Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00396 008528 10744628 na godz. na dobę w sumie
Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I Swobody rynku wewnętrznego - ebook/pdf
Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I Swobody rynku wewnętrznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1063
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7387-569-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom I książki „Wspólnotowe prawo gospodarcze' poświęcony swobodom rynku wewnętrznego, przedstawia w sposób kompleksowy i przejrzysty system prawny w tym zakresie, a więc:

Publikacja stanowi niezbędną pomoc zarówno dla praktyków, a zwłaszcza sędziów, radców prawnych, adwokatów i notariuszy, jak również aplikantów oraz studentów prawa, administracji i ekonomii.

Autor dokonuje analizy obowiązujących norm oraz omawia bardzo bogate orzecznictwo ETS w sposób ułatwiający jego zrozumienie dzięki referowaniu okoliczności faktycznych. Wskazuje także na zależności pomiędzy poszczególnymi swobodami oraz ich wpływ na stosowanie wielu dziedzin prawa w Polsce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE ü ü ü ü Tom I książki „Wspólnotowe prawo gospodarcze” poświęcony swobodom rynku wewnętrznego, przedstawia w sposób kompleksowy i przejrzysty system prawny w tym zakresie, a więc: zasady prawa rynku wewnętrznego, ü swobodę przepływu osób, swobodę przedsiębiorczości, swobodę świadczenia usług, swobodę przepływu towarów, swobodę przepływu kapitału oraz płatności. ü Publikacja stanowi niezbędną pomoc zarówno dla praktyków, a zwłaszcza sędziów, radców prawnych, adwokatów i notariuszy, jak również aplikantów oraz studentów prawa, administracji i ekonomii. Autor dokonuje analizy obowiązujących norm oraz omawia bardzo bogate orzecznictwo ETS w sposób ułatwiający jego zrozumienie dzięki referowa- niu okoliczności faktycznych. Wskazuje także na zależności pomiędzy poszczególnymi swobodami oraz ich wpływ na stosowanie wielu dziedzin prawa w Polsce. STUDIA PRAWNICZE Cieśliński Wspólnotowe prawo gospodarcze Tom I 2. wyd. Aleksander Cieśliński – doktor nauk prawnych i radca prawny. Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Katedrze Europeistyki Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Prowadzi także szko- lenia z zakresu prawa wspólnotowego dla radców prawnych, sędziów, adwokatów, urzędników oraz wykłady dla aplikantów. ISBN 978-83-7387-569-2 www.sklep.beck.pl e-mail: dz. handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601 9 7 8 8 3 7 3 8 7 5 6 9 2 Cena 99,00 z³ C H BECK • • STUDIA PRAWNICZE Wspólnotowe prawo gospodarcze Tom I Swobody rynku wewnętrznego Aleksander Cieśliński 2. wydanie C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Wspólnotowe prawo gospodarcze Swobody rynku wewnętrznego W sprzedaży: A. Nowak-Far (red.) Prawo Światowej organizacji Handlu a unia euroPejska Akademia Prawa A. Łazowski (red.) Prawo unii euroPejskiej. testy. kazusy. tablice, wyd. 4 Repetytoria C. H. Beck B. Kuźniak organizacje międzynarodowe. Pytania. tablice Ćwiczenia Becka M. Fedorowicz, K. Nizioł Prawo finansowe Polski i unii euroPejskiej Wykłady i Ćwiczenia M. M. Kenig-Witkowska (red.) Prawo instytucjonalne unii euroPejskiej, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze A. Łazowski, A. Zawidzka Prawo międzynarodowe Publiczne Podręczniki Prawnicze E. Skibińska Prawo unii euroPejskiej z wProwadzeniem Teksty Ustaw Becka Prawo unii euroPejskiej z wProwadzeniem Twoje Prawo, wyd. 10 www.sklep.beck.pl Wspólnotowe prawo gospodarcze tom i swobody rynku wewnętrznego dr Aleksander Cieśliński 2. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2009 Propozycja cytowania: A. Cieśliński, Wspólnotowe prawo gospodarcze, t. I, wyd. 2, Nb. 88, Warszawa 2009 Redakcja: Aleksandra Dróżdż © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: TOTEM, Inowrocław ISBN 978-83-7387-569-2 Mojej żonie Izabeli Przedmowa Oddaję do rąk czytelników pierwszy tom podręcznika „Wspólnoto- we prawo gospodarcze”, który poświęcony został swobodom jednolitego rynku wewnętrznego UE. Ukazuje się on po pewnym czasie od wydania tomu drugiego omawiającego szereg działów prawa objętych procesem harmonizacji wspólnotowej. Razem oba tomy stanowią całość i komplek- sowo traktują o prawie materialnym UE. Niniejszy tom stanowi staranną analizę, której założeniem jest na po- czątku ogólne przedstawienie systemu prawnego rynku wewnętrznego, z uwzględnieniem specyficznych zasad jego funkcjonowania oraz stoso- wania i wykładni norm. Jest to niezbędne nie tylko w celach akademickich, lecz także dla zapewnienia właściwej praktyki. Przede wszystkim nato- miast koncentruje się on na bardzo pogłębionej charakterystyce wszyst- kich swobód traktatowych, począwszy od swobody przepływu osób, swo- bód działalności gospodarczej, tj. przedsiębiorczości i świadczenia usług, swobody przepływu towarów, kapitału oraz płatności. W opracowaniu tym przyjęto usystematyzowany sposób przedstawie- nia swobód. Po wyjaśnieniu ich istoty i podstaw prawnych pojawia się charakterystyka zakresu każdej z nich oraz dopuszczalnych ograniczeń. Uwypuklono także relacje pomiędzy poszczególnymi swobodami, co jest niezbędne dla dokonywania właściwej kwalifikacji konkretnych sytua- cji prawnych oraz oceny zakresu dopuszczalnej ingerencji władz publicz- nych w określoną aktywność. Dzięki temu czytelnik otrzymuje niezbędne i przystępne kompendium wiedzy, ułatwiające orientację w tej złożonej problematyce. Ma możli- wość poznania zasad działania każdej ze swobód oraz konkretnych skut- ków regulujących je postanowień Traktatu i ewentualnych norm prawa pochodnego. Dodatkowo pełne zrozumienie tych zagadnień, a zwłaszcza ich praktycznego wymiaru, powinno ułatwić obfite sięganie do dorobku orzecznictwa ETS. Nie ogranicza się ono jedynie do referowania tez kon- kretnych rozstrzygnięć lecz stara się przedstawiać pełny kontekst okolicz- ności faktycznych, w jakich były wydawane. Lektura pozwala zarazem ocenić miejsce omawianych rozwiązań w sy- stemie prawa wspólnotowego oraz ich wpływ na stosowanie prawa krajo- wego w szerokim zakresie przez organy administracyjne i sądy w Polsce. Dotyczy to bardzo wielu, nawet pozornie odległych dziedzin – nie tylko VIII Przedmowa powszechnego prawa działalności gospodarczej, prawa spółek, prawa pra- cy czy zamówień publicznych, lecz także podatków, edukacji, ubezpie- czeń społecznych i opieki zdrowotnej, własności intelektualnej, sektora finansowego, a nawet sportu czy hazardu. Wrocław, listopad 2008 r. Aleksander Cieśliński Przegląd treści Przedmowa .......................................................................................... VII Wykaz skrótów .................................................................................... XXIX Wykaz literatury .................................................................................. XXXI Str. Nb. Część I. Wspólnotowe prawo gospodarcze jako prawo Jednolitego Rynku Wewnętrznego Rozdział 1. Jednolity rynek i jego system prawny ......................... § 1. Zagadnienia ogólne ................................................................... § 2. Specyfika systemu prawa wspólnotowego ............................... § 3. Prawny wymiar integracji gospodarczej ................................... Rozdział 2. Swobody jednolitego rynku .......................................... § 4. Fundamentalny charakter swobód ............................................ § 5. Zakres zastosowania ................................................................. § 6. Obywatele UE jako główni beneficjenci swobód ..................... § 7. Dopuszczalność ograniczeń ..................................................... 3 3 12 20 39 39 47 63 68 1 1 19 36 63 63 72 90 98 Część II. Swoboda przepływu osób Rozdział 3. Prawo pobytu obywateli UE ......................................... 99 124 99 124 § 8. Wprowadzenie .......................................................................... § 9. Swobodny przepływ w celach ekonomicznych ........................ 108 136 § 10. Swoboda przepływu pozostałych obywateli UE ...................... 123 154 § 11. Prawa pobytowe członków rodziny .......................................... 131 161 § 12. Prawo stałego pobytu ................................................................ 151 182 § 13. Ograniczenia swobody przepływu osób ................................... 154 183 Rozdział 4. Status prawny pracowników migrujących ................ 168 204 § 14. Zakazane bariery w swobodnym przepływie pracowników ..... 169 205 § 15. Zatrudnienie w innych państwach członkowskich ................... 181 217 § 16. Prawa pracowników związane z pobytem i pracą .................... 202 236 Rozdział 5. Zakres uprawnień pozostałych obywateli UE ............ 248 278 § 17. Przedsiębiorcy wspólnotowi – wzmianka ................................. 248 278 X Przegląd treści Str. Nb. § 18. Studenci wspólnotowi ............................................................... 250 280 § 19. Prawa wszystkich obywateli UE ............................................... 260 289 Rozdział 6. Zasady pobytu obywateli państw trzecich w UE ........ 278 305 § 20. Dorobek z Schengen – wzmianka ............................................. 279 306 § 21. Wspólnotowe regulacje pobytu ................................................ 282 312 § 22. Szczególne rozwiązania umów międzynarodowych Wspólnoty .. 293 334 Część III. Swobody działalności gospodarczej Rozdział 7. Działalność gospodarcza w prawie wspólnotowym .... 303 345 § 23. Wprowadzenie ......................................................................... 303 345 § 24. Podstawy prawne ...................................................................... 307 351 § 25. Podmioty uprawnione do prowadzenia działalności ................ 333 383 § 26. Ograniczenia wolności gospodarczej w prawie wspólnotowym .. 356 413 Rozdział 8. Swoboda przedsiębiorczości – przedmiot regulacji ... 364 421 § 27. Założenia ogólne ....................................................................... 364 421 § 28. Pierwotna swoboda przedsiębiorczości .................................... 366 425 § 29. Swoboda wtórna ....................................................................... 381 442 Rozdział 9. Swoboda przedsiębiorczości – zakres ochrony ........... 393 456 § 30. Wprowadzenie .......................................................................... 393 456 § 31. Dyskryminacja .......................................................................... 397 460 § 32. Ograniczenia niedyskryminujące .............................................. 404 470 § 33. Bariery podatkowe .................................................................... 437 504 § 34. Swoboda przedsiębiorczości w Dyrektywie Usługowej ........... 459 520 Rozdział 10. Swoboda przepływu usług – pojęcie .......................... 466 529 § 35. Założenia ogólne ....................................................................... 466 529 § 36. Przesłanki konstytuujące wspólnotową usługę ......................... 470 533 § 37. Podsumowanie – usługa jako świadczenie ............................... 491 556 Rozdział 11. Zakres wspólnotowej ochrony przepływu usług ....... 494 558 § 38. Zasady świadczenia usług w innych państwach członkowskich .. 495 559 § 39. Uprawnienia związane ze świadczeniem .................................. 523 585 § 40. Sytuacja prawna odbiorcy usługi .............................................. 547 606 § 41. Pacjent za granicą jako wspólnotowy usługobiorca ................. 561 621 Rozdział 12. Ograniczenia swobodnego przepływu usług ............. 596 652 § 42. Rola art. 46 TWE ...................................................................... 597 653 § 43. Ochrona interesu ogólnego ....................................................... 601 657 § 44. Ochrona wartości podstawowych ............................................. 629 687 Przegląd treści XI Str. Nb. Rozdział 13. Relacje wzajemne między swobodami ...................... 647 697 § 45. Wprowadzenie .......................................................................... 647 697 § 46. Zagadnienia szczególne ............................................................ 649 699 Część IV. Wspólnotowe zasady obrotu towarowego Wprowadzenie .................................................................................... 673 715 Rozdział 14. Zakaz stosowania barier o charakterze fiskalnym .. 682 724 § 47. Cła i opłaty o skutku równoważnym ........................................ 682 724 § 48. Podatkowa dyskryminacja i protekcjonizm .............................. 699 743 Rozdział 15. Zakaz ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym .............................................................................. 737 773 § 49. Formuła Dassonville ................................................................. 742 777 § 50. Formuła Cassis de Dijon ........................................................... 775 803 § 51. Problem odwrotnej dyskryminacji ............................................ 786 811 § 52. Ograniczenia eksportowe .......................................................... 791 812 Rozdział 16. Dopuszczalne ograniczenia ilościowe ........................ 795 814 § 53. Rola przesłanek przewidzianych w art. 30 TWE ...................... 795 815 § 54. Pozostałe ograniczenia .............................................................. 828 845 § 55. Ograniczenia swobody a wspólnotowa harmonizacja .............. 854 865 Rozdział 17. Formuła Keck ............................................................... 863 873 § 56. Geneza ...................................................................................... 863 873 § 57. Pojęcie ....................................................................................... 868 878 § 58. Przesłanki dopuszczalności krajowych warunków sprzedaży .. 876 883 Rozdział 18. Zewnętrzny obrót towarowy. Podstawowe informacje .. 888 891 § 59. Wspólna polityka handlowa ...................................................... 888 892 § 60. Wspólnotowe prawo celne – wzmianka ................................... 891 896 § 61. Środki ochrony jednolitego rynku ............................................ 895 904 Część V. Swoboda przepływu kapitału Rozdział 19. Zakres ogólny .............................................................. 907 919 § 62. Geneza ...................................................................................... 907 919 § 63. Kapitał a płatności .................................................................... 909 920 § 64. Przepływ kapitału ..................................................................... 913 923 § 65. Dopuszczalne ograniczenia traktatowe ..................................... 922 933 § 66. Regulacje pozytywne ................................................................ 931 949 Rozdział 20. Gwarancje ochrony wspólnotowej ............................. 944 964 § 67. Zagadnienia ogólne ................................................................... 944 965 XII Przegląd treści Str. Nb. § 68. Regulacje inwestycji zagranicznych ......................................... 951 974 § 69. Rozwiązania podatkowe ........................................................... 968 988 § 70. Obrót nieruchomościami ........................................................... 989 1004 Suplement Załącznik I do Dyrektywy 88/361 Nomenklatura przepływów kapitału .............................................................................. 1001 Indeks rzeczowy ................................................................................ 1009 Spis treści Przedmowa .......................................................................................... VII Wykaz skrótów .................................................................................... XXIX Wykaz literatury .................................................................................. XXXI Str. Nb. Część I. Wspólnotowe prawo gospodarcze jako prawo Jednolitego Rynku Wewnętrznego Rozdział 1. Jednolity rynek i jego system prawny ......................... § 1. Zagadnienia ogólne ................................................................... I. Geneza i pojęcie ................................................................ II. Rynek wewnętrzny a cele Wspólnoty ............................... III. Zakres terytorialny ............................................................ IV. Ogólny model i zakres regulacji ........................................ § 2. Specyfika systemu prawa wspólnotowego ............................... I. Podstawy ........................................................................... 1. Acquis communautaire – źródła i zasady ...................... 2. Rola orzecznictwa ETS ................................................. 3. Znaczenie zasad ogólnych ............................................ 4. Pierwszeństwo i skutek bezpośredni ............................. II. Efektywna ochrona praw podmiotowych .......................... § 3. Prawny wymiar integracji gospodarczej ................................... I. Klauzula równoważności i granice jej zastosowania ........ 1. Pojęcie ........................................................................... 2. Konsekwencje ............................................................... II. Wprowadzanie regulacji wspólnotowych ......................... 1. Pozytywna integracja .................................................... 2. Unifikacja a harmonizacja ............................................ 3. Zbliżanie ustawodawstw w świetle TWE ..................... 4. Poziomy harmonizacji .................................................. 4.1. Harmonizacja pełna .............................................. 4.2. Granice harmonizacji i odstępstwa krajowe ......... 4.3. Harmonizacja minimalna ...................................... 4.4. Nowe podejście w harmonizacji ........................... Rozdział 2. Swobody jednolitego rynku .......................................... § 4. Fundamentalny charakter swobód ............................................ 3 3 4 7 8 10 12 13 13 14 15 16 17 20 20 20 21 24 24 26 27 29 29 31 33 36 39 39 1 1 2 6 8 15 19 20 20 24 26 28 30 36 36 36 38 41 41 45 48 50 50 52 55 60 63 63 XIV Spis treści I. Istota .................................................................................. II. Model stosowania i wykładni – zarys problemu ............... 1. Założenia ....................................................................... 2. Granice wykładni językowej ......................................... § 5. Zakres zastosowania ................................................................. I. Konsekwencje przyjętego modelu wykładni ..................... II. Wymóg aspektu transgranicznego i jego skutki ................ 1. Istota .............................................................................. 2. Problem odwrotnej dyskryminacji ................................ 3. Granice odwrotnej dyskryminacji ................................. III. Przenikanie się swobód ..................................................... § 6. Obywatele UE jako główni beneficjenci swobód ..................... I. Istota obywatelstwa UE ..................................................... II. Ogólny zakres uprawnień .................................................. III. Sytuacja innych uprawnionych ......................................... § 7. Dopuszczalność ograniczeń ..................................................... I. Zakres ogólny .................................................................... 1. Ograniczenia traktatowe ............................................... 2. Ochrona interesu ogólnego ........................................... 3. Granice ograniczeń ....................................................... II. Przesłanki kontroli ............................................................. 1. Zakaz dyskryminacji ..................................................... 1.1. Pojęcie ................................................................... 1.2. Ogólny zakres wspólnotowych regulacji .............. 1.3. Znaczenie kryterium przynależności państwowej .. 1.4. Ochrona wykraczająca poza zakaz dyskryminacji .. 2. Zasada proporcjonalności ............................................. 2.1. Założenia ............................................................... 2.2. Model i zakres kontroli ......................................... 2.3. Konsekwencje praktyczne .................................... Str. Nb. 63 39 66 41 66 41 69 45 72 47 72 47 74 49 74 49 76 51 80 54 86 59 90 63 91 64 93 66 96 67 98 68 98 68 69 99 69 101 70 102 71 104 72 105 72 105 75 108 76 111 80 114 85 118 85 118 87 119 89 121 część ii. swoboda przepływu osób rozdział 3. Prawo pobytu obywateli ue ......................................... 99 124 § 8. Wprowadzenie .......................................................................... 99 124 I. Ramy prawne ..................................................................... 99 124 1. Rola art. 18 TWE .......................................................... 100 125 2. Nowa dyrektywa pobytowa .......................................... 102 127 II. Zakaz dyskryminacji ......................................................... 103 128 III. Stosunki z państwem krajowego obywatelstwa ................ 104 132 § 9. Swobodny przepływ w celach ekonomicznych ........................ 108 136 I. Zakres podmiotowy ........................................................... 109 137 1. Pojęcie pracownika ....................................................... 109 137 2. Przedsiębiorcy i usługobiorcy ....................................... 113 140 Spis treści XV Str. Nb. II. Prawo przemieszczania się ................................................ 114 141 1. Prawo opuszczenia państwa pochodzenia .................... 114 142 2. Prawo wjazdu ................................................................ 115 143 III. Prawo pobytu pierwotnie uprawnionych ........................... 116 144 1. Wymogi formalne ......................................................... 116 145 2. Charakter uprawnień ..................................................... 117 146 IV. Sytuacja prawna bezrobotnych .......................................... 120 148 1. Pracownicy miejscowi tracący pracę ............................ 120 149 2. Bezrobotni migrujący .................................................... 121 150 3. Potencjalni przedsiębiorcy ............................................ 123 153 § 10. Swoboda przepływu pozostałych obywateli UE ...................... 123 154 I. Zakres podmiotowy ........................................................... 123 154 II. Warunki dodatkowe ........................................................... 125 156 1. Zasady stosowania ........................................................ 126 157 2. Źródła finansowania pobytu ......................................... 128 159 § 11. Prawa pobytowe członków rodziny .......................................... 131 161 I. Zakres ogólny ................................................................... 132 162 1. Podmioty uprzywilejowane .......................................... 132 162 2. Pozostali członkowie rodziny ....................................... 133 164 II. Realizacja prawa pobytu ................................................... 135 166 III. Bliscy bez obywatelstwa UE ............................................. 138 170 1. Warunki wjazdu i pobytu .............................................. 139 171 2. Zakres zakazu dyskryminacji ........................................ 141 174 3. Wykorzystywanie statusu członka rodziny w praktyce .. 142 175 3.1. Ramy ogólne ......................................................... 142 175 3.2. Specyfika węzłów małżeńskich ............................ 146 180 § 12. Prawo stałego pobytu ................................................................ 151 182 § 13. Ograniczenia swobody przepływu osób ................................... 154 183 I. Warunki podstawowe ........................................................ 154 184 1. Ograniczenie swobody państw ..................................... 154 184 2. Ochrona interesów pozaekonomicznych ...................... 156 187 3. Poszanowanie praw człowieka ..................................... 156 188 II. Zasady stosowania ............................................................. 157 189 1. Proporcjonalność ........................................................... 157 189 2. Problem dyskryminacji ................................................. 158 191 III. Zindywidualizowany charakter oceny .............................. 161 196 1. Aspekty podmiotowe .................................................... 161 196 2. Aspekty przedmiotowe ................................................. 164 199 IV. Przesłanka ochrony zdrowia .............................................. 164 200 V. Wymogi proceduralne ....................................................... 165 202 rozdział 4. status prawny pracowników migrujących ................ 168 204 § 14. Zakazane bariery w swobodnym przepływie pracowników ..... 169 205 I. Środki dyskryminujące ...................................................... 169 206 XVI Spis treści Str. Nb. II. Bariery o charakterze niedyskryminującym ...................... 171 208 1. Pojęcie ........................................................................... 171 208 2. Konkretne ograniczenia ................................................ 174 211 III. Bezpośrednia skuteczność art. 39 TWE ............................ 179 215 § 15. Zatrudnienie w innych państwach członkowskich ................... 181 217 I. Dostęp do zatrudnienia ...................................................... 181 218 II. Warunki zatrudnienia ........................................................ 185 220 III. Dopuszczalne ograniczenia w zatrudnieniu ...................... 189 224 1. Regulacje TWE ............................................................. 189 225 2. Postanowienia traktatów akcesyjnych .......................... 196 229 IV. Wpływ gwarancji zatrudnienia na sport ............................ 199 232 § 16. Prawa pracowników związane z pobytem i pracą .................... 202 236 I. Doskonalenie zawodowe ................................................... 203 237 1. Założenia ogólne ........................................................... 203 237 2. Zakres przedmiotowy .................................................... 204 238 3. Problem odpłatności za naukę ...................................... 206 240 II. Korzyści socjalne .............................................................. 207 241 1. Zakres ogólny ................................................................ 207 241 2. Korzyści socjalne a ubezpieczenia społeczne i pomoc społeczna ....................................................................... 214 246 2.1. Ubezpieczenia społeczne ...................................... 215 247 2.2. Pomoc społeczna .................................................. 217 250 3. Finansowanie doskonalenia zawodowego .................... 219 252 III. Ulgi podatkowe ................................................................. 220 253 1. Wprowadzenie .............................................................. 220 253 2. Założenia międzynarodowego prawa podatkowego ..... 223 256 3. Zakres równouprawnienia wspólnotowych podatników .. 226 259 3.1. Zakaz dyskryminacji rezydentów ......................... 226 259 3.2. Dopuszczalność ograniczania praw nierezydentów .. 226 260 3.3. Równouprawnienie rezydentów i nierezydentów wspólnotowych ..................................................... 229 262 4. Problem ograniczeń kraju macierzystego ..................... 236 268 IV. Uprawnienia członków rodzin .......................................... 240 269 1. Zakres podstawowy ...................................................... 240 269 2. Prawa edukacyjne dzieci ............................................... 244 274 rozdział 5. zakres uprawnień pozostałych obywateli ue ............ 248 278 § 17. Przedsiębiorcy wspólnotowi – wzmianka ................................. 248 278 § 18. Studenci wspólnotowi ............................................................... 250 280 I. Świadectwa szkół średnich ................................................ 251 281 II. Dostęp do szkolnictwa wyższego ...................................... 252 282 1. Odpłatność za naukę ..................................................... 252 282 2. Zakres przedmiotowy ................................................... 253 283 3. Pomoc finansowa ......................................................... 254 284 Spis treści XVII Str. Nb. § 19. Prawa wszystkich obywateli UE ............................................... 260 289 I. Obecny status migrujących obywateli UE ........................ 261 290 II. Dostęp do korzyści i świadczeń w państwie przyjmującym .. 262 291 III. Warunki i ograniczenia równouprawnienia ....................... 265 293 1. Nadmierne obciążenie dla budżetu ............................... 265 293 2. Stopień zintegrowania z państwem przyjmującym ....... 266 294 3. Prawo do świadczeń a rezydencja podatkowa .............. 269 297 IV. Ochrona w stosunkach z własnym państwem ................... 269 298 1. Gwarancje podatkowe ................................................... 271 299 2. Świadczenia socjalne .................................................... 274 302 rozdział 6. zasady pobytu obywateli państw trzecich w ue ........ 278 305 § 20. Dorobek z Schengen – wzmianka ............................................. 279 306 I. Założenia ........................................................................... 279 306 II. Wpływ na sytuację obywateli państw trzecich ................. 280 308 § 21. Wspólnotowe regulacje pobytu ................................................ 282 312 I. Rezydenci długoterminowi ............................................... 283 314 1. Warunki nabycia i kontynuacji ..................................... 283 315 2. Uprawnienia w pierwszym państwie członkowskim .... 284 317 3. Status w pozostałych państwach ................................... 285 318 4. Zasady wydalania .......................................................... 286 320 II. Łączenie rodzin ................................................................. 287 321 1. Zakres podmiotowy ...................................................... 287 322 2. Prawa pobytowe ............................................................ 288 323 III. Studenci, młodzież szkolna i wolontariusze ..................... 289 325 1. Studenci ........................................................................ 289 326 2. Staż bez wynagrodzenia ................................................ 290 328 3. Młodzież szkolna .......................................................... 291 329 4. Wolontariat .................................................................... 291 330 IV. Pobyt w celu realizacji projektu badawczego ................... 291 331 § 22. Szczególne rozwiązania umów międzynarodowych Wspólnoty .. 293 334 I. Państwa EOG i Szwajcaria ................................................ 294 335 II. Umowy stowarzyszeniowe ................................................ 295 338 1. Przepływ pracowników ................................................. 295 339 2. Swoboda działalności gospodarczej ............................. 297 341 III. Pozostałe umowy ............................................................... 299 343 część iii. swobody działalności gospodarczej rozdział 7. działalność gospodarcza w prawie wspólnotowym .... 303 345 § 23. Wprowadzenie ......................................................................... 303 345 I. Wolność gospodarcza ........................................................ 303 345 1. Ograniczenie swobody państwa .................................... 303 346 2. Interwencjonizm Wspólnoty ......................................... 304 347 XVIII Spis treści Str. Nb. II. Pojęcie ogólne działalności gospodarczej ......................... 306 349 § 24. Podstawy prawne ...................................................................... 307 351 I. Rola art. 43 i 49 TWE ....................................................... 307 351 1. Przedmiot regulacji ....................................................... 307 351 2. Bezpośrednia skuteczność ............................................ 308 352 3. Wspólnotowy wymiar zastosowania ............................. 311 354 3.1. Niedyskryminacja ................................................. 311 355 3.2. Aspekt transgraniczny .......................................... 313 356 II. Dyrektywa „usługowa” ..................................................... 318 359 1. Zagadnienia ogólne ....................................................... 318 359 1.1. Założenia ............................................................... 318 359 1.2. Aspekty terminologiczne ...................................... 319 360 1.3. Zakres regulacji .................................................... 322 362 2. Uproszczenie procedur ................................................. 324 364 2.1. Ograniczenie formalizmu ..................................... 324 365 2.2. Pojedyncze punkty kontaktowe i postępowanie przez Internet ........................................................ 326 367 3. Jakość usług .................................................................. 327 370 3.1. Informacje dotyczące wykonawców i świadczeń . 328 372 3.2. Ubezpieczenia i gwarancje od odpowiedzialności zawodowej ............................................................ 330 376 3.3. Działalność wielodyscyplinarna ........................... 331 378 4. Współpraca administracyjna i konwergencja ............... 331 379 § 25. Podmioty uprawnione do prowadzenia działalności ................ 333 383 I. Osoby fizyczne .................................................................. 335 385 1. Zakres ogólny ................................................................ 335 385 2. Łącznik obywatelstwa UE ............................................ 336 387 3. Ochrona obywateli państwa przyjmującego ................. 337 388 II. Wspólnotowe podmioty gospodarcze ............................... 337 389 1. Zakres ogólny ................................................................ 338 391 2. Ogólne zasady traktowania obcych spółek ................... 340 395 2.1. Teoria siedziby ...................................................... 340 396 2.2. Teoria założenia .................................................... 342 397 2.3. Konflikt systemów krajowych .............................. 342 398 3. Wymogi prawa pozytywnego ....................................... 345 400 3.1. Powołanie zgodnie z ustawodawstwem jednego z państw członkowskich ....................................... 345 401 3.2. Posiadanie statutowej siedziby, zarządu lub głównego przedsiębiorstwa wewnątrz Wspólnoty .. 347 402 4. Dorobek orzecznictwa .................................................. 348 405 4.1. Segers .................................................................... 349 406 4.2. Centros .................................................................. 350 407 4.3. Überseering BV .................................................... 352 409 5. Status podmiotów formalnie wspólnotowych ............... 354 411 Spis treści XIX Str. Nb. § 26. Ograniczenia wolności gospodarczej w prawie wspólnotowym .. 356 413 I. Zakres zastosowania art. 46 TWE ..................................... 357 414 1. Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego ........ 357 414 2. Ochrona zdrowia publicznego ...................................... 358 415 II. Wykonywanie władzy publicznej ...................................... 359 417 rozdział 8. swoboda przedsiębiorczości – przedmiot regulacji ... 364 421 § 27. Założenia ogólne ....................................................................... 364 421 § 28. Pierwotna swoboda przedsiębiorczości .................................... 366 425 I. Rozpoczęcie nowej działalności ........................................ 366 425 1. Samozatrudnienie .......................................................... 366 426 1.1. Samozatrudnienie równoległe .............................. 367 427 1.2. Samozatrudnienie jako substytut zatrudnienia ..... 368 428 2. Przedsiębiorstwa ........................................................... 369 429 II. Transgraniczna zmiana siedziby ........................................ 371 431 1. Opuszczenie państwa założenia .................................... 373 433 2. Status prawny w innych państwach .............................. 375 434 2.1. Dorobek Centros oraz Überseering ...................... 375 435 2.2. Inspire Art ............................................................ 376 437 2.3. Konsekwencje ....................................................... 379 439 § 29. Swoboda wtórna ....................................................................... 381 442 I. Zakres ogólny .................................................................... 383 443 1. Podmioty swobody wtórnej .......................................... 383 443 2. Dopuszczalny przedmiot działalności ........................... 384 445 3. Formy działalności ........................................................ 385 447 3.1. Jednostki „niesformalizowane” ............................ 387 449 3.2. Jednostki „samodzielne” ....................................... 388 451 II. Problematyka fuzji transgranicznej ................................... 389 452 rozdział 9. swoboda przedsiębiorczości – zakres ochrony ........... 393 456 § 30. Wprowadzenie .......................................................................... 393 456 I. Gwarancje ogólne .............................................................. 393 456 II. Ochrona wynikająca z prawa pozytywnego – odesłanie ... 394 457 III. Linia orzeczeń Factortame i jej znaczenie ........................ 394 458 § 31. Dyskryminacja .......................................................................... 397 460 I. Zakres podstawowy ........................................................... 397 460 1. Wymóg obywatelstwa lub statusu podmiotu krajowego .. 397 461 2. Preferencje krajowe ...................................................... 399 463 3. Wsparcie publiczne ....................................................... 400 466 4. Szczególne ograniczenia ............................................... 401 467 II. Zastosowanie zakazu pośredniej dyskryminacji ............... 402 468 § 32. Ograniczenia niedyskryminujące .............................................. 404 470 I. Pojęcie ogólne ................................................................... 404 470 II. Bariery w dostępie do rynku – dorobek orzecznictwa ...... 406 471
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom I Swobody rynku wewnętrznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: