 80. Postêpowanie odwo³awcze ............................................. 744 § 81. Zmiany w systemie zamówieñ publicznych .................. 749 § 82. Umowy ramowe .............................................................. 759 § 83. Zmiany zamówieñ w sektorze u¿ytecznoœci publicznej 763 903 905 911 920 942 948 963 968 Czêœæ VII. Prawo nowych technologii, w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej Rozdzia³ I. Spo³eczeñstwo informacyjne ............................... 767 971 § 84. Pojêcie spo³eczeñstwa informacyjnego .......................... 768 972 Przegl¹d treœci XI Str. Nb. § 85. Prawne aspekty rozwoju spo³eczeñstwa informacyjne- go i Nowej Gospodarki ................................................... 774 980 § 86. Prawne regulacje handlu elektronicznego – aspekt miê- dzynarodowy i europejski .............................................. 781 § 87. Podpis elektroniczny ....................................................... 789 987 998 § 88. Elektroniczne systemy p³atnicze .................................... 797 1013 § 89. Pieni¹dz elektroniczny .................................................... 800 1017 § 90. Ochrona konsumenta elektronicznego ........................... 803 1022 § 91. Opodatkowanie handlu elektronicznego ........................ 807 1029 § 92. Ochrona baz danych w spo³eczeñstwie informacyjnym 813 1037 Rozdzia³ II. Prawo w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej 816 1041 § 93. Zagadnienia ogólne ......................................................... 817 1041 § 94. Wynalazek jako przedmiot patentu ................................ 829 1052 § 95. Prawna ochrona znaków towarowych ............................ 850 1082 § 96. Wspólnotowe wzory przemys³owe i ich prawna ochrona 866 1106 § 97. Ochrona oznaczeñ geograficznych w Unii Europejskiej 872 1116 § 98. Topografia uk³adów scalonych ....................................... 878 1126 § 99. Ochrona praw autorskich ................................................ 880 1128 Rozdzia³ III. Wspólnotowe prawo mediów elektronicznych . 895 1142 § 100. Polityka ³¹cznoœci elektronicznej ................................... 895 1142 § 101. Polityka audiowizualna ................................................... 910 1184 Wykaz powo³ywanych orzeczeñ i decyzji .............................. 925 Indeks rzeczowy ....................................................................... 941 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Str. Nb. Przedmowa ................................................................................. V Wykaz skrótów ........................................................................... XXXI Wykaz literatury ......................................................................... XXXV Czêœæ I. Uznawanie dyplomów i kwalifikacji Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne .............................................. § 1. Wprowadzenie ................................................................ § 2. Uznawanie wykszta³cenia dla celów akademickich ...... I. Ramy instytucjonalno-prawne ..................................... II. Suplement do dyplomu ................................................ III. System transferu punktów ........................................... Rozdzia³ II. Ogólne za³o¿enia systemu uznawania kwalifi- kacji zawodowych ................................................................ § 3. Uwagi wstêpne ................................................................ § 4. Dorobek orzecznictwa .................................................... I. Dyskryminacja ............................................................. II. Bariery niedyskryminuj¹ce .......................................... III. Zasady traktowania zagranicznych dyplomów ........... 1. Dyplomy uznane w pañstwie przyjmuj¹cym ......... 2. Dyplomy nieuznane w pañstwie przyjmuj¹cym ..... 2.1. Dopuszczalnoœæ weryfikacji ............................ 2.2. Wymóg ca³oœciowej oceny .............................. IV. Zagadnienia dodatkowe ............................................... § 5. Rozwój prawa pozytywnego .......................................... I. System sektorowy ........................................................ 1. Geneza ..................................................................... 2. Model regulacji ....................................................... II. System ogólny ............................................................. 1. Zasada ograniczonego zaufania .............................. 2. Mechanizmy uznawania .......................................... 3 3 4 4 6 7 9 9 10 11 12 14 14 14 15 16 17 20 20 20 20 23 24 25 1 1 2 3 6 7 9 9 10 11 13 15 15 16 17 19 20 23 23 23 24 26 27 28 XIV Spis treœci Str. Nb. III. Nowa dyrektywa 2005/36/WE .................................... IV. Szczególne regulacje dotycz¹ce niektórych zawodów 1. Status prawny rewidentów ...................................... 2. Agenci handlowi ..................................................... 3. PrzewoŸnicy w transporcie drogowym ................... § 6. Zawody regulowane ........................................................ I. Pojêcie .......................................................................... II. Prawo do wykonywania zawodu a dyplom ukoñcze- nia studiów ................................................................... III. Terytorialne zró¿nicowanie katalogu zawodów .......... IV. Definicje zaktualizowane ............................................ § 7. Wykonywanie us³ug w œwietle nowej dyrektywy .......... I. Ogólny zakaz ograniczeñ ............................................ II. Zg³aszanie dzia³alnoœci ................................................ III. Dopuszczalnoœæ weryfikacji kwalifikacji ................... IV. Pozosta³e zasady .......................................................... Rozdzia³ III. System ogólny .................................................... § 8. Zakres regulacji .............................................................. § 9. Pojêcie dyplomu i innych dokumentów ......................... I. Dyrektywa 89/48/EWG ............................................... II. Dyrektywa 92/51/EWG ............................................... § 10. Zasady uznawania ........................................................... I. Rozwi¹zania ogólne ..................................................... 1. Procedura uznania ................................................... 2. Wykonywanie zawodu w pañstwie, w którym nie jest on regulowany .................................................. 3. Zró¿nicowanie zakresu czynnoœci zawodowych .... 4. Pochodzenie z pañstwa, w którym zawód nie jest re- gulowany ................................................................. 5. Rozwi¹zania nowej dyrektywy ............................... II. Dopuszczalne wymogi dodatkowe .............................. 1. Zró¿nicowanie okresów kszta³cenia ....................... 2. Zró¿nicowanie zakresu przygotowania zawodowego 3. Wymogi pozosta³e ................................................... 4. Rozwi¹zania nowej dyrektywy ............................... III. Uznanie czêœciowe ...................................................... 1. (cid:1)ród³o problemu ..................................................... 2. Stanowisko Trybuna³u ............................................ 3. Rozwi¹zania nowej dyrektywy ............................... IV. Uznanie a zró¿nicowanie poziomów przygotowania . 1. Obecne zasady uznawania ...................................... 2. Rozwi¹zania nowej dyrektywy ............................... 26 27 28 29 30 30 30 32 32 33 35 35 36 37 37 38 38 40 40 42 44 44 44 45 46 47 49 49 51 51 53 54 55 55 55 57 58 58 59 31 32 32 33 34 35 35 36 37 39 43 44 46 47 48 50 51 53 54 56 60 60 60 62 63 64 66 68 70 71 76 79 81 81 82 84 85 86 88 Spis treœci § 11. Specyfika kwalifikacji zdobytych w drodze praktyki .... I. Zakres przedmiotowy .................................................. II. Obecne zasady uznawania ........................................... III. Rozwi¹zania nowej dyrektywy ................................... Rozdzia³ IV. System sektorowy ............................................... § 12. Wzajemne uznanie dyplomów ....................................... I. Za³o¿enia ogólne .......................................................... 1. Dyplomy podlegaj¹ce uznaniu ............................... 2. Automatyczny charakter uznania ........................... 3. Rozwi¹zania nowej dyrektywy ............................... II. Prawa nabyte i okolicznoœci zastane ........................... 1. Regulacje podstawowe ............................................ 2. Postanowienia Traktatu Akcesyjnego z 2003 r. ...... 3. Rozwi¹zania nowej dyrektywy ............................... 3.1. Gwarancje ogólne ............................................ 3.2. Polskie pielêgniarki i architekci ...................... § 13. Harmonizacja wymów kszta³cenia ................................. I. Lekarze ......................................................................... II. Dentyœci ....................................................................... III. Pielêgniarki i po³o¿ne .................................................. IV. Weterynarze ................................................................. V. Farmaceuci ................................................................... VI. Architekci .................................................................... § 14. Szczególne aspekty dzia³alnoœci w innym pañstwie ...... I. Formy dzia³alnoœci ...................................................... II. Uzupe³niaj¹ce uregulowania zawodu dentysty i far- XV Str. Nb. 90 61 91 62 62 92 94 63 65 65 65 65 67 68 69 69 70 72 72 73 75 76 78 79 82 83 83 85 85 96 96 96 97 100 103 105 105 107 110 110 112 114 115 118 120 123 124 125 127 127 maceuty ........................................................................ 86 129 § 15. Dyplomy systemu ogólnego i sektorowego zdobyte poza obszarem UE .......................................................... I. Wymóg uznania przez inne pañstwo cz³onkowskie .... 1. Stanowisko orzecznictwa ........................................ 2. Regulacje pozytywne .............................................. II. Praktyczne zasady uznawania ..................................... III. Ograniczenie zakresu podmiotowego ......................... Rozdzia³ V. Zawody prawnicze ............................................... § 16. Za³o¿enia ogólne ............................................................. I. Geneza i zakres ............................................................ 1. Regulacje ponadpañstwowe .................................... 2. Zakres autonomii ustawodawcy krajowego ........... II. Funkcjonalne pojêcie adwokata .................................. 87 87 88 89 90 91 92 92 92 92 94 97 131 131 132 133 134 135 136 136 136 136 138 139 XVI Spis treœci Str. Nb. III. Swoboda œwiadczenia us³ug i przedsiêbiorczoœci – odes³anie ................................................................... § 17. Us³ugi w innym pañstwie ............................................... I. Pos³ugiwanie siê tytu³em zawodowym ....................... 97 99 99 II. Uprawnienia ................................................................. 100 1. Zakres ogólny .......................................................... 100 2. Uprawnienia procesowe .......................................... 102 III. Podporz¹dkowanie ....................................................... 104 § 18. Sta³a praktyka w innym pañstwie ................................... 106 I. Za³o¿enia ...................................................................... 106 II. Wymóg rejestracji ........................................................ 108 1. Charakter prawny .................................................... 109 2. Pañstwa, w których funkcjonuje wiêcej ni¿ jedna 140 141 142 143 143 145 147 149 149 151 152 korporacja o charakterze adwokackim ................... 110 153 III. Praktyka pod pierwotnie uzyskanym tytu³em zawo- dowym ......................................................................... 110 1. Zakres uprawnieñ .................................................... 111 2. Podporz¹dkowanie .................................................. 112 IV. Formy wykonywania zawodu ..................................... 113 § 19. Pe³na integracja z adwokatami miejscowymi ................ 114 I. Zastosowanie rozwi¹zañ systemu ogólnego ............... 115 II. Uznanie przez praktykê ............................................... 116 1. Wariant podstawowy ............................................... 116 2. Wariant uzupe³niaj¹cy ............................................. 117 § 20. Kodeks etyczny prawników UE ..................................... 118 155 156 157 159 161 162 164 165 166 167 Czêœæ II. Prawo socjalne Rozdzia³ I. Wprowadzenie ...................................................... 131 168 Rozdzia³ II. Zakaz dyskryminacji .......................................... 138 174 § 21. Zagadnienia ogólne ......................................................... 138 I. Pojêcie .......................................................................... 138 II. Zakres regulacji ........................................................... 139 III. Ciê¿ar dowodu ............................................................. 142 § 22. Równe traktowanie p³ci w stosunkach pracy ................. 144 I. Zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ ................... 144 II. Zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na wynagrodzenie . 148 1. Zakres przedmiotowy .............................................. 148 2. Gwarancje ochrony ................................................. 150 III. Równouprawnienie dostêpu do zatrudnienia, szkolenia, awansu zawodowego, warunków pracy i zwolnienia 151 1. Zakres przedmiotowy .............................................. 151 174 174 176 181 183 183 189 190 192 194 195 Spis treœci XVII Str. Nb. 2. Gwarancje ochrony ................................................. 157 202 § 23. Dyskryminacja w zakresie regulowanym przez art. 13 TWE .................................................................... 158 205 § 24. Równouprawnienie p³ci w prawie ubezpieczeñ spo³ecznych ..................................................................... 162 I. Systemy publiczne ....................................................... 162 II. Zak³adowe systemy ubezpieczeñ spo³ecznych ........... 164 210 211 214 Rozdzia³ III. Powszechne prawo pracy ................................. 168 217 § 25. Regulacja stosunków pracy ............................................ 168 § 26. Informacja i konsultacja pracowników .......................... 169 I. Prawo do informacji .................................................... 169 II. Prawo do informacji i konsultacji ............................... 171 III. Europejska Rada Zak³adowa ....................................... 172 § 27. Czas pracy ....................................................................... 174 I. Rozwi¹zania ogólne ..................................................... 174 II. Pracownicy niepe³noetatowi ........................................ 178 § 28. Delegowanie pracowników ............................................ 179 I. Zagadnienia ogólne ..................................................... 179 II. Warunki zatrudnienia obowi¹zuj¹ce w pañstwie wy- konywania pracy .......................................................... 180 III. Zabezpieczenie praw pracowników delegowanych .... 184 § 29. Ochrona interesów pracowników w sytuacjach nad- zwyczajnych ................................................................... 185 I. Przejœcie zak³adu pracy na innego pracodawcê .......... 185 II. Zwolnienia grupowe .................................................... 190 III. Ochrona pracowników w przypadku niewyp³acalno- œci pracodawcy ............................................................ 192 § 30. Ochrona kobiet i macierzyñstwa .................................... 195 I. Równouprawnienie p³ci – wzmianka .......................... 195 II. Ochrona prawna w zwi¹zku z ci¹¿¹ i wychowywa- niem dzieci ................................................................... 196 1. Gwarancje ogólne ................................................... 196 2. Ochrona zdrowia ..................................................... 197 3. Ochrona stosunku pracy .......................................... 197 4. Urlopy wychowawcze ............................................. 198 § 31. Ochrona pracy m³odych pracowników ........................... 200 § 32. Bezpieczeñstwo i higiena pracy ..................................... 203 217 218 218 221 223 227 227 233 236 236 239 242 243 243 251 255 260 260 261 261 263 264 265 267 268 Rozdzia³ IV. Wspólnotowe prawo ubezpieczeñ spo³ecznych 210 273 § 33. Uwagi wstêpne ................................................................ 211 273 § 34. Zasady koordynacji krajowych systemów ubezpieczeñ spo³ecznych ..................................................................... 212 276 XVIII Spis treœci Str. Nb. I. Zasada prawa w³aœciwego ........................................... 212 II. Zasada równego traktowania ....................................... 215 III. Zasada sumowania okresów ubezpieczenia ................ 218 1. Za³o¿enia ogólne ..................................................... 218 2. Instytucja w³aœciwa ................................................. 219 3. Sumowanie okresów ............................................... 220 IV. Przeciwdzia³anie kumulacji obowi¹zków i œwiadczeñ 222 § 35. Zakres podmiotowy ........................................................ 224 § 36. Zakres przedmiotowy ..................................................... 226 I. Za³o¿enia ogólne .......................................................... 226 II. Œwiadczenia emerytalne i renty rodzinne ................... 228 III. Œwiadczenia chorobowe i macierzyñskie ................... 231 IV. Œwiadczenia w razie wypadku i choroby zawodowej 234 V. Œwiadczenia rodzinne .................................................. 237 VI. Œwiadczenia z tytu³u bezrobocia ................................. 240 VII. Œwiadczenia inwalidzkie ............................................. 242 276 280 285 285 288 289 291 295 299 299 303 308 313 319 325 330 Czêœæ III. Ochrona konsumenta Rozdzia³ I. Wprowadzenie ...................................................... 247 333 Rozdzia³ II. Prawo ochrony konsumenta .............................. 251 338 § 37. Ochrona bezpieczeñstwa i zdrowia konsumentów ........ 251 338 I. System szczególnej regulacji bezpieczeñstwa pro- duktów ......................................................................... 254 1. ¯ywnoœæ .................................................................. 254 2. Farmaceutyki ........................................................... 257 3. Kosmetyki ............................................................... 259 4. Produkty motoryzacyjne ......................................... 259 5. Substancje niebezpieczne ....................................... 260 6. Inne .......................................................................... 261 7. Projekt zmian w zakresie znakowania substancji chemicznych ........................................................... 262 II. Ogólne bezpieczeñstwo produktów ............................ 262 1. Za³o¿enia ogólne ..................................................... 262 2. Obowi¹zki producenta w zakresie bezpieczeñstwa 344 345 348 349 350 351 352 354 355 355 produktów ............................................................... 264 356 3. Nadzór w³adz publicznych nad bezpieczeñstwem produktów ............................................................... 265 III. Odpowiedzialnoœæ za produkty niebezpieczne ........... 267 1. Przes³anki nowych rozwi¹zañ w zakresie odpowie- 359 362 dzialnoœci za jakoœæ produktu ................................. 268 363 Spis treœci XIX Str. Nb. 2. Podstawowe pojêcia stosowane w dyrektywie ....... 269 366 3. Okolicznoœci zwalniaj¹ce producenta od odpowiedzialnoœci za szkodê .................................. 273 371 4. Termin przedawnienia roszczeñ osoby poszkodo- wanej ....................................................................... 275 IV. Dyrektywy nowego podejœcia ..................................... 276 1. Rola dyrektyw i zakres regulacji ............................ 276 2. Rola norm zharmonizowanych ............................... 279 3. Oznakowanie CE ..................................................... 281 4. Procedury oceny zgodnoœci .................................... 290 § 38. Prawa informacyjne konsumenta ................................... 295 I. Opis produktów ........................................................... 295 II. Ceny ............................................................................. 297 III. Zu¿ycie energii ............................................................ 299 § 39. Regulacje warunków sprzeda¿y ..................................... 299 I. Niedozwolone klauzule umowne ................................ 299 II. Odpowiedzialnoœæ za jakoœæ œwiadczenia ................... 303 1. Podstawa prawna sprzeda¿y konsumenckiej .......... 303 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy sprzeda¿y 373 375 375 381 384 391 399 400 406 409 410 410 415 416 konsumenckiej ........................................................ 304 417 3. Terminy dochodzenia roszczeñ i uprawnienia rekla- macyjne konsumenta ............................................... 305 III. Nowoczesne formy sprzeda¿y ..................................... 306 1. Sprzeda¿ poza siedzib¹ przedsiêbiorstwa ............... 306 2. Umowy zawierane na odleg³oœæ ............................. 308 § 40. Kredyty konsumenckie ................................................... 313 I. Za³o¿enia ...................................................................... 313 II. Przedmiot regulacji ...................................................... 314 III. Zakres ochrony ............................................................ 315 1. Rozwi¹zania ogólne ................................................ 315 2. Kredyty w rachunku bie¿¹cym ............................... 316 3. Kredyty na nabycie dóbr ......................................... 317 § 41. Turystyka ........................................................................ 317 I. Imprezy pakietowe ...................................................... 319 II. Timesharing ................................................................. 320 III. Odpowiedzialnoœæ linii lotniczych za jakoœæ us³ug .... 322 419 421 422 426 435 436 437 438 438 441 442 443 445 448 452 Rozdzia³ III. Wspólnotowe prawo reklamy .......................... 324 455 § 42. Wprowadzenie ................................................................ 324 § 43. Regulacja wspólnotowego prawa pierwotnego .............. 324 § 44. Reklama nieuczciwa ze wzglêdu na jej treœæ ................. 329 I. Kontekst systemowy .................................................... 329 455 457 463 463
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: